Avastin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бевацизумаб

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

L01FG01

INN (Международно Name):

bevacizumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Breast Neoplasms; Ovarian Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell

Терапевтични показания:

Bevacizumab в комбинация с химиотерапия на основата на флуоропиримидин е показан за лечение на възрастни пациенти с метастазен карцином на дебелото черво или ректума. Бевацизумаб в комбинация с паклитакселом е предназначен за първа линия на лечение на възрастни пациенти с метастазирал рак на млечната жлеза . За повече информация за човешкия рецептор на епидермален фактор за растеж 2 (her2 и) статут. Бевацизумаб в комбинация с капецитабином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с метастазирал рак на гърдата, при които лечението с други варианти на химиотерапия, включително таксаны или антрациклины, се счита за непрактично. Пациентите, които са получавали схеми, съдържащи таксан и антрациклин в адювантна среда през последните 12 месеца, трябва да бъдат изключени от лечението с Avastin в комбинация с капецитабин. За повече информация за състоянието на her2. Бевацизумаб, в допълнение към платин-базирана химиотерапия, е показано за първа линия на лечение при възрастни пациенти с нерезектабельными-че

Каталог на резюме:

Revision: 63

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-01-12

Листовка

                73
Б. ЛИСТОВКА
74
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AVASTIN 25 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
бевацизумаб (bevacizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Avastin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Avastin
3.
Как да използвате Avastin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Avastin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AVASTIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Avastin съдържа активното вещество
бевацизумаб, което e хуманизирано
моноклонално
антитяло (вид белтък, който обикновено
се произвежда от имунната система, за
да подпомогне
защитата на организма от инфе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Avastin 25 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от концентрата съдържа 25 mg
бевацизумаб (bevacizumab)*.
Всеки флакон от 4 ml съдържа 100 mg
бевацизумаб.
Всеки флакон от 16 ml съдържа 400 mg
бевацизумаб.
За разреждане и други препоръки за
работа вижте точка 6.6.
*Бевацизумаб е рекомбинантно
хуманизирано моноклонално антитяло,
получено чрез ДНК
технология в клетъчни линии от яйчник
на китайски хамстер.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистра до леко опалесцентна,
безцветна до светлокафява течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бевацизумаб в комбинация с
химиотерапия на базата на
флуоропиримидини е показан за
лечение при възрастни пациенти с
метастазирал карцином на дебелото
черво или ректума.
Бевацизумаб в комбинация с
паклитаксел е показан за лечение от
първа линия при възрастни
пациенти с метастазирал рак на
млечната жлеза. За допълнителна
информация относно статуса
на човешкия рецептор на епидермалния
растежен фак
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-03-2023
Листовка Листовка чешки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-03-2023
Листовка Листовка датски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-03-2023
Листовка Листовка немски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-03-2023
Листовка Листовка естонски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-03-2023
Листовка Листовка гръцки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-03-2023
Листовка Листовка английски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2017
Листовка Листовка френски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-03-2023
Листовка Листовка италиански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2017
Листовка Листовка латвийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2017
Листовка Листовка литовски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-03-2023
Листовка Листовка унгарски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-03-2023
Листовка Листовка малтийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2017
Листовка Листовка полски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-03-2023
Листовка Листовка португалски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2017
Листовка Листовка румънски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-03-2023
Листовка Листовка словашки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-03-2023
Листовка Листовка словенски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2017
Листовка Листовка фински 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-03-2023
Листовка Листовка шведски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-03-2023
Листовка Листовка норвежки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-03-2023
Листовка Листовка исландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-03-2023
Листовка Листовка хърватски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите