Bavencio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

avelumab

Предлага се от:

Merck Europe B.V.

АТС код:

L01FF04

INN (Международно Name):

avelumab

Терапевтична група:

Други противоракови лекарства, моноклонални антитела

Терапевтична област:

Невроендокринни тумори

Терапевтични показания:

Bavencio е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с метастазирал Меркел клетъчен карцином (МКК). Bavencio в комбинация с акситиниб е предназначен за първа линия на лечение при възрастни пациенти с често почечно-клетъчен рак (PKR). Bavencio is indicated as monotherapy for the first‑line maintenance treatment of adult patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (UC) who are progression-free following platinum‑based chemotherapy.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-09-18

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BAVENCIO 20 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
авелумаб (avelumab)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Bavencio и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Bavencio
3.
Как да използвате Bavencio
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Bavencio
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BAVENCIO И ЗА КАКВО СЕ

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Bavencio 20 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml концентрат съдържа 20 mg
авелумаб (avelumab).
Eдин флакон с 10 ml съдържа 200 mg авелумаб.
Авелумаб е човешко моноклонално IgG1
антитяло, насочено срещу
имуномодулиращия
повърхностноклетъчен лиганд (протеин)
PD-L1, произведено в клетки от яйчник на
китайски
хамстер чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър, безцветен до бледожълт
разтвор. pH на разтвора е в диапазона от
5,0 - 5,6, а
осмолалитетът е между 285 и 350 mOsm/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Bavencio е показан като монотерапия при
лечение на възрастни пациенти с
метастатичен
Merkel-клетъчен к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-03-2023
Листовка Листовка чешки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-03-2023
Листовка Листовка датски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-03-2023
Листовка Листовка немски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-03-2023
Листовка Листовка естонски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-03-2023
Листовка Листовка гръцки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-03-2023
Листовка Листовка английски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-07-2022
Листовка Листовка френски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-03-2023
Листовка Листовка италиански 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-07-2022
Листовка Листовка латвийски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-07-2022
Листовка Листовка литовски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-03-2023
Листовка Листовка унгарски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-03-2023
Листовка Листовка малтийски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-07-2022
Листовка Листовка полски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-03-2023
Листовка Листовка португалски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-07-2022
Листовка Листовка румънски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-03-2023
Листовка Листовка словашки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-03-2023
Листовка Листовка словенски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-07-2022
Листовка Листовка фински 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-03-2023
Листовка Листовка шведски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-03-2023
Листовка Листовка норвежки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-03-2023
Листовка Листовка исландски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-03-2023
Листовка Листовка хърватски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите