Bortezomib Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бортезомиб

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

L01XX32

INN (Международно Name):

bortezomib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Множествена миелома

Терапевтични показания:

Акорд бортезомиб като монотерапии или в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином и дексаметазоном е показан за лечение на възрастни пациенти с прогресиращо множествена миеломой, които са получили най-малко 1 преди началото на лечението и които вече са преминали или не са подходящи за системи за трансплантация на кръвотворните стволови клетки . Бортезомиб акорд в комбинация с мелфаланом и преднизолоном е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които не могат да се високи дози химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Акорд бортезомиб в комбинация с дексаметазоном, или с дексаметазона и талидомида, предназначени за индукционно лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които имат право на высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Бортезомиб акорд в комбинация с технология на органичния синтез, циклофосфамид, доксорубицин и преднизолон е показан за лечение на възрастни па

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-07-20

Листовка

                91
Б. ЛИСТОВКА
92
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
БОРТЕЗОМИБ ACCORD 2,5 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
бортезомиб (bortezomib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Бортезомиб Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Бортезомиб Accord
3.
Как да използвате Бортезомиб Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Бортезомиб Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БОРТЕЗОМИБ ACCORD И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Бортезомиб Accord съдържа активното
вещество бортезомиб, наричан още
“протеазомен
инхибитор”. Протеазомите играят
важна роля за контрола на клетъчната
функция и растеж.
Бортезомиб може да унищожи туморн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Бортезомиб Accord 2,5 mg/ml инжекционен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всеки ml флакон инжекционен разтвор
съдържа 2,5 mg бортезомиб (bortezomib) (като
манитол боронов естер).
Един флакон с 1 ml инжекционен развтор
съдържа 2,5 mg бортезомиб.
Един флакон с 1,4 ml инжекционен развтор
съдържа 3,5 mg бортезомиб.
След разреждане, 1 ml от инжекционния
разтвор за интравенозно приложение
съдържа 1 mg
бортезомиб.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър безцветен разтвор със стойност
на рН 4,0-7,0.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бортезомиб Accord като монотерапия или в
комбинация с пегилиран липозомен
доксорубицин или дексаметазон е
показан_ _за лечение на прогресиращ
мултиплен миелом при
възрастни пациенти, които са получили
поне един вид предишно лечение и вече
са били
подложени или са неподходящи за
трансплантация на хемопоетични
стволови клетки.
Бортезомиб Accord в комбинация с
мелфалан и преднизон е показан за
лечение на възрастни
пациенти с нелекуван мултиплен
миело
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-03-2022
Листовка Листовка чешки 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-03-2022
Листовка Листовка датски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-03-2022
Листовка Листовка немски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-03-2022
Листовка Листовка естонски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-03-2022
Листовка Листовка гръцки 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-03-2022
Листовка Листовка английски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-08-2015
Листовка Листовка френски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-03-2022
Листовка Листовка италиански 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-08-2015
Листовка Листовка латвийски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-08-2015
Листовка Листовка литовски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-03-2022
Листовка Листовка унгарски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-03-2022
Листовка Листовка малтийски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-08-2015
Листовка Листовка нидерландски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-08-2015
Листовка Листовка полски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-03-2022
Листовка Листовка португалски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-08-2015
Листовка Листовка румънски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-03-2022
Листовка Листовка словашки 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-03-2022
Листовка Листовка словенски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-08-2015
Листовка Листовка фински 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-03-2022
Листовка Листовка шведски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-03-2022
Листовка Листовка норвежки 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-03-2022
Листовка Листовка исландски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-03-2022
Листовка Листовка хърватски 25-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-08-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите