AQUANOMIC SOLID DETERGENT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • AQUANOMIC SOLID DETERGENT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • AQUANOMIC SOLID DETERGENT
  Белгия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116097E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

1 / 15

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

Productcode

116097E

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

0.05 % - 0.11 %

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Wasmiddel. Automatische dosering.

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, België 013 67 05 11 (België)

Info.be@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

013 67 06 70 (België)

Telefoonnummer NVIC

(alleen voor artsen)

070 245 245

Datum van

samenstelling/herziening

21.07.2014

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

product, zoals verkocht

Huidcorrosie/-irritatie , Categorie 1A

H314

product in gebruiksconcentratie

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)

product, zoals verkocht

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

2 / 15

C; BIJTEND

product in gebruiksconcentratie

Het product hoeft niet geëtiketteerd te worden volgens EG-richtlijnen of de respectievelijke landelijke

wetgeving.

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

product, zoals verkocht

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenverklaringen

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en

oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P280

Beschermende handschoenen/

oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:

P303 + P361 + P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het

haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken - huid met water afspoelen/

afdouchen.

P305 + P351 + P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen met water gedurende

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk; blijven spoelen.

P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een

arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

natrium hydroxide

product in gebruiksconcentratie

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.3 Andere gevaren

product, zoals verkocht

Niets bekend.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

product, zoals verkocht

Gevaarlijke bestanddelen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

3 / 15

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

REACH Nummer

Indeling

(67/548/EEG)

Indeling

(VERORDENING (EG) Nr.

1272/2008)

Concentratie [%]

natrium hydroxide

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

C; R35

Huidcorrosie/-

irritatieCategorie 1A; H314

>= 30 - < 50

Vetalcohol

ethoxylaten met >

68551-12-2

Xn-Xi; R22-

R41-R38

Acute toxiciteitCategorie 4;

H302

Huidcorrosie/-

irritatieCategorie 2; H315

Ernstig oogletselCategorie 1;

H318

>= 10 - < 20

Carbonaten (vnl.

soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

OogirritatieCategorie 2; H319

>= 5 - < 10

product in gebruiksconcentratie

Opmerkingen

Geen gevaarlijke ingrediënten

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

product, zoals verkocht

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,

gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medische hulp

inroepen.

Bij aanraking met de huid

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15

minuten. Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. Kleding

wassen voor hergebruik. Schoenen grondig reinigen voor

hergebruik. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Bij inslikken

Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Nooit een

bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Onmiddellijk

medische hulp inroepen.

Bij inademing

Overbrengen naar de frisse lucht. Symptomatisch behandelen.

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

product in gebruiksconcentratie

Bij aanraking met de ogen

Spoelen met veel water.

Bij aanraking met de huid

Spoelen met veel water.

Bij inslikken

Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen

merkbaar worden.

Bij inademing

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

4 / 15

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

product, zoals verkocht

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Niet ontvlambaar of brandbaar.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie

inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

product, zoals verkocht

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zorg voor voldoende ventilatie. Omstanders op afstand en

bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek. Vermijd

inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. Bij

blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet

toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.

Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door

daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in

paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

5 / 15

product in gebruiksconcentratie

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

product, zoals verkocht

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

product in gebruiksconcentratie

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu

vereist.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

product, zoals verkocht

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water.Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

product in gebruiksconcentratie

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water.Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

product, zoals verkocht

Advies voor veilige hantering

Niet inslikken. Contact met de ogen, de huid of de kleding

vermijden. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.

Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Na het werken met dit

product de handen grondig wassen.

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Na het werken met dit product gezicht, handen en blootgestelde

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

6 / 15

huid grondig wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel

uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van

contact- of spatgevaar.

product in gebruiksconcentratie

Advies voor veilige hantering

Was de handen na gebruik. Voor persoonlijke bescherming zie

paragraaf 8.

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

product, zoals verkocht

Eisen aan opslagruimten en

containers

Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten

verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor

geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

-30 °C tot 50 °C

product in gebruiksconcentratie

Eisen aan opslagruimten en

containers

Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten

verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor

geschikte etiketten.

7.3 Specifiek eindgebruik

product, zoals verkocht

Specifiek gebruik

Wasmiddel. Automatische dosering.

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

product, zoals verkocht

Grenzen blootstelling in beroep

CAS-Nr.

Bestanddelen

Type van de

waarde (Wijze

blootstelling)

Controleparamete

Herziening

Basis

1310-73-2

natrium

hydroxide

CEIL

2 mg/m3

2006-03-23

BE OEL

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

product, zoals verkocht

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Effectief afzuigventilatiesysteem. Houdt de concentraties in lucht

benden de MAC waarden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

7 / 15

Na het werken met dit product gezicht, handen en blootgestelde

huid grondig wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel

uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van

contact- of spatgevaar.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

Veiligheidsbril

Gelaatsscherm

Bescherming van de handen

(EN 374)

Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting:

Nitrilrubber

butylrubber

Ondoorlatende handschoenen

Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij

tekenen van degradatie of chemische doorbraak.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Persoonlijke beschermingsuitrusting bevat: geschikte

beschermende handschoenen, veiligheidsbril en beschermende

kleding

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de

blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie

worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde

ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten

(89/656/EEG, 89/686/EEG), of gelijkwaardig, wanneer de

ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende

beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met

maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie.

product in gebruiksconcentratie

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om

blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder

controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de handen

(EN 374)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de

blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie

worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde

ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten

(89/656/EEG, 89/686/EEG), of gelijkwaardig, wanneer de

ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende

beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met

maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

8 / 15

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

product, zoals verkocht

product in

gebruiksconcentratie

Voorkomen

: goedverpakte solid

vloeibaar

Kleur

: opaak, geel

Kleurloos

Geur

: Parfums, geurmiddelen

niet van betekenis

11.8 - 13.0, 1 %

10.8 - 11.5

Vlampunt

niet van toepassing

Geurdrempelwaarde

geen gegevens beschikbaar

Smelt-/vriespunt

geen gegevens beschikbaar

Beginkookpunt en

kooktraject

> 100 °C

Verdampingssnelheid

geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast, gas)

geen gegevens beschikbaar

Bovenste explosiegrens

geen gegevens beschikbaar

Onderste explosiegrens

geen gegevens beschikbaar

Dampspanning

geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid

geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

1.45 - 1.55

Oplosbaarheid in water

onoplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuu

geen gegevens beschikbaar

Thermische ontleding

geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen

geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

product, zoals verkocht

10.1 Reactiviteit

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

9 / 15

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niets bekend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren

Metalen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

product, zoals verkocht

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

Toxiciteit

Acute orale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

10 / 15

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen

Acute orale toxiciteit

: Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO

LD50 rat: 1,100 mg/kg

Carbonaten (vnl. soda)

LD50 rat: 2,800 mg/kg

Acute dermale toxiciteit

: Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO

LD50 konijn: > 2,000 mg/kg

Mogelijke gezondheidseffecten

product, zoals verkocht

Ogen

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huid

Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid.

Inname

Veroorzaakt brandwonden aan het spijsverteringskanaal.

Inademing

Kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en longen.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

product in gebruiksconcentratie

Ogen

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Huid

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inname

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inademing

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

product, zoals verkocht

Aanraking met de ogen

Roodheid, Pijn, Corrosie

Aanraking met de huid

Roodheid, Pijn, Corrosie

Inslikken

Corrosie, Buikpijn

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

11 / 15

Inademing

Ademhalingsirritatie, Hoesten

product in gebruiksconcentratie

Aanraking met de ogen

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Aanraking met de huid

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inslikken

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inademing

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

product, zoals verkocht

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

Product

Toxiciteit voor vissen

: geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren

: geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Toxiciteit voor vissen

: Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO

96 h LC50 Vis : 1.5 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren

: natrium hydroxide

48 h EC50: 40 mg/l

Carbonaten (vnl. soda)

48 h EC50 Daphnia: 200 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

12 / 15

van 0,1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

product, zoals verkocht

Product

: Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken.

Europese afvalstoffenlijst

: 200115* - basisch afval

product in gebruiksconcentratie

Product

: Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken.

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

product, zoals verkocht

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

1823

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

NATRIUMHYDROXIDE, VAST

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

13 / 15

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

1823

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Sodium hydroxide, solid

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

1823

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

niet van toepassing

product in gebruiksconcentratie

niet bedoeld voor transport

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

overeenkomstig de

detergentiaverordening EC

648/2004

5 % of meer maar minder dan 15 %: Niet-ionogene

oppervlakteactieve stoffen

minder dan 5 %: Polycarboxylaten

Overige componenten: Optische bleekmiddelen

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de R-phrasen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

14 / 15

Schadelijk bij opname door de mond.

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Irriterend voor de ogen.

Irriterend voor de huid.

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H302

Schadelijk bij inslikken.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Volledige tekst van andere afkortingen

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Inslikken

natrium hydroxide

1310-73-2

215-185-5

Inademing

natrium hydroxide

1310-73-2

215-185-5

Huid

natrium hydroxide

1310-73-2

215-185-5

Ogen

natrium hydroxide

1310-73-2

215-185-5

aquatisch milieu

Geen uitgangsstoffen

Fysische eigenschappen DPD + stoffen

Stof

Dampspanning

Oplosbaarheid in

water

POW

moleculaire massa

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

15 / 15

natrium hydroxide

55 hPa

100 g/ml

40 g/mol

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Wasmiddel. Automatische dosering.

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Eindgebruiksectoren

SU3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Procescategorieën

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele,

beheerste blootstelling

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde

voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in

processen en producten die geen onderdeel worden van

voorwerpen