Advocate

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Advocate
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Advocate
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Koerte, Kasside, Valgetuhkrute
 • Терапевтична област:
 • ANTIBAKTERIAALSED TOOTED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
 • Терапевтични показания:
 • DogsFor koertele, kes kannatavad või ohustab, segatud parasiitnakkused:ravi ja ennetamine kirbu nakatumise (Ctenocephalides felis), ravi hammustamine täid (Trichodectes canis), ravi kõrva lesta nakatumise (Otodectes cynotis), sarcoptic mange (põhjustatud Sarcoptes scabiei var. canis), demodicosis (põhjustatud Demodex canis), ennetamine heartworm haigus (L3 ja L4 vastsed Dirofilaria immitis), ravi ringleva microfilariae (Dirofilaria immitis), ravi naha dirofilariosis (täiskasvanud etappidel Dirofilaria repens)vältimise naha dirofilariosis (L3 vastsed Dirofilaria repens), vähendada ringleva microfilariae (Dirofilaria repens), ennetamine angiostrongylosis (L4 vastsed ja ebaküps täiskasvanud Angiostrongylus vasorum), ravi Angiostrongylus vasorum ja Crenosoma vulpis, ennetamine spirocercosis (Spirocerca lupi), ravi Eucoleus (syn. Capillaria) boehmi (täiskasvanud), ravi silma uss Thelazia callipaeda (täiskasvanud), ravi infektsioonid seedetrakti ümarusse (L4 vastsed, ebaküps täiskasvanud ja täiskasvanute Toxocara canis, Ancylo
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 20

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Volitatud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000076
 • Дата Оторизация:
 • 01-04-2003
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000076
 • Последна актуализация:
 • 23-09-2019

Доклад обществена оценка

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/479129/2010

EMEA/V/C/000076

Kokkuvõte üldsusele

Advocate (imidaklopriid/moksidektiin)

Ravimi Advocate ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Mis on Advocate ja milleks seda kasutatakse?

Advocate on ravim, mida kasutatakse kassidel, tuhkrutel ja koertel, kellel esineb parasiitide

segainfektsioon (infektsioon, mille on põhjustanud eri parasiidid) või selle risk, järgmistel näidustustel:

kirbuinfestatsioonide ravi ja ennetus kassidel, tuhkrutel ja koertel;

kirbuallergiast tingitud dermatiidi (allergiline reaktsioon kirbuhammustustele) ravistrateegia osana

kassidel ja koertel;

kuulmelestainfestatsioonide ravi kassidel ja koertel;

sügelislesta tekitatud sügelistõve (notoedroos) ravi kassidel;

väiviliste infestatsioonide ravi koertel;

parasitaarsete lestade (süüdiklesta ja vagellesta) põhjustatud nahahaiguste (sarkoptoos ja

demodikoos) ravi koertel;

südameusstõve (Dirofilaria immitis’e infektsiooni) ennetus kassidel, tuhkrutel ja koertel;

naha ümarussinfektsiooni (Dirofilaria repens’i infektsiooni) ennetus ja ravi koertel;

kopsuusstõve ennetus ja ravi kassidel ja koertel;

spirotserkoosi (söögitoru ümarussinfektsiooni) ennetus koertel;

nasaalsete juusussinfektsioonide ravi koertel;

silma ümarussinfektsioonide ravi kassidel ja koertel;

gastrointestinaaltraktis parasiteerivate teatud ümaruss-, kidakärssuss- ja piugussinfektsioonide

ravi kassidel ja koertel.

Advocate sisaldab kaht toimeainet, imidaklopriidi ja moksidektiini.

Advocate (imidaklopriid/moksidektiin)

EMA/479129/2010

Lk 2/3

Kuidas ravimit Advocate kasutatakse?

Ravimit Advocate turustatakse täpilahusena eeltäidetud pipettides ning ravim on eri tugevuse ja

suurusega pakendites, sõltuvalt sellest, kas see on ette nähtud kasutamiseks kassidel, tuhkrutel või

koertel, ning ravitava looma suurusest. Advocate on retseptiravim. Looma karv lükatakse lahku ja

kogu pipeti sisu kantakse looma nahale.

Ravimi Advocate annus ja manustamissagedus sõltuvad kasutuseesmärgist ja loomaliigist (kass,

tuhkur või koer); annustamise ja ravi kestuse üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Advocate toimib?

Imidaklopriid häirib täide ja kirpude närvisüsteemi teatud spetsiifiliste retseptorite toimimist

(nikotiinergilised atsetüülkoliini retseptorid), mille tulemuseks on parasiidi paralüüs ja surm.

Moksidektiin häirib parasiitide närvisüsteemis neurotransmissiooni (signaalide edastamist närvirakkude

vahel), põhjustades parasiitide paralüüsi ja surma.

Milles seisneb uuringute põhjal ravimi Advocate kasulikkus?

Ravimi Advocate efektiivsust konkreetsete parasiitide suhtes uuriti laboriuuringutes kassidel ja koertel.

Seejärel kontrolliti ravimi efektiivsust mitmes kasside ja koerte väliuuringus, mis tehti Euroopa eri

piirkondades. Südameusstõve väliuuringuid koertel tehti USAs ja Euroopas. Raviti eri tõugu, vanuse ja

kehamassiga kasse ja koeri. Ravimi efektiivsust mõõdeti eri ajapunktides pärast ravi väljaheites

esinevate elusparasiitide või munade arvu järgi.

Labori- ja väliuuringute tulemused kassidel, tuhkrutel ja koertel näitasid, et Advocate on efektiivne, kui

seda kasutatakse pakendi infolehel kirjeldatud näidustustel (vt eespool jaotis „Mis on Advocate ja

milleks seda kasutatakse?“ või täpsem teave pakendi infolehel).

Mis riskid ravimiga Advocate kaasnevad?

Kassidel ja koertel on kõige sagedamad kõrvalnähud paiksed reaktsioonid toote manustamiskohas (nt

ajutine sügelus) ning harvadel juhtudel karva rasusus ja nahapunetus. Harva on esinenud ka

oksendamist. Need nähud kaovad ilma ravita. Kui kass või koer lakub manustamispiirkonda, võib tal

lühikese aja jooksul tekkida tugev süljevool ning loomal võivad avalduda lihasekoordinatsiooni häired,

värisemine, ebanormaalne hingamine või oksendamine.

Kuigi tuhkrutel ei ole kõrvalnähte kinnitatud, võivad neil harva tekkida sarnased kõrvalnähud.

Alla 1 kg kaaluvaid koeri ja kasse ning alla 0,8 kg kaaluvaid tuhkruid tohib ravida üksnes loomaarsti

eriotsuse põhjal.

Ravimit Advocate ei tohi kasutada alla 9-nädalastel kassipoegadel ega alla 7-nädalastel kutsikatel.

Ravimit Advocate ei tohi kasutada südameusstõve 4. staadiumiga koertel.

Ravimit Advocate turustatakse eri tugevuses ja eri suuruses pipettides olenevalt sellest, kas seda

kasutatakse kassidel, tuhkrutel või koertel. On väga oluline kasutada kasside ravimit ainult kassidel ja

koerte ravimit ainult koertel. Tuhkrutel tohib kasutada ainult ravimi Advocate täpilahust väikestele

kassidele ja tuhkrutele. Ravimit Advocate ei tohi kasutada muudel loomaliikidel.

Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Advocate (imidaklopriid/moksidektiin)

EMA/479129/2010

Lk 3/3

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga

kokku puutuv inimene?

Tuleb vältida pipeti sisu sattumist nahale ja kuni manustamiskoha kuivamiseni ei tohi loomi silitada ega

tema karva hooldada. Ravimi Advocate manustamisel ei tohi kasutaja suitsetada, süüa ega juua ning

pärast ravimi kasutamist tuleb käed hoolikalt pesta. Juhuslikul kokkupuutel loputage silmi veega või

peske nahka vee ja seebiga.

Bensüülalkoholi, imidaklopriidi või moksidektiini suhtes tundlikud isikud peavad manustama ravimit

loomale ettevaatlikult.

Ravimis Advocate olev lahusti võib määrida või kahjustada teatud materjale, sh nahka, kangaid, plasti

ja viimistletud pindu, mistõttu tuleb vältida toote sattumist nendele.

Ravimi Advocate Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Euroopa Ravimiamet otsustas, et ravimi Advocate kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid,

ja et ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave ravimi Advocate kohta

Ravimi Advocate müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 2. aprillil 2003.

Lisateave ravimi Advocate kohta on ameti veebilehel:

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/advocate.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Advocate 40 mg + 4 mg täpilahus väikestele kassidele ja tuhkrutele

Advocate 80 mg + 8 mg täpilahus suurtele kassidele

1.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Saksamaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel

Saksamaa

2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Advocate 40 mg + 4 mg täpilahus väikestele kassidele ja tuhkrutele

Advocate 80 mg + 8 mg täpilahus suurtele kassidele

Imidaklopriid, moksidektiin

3.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga doos (pipett) sisaldab:

Pipeti

suurus

Imidaklopriid

Moksidektiin

Advocate väikestele kassidele (

4 kg) ja

tuhkrutele

0,4 ml

40 mg

4 mg

Advocate suurtele kassidele (> 4-8 kg)

0,8 ml

80 mg

8 mg

Abiained: bensüülalkohol, 1 mg/ml butüülhüdroksütolueen (E 321, antioksüdandina)

Selge kollakas kuni pruunikas lahus.

4.

NÄIDUSTUS(ED)

Kassidele, kes on nakatunud või kellel on oht nakatuda erinevate parasiitidega:

kirbunakkuse (Ctenocephalides felis) tõrjeks ja raviks,

kõrvasügelislesta (Otodectes cynotis) nakkuse raviks,

sügelislesta (Notoedres cati) nakkuse ravi,

kopsuussi Eucoleus aerophilus (syn. Capillaria aerophila) (täiskasvanud) nakkuse raviks,

kopsuusstõve (Aelurostrongylus abstrusus`e L3/L4 vastsed) tõrjeks,

kopsuusside Aelurostrongylus abstrusus (täiskasvanud) raviks,

silmaussi Thelazia callipaeda (täiskasvanud) nakkuse raviks,

südameusstõve (Dirofilaria immitis `e L3 ja L4 vastsed) vältimiseks,

seedekulgla ümarusside (L4 vastsed, Toxocara cati (solge) ja Ancylostoma tubaeforme

(kidauss) täiskasvanud – ja noorvormid) nakkuse raviks

Preparaati võib kasutada ühe osana kirbuallergia ravis.

Tuhkrutele parasiitide segainvasioonide raviks ja vältimiseks:

kirbunakkuse (Ctenocephalides felis) tõrjeks ja raviks

südameusstõve (Dirofilaria immitis`e L3 ja L4 vastsed) vältimiseks.

5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada kassipoegadele vanuses alla 9 nädala.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te)

suhtes.

Tuhkrutele: mitte kasutada preparaati Advocate suurtele kassidele (0,8 ml) või Advocate'i koertele

(kõik suurused).

Koertel kasutada koertele mõeldud preparaati “Advocate koertele”, mis sisaldab 100 mg/ml

imidaklopriidi ja 25 mg/ml moksidektiini.

Mitte kasutada kanaarilindudel.

6.

KÕRVALTOIMED

Pärast preparaadi manustamist võib kassidel esineda mööduvat sügelust. Harvadel juhtudel võib

esineda rasvast karvkatet, erüteemi ja oksendust. Need tunnused kaovad ilma ravita. Preparaat võib

harva põhjustada lookaalseid ülitundlikkusreaktsioone. Kui loom lakub pärast ravimi manustamist

manustamise kohta võib väga harvadel juhtudel täheldada neuroloogilisi tunnuseid (millest enamik on

mööduvad), nagu ataksia, generaliseerunud treemor, okulaarsed tunnused (laienenud pupillid, vähene

pupilli refleks, nüstagmus), ebanormaalne hingamine, salivatsioon ja oksendamine.

Preparaat on kibeda maitsega. Kui loom vahetult pärast preparaadi manustamist lakub

manustamiskohta, võib tekkida salivatsioon. See ei ole mürgistuse tunnuseks ning kaob mõne minuti

jooksul ilma ravita. Korrektne manustamine muudab manustamiskoha lakkumise võimaluse

minimaalseks.

Preparaat võib väga harvadel juhtudel põhjustada manustamiskohal tundlikkust, mille tulemuseks on

mööduvad käitumismuutused, nagu letargia, ärrituvus ja isutus.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel rakendada sümptomaatilist ravi. Spetsiaalne antidoot puudub.

Kasulik võib olla söe suukaudne manustamine.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)

- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)

- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)

- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10,000-st ravitud loomast)

- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).>

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes

mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

7.

LOOMALIIGID

Kass, tuhkur

8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Ainult välispidiseks manustamiseks.

Et vältida manustamiskoha lakkumist manustada preparaat otse nahale piiratud alale kuklapiirkonnas.

Doseerimisskeem kassidele:

Soovituslikud miinimumdoosid on 10 mg imidaklopriidi /kg kehamassi kohta ja 1,0 mg moksidektiini

/kg kehamassi kohta, mis vastab 0,1 ml Advocate`le /kg kehamassi kohta kassile.

Raviskeem peab põhinema iga juhtumi individuaalsel hinnangul ja kohalikul epidemioloogilisel

olukorral.

Kassi kaal

[kg]

Manustatava pipeti suurus

Maht

[ml]

Imidaklopriid

[mg/kg

kehamassi

kohta]

Moksidektiin

[mg/kg

kehamassi kohta]

4 kg

Advocate väikestele kassidele

Min. 10

Min. 1

> 4–8 kg

Advocate suurtele kassidele

10–20

1–2

> 8 kg

Sobiv pipettide kombinatsioon

Kirbutõrje ja profülaktika (Ctenocephalides felis):

Ühekordne manustamine hoiab edasise kirbuinvasiooni ära 4 nädala jooksul. Keskkonnas

olemasolevad vastsed võivad sõltuvalt kliimast, kooruda 6 nädala jooksul või isegi hiljem pärast ravi.

Seetõttu on võib vajalikuks osutuda Advocate ravi kombineerimine keskkonda mõjutavate kirbutõrje

vahenditega, et katkestada kirpude elutsükkel ümbruses. Tulemuseks on kiirem kirpude populatsiooni

vähenemine majapidamises. Preparaati manustada kuuajalise intervalliga, kui kasutatakse osana

kirbuallergia ravis.

Kõrvasügelislesta nakkuse ravi (Otodectes cynotis):

Manustada üks doos. 30 päeva pärast ravi on soovitav uus arstlik läbivaatus, sest mõned loomad

võivad vajada kordusravi. Mitte manustada otse kuulmekanalisse.

Sügelislesta (Notoedres cati) nakkuse ravi:

Seda preparaati tuleb manustada üks doos.

Kopsuussi Eucoleus aerophilus (syn.

Capillaria aerophila) (täiskasvanud) nakkuse ravi:

Seda preparaati tuleb manustada üks doos.

Aelurostrongylus abstrusus nakkuse tõrje

Ravimit tuleb manustada kord kuus.

Aelurostrongylus abstrusus nakkuse ravi

Advocate tuleb manustada kord kuus kolmel järjestikusel kuul.

Silmaussi Thelazia callipaeda (täiskasvanud) nakkuse ravi)

Manustada ravimi ühekordne annus.

Südameusside vältimine (Dirofilaria immitis):

Kassid, kes elavad ohustatud piirkonnas, või kes sinna piirkonda reisivad, võivad nakatuda

südameusstõppe. Seetõttu on enne ravi alustamist Advocate`ga soovitav järgida juhiseid lõigus

ERIHOIATUSED.

Südameusstõve vältimiseks tuleb neil aastaaegadel mil sääsed (südameusside vaheperemes) on

aktiivsed, manustada preparaati regulaarselt, kuuajaliste intervallidega. Preparaati võib manustada ka

aastaringselt või siis vähemalt 1 kuu enne esimest oodatavat kokkupuudet sääskedega. Ravi jätkata

kuuajaliste intervallidega kuni 1 kuu pärast viimast kokkupuutumise ohtu sääskedega. Ravi on

soovitatav teostada iga kuu samal kuupäeval, et tekiks ravimi manustamise rutiin. Kui soovitakse

südameusstõve tõrjeprogrammis mõni teine preparaat asendada Advocate´ga tuleb esimene raviannus

manustada 1 kuu pärast viimast endise ravimiga teostatud ravikorda.

Mitteohustatud piirkondades ei ole kassidel südameussidega nakatumise ohtu. Seetõttu võib neid

ravida ilma ettevaatusabinõusid tarvitamata.

Ümarusside ja kidausside nakkuse ravi

(

Toxocara cati ja Ancylostoma tubaeforme):

Südameussidega ohustatud piirkonnas vähendab igakuine ravi märkimisväärselt ümarussidega taas-

nakatumisriski. Südameussidega mitteohustatud piirkondades võib preparati kasutada osana sesoonses

kirpude ja seedekulgla ümarusside tõrjes.

Doseerimisskeem tuhkrutele:

Ühele loomale manustada üks pipett Advocate täpilahus väikestele kassidele (0,4 ml).

Mitte ületada soovituslikke doose.

Raviskeem peab põhinema kohalikul epidemioloogilisel olukorral.

Kirbunakkuse tõrje ja ravi (Ctenocephalides felis)

Ühekordne ravimine hoiab kirbunakkuse ära 3 nädalaks. Tugeva kirburünnaku korral võib vajalikuks

osutuda kordusravi tegemine 2 nädala pärast.

Südameusstõve vältimine (Dirofilaria immitis)

Tuhkrud,

elavad

ohustatud

piirkonnas,

või

sinna

piirkonda

reisivad,

võivad

nakatuda

südameusstõppe. Seetõttu on enne ravi alustamist Advocate`ga soovitav järgida juhiseid lõigus 4.5.

Südameusstõve vältimiseks tuleb neil aastaaegadel, mil sääsed (südameusside vaheperemees) on

aktiivsed manustada preparaati regulaarselt, kuuajaliste intervallidega. Preparaati võib manustada ka

aastaringselt või siis vähemalt 1 kuu enne esimest oodatavat kokkupuudet sääskedega. Ravi jätkata

kuuajaliste intervallidega kuni 1 kuu pärast viimast kokkupuutumise ohtu sääskedega.

Mitteohustatud piirkondades ei ole tuhkrutel südameussidega nakatumise ohtu. Seetõttu võib neid

ravida ilma ettevaatusabinõusid tarvitamata

9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Eemaldada pipett pakendist. Hoides pipetti püstises asendis, keerata korki ja tõmmata see maha.

Pöörata kork ümber ja asetada see tagurpidi pipetile ning pöörata korki, et eemaldada pipetilt kate (vt

joonist).

Lükata karvad looma kaelal kukla piirkonnas, kolju baasil laiali nii, et nahk oleks nähtav. Asetada

pipeti ots nahale ja pigistada õrnalt mitu korda, et pipeti sisu satuks otse nahale. Ravimi manustamisel

kuklapiirkonda väheneb võimalus, et loom saab manustamiskohta lakkuda. Ravimit manustada ainult

tervele, kahjustamata nahale.

10.

KEELUAEG

Ei rakendata.

11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Hoida temperatuuril kuni 30

Pärast sildil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu seda veterinaarravimit mitte kasutada.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

12.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Preparaadi efektiivsust ei ole testitud tuhkrutel kehakaaluga üle 2 kg ning seetõttu võib toime pikkus

olla neil lühem.

Looma lühiajalised kokkupuuted veega, 1-2 korda, ravikordade vahele jääva kuuajalise intervalli

jooksul ei vähenda oluliselt preparaadi toimet. Kuid sagedane shampooniga pesemine või veega

kastmine võib küll preparaadi toimet vähendada.

Parasiitidel võib kujuneda resistentsus ükskõik millise anthelmintikumide klassi suhtes sellesse klassi

kuuluvate preparaatide korduval järjestikusel manustamisel. Seepärast peab selle preparaadi

kasutamine põhinema iga juhtumi individuaalsel hinnangul ja kohalikul epidemioloogilisel

informatsioonil sihtliigi tundlikkuse kohta limiteerimaks resistentsuse tekke võimalust. Selle

preparaadi kasutamine peab põhinema samal ajal segainfektsiooni kinnitatud diagnoosil (või siis

infektsiooni riskil profülaktikaks) (vt ka osa 4 ja 8).

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Alla 1 kg kaaluvate kasside ja alla 0,8 kg kaaluvate tuhkrute ravi peab põhinema kasu-riski suhte

hinnangul.

Kogemuste puudumisel preparaadi kasutamisel haigetel ja nõrkadel loomadel, peab selliste loomade

ravi põhinema kasu-riski suhte hinnangul.

Jälgida,

pipeti

sisu

manustatav

ravimi

doos

ei satuks ravitavale loomale ja/või teistele

loomadele silma ega suhu.

Mitte lasta ravitud loomadel üksteist lakkuda. Makrotsüklilisi laktoone sisaldavate preparaatide puhul

tuleb vältida preparaadi ära söömist kollide või inglise lambakoerte ja nendega seotud tõugude või

ristandite poolt.

Kassidele ja tuhkrutele, kes elavad või reisivad piirkondades, kus on oht nakatuda südameussidega, on

soovitatav manustada preparaati kord kuus, et kaitsta loomi nakatumise eest.

Kuna südameusstõve diagnoosimise täpsus on piiratud, on soovitatav enne profülaktilise ravi

alustamist uurida kõiki üle 6 kuu vanuseid kasse ja tuhkruid südameusside suhtes, sest kassidel ja

tuhkrutel, kellel on täiskasvanud südameussid, võib ravi põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, kaasa

arvatud surm. Kui on diagnoositud nakkus täiskasvanud südameussidega, tuleb haigust ravida

vastavalt kasutuselolevatele teaduslikele ravimeetoditele.

Individuaalselt võib teatud kassidel Notoedres cati nakkus olla raske. Selliste raskete juhtumite korral

on vajalik kaasnev toetav ravi, kuna ravi vaid selle preparaadiga ei pruugi olla piisav looma surma

vältimiseks.

Imidaklopriid on toksiline lindudele, eriti kanaarilindudele.

Ettevaatusabinüud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida kontakti naha, silmade ja suuga.

Mitte süüa, juua ega suitsetada preparaadi manustamise ajal.

Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.

Manustamiskoha kuivamiseni loomi mitte silitada ega kammida.

Juhuslikul nahale sattumisel pesta ravim koheselt vee ja seebiga maha.

Inimesed, kes on ülitundlikud bensüülalkoholi, imidaklopriidi või moksidektiini suhtes peaksid

veterinaarpreparaati käsitsema suure ettevaatuseda. Väga harvadel juhtudel võib esineda

individuaalselt nahareaktsiooni (nagu näiteks tuimus, ärritus või põletus/ tõmblustunne).

Väga harvadel juhtudel võib preparaat tundlikel isikutel esile kutsuda respiratoorset ärritust.

Juhuslikult ravimi sattumisel silma loputada silmi hoolikalt veega.

Kui tunnused nahal ja silmades püsivad, või kui preparaat neelati kogemata alla, pöörduda koheselt

arsti poole nõuande saamiseks ja näidata talle pakendi infolehte või silti.

Advocate'i lahusti võib jätta plekke või kahjustada teatud materjale nagu nahka, kangast, plastikut ja

siledaid pindu. Lasta manustamiskohal enne nende materjalidega kokkupuutumist kuivada.

Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Rottidel ja

küülikutel läbi viidud laboruuringud ei ole tõestanud ei moksidektiini ega imidaklopriidi

teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti

tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte manustada teisi antiparasitaarseid makrotsüklilisi laktoone Advocate'ga ravi ajal.

Koostoimed Advocate'i ja tavakasutuses olevate veterinaarravimite ja meditsiiniliste või kirurgiliste

protseduuride vahel puuduvad.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kuni 10 kordseid üledoose talusid kassid hästi ilma kõrvaltoimete ilmnemiseta.

Preparaati manustati kassipoegadele soovituslikust doosist kuni 5 korda suuremas doosis igal 2.

nädalal, 6 korda ning olulisi kõrvaltoimeid ei esinenud. Täheldati mööduvat müdriaasi, salivatsiooni,

oksendust ja mööduvat kiiret hingamist.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel või üledoosi korral võib väga harvadel juhtudel esineda

neuroloogilisi tunnuseid (millest enamik on mööduvad), nagu ataksia, generaliseerunud treemor,

okulaarsed tunnused (laienenud pupillid, vähene pupilli refleks, nüstagmus), ebanormaalne

hingamine, salivatsioon ja oksendamine.

Preparaati manustati tuhkrutele soovituslikust doosist kuni 5 korda suuremas doosis igal 2. nädalal, 4

korda ning olulisi kõrvaltoimeid ei esinenud.

Juhusliku allaneelamise korral rakendada sümptomaatilist ravi. Spetsiifiline antidoot puudub. Kasulik

võib olla suukaudne söe manustamine.

Sobimatus

Ei ole teada.

13.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos

majapidamisprügiga. Advocate ei tohiks sattuda veekogudesse kuna võib olla ohtlik kaladele ja teisele

veeorganismidele. Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei

vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt

http://www.emea.europa.eu

/.

15.

LISAINFO

Imidaklopriid toimib kirpude vastsetesse ja täiskasvanud kirpudesse. Loomade ümbruses olevad

kirpude vastsed surevad ravitud loomaga kokkupuutel.

Ravim omab püsivat toimet ja kaitseb kassi 4 nädalat pärast ühekordset manustamist taasnakatumise

eest Dirofilaria immitis`ega.

Mitmete manustamiste järgset moksidektiini farmakokineetilisi omadusi hindavad uuringud on

näidanud, et püsiv seerumitase kassidel saavutatakse pärast ligikaudu 4 järjestikust igakuist ravi.

Pakendi suurused: 0,4 ml ja 0,8 ml pipetis; blisterpakk sisaldab 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 või 42 doosi

pipettides.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja

poole.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BE-1831 Diegem (Machelen)

Tel/Tél: +32 2 535 65 22

Lietuva

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Estonia

Tel.: +372 650 1920

Република България

Възраждане-Касис ООД

бул. България 102-4

BG-Ловеч 5500

Teл: + 359 68 604 111

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BE-1831 Diegem (Machelen)

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 535 65 22

Česká republika

BAYER s.r.o.

Animal Health

Siemensova 2717/4

CZ-155 00 Praha 5

Tel: +420 2 66 10 14 71

Magyarország

Bayer Hungária Kft.

HU-1123 Budapest

Alkotás u. 50

Tel: +36 1 487 4100

Danmark

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S

Tlf: +45 4523 5000

Malta

Bayer Animal Health GmbH

DE-51368 Leverkusen

Germany

Tel: +49 2173 38 4012

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Geschäftsbereich Tiergesundheit

DE-51368 Leverkusen

Tel: +49 214 301

Nederland

Bayer B.V., Animal Health

Energieweg 1

NL-3641 RT Mijdrecht

Tel: +31 297 280 666

Eesti

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Tel: +372 650 1920

Norge

Bayer AS

Animal Health

Drammensveien 288

NO-0283 Oslo

Tlf: +47 2313 0500

Ελλάδα

Hellafarm AE

Φλέμινγκ 15

EL-15123 Μαρούσι – Αθήνα

Τηλ.: +30 210 6800900-9

info@hellafarm.gr

Österreich

Bayer Austria GmbH

Geschäftsbereich Tiergesundheit

Herbststraβe 6-10

AT-1160 Wien

Tel: +43 1 71146 2850

España

Bayer Hispania, S.L.

Av. Baix Llobregat, 3-5

Polska

Bayer Sp. z o.o. Animal Health

Al. Jerozolimskie 158

ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel: +34 93 4956500

PL-02-326 Warszawa

Tel: +48 22 572 38 63

France

Bayer HealthCare

Animal Health

10 Place de Belgique

Paris La Défense

FR-92250 La Garenne Colombes

Tél: +33 1 49 06 56 00

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Rua da Quinta do Pinheiro, 5

PT-2794-003 Carnaxide

Tel: +351 21 4172121

Hrvatska

BAYER d.o.o.

Radnička cesta

HR-8010000 Zagreb

Tel.: +385 1 65 99 935

România

S.C. Bayer S.R.L.

Sos. București-Ploiești nr. 1A, sector 1

Bucuresti 013681-RO

Tel: +40 21 529 5900

Ireland

Bayer Limited

The Atrium

Blackthorn Road

IE-Dublin 18

Tel +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 5814 400

Ísland

Icepharma hf.

Lynghálsi 13

IS-110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

BAYER s.r.o.

Animal Health

Siemensova 2717/4

CZ-155 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130

IT-20156 Milano

Tel: +39 02 3978 1

Suomi/Finland

Orion Oyj

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

Tengströminkatu 8, PL/PB 425

FI-20101 Turku/Åbo

Puh/Tel: +358 10 4261

Κύπρος

ACTIVET Ltd.

Αντρέα Μιαούλη 50

CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ: +357-22-591918

info.activet@cytanet.com.cy

Sverige

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 Köpenhamn S

Danmark

Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Estonia

Tel: +372 650 1920

United Kingdom

Bayer plc

400 South Oak Way

Green Park

Reading RG2 6AD-UK

Tel: +44 (0)118 206 3000

PAKENDI INFOLEHT

Advocate 40 mg + 10 mg täpilahus väikestele koertele

Advocate 100 mg + 25 mg täpilahus keskmistele koertele

Advocate 250 mg + 62.5 mg täpilahus suurtele koertele

Advocate 400 mg + 100 mg täpilahus ülisuurtele koertele

1.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Saksamaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel

Saksamaa

2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Advocate 40 mg + 10 mg täpilahus väikestele koertele

Advocate 100 mg + 25 mg täpilahus keskmistele koertele

Advocate 250 mg + 62.5 mg täpilahus suurtele koertele

Advocate 400 mg + 100 mg täpilahus ülisuurtele koertele

Imidaklopriid, moksidektiin

3.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga doos (pipett) sisaldab:

Pipeti

suurus

Imidaklopriid

Moksidektiin

Advocate väikestele koertele (

4 kg)

0,4 ml

40 mg

10 mg

Advocate keskmistele koertele (> 4-10 kg)

1,0 ml

100 mg

25 mg

Advocate suurtele koertele (> 10-25 kg)

2,5 ml

250 mg

62.5 mg

Advocate ülisuurtele koertele (> 25-40 kg)

4,0 ml

400 mg

100 mg

Abiained: bensüülalkohol, 1 mg/ml butüülhüdroksütolueen (E 321, antioksüdandina)

Selge kollakas kuni pruunikas lahus.

4.

NÄIDUSTUS(ED)

Koertele, kes on nakatunud või kellel on oht nakatuda erinevate parasiitidega:kirbunakkuse

(Ctenocephalides felis) tõrjeks ja raviks,

koeraväivi (Trichodectes canis), tõrjeks,

kõrvasügelislesta (Otodectes cynotis), sarkoptoosi (tekitaja Sarcoptes scabiei var. canis) ja

demodikoosi (tekitaja Demodex canis) raviks,

südameusstõve (Dirofilaria immitis `e L3 ja L4 vastsed) vältimiseks,

tsirkuleeriva mikrofilaaria (Dirofilaria immitis) nakkuse raviks,

kutaanse dirofilarioosi (Dirofilaria repens' i täiskasvanud vormid) raviks,

kutaanse dirofilarioosi (Dirofilaria repens' i L3 vastsed) vältimiseks,

tsirkuleerivate mikrofilaariate (Dirofilaria repens) vähendamiseks

angiostrongüloosi (L4 vastsed ja Angiostrongylus vasorum'i noorvormid) vältimiseks,

Angiostrongylus vasorum'i ja Crenosoma vulpis'e tõrjeks,

spirotserkoosi (Spirocerca lupi) vältimiseks,

Eucoleus (syn. Capillaria) boehmi (täiskasvanud) nakkuse raviks,

silmaussi Thelazia callipaeda (täiskasvanud) nakkuse raviks,

seedekulgla ümarusside (L4 vastsed, Toxocara canis (solge) ja Ancylostoma caninum (kidauss)

ja Uncinaria stenocephala (kidauss) täiskasvanud – ja noorvormid, Toxascaris leonina (solge)

ja Trichuris vulpis (piuguss) täiskasvanud) nakkuse raviks.

Preparaati võib kasutada ühe osana kirbuallergia ravis.

5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada koerakutsikatele vanuses alla 7 nädala.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te)

suhtes.

Mitte kasutada südameussile positiivsetel koertel klassifikatsiooniga 4. klass kuna selle preparaadi

ohutust ei ole sellises loomade grupis hinnatud.

Kassidel kasutada kassidele mõeldud preparaati “Advocate kassidele”, mis sisaldab 100mg/ml

imidaklopriidi ja 10 mg/ml moksidektiini.

Tuhkrutele: mitte kasutada Advocate'i koertele. Kasutada vaid preparaati „Advocate väikestele

kassidele ja tuhkrutele“ (0,4ml).

Mitte kasutada kanaarilindudel.

6.

KÕRVALTOIMED

Pärast preparaadi manustamist võib koertel esineda mööduvat sügelust. Harvadel juhtudel võib

esineda rasvast karvkatet, erüteemi ja oksendust. Need tunnused kaovad ilma ravita. Preparaat võib

harvadel juhtudel põhjustada lokaalseid ülitundlikkusreaktsioone. Kui loom lakub pärast ravimi

manustamist manustamise kohta või üledoosi korral) võib väga harvadel juhtudel esineda

neuroloogilisi tunnuseid (millest enamik on mööduvad), nagu ataksia, generaliseerunud treemor,

kulaarsed tunnused (laienenud pupillid, vähene pupilli refleks, nüstagmus), ebanormaalne ingamine,

salivatsioon ja oksendamine.

Preparaat on kibeda maitsega. Kui loom vahetult pärast ravimi manustamist lakub manustamiskohta,

võib tekkida salivatsioon. See ei ole mürgistuse tunnuseks ning kaob mõne minuti jooksul ilma ravita.

Korrektne manustamine muudab manustamiskoha lakkumise võimaluse minimaalseks.

Preparaat võib väga harvadel juhtudel põhjustada manustamiskohal tundlikkust, mille tulemuseks on

mööduvad käitumismuutused, nagu letargia, ärrituvus ja isutus.

Katsed on näidanud, et südameusssidele positiivsetel koertel, kellel on mikrofilareemia, on risk

tõsisteks respiratoorseteks tunnusteks (köhimine, tahhüpnoe ja düspnoe), mis võivad vajada kohest

veterinaarset ravi. Katsetes täheldati neid reaktsioone sagedasti (2 koeral 106-st ravitud koerast).

Seedekulgla tunnused (oksendamine, diarröa, isutus) ja letargia on samuti sagedased kõrvaltoimed

selliste koerte ravimisel.

Preparaadi juhusliku allaneelamisel rakendada sümptomaatilist ravi. Spetsiifiline antidoot puudub.

Kasulikuks võib osutuda aktiivsöe manustamine.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)

- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)

- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)

- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10,000-st ravitud loomast)

- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes

mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

7.

LOOMALIIGID

Koer

8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Ainult välispidiseks manustamiseks.

Manustada paikselt, nahale abaluude vahel.

Doseerimisskeem:

Soovituslikud miiniumdoosid on 10 mg imidaklopriidi /kg kehamassi kohta ja 2,5 mg moksidektiini

/kg kehamassi kohta, mis vastab 0,1ml Advocate`le /kg kehamassi kohta koerale.

Raviskeem peab põhinema individuaalsel veterinaarsel diagnoosil ja kohalikul epidemioloogilisel

olukorral.

Koera kaal

[kg]

Manustatava pipeti suurus

Maht [ml]

Imidaklopriid

[mg/kg

kehamassi

kohta]

Moksidektiin

[mg/kg kehamassi

kohta]

4 kg

Advocate väikesele koerale

Min.10

Min.2.5

> 4–10 kg

Advocate keskmisele koerale

10–25

2.5–6.25

> 10–25 kg

Advocate suurele koerale

10–25

2.5–6.25

> 25–40 kg

Advocate ülisuurele koerale

10–16

2.5–4

> 40 kg

Sobiv pipettide kombinatsioon

Kirbutõrje ja profülaktika (Ctenocephalides felis)

Ühekordne manustamine hoiab edasise kirbuinvasiooni ära 4 nädala jooksul. Keskkonnas

olemasolevad vastsed võivad sõltuvalt kliimast, kooruda 6 nädala jooksul või isegi hiljem pärast ravi.

Seetõttu võib vajalikuks osutuda Advocate'ga ravi kombineerimine keskkonda mõjutavate kibutõrje

vahenditega, et katkestada kirpude elutsükkel ümbruses. Tulemuseks on kiirem kirpude populatsiooni

vähendemine majapidamises. Preparaati manustada kuuajalise intervalliga, kui kasutatakse osana

kirbuallergia ravis.

Koeraväivi (Trichodectes canis) tõrje

Manustada ühekordne doos. 30 päeva pärast ravi on soovitav loomade veterinaarne läbivaatus, kuna

mõned loomad võivad vajada teistkordset ravi.

Kõrvasügelislesta (Otodectes cynotis) ravi

Manustada üks doos. Enne iga ravi puhastada kuulmekäik nahaosistest. 30 päeva pärast ravi on

soovitav uus arstlik läbivaatus, sest mõned loomad võivad vajada kordusravi. Mitte manustada otse

kuulmekanalisse.

Sarkoptoosi ravi (tekitaja Sarcoptes scabiei var. canis)

Manustada üks doos kaks korda 4-nädalase vahega.

Demodikoosi ravi (tekitaja Demodex canis)

Manustades ühe doosi 2-4 korda 4-nädalaste vahedega toimib efektiivselt Demodex canis`esse ning

kliinilised tunnused vähenevad märkimisväärselt , eriti just kergetel ja mõõdukatel juhtudel .Eriti

rasked juhtumid vajavad pikemat ravi. Arsti äranägemise järgi võib Advocate'i manustada kord

nädalas, et saada kiiremat vastust ravile. Võimalusel tuleb ravi jätkata kuni nahakaabete analüüsid on

negatiivsed vähemalt kahel kuul järjest. Koertel tuleb ravi peatada kui ei ole nähtavat paranemist või

lestade koguse vähenemist proovides peale kahekuulist ravi. Rakendada alernatiivset ravi. Pea nõu

oma loomaarstiga.

Kui demodikoos esineb ühe osana paljude põhjustega haigusestumises, on soovitav ka teisi

samaaegselt esinevaid haigusi korralikult ravida.

Südameusstõve (D. immitis) ja kutaanse dirofilarioosi (D. repens) vältimine

Koerad, kes elavad ohustatud piirkonnas, või kes sinna piirkonda reisivad, võivad nakatuda

südameusstõppe. Seetõttu on enne ravi alustamist Advocate`ga soovitatav järgida juhiseid lõigus

ERIHOIATUSED.

Südameusstõve ja kutaanse dirofilarioosi vältimiseks vältimiseks tuleb neil aastaaegadel, mil sääsed

(vaheperemehed, kes kannavad endas ja kannavd üle D. immitis' t ja D. repens' it ) on aktiivsed,

manustada preparaati regulaarselt, kuuajaliste intervallidega . Preparaati võib manustada ka

aastaringselt või siis vähemalt 1 kuu enne esimest oodatavat kokkupuudet sääskedega. Ravi jätkata

kuuajaliste intervallidega kuni 1 kuu pärast viimast kokkupuutumise ohtu sääskedega. Ravi on

soovitatav teostaad iga kuu samal kuupäeval, et tekiks ravimi manustamise rutiin. Kui soovitakse

südameusstõve tõrjeprogrammis mõni teine ravim asendada Advocate´ga tuleb esimene raviannus

manustada 1 kuu pärast viimast endise ravimiga teostatud ravikorda.

Mitteohustatud piirkondades ei ole koertel südameussidega nakatumise ohtu. Seetõttu võib neid

ravida ilma ettevaatusabinõusid tarvitamata.

Mikrofilaariate (D. immitis) nakkuse ravi

Advocate tuleb manustada kord kuus kahel järjestikusel kuul.

Kutaanse dirofilarioosi (Dirofilaria repens' i täiskasvanud vormid) ravi

Advocate' i tuleb manustada igakuiselt kuuel järjestikusel kuul.

Mikrofilaariate (D. repens) vähendamine

Manustada kord kuus neljal järjestikusel kuul.

Angiostrongylus vasorum'i tõrje ja profülaktika

Manustada ühekordne doos. 30 päeva pärast ravi on soovitav loomade veterinaarne läbivaatus, kuna

mõned loomad võivad vajada teistkordset ravi.

Endeemilistes piirkondades hoiab regulaarne, igakuine ravi ära angiostrongüloosi ning olemasoleva

Angiostrongylus vasorum'i nakkuse.

Crenosoma vulpis'e tõrje

Manustada ühekordne doos.

Spirotserkoosi (Spirocerca lupi) vältimine

Seda preparaati tuleb manustada kord kuus.

Eucoleus (syn. Capillaria) boehmi (täiskasvanud) tõrje

Seda preparaati tuleb manustada kord kuus kahel järjestikusel kuul. Võimaliku taasnakatumise

ärahoidmiseks on soovitatav kahe ravi vahepeal vältida autokoprofaagiat.

Silmaussi Thelazia callipaeda (täiskasvanud) tõrje

Manustada ühekordne doos preparaati.

Solkmete, kidausside ja piugusside tõrje (Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Uncinaria

stenocephala, Toxascaris leonina ja Trichuris vulpis)

Südameussidega ohustatud piirkonnas vähendab igakuine ravi märkimisväärselt ümarussidega taas-

nakatumise ohtu. Südameussidega mitteohustatud piirkondades võib preparati kasutada osana

sesoonses kirpude ja seedekulgla ümarusside tõrjes.

Katsed näitavad ka, et igakuine koerte ravi väldib ka Uncinaria stenocephala invasiooni.

9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Eemaldada pipett pakendist. Hoides pipetti püstises asendis, keerata korki ja tõmmata see maha.

Pöörata kork ümber ja asetada tagurpidi pipetile ning pööra, et eemaldada pipetilt kate (vt Joonist).

Koertele kaaluga kuni 25 kg:

Seisval koeral lükata karvad abaluude vahel laiali nii, et nahk oleks nähtav. Kui võimalik, manustada

preparaati kahjustamata nahale. Asetada pipeti ots nahale ja pigistada õrnalt mitu korda, et pipeti sisu

satuks otse nahale.

Koertele kaaluga üle 25 kg:

Ravimi mugavamaks manustamiseks peaks koer seisma. Kogu pipeti sisu manustada ühtlaselt 3-4

kohta selja keskjoonele (abaluude vahelt kuni sabajuureni). Igal manustamiskohal lükata karvad laiali

nii, et nahk olek nähtav. Kui võimalik, manustada preparaati kahjustamata nahale. Asetada pipeti ots

nahale ja pigistada õrnalt nii, et osa pipeti sisu satuks otse nahale. Mitte manustada ühte kohta liiga

palju, sest sel juhul võib preparaat mööda looma külgi maha voolata.

10.

KEELUAEG

Ei rakendata.

11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Hoida temperatuuril kuni 30

Pärast sildil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu seda preparaati mitte kasutada. Kõlblikkusaeg

viitab selle kuu viimasele päevale.

12.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Looma lühiajalised kokkupuuted veega ravikordade vahele jääva kuuajalise intervalli jooksul ei

vähenda oluliselt preparaadi toimet. Kuid sagedane shampooniga pesemine või veega kastmine võib

preparaadi toimet vähendada.

Parasiitidel võib kujuneda resistentsus ükskõik millise anthelmintikumide klassi suhtes sellesse klassi

kuuluvate preparaatide korduval järjestikusel manustamisel. Seepärast peab selle preparaadi

kasutamine põhinema iga juhtumi individuaalsel hinnangul ja kohalikul epidemioloogilisel

informatsioonil sihtliigi tundlikkuse kohta limiteerimaks resistentsuse tekke võimalust. Selle

preparaadi kasutamine peab põhinema samal ajal segainfektsiooni kinnitatud diagnoosil (või siis

infektsiooni riskil profülaktikaks) (vt ka osa 4 ja 8).

Preparaadi efektiivsust täiskasvanud Dirofilaria repens' i vastu ei ole välitingimustes testitud.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Alla 1 kg kaaluvate loomade ravi peab põhinema kasu-riski suhte hinnangul.

Väheste kogemuste tõttu preparaadi kasutamisel haigetel ja nõrkadel loomadel, peab selliste loomade

ravi põhinema kasu-riski suhte hinnangul.

Jälgida, et pipeti sisu ega manustatav ravimi doos ei satuks ravitavale loomale ja/või teistele

loomadele silma ega suhu.

Mitte lasta ravitud loomadel üksteist lakkuda. Kui preparaati manustatakse 3-4 erinevasse kohta tuleb

jälgida, et loom ei lakuks manustamiskohti.

Preparaat sisaldab moksidektiini (makrotsükliline laktoon), mistõttu tuleb ravimi manustamisel

kollidele või vana inglise lambakoertele nendega seotud tõugudela või ristanditele eriti hoolikalt

järgida ravimi kasutusjuhendit vt TÄPNE KASUTUSJUHEND.

eriti jälgida, et ravitav loom ja /või mõni teine loom ravimit ära ei sööks ega lähedalt kokku ei

puutuks.

Advocate

tohiks

sattuda

veekogudesse,

sest

ohtlik

kaladele

teistele

veeorganismidele:

moksidektiin on veeorganismidele väga mürgine. Koertel ei või lubada ujuda veekogudes 4 päeva

jooksul pärast ravi.

Selle preparaadi ohutust on hinnatud südameussi osas klassifikatsiooniga 1. ja 2.klassi koertel

laborkatsetes ja mõnedel 3. klassi koertel välikatsetes. Seepärast peab selle haiguse ilmsete või raskete

sümptomitega koertel kasutamine põhinema raviva loomaarsti poolt antud hoolikal kasu-riski

hinnangul.

Kuigi eksperimentaalsed üledoseerimise katsed on näidanud, et preparaat võib koertele nakkuse korral

täiskasvanud südameussidega ohutult manustada ei oma ravim toimet täiskasvanud Dirofilaria

immitis´esse. Seetõttu on soovitatav, et kõik koerad vanuses 6 kuud või rohkem ja elavad ohustatud

piirkonnas, oleksid südameusside suhtes testitud enne ravi alustamist. Veterinaari äranägemise järgi

tuleks nakatunud koeri ravida täiskasvanud südameusside vastase ravimiga, et need eemaldada.

Advocate' i ohutust ei ole hinnatud kasutades seda samal päeval täiskasvanud vormide vastase

ravimiga.

Imidaklopriid on toksiline lindudele, eriti kanaarilindudele.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida kontakti naha, silmade ja suuga.

Mitte süüa, juua ega suitsetada preparaadi manustamise ajal.

Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.

Manustamiskoha kuivamiseni loomi mitte silitada ega kammida.

Juhuslikul nahale sattumisel pesta ravim koheselt vee ja seebiga maha.

Inimesed, kes on ülitundlikud bensüülalkoholi, imidaklopriidi või moksidektiini suhtes peaksid

veterinaarpreparaadi käsitsema suure ettevaatusega. Väga harvadel juhtudel võib esineda

individuaalselt nahareaktsiooni (nagu näiteks tuimus, ärritus või põletus/ tõmblustunne). Väga

harvadel juhtudel võib preparaat tundlikel isikutel esile kutsuda respiratoorset ärritust.

Juhuslikult ravimi sattumisel silma loputada silmi hoolikalt veega.

Kui tunnused nahal või silmades püsivad, või kui preparaat neelati kogemata alla, pöörduda koheselt

arsti poole nõuande saamiseks ja näidata pakendi infolehte või silti.

Advocate'i lahusti võib jätta plekke või kahjustada teatud materjale nagu nahka, kangast, plastikut ja

siledaid pindu. Lasta manustamiskohal enne nende materjalidega kokkupuutumist kuivada.

Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Rottidel ja

küülikutel läbi viidud laboruuringud ei ole tõestanud ei moksidektiini ega imidaklopriidi

teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti

tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte manustada teisi antiparasitaarseid makrotsüklilisi laktoone Advocate'ga ravi ajal.

Koostoimed Advocate'i ja tavakasutuses olevate veterinaarravimite ja meditsiiniliste või kirurgiliste

protseduuride vahel puuduvad.

Advocate' i ohutust ei ole hinnatud kasutades seda samal päeval täiskasvanud vormide vastase

ravimiga, mis mõeldud täiskasvanud vormide eemaldamiseks.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kuni 10 kordseid üledoose talusid koerad hästi ilma kõrvaltoimete ilmnemiseta. 5 kordseid

soovituslikke miinimumdoose manustatuna nädalaste vahedega 17 nädala jooksul talusid vanemad kui

6 kuused koerad ilma kõrvaltoimeteta või soovimatute kliiniliste tunnusteta.

Preparaati manustati kutsikatele soovituslikust doosist kuni 5 korda suuremas doosis igal 2. nädalal, 6

korda, olulisi kõrvaltoimeid ei tekkinud. Täheldati mööduvat müdriaasi, salivatsiooni, oksendust ja

mööduvat kiiret hingamist.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel või üledoosi korral võib väga harvadel juhtudel esineda

neuroloogilisi tunnuseid (millest enamik on mööduvad), nagu ataksia, generaliseerunud treemor,

okulaarsed tunnused (laienenud pupillid, vähene pupilli refleks, nüstagmus), ebanormaalne

hingamine, salivatsioon ja oksendamine.

Ivermektiinile tundlikud kollid talusid soovituslikust doosist 5 korda suuremaid, igakuiselt

manustatud doose ilma kõrvaltoimeteta, kuid ohutust ei ole uuritud iganädalasel manustamisel

ivermektiinile tundlikel kollidel. Kui 40% doosist anti suukaudselt, täheldati raskeid neuroloogilisi

häireid. Kui 10% soovituslikust doosist manustati, suukaudselt kõrvaltoimeid ei esinenud.

Täiskasvanud südameussidega nakatunud koerad talusid soovituslikust doosist 5 korda suuremaid

doose, manustatuna igal 2. nädalal 3 korda, ilma kõrvaltoimeteta.

Juhusliku allaneelamise korral rakendada sümptomaatilist ravi. Spetsiifiline antidoot puudub. Kasulik

võib olla suukaudne söe manustamine.

Sobimatus

Ei ole teada.

13.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos

majapidamisprügiga. Advocate ei tohiks sattuda veekogudesse kuna võib olla ohtlik kaladele ja teisele

veeorganismidele. Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei

vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt

(http://www.emea.europa.eu/).

15.

LISAINFO

Imidaklopriid toimib kirpude vastsetesse ja täiskasvanud kirpudesse. Loomade ümbruses olevad

kirpude vastsed surevad ravitud loomaga kokkupuutel.

Ravim omab püsivat toimet ja kaitseb koeri 4 nädalat pärast ühekordset manustamist taasnakatumise

eest järgmiste parasiitidega: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, Angiostrongylus vasorum.

Mitmete manustamiste järgset moksidektiini farmakokineetilisi omadusi hindavad uuringud on

näidanud, et püsiv seerumitase koertel saavutatakse pärast ligikaudu 4 järjestikust igakuist ravi.

Pakendi suurused: 0.4 ml, 1.0 ml, 2.5 ml ja 4.0 ml pipeti kohta; blisterpakk sisaldab 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12,

21 või 42 doosi pipettides.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BE-1831 Diegem (Machelen)

Tel/Tél: +32 2 535 65 22

Lietuva

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Estonia

Tel.: +372 650 1920

Република България

Възраждане-Касис ООД

бул. България 102-4

BG-Ловеч 5500

Teл: + 359 68 604 111

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BE-1831 Diegem (Machelen)

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 535 65 22

Česká republika

BAYER s.r.o.

Animal Health

Siemensova 2717/4

CZ-155 00 Praha 5

Tel: +420 2 66 10 14 71

Magyarország

Bayer Hungária Kft.

HU-1123 Budapest

Alkotás u. 50

Tel: +36 1 487 4100

Danmark

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S

Tlf: +45 4523 5000

Malta

Bayer Animal Health GmbH

DE-51368 Leverkusen

Germany

Tel: +49 2173 38 4012

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Geschäftsbereich Tiergesundheit

DE-51368 Leverkusen

Tel: +49 214 301

Nederland

Bayer B.V., Animal Health

Energieweg 1

NL-3641 RT Mijdrecht

Tel: +31 297 280 666

Eesti

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Tel: +372 650 1920

Norge

Bayer AS

Animal Health

Drammensveien 288

NO-0283 Oslo

Tlf: +47 2313 0500

Ελλάδα

Hellafarm AE

Φλέμινγκ 15

EL-15123 Μαρούσι – Αθήνα

Τηλ.: +30 210 6800900-9

info@hellafarm.gr

Österreich

Bayer Austria GmbH

Geschäftsbereich Tiergesundheit

Herbststraβe 6-10

AT-1160 Wien

Tel: +43 1 71146 2850

España

Polska

Bayer Hispania, S.L.

Av. Baix Llobregat, 3-5

ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel: +34 93 4956500

Bayer Sp. z o.o. Animal Health

Al. Jerozolimskie 158

PL-02-326 Warszawa

Tel: +48 22 572 38 63

France

Bayer HealthCare

Animal Health

10 Place de Belgique

Paris La Défense

FR-92250 La Garenne Colombes

Tél: +33 1 49 06 56 00

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Rua da Quinta do Pinheiro, 5

PT-2794-003 Carnaxide

Tel: +351 21 4172121

Hrvatska

BAYER d.o.o.

Radnička cesta

HR-8010000 Zagreb

Tel.: +385 1 65 99 935

România

S.C. Bayer S.R.L.

Sos. București-Ploiești nr. 1A, sector 1

Bucuresti 013681-RO

Tel: +40 21 529 5900

Ireland

Bayer Limited

The Atrium

Blackthorn Road

IE-Dublin 18

Tel +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 5814 400

Ísland

Icepharma hf.

Lynghálsi 13

IS-110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

BAYER s.r.o.

Animal Health

Siemensova 2717/4

CZ-155 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130

IT-20156 Milano

Tel: +39 02 3978 1

Suomi/Finland

Orion Oyj

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

Tengströminkatu 8, PL/PB 425

FI-20101 Turku/Åbo

Puh/Tel: +358 10 4261

Κύπρος

ACTIVET Ltd.

Αντρέα Μιαούλη 50

CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ: +357-22-591918

info.activet@cytanet.com.cy

Sverige

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 Köpenhamn S

Danmark

Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Estonia

Tel: +372 650 1920

United Kingdom

Bayer plc

400 South Oak Way

Green Park

Reading RG2 6AD-UK

Tel: +44 (0)118 206 3000