Angiox

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Бивалирудин

Предлага се от:

The Medicines Company UK Ltd

АТС код:

B01AE06

INN (Международно Name):

bivalirudin

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Остър коронарен синдром

Терапевтични показания:

Angiox включен като антикоагуланти при възрастни пациенти, подложени на чрескожное коронарна интервенция (ЧКВ), включително и при пациенти с ST-сегмента височина на инфаркт на миокарда (stemi) минавайки през първичния ЧКВ. Angiox също така е показан за лечение на възрастни пациенти с нестабилна стенокардия / липса на сегмента ST инфарктом на миокарда (ELI / ОИМ без вдигане на ST сегмент), планирани за спешно или ранна интервенция. Angiox трябва да предпише аспирин и клопидогрел.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2004-09-20

Листовка

                31
_3B_
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
32
_0_
_B_
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ANGIOX 250 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
бивалирудин (bivalirudin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Angiox и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Angiox
3.
Как да използвате Angiox
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Angiox
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ANGIOX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Angiox съдържа вещество, наречено
бивалирудин, което е антитромботично
лекарство.
Антитромботичните средства са
лекарства, които предотвратяват
образуването на кръвни
съсиреци (тромбоза).
Angi
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Angiox 250 mg прах за концентрат за
инжекционен или инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 250 mg бивалирудин
(bivalirudin).
След разтваряне 1 ml съдържа 50 mg
бивалирудин.
След разреждане 1 ml съдържа 5 mg
бивалирудин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инжекционен или
инфузионен разтвор (прах за
концентрат)
_ _
Бял до почти бял лиофилизиран прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Angiox е показан като антикоагулант при
възрастни пациенти, на които се
извършва
перкутанна коронарна интервенция
(ПКИ), включително пациенти със
стенокардия/миокарден
инфаркт с ST-елевация (STEMI), на които се
извършва първична ПКИ.
Angiox е показан и за лечение на
възрастни пациенти с нестабилна
стенокардия/миокарден
инфаркт без ST-елевация (UA/NSTEMI),
планирани за спешна или скорошна
интервенция.
Angiox трябва да се прилага с
ацетилсалицилова киселина или
клопидогрел.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Angiox трябва да се прилага 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-09-2018
Листовка Листовка чешки 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-09-2018
Листовка Листовка датски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-09-2018
Листовка Листовка немски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-09-2018
Листовка Листовка естонски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-09-2018
Листовка Листовка гръцки 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-09-2018
Листовка Листовка английски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-09-2018
Листовка Листовка френски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-09-2018
Листовка Листовка италиански 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-09-2018
Листовка Листовка латвийски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-09-2018
Листовка Листовка литовски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-09-2018
Листовка Листовка унгарски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-09-2018
Листовка Листовка малтийски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-09-2018
Листовка Листовка нидерландски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-09-2018
Листовка Листовка полски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-09-2018
Листовка Листовка португалски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-09-2018
Листовка Листовка румънски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-09-2018
Листовка Листовка словашки 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-09-2018
Листовка Листовка словенски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-09-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-09-2018
Листовка Листовка фински 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-09-2018
Листовка Листовка шведски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-09-2018
Листовка Листовка норвежки 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-09-2018
Листовка Листовка исландски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-09-2018
Листовка Листовка хърватски 14-09-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-09-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите