Besponsa

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Besponsa
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Besponsa
  Европейски съюз
 • Език:
 • датски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Antineoplastiske midler,
 • Терапевтична област:
 • Forløbercellelimfoblastisk leukæmi-lymfom
 • Терапевтични показания:
 • Besponsa er indiceret som monoterapi til behandling af voksne med recidiveret eller ildfast CD22-positiv B-celleprecursor akut lymfoblastisk leukæmi (ALL). Voksne patienter med Philadelphia-kromosom-positiv (Ph +) tilbagefalds- eller ildfast B-celleprecursor ALL skal have mislykket behandling med mindst 1 tyrosinkinasehæmmer (TKI).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • autoriseret
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004119
 • Дата Оторизация:
 • 27-06-2017
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004119
 • Последна актуализация:
 • 25-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/269417/2017

EMEA/H/C/004119

EPAR – sammendrag for offentligheden

Besponsa

inotuzumab ozogamicin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Besponsa. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Besponsa bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Besponsa, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Besponsa, og hvad anvendes det til?

Besponsa er et kræftlægemiddel, der anvendes til behandling af en form for blodkræft, der udgår fra

hvide blodlegemer af typen B-celler og som kaldes precursor B-celle akut lymfoblastær leukæmi (ALL).

Besponsa anvendes som enebehandling til voksne, hvis kræft er vendt tilbage eller som ikke har

reageret på tidligere behandling.

Besponsa anvendes kun hos patienter med "CD22-positiv precursor B-celle ALL". Det betyder, at

patienterne har et særligt protein (CD22) på overfladen af de hvide blodlegemer. Patienter med det

særlige Philadelphia-kromosom bør have været forsøgt behandlet med et kræftlægemiddel af typen

tyrosinkinasehæmmer før behandlingen med Besponsa.

Da antallet af patienter med precursor B-celle ALL er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og

Besponsa blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 7. juni 2013.

Besponsa indeholder det aktive stof inotuzumab ozogamicin.

Besponsa

EMA/269417/2017

Side 2/3

Hvordan anvendes Besponsa?

Besponsa gives med drop (som infusion) i en vene over mindst én time. Infusionerne gives på dag 1, 8

og 15 i et 3- eller 4-ugers behandlingsforløb. Hvis patienten får visse alvorlige bivirkninger, kan lægen

nedsætte dosis eller helt standse behandlingen.

Patienter, hos hvem Besponsa virker godt, bør have 2 eller 3 behandlingsforløb, hvorefter de kan få en

stamcelletransplantation for at erstatte deres knoglemarv, hvilket er den eneste helbredende

behandling. Patienter, hos hvem behandlingen virker godt, men som ikke skal have

stamcelletransplantation, kan højst få 6 behandlingsforløb. Hvis behandlingen med Besponsa ikke

virker, bør den stoppes efter 3 behandlingsforløb.

Besponsa udleveres kun efter recept, og behandlingen bør gives under opsyn af en læge med erfaring i

kræftbehandling.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Besponsa?

Det aktive stof i Besponsa, inotuzumab ozogamicin, er et protein af typen monoklonalt antistof, der er

kædet sammen med det lille molekyle N-acetyl-gamma-calicheamicin-dimethylhydrazid. Det

monoklonale antistof er udformet, så det genkender og bindes til CD22 på B-cellerne, der er

kræftceller. Når lægemidlet har bundet sig dertil, optages det i cellen, hvor calicheamicin bliver aktivt,

hvilket medfører brud på kræftcellens DNA, så den dør.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Besponsa?

Besponsa er påvist at være mere effektivt end anden kemoterapi (kræftmedicin) i en

hovedundersøgelse med 326 voksne med CD22-positiv precursor B-celle ALL, som var vendt tilbage,

eller som tidligere behandling ikke havde virket på. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt

på behandlingsresponsen. Behandlingen blev anset for at have virket på patienten, hvis denne ikke

havde nogen kræft-B-celler tilbage i blodet eller knoglemarven efter behandlingen.

En analyse af de første 218 behandlede patienter viste, at behandlingen efter mindst 2

behandlingsforløb virkede hos 81 % (88 ud af 109) af dem, der fik Besponsa, sammenholdt med 29 %

(32 ud af 109) af dem, der fik anden kemoterapi. Patienter, hos hvem behandlingen virkede, kunne få

en stamcelletransplantation.

Hvilke risici er der forbundet med Besponsa?

De hyppigste bivirkninger ved Besponsa (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 5 personer) er

lavt antal blodplader (trombocytopeni), lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni og leukopeni),

infektioner, lavt antal røde blodlegemer (anæmi), træthed, blødning (hæmoragi), feber, kvalme,

hovedpine, lavt antal hvide blodlegemer ledsaget af feber (febril neutropeni), mavesmerter, forhøjet

koncentration af leverenzymerne transaminaser og gamma-glutamyltransferase, og høj

blodkoncentration af bilirubin (et nedbrydningsprodukt af røde blodlegemer).

De alvorligste bivirkninger er infektioner, febril neutropeni, blødning, mavesmerter, feber, træthed og

den alvorlige leversygdom veno-okklusiv leversygdom/sinusobstruktionssyndrom (VOD/SOS).

Besponsa må ikke anvendes til patienter, der har VOD/SOS, har haft svær VOD/SOS eller har andre

alvorlige leversygdomme.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Besponsa fremgår af indlægssedlen.

Besponsa

EMA/269417/2017

Side 3/3

Hvorfor blev Besponsa godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Besponsa

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

CHMP tog i betragtning, at uanset de nylige fremskridt i behandlingen af precursor B-celle ALL er

behandlingsmulighederne fortsat begrænsede. Hovedundersøgelsen viste, at Besponsa gav en bedre

virkning hos patienterne end anden almindeligt anvendt kemoterapi, og at det gav dem mulighed for at

få en helbredende stamcelletransplantation.

Hvad sikkerheden angår, svarer bivirkningerne med Besponsa til anden kemoterapi og kan normalt

håndteres ved at nedsætte dosis eller stoppe behandlingen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Besponsa?

I produktresuméet og indlægssedlen er anført anbefalinger og forholdsregler, som sundhedspersonale

og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Besponsa.

Andre oplysninger om Besponsa

Den fuldstændige EPAR for Besponsa findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Besponsa, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Besponsa findes

på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

BESPONSA 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

inotuzumab ozogamicin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får BESPONSA

Sådan får du BESPONSA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det virksomme stof i BESPONSA er inotuzumab ozogamicin. Det tilhører en gruppe lægemidler, som

er målrettet kræftceller. Disse lægemidler kaldes antineoplastiske midler.

BESPONSA bruges til at behandle voksne med akut lymfoblastær leukæmi. Akut lymfoblastær

leukæmi er kræft i blodet, hvor der er for mange hvide blodlegemer. BESPONSA er beregnet til

behandling af akut lymfoblastær leukæmi hos voksne patienter, der tidligere har prøvet andre

behandlinger, men hvor disse behandlinger ikke har virket.

BESPONSA virker ved at binde sig til celler med et protein, der kaldes CD22. Lymfoblastære

leukæmiceller har dette protein. Efter at have bundet sig til de lymfoblastære leukæmiceller overfører

lægemidlet et stof til cellerne, som forstyrrer cellernes DNA og til slut dræber dem.

2. Det skal du vide, før du får BESPONSA

Brug ikke BESPONSA:

hvis du er allergisk over for inotuzumab ozogamicin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

BESPONSA (angivet i punkt 6).

hvis du tidligere har haft en sygdom, hvor blodkarrene i leveren var beskadiget og tilstoppet af

blodpropper (veno-okklusiv sygdom), eller du har det nu.

hvis du har en alvorlig leversygdom, fx skrumpelever (hvor leveren ikke fungerer ordentligt

på grund af langvarige skader), eller sygdom med symptomer på grund af øget modstand ved

blodets gennemstrømning gennem leveren (nodulær regenerativ hyperplasi), som kan være

forårsaget af kronisk brug af lægemidler, eller aktiv leverbetændelse (en sygdom, hvor der er

betændelsestilstand i leveren).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du:

tidligere har haft leverproblemer eller leversygdom, eller hvis du har symptomer på en alvorlig

tilstand, der kaldes hepatisk veno-okklusiv sygdom, hvor blodkarrene i leveren bliver

beskadiget og tilstoppet af blodpropper. Veno-okklusiv sygdom kan være dødelig og er

forbundet med hurtig vægtstigning, smerter i den øverste højre side af maven, forstørret lever,

væskeophobning som giver udspiling af maven, og blodprøver som viser forhøjet bilirubin

og/eller leverenzymer (kan give gulfarvning af hud og øjne). Denne sygdom kan forekomme

under behandling med BESPONSA eller efter efterfølgende stamcelletransplantation. En

stamcelletransplantation er et indgreb, hvor man transplanterer en anden persons stamceller

(celler, som udvikler sig til nye blodlegemer) ind i din blodbane. Du kan få dette indgreb

udført, hvis din sygdom reagerer optimalt på behandlingen.

har symptomer på et lavt antal blodlegemer, der kaldes for neutrofile (nogen gange ledsaget af

feber), røde blodlegemer, hvide blodlegemer, lymfocytter eller et lavt antal blodplader. Disse

symptomer omfatter betændelse eller feber, eller at man let får blå mærker eller ofte får

næseblod.

har haft symptomer på en reaktion i forbindelse med infusion, såsom feber og kulderystelser

eller åndedrætsbesvær under eller kort tid efter infusionen af BESPONSA.

har haft symptomer på tumorlysesyndrom, der kan være forbundet med symptomer i maven

og tarmene (fx kvalme, opkastning, diarré), hjertet (fx ændringer i hjerterytmen), nyrerne (fx

mindre mængde urin, blod i urinen), nerverne og musklerne (fx muskelspasmer,

muskelsvækkelse, muskelkramper) under eller kort efter infusionen af BESPONSA.

tidligere har haft eller er disponeret for ændring i hjertets elektriske aktivitet (forlænget QT-

interval), som kan forårsage alvorlig uregelmæssig hjerterytme, tager lægemidler kendt for at

forlænge QT-intervallet, og/eller har forstyrrelser i elektrolytbalancen (fx calcium,

magnesium, kalium).

har forhøjet indhold af amylase eller lipaseenzymer, hvilket kan være et tegn på problemer

med bugspytkirtlen eller leveren og galdeblæren eller galdegangene.

Fortæl det straks til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bliver gravid

under behandlingen med BESPONSA og i op til 8 måneder efter afslutning af behandlingen.

Lægen vil regelmæssigt tage blodprøver for at måle dine blodtal under behandlingen med

BESPONSA, se også afsnit 4.

Under behandlingen, især i de første par dage efter behandlingsstart, kan du risikere et alvorligt fald i

antallet af hvide blodlegemer (neutropeni), som kan være ledsaget af feber (febril neutropeni).

Du vil muligvis, især i de første par dage efter start af behandlingen, have forhøjede leverenzymer.

Lægen vil regelmæssigt tage blodprøver for at måle leverenzymer under behandlingen med

BESPONSA.

Behandling med BESPONSA kan muligvis forårsage en alvorlig uregelmæssig hjerterytme (ændring i

de elektriske impulser i hjertet, som kaldes forlængelse af QT-intervallet). Lægen tager et EKG

(elektrokardiogram) og blodprøver for at måle elektrolytterne i blodet (fx calcium, magnesium,

kalium) inden den første dosis BESPONSA, og regelmæssigt under behandlingen.

Lægen vil overvåge, om du får symptomer på tumorlysesyndrom, efter du har fået BESPONSSA, se

afsnit 4.

Børn og unge

BESPONSA må ikke bruges til børn og unge under 18 år, da der ikke foreligger nogen oplysninger om

anvendelse til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med BESPONSA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også håndkøbsmedicin og naturlægemidler.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Prævention

Du skal undgå at blive gravid eller blive far til et barn. Kvinder skal bruge sikker prævention under

behandlingen og i mindst 8 måneder efter sidste dosis. Mænd skal bruge sikker prævention under

behandlingen og i mindst 5 måneder efter sidste dosis.

Graviditet

Virkningen af BESPONSA på gravide kvinder kendes ikke, men baseret BESPONSAs

virkningsmekanisme kan det måske skade det ufødte barn. Du må ikke få BESPONSA under

graviditet, medmindre din læge mener, at det er det bedste lægemiddel for dig.

Kontakt straks lægen, hvis du eller din partner bliver gravid under behandlingen med dette

lægemiddel.

Frugtbarhed

Mænd og kvinder bør søge rådgivning om bevarelse af frugtbarheden inden behandling.

Amning

Hvis du skal i behandling med BESPONSA, skal du stoppe med at amme under behandlingen og i

mindst 2 måneder efter behandlingen. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig usædvanligt træt (dette er en meget almindelig bivirkning ved BESPONSA), bør du

ikke køre eller betjene maskiner.

3. Sådan får du BESPONSA

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Sådan gives BESPONSA

Lægen vil fastsætte den korrekte dosis.

En læge eller sygeplejerske giver dig BESPONSA gennem et drop i en vene (intravenøs

infusion). Infusionen gives over 1 time.

Doserne gives en gang om ugen. Hvert behandlingsforløb består af 3 doser.

Hvis behandlingen fungerer godt, og du skal have en stamcelletransplantation (se afsnit 2), får

du 2 eller højst 3 behandlingsforløb.

Hvis behandlingen fungerer godt, men du ikke skal have en stamcelletransplantation, får du op

til højst 6 behandlingsforløb.

Hvis du ikke reagerer på behandlingen inden for 3 behandlingsforløb, vil behandlingen blive

stoppet.

Lægen vil muligvis ændre din dosis, afbryde eller helt stoppe behandlingen med BESPONSA,

hvis du får visse bivirkninger.

Lægen vil muligvis nedsætte din dosis afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen.

Lægen vil tage blodprøver under behandlingen for at undersøge, om du har bivirkninger, og

om du reagerer på behandlingen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Lægemidler, der gives inden behandling med BESPONSA

Inden behandlingen med BESPONSA får du andre lægemidler (præmedicinering) for at mindske

reaktioner forårsaget af infusionen og andre mulige bivirkninger. Lægemidlerne kan omfatte

binyrebarkhormoner (fx dexamethason), febernedsættende midler (antipyretika) og antihistaminer

(mod allergiske reaktioner).

Du vil muligvis få medicin og ekstra væske, inden du bliver behandlet med BESPONSA, for at

forhindre, at der opstår tumorlysesyndrom. Tumorlysesyndrom er forbundet med forskellige

symptomer i maven og tarmene (fx kvalme, opkastning, diarré), hjertet (fx ændringer i hjerterytmen),

nyrerne (fx mindre mængde urin, blod i urinen), nerverne og musklerne (fx muskelspasmer,

muskelsvækkelse, muskelkramper).

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle

af disse bivirkninger kan være alvorlige.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker symptomer på en eller flere af følgende alvorlige

bivirkninger:

Reaktion i forbindelse med infusionen (se afsnit 2), symptomerne kan være feber og

kulderystelser eller vejtrækningsbesvær under eller kort tid efter infusionen af BESPONSA.

Veno-okklusiv leversygdom (se afsnit 2), symptomerne kan være hurtig vægtstigning, smerter

i den øverste højre side af maven, forstørret lever, væskeophobning som giver hævelse af

maven, og blodprøver som viser forhøjet bilirubin og/eller leverenzymer (kan give gulfarvning

af hud og øjne).

Lavt antal blodlegemer (neutrofile) sommetider ledsaget af feber, røde blodlegemer, hvide

blodlegemer, lymfocytter eller et lavt antal blodplader (se afsnit 2), symptomerne kan være

betændelse eller feber, eller at man let får blå mærker eller ofte får næseblod.

Tumorlysesyndrom (se afsnit 2), dette kan give forskellige symptomer i mave-tarmkanalen (fx

kvalme, opkastning og diarre), hjertet (fx ændringer i hjerterytmen), nyrerne (fx nedsat

mængde urin, blod i urinen), nerver og muskler (muskelspasmer, -svaghed og -kramper)

Ændre hjertets elektriske aktivitet (forlænge QT-intervallet) (se afsnit 2), der kan give alvorlig

uregelmæssig hjerterytme. Fortæl lægen, hvis du bliver svimmel, ør eller besvimer.

Andre bivirkninger kan omfatte:

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

Infektioner

Et lavere antal hvide blodlegemer, hvilket kan medføre generel svækkelse og en tendens til at

udvikle infektion

Et lavere antal blodlegemer, der kaldes for lymfocytter (en slags hvide blodlegemer), hvilket

kan medføre en tendens til at udvikle infektion

Et lavere antal røde blodlegemer, hvilket kan medføre træthed og stakåndethed

Nedsat appetit

Hovedpine

Blødning

Smerter i mave/underliv

Opkastning

Diarré

Kvalme

Mundbetændelse

Forstoppelse

Forhøjet indhold af bilirubin, hvilket kan medføre gulfarvning af huden, øjnene og andet væv

Feber

Kulderystelser

Træthed

Højt indhold af leverenzymer i blodet (der kan være tegn på leverskade)

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Et lavere antal af forskellige typer blodlegemer

For højt indhold af urinsyre i blodet

Omfattende væskeansamling i underlivet

Udspiling af underlivet/maven

Ændringer i hjerterytmen (kan ses på EKG)

Unormalt højt indhold af amylase i blodet (et enzym, der er nødvendigt for fordøjelsen og

omdannelse af stivelse til sukkerstoffer)

Unormalt højt indhold af lipase i blodet (et enzym, der er nødvendigt for, at kroppen kan

fordøje fedt fra maden)

Overfølsomhed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglassets etiket og kartonen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Uåbnet hætteglas

Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Rekonstitueret opløsning

Bruges straks eller opbevares i køleskab (2-8 °C) i op til 4 timer.

Beskyttes mod lys.

Må ikke nedfryses.

Fortyndet opløsning

Bruges straks eller opbevares ved stuetemperatur (20-25 °C) eller i køleskab (2-8 °C). Den

maksimale tid fra rekonstituering til fuldendt administration skal være ≤ 8 timer, og der skal være

≤ 4 timer mellem rekonstituering og fortynding.

Beskyttes mod lys.

Må ikke nedfryses.

Dette lægemiddel skal efterses visuelt for partikler og misfarvning før det gives. Hvis der ses partikler

eller misfarvning, må det ikke bruges.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

BESPONSA indeholder:

Aktivt stof: inotuzumab ozogamicin. Hvert hætteglas indeholder 1 mg inotuzumab

ozogamicin. Efter rekonstituering indeholder 1 ml opløsning 0,25 mg inotuzumab ozogamicin.

Øvrige indholdsstoffer: sucrose, polysorbat 80, natriumchlorid og trometamol.

Udseende og pakningsstørrelser

BESPONSA er et pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

En pakke BESPONSA indeholder:

1 hætteglas indeholdende en hvid til råhvid frysetørret kage eller pulver.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Pfizer Ireland Pharmaceuticlas

Grange Castle Business Park

Clondalkin

Dublin 22

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tel: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550-520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale. Se venligst produktresumeet for den

fulde information om dosering og dosisjustering.

Administration

BESPONSA er til intravenøs anvendelse. Infusionen skal administreres over 1 time.

BESPONSA må ikke administreres som intravenøst push eller bolus.

BESPONSA skal rekonstitueres og fortyndes inden administration.

BESPONSA skal administreres i behandlingsforløb på 3-4 uger.

Hos patienter, der skal fortsætte med hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT), anbefales

2 behandlingscyklusser. En tredje cyklus kan overvejes til patienter, der ikke opnår CR/CRi og MRD-

negativitet efter 2 cyklusser. Hos patienter, der ikke fortsætter med HSCT, kan der administreres op til

maksimalt 6 cyklusser. Alle patienter, der ikke opnår CR/CRi inden for 3 cyklusser, skal have

seponeret behandlingen (se pkt. 4.2 i produktresuméet).

Nedenstående skema viser de anbefalede doseringsregimer.

I første cyklus anbefales en samlet dosis til alle patienter på 1,8 mg/m

pr. forløb, givet som 3 opdelte

doser på dag 1 (0,8 mg/m

), 8 (0,5 mg/m

) og 15 (0,5 mg/m

). Cyklus 1 varer 3 uger, men kan

forlænges til 4 uger, hvis patienten opnår CR eller CRi, og/eller for at bedre restitutionen efter

toksicitet.

I de efterfølgende cyklusser er den anbefalede, samlede dosis 1,5 mg/m

pr. cyklus givet som 3 opdelte

doser på dag 1 (0,5 mg/m

), 8 (0,5 mg/m

) og 15 (0,5 mg/m

) til patienter, der opnår CR/CRi, eller

1,8 mg/m

pr. forløb givet som 3 opdelte doser på dag 1 (0,8 mg/m

), 8 (0,5 mg/m

) og 15 (0,5 mg/m

til patienter, der ikke opnår CR/CRi. Efterfølgende cyklusser er af 4 ugers varighed.

Doseringsregime for cyklus 1 og efterfølgende cyklusser ifølge respons på behandlingen

Dag 1

Dag 8

Dag 15

Doseringsregime for cyklus 1

Alle patienter:

Dosis (mg/m

Længde på cyklus

21 dage

Doseringsregime for efterfølgende cyklusser ifølge respons på behandlingen

Patienter, der har opnået CR

c

eller CRi

d

:

Dosis (mg/m

Længde på cyklus

28 dage

Doseringsregime for cyklus 1 og efterfølgende cyklusser ifølge respons på behandlingen

Dag 1

Dag 8

Dag 15

Patienter, der ikke har opnået CR

c

eller CRi

d

:

Dosis (mg/m

Længde på cyklus

28 dage

Forkortelser: ANC = absolut neutrofiltal, CR = komplet remission, CRi = komplet remission med delvis

hæmatologisk restitution.

+/- 2 dage (oprethold 6 dage mellem doser).

For patienter, der opnår CR/CRi, og/eller for at bedre restitution efter toksicitet, kan cyklus forlænges til

28 dage (dvs. 7 dages mellemrum uden behandling med start på dag 21).

CR defineres som < 5% blaster i knoglemarven og fravær af leukæmiske blaster i perifert blod, fuld

restitution af perifere blodtal (trombocytter ≥ 100 × 109/l og ANC ≥ 1 × 109/l) og resolution af eventuel

ekstramedullær sygdom.

CRi defineres som < 5% blaster i knoglemarven og fravær af leukæmiske blaster i perifert blod, delvis

restitution af perifere blodtal (trombocytter < 100 × 109/l og/eller ANC < 1 × 109/l) og resolution af

eventuel ekstramedullær sygdom.

7 dages mellemrum uden behandling med start på dag 21.

Vejledning i rekonstituering, fortynding og administration

Anvend aseptisk teknik under rekonstituering og fortynding. Inotuzumab ozogamicin (som har en

densitet på 1,02 g/ml ved 20 °C/68 °F) er lysfølsomt og skal beskyttes mod ultraviolet lys under

rekonstituering, fortynding og administration.

Den maksimale tid fra rekonstituering til fuldendt administration skal være ≤ 8 timer, og der skal være

≤ 4 timer mellem rekonstituering og fortynding.

Rekonstituering

Beregn dosis (mg) og antallet af nødvendige hætteglas BESPONSA.

Rekonstituér hvert 1 mg hætteglas med 4 ml vand til injektionsvæske for at få en

engangsopløsning på 0,25 mg/ml BESPONSA.

Hvirvl forsigtigt glasset for at fremme opløsning. Må ikke rystes.

Se efter, om den rekonstituerede opløsning indeholder partikler eller er misfarvet. Den

rekonstituerede opløsning skal være klar til let uklar, farveløs og i det væsentlige fri for

synlige fremmedlegemer. Hvis der ses partikler eller misfarvning, må opløsningen ikke

anvendes.

BESPONSA indeholder ikke bakteriostatiske konserveringsmidler. Den rekonstituerede

opløsning skal bruges med det samme. Hvis den rekonstituerede opløsning ikke kan bruges

med det samme, kan den opbevares i køleskab (2-8 °C) i op til 4 timer. Beskyttes mod lys. Må

ikke nedfryses.

Fortynding

Beregn det volumen rekonstitueret opløsning, der er nødvendig for at opnå den korrekte dosis

i forhold til patientens legemsoverfladeareal. Træk denne mængde op af hætteglasset/-glassene

vha. en sprøjte. Beskyttes mod lys. Eventuelt ubrugt, resterende rekonstitueret opløsning i

hætteglasset skal kasseres.

Kom den rekonstituerede opløsning i en infusionsbeholder med natriumchloridopløsning

9 mg/ml (0,9 %) til injektion, så det totale nominelle volumen er 50 ml. Slutkoncentrationen

skal være på mellem 0,01-0,1 mg/ml. Beskyttes mod lys. Det anbefales at bruge en

infusionsbeholder af polyvinylchlorid (PVC) (med eller uden di(2-ethylhexyl)phthalat

[DEHP]), polyolefin (polypropylen og/eller polyethylen) eller ethylenvinylacetat (EVA).

Vend forsigtigt infusionsbeholderen om for at blande den fortyndede opløsning. Må ikke

rystes.

Den fortyndede opløsning skal bruges straks, opbevares ved stuetemperatur (20-25 °C) eller i

køleskab (2-8 °C). Den maksimale tid fra rekonstituering til fuldendt administration skal være

≤ 8 timer, og der skal være ≤ 4 timer mellem rekonstituering og fortynding. Beskyttes mod

lys. Må ikke nedfryses.

Administration

Hvis den fortyndede opløsning opbevares i køleskab (2-8 °C), skal den stå ved stuetemperatur

(20-25 °C) i ca. 1 time inden administration.

Filtration af den fortyndede opløsning er ikke nødvendigt. Hvis den fortyndede opløsning

imidlertid filtreres, anbefales det at anvende polyethersulfon (PES)-, polyvinylidenfluorid

(PVDF)- eller hydrofile polysulfon (HPS)-baserede filtre. Der må ikke anvendes filtre

fremstillet af nylon eller blandede celluloseestere (MCE).

Infusionsposen skal beskyttes mod lys ved hjælp af afskærmning, der beskytter mod

ultraviolet lys (dvs. ravgule, mørkebrune eller grønne poser eller aluminiumsfolie) under

infusion. Infusionsslangen behøver ingen beskyttelse mod lys.

Den fortyndede opløsning infunderes over 1 time ved en hastighed på 50 ml/time ved

stuetemperatur (20-25 °C). Beskyttes mod lys. Det anbefales at bruge infusionsslanger

fremstillet af PVC (med eller uden DEHP), polyolefin (polypropylen og/eller polyethylen)

eller polybutadien.

BESPONSA må ikke blandes eller administreres som infusion med andre lægemidler.

Opbevaringstider og -forhold for rekonstitueret og fortyndet BESPONSA opløsning.

Maksimal tid fra rekonstitution til fuldendt administration ≤ 8 timer

a

Rekonstitueret

opløsning

Fortyndet opløsning

Efter start på fortynding

Administration

Den rekonstituerede

opløsning skal bruges

straks eller efter

opbevaring i køleskab

(2-8 °C) i op til 4 timer.

Beskyttes mod lys. Må

ikke nedfryses.

Den fortyndede opløsning skal

bruges straks eller efter opbevaring

ved stuetemperatur (20-25 °C) eller

i køleskab (2-8 °C). Den maksimale

tid fra rekonstituering til fuldendt

administration skal være ≤ 8 timer,

og der skal være ≤ 4 timer mellem

rekonstituering og fortynding.

Beskyttes mod lys. Må ikke

nedfryses.

Hvis den fortyndede opløsning

opbevares i køleskab (2-8 °C), skal

den stå ved stuetemperatur

(20-25 °C) i ca. 1 time inden

administration. Administrer den

fortyndede opløsning som infusion

over 1 time ved en hastighed på

50 ml/time ved stuetemperatur

(20-25 °C). Beskyttes mod lys.

med ≤4 timer i mellem rekonstituering og fortynding.

Opbevaringsforhold og holdbarhed

Uåbnede hætteglas

5 år

Rekonstitueret opløsning

BESPONSA indeholder ikke bakteriostatiske konserveringsmidler. Den rekonstituerede opløsning

skal bruges med det samme. Hvis den rekonstituerede opløsning ikke kan bruges med det samme, kan

den opbevares i køleskab (2-8 °C) i op til 4 timer. Beskyttes mod lys. Må ikke nedfryses.

Fortyndet opløsning

Den fortyndede opløsning skal bruges straks eller opbevares ved stuetemperatur (20-25 °C) eller i

køleskab (2-8 °C). Den maksimale tid fra rekonstituering til fuldendt administration skal være

≤ 8 timer, og der skal være ≤ 4 timer mellem rekonstituering og fortynding. Beskyttes mod lys. Må

ikke nedfryses.