Arzerra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ofatumumab

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd

АТС код:

L01XC10

INN (Международно Name):

ofatumumab

Терапевтична група:

Моноклонални антитела

Терапевтична област:

Левкемия, лимфоцитна, хронична, В-клетка

Терапевтични показания:

По-рано леченным хронично лимфолейкозом (ХЛЛ): собственик в комбинация с хлорамбуцилом или бендамустин е показан за лечение на пациенти с ХЛЛ, които не са получили предварително лечение и които нямат право на флударабин-терапия. Рецидив на ХЛЛ: собственика е посочено в комбинация с флударабином и циклофосфаном за лечение на възрастни пациенти с рецидив ХЛЛ. Рефрактерным ХЛЛ: собственика е показан за лечение на ХЛЛ при пациенти, които резистентны до флударабина и алемтузумаб.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-04-19

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ARZERRA 100 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
ARZERRA 1000 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
офатумумаб (оfatumumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Arzerra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Arzerra
3.
Как се прилага Arzerra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Arzerra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ARZERRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Arzerra съдържа офатумумаб, който
принадлежи към група лекарства,
наречени моноклонални
антитела.
ARZERRA СЕ ПРИЛАГА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА
ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ (ХЛЛ). ХЛЛ е рак на
кръвта, който засяга тип бели 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Arzerra 100 mg концентрат за инфузионен
разтвор
Arzerra 1000 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един милилитър концентрат съдържа 20 mg
офатумумаб (ofatumumab).
Arzerra 100 mg концентрат за инфузионен
разтвор
Всеки флакон съдържа 100 mg офатумумаб в
5 ml.
Arzerra 1000 mg концентрат за инфузионен
разтвор
Всеки флакон съдържа 1000 mg офатумумаб в
50 ml.
Офатумумаб е човешко моноклонално
антитяло, произведено в рекомбинантна
миша клетъчна
линия (NS0).
Помощно вещество с известно действие
Този лекарствен продукт съдържа 34,8 mg
натрий на доза от 300 mg, 116 mg натрий на
доза от
1000 mg и 232 mg натрий на доза от 2000 mg.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат).
Бистра до опалесцираща, безцветна до
бледо жълта течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Нелекувана преди това хронична
лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)
Arzerra в комбинация с хлорамбуцил или
бендамустин е показан за лечение на
възрастни
пациенти с ХЛЛ, които преди това не са
били лекувани и които не са подходящи

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-08-2017
Листовка Листовка чешки 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-08-2017
Листовка Листовка датски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-08-2017
Листовка Листовка немски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-08-2017
Листовка Листовка естонски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-08-2017
Листовка Листовка гръцки 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-08-2017
Листовка Листовка английски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-10-2017
Листовка Листовка френски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-08-2017
Листовка Листовка италиански 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-10-2017
Листовка Листовка латвийски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-10-2017
Листовка Листовка литовски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-08-2017
Листовка Листовка унгарски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-08-2017
Листовка Листовка малтийски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-10-2017
Листовка Листовка полски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-08-2017
Листовка Листовка португалски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-10-2017
Листовка Листовка румънски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-08-2017
Листовка Листовка словашки 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-08-2017
Листовка Листовка словенски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-10-2017
Листовка Листовка фински 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-08-2017
Листовка Листовка шведски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-08-2017
Листовка Листовка норвежки 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-08-2017
Листовка Листовка исландски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-08-2017
Листовка Листовка хърватски 22-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите