AQUANOMIC SOLID DETERGENT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • AQUANOMIC SOLID DETERGENT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • AQUANOMIC SOLID DETERGENT
  Норвегия
 • Език:
 • норвежки букмол

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116097E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

1 / 14

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

Produktkode

116097E

Stofftype

Stoffblanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

0.05 % - 0.11 %

1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Identifiserte bruksområder

Tekstilvaskemiddel. Automatisk prosess.

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Foretaket

Ecolab a.s

Innspurten 9

Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00

NO-kundeservice@ecolab.com

1.4 Nødnummer

Nødnummer

22 68 18 00 (mellom 8.00 og 16.00 på vanlige virkedager)

Gift informasjonssenter

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

21.07.2014

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Hudtæring , Kategori 1A

H314

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Produktet SOM KONSENTRAT

C; ETSENDE

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

2 / 14

Produktet behøver ikke merking i overensstemmelse med EF-direktiver eller respektive nasjonale

lover.

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

2.2 Merkelementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Farepiktogrammer

Varselord

Fare

Faresetninger

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger

Forebygging:

P280

Benytt vernehansker/ vernebriller/

ansiktsskjerm.

Svar:

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte

klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med

vann.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll

forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar

seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310

Kontakt umiddelbart et

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

natriumhydroksid

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.3 Andre farer

Produktet SOM KONSENTRAT

Ikke kjent.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Blandinger

Produktet SOM KONSENTRAT

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

Klassifisering

(67/548/EØF)

Klassifisering

(FORORDNING (EF) nr.

1272/2008)

Konsentrasjon

natriumhydroksid

1310-73-2

215-185-5

C; R35

HudtæringKategori 1A; H314

>= 30 - < 50

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

3 / 14

01-2119457892-27

Fettalkoholetoksilat >

68551-12-2

Xn-Xi; R22-

R41-R38

Akutt giftighetKategori 4;

H302

HudirritasjonKategori 2; H315

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

>= 10 - < 20

Natriumkarbonat

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

ØyenirritasjonKategori 2;

H319

>= 5 - < 10

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Bemerkning

Ingen farlige ingredienter

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Produktet SOM KONSENTRAT

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege

øyeblikkelig.

Ved hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild

såpe dersom dette finnes. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

Rens skoene grundig før gjenbruk. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved svelging

Skyll munnen med vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe

gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege

hvis symptomer forekommer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ved øyekontakt

Rens med mye vann.

Ved hudkontakt

Rens med mye vann.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Behandling

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

4 / 14

Produktet SOM KONSENTRAT

5.1 Slukkemidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokningsmidler

Ikke kjent.

5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Ikke brannfarlig eller brennbar.

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå

innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd for ikke-nødspersonale

Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind

side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering, svelging og kontakt

med hud og øyne. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over

eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent

åndedrettsvern. Påse at opprenskingen kun foretas av trenet

personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd for ikke-nødspersonale

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Produktet SOM KONSENTRAT

Miljømessige forholdsregler

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

5 / 14

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Miljømessige forholdsregler

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Produktet SOM KONSENTRAT

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.4 Referanse til andre seksjoner

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd om trygg behandling

Må ikke svelges. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller

klær. Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene grundig

etter bruk.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd om trygg behandling

Vask hendene etter håndtering. For personlig beskyttelse, se

seksjon 8.

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Produktet SOM KONSENTRAT

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

6 / 14

Lagringstemperatur

-30 °C til 50 °C

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

7.3 Spesielle sluttanvendelser

Produktet SOM KONSENTRAT

Særlig(e) bruksområde(r)

Tekstilvaskemiddel. Automatisk prosess.

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Produktet SOM KONSENTRAT

Eksponeringsgrenser i arbeid

CAS-nr.

Komponenter

Verditype (Form

for utsettelse)

Kontrollparameter

Oppdater

Grunnlag

1310-73-2

natriumhydrok

2 mg/m3

2003-10-01

FOR-2011-12-

06-1358

8.2 Eksponeringskontroll

Produktet SOM KONSENTRAT

Skikkelige ingeniørkontroller

Tekniske tiltak

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner

under yrkesutsettelsesstandarder.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Vernebriller

Ansiktsskjerm

Håndvern (EN 374)

Bruk følgende personlig verneutstyr:

Nitrilgummi

butylgummi

Ugjennomtrengelige hansker

Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning

eller kjemisk gjennombrudd.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Personlig verneutstyr som består av: passende vernehansker,

vernebriller og vernetøy

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

En komponent i dette produktet kan nedbrytes slik at

hydrogensulfid (H2S) dannes. H2S-konsentrasjonene i produktets

væskefase er < 0,1% (1000 ppm). Konsentrasjonene ovenfor

væskeoverflaten kan variere.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

7 / 14

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Skikkelige ingeniørkontroller

Tekniske tiltak

God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere

arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndvern (EN 374)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

En komponent i dette produktet kan nedbrytes slik at

hydrogensulfid (H2S) dannes. H2S-konsentrasjonene i produktets

væskefase er < 0,1% (1000 ppm). Konsentrasjonene ovenfor

væskeoverflaten kan variere.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Produktet SOM

KONSENTRAT

Produktet VED

ANVENDELSESKONSENTRA

SJON

Utseende

: Støpt fast

væske

Farge

: ugjennomsiktig, gul

Fargeløs

Lukt

: Parfymer, dufter

ubetydelig

11.8 - 13.0, 1 %

10.8 - 11.5

Flammepunkt

ikke anvendbar

Duftterskel

ingen data tilgjengelig

Smelte-/frysepunkt

ingen data tilgjengelig

Første kokepunkt og

kokeomfang

> 100 °C

Fordamping

ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff,

gass)

ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Damptrykk

ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

8 / 14

Relativ damptetthet

ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet

1.45 - 1.55

Vannløselighet

uoppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

ingen data tilgjengelig

Selvantenningstemperatur

ingen data tilgjengelig

Termisk nedbrytning

ingen data tilgjengelig

Viskositet, kinematisk

ingen data tilgjengelig

Eksplosjonsegenskaper

ingen data tilgjengelig

Oksidasjonsegenskaper

ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet SOM KONSENTRAT

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent.

10.5 Ukompatible materialer

Syrer

Metaller

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

9 / 14

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Øyekontakt, Hudkontakt

Giftighet

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Akutt giftighet på hud

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Hudetsing / Hudirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftfremkallenhet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: Fettalkoholetoksilat > 5EO

LD50 rotte: 1,100 mg/kg

Natriumkarbonat

LD50 rotte: 2,800 mg/kg

Akutt giftighet på hud

: Fettalkoholetoksilat > 5EO

LD50 kanin: > 2,000 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyne

Gir alvorlig øyeskade.

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Svelging

Forårsaker etseskader i fordøyelsessystemet.

Innåndning

Kan forårsake nese-, hals- og lungeirritasjon.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

10 / 14

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyne

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Svelging

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Innåndning

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Hudkontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Svelging

Etsing, Mavesmerter

Innåndning

Åndedrettsirritasjon, Hoste

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyekontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet

Hudkontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet

Svelging

Ingen symptomer kjent eller forventet

Innåndning

Ingen symptomer kjent eller forventet

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produktet SOM KONSENTRAT

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

Produkt

Giftighet for fisk

: ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann

: ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: Fettalkoholetoksilat > 5EO

96 t LC50 Fisk : 1.5 mg/l

Komponenter

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann

: natriumhydroksid

48 t EC50: 40 mg/l

Natriumkarbonat

48 t EC50 Daphnia: 200 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

11 / 14

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringspotensial

ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Denne substans/blanding inneholder ingen komponenter som er

betraktet som enten persistente, bioakkumulative og toksiske

(PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (mPmB)

på nivåer på 0.1% eller høyere.

12.6 Andre skadevirkninger

ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Metoder for behandling av avfall

Produktet SOM KONSENTRAT

Produkt

: Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Europeisk avfallskatalog

: 200115* - baser

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Produkt

: Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

12 / 14

Produktet SOM KONSENTRAT

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

1823

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

NATRIUMHYDROKSID, I FAST FORM

14.3 Transportfare klasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

1823

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

Sodium hydroxide, solid

14.3 Transportfare klasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

1823

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3 Transportfare klasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

14.7 Transport i store kvanta

i henhold til Tillegg II av

MARPOL73/78 og IBC koden

ikke anvendbar

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke beregnet for transport.

AVSNITT 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller

blandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

5% eller over men mindre enn 15%: Ikke-ioniske overflatemidler

mindre enn 5 %: Polykarboksylater

Andre bestanddeler: Optiske belysere

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

13 / 14

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst av R-fraser

Farlig ved svelging.

Sterkt etsende.

Irriterer øynene.

Irriterer huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Full tekst av H-uttalelser

H302

Farlig ved svelging.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Forårsaker hudirritasjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Full tekst av andre forkortelser

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Svelging

natriumhydroksid

1310-73-2

215-185-5

Innåndning

natriumhydroksid

1310-73-2

215-185-5

natriumhydroksid

1310-73-2

215-185-5

Øyne

natriumhydroksid

1310-73-2

215-185-5

omgivelse som

inneholder vann

Ikke hovedstoff

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

14 / 14

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

POW

Molmasse

natriumhydroksid

55 hPa

100 g/ml

40 g/mol

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Tekstilvaskemiddel. Automatisk prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Endebruksektorer

SU3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Prosesskategorier

PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig

kontrollert utsettelse

PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC4: Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som

ikke blir en del av artikler