AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116208E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju

bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br 100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

1 / 15

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

Šifra proizvoda

116208E

Upotreba

supstance/preparata

Sredstvo za veš

Vrsta memikalije

Mešavina

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

0.005 % - 0.01 %

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini

korišćenja

Dodatak detergentu (bez oslobadjanja gasa). Automatska mašina

za pranje

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Namenjeno isključivo za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Tošin Bunar 272

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum izdavanja/revizije

24.11.2016

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i

određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i

obeležavanje („Sl. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]:

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

2 / 15

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Teško oštećenje oka, Kategorija 1

H318

Proizvod u radnom razblaženju

Nije opasna supstanca ili smeša.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i

određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i

obeležavanje („Sl. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]:

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Piktogrami opasnosti

Reč upozorenja

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

Obaveštenje o merama

predostrožnosti

Prevencija:

P280

Nositi zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

Reagovanje

:

P310

Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se

obratiti lekaru.

P305 + P351 + P338

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati

vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna

sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće

učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Opasni sastojci koje treba navesti na etiketi:

Sodium hydrogensulfate

Proizvod u radnom razblaženju

Nije opasna supstanca ili smeša.

Dodatno obeležavanje:

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Posebno obeležavanje

određenih preparata

Sadrži: Fragrance Može da izazove alergijsku reakciju

2.3 Ostale opasnosti

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Opasni sastojci

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

3 / 15

Hemijski naziv

Br. CAS

Br. EC

Br. REACH

Klasifikacija CLP/GHS

Koncentracija

Sodium hydrogensulfate

7681-38-1

231-665-7

Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318

>= 30 - < 50

C4-6 dikarboksilne

kiseline

68603-87-2

271-678-5

01-2119458864-25

Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318

>= 30 - < 50

polietilenglikol

9004-74-4

Teško oštećenje/iritacija oka Kategorija

2; H319

>= 5 - < 10

amini (uklj.etanolamin)**

68410-69-5

Iritacija kože Kategorija 2; H315

Iritacija oka Kategorija 2; H319

>= 1 - < 2.5

Fragrance

Iritacija oka Kategorija 2; H319

Senzibilizacija kože Potkategorija 1B;

H317

Specifična toksičnost za ciljni organ-

jednokratna izloženost Kategorija 3;

H336

>= 0.5 - < 0.9

Proizvod u radnom razblaženju

Dodatno objašnjenje

Nema opasnih sastojaka

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

Proizvod u stanju u kom se prodaje

U slučaju dodira sa očima

Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka,

najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i

ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah

potražiti pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom

Isprati sa puno vode.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Izvesti na svež vazduh. Simptomatično lečenje. Ako se pojave

simptomi, potražiti pomoć lekara.

Proizvod u radnom razblaženju

U slučaju dodira sa očima

Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom

Isprati sa puno vode.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

4 / 15

Lečenje

Simptomatično lečenje.

POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA

Proizvod u stanju u kom se prodaje

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Nepoznato.

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni proizvodi

sagorevanja

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara

treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim

u slučaju požara i/ili eksplozije.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Obezbediti dovoljnu ventilaciju. Zadržati ljude podalje od

iscurele/izlivene materije i na mestu gde ne duva vetar. Sprečiti

udisanje, gutanje i dodir sa kožom i očima. Radnici koji su izloženi

koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da

nose odgovarajuće odobrene respiratore. Obezbediti da čišćenje

obavlja samo obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u

poglavljima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

Proizvod u radnom razblaženju

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

5 / 15

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

Proizvod u radnom razblaženju

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Posebne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom životne sredine

nisu potrebne.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Metode čišćenja

Pomesti i lopatom prebaciti u odgovarajuće kontejnere za

odlaganje.

Proizvod u radnom razblaženju

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način.

Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim materijalom za

apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) i

odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim/nacionalnim

propisima (videti odeljak 13). Za velika izlivanja, ograditi prosuti

materijal ili ga na drugi način zadržati i tako obezbediti da ne

dospe u vodene tokove.

Nemojte ispirati u površinske vode ili sanitarne kanalizacione

sisteme.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu za hitnie slučajeve, videti poglavlje 1.

Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.Ne udisati

prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.Upotrebljavati samo uz

odgovarajuću ventilaciju. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

Proizvod u radnom razblaženju

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Posle rukovanja oprati ruke. Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Proizvod u stanju u kom se prodaje

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

6 / 15

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ĉuvati ambalažu ĉvrsto zatvorenu.

Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja

-30 °C do 50 °C

Proizvod u radnom razblaženju

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ĉuvati ambalažu ĉvrsto zatvorenu.

Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

7.3 Posebni načini korišćenja

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Posebni načini upotrebe

Dodatak detergentu (bez oslobadjanja gasa). Automatska mašina

za pranje

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Efikasan sistem odvodne ventilacije. Koncentracije u vazduhu

održavati unutar standarda izlaganja na radu.

Mere lične zaštite

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

Zaštita očiju/lica (SRPS EN

166)

Zaštitni naočari

Štitnik za lice

Zaštita ruku (SRPS EN 374)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita kože i tela (SRPS EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(SRPS EN 143, 14387)

Kada se rizik od aspiracije ne može izbeći ili su postavljeni strožiji

kriterijumi zbog tehničkih mera, kolektivne zaštite ili merama,

metodama ili procedurama radne organizacije, koristiti

sertifikovanu respiratornu zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima

EU (89/656/EEC, 89/686/EEC ), ili ekvivalentima, sa filterom tipa:

Proizvod u radnom razblaženju

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

7 / 15

izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

Mere lične zaštite

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Zaštita očiju/lica (SRPS EN

166)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita ruku (SRPS EN 374)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita kože i tela (SRPS EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(SRPS EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Kontrola izloženosti životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Proizvod u stanju u kom se

prodaje

Proizvod u radnom

razblaženju

Izgled

: čvrsta materija

tečnost

Boja

: neprovidno, žućkastosmeđa

Bezbojno

Miris

: Parfemi, mirisi

beznačajan

2.5 - 3.5, 1 %

5.0 - 7.5

Tačka paljenja

Nije primenljivo, Ne podržava gorenje.

Prag Mirisa

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Tačka topljenja/mržnjenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Početna tačka ključanja i

opseg ključanja

> 100 °C

Brzina isparavanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Gornja granica

eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Donja granica eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

8 / 15

Napon pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Rastvorljivost u vodi

nerastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Koeficjent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Temperatura samopaljenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Termičko razlaganje

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Viskoznost,kinematička

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Eksplozivna svojstva

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Oksidujuća svojstva

Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija.

9.2 Ostali podaci

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

Proizvod u stanju u kom se prodaje

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nepoznato.

10.5 Nekompatibilni materijali

Baze

Metali u prahu

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

9 / 15

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Informacije o verovatnim

putevima izlaganja

Dodir sa očima, Dodir sa kožom

Proizvod

Akutna oralna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih

organa ili kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Karcinogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Toksično po reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za

ciljani organ – jednokratna

izloženost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za

ciljani organ – višekratna

izloženost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Opasnost od aspiracije

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: Sodium hydrogensulfate

LD50 Pacov: 2,140 mg/kg

C4-6 dikarboksilne kiseline

LD50 Pacov: 2,131 mg/kg

polietilenglikol

LD50 Pacov: > 24,068 mg/kg

amini (uklj.etanolamin)**

LD50 Pacov: > 15,000 mg/kg

Sastojci

Akutna inhalaciona

: Sodium hydrogensulfate

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

10 / 15

toksičnost

4 h LC50 Pacov: > 2.4 mg/l

Sastojci

Akutna dermalna toksičnost

: C4-6 dikarboksilne kiseline

LD50 Pacov: > 4,940 mg/kg

polietilenglikol

LD50 Kunić: > 21,880 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Oči

Dovodi do teškog oštećenja oka

Koža

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Inhalaciono

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Proizvod u radnom razblaženju

Oči

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Koža

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Inhalaciono

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Dodir sa očima

Crvenilo, Bolovi, Korozija

Dodir sa kožom

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Inhalaciono

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

11 / 15

Proizvod u radnom razblaženju

Dodir sa očima

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Dodir sa kožom

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Inhalaciono

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Proizvod u stanju u kom se prodaje

12.1 Ekotoksikološki podaci

Dejstva na životnu sredinu

Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: Podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksičnost za ribe

: Sodium hydrogensulfate

96 h LC50 Ribe: 7,960 mg/l

C4-6 dikarboksilne kiseline

96 h LC50 Ribe: 59.5 mg/l

polietilenglikol

96 h LC50 Ribe: 10,000 mg/l

amini (uklj.etanolamin)**

96 h LC50 Ribe: 55 mg/l

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Proizvod

Biorazgradljivost

: Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa

regulativom o deterdžentima 648/2004/EC.

Sastojci

Biorazgradljivost

Sodium hydrogensulfate

Rezultat: Nije primenljivo - neorgansko

C4-6 dikarboksilne kiseline

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

polietilenglikol

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

amini (uklj.etanolamin)**

Rezultat: Nije primenljivo - neorgansko

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

12 / 15

12.3 Potencijal bioakumulacije

Podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

Podaci nisu dostupni

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0.1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

Podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Proizvod

: Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili

spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa

lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za

odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa

lokalnim, državnim ili saveznim propisima.

Smernice za dodelu koda

otpada.

: Organski otpad koji sadrži opasne supstance. Ukoliko se proizvod

i dalje upotrebljava u narednim procesima, krajnji korisnik mora da

uradi kategorizaciju otpada i dodeli mu odgovarajući kod prema

Katalogu otpada. Odgovornost je na generatoru otpada da odredi

toksičnosti i fizičke osobine generisanog materijala kako bi

klasifikovao otpada na propisan način kao i definisao

odgovarajuću metodu za odlaganje otpada u skladu sa Evropskim

(EU Directive 2008/98/EC) i lokalnim zakonima koji uređuju ovu

oblast.

Proizvod u radnom razblaženju

Proizvod

: Rastvoreni proizvod se može isprati u kanalizaciju.

Kontaminirana ambalaža

: Odlagati u skladu sa lokalnim, državnim ili saveznim propisima.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

13 / 15

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Vazdušni prevoz (IATA)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

Nije opasna roba

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

sastav proizvoda u skladu sa

Pravilnikom o detergentima

(»Sl. Glasnik RS« br. 40/10 i

92/11)

30% i više: Zeoliti

5% ili više, ali manje od 15%: Polikarboksilati

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

14 / 15

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

25/2015)

Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.

glasnik RS” br. 64/10, 26/11 i 5/12)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br.

100/11).

Pravilnik o detergentima (“Sl. Glasnik RS” br. 40/10 i 92/11 i

25/15)

Pravilik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri

izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009)

Zakon o otpadu (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Procedura korišćena za izvođenje klasifikacije u skladu sa

UREDBOM (EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija

Dokazivanje

Teško oštećenje oka 1, H318

Metoda kalkulacije

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H315

Izaziva iritaciju kože

H317

Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

H319

Dovodi do jake iritacije oka.

H336

Može da izazove pospanost i nesvesticu

Puni tekst drugih skraćenica

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim

putevima; ADR - Evropski sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AICS -

Australijski popis hemijskih supstanci; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw -

Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008;

CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za

standardizaciju;

Popis

domaćih

supstanci

(Kanada);

ECHA

Evropska

agencija

hemikalije;

EC-Number

Broj

Evropske

zajednice;

Koncentracija

povezana

odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS -

Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom

rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC -

Međunarodna

agencija

istraživanje

raka;

IATA

Međunarodna

asocijacija

vazdušni

saobraćaj;

Međunarodni

gradnju

opremanje

brodova

koji

prevoze

opasne

hemikalije

rasutom

stanju;

IC50

Polovina

maksimalne

koncentracije

inhibitora;

ICAO

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

AQUANOMIC SOLID NEUTRALISER (4TH PROD)

116208E

15 / 15

Međunarodna

organizacija

civilnog

vazduhoplovstva;

IECSC

Popis

postojećih

hemijskih

supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO -

Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan);

ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje;

LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za

50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o

sprečavanju

zagađenja

brodova;

n.o.s.

Nije

drugačije

specifikovano;

NO(A)EC

Nije

posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta;

NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD

- Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja

zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i

hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH -

Uredba

(EZ)

1907/2006

Evropskog

parlamenta

Veća

registrovanju,

ocenjivanju,

odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija

železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; TCSI -

Popis hemijskih supstanci Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA -

Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo

bioakumulativni

Dodatne informacije

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.