Besponsa

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Besponsa
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Besponsa
  Европейски съюз
 • Език:
 • полски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Środki agentów,
 • Терапевтична област:
 • Prekursor komórkowy limfoblastyczny białaczka-chłoniak
 • Терапевтични показания:
 • Besponsa jest wskazana jako monoterapia w leczeniu osób dorosłych z nawrotową lub oporną na leczenie prekursorową limfoblastyczną białaczką limfocytową B z komórek CD22 (ALL). U dorosłych pacjentów z pozytywnych Chromosomu philadelphia (ph+) nawracającą lub oporną na leczenie komórek progenitorowych należy się tej sztuki obchodzenia się z co najmniej 1 inhibitor kinazy tyrozynowej (TKI).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Upoważniony
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004119
 • Дата Оторизация:
 • 27-06-2017
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004119
 • Последна актуализация:
 • 25-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/269417/2017

EMEA/H/C/004119

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Besponsa

inotuzumab ozogamycyny

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Besponsa. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie

przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania.

Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Besponsa.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Besponsa należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Besponsa i w jakim celu się go stosuje?

Besponsa jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu pewnego typu raka krwi, który

atakuje limfocyty B (rodzaj krwinek białych), zwanego ostrą białaczką limfoblastyczną (ang. acute

lymphoblastic leukaemia, ALL) wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B. Lek Besponsa

jest stosowany samodzielnie u osób dorosłych, u których nastąpił nawrót raka lub którzy nie reagowali

na wcześniejsze leczenie.

Lek Besponsa jest stosowany wyłącznie u pacjentów z „CD22-dodatnią ALL wywodzącą się z komórek

prekursorowych limfocytów B”. Oznacza to, że u pacjentów na powierzchni krwinek białych występuje

pewne białko (CD22). U pacjentów z typem chromosomu zwanego chromosomem Philadelphia przed

rozpoczęciem stosowania leku Besponsa należy najpierw podjąć próbę leczenia lekiem

przeciwnowotworowym zwanym inhibitorem kinazy tyrozynowej.

Ze względu na małą liczbę pacjentów z ALL wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B

choroba ta jest uważana za rzadko występującą, zatem w dniu 7 czerwca 2013 r. produkt Besponsa

uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach).

Lek zawiera substancję czynną inotuzumab ozogamycyny.

Besponsa

EMA/269417/2017

Strona 2/3

Jak stosować produkt Besponsa?

Produkt Besponsa podaje się we wlewie dożylnym (kroplówce) trwającym co najmniej 1 godzinę.

Wlewy podaje się w 1., 8. i 15. dniu cyklu leczenia trwającego 3 lub 4 tygodnie. Lekarz może przerwać

leczenie lub zmniejszyć dawkę, jeśli u pacjenta wystąpią pewne poważne działania niepożądane.

Pacjenci, u których występuje prawidłowa reakcja na produkt Besponsa, powinni otrzymać 2 lub 3

cykle leczenia, po czym mogą zostać poddani przeszczepowi komórek macierzystych w celu wymiany

szpiku kostnego, jedynej metodzie, dzięki której uzyskuje się wyleczenie. Pacjenci, którzy prawidłowo

reagują na leczenie, ale nie mają być poddawani przeszczepowi komórek macierzystych, mogą

otrzymać maksymalnie 6 cykli leczenia. U pacjentów, którzy nie reagują na leczenie, podawanie

produktu Besponsa należy przerwać po 3 cyklach terapii.

Lek Besponsa wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie powinno być podawane pod

nadzorem lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa produkt Besponsa?

Substancja czynna leku Besponsa, inotuzumab ozogamycyny, jest przeciwciałem monoklonalnym (typ

białka), które zostało związane z małą cząsteczką, dimetylohydrazydem N-acetylo-

gammakalicheamycyny. Przeciwciało monoklonalne zostało zaprojektowane w taki sposób, aby

rozpoznawało CD22 na nowotworowych limfocytach B i przyłączało się do niego. Po przyłączeniu lek

jest pobierany przez komórkę, w której kalicheamycyna uaktywnia się, powodując pęknięcia DNA

komórki i w ten sposób powodując jej zniszczenie.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Besponsa zaobserwowano w

badaniach?

W jednym badaniu głównym z udziałem 326 osób dorosłych z CDD22-dodatnią ALL wywodzącą się z

komórek prekursorowych limfocytów B, u których nastąpił nawrót choroby lub którzy nie reagowali na

wcześniejsze leczenie, udowodniono, że lek Besponsa jest bardziej skuteczny niż inna chemioterapia

(lek przeciwnowotworowy). Głównym kryterium oceny skuteczności była odpowiedź na leczenie.

Uznawano, że pacjenci zareagowali na leczenie, jeżeli po leczeniu w ich krwi i szpiku kostnym nie

występowały nowotworowe limfocyty B.

Analiza pierwszych 218 leczonych pacjentów wykazała, że po co najmniej 2 cyklach leczenia 81% (88

ze 109) pacjentów przyjmujących lek Besponsa reagowało na leczenie, podczas gdy w przypadku innej

chemioterapii było to 29% (32 ze 109) pacjentów. Pacjenci, którzy zareagowali na leczenie, mogli

zostać następnie poddani przeszczepowi komórek macierzystych.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Besponsa?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Besponsa (mogące wystąpić u

więcej niż 1 osoby na 5) to trombocytopenia (mała liczba płytek krwi), neutropenia i leukopenia (mała

liczba krwinek białych), zakażenie, niedokrwistość (mała liczba krwinek czerwonych), zmęczenie,

krwotok (krwawienie), gorączka, nudności (mdłości), ból głowy, gorączka neutropeniczna (mała liczba

krwinek białych z gorączką), ból brzucha, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych zwanych

transaminazami i gamma-glutamylotransferazą oraz hiperbilirubinemia (wysokie stężenie we krwi

bilirubiny, produktu rozpadu krwinek czerwonych).

Besponsa

EMA/269417/2017

Strona 3/3

Najpoważniejszymi działaniami niepożądanymi są zakażenie, gorączka neutropeniczna, krwotok, ból

brzucha, gorączka, zmęczenie i choroba okluzyjna żylnych naczyń wątrobowych/zespół niedrożności

zatok wątrobowych (VOD/SOS, poważna choroba wątroby).

Leku Besponsa nie wolno stosować u pacjentów z występującą obecnie VOD/SOS lub z poważną

VOD/SOS w przeszłości bądź z innymi poważnymi chorobami wątroby.

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem produktu Besponsa

znajduje się w ulotce informacyjnej.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Besponsa?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że korzyści ze

stosowania produktu Besponsa przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

CHMP uznał, że pomimo postępów w leczeniu ALL wywodzącej się z komórek prekursorowych

limfocytów B, możliwości leczenia dla pacjentów pozostają ograniczone. W badaniu głównym

wykazano, że lek Besponsa działa lepiej niż inne powszechnie stosowane chemioterapeutyki pod

względem indukowania odpowiedzi u pacjentów i możliwości poddania ich uzdrawiającemu

przeszczepowi komórek macierzystych.

Co do bezpieczeństwa, działania niepożądane leku Besponsa są podobne jak w przypadku innych

chemioterapeutyków i na ogół można im zaradzić poprzez zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Besponsa?

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Besponsa w charakterystyce produktu

leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu

medycznego i pacjentów.

Inne informacje dotyczące produktu Besponsa

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Besponsa znajduje się na stronie internetowej Agencji

pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Besponsa należy zapoznać się

z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Besponsa

znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designation.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

BESPONSA 1 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

inotuzumab ozogamycyny

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek BESPONSA i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku BESPONSA

Jak stosować lek BESPONSA

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek BESPONSA

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek BESPONSA i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku BESPONSA jest inotuzumab ozogamycyny. Należy on do grupy leków, które

są ukierunkowane na komórki nowotworowe. Leki te zwane są lekami przeciwnowotworowymi.

Lek BESPONSA jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Ostra białaczka limfoblastyczna jest nowotworem krwi charakteryzującym się występowaniem zbyt

dużej liczby białych krwinek. Lek BESPONSA przeznaczony jest do leczenia ostrej białaczki

limfoblastycznej u dorosłych pacjentów, u których wcześniej próbowano stosować inne terapie, ale

zakończyły się one niepowodzeniem.

Działanie leku BESPONSA polega na jego przyłączaniu się do komórek zawierających białko zwane

CD22. Białko to występuje w komórkach białaczki limfoblastycznej. Po przyłączeniu się do tych

komórek lek dostarcza do nich substancję, która zniekształca ich DNA i ostatecznie je niszczy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku BESPONSA

Kiedy nie stosować leku BESPONSA:

jeśli pacjent ma uczulenie na inotuzumab ozogamycyny lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała lub występuje potwierdzona wenookluzyjna choroba

wątroby (choroba, w której naczynia krwionośne wątroby ulegają uszkodzeniu i zostają

zablokowane przez zakrzepy krwi),

jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę wątroby, na przykład marskość wątroby (choroba, w

której wątroba nie funkcjonuje prawidłowo z powodu długotrwałego uszkodzenia), guzkowy

przerost regeneracyjny (choroba objawiająca się nadciśnieniem wrotnym, które może być

spowodowane przewlekłym stosowaniem leków), aktywne zapalenie wątroby (stan zapalny

wątroby).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku BESPONSA należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką, jeśli:

u pacjenta występowały problemy z wątrobą lub choroby wątroby albo występują objawy

ciężkiego stanu zwanego chorobą wenookluzyjną wątroby, w przebiegu której naczynia

krwionośne w wątrobie ulegają uszkodzeniu i mogą być zablokowane przez skrzepy krwi.

Choroba może być śmiertelna i charakteryzuje się szybkim przyrostem masy ciała, bólem w

górnej, prawej stronie brzucha, powiększeniem wątroby, gromadzeniem się płynu

powodującego obrzęk jamy brzusznej oraz zwiększeniem stężenia bilirubiny i (lub) aktywności

enzymów wątrobowych w badaniach krwi (które mogą powodować zażółcenie skóry lub

białkówek oczu). Choroba może wystąpić w trakcie terapii lekiem BESPONSA lub później, po

transplantacji komórek macierzystych. Zabieg ten polega na przeszczepieniu komórek

macierzystych (komórek przekształcających się w nowe komórki krwi) innej osoby do

krwiobiegu pacjenta. Zabieg ten można przeprowadzić, jeśli organizm pacjenta w pełni

zareaguje na leczenie.

u pacjenta występują objawy zbyt małej liczby krwinek zwanych neutrofilami (niekiedy z

towarzyszącą gorączką), czerwonych krwinek, białych krwinek, limfocytów lub składników

krwi zwanych płytkami krwi; do objawów tych zalicza się rozwój zakażenia, gorączkę, łatwe

tworzenie się siniaków lub częste krwawienie z nosa;

u pacjenta występują objawy reakcji spowodowanej podaniem leku BESPONSA we wlewie

(infuzji), na przykład gorączka i dreszcze lub problemy z oddychaniem w czasie wlewu

lub niedługo po jego zakończeniu;

u pacjenta w czasie wlewu leku BESPONSA lub krótko po jego zakończeniu wystąpią objawy

zespołu rozpadu guza, do których zalicza się zaburzenia pracy żołądka i jelit (na przykład

nudności, wymioty, biegunka), serca (na przykład zmiany rytmu serca), nerek (na przykład

zmniejszona ilość wydalanego moczu, krew w moczu) oraz układu nerwowego i mięśniowego

(na przykład skurcze, osłabienie lub przykurcze mięśni);

u pacjenta wystąpiło wydłużenie odstępu QT (zmiana aktywności elektrycznej serca, która

może powodować ciężkie zaburzenie rytmu serca) lub istnieje skłonność do jego występowania,

pacjent przyjmuje leki wydłużające odstęp QT i (lub) ma zaburzenia elektrolitowe (np. wapnia,

magnezu, potasu);

u pacjenta występuje zwiększona aktywność amylazy lub lipazy, co może być objawem chorób

trzustki lub wątroby, pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych.

Pacjentka powinna natychmiast poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli zajdzie

w ciążę podczas stosowania leku BESPONSA lub w okresie do 8 miesięcy po jej zakończeniu.

Podczas leczenia produktem BESPONSA lekarz będzie zlecał regularne badania krwi w celu kontroli

morfologii krwi. Patrz również punkt 4.

Podczas leczenia, a w szczególności w ciągu kilku pierwszych dni po jego rozpoczęciu, u pacjenta

może wystąpić znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek (neutropenia), któremu może

towarzyszyć gorączka (gorączka neutropeniczna).

W czasie leczenia, szczególnie w ciągu kilku pierwszych dni po jego rozpoczęciu, u pacjenta może

wystąpić zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. W trakcie terapii lekiem BESPONSA lekarz

będzie zlecał wykonywanie regularnych badań krwi w celu kontroli enzymów wątrobowych.

Leczenie produktem BESPONSA może doprowadzić do wydłużenia odcinka QT (zmiany aktywności

elektrycznej serca, która może powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca). Lekarz zleci wykonanie

elektrokardiogramu (EKG) oraz pomiaru elektrolitów we krwi (tzn. wapnia, magnezu i potasu) przed

zastosowaniem pierwszej dawki leku BESPONSA oraz powtarzanie tych badań w trakcie trwania

leczenia. Patrz również punkt 4.

Po podaniu leku BESPONSA lekarz będzie obserwować pacjenta w kierunku wystąpienia objawów

zespołu rozpadu guza. Patrz również punkt 4.

Dzieci i młodzież

Leku BESPONSA nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na

brak danych dla tej populacji.

Lek BESPONSA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków

wydawanych bez recepty i preparatów ziołowych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Antykoncepcja

Nie wolno dopuścić do zajścia w ciążę. Kobiety muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji

w trakcie leczenia i co najmniej przez 8 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki. Mężczyźni muszą

stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia i co najmniej przez 5 miesięcy po

przyjęciu ostatniej dawki.

Ciąża

Skutki stosowania leku BESPONSA u kobiet w ciąży nie są znane, ale biorąc pod uwagę mechanizm

działania, lek BESPONSA może stanowić zagrożenie dla nienarodzonego dziecka. Nie należy

stosować leku BESPONSA w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to najlepsza terapia dla

pacjentki.

Jeśli pacjentka lub partnerka pacjenta zajdzie w ciążę w trakcie terapii tym lekiem, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Płodność

Przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni i kobiety powinni zasięgnąć informacji na temat metod

zachowania płodności.

Karmienie piersią

Pacjentki, u których zachodzi konieczność stosowania leku BESPONSA, muszą zaprzestać karmienia

piersią w trakcie leczenia i na co najmniej 2 miesiące po zakończeniu leczenia. Należy skonsultować

się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli pacjent odczuwa nadmierne zmęczenie (które jest bardzo często występującym działaniem

niepożądanym leku BESPONSA), nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3.

Jak stosować lek BESPONSA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jak stosować lek BESPONSA

Prawidłowa dawka leku zostanie ustalona przez lekarza.

Lekarz lub pielęgniarka podadzą lek BESPONSA w kroplówce do żyły (wlew dożylny) przez 1

godzinę.

Każda dawka leku podawana jest raz w tygodniu, a każdy cykl leczenia składa się z 3 dawek.

Jeśli organizm pacjenta prawidłowo zareaguje na leczenie i u pacjenta planowany jest

przeszczep komórek macierzystych (patrz punkt 2), pacjent może otrzymać 2 cykle lub

maksymalnie 3 cykle leczenia.

Jeśli organizm pacjenta prawidłowo zareaguje na leczenie, ale nie planuje się przeszczepu

komórek macierzystych (patrz punkt 2), można zastosować maksymalnie 6 cykli leczenia.

Jeśli u pacjenta nie uzyska się odpowiedzi na leczenie po 3 cyklach terapii, należy przerwać

podawanie tego leku.

Jeśli wystąpią określone działania niepożądane, lekarz może zmienić dawkę leku BESPONSA

albo przerwać lub całkowicie zaprzestać jego podawania.

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku w zależności od odpowiedzi organizmu pacjenta na

leczenie.

Podczas leczenia lekarz zleci wykonywanie regularnych badań krwi w celu monitorowania

pacjenta pod kątem działań niepożądanych leku oraz odpowiedzi jego organizmu na leczenie.

W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Leki podawane przed rozpoczęciem terapii lekiem BESPONSA

Przed podaniem leku BESPONSA pacjent otrzyma inne leki (w ramach premedykacji), które mają na

celu pomóc w zmniejszeniu reakcji związanych z podawaniem wlewów oraz innych możliwych

działań niepożądanych. Mogą to być kortykosteroidy (np. deksametazon), leki przeciwgorączkowe

(zmniejszające gorączkę) oraz leki przeciwhistaminowe (zmniejszające objawy reakcji alergicznych).

Przed rozpoczęciem terapii lekiem BESPONSA lekarz może zlecić leki oraz nawodnienie w celu

zapobieżenia zespołowi rozpadu guza. Do objawów zespołu rozpadu guza zalicza się zaburzenia pracy

żołądka i jelit (na przykład nudności, wymioty, biegunkę), serca (na przykład zaburzenia rytmu serca),

nerek (na przykład zmniejszoną ilość wydalanego moczu, krew w moczu) oraz układu nerwowego i

mięśniowego (na przykład skurcze, osłabienie lub przykurcze mięśni).

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre z nich mogą być ciężkie.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią objawy następujących ciężkich

działań niepożądanych:

reakcje spowodowane podaniem wlewu (patrz punkt 2); objawy obejmują gorączkę i dreszcze

lub problemy z oddychaniem w czasie wlewu leku BESPONSA lub niedługo po jego

zakończeniu.

wenookluzyjna choroba wątroby (patrz punkt 2); objawy obejmują szybki przyrost masy ciała,

ból w górnej, prawej stronie brzucha, powiększenie wątroby, gromadzenie się płynu powodujące

obrzęk jamy brzusznej oraz zwiększenie stężenia bilirubiny i (lub) aktywności enzymów

wątrobowych (które mogą powodować zażółcenie skóry lub białkówek oczu).

mała liczba krwinek zwanych neutrofilami (niekiedy z towarzyszącą gorączką), czerwonych

krwinek, białych krwinek, limfocytów lub składników krwi zwanych płytkami krwi (patrz punkt

2); objawy obejmują wystąpienie zakażenia lub gorączki, łatwe tworzenie się siniaków lub

częste krwawienie z nosa.

zespół rozpadu guza (patrz punkt 2); do objawów zalicza się zaburzenia pracy żołądka i jelit (na

przykład nudności, wymioty, biegunka), serca (na przykład zmiany rytmu serca), nerek (na

przykład zmniejszona ilość wydalanego moczu, krew w moczu) oraz układu nerwowego i

mięśniowego (na przykład skurcze, osłabienie lub przykurcze mięśni).

wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 2); objawy obejmują zmianę aktywności elektrycznej

serca, która może powodować ciężkie zaburzenie rytmu serca. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie

objawy, jak zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenie, należy powiedzieć o tym

lekarzowi.

Pozostałe działania niepożądane to:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

zakażenia

zmniejszenie liczby białych krwinek, co może prowadzić do ogólnego osłabienia i zwiększać

skłonność do zakażeń

zmniejszenie liczby limfocytów (rodzaju białych krwinek), co może zwiększać skłonność do

zakażeń

zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może prowadzić do zmęczenia i duszności

zmniejszony apetyt

ból głowy

krwawienie

ból w jamie brzusznej

wymioty

biegunka

nudności

zapalenie jamy ustnej

zaparcia

zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, co może spowodować zażółcenie skóry, oczu i innych

tkanek

gorączka

dreszcze

zmęczenie

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi (co może wskazywać na uszkodzenie

wątroby)

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

zmniejszenie liczby różnych rodzajów krwinek

zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

nadmierne gromadzenie się płynu w jamie brzusznej

obrzęk brzucha

zmiany rytmu serca (mogą zostać wykazane w zapisie EKG)

znacznie zwiększona aktywność amylazy (enzymu niezbędnego podczas trawienia i rozkładu

skrobi na cukry proste) we krwi

znacznie zwiększona aktywność lipazy (enzymu niezbędnego do przetwarzania tłuszczy) we

krwi

nadwrażliwość

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek BESPONSA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku po:

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nieotwarta fiolka

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Roztwór po rekonstytucji

Zużyć natychmiast lub przechowywać w lodówce (2°C–8°C) przez maksymalnie 4 godziny.

Chronić przed światłem.

Nie zamrażać.

Roztwór po rozcieńczeniu

Zużyć natychmiast lub przechowywać w temperaturze pokojowej (20°C–25°C) lub w lodówce

(2°C–8°C). Maksymalny okres od rekonstytucji do zakończenia podawania powinien wynosić ≤ 8

godzin, przy czym od rekonstytucji do rozcieńczenia ≤ 4 godziny.

Chronić przed światłem.

Nie zamrażać.

Przed podaniem lek należy wzrokowo sprawdzić pod kątem obecności cząstek stałych i zmiany

barwy. Jeśli w roztworze widoczne są cząstki stałe lub ma on inną barwę, nie należy go używać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

lekarza, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek BESPONSA

Substancją czynną leku jest inotuzumab ozogamycyny. Każda fiolka zawiera 1 mg

inotuzumabu ozogamycyny. Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 0,25 mg inotuzumabu

ozogamycyny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, polisorbat 80, sodu chlorek i trometamina.

Jak wygląda lek BESPONSA i co zawiera opakowanie

Lek BESPONSA ma postać proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.

Każde opakowanie leku BESPONSA zawiera:

1 szklaną fiolkę zawierającą liofilizat w postaci krążka lub proszku o barwie białej lub prawie

białej.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Wytwórca

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Grange Castle Business Park

Clondalkin

Dublin 22

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Belgique/België/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tel: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550-520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich

chorobach i sposobach leczenia.

Ta ulotka jest dostępna we wszystkich językach UE/EOG na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego. Pełne informacje

dotyczące dawkowania i modyfikacji dawki znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Sposób podawania

Produkt BESPONSA przeznaczony jest do stosowania dożylnego. Infuzję należy podawać przez

1 godzinę.

Produktu BESPONSA nie wolno podawać we wstrzyknięciu lub bolusie dożylnym.

Przed podaniem produkt BESPONSA należy rozpuścić i rozcieńczyć.

Produkt BESPONSA powinien być podawany w 3- lub 4-tygodniowych cyklach.

U pacjentów, którzy zostaną poddani transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT,

ang. haematopoietic stem cell transplantation) zaleca się zastosowanie 2 cykli leczenia. Trzeci cykl

terapii można rozważyć u pacjentów, u których po 2 cyklach leczenia nie uzyskano całkowitej remisji

(CR, ang. complete remission) ani całkowitej remisji z niepełną regeneracją hematologiczną (CRi,

ang. complete remission with incomplete haematological recovery) i stwierdzono minimalną chorobę

resztkową (MRD, ang. minimal residual disease). U pacjentów, którzy nie będą poddawani HSCT,

można zastosować maksymalnie 6 cykli. Leczenie pacjentów, którzy nie osiągnęli CR lub CRi po 3

cyklach terapii, należy przerwać (patrz punkt 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego).

W poniższej tabeli przedstawiono zalecane schematy dawkowania.

W pierwszym cyklu leczenia zalecana całkowita dawka produktu BESPONSA dla wszystkich

pacjentów wynosi 1,8 mg/m

pc. na cykl, podawana w 3 dawkach podzielonych: w dniu 1. (0,8 mg/m

pc.), dniu 8. (0,5 mg/m

pc.) i dniu 15. (0,5 mg/m

pc.). Pierwszy cykl leczenia powinien trwać 3

tygodnie, ale można go przedłużyć do 4 tygodni, jeśli u pacjenta wystąpi CR lub CRi oraz (albo) w

celu umożliwienia ustąpienia objawów toksyczności.

W kolejnych cyklach zalecana dawka produktu BESPONSA to 1,5 mg/m

pc. na cykl, podawana w

3 dawkach podzielonych: w dniu 1. (0,5 mg/m

pc.), dniu 8. (0,5 mg/m

pc.) i dniu 15. (0,5 mg/m

pc.)

u pacjentów, którzy uzyskali CR lub CRi, lub 1,8 mg/m

pc. na cykl, podawana w 3 dawkach

podzielonych: w dniu 1. (0,8 mg/m

pc.), dniu 8. (0,5 mg/m

pc.) i dniu 15. (0,5 mg/m

pc.) u

pacjentów, którzy nie uzyskali CR lub CRi. Kolejne cykle leczenia powinny trwać 4 tygodnie.

Schemat dawkowania w cyklu 1. i kolejnych cyklach w zależności od odpowiedzi na leczenie

Dzień 1

Dzień 8

Dzień 15

Schemat dawkowania w cyklu 1

Wszyscy pacjenci:

Dawka (mg/m

pc.)

Długość cyklu

21 dni

Schemat dawkowania w kolejnych cyklach w zależności od odpowiedzi na leczenie

Pacjenci, którzy uzyskali CR

c

lub CRi

d

:

Dawka (mg/m

pc.)

Długość cyklu

28 dni

Pacjenci, którzy nie uzyskali CR

c

lub CRi

d

:

Dawka (mg/m

pc.)

Długość cyklu

28 dni

Skróty: ANC = bezwzględna liczba neutrofili; CR = całkowita remisja; CRi = całkowita remisja z niepełną

regeneracją układu krwiotwórczego

+/- 2 dni (zachować odstęp co najmniej 6 dni pomiędzy dawkami).

Długość cyklu można wydłużyć do 28 dni (tzn. zastosować 7-dniową przerwę w leczeniu, rozpoczynając

od 21. dnia) u pacjentów, u których uzyskano CR lub CRi, i (lub) w celu umożliwienia ustąpienia objawów

toksyczności.

CR definuje się jako < 5% blastów w szpiku kostnym oraz brak blastów białaczkowych we krwi

obwodowej, pełna regeneracja hematologiczna krwi obwodowej (liczba płytek krwi ≥ 100 × 10

ANC ≥ 1 × 10

/l) oraz brak objawów wznowy pozaszpikowej.

CRi definuje się jako < 5% blastów w szpiku kostnym oraz brak blastów białaczkowych we krwi

obwodowej, częściowa regeneracja hematologiczna krwi obwodowej (liczba płytek krwi < 100 × 10

i/lub ANC < 1 × 10

/l) oraz brak objawów wznowy pozaszpikowej.

7-dniowa przerwa w leczeniu, rozpoczynając od dnia 21.

Instrukcje dotyczące rekonstytucji, rozcieńczania i podawania

Podczas rekonstytucji i rozcieńczania należy stosować odpowiednią technikę aseptyczną. Inotuzumab

ozogamycyny (który w temperaturze 20°C/68°F ma gęstość 1,02 g/ml) jest wrażliwy na światło i

podczas rekonstytucji, rozcieńczania i podawania należy go chronić przed światłem ultrafioletowym.

Maksymalny czas od rekonstytucji do zakończenia podawania powinien wynosić ≤ 8 godzin, przy

czym od rekonstytucji do rozcieńczenia ≤ 4 godziny.

Rekonstytucja:

Obliczyć dawkę (mg) oraz liczbę wymaganych fiolek z produktem BESPONSA.

Każdą fiolkę 1 mg rozpuścić w 4 ml wody do wstrzykiwań w celu uzyskania roztworu do

jednorazowego użycia produktu BESPONSA o stężeniu 0,25 mg/ml.

Delikatnie obracać fiolką, aby ułatwić rozpuszczenie. Nie wstrząsać.

Roztwór sprawdzić wzrokowo pod kątem obecności cząstek stałych i zmiany barwy.

Sporządzony roztwór musi być klarowny lub lekko mętny, bezbarwny i nie może zawierać

widocznych ciał obcych. W przypadku zaobserwowania cząstek lub odbarwienia nie należy

używać produktu.

Produkt BESPONSA nie zawiera środków konserwujących o działaniu bakteriostatycznym.

Roztwór po sporządzeniu należy natychmiast zużyć. Jeżeli roztwór po sporządzeniu nie

zostanie natychmiast zużyty, można go przechowywać w lodówce (2°C–8°C) przez okres nie

dłuższy niż 4 godziny. Chronić przed światłem i nie zamrażać.

Rozcieńczanie:

Obliczyć wymaganą objętość sporządzonego roztworu potrzebną do uzyskania odpowiedniej

dawki w zależności od powierzchni ciała pacjenta. Pobrać obliczoną objętość roztworu z

fiolki(fiolek) za pomocą strzykawki. Chronić przed światłem. Niewykorzystaną resztę

roztworu pozostałą w fiolce, należy wyrzucić.

Wlać sporządzony roztwór do worka/pojemnika infuzyjnego z roztworem chlorku sodu do

wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) do całkowitej objętości nominalnej 50 ml. Końcowe

stężenie powinno wynosić od 0,01 do 0,1 mg/ml. Chronić przed światłem. Zaleca się

korzystanie z worków/pojemników infuzyjnych wykonanych z polichlorku winylu (PVC)

[zawierającego lub niezawierającego ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)], poliolefin

(polipropylenu i (lub) polietylenu) lub kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA).

Ostrożnie odwrócić worek/pojemnik infuzyjny, aby wymieszać rozcieńczony roztwór. Nie

wstrząsać.

Rozcieńczony roztwór należy natychmiast zużyć, przechowywać w temperaturze pokojowej

(20°C–25°C) lub w lodówce (2°C–8°C). Maksymalny czas od rekonstytucji do zakończenia

podawania powinien wynosić ≤ 8 godzin, przy czym od rekonstytucji do rozcieńczenia ≤ 4

godziny. Chronić przed światłem i nie zamrażać.

Podawanie:

Jeżeli rozcieńczony roztwór przechowywano w lodówce (2°C–8°C), przed podaniem należy

go pozostawić na około 1 godzinę w temperaturze pokojowej (20°C–25°C) do uzyskania stanu

równowagi.

Nie ma potrzeby filtrowania rozcieńczonego roztworu. Jeśli jednak będzie przeprowadzana

filtracja rozcieńczonego roztworu, zaleca się zastosowanie filtrów z polieterosulfonu (PES),

fluorku poliwinylidenu (PVDF) lub polisulfonu hydrofilowego (HPS). Nie należy stosować

filtrów wykonanych z nylonu lub mieszanych estrów celulozy (MCE).

W czasie infuzji chronić worek infuzyjny przed światłem za pomocą osłony

nieprzepuszczającej promieniowania ultrafioletowego (tj. bursztynowej, ciemnobrązowej lub

zielonej torby albo folii aluminiowej). Linia infuzyjna nie musi być chroniona przed światłem.

Rozcieńczony roztwór należy podawać w infuzji dożylnej przez 1 godzinę z szybkością

50 ml/godz. w temperaturze pokojowej (20°C–25°C). Chronić przed światłem. Zaleca się

stosowanie rurek infuzyjnych wykonanych z PVC (zawierającego lub niezawierającego

DEHP), poliolefin (polipropylenu i/lub polietylenu) lub polibutadienu.

Nie wolno mieszać produktu BESPONSA ani podawać go w infuzji razem z innymi produktami

leczniczymi.

Okresy oraz warunki przechowywania produktu BESPONSA w przypadku rekonstytucji,

rozcieńczania i podawania przedstawiono poniżej.

Okresy i warunki przechowywania sporządzonego i rozcieńczonego roztworu produktu

BESPONSA

Maksymalny okres od rekonstytucji do zakończenia podawania ≤ 8 godzin

a

Roztwór po rekonstytucji

Roztwór po rozcieńczeniu

Po rozpoczęciu rozcieńczania

Podawanie

Roztwór po sporządzeniu

należy natychmiast zużyć lub

przechowywać w lodówce

(2°C–8°C) przez maksymalnie

4 godziny. Chronić przed

światłem. Nie zamrażać.

Roztwór po rozcieńczeniu

należy natychmiast zużyć lub

przechowywać w temperaturze

pokojowej (20°C–25°C) lub w

lodówce (2°C–8°C).

Maksymalny czas od

rekonstytucji do zakończenia

podawania powinien wynosić

≤ 8 godzin, przy czym od

rekonstytucji do rozcieńczenia

≤ 4 godziny. Chronić przed

światłem. Nie zamrażać.

Jeżeli rozcieńczony roztwór

przechowywano w lodówce

(2°C–8°C), przed podaniem

należy go pozostawić na około 1

godzinę do uzyskania

temperatury pokojowej (20°C–

25°C). Rozcieńczony roztwór

należy podawać w 1-godzinnej

infuzji z szybkością 50 ml/godz.

w temperaturze pokojowej

(20°C–25°C). Chronić przed

światłem.

łącznie z ≤ 4 godzinami pomiędzy rekonstytucją a rozcieńczeniem

Warunki przechowywania i okres ważności

Nieotwarta fiolka

5 lat

Roztwór po rekonstytucji

Produkt BESPONSA nie zawiera środków konserwujących o działaniu bakteriostatycznym. Roztwór

po sporządzeniu należy natychmiast zużyć. Jeżeli roztwór nie zostanie natychmiast zużyty, może być

przechowywany w lodówce (2°C–8°C) przez maksymalnie 4 godziny. Chronić przed światłem i nie

zamrażać.

Roztwór po rozcieńczeniu

Rozcieńczony roztwór należy natychmiast zużyć lub przechowywać w temperaturze pokojowej

(20°C–25°C) lub w lodówce (2°C–8°C). Maksymalny okres od rekonstytucji do zakończenia

podawania powinien wynosić ≤ 8 godzin, przy czym okres od rekonstytucji do rozcieńczenia ≤ 4

godziny. Chronić przed światłem i nie zamrażać.