Bravecto Plus

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Bravecto Plus
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Bravecto Plus
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Котки
 • Терапевтична област:
 • инсектициди и репеленти, ENDECTOCIDES, Milbemycins, антипаразитни препарати
 • Терапевтични показания:
 • За котки, или застрашени от смесени паразитни вредители кърлежи или бълхи и ушни кърлежи, чревни нематоди или червей. Ветеринарен officinalis лекарство е единствено посочили, когато ползите от кърлежи и бълхи и един или повече други целеви паразити показва едновременно. За лечение на кърлежи и бълхи на инвазивност при котки осигуряване на бърз и устойчив бълха (Ctenocephalides Фелиз) и кърлежи (Ixodes рициново) убива активност в продължение на 12 седмици. Бълхи и кърлежи трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат хранене, за да бъдат изложени на активното вещество. Продуктът може да се използва като част от стратегия за лечение на бълхата дерматит алергии (УСР). За лечение на вредители с ушни кърлежи (Otodectes cynotis). За лечение на инфекции на червата кръгъл (4-ти етап на ларви, незрели възрастни и възрастни Тохосага cati) и hookworms (4-ти етап на ларви, незрели възрастни и възрастни анкилостома tubaeforme). За профилактика на сърдечни заболявания, причинени от сърдечни червеи в продължение н
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 2

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/004440
 • Дата Оторизация:
 • 07-05-2018
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/004440
 • Последна актуализация:
 • 25-09-2019

Доклад обществена оценка

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/177576/2018

EMEA/V/C/004440

Bravecto Plus (fluralaner/moxidectin)

Преглед на Bravecto Plus и причините за лицензирането му в ЕС

Какво представлява Bravecto Plus и за какво се използва?

Bravecto Plus е ветеринарномедицински продукт, който се използва за третиране на смесено

опаразитяване с кърлежи или бълхи и ушни кърлежи и/или червеи, които живеят в тялото.

Ветеринарномедицинският продукт може да се използва за:

лечение на опаразитяване с кърлежи

лечение на опаразитяване с бълхи. Може да се използва и като част от лечението на

алергичен дерматит, причинен от бълхи (алергична реакция към ухапване от бълхи)

лечение на опаразитяване с ушни кърлежи

лечение на нематоди и анкилостоми в червата

за превенция на дирофилариоза

Bravecto Plus трябва да се използва само при нужда от третиране при опаразитяване с кърлежи

или бълхи и един или повече от горепосочените паразити. Bravecto Plus съдържа активните

субстанции флураланер (fluralaner) и моксидектин (moxidectin).

Как се използва Bravecto Plus?

Bravecto Plus се предлага под формата на спот-он разтвор в пипета. Спот-он разтворът се

предлага в различни концентрации за котки с различно тегло.

Съдържанието на една пълна пипета Bravecto Plus се прилага върху кожата на котката в основата

на черепа ѝ. Пипетата, която трябва да бъде използвана, се избира въз основа на теглото на

котката. Bravecto Plus убива бълхите и кърлежите в рамките на 48 часа. Действието на

ветеринарномедицинския продукт срещу бълхи и кърлежи продължава 12 седмици след

прилагането му. Когато е необходимо, лечението може да се повтаря на всеки 12 седмици. За

опаразитяване с ушни кърлежи е необходимо извършване на ветеринарномедицински преглед 28

дни след третирането. Ветеринарният лекар ще прецени дали се налага допълнително лечение.

Bravecto Plus е ефективен за превенция на дирофилариоза в продължение на 8 седмици.

ВМП се отпуска по лекарско предписание.

Bravecto Plus (fluralaner/moxidectin)

EMA/177576/2018

Страница 2/3

За практическа информация относно употребата на Bravecto Plus прочетете листовката или

попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт.

Как действа Bravecto Plus?

Активните субстанции в Bravecto Plus, флураланер и моксидектин, действат по различни начини

за унищожаване на паразитите. За да бъдат изложени на действието на активната субстанция

флураланер, бълхите и кърлежите трябва да започнат да се хранят с кръвта на котката.

Флураланер действа като „ектопаразитицид“. Това означава, че убива паразитите, които живеят

по кожата, в козината или в ушите на животните, например бълхи, кърлежи и ушни кърлежи.

Флураланер убива бълхите и кърлежите, които са погълнали кръв от котката, като причинява

неконтролирана активност на нервната им система. Това води до парализа и смърт на паразитите.

Флураланер убива бълхите, преди да снесат яйца, и така помага за намаляване на замърсяването

на околната среда на котките.

Моксидектин убива паразитите в тялото на животните, например нематоди, анкилостоми и

дирофилария, както и ушни кърлежи. Моксидектин причинява парализа и смърт на тези паразити,

като засяга начина, по който се предават сигнали между нервните клетки (невротрансмисия) в

нервната система на паразитите.

Флураланер и моксидектин вече са лицензирани за употреба като монотерапия за третиране на

паразитни инфекции.

Какви ползи от Bravecto Plus са установени в проучванията?

В практическо проучване при котки, естествено опаразитени с кърлежи и/или бълхи, е

установено, че лечението с Bravecto Plus намалява броя на кърлежите и бълхите с повече от 95 %

и е толкова ефективно, колкото лечението с фипронил, друго лекарство, вече лицензирано за

третиране на кърлежи и бълхи.

В друго практическо проучване при котки, естествено опаразитени с нематоди и/или

анкилостоми, е установено, че лечението с Bravecto Plus намалява броя на яйцата, отделяни с

фецеса, със 100 %. Bravecto Plus е толкова ефективен, колкото и друго лекарство, съдържащо

емодепсид и празиквантел.

В практическо проучване при 167 котки, опаразитени с 5 или повече ушни кърлежи, след

третиране с Bravecto Plus ушните кърлежи изчезват напълно при 94 % от котките 14 дни след

третирането, а 28 дни след третирането — при 100 % от котките. Bravecto Plus е също толкова

ефективен, колкото и селамектин, друго вече лицензирано лекарство за лечение на ушни

кърлежи при котки.

В две лабораторни проучвания при здрави котки, които са изкуствено инфектирани с ларви на

дирофилария, е показано, че Bravecto Plus е 100 % ефективен в продължение на 8 седмици за

предотвратяване на дирофилариоза.

Какви са рисковете, свързани с Bravecto Plus?

Най-честите неблагоприятни реакции при Bravecto Plus (които е възможно да засегнат не повече

от 1 на 10 животни) са леки и краткотрайни реакции на мястото на приложение, например загуба

на козина, лющене на кожата и одраскване.

За пълния списък на всички неблагоприятни реакции и ограниченията, съобщени при

Bravecto Plus, вижте листовката.

Bravecto Plus (fluralaner/moxidectin)

EMA/177576/2018

Страница 3/3

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Този ветеринарномедицински продукт е вреден при поглъщане. Ветеринарномедицинският

продукт трябва да се съхранява в оригиналната опаковка до момента на употреба, за да се

предотврати директният достъп на деца до него. При боравене с Bravecto Plus или при

прилагането му върху котки трябва да се носят предпазни ръкавици. В случай на разливане

върху маси или подови повърхности, излишният Bravecto Plus спот-он разтвор трябва да бъде

отстранен, като се използва хартиена кърпичка, и зоната трябва да бъде почистена с детергент.

Използваните пипети трябва да бъдат изхвърлени незабавно. В случай на инцидентно поглъщане

на продукта незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката

за употреба или етикетът на продукта.

Кожни обриви, мравучкане или изтръпване са съобщени при малък брой лица след контакт на

ВМП с кожата, било то при боравене с продукта или при манипулации на третираното животно.

Трябва да се избягва контакт с мястото на приложение, докато то престане да се забелязва. Това

включва прегръщане на животното и споделяне на едно легло с него. Необходими са до 48 часа

обработеното място да изсъхне, но то ще остане забележимо за по-дълго време. При контакт с

кожата, засегнатото място трябва да се изплакне веднага със сапун и вода, а при контакт с очите,

засегнатото място трябва да се изплакне веднага с вода. При поява на кожни реакции незабавно

да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или

етикетът на продукта.

Bravecto Plus спот-он разтвор трябва да се пази от топлина, искри, открит пламък или други

източници на огън, тъй като е лесно запалим.

Защо Bravecto Plus е лицензиран в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Bravecto Plus са по-големи от

рисковете, и препоръча Bravecto Plus да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Bravecto Plus:

На 8 май 2018 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Bravecto Plus, валиден в

Европейския съюз.

Допълнителна информация за Bravecto Plus може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus

Дата на последно актуализиране на текста 05-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Bravecto Plus 112.5 mg/ 5.6 mg спот-он разтвор за малки котки (1.2

2.8 kg)

Bravecto Plus 250 mg/ 12.5 mg спот-он разтвор за средно големи котки (>2.8 – 6.25 kg)

Bravecto Plus 500 mg/ 25 mg спот-он разтвор за големи котки (>6.25 – 12.5 kg)

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Intervet International B. V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Intervet Productions

Rue de Lyons

27460 Igoville

FRANCE

Intervet UK Limited

Walton Manor, Walton,

Milton Keynes,

Buckinghamshire, MK7 7AJ

United Kingdom

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bravecto Plus 112.5 mg/ 5.6 mg спот-он разтвор за малки котки (1.2

2.8 kg)

Bravecto Plus 250 mg/ 12.5 mg спот-он разтвор за средно големи котки (>2.8 – 6.25 kg)

Bravecto Plus 500 mg/ 25 mg спот-он разтвор за големи котки (>6.25 – 12.5 kg)

Fluralaner / moxidectin

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Един ml от разтвора съдържа 280 mg fluralaner и 14 mg moxidectin.

Една пипета съдържа:

BRAVECTO PLUS спот-он разтвор

Обем на пипетата

(ml)

Fluralaner

(mg)

Moxidectin

(mg)

за малки котки 1.2

2.8 kg

112.5

за средно големи котки >2.8

6.25 kg

0.89

12.5

за големи котки >6.25

12.5 kg

1.79

Ексципиенти:

Butylhydroxytoluene 1.07 mg/ml

Бистър, безцветен до жълт разтвор.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За котки, които са опаразитени или са изложени на риск от смесено опаразитяване с кърлежи

или бълхи и ушни кърлежи, стомашно-чревни нематоди или дирофилария.

Ветеринарномедицинският продукт е изключително показан за употреба срещу бълхи и

кърлежи и в същото време за един или повече от останалите прицелни паразити.

За третиране на опаразитяване с кърлежи и бълхи при котки, осигуряващ бърза и

продължителна активност, убиващ бълхите (

Ctenocephalides felis

) и кърлежите (

Ixodes ricinus

за 12 седмици.

Бълхите и кърлежите трябва да се прикачат към гостоприемника и да започне храненето, за да

може да бъдат изложени на влиянието на активната субстанция.

Продуктът може да се използва като част от стратегията за третиране на алергичен дерматит,

причинен от бълхи (FAD).

За третиране на опаразитяване от ушни кърлежи

(Otodectes cynotis).

За третиране на опаразитяване с нематоди - интестинални, кръгли червеи (4

-ти

стадии ларви,

незрели възрастни и възрастни форми на

Toxocara cati

) и анкилостома (4

-ти

стадии ларви,

незрели възрастни и възрастни на

Ancylostoma tubaeforme

За предотвратяване заболяване на сърцето - дирофилариоза, причинена от

Dirofilaria immitis

за

8 седмици.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от

ексципиентите.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Леки и бързопреходни кожни реакции на мястото на приложение на продукта (като алопеция,

напукване и сърбеж) са често срещани при клиничните изпитвания.

При клиничните изпитвания непосредствено след прилагане са наблюдавани следните не чести

неблагоприятни реакции: затруднено дишане след облизване на мястото на приложение,

хиперсаливация, повръщане, кръвоповръщане, диария, летаргия, треска, тахипнея, мидриаза.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по

време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани

в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да

уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За локално приложение.

Bravecto Plus спот-он разтвор се предлага в три размера пипети. Следващата таблица дефинира

размера на пипетата, която трябва да се използва според телесната маса на котката

(съответстващо на доза от 40-94 mg fluralaner/kg телесна маса и 2-4.7 mg moxidectin/kg телесна

маса):

Телесна маса на

котката (kg)

Размер на пипетата, която трябва да се използва

Bravecto Plus 112.5 mg + 5.6 mg спот-он разтвор за малки котки

>2.8

6.25

Bravecto Plus 250 mg + 12.5 mg спот-он разтвор за средно големи котки

>6.25

12.5

Bravecto Plus 500 mg + 25 mg спот-он разтвор за големи котки

За всеки диапазон телесна маса, трябва да се използва съдържанието на една цяла пипета.

За котки с телесна маса над 12.5 kg да се използва комбинация от две пипети, които най-близко

съответстват на телесната маса.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

За локално приложение.

Метод на приложение:

Стъпка 1:

Непосредствено преди употреба отворете

сашето и извадете пипетата. Поставете ръкавици.

Пипетата трябва да се държи в основата или горната

част, под капачката в изправена позиция (с върха на

горе) при отварянето и. Капачката трябва да се

завърти по посока на часовниковата стрелка или

обратно, за един пълен оборот. Капачката ще остане

на пипетата; не е възможно да я отстраните. Пипетата е отворена и готова за приложение,

когато се счупи пломбата.

Стъпка 2

: За по-лесно приложение, котката трябва да е изправена

или в легнала в хоризонтално положение. Поставете върха на

пипетата в основата на черепа на котката.

Стъпка 3:

Внимателно стиснете пипетата и приложете цялото

съдържание директно върху кожата. Продуктът трябва да се

приложи при котки до 6.25 kg телесна маса на едно място в

основата на черепа и на две места при котки над 6.25 kg телесна

маса

Приложение:

За едновременното третиране на опаразитяването с ушни кърлежи

(Otodectes cynotis)

, трябва да

се прилага еднократна доза от продукта. Необходим е допълнителен ветеринарен преглед (т.е.

отоскопия) 28 дни след третирането, за да се определи дали е налице повторно опаразитяване,

което изисква допълнително третиране. Изборът на начина за допълнителното третиране (чрез

еднокомпонентен или комбиниран продукт) се определя от ветеринарния лекар.

За едновременното третиране на опаразитяването със стомашно чревни нематоди

T. cati

A.

tubaeforme

, трябва да се прилага еднократна доза от продукта. Необходимостта от повторно

третиране и честотата му трябва да съответства на указанията, дадени от ветеринарния лекар

като се вземе предвид местната епидемиологична обстановка. Където е необходимо котките

могат да бъдат третирани повторно през интервал от 12 седмици.

Котки във зони ендемични за дирофилариоза или такива, които са пътували в ендемични зони

може да се заразят с възрастни форми на дирофилария. Следователно преди употребата на

Bravecto Plus за едновременна профилактика на опаразитяването с възрастни

D. immitis

, трябва

да се вземе предвид съвета, дадени в точка 12.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Пипетите трябва да се съхраняват в сашето, за да се предпазят от разливане или влагата.

Сашето трябва да се отвори непосредствено преди употреба.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикет след Годен до. Срокът на годност отговаря на последния ден от този

месец.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Бълхите и кърлежите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени

на въздействието на fluralaner; следователно рискът от трансмисия на заболявания, предавани

чрез паразитите, не може да бъде изключен.

Котки във зони ендемични за дирофилариоза (или такива, които са пътували в ендемични зони)

може да се заразят с възрастни форми на дирофилария. Няма установен терапевтичен ефект

срещу възрастни форми на

Dirofilaria immitis

. Следователно в съответствие с добрата

ветеринарна практика се препоръчва, всички животни от 6 месечна възраст или по-големи,

живеещи в зони, в които съществува вектор да се тестват за вече налично заразяване от

дирофилария, преди приложение на ветеринарномедицинския продукт за превенция от

дирофилариоза.

За предотвратяване на дирофилариоза при котки, които са само временно в ендемични зони

приложението на продуктът, трябва да започне преди първата очаквана експозиция на комари

Периодът между третирането и връщането от ендемичните зони не трябва да надвишава 60

дни.

За третиране на опаразитявания от ушни кърлежи

(Otodectes cynotis) или

стомашно чревни

нематоди

T. cati

A. tubaeforme

, необходимостта от повторно третиране и честотата му, както и

изборът на третиране (еднокомпонентен или комбиниран продукт) трябва да се направи от

ветеринарен лекар.

Резистентност на паразитите към конкретен клас антихелминтни средства, може да се развие

след честа, повтаряща се употреба на антихелминтно средство от този клас при специфични

обстоятелства. Употребата на този ветеринарномедицински продукт следва да се оцени за

всеки отделен случай и според местната епидемиологична информация за съществуващата

податливост на прицелните видове с цел да се ограничи вероятността от бъдеща възможност за

резистентност. Паразитен контрол се препоръчва в периода на риск от потенциално

опаразитяване.

Да се избягва честото мокрене или къпане на животното, защото запазването на ефективността

на продукта в тези случaи не е тествана.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Трябва да се вземат мерки, за да се избегне контакт на продукта с очите на животното.

Да не се прилага директно върху кожни лезии.

При липса на налични данни не се препоръчва третирането на котета по-малки от 9- седмична

възраст и котки с телесна маса под 1.2 kg.

Третирането на мъжки животни за разплод не се препоръчва.

Този продукт е за локално приложение и не трябва да се прилага перорално.

Пероралният прием на продукта в максималната препоръчителна доза от 93 mg fluralaner + 4.65

mg moxidectin/ kg телесна маса, провокира преминаващо от само себе си отделяне на слюнка

или отделни случаи на повръщане веднага след прием.

Важно е дозата да се приложи както е показано, за да не може животното да оближе и погълне

продукта.

Да не се позволява на наскоро третирани животни да се облизват взаимно.

Да не се позволява третирани животни да влизат в контакт с нетретирани животни до

изсъхване на мястото на прилагане.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

Този продукт е вреден при поглъщане. Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка до

приложението му, за да предпазите децата от директен достъп до продукта. Употребената

пипета трябва да се изхвърли незабавно. При случайно поглъщане, незабавно да се потърси

медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Продуктът се свързва с кожата и може да се свърже и с повърхности след разливане на

продукта.

Кожни обриви, изтръпване или скованост са съобщени при малък брой лица след контакт с

кожата. Контактът може да се осъществи директно при работа с продукта или при работа с

третирано животно. За да се избегне контакт, индивидуално предпазно оборудване, състоящо

се от предпазни ръкавици за еднократна употреба, които се доставят заедно с продукта в

мястото на продажба,трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

При случаен контакт с кожата, незабавно измийте контактната област със сапун и вода. В

някои случаи сапунът и водата не са достатъчни, за да се отстрани продуктът от пръстите, ето

защо трябва да се използват ръкавици.

Уверете се, че мястото на приложение вече не е забележимо, преди отново да осъществите

контакт с мястото на прилагане. Това включва гушкане и споделяне на легло с животното. За

да изсъхне мястото на приложението отнема до 48 часа, но мястото ще бъде забележимо за по-

дълго време.

Ако се проявят кожни реакции, консултирайте се с лекар и носете опаковката на продукта с

вас.

Този продукт може да причини дразнене на очите. При контакт с очите незабавно изплакнете

обилно с вода.

При малък брой хора, са докладвани реакции на свръхчувствителност към друг

ветеринарномедицински продукт, съдържащ fluralaner и същите ексципиенти като Bravecto

Plus. Продуктът не трябва да се използва от хора с установена свръхчувствителност към

активните субстанции или към някой от ексципиентите (вж. Противопоказанията, точка 5).

Хора с чувствителна кожа или известна алергия, например към други ветеринарномедицински

продукти от този тип, трябва да работят с повишено внимание с ветеринарномедицинския

продукт, както и с третираните животни.

Продуктът е силно запалим. Съхранявайте го далеч от топлинни източници, искри, открит

огън или други запалими източници.

При случайно разливане, например върху маса или под, отстранете разлетия продукт с

помощта на хартия и почистете мястото с детергент (почистващ препарат).

Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и

лактация и следователно употребата при такива животни не се препоръчва.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

За макроцикличните лактони, включително moxidectin е доказано, че са субстрати на р-

гликопротеин. Следователно при третиране с Bravecto Plus, други продукти, които може да

инхибират р-гликопротеин (напр. циклоспорин, кетоконазол, спинозад, верапамил), трябва да

се използват едновременно само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции след прилагане върху ограничен участък при

котета на 9

13 седмична възраст и с телесна маса 0.9

1.9 kg, третирани с доза 5 пъти по-

голяма от максималната препоръчана доза (93 mg fluralaner + 4.65 mg moxidectin, 279 mg

fluralaner+ 13.95 mg moxidectin и 465 mg fluralaner + 23.25 mg moxidectin/ kg телесна маса), при

три случая с по-къси интервали от препоръчаните (8-седмични интервали).

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП.

Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Продуктът не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно

за риби или други водни организми.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът осигурява контрол на популацията на бълхи в околната среда в райони, където

третираните котки имат достъп.

Начало на действието (смъртоносен ефект) за кърлежи (

I. ricinus

) и бълхи (

C. felis

) е до 48 часа

след третиране.

Еднодозова пипета, изработена от ламинирано алуминиево/полипропиленово фолио, затворена

с капачка, изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE) и пакетирана в ламинирано

фолиево саше.

Всяка картонена кутия съдържа 1 или 2 пипети. Не всички размери на опаковката могат да се

предлагат на пазара.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.