Besponsa

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Besponsa
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Besponsa
  Европейски съюз
 • Език:
 • хърватски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Antitumorski agenata,
 • Терапевтична област:
 • Prekursorska stanica limfoblastične leukemije-limfom
 • Терапевтични показания:
 • Besponsa je indicirana kao monoterapija za liječenje odraslih osoba s recidiviranom ili refraktornom CD22 pozitivnom akutnom limfoblastičnom leukemijom B stanica (ALL). Odrasli bolesnici s Philadelphia kromosomom pozitivnim (Ph +) relapsiranim ili vatrostalnim B stanicama prekursora ALL trebali bi imati neuspješan tretman s najmanje 1 inhibitorom tirozin kinaze (TKI).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • odobren
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004119
 • Дата Оторизация:
 • 27-06-2017
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004119
 • Последна актуализация:
 • 25-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/269417/2017

EMEA/H/C/004119

EPAR, sažetak za javnost

Besponsa

inotuzumab ozogamicin

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) lijeka Besponsa. Objašnjava kako je

Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu.

Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Besponsa.

Praktične informacije o primjeni lijeka Besponsa bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku, odnosno

trebaju se obratiti svojem liječniku ili ljekarniku.

Što je Besponsa i za što se koristi?

Besponsa je lijek protiv raka koji se primjenjuje u liječenju vrste raka krvi koja pogađa B-limfocite

(vrsta bijelih krvnih stanica) pod nazivom akutna limfoblastična leukemija (ALL) prekursora B-limfocita.

Besponsa se primjenjuje kao monoterapija u odraslih osoba u kojih se rak ponovno vratio ili u kojih

nije bilo pozitivnog odgovora na prethodno liječenje.

Besponsa se primjenjuje samo u bolesnika s „CD22-pozitivnom akutnom limfoblastičnom leukemijom

prekursora B-limfocita”. To znači da bolesnici na površini svojih bijelih krvnih stanica imaju posebnu

bjelančevinu (CD22). U bolesnika koji imaju vrstu kromosoma poznatu kao Philadelphia kromosom,

liječenje lijekom protiv raka pod nazivom inhibitor tirozin kinaze trebalo je biti isprobano prije početka

liječenja lijekom Besponsa.

Budući da je broj bolesnika s akutnom limfoblastičnom leukemijom prekursora B-limfocita nizak,

dotična se bolest smatra „rijetkom” te je lijek Besponsa dobio status „lijeka za rijetke bolesti”

7. lipnja 2013.

Besponsa sadrži djelatnu tvar inotuzumab ozogamicin.

Besponsa

EMA/269417/2017

Page 2/3

Kako se Besponsa koristi?

Lijek Besponsa primjenjuje se intravenskom infuzijom (drip) u trajanju od najmanje jednog sata.

Intravenske infuzije primjenjuju se 1., 8. i 15. dan 3. ili 4. tjedna ciklusa liječenja. Liječnik može

prekinuti terapiju ili smanjiti dozu ako bolesnik razvije određene teške nuspojave.

Bolesnici koji dobro reagiraju na liječenje lijekom Besponsa trebali bi primiti dva ili tri ciklusa, nakon

čega mogu biti podvrgnuti transplantaciji matičnih stanica kako bi se zamijenila njihova koštana srž,

što je jedina ljekovita terapija. Bolesnici koji dobro reagiraju na liječenje, ali koji neće biti podvrgnuti

transplantaciji matičnih stanica, mogu primiti najviše šest ciklusa liječenja. Liječenje lijekom Besponsa

potrebno je zaustaviti nakon tri ciklusa u bolesnika u kojih nema pozitivnog odgovora na liječenje.

Besponsa se izdaje samo na recept i smije se davati samo pod nadzorom liječnika s iskustvom u

primjeni lijekova za liječenje raka.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

Kako djeluje Besponsa?

Djelatna tvar u lijeku Besponsa, inotuzumab ozogamicin, monoklonsko je protutijelo (vrsta

bjelančevine) vezano na malu molekulu, N-acetil-gama-kalikeamicindimetilhidrazid. Monoklonsko

protutijelo prepoznaje i veže se za CD22 na B-limfocitima zahvaćenima rakom. Nakon vezivanja lijek

se apsorbira u stanicu u kojoj kalikeamicin postaje djelatan, uzrokuje lomove u DNK-u stanice te time

ubija stanicu raka.

Koje su koristi lijeka Besponsa dokazane u ispitivanjima?

Lijek Besponsa pokazao se učinkovitijim od drugih kemoterapija (lijekovi za liječenje raka) u jednom

glavnom ispitivanju u kojem je sudjelovalo 326 odraslih osoba s CD22-pozitivnom akutnom

limfoblastičnom leukemijom prekursora B-limfocita koja se ponovno javila ili kod koje nije bilo

pozitivnog odgovora na prethodno liječenje. Glavna mjera učinkovitosti bio je odgovor na liječenje.

Smatralo se da je u bolesnika došlo do pozitivnog odgovora na liječenje ako nakon liječenja u krvi i

koštanoj srži nisu imali nijedan B-limfocit zahvaćen rakom.

Analiza prvih 218 liječenih bolesnika pokazala je da je nakon najmanje dva ciklusa liječenja 81 % (88

od 109) bolesnika koji su primali lijek Besponsa pozitivno odgovorilo na liječenje za razliku od 29 %

(32 od 109) bolesnika koji su primali drugu kemoterapiju. Bolesnicima s pozitivnim odgovorom na

liječenje mogle su se transplantirati matične stanice u nastavku liječenja.

Koji su rizici povezani s lijekom Besponsa?

Najčešće nuspojave lijeka Besponsa (koje se mogu javiti u više od 1 na 5 osoba) jesu trombocitopenija

(nizak broj trombocita u krvi), neutropenija i leukopenija (nizak broj bijelih krvnih stanica u krvi),

infekcija, anemija (nizak broj crvenih krvnih stanica u krvi), umor, hemoragija (krvarenje), vrućica,

mučnina (osjećaj slabosti), glavobolja, febrilna neutropenija (nizak broj bijelih krvnih stanica praćen

vrućicom), bol u abdomenu (bol u trbuhu), povećane razine jetrenih enzima pod nazivom transaminaze

i gama-glutamiltransferaze te hiperbilirubinemija (visoke razine bilirubina, proizvoda razgradnje

crvenih krvnih stanica).

Najteže nuspojave jesu infekcija, febrilna neutropenija, hemoragija, bol u abdomenu, vrućica, umor i

venookluzivna bolest jetre / sindrom sinusoidalne opstrukcije (VOD/SOS, teška bolest jetre).

Lijek Besponsa ne smije se primjenjivati u bolesnika koji boluju od VOD-a/SOS-a ili su bolovali od

teškog oblika VOD-a/SOS-a ili koji boluju od druge teške bolesti jetre.

Besponsa

EMA/269417/2017

Page 3/3

Potpuni popis svih nuspojava i ograničenja zabilježenih pri primjeni lijeka Besponsa potražite u uputi o

lijeku.

Zašto je lijek Besponsa odobren?

Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) pri Agenciji odlučio je da koristi lijeka Besponsa

nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji.

CHMP je smatrao da su unatoč nedavnim napredcima u liječenju akutne limfoblastične leukemije

prekursora B-limfocita, mogućnosti liječenja za bolesnike i dalje ograničene. U glavnom ispitivanju lijek

Besponsa pokazao se boljim od drugih najčešće upotrebljavanih kemoterapijskih lijekova u postizanju

odgovora u bolesnika, pri čemu im omogućuje ljekovitu transplantaciju matičnih stanica.

U pogledu sigurnosti, nuspojave lijeka Besponsa slične su onima drugih kemoterapijskih lijekova, što

se uobičajeno može riješiti smanjenjem doze ili prekidom liječenja.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Besponsa?

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i

učinkovite primjene lijeka Besponsa nalaze se u sažetku opisa svojstava i u uputi o lijeku.

Ostale informacije o lijeku Besponsa

Cjelovito europsko javno izvješće o procjeni (EPAR) lijeka Besponsa nalazi se na internetskim

stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Više informacija o liječenju lijekom Besponsa pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a),

odnosno obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

Sažetak mišljenja Odbora za lijekove za rijetke bolesti o lijeku Besponsa možete pronaći na

internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

BESPONSA 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

inotuzumab ozogamicin

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja

nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne informacije.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi,

pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je BESPONSA i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek BESPONSA

Kako se lijek BESPONSA daje

Moguće nuspojave

Kako čuvati lijek BESPONSA

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je BESPONSA i za što se koristi

Djelatna tvar lijeka BESPONSA je inotuzumab ozogamicin. On pripada skupini lijekova koji ciljaju

stanice raka. Ti se lijekovi zovu antineoplastični lijekovi.

BESPONSA se koristi za liječenje odraslih osoba koji boluju od akutne limfoblastične leukemije.

Akutna limfoblastična leukemija je rak krvi pri kojem se pojavljuje previše bijelih krvnih stanica.

BESPONSA je namijenjena liječenju akutne limfoblastične leukemije u odraslih bolesnika koji su već

pokušali sa drugim terapijama i kojima te terapije nisu uspjele.

BESPONSA djeluje tako da se veže na stanice s bjelančevinom koja se zove CD22. Tu bjelančevinu

imaju stanice limfoblastične leukemije. Kada se veže na stanice limfoblastične leukemije, lijek u

stanice unosi tvar koja ometa DNK stanica te ih na kraju ubija.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek BESPONSA

Nemojte primjenjivati lijek BESPONSA:

ako ste alergični na inotuzumab ozogamicin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6).

ako ste već bolovali od teške venske okluzivne bolesti (stanja u kojem krvni ugrušci oštete i

začepe krvne žile u jetri) koja je bila potvrđena ili trenutno bolujete od venske okluzivne

bolesti.

ako trenutno bolujete od ozbiljne bolesti jetre, npr. ciroze (stanja u kojem jetra ne funkcionira

kako bi trebala zbog dugotrajnog oštećenja), nodularne regenerativne hiperplazije (stanja sa

znakovima i simptomima portalne hipertenzije koje može biti izazvano stalnim uzimanjem

lijekova), aktivnog hepatitisa (bolesti koju karakterizira upala jetre).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije primjene lijeka BESPONSA ako:

imate povijest problema s jetrom ili bolesti jetre ili ako imate znakove i simptome teškog

stanja koje se zove venska okluzivna bolest jetre, stanja u kojem krvni ugrušci oštete i začepe

krvne žile u jetri. Venska okluzivna bolest može biti smrtonosna te se povezuje s naglim

dobivanjem na težini, boli na gornjoj desnoj strani trbuha, povećanjem veličine jetre,

nakupljanjem tekućine koje uzrokuje oticanje trbuha i povećanjem razina bilirubina i/ili

jetrenih enzima u rezultatima krvnih pretraga (što može rezultirati žutom bojom kože ili

očiju). Ovo se stanje može javiti tijekom liječenja lijekom BESPONSA ili nakon naknadnog

liječenja transplantacijom matičnih stanica. Transplantacija matičnih stanica je postupak kojim

se matične stanice druge osobe (stanice koje se razviju u nove krvne stanice) presađuju u Vaš

krvotok. Ovaj se postupak može provesti ako Vaša bolest u potpunosti odgovara na liječenje.

imate znakove ili simptome niskog broja krvnih stanica poznatih kao neutrofili (što je ponekad

popraćeno vrućicom), crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica, limfocita ili niskog broja

krvnih sastojaka poznatih kao trombociti; ovi znakovi i simptomi uključuju dobivanje

infekcije ili vrućice ili lako dobivanje modrica ili često krvarenje iz nosa.

imate znakove ili simptome reakcija povezanih s infuzijom, kao što su vrućica i zimica

tijekom ili ubrzo nakon infuzije lijeka BESPONSA.

imate znakove i simptome sindroma lize tumora, koji može biti povezan sa simptomima u

trbuhu i crijevima (na primjer, mučnina, povraćanje, proljev), srcu (na primjer, promjene u

srčanom ritmu), bubregu (na primjer, smanjena količina mokraće, krv u mokraći) te živcima i

mišićima (na primjer, mišićni spazmi, mišićna slabost, grčevi), tijekom ili ubrzo nakon

infuzije lijeka BESPONSA.

ste već imali ili ste skloni produljenju QT-intervala (promjena u električnoj aktivnosti srca

koja može prouzrokovati ozbiljne nepravilne srčane ritmove), uzimate lijekove za koje je

poznato da produljuju QT-interval i/ili imate poremećaj razine elektrolita (npr. kalcija,

magnezija, kalija).

imate povišene razine enzima amilaze ili lipaze koje mogu biti znak problema s gušteračom ili

jetrom i žučnim mjehurom ili žučnim vodovima.

Odmah obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako zatrudnite tijekom

razdoblja liječenja lijekom BESPONSA i do 8 mjeseci nakon završetka liječenja.

Liječnik će Vam redovito provoditi krvne testove kako bi kontrolirao Vašu krvnu sliku tijekom

liječenja lijekom BESPONSA. Pogledajte također dio 4.

Tijekom liječenja, osobito u prvih nekoliko dana nakon što ste započeli s liječenjem, broj bijelih

krvnih stanica može Vam se jako smanjiti (neutropenija), što može biti popraćeno vrućicom (febrilna

neutropenija).

Tijekom liječenja, osobito u prvih nekoliko dana nakon što ste započeli s liječenjem, možete imati

povišene jetrene enzime. Liječnik će redovito provoditi krvne testove kako bi kontrolirao Vaše jetrene

enzime tijekom liječenja lijekom BESPONSA.

Liječenje lijekom BESPONSA može produljiti QT interval (promjena električne vodljivosti srca koja

može uzrokovati ozbiljne nepravilne srčane ritmove). Liječnik će Vam napraviti elektrokardiogram

(EKG) i krvne pretrage za određivanje elektrolita (npr. kalcija, magnezija, kalija) prije prve doze lijeka

BESPONSA te ponavljati ove pretrage tijekom liječenja. Pogledajte također dio 4.

Liječnik će Vas također pratiti na znakove i simptome sindroma lize tumora nakon što primite lijek

BESPONSA. Pogledajte također dio 4.

Djeca i adolescenti

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina ne smiju uzimati lijek BESPONSA jer nisu dostupni podaci u

ovoj populaciji.

Drugi lijekovi i BESPONSA

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste

mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove dobivene bez recepta i biljne lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Kontracepcija

Ne smijete ostati trudni ili postati otac. Žene moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom

liječenja te najmanje 8 mjeseci nakon primitka zadnje doze. Muškarci moraju koristiti učinkovitu

kontracepciju tijekom liječenja te najmanje 5 mjeseci nakon primitka zadnje doze.

Trudnoća

Nisu poznati učinci lijeka BESPONSA u trudnica, ali na temelju svog mehanizma djelovanja lijek

BESPONSA može naškoditi Vašoj nerođenoj bebi. BESPONSA se ne smije primjenjivati tijekom

trudnoće, osim u slučaju da Vaš liječnik smatra da je to najbolji lijek za Vas.

Odmah obavijestite svog liječnika ako Vi zatrudnite ili Vaša partnerica zatrudni tijekom razdoblja

liječenja ovim lijekom.

Plodnost

Muškarci i žene bi trebali potražiti savjet o očuvanju plodnosti prije terapije.

Dojenje

Ako Vam je potrebno liječenje lijekom BESPONSA, morate prestati dojiti tijekom liječenja i najmanje

2 mjeseca nakon završetka liječenja. Obratite se svom liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako osjećate neuobičajen umor (to je vrlo česta nuspojava lijeka BESPONSA), ne biste smjeli

upravljati vozilima ili raditi sa strojevima.

3.

Kako se lijek BESPONSA daje

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra.

Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Kako se BESPONSA daje

Vaš liječnik će odrediti točnu dozu.

Liječnik ili medicinska sestra će Vam davati lijek BESPONSA putem infuzije u venu

(intravenska infuzija) koja će trajati 1 sat.

Svaka doza se daje jednom tjedno, a svaki ciklus liječenja čine 3 doze.

Ako lijek dobro djeluje i Vi trebate ići na transplantaciju matičnih stanica (vidjeti dio 2),

možete primiti 2 ciklusa ili maksimalno 3 ciklusa liječenja.

Ako lijek dobro djeluje, ali Vi nećete ići na transplantaciju matičnih stanica (vidjeti dio 2),

možete primiti do maksimalno 6 ciklusa liječenja.

Ako niste postigli odgovor na lijek unutar 3 ciklusa, Vaše liječenje će biti zaustavljeno.

Vaš liječnik može promijeniti Vašu dozu, privremeno prekinuti ili potpuno zaustaviti liječenje

lijekom BESPONSA ako imate određene nuspojave.

Vaš liječnik može smanjiti Vašu dozu ovisno o Vašem odgovoru na liječenje.

Vaš liječnik će Vas slati na krvne pretrage tijekom liječenja kako bi provjeravao postoje li

nuspojave ili odgovor na liječenje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

Lijekovi koji se daju prije liječenja lijekom BESPONSA

Prije Vašeg liječenja lijekom BESPONSA primit ćete druge lijekove (premedikacija) koji pomažu

ublažiti reakcije povezane s infuzijom i druge moguće nuspojave. Oni mogu uključivati

kortikosteroide (npr. deksametazon), antipiretike (lijekove za snižavanje povišene tjelesne

temperature) i antihistaminike (lijekove za smanjenje alergijskih reakcija).

Prije Vašeg liječenja lijekom BESPONSA možda ćete dobiti lijekove i biti hidrirani kako bi se

spriječila pojava sindroma lize tumora. Sindrom lize tumora se povezuje s nizom različitih simptoma u

trbuhu i crijevima (na primjer, mučnina, povraćanje, proljev), srcu (na primjer, promjene u srčanom

ritmu), bubregu (na primjer, smanjena količina mokraće, krv u mokraći) te živcima i mišićima (na

primjer, mišićni spazmi, mišićna slabost, grčevi).

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Neke od

ovih nuspojava mogu biti ozbiljne.

Odmah obavijestite svog liječnika ako imate znakove i simptome bilo koje od sljedećih ozbiljnih

nuspojava:

reakcije povezane s infuzijom (vidjeti dio 2); znakovi i simptomi uključuju vrućicu, zimicu ili

probleme s disanjem tijekom ili neposredno nakon infuzije lijeka BESPONSA.

venska okluzivna bolest jetre (vidjeti dio 2); znakovi i simptomi uključuju nagli porast tjelesne

težine, bol u gornjem desnom dijelu trbuha, povećanje veličine jetre, nakupljanje tekućine

uzrokujući oticanje trbuha i porast bilirubina i/ili jetrenih enzima (što može rezultirati žutom

bojom kože ili očiju).

nizak broj krvnih stanica poznatih kao neutrofili (što je ponekad popraćeno vrućicom), crvenih

krvnih stanica, bijelih krvnih stanica, limfocita ili nizak broj krvnih sastojaka poznatih kao

trombociti (vidjeti dio 2); znakovi i simptomi uključuju razvoj infekcije, vrućicu, lako

nastajanje modrica ili redovito krvarenje iz nosa.

sindrom lize tumora (vidjeti dio 2); to može biti povezano s različitim simptomima u trbuhu i

crijevima (npr. mučnina, povraćanje, proljev), srcu (npr. promjena srčanog ritma), bubregu

(npr. smanjena količina mokraće, krv u mokraći) te živcima i mišićima (npr. mišićni spazmi,

slabost, grčevi).

produljenja QT-intervala (vidjeti dio 2); znakovi i simptomi uključuju promjenu električne

aktivnosti srca koja može uzrokovati ozbiljne nepravilne srčane ritmove. Obavijestite svog

liječnika ako imate simptome poput omaglice, ošamućenosti ili nesvjestice.

Druge nuspojave mogu uključivati:

Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

Infekcije

Smanjen broj bijelih krvnih stanica, što može rezultirati općom slabošću i sklonošću dobivanju

infekcija

Smanjen broj limfocita (vrste bijelih krvnih stanica), što može rezultirati sklonošću dobivanju

infekcija

Smanjen broj crvenih krvnih stanica, što može rezultirati umorom i nedostatkom zraka

Smanjeni apetit

Glavobolja

Krvarenje

Bol u trbuhu

Povraćanje

Proljev

Mučnina

Upala usne šupljine

Zatvor

Povišene razine bilirubina koje mogu dovesti do pojave žućkaste boje kože, žućkaste boje u

očima i drugim tkivima

Vrućica

Zimica

Umor

Visoke razine jetrenih enzima (koje mogu biti pokazatelji oštećenja jetre) u krvi

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

Smanjenje broja raznih vrsta krvnih stanica

Višak mokraćne kiseline u krvi

Pretjerano nakupljanje tekućine u trbuhu

Oticanje trbuha

Promjene u srčanom ritmu (mogu se pokazati na elektrokardiogramu)

Abnormalno visoke razine amilaze (enzima koji je potreban za probavu i pretvaranje škroba u

šećere) u krvi

Abnormalno visoke razine lipaze (enzima koji je potreban kako bi se preradile masnoće iz

hrane) u krvi

Preosjetljivost

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati lijek BESPONSA

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici bočice i kutiji

iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Neotvorena bočica

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ne zamrzavati.

Rekonstituirana otopina

Iskoristiti odmah ili čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C) najviše 4 sata.

Zaštititi od svjetlosti.

Ne zamrzavati.

Razrijeđena otopina

Iskoristiti odmah ili čuvati na sobnoj temperaturi (20°C – 25°C) ili u hladnjaku (2°C – 8°C).

Maksimalno vrijeme od rekonstitucije do kraja primjene treba biti ≤ 8 sati, s tim da između

rekonstitucije i razrjeđivanja smije proći ≤ 4 sata.

Zaštititi od svjetlosti.

Ne zamrzavati.

Ovaj lijek treba vizualno pregledati na prisutnost čestica i promjenu boje prije primjene. Ako

primijetite čestice ili promjenu boje, nemojte ga koristiti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BESPONSA sadrži

Djelatna tvar je inotuzumab ozogamicin. Jedna bočica sadrži 1 mg inotuzumab ozogamicina.

Nakon rekonstitucije, 1 ml otopine sadrži 0,25 mg inotuzumab ozogamicina.

Drugi sastojci su saharoza, polisorbat 80, natrijev klorid i trometamin.

Kako BESPONSA izgleda i sadržaj pakiranja

BESPONSA je prašak za koncentrat za otopinu za infuziju.

Svako pakiranje lijeka BESPONSA sadrži:

1 staklenu bočicu koja sadrži bijeli do gotovo bijeli liofilizirani kolačić ili prašak.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgija

Proizvođač

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Grange Castle Business Park

Clondalkin

Dublin 22

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tel: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550-520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge internetske stranice o

rijetkim bolestima i njihovom liječenju.

Ova uputa o lijeku dostupna je na svim jezicima EU-a/EGP-a na internetskim stranicama Europske

agencije za lijekove.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima. Za potpune informacije o

doziranju i prilagodbi doze molimo vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka.

Način primjene

BESPONSA je za intravensku primjenu. Infuzija se mora primijeniti tijekom 1 sata.

BESPONSA se ne smije primijeniti kao brza intravenska injekcija ili bolus.

BESPONSA se mora rekonstituirati i razrijediti prije primjene.

BESPONSA se treba primjenjivati u ciklusima od 3 do 4 tjedna.

Bolesnicima koji liječenje nastavljaju s transplantacijom hematopoetskih matičnih stanica (engl.

haematopoietic stem cell transplant, HSCT) preporučuje se trajanje liječenja od 2 ciklusa. Treći ciklus

može se uzeti u obzir u onih bolesnika koji ne postignu CR/CRi i negativan status MRD-a nakon 2

ciklusa. U bolesnika koji liječenje neće nastaviti sa HSCT-om, može se primijeniti do maksimalno 6

ciklusa. U svakog bolesnika u kojeg unutar 3 ciklusa nije postignut CR/CRi treba prekinuti terapiju

(vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka, dio 4.2).

Tablica ispod prikazuje preporučene režime doziranja.

Za prvi ciklus, preporučena ukupna doza u svih bolesnika je 1,8 mg/m

po ciklusu te se daje

podijeljena u 3 doze: 1. dana (0,8 mg/m

), 8. dana (0,5 mg/m

) i 15. dana (0,5 mg/m

). Prvi ciklus

traje 3 tjedna, ali se može produljiti na 4 tjedna ako je u bolesnika postignut CR ili CRi, i/ili kako bi se

omogućio oporavak od toksičnosti.

Za sljedeće cikluse, preporučena ukupna doza je 1,5 mg/m

po ciklusu te se daje podijeljena u 3 doze:

1. dana (0,5 mg/m

), 8. dana (0,5 mg/m

) i 15. dana (0,5 mg/m

) bolesnicima u kojih je postignut

CR/CRi, ili 1,8 mg/m

po ciklusu podijeljeno u 3 doze: 1. dana (0,8 mg/m

), 8. dana (0,5 mg/m

) i 15.

dana (0,5 mg/m

) bolesnicima u kojih nije postignut CR/CRi. Sljedeći ciklusi traju 4 tjedna.

Režim doziranja za 1. ciklus i sljedeće cikluse, ovisno o odgovoru na liječenje

1. dan

8. dan

15. dan

Režim doziranja za 1. ciklus

Svi bolesnici:

Doza (mg/m

Trajanje ciklusa

21 dan

Režim doziranja za sljedeće cikluse, ovisno o odgovoru na liječenje

Bolesnici u kojih je postignut CR

c

ili CRi

d

:

Doza (mg/m

Trajanje ciklusa

28 dana

Bolesnici u kojih nije postignut CR

c

ili CRi

d

:

Doza (mg/m

Trajanje ciklusa

28 dana

Skraćenice: ABN=apsolutni broj neutrofila; CR=potpuna remisija; CRi=potpuna remisija s nepotpunim

oporavkom krvne slike.

+/- 2 dana (potreban je razmak od minimalno 6 dana između doza).

U bolesnika u kojih je postignut CR/CRi i/ili u svrhu omogućavanja oporavka od toksičnosti, trajanje

ciklusa se može produljiti do 28 dana (odnosno uz sedmodnevno razdoblje bez liječenja počevši od 21.

dana).

CR je definiran kao < 5% blasta u koštanoj srži i odsutnost leukemijskih blasta u perifernoj krvi, puni

oporavak broja krvnih stanica u perifernoj krvi (trombociti ≥ 100 x 10

/l i/ili ABN < 1 x 10

/l) i odsutnost

bilo kakve ekstramedularne bolesti.

CRi je definiran kao < 5% blasta u koštanoj srži i odsutnost leukemijskih blasta u perifernoj krvi, nepotpuni

oporavak broja krvnih stanica u perifernoj krvi (trombociti < 100 x 10

/l i/ili ABN < 1 x 10

/l) i odsutnost

bilo kakve ekstramedularne bolesti.

sedmodnevno razdoblje bez liječenja koje počinje 21. dana.

Upute za rekonstituciju, razrjeđivanje i primjenu

Koristite odgovarajuću aseptičku tehniku za postupke rekonstitucije i razrjeđivanja. Inotuzumab

ozogamicin (koji ima gustoću od 1,02 g/ml pri temperaturi od 20°C/68°F) osjetljiv je na svjetlost te ga

treba zaštititi od ultraljubičastih zraka tijekom rekonstitucije, razrjeđivanja i primjene.

Maksimalno vrijeme od rekonstitucije do kraja primjene treba biti ≤ 8 sati, s tim da između

rekonstitucije i razrjeđivanja smije proći ≤ 4 sata.

Rekonstitucija:

Izračunajte dozu (mg) i broj potrebnih bočica lijeka BESPONSA.

Rekonstituirajte svaku bočicu od 1 mg s 4 ml vode za injekcije kako biste dobili otopinu s

0,25 mg/ml lijeka BESPONSA za jednokratnu upotrebu.

Nježno vrtite bočicu kako biste pospješili otapanje. Ne tresite.

Pregledajte rekonstituiranu otopinu kako bi se utvrdilo da ne sadrži čestice i nije promijenila

boju. Rekonstituirana otopina mora biti bistra do neznatno zamućena, bezbojna i u biti bez

vidljivih čestica. Ne koristiti ako su prisutne čestice ili promjena boje.

BESPONSA ne sadrži bakteriostatske konzervanse. Rekonstituirana otopina se mora odmah

iskoristiti. Ako se rekonstituirana otopina ne može odmah iskoristiti, može se čuvati najviše 4

sata u hladnjaku (2°C – 8°C). Zaštitite od svjetlosti i ne zamrzavajte.

Razrjeđivanje:

Izračunajte volumen rekonstituirane otopine potreban kako bi se dobila odgovarajuća doza

prema tjelesnoj površini bolesnika. Ovu količinu treba izvući iz bočice (bočica) pomoću

štrcaljke. Zaštitite od svjetlosti. Bacite neiskorištenu rekonstituiranu otopinu koja je preostala

u bočici.

Dodajte rekonstituiranu otopinu u spremnik za infuziju s otopinom natrijevog klorida

9 mg/ml (0,9%) za injekciju do ukupnog nominalnog volumena od 50 ml. Konačna

koncentracija mora biti između 0,01 i 0,1 mg/ml. Zaštitite od svjetlosti. Preporučuje se

spremnik za infuziju napravljen od polivinil klorida (PVC) (koji sadrži di-(2-etilheksil)ftalat

[DEHP] ili koji ne sadrži DEHP), poliolefina (polipropilena i/ili polietilena) ili etilen vinil

acetata (EVA).

Nježno preokrenite spremnik za infuziju kako bi se promiješala razrijeđena otopina. Ne tresite.

Razrijeđena otopina se mora odmah iskoristiti, čuvati na sobnoj temperaturi (20°C – 25°C) ili

u hladnjaku (2°C – 8°C). Maksimalno vrijeme od rekonstitucije do kraja primjene treba biti ≤

8 sati, s tim da između rekonstitucije i razrjeđivanja smije proći ≤ 4 sata. Zaštitite od svjetlosti

i ne zamrzavajte.

Primjena:

Ako se razrijeđena otopina čuva u hladnjaku (2°C – 8°C), mora se ostaviti da dosegne sobnu

temperaturu (20°C – 25°C) oko 1 sat prije primjene.

Nije potrebno filtrirati razrijeđenu otopinu. Međutim, ako se razrijeđena otopina filtrira,

preporučuju se filteri bazirani na polietersulfonu (PES), poliviniliden fluoridu (PVDF) ili

hidrofilnom polisulfonu (HPS). Ne koristite filtere napravljene od najlona ili miješanog

celuloznog estera (MCE).

Tijekom infuzije zaštitite intravensku vrećicu od svjetlosti pomoću navlake koja blokira

ultraljubičaste zrake (tj. pomoću vrećica jantarne, tamnosmeđe ili zelene boje ili aluminijske

folije). Cjevčicu za infuziju nije potrebno zaštititi od svjetlosti.

Infundirajte razrijeđenu otopinu tijekom 1 sat brzinom od 50 ml/h na sobnoj temperaturi

(20°C – 25°C). Zaštitite od svjetlosti. Preporučuju se cjevčice za infuziju napravljene od PVC-

a (koji sadrži DEHP ili koji ne sadrži DEHP), poliolefina (polipropilena i/ili polietilena) ili

polibutadiena.

BESPONSA se ne smije miješati ili primjenjivati kao infuzija s drugim lijekovima.

Vremena i uvjeti čuvanja za rekonstituciju, razrjeđivanje i primjenu lijeka BESPONSA su navedeni

ispod.

Vremena i uvjeti čuvanja rekonstituirane i razrijeđene otopine lijeka BESPONSA

Maksimalno vrijeme od rekonstitucije do kraja primjene ≤ 8 sati

a

Rekonstituirana otopina

Razrijeđena otopina

Nakon početka razrjeđivanja

Primjena

Iskoristite rekonstituiranu

otopinu odmah ili nakon što je

bila čuvana u hladnjaku (2°C –

8°C) najviše 4 sata. Zaštitite

od svjetlosti. Ne zamrzavajte.

Iskoristite razrijeđenu otopinu

odmah ili nakon što je bila

čuvana na sobnoj temperaturi

(20°C – 25°C) ili u hladnjaku

(2°C – 8°C). Maksimalno

vrijeme od rekonstitucije do

kraja primjene treba biti ≤ 8

sati, s tim da između

rekonstitucije i razrjeđivanja

smiju proći ≤ 4 sata. Zaštitite

od svjetlosti. Ne zamrzavajte.

Ako se razrijeđena otopina

čuvala u hladnjaku (2°C – 8°C),

pustite je da dosegne sobnu

temperaturu (20°C – 25°C) oko

1 sat prije primjene. Primijenite

razrijeđenu otopinu kao

jednosatnu infuziju brzinom od

50 ml/h na sobnoj temperaturi

(20°C – 25°C). Zaštitite od

svjetlosti.

Između rekonstitucije i razrjeđivanja smije proći ≤ 4 sata.

Uvjeti čuvanja i rok valjanosti

Neotvorena bočica

5 godine

Rekonstituirana otopina

BESPONSA ne sadrži bakteriostatske konzervanse. Rekonstituirana otopina se mora odmah iskoristiti.

Ako se rekonstituirana otopina ne može odmah iskoristiti, može se čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C) do

4 sata. Zaštitite od svjetlosti i ne zamrzavajte.

Razrijeđena otopina

Razrijeđena otopina se mora odmah iskoristiti ili pohraniti na sobnoj temperaturi (20°C – 25°C) ili u

hladnjaku (2°C – 8°C). Maksimalno vrijeme od rekonstitucije do kraja primjene treba biti ≤ 8 sati, s

tim da između rekonstitucije i razrjeđivanja smije proći ≤ 4 sata. Zaštitite od svjetla i ne zamrzavajte.