Aclasta

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Aclasta
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Aclasta
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОСТИТЕ
 • Терапевтична област:
 • Остеопороза, Деформирующий Остит, Остеопороза, Постменопаузальный
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на остеопороза:при жените в постменопаузном период;при мъжете;при повишен риск от фрактури, включително и с последните дъна-травми на бедрената кост. Лечение на остеопороза, свързан с дългосрочен системна глюкокортикоидной терапия при жените в менопауза и при мъже с повишен риск от фрактури. Лечение на болест на Paget на костите.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 26

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000595
 • Дата Оторизация:
 • 14-04-2005
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000595
 • Последна актуализация:
 • 25-09-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/253404/2015

EMEA/H/C/000595

Резюме на EPAR за обществено ползване

Aclasta

zoledronic acid

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Aclasta . В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на

Aclasta.

Какво представлява Aclasta?

Aclasta представлява разтвор за инфузия (вливане във вена), съдържащ активното вещество

золедронова киселина (zoledronic acid).

За какво се използва Aclasta?

Aclasta се използва за лечение на остеопороза (заболяване, при което костите стават чупливи)

при жени, преминали менопауза, и при мъже. Използва се при пациенти, при които има риск от

фрактури (счупвания на кости), включително пациенти със скорошна фрактура на таза, получена

в резултат на леко нараняване, напр. падане, както и при пациенти, при които остеопорозата е

свързана с продължително лечение с глюкокортикоиди (вид стероиди).

Aclasta се използва също за лечение на болестта на Paget на костите при възрастни. Това е

заболяване, при което се променя нормалният процес на растеж на костите.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Aclasta?

Aclasta се прилага чрез инфузия с продължителност най-малко 15 минути. Това може да се

повтаря веднъж годишно при пациенти на лечение за остеопороза. При пациенти със счупване на

таза Aclasta не трябва да се прилага по-рано от две седмици след опериране на фрактурата. При

болестта на Paget обикновено се прилага само една инфузия Aclasta, но ако заболяването на

пациента се възобнови, могат да се обмислят допълнителни инфузии. Ефектът от всяка инфузия е

с продължителност една година или повече.

Aclasta

EMA/253404/2015

Page 2/4

Препоръчва се също преди и след лечението пациентите, на които се прилага Aclasta, да приемат

достатъчно течности и необходимите количества хранителни добавки с витамин D и калций.

Симптомите през трите дни след вливането, например повишена температура, мускулна болка,

грипоподобни симптоми, ставна болка и главоболие, могат да се облекчат, като се приеме

парацетамол или ибупрофен (противовъзпалителни лекарства) непосредствено след въвеждането

на Aclasta. При лечение на болест на Paget на костите Aclasta трябва да се прилага единствено от

лекар с опит в лечението на заболяването. Aclasta не трябва да се прилага при пациенти с тежки

бъбречни проблеми.

Как действа Aclasta?

Остеопороза се появява, когато няма достатъчно образуване на нова костна тъкан, която да

замести тъканта, разграждана по естествен път. Постепенно костите стават тънки, чупливи и

податливи на фрактури. При жени заболяването се проявява главно след менопауза, когато

нивото на женския хормон естроген намалява. Остеопорозата може да се появи също при двата

пола като нежелана реакция от лечение с глюкокортикоиди. При болестта на Paget костната

тъкан се разгражда по-бързо, а когато бъде изградена отново, тя е по-слаба от нормалното.

Активното вещество в Aclasta, золедронова киселина, е бифосфонат. То спира действието на

остеокластите — клетките в организма, които участват в разрушаването на костната тъкан. Това

води до по-малки загуби на костна тъкан при остеопороза и до по-бавно напредване на

заболяването при болестта на Paget. Золедроновата киселина е одобрена в Европейския съюз

(ЕС) под името Zometa от март 2001 г. за предотвратяване на костни усложнения при пациенти с

рак, засягащ костите, и за лечение на хиперкалцемия (високи нива на калций в кръвта), дължаща

се на тумори.

Как е проучен Aclasta?

Тъй като золедроновата киселина е одобрена отдавна в Европейския съюз (ЕС) под името Zometa,

фирмата представя резултатите от няколко проучвания със Zometa, които се вземат предвид при

оценяването на Aclasta.

За остеопороза Aclasta е проучен в три основни проучвания. Първото сравнява Aclasta с плацебо

(сляпо лечение) при почти 8 000 жени в напреднала възраст с остеопороза и разглежда броя на

фрактурите на гръбначния стълб и бедрената кост в продължение на три години. Второто

проучване сравнява Aclasta с плацебо при 2127 мъже и жени с остеопороза със скорошна

фрактура на таза и разглежда броя на фрактурите в продължение на пет години. Третото

сравнява еднократна инфузия с Aclasta с приложение веднъж дневно на ризедронат (друг

бифосфонат) при 833 мъже и жени с остеопороза, причинена от глюкокортикоиди, и разглежда

промените в плътността на костите на гръбначния стълб в продължение на една година. На

пациентите в проучванията е позволено да приемат други лекарства за остеопороза, но не и

други бифосфонати.

За болестта на Paget Aclasta е сравнен с ризедронат при общо 357 възрастни в две проучвания с

продължителност шест месеца. Пациентите получават еднократно вливане на Aclasta или приемат

ризедронат веднъж дневно в продължение на два месеца. Основната мярка за ефективност е

броят на пациентите, които се повлияват от лечението, определено съобразно възстановяването

на кръвните нива на серумната алкална фосфатаза (ензим, участващ в разграждането на

костната тъкан) до нормалното или спадането им с най-малко три четвърти от изходната стойност

към нормалното.

Aclasta

EMA/253404/2015

Page 3/4

Какви ползи от Aclasta са установени в проучванията?

При остеопороза Aclasta е по-ефективен от контролните лекарства. В проучването при жени в

напреднала възраст рискът от фрактури на гръбнака е намален със 70% при пациентките,

приемащи Aclasta (без прием на други лекарства за остеопороза), за период от три години в

сравнение с пациентките, приемащи плацебо. Освен това се наблюдава 41% намаление на риска

от фрактури на тазобедрените стави, когато се сравняват всички жени, приемащи Aclasta (със или

без прием на други лекарства за остеопороза), с жените, приемащи плацебо. В проучването при

мъже и жени със счупване на тазобедрената става 9% от пациентите, приемащи Aclasta, имат

фрактура (92 oт 1065) в сравнение с 13% при пациентите, приемащи плацебо (139 oт 1062). На

последно място, Aclasta е по-ефективeн от ризедронат за увеличаване на плътността на костите

на гръбнака при лечение с продължителност от една година при пациенти, приемащи

глюкокортикоиди.

При болестта на Paget Aclasta е по-ефективeн от ризедронат. След шест месеца около 96% от

пациентите в двете проучвания се повлияват от лечението в сравнение със 74% при пациентите,

приемащи ризедронат.

Какви са рисковете, свързани с Aclasta?

Повечето нежелани лекарствени реакции при лечението с Aclasta се проявяват най-вече през

първите три дни след вливането и стават по-редки при следващи вливания. Най-честата

нежелана лекарствена реакция при Aclasta (наблюдавана при повече от 1 на 10 пациенти) е

повишена температура. Рядко е съобщавана (наблюдавана при 1 до 10 на 10 000 пациенти)

остеонекроза на челюстта (увреждане на костите на челюстта, което може да доведе до болка,

възпаления в устата или разклащане на зъби). За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Aclasta, вижте листовката.

Aclasta не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

золедронова киселина, други бифосфонати или към някоя от останалите съставки. Aclasta не

трябва се прилага при пациенти с тежки бъбречни проблеми, хипокалцемия (ниски нива на

калций в кръвта) или при бременни или кърмещи жени.

Защо Aclasta е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Aclasta са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Aclasta?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Aclasta се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Aclasta, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Фирмата производител на Aclasta ще предостави на лекарите във всяка държава членка,

предписващи Aclasta за лечение на остеопороза, пакети с инструкции как да се използва

лекарственият продукт, а на пациентите — информационен пакет, който разяснява нежеланите

лекарствени реакции, напомня им за нуждата от приемане на достатъчно хранителни добавки с

калций и витамин D, както и кога да се свържат със своя лекар. Пациентите ще получат и

Aclasta

EMA/253404/2015

Page 4/4

информационен картон за риска от остеонекроза на челюстта с инструкции да се свържат с

лекаря си, ако имат симптоми.

Допълнителна информация за Aclasta:

На 15 април 2005 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Aclasta, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Aclasta може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Aclasta прочетете листовката (също част от EPAR).

Дата на последно актуализиране на текста 04-2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Aclasta 5 mg инфузионен разтвор

золедронова киселина (Zoledronic acid)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Aclasta и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена Aclasta

Как се прилага Аclasta

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Aclasta

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Aclasta и за какво се използва

Aclasta съдържа активното вещество золедронова киселина. Принадлежи към група лекарства,

наречени бифосфонати и се използва за лечение на жени след менопауза и възрастни мъже с

остеопороза или на остеопороза, причинена от лечение с кортикостероиди, използвани за

лечение на възпаление, както и за лечение на болест на Paget при възрастни.

Остеопороза

Остеопорозата е заболяване, което включва изтъняване и намаляване здравината на костите и

се среща често при жени след менопаузата, но може да се развие и при мъже. По време на

менопаузата яйчниците престават да произвеждат женския хормон естроген, който помага на

костите да бъдат здрави. След менопаузата настъпва загуба на костно вещество, костите губят

от здравината си и се чупят по-лесно. Остеопороза може да възникне също така при мъже и

жени вследствие на продължителната употреба на кортикостероиди, които могат да засегнат

здравината на костите. Много от пациентите с остеопороза нямат симптоми, но въпреки това,

те все пак са изложени на риск от счупване на костите, тъй като остеопорозата е отслабила

тяхната здравина. Намаляването на нивата на половите хормони в кръвта, предимно естрогени,

получени вследствие на преобразуване на андрогени, има значение за по-постепенната загуба

на костна плътност, която се наблюдава при мъжете. Както при мъжете, така и при жените

Aclasta усилва здравината на костите и по-този начин намалява вероятността от счупване.

Aclasta се използва също така при пациенти, които наскоро са имали счупване на шийката на

бедрената кост вследствие на минимална травма, като например падане, и следователно са

изложени на риск и от по-нататъшни костни счупвания.

Болест на Paget

Нормален процес е старата кост да се отстранява и да се замества от ново костно вещество.

Този процес се нарича ремоделиране. При болестта на Paget, костното ремоделиране е твърде

бързо и новото костно вещество е неправилно подредено и по-слабо от нормалното. Ако

болестта не се лекува, костите могат да станат деформирани и болезнени и да се чупят. Aclasta

функционира чрез възвръщане на нормалния процес на костно ремоделиране, като осигурява

формиране на нормално костно вещество и по този начин възстановява здравината на костта.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена Aclasta

Спазвайте внимателно всички указания на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра,

преди да Ви бъде приложена Aclasta.

Не трябва да Ви бъде прилаганa Aclasta

ако сте алергични към золедронова киселина, други бифосфонати или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако имате хипокалциемия (това означава, че нивата на калций във Вашата кръв са

прекалено ниски).

ако имате тежки бъбречни проблеми.

ако сте бременна.

ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да Ви бъде приложена Aclasta:

ако сте провеждали лечение с лекарство, съдържащо золедронова киселина, която е

активното вещество и на Aclasta (золедроновата киселина се използва при възрастни

пациенти, с определени видове рак, за предотвратяване на костни усложнения или за

намаляване на количеството на калция).

ако имате проблем с бъбреците или сте имали такъв.

ако не можете да приемате ежедневните калциеви добавки.

ако по хирургичен път са отстранени някои или всички паращитовидни жлези от шията

Ви.

ако са премахнати части от червата Ви.

Има съобщения за възникване на нежелана реакция, наречена остеонекроза на челюстта (ОНЧ)

(увреждане на костта на челюстта) по време на постмаркетинговия период при пациенти,

получаващи Aclasta (золедронова киселина) за лечение на остеопороза. ОНЧ може да настъпи и

след спиране на лечението.

Важно е да се опитате да предотвратите развитието на ОНЧ, тъй като състоянието е болезнено

и може да бъде трудно за лечение. За да се намали риска от развитие на остеонекроза на

челюстта, има няколко предпазни мерки, които трябва да предприемете.

Преди да Ви бъде приложена Aclasta, информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра, ако

имате някакви проблеми с устата или зъбите, като лошо състояние на зъбите, заболяване

на венците или планирана зъбна екстракция;

не получавате редовни стоматологични грижи или от дълго време не сте били на

стоматологичен преглед;

ако сте пушач (тъй като това може да повиши риска от проблеми със зъбите);

ако преди това сте били лекувани с бифосфонати (използват се за лечение или

предотвратяване на заболявания на костите);

приемате лекарства, наречени кортикостероиди (като преднизолон или дексаметазон);

имате рак.

Вашият лекар може да поиска да отидете на стоматологичен преглед преди да започнете

лечението с Aclasta.

Докато провеждате лечение с Aclasta, трябва да поддържате добра устна хигиена (включително

редовно миене на зъбите) и редовно да проверявате състоянието на зъбите си. Ако носите

протеза, трябва да се уверите, че приляга добре. Ако провеждате стоматологично лечение или

Ви предстои хирургична интервенция (напр. екстракция на зъб), информирайте Вашия лекар,

ако провеждате стоматологично лечение и информирайте Вашия стоматолог, ако провеждате

лечение с Aclasta. Свържете се незабавно с Вашия лекар или стоматолог, ако имате някакви

проблеми с устата или зъбите, като клатещи се зъби, болка или подуване, или неоздравяващи

разязвявания или наличие на секреция, тъй като това могат да бъдат признаци на остеонекроза

на челюстта.

Проследяване

Вашият лекар трябва да Ви направи кръвни изследвания, за да провери Вашата бъбречна

функция (нивото на креатинина), преди прилагането на всяка доза Aclasta. Важно е да изпиете

поне 2 чаши течност (като например вода), в рамките на няколко часа преди да Ви бъде

приложена Aclasta, съгласно указанията на Вашия медицински специалист.

Деца и юноши

Aclasta не се препоръчва при пациенти на възраст под 18 години.

Други лекарства и Aclasta

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Важно за Вашия лекар е да бъде уведомен за всички лекарства, които приемате, особено ако

приемате лекарства, за които е известно, че могат да увредят бъбреците Ви (напр.

аминогликозиди) или диуретици (обезводняващи таблетки), които могат да причинят

дехидратация.

Бременност и кърмене

Не трябва да Ви бъде прилагана Aclasta, ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте

бременна или планирате бременност.

Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди употребата на това

лекарство.

Шофиране и работа с машини

Ако се почувствате замаяни, докато Ви се прилага Aclasta, не шофирайте и не работете с

машини, докато не се почувствате по-добре.

Aclasta съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 100 ml флакон Aclasta,

т.е. практически не съдържа натрий.

3.

Как се прилага Аclasta

Спазвайте внимателно указанията на Вашия лекар или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

Остеопороза

Обичайната доза е 5 mg, приложени от Вашия лекар или медицинска сестра като инфузия във

вената веднъж годишно. Инфузията ще отнеме поне 15 минути.

В случай, че наскоро сте претърпели счупване на бедрената кост се препоръчва прилагането на

Aclasta да стане две или повече седмици след остеосинтезата.

Важно е да приемате добавки с калций и витамин D (например таблетки), както е назначено от

Вашия лекар.

При лечение на остеопороза Aclasta действа в продължение на една година. Вашият лекар ще

Ви уведоми, кога да дойдете отново, за да Ви се направи следващата доза.

Болест на Paget

При лечение на болест на Paget, Aclasta трябва да бъде предписвана само от лекари с опит в

лечението на болестта на Paget.

Обичайната доза е 5 mg, приложена от Вашия лекар или медицинска сестра като една

първоначална инфузия във вената. Инфузията продължава поне 15 минути. Aclasta може да

действа за период по-дълъг от една година и Вашият лекар ще Ви уведоми, ако имате нужда от

провеждане на ново лечение.

Вашият лекар може да Ви посъветва да приемате добавки с калций и витамин D (например

таблетки) за срок от поне десет дни, след като Ви е била приложена Aclasta. Важно е

внимателно да спазвате този съвет така, че нивата на калций в кръвта Ви да не станат

прекалено ниски в периода след инфузията. Вашият лекар ще Ви информира по отношение на

симптомите свързани с хипокалциемия.

Aclasta с храна и напитки

Уверете се, че сте изпили достатъчно течности (поне една или две чаши) преди и след

лечението с Aclasta, както Ви е предписал Вашият лекар. Това ще помогне да се предпазите от

дехидратация. Може да се храните нормално в деня, в който е проведено лечението с Aclasta.

Това е особено важно за пациентите, които приемат диуретици (“обезводняващи таблетки”) и

при пациентите в старческа възраст (на възраст 65 години и повече).

Ако сте пропуснали една доза Aclasta

Свържете се с Вашия лекар или болница колкото е възможно по-скоро и си запишете нов час за

посещение.

Преди да се преустанови лечението с Aclasta

Ако обмисляте да преустановите лечението с Aclasta, моля спазете следващия записан час и

обсъдете решението си с Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви посъветва и ще реши колко дълго

трябва да бъдете лекувани с Aclasta.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Нежеланите реакции, свързани с първото приложение, са много чести (възникват при повече от

30% от пациентите), но са по-редки след последващите вливания. По-голяма част от

нежеланите реакции, като висока температура и студени тръпки, болка в мускулите или костите

и главоболие, настъпват в първите три дни след приложението на Aclasta. Симптомите

обикновено са леки до умерени и отминават в рамките на три дни. Вашият лекар може да

препоръча слабо обезболяващо средство, като ибупрофен или парацетамол, за да може тези

нежелани реакции да се ограничат. Вероятността да имате тези нежелани реакции намалява с

последващите дози Aclasta.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Неправилен сърдечен ритъм (предсърдно мъждене) се съобщава при пациенти, приемащи

Aclasta за лечение на остеопороза след менопауза. Понастоящем не е ясно дали Aclasta

причинява такива нарушения на сърдечния ритъм, но Вие трябва да информирате Вашия лекар,

ако имате подобни симптоми, след като Ви е била приложена Aclasta.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Оток, зачервяване, болка и сърбеж в окото или повишена чувствителност на окото към

светлина.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

Говорете с Вашия лекар, ако имате болка в ухото, секрет от ухото и/или ушна инфекция. Това

може да са признаци за увреждане на костта в ухото.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

Болка в областта на устата и/или челюстта, отичане или неоздравяващи разязвявания в

областта на устата или челюстта, секреция, изтръпване или усещане за тежест в челюстта или

разклащане на зъб; това може да са признаци на костно увреждане на челюстта (остеонекроза).

Информирайте незабавно Вашия лекар или зъболекар, ако получите подобни симптоми, докато

провеждате лечение с Aclasta или след спиране на лечението.

Могат да възникнат бъбречни нарушения (напр. намалено отделяне на урина). Вашият лекар

трябва да Ви направи кръвни изследвания, за да проверява бъбречната Ви функция всеки път

преди прилагането на всяка доза Aclasta. Важно е да изпивате поне 2 чаши течност (като

например вода), в рамките на няколко часа преди да Ви бъде приложена Aclasta, съгласно

указанията на Вашия медицински специалист.

Ако получите някоя от описаните по-горе нежелани реакции, трябва незабавно да се свържете с

Вашия лекар.

Aclasta може да предизвика и други нежелани реакции

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Треска

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Главоболие, замаяност, гадене, повръщане, диария, мускулни болки, болки в костите и/или

ставите, болки в гърба, ръцете или краката, грипоподобни симптоми (напр. умора, студени

тръпки, ставни и мускулни болки), студени тръпки, чувство на умора и загуба на интерес,

слабост, болка, общо неразположение, оток и/или болка на мястото на инфузията.

При пациенти с болест на Paget се съобщават симптоми, дължащи се на ниски нива на калций в

кръвта, като мускулни спазми и изтръпване или мравучкане, особено в областта около устата.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Грип, инфекции на горните дихателни пътища, намаляване на броя на червените кръвни

клетки, загуба на апетит, безсъние, сънливост, която може да включва понижено внимание и

понижена степен на съзнание, усещане за мравучкане или изтръпване, прекомерна умора,

тремор, временна загуба на съзнание, инфекция на окото или дразнене или възпаление с болка

и зачервяване, усещане за виене на свят, повишаване на кръвното налягане, зачервяване,

кашлица, задух, разстроен стомах, коремна болка, запек, сухота в устата, киселини, кожен

обрив, прекомерно потене, сърбеж, зачервяване на кожата, болки във врата, скованост в

мускулите, костите и/или ставите, подуване на ставите, мускулни спазми, болки в рамената,

болки в гръдните мускули и гръдния кош, възпаление на ставите, мускулна слабост,

отклонения в резултатите при изследвания за оценка на бъбречна функция, уриниране по-често

от обичайното, оток на ръцете, глезените и краката, жажда, зъбобол, нарушения на вкуса.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

Рядко може да възникне нетипична фрактура на бедрената кост, особено при пациенти на

продължително лечение. Свържете се с Вашия лекар, ако почувствате болка, слабост или

дискомфорт в бедрото, таза или слабините, тъй като това може да бъде ранен признак на

евентуална фрактура на бедрената кост. Ниски нива на фосфати в кръвта.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

Тежки алергични реакции, включващи замаяност и затруднено дишане, оток предимно в

областта на лицето и гърлото, понижено кръвно налягане, дехидратация вследствие на

възникнали след прилагане на инфузията реакции като температура, повръщане или диария.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Aclasta

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра знаят как да съхраняват Aclasta правилно.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка и бутилката след “Годен до:”.

Неотворената бутилка не изисква специални условия на съхранение.

След отваряне на бутилката, лекарственият продукт трябва да бъде използван незабавно,

за да се избегне микробно замърсяване. Ако не се използва незабавно, времето на

съхранение в периода на използване и условията преди употреба са отговорност на

потребителя и обикновено не трябва да бъдат повече от 24 часа и при 2°C - 8°C. Оставете

охладения разтвор да достигне стайна температура, преди да бъде приложен.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Aclasta

Активното вещество е золедронова киселина. Всяка бутилка със 100 ml разтвор съдържа

5 mg золедронова киселина (като монохидрат).

Един милилитър разтвор съдържа 0,05 mg золедронова киселина (като монохидрат).

Другите съставки са: манитол, натриев цитрат и вода за инжекции.

Как изглежда Aclasta и какво съдържа опаковката

Aclasta е бистър и безцветен разтвор. Предлага се в пластмасови бутилки от 100 ml като готов

за употреба инфузионен разтвор. Доставя се в опаковки, съдържащи една бутилка като

единична опаковка или в групови опаковки, съдържащи пет опаковки, всяка с по една бутилка.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Ирландия

Производител

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.

Tel: +34 900 456 856

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Sandoz

Tél: +33 800 45 57 99

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Sandoz S.R.L.

Tel: +40 21 40751 60

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Sandoz A/S

Tel: +45 63 95 10 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти (вж. точка 3):

Как да приготвите и приложите Aclasta

Aclasta 5 mg инфузионен разтвор е готов за директна употреба.

Само за еднократна употреба. Всеки неизползван разтвор трябва да бъде изхвърлен на

подходящо за целта място. Трябва да се използва само бистър разтвор без наличие на свободни

частици и промяна в цвета. Aclasta не трябва да се смесва или прилага интравенозно с други

лекарствени продукти и трябва да се прилага през отделна обезвъздушена инфузионна линия

при постоянна скорост на инфузията. Продължителността на инфузията не трябва да бъде по-

малка от 15 минути. Не трябва да се допуска Aclasta да попада в контакт с калций-съдържащи

разтвори. При съхранение в хладилник, оставете охладения разтвор да достигне стайна

температура преди да бъде приложен. По време на приготвяне на разтвора трябва да се спазва

техника на асептика. Инфузията трябва да се извършва в съответствие със стандартната

медицинска практика.

Как да съхранявате Aclasta

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка и бутилката след “Годен до:”.

Неотворената бутилка не изисква специални условия за съхранение.

След отваряне на бутилката, лекарственият продукт трябва да бъде използван незабавно, за да

се избегне микробно замърсяване. Ако не се използва незабавно, времето на съхранение до

употребата и условията преди употреба са отговорност на ползвателя и обикновено не трябва

да бъде повече от 24 часа и при 2°C - 8°C. Оставете охладения разтвор да достигне стайна

температура, преди да бъде приложен.