Apidra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин глулизин

Предлага се от:

sanofi-aventis Deutschland GmbH

АТС код:

A10AB06

INN (Международно Name):

insulin glulisine

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни, юноши и деца, шест и повече години с диабет, където се изисква лечение с инсулин.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-09-27

Листовка

                30
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
Да се използват само бистри и
безцветни разтвори.
Ако инсулиновата писалка е повредена
или не работи правилно (поради
механични
дефекти), тя трябва да се изхвърли и да
се използва нова писалка.
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Неотворени патрони:
Да се съхранява в хладилник.
Да не се замразява.
Съхранявайте патрона в картонената
опаковка, за да се предпази от
светлина.
След първата употреба:
Продуктът може да се съхранява за
максимален срок от 4 седмици под 25°С.
Да не се
замразява. Съхранявайте поставения в
писалката патрон защитен от светлина.
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ
ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА
11.
ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main, Германия
12.
НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
EU/1/04/285/005 1 патрон от 3 ml
EU/1/04/285/006 3 патрона от 3 ml
EU/1/04/285/007 4 патрона от 3 ml
EU/1/04/285/008 5 патрона от 3 ml
EU/1/04/285/009 6 патрона от 3 ml
EU/1/04/285/010 8 патрона от 3 ml
EU/1/04/285/011 9 патрона от 3 ml
EU/1/04/285/012 10 патрона от 3 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Apidra 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
Apidra 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
Apidra SoloStar 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 100 единици инсулин
глулизин (insulin glulisine) (еквивалентни на
3,49 mg).
Apidra 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
Всеки флакон съдържа 10 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 1 000 единици.
Apidra 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
Всеки патрон съдържа 3 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 300 единици.
Apidra SoloStar 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Всяка писалка съдържа 3 ml of
инжекционен разтвор, еквивалентни на
300 единици.
Инсулин глулизин се произвежда по
рекомбинантна ДНК технология в Escherichia
coli.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Apidra 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
Инжекционен разтвор във флакон.
Apidra 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
Инжекционен разтвор в патрон.
Apidra SoloStar 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2023
Листовка Листовка чешки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2023
Листовка Листовка датски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2023
Листовка Листовка немски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2023
Листовка Листовка естонски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2023
Листовка Листовка гръцки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2023
Листовка Листовка английски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-04-2010
Листовка Листовка френски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2023
Листовка Листовка италиански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-04-2010
Листовка Листовка латвийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-04-2010
Листовка Листовка литовски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2023
Листовка Листовка унгарски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2023
Листовка Листовка малтийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-04-2010
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-04-2010
Листовка Листовка полски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2023
Листовка Листовка португалски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-04-2010
Листовка Листовка румънски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2023
Листовка Листовка словашки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2023
Листовка Листовка словенски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-04-2010
Листовка Листовка фински 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2023
Листовка Листовка шведски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2023
Листовка Листовка норвежки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2023
Листовка Листовка исландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2023
Листовка Листовка хърватски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите