Arepanrix

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Arepanrix
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Arepanrix
  Европейски съюз
 • Език:
 • исландски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Bólusetningar gegn inflúensu
 • Терапевтична област:
 • Inflúensu, Mönnum, Bólusetningu, Sjúkdómurinn Breiðist
 • Терапевтични показания:
 • Fyrirbyggjandi inflúensu í opinberlega lýst faraldur ástandið. Bólusetning gegn heimsfaraldri inflúensu ætti að nota í samræmi við opinbera leiðbeiningar.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 1

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Aftakað
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001201
 • Дата Оторизация:
 • 22-03-2010
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001201
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. FYLGISEÐILL

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

Arepanrix dreifa og fleyti fyrir stungulyf, fleyti

Bóluefni gegn heimsfaraldri inflúensu (H1N1) (klofin veiruögn, deydd, ónæmisglædd)

Vinsamlegast skoðið nýjustu upplýsingar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu (EMEA):

http://www.emea.europa.eu/ og nýjasta íslenska textann á http://www.serlyfjaskra.is.

Lestu allan fylgiseðilinn vandlega áður en þú færð bóluefnið.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

Látið lækninn vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef

aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Í fylgiseðlinum

Upplýsingar um Arepanrix og við hverju það er notað

Áður en þú færð Arepanrix

Hvernig Arepanrix er gefið

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Arepanrix

Aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Arepanrix og við hverju það er notað

Arepanrix er bóluefni til að fyrirbyggja heimsfaraldur inflúensu.

Flensa sem verður að heimsfaraldri er sérstök tegund af inflúensu sem kemur fram á nokkurra áratuga

fresti og dreifist hratt um heiminn. Einkenni flensu sem veldur heimsfaraldri eru svipuð einkennum

venjulegrar flensu en geta verið alvarlegri.

Þegar einstaklingur fær bóluefnið, myndar ónæmiskerfið (náttúrulegt varnarkerfi líkamans) sína eigin

vörn (mótefni) gegn sjúkdómnum. Ekkert af innihaldsefnum bóluefnisins getur valdið inflúensu.

Eins og á við um öll bóluefni er ekki víst að Arepanrix verji alla sem eru bólusettir.

2.

Áður en þú færð Arepanrix

Ekki má nota Arepanrix

ef þú hefur fengið skyndileg lífshættuleg ofnæmisviðbrögð við einhverju innihaldsefni

Arepanrix (þau eru skráð aftast í þessum fylgiseðli) eða við einhverjum af eftirtöldum efnum

sem geta verið til staðar í snefilmagni: eggja- og kjúklingapróteinum, eggjahvítu, formaldehýði

eða natríumdeoxýkólati. Einkenni um ofnæmisviðbrögð geta m.a. verið útbrot með kláða,

mæði og þroti í andliti eða tungu. Hins vegar ef um heimsfaraldur er að ræða, getur verið rétt

að þú fáir bóluefnið, að því tilskildu að viðeigandi læknismeðferð sé tiltæk án tafar ef

ofnæmisviðbrögð koma fram.

Ef þú ert ekki viss skaltu ræða við lækninn eða hjúkrunarfræðing áður en þú færð bóluefnið.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Arepanrix

ef þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð önnur en skyndileg lífshættuleg ofnæmisviðbrögð við

einhverjum af innihaldsefnum bóluefnisins, tíómersali, eggja- og kjúklingapróteini, eggjahvítu,

formaldehýði, gentamisínsúlfati (sýklalyf) eða natríumdeoxýkólati. (Sjá kafla 6. Aðrar

upplýsingar).

ef þú ert með alvarlega sýkingu ásamt háum hita (yfir 38°C). Ef þetta á við um þig verður

bólusetningu þinni yfirleitt frestað þar til þér líður betur. Væg sýking svo sem kvef ætti ekki að

vera vandamál, en læknirinn mun ráðleggja þér hvort megi bólusetja þig með Arepanrix þrátt

fyrir það.

ef þú ert með lélegt ónæmisviðbragð (svo sem vegna ónæmisbælandi meðferðar, t.d.

barksterameðferðar eða krabbameinslyfjameðferðar),

ef þú ferð í blóðprufu til að leita að merkjum um sýkingu af völdum ákveðinna veira. Á fyrstu

vikunum eftir bólusetningu með Arepanrix er ekki víst að niðurstöður úr slíkum prófum verði

réttar. Láttu lækninn sem fer fram á þessi próf vita að þú hafir nýlega verið bólusett/ur með

Arepanrix.

Ef eitthvað af þessu á við, LÁTTU LÆKNINN EÐA HJÚKRUNARFRÆÐINGINN VITA, þar sem

bólusetning er hugsanlega ekki ráðlögð, eða hugsanlega þarf að fresta henni.

Ef barn fær bóluefnið skaltu hafa í huga að aukaverkanir gætu orðið meiri eftir seinni skammtinn,

einkum hiti hærri en 38°C. Því er ráðlagt að fylgjast með hitanum og gera ráðstafanir til að lækka

hitann (svo sem að gefa parasetamól eða önnur hitalækkandi lyf) eftir hvorn skammt.

Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita ef þú ert með blæðingavandamál eða færð auðveldlega

marbletti.

Notkun annarra lyfja

Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð,

einnig þau sem fengin eru án lyfseðils og aðrar nýlegar bólusetningar.

Arepanrix má gefa á sama tíma og bóluefni gegn árstíðabundinni inflúensu, sem ekki innihalda

ónæmisglæði.

Einstaklingar sem hafa fengið bóluefni gegn árstíðabundinni inflúensu, sem inniheldur ekki

ónæmisglæði, mega fá Arepanrix eftir að minnsta kosti þrjár vikur.

Engar upplýsingar liggja fyrir um gjöf Arepanrix samhliða öðrum bóluefnum og engar upplýsingar um

gjöf á AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem inniheldur HA úr H1N1v, framleiddu með annarri aðferð,

með neinum öðrum bóluefnum en bóluefni gegn árstíðabundinni inflúensu, sem innheldur ekki

ónæmisglæði. Ef hins vegar ekki er hægt að komast hjá því, skulu bóluefnin gefin í sinn hvorn

útliminn. Í slíkum tilvikum er rétt að gera sér grein fyrir að aukaverkanirnar gætu orðið verri.

Meðganga og brjóstagjöf

Láttu lækninn vita ef þú ert barnshafandi, heldur að þú gætir verið barnshafandi eða áformar að verða

barnshafandi. Ráðfærðu þig við lækninn um hvort þú getir fengið Arepanrix.

Bóluefnið má nota samhliða brjóstagjöf.

Akstur og notkun véla

Sum áhrifin sem nefnd eru í kafla 4 „Hugsanlegar aukaverkanir“ geta haft áhrif á hæfni til aksturs eða

notkunar véla.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Arepanrix

Þetta bóluefni inniheldur tíómersal sem rotvarnarefni og það gæti valdið ofnæmisviðbrögðum. Láttu

lækninn vita ef þú ert með eitthvert þekkt ofnæmi.

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum og minna en 1 mmól (39 mg) af kalíum í

hverjum skammti, þ.e. nær laust við natríum og kalíum.

3.

Hvernig Arepanrix er gefið

Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn mun gefa bóluefnið í samræmi við opinberar leiðbeiningar.

Bóluefnið verður gefið í vöðva (venjulega í upphandlegg).

Fullorðnir, þ.m.t. aldraðir og börn frá 10 ára aldri

Einn skammtur (0,5 ml) af bóluefninu verður gefinn.

Klínískar upplýsingar um AS03-ónæmisglætt bóluefni sem inniheldur HA úr H1N1v, framleitt með

annarri aðferð, benda til þess að einn skammtur geti nægt.

Ef annar skammtur er gefinn skulu líða minnst þrjár vikur á milli fyrri og seinni skammtsins.

Börn á aldrinum 6 mánaða til 9 ára

Einn skammtur (0,25 ml) af bóluefni verður gefinn.

Ef annar 0,25 ml skammtur er gefinn, verður hann gefinn að minnsta kosti þremur vikum eftir fyrri

skammtinn.

Börn yngri en 6 mánaða

Bólusetning er ekki ráðlögð hjá þessum aldurshópi enn sem komið er.

Ráðlagt er að einstaklingar sem fá fyrsta skammtinn af Arepanrix ljúki bólusetningaráætluninni með

Arepanrix (en ekki öðru bóluefni gegn H1N1).

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Arepanrix valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ofnæmisviðbrögð geta komið fram í kjölfar bólusetninga, sem í mjög sjaldgæfum tilfellum leiða til

losts. Læknar eru meðvitaðir um að þetta getur gerst og hafa tiltæka bráðameðferð fyrir slík tilfelli.

Tíðni hugsanlegra aukaverkana sem taldar eru upp hér á eftir, er flokkuð samkvæmt eftirfarandi

skilgreiningum:

Mjög algengar (koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10)

Algengar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100)

Sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000)

Mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000)

Koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000)

Aukaverkanir sem taldar eru upp hér á eftir hafa komið fram í klínískum rannsóknum á Arepanrix

(H5N1) hjá fullorðnum, þ. á m. öldruðum. Í þessum klínísku rannsóknum voru flestar aukaverkanir

vægar og gengu fljótt yfir. Aukaverkanirnar eru yfirleitt svipaðar þeim sem koma fram í tengslum við

bóluefni gegn árlegri inflúensu.

Þessar aukaverkanir hafa einnig komið fram í svipaðri tíðni í klínískum rannsóknum hjá fullorðnum

þ.m.t. öldruðum og hjá börnum á aldrinum 10 til 17 ára, með svipuðu bóluefni (H1N1), að

undanskildum roða (sjaldgæfur hjá fullorðnum og algengur hjá öldruðum) og hita (sjaldgæfur hjá

fullorðnum og öldruðum). Einkenni frá meltingarvegi og skjálfti voru algengari hjá börnum á aldrinum

10-17 ára. Hjá börnum á aldrinum 3-9 ára, sem fengu í fyrsta skipti hálfan fullorðinsskammt af

svipuðu bóluefni (H1N1), voru aukaverkanir svipaðar og aukaverkanir sem tilkynntar hafa verið hjá

fullorðnum, að undanskildum skjálfta, svitamyndun og einkennum frá meltingarvegi, sem voru

algengari hjá börnum á aldrinum 3 til 9 ára. Auk þess var mjög algengt að tilkynnt væri um sljóleika,

pirring og lystarleysi hjá börnum á aldrinum 3-5 ára.

Mjög algengar:

Verkur á stungustað

Höfuðverkur

Þreyta

Aumir vöðvar, liðverkir

Algengar:

Roði og þroti á stungustað

Hiti

Aukin svitamyndun

Skjálfti

Niðurgangur, ógleði

Sjaldgæfar:

Viðbrögð á stungustað s.s. mar, harður hnútur, kláði, hiti

Bólgnir eitlar í holhönd

Sundl

Almenn vanlíðan

Óvenjulegt máttleysi

Uppköst, magaverkur, meltingaróþægindi vegna sýru í maga

Svefnleysi

Náladofi eða doði í höndum og fótum

Mæði

Brjóstverkur

Kláði, útbrot

Verkur í baki eða hálsi, stirðleiki í vöðvum, vöðvakrampar, verkir í útlim svo sem fót- eða

handlegg

Hjá börnum á aldrinum 6-35 mánaða sem fengu hálfan fullorðinsskammt (0,25 ml) af svipuðu

bóluefni (H1N1) komu hiti og pirringur oftar fyrir en hjá börnum 3-9 ára sem fengu hálfan

fullorðinsskammt (0,25 ml) af svipuðu bóluefni (H5N1).

Hjá börnum á aldrinum 6-35 mánaða sem fengu tvo 0,25 ml skammta (hálfan fullorðinsskammt) voru

aukaverkanir meiri eftir seinni skammtinn, einkum hiti (≥ 38°C), sem var mjög algengur.

Þessar aukaverkanir hverfa yfirleitt innan 1-2 daga án meðferðar. Ef þær hverfa ekki, LEITAÐU

RÁÐA HJÁ LÆKNINUM.

Aukaverkanir taldar upp hér á eftir hafa komið fram eftir að svipað bóluefni (H1N1) var sett á markað.

Þessar aukaverkanir geta komið fram vegna Arepanrix.

Ofnæmisviðbrögð sem valda hættulegri lækkun blóðþrýstings, sem án meðhöndlunar getur

valdið losti. Læknar eru meðvitaðir um að þetta getur gerst og hafa tiltæka bráðameðferð fyrir

slík tilfelli.

Útbreidd viðbrögð í húð þ.m.t. þroti í andliti og ofsakláði.

Hitakrampar.

Aukaverkanirnar sem taldar eru upp hér á eftir hafa komið fram dagana eða vikurnar eftir bólusetningu

með bóluefnum sem árlega eru gefin gegn inflúensu. Þessar aukaverkanir gætu komið fram vegna

Arepanrix.

Mjög sjaldgæfar

Verulegir stingir eða sláttarverkir eftir einni eða fleiri taugum

Fækkun blóðflagna sem getur leitt til blæðinga eða marbletta

Koma örsjaldan fyrir

Æðabólga (bólgur í æðum sem geta valdið útbrotum, liðverkjum og nýrnavandamálum)

Taugakvillar, svo sem heila- og mænubólga (bólgur í miðtaugakerfi), taugabólga og tegund

lömunar sem kallast Guillain-Barré-heilkenni

Leitaðu tafarlaust til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef einhver þessara aukaverkana kemur fram.

Látið lækninn vita ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef

aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

5.

Hvernig geyma á Arepanrix

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Fyrir blöndun bóluefnisins:

Ekki nota dreifuna og fleytið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Má ekki frjósa.

Eftir blöndun bóluefnisins:

Eftir blöndun skal nota bóluefnið innan 24 klst. og geyma við lægri hita en 25°C.

Ekki má fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp. Leitið ráða hjá lyfjafræðingi um hvernig

heppilegast er að losna við lyf sem ekki þarf að nota lengur. Þetta er gert til þess að vernda umhverfið.

6.

Aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Arepanrix

Virkt innihaldsefni:

Klofin inflúensuveira, deydd, sem inniheldur mótefnavaka

sem jafngildir:

A/California/7/2009 (H1N1)v-líkur stofn (X-179A)

3,75 míkrógrömm

í hverjum 0,5 ml skammti

ræktað í eggjum

skilgreint sem míkrógrömm af hemagglútíníni

Bóluefnið samræmist ráðleggingum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) og ákvörðun

Evrópusambandsins varðandi heimsfaraldur.

Ónæmisglæðir:

Bóluefnið inniheldur „ónæmisglæði“ AS03 til að örva betri svörun. Þessi ónæmisglæðir

inniheldur skvalen (10,69 milligrömm), DL-α-tókóferól (11,86 milligrömm) og pólýsorbat 80

(4,86 milligrömm).

Önnur innihaldsefni:

Önnur innihaldsefni eru: tíómersal, natríumklóríð, tvínatríumhýdrógenfosfat,

kalíumtvíhýdrógefosfat, kalíumklóríð, vatn fyrir stungulyf.

Útlit Arepanrix og pakkningastærðir

Dreifa og fleyti fyrir stungulyf, fleyti.

Dreifan er hálfgagnsæ til beinhvít, ópallýsandi dreifa sem getur myndað örlítið botnfall.

Fleytið er hvítleitur, einsleitur vökvi.

Hlutunum tveimur skal blanda saman fyrir gjöf. Fullbúið bóluefnið er hvítleitt fleyti.

Ein pakkning af Arepanrix inniheldur:

einn pakka sem inniheldur 50 hettuglös með 2,5 ml af dreifu (mótefnavaki)

tvo pakka sem innihalda 25 hettuglös með 2,5 ml af fleyti (ónæmisglæðir)

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgía

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á

hverjum stað:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

ул. Димитър Манов бл.10

София 1408

Тел. + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 1 970 75-0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tél: + 33 (0) 800 00 12 12

grippeA@gsk.com

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: +354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 04 59 21 81 11

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)808 100 9997

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur {

MM/ÁÁÁÁ

}.

Arepanrix hefur fengið markaðsleyfi samkvæmt „skilyrtu samþykki“.

Þetta þýðir að beðið er frekari gagna um lyfið.

Lyfjastofnun Evrópu (EMEA) endurskoðar reglulega allar nýjar upplýsingar um lyfið og fylgiseðillinn

verður uppfærður eftir því sem þörf krefur.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu (EMEA):

http://www.emea.europa.eu/

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

Arepanrix samanstendur af tveimur ílátum:

Dreifa: Fjölskammta hettuglas sem inniheldur mótefnavakann.

Fleyti: Fjölskammta hettuglas sem inniheldur ónæmisglæðinn.

Blanda skal hlutunum tveimur saman áður en bóluefnið er gefið.

Leiðbeiningar um blöndun og gjöf bóluefnisins:

Áður en hlutunum tveimur er blandað saman skulu fleytið (ónæmisglæðir) og dreifan

(mótefnavaki) látin ná stofuhita. Hvítleitt botnfall gæti myndast í hettuglasinu sem inniheldur

dreifuna; þetta botnfall er hluti af eðlilegu útliti dreifunnar. Fleytið er hvítleitt í útliti.

Hvert hettuglas skal hrist og skoðað m.t.t. aðskotahluta (fyrir utan hvítleita botnfallið sem lýst er

að ofan) og/eða óeðlilegs útlits. Ef um annað hvort er að ræða (þ.m.t. gúmmíagnir úr tappanum),

skal bóluefninu fargað.

Bóluefninu er blandað með því að draga allt innihald hettuglassins sem inniheldur

ónæmisglæðinn upp með sprautu og bæta því út í hettuglasið sem inniheldur mótefnavakann.

Eftir að ónæmisglæðinum hefur verið bætt við mótefnavakann, skal hrista blönduna vel.

Fullbúið bóluefnið er hvítleitt fleyti. Ef önnur breyting kemur fram, skal bóluefninu fargað.

Magnið í Arepanrix hettuglasinu eftir blöndun er a.m.k. 5 ml. Bóluefnið skal gefið í samræmi

við ráðlagða skammta (sjá kafla 3 „Hvernig Arepanrix er gefið“).

Hettuglasið skal hrist fyrir hverja gjöf og skoðað m.t.t. aðskotahluta og/eða óeðlilegs útlits. Ef

um annað hvort er að ræða (þ.m.t. gúmmíagnir úr tappanum), skal bóluefninu fargað.

Hver 0,5 ml skammtur (heill skammtur) eða 0,25 ml skammtur (hálfur skammtur af bóluefni er

dreginn upp í sprautu til inndælingar og gefinn í vöðva.

Eftir blöndun, notið bóluefnið innan 24 klst. Fullbúið bóluefnið má geyma annað hvort í kæli

(2°C-8°C) eða við stofuhita sem fer ekki yfir 25°C. Ef fullbúið bóluefnið er geymt í kæli skal

það látið ná stofuhita í hvert sinn áður en það er dregið upp.

Bóluefnið má ekki gefa í æð.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.