Accofil

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

филграстим

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

L03AA02

INN (Международно Name):

filgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Неутропения

Терапевтични показания:

Accofil е показан за намаляване продължителността на нейтропении и честотата на фебрильной нейтропении при пациенти с установени цитотоксической химиотерапия на злокачествени заболявания (с изключение на хроничен миелоидного на левкемия и миелодиспластических синдроми), а също и за намаляване продължителността на нейтропении при пациенти, получаващи миелоаблативную терапия с последваща трансплантацией на костния мозък се счита за повишен риск от продължителна тежка нейтропении. Безопасността и ефикасността на Accofil са сходни при възрастни и деца, получаващи цитотоксична химиотерапия. Accofil is indicated for the mobilisation of peripheral blood progenitor cells (PBPCs). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (ANC) ≤ 0. 5 х 109/Л, И анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, в дългосрочен план администрация Accofil се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития. Acco

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-09-17

Листовка

                118
_ _
_ _
Б. ЛИСТОВКА
119
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
_ _
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML (0,6 MG/ML) ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
филграстим (filgrastim)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Accofil и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Accofil
3.
Как да използвате Accofil
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Accofil
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ACC
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Accofil 30
MU/0,5 ml инжекционен или инфузионен
разтвор в предварително напълнена
спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър от разтвора съдържа 60
милиона единици (MU) (еквивалентни на
600 микрограма [μg]) филграстим (filgrastim).
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 MU (еквивалентни
на
300 микрограма) филграстим в 0,5 ml
инжекционен или инфузионен разтвор.
Филграстим (метионил-човешки
гранулоцит-колониостимулиращ фактор)
е произведен чрез
рекомбинантна ДНК технология в
_Escherichia coli_
(BL21).
Помощнo веществo с известно действие
Всеки милилитър от разтвора съдържа 50
mg сорбитол (E420)
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен или инфузионен разтвор
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Accofil е показан за намаляване
продължителността на неутропенията и
честотата на
фебрилната неутропения при пациенти,
лекувани с утвърдена цитотоксична
химиотерапия по
повод на злокачествено заболяване (с
изключение на хронична миелоидна
левкемия и
миелодисплас
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-06-2022
Листовка Листовка чешки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-06-2022
Листовка Листовка датски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-06-2022
Листовка Листовка немски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-06-2022
Листовка Листовка естонски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-06-2022
Листовка Листовка гръцки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-06-2022
Листовка Листовка английски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-10-2014
Листовка Листовка френски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-06-2022
Листовка Листовка италиански 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-10-2014
Листовка Листовка латвийски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-10-2014
Листовка Листовка литовски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-06-2022
Листовка Листовка унгарски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-06-2022
Листовка Листовка малтийски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-10-2014
Листовка Листовка нидерландски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-10-2014
Листовка Листовка полски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-06-2022
Листовка Листовка португалски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-10-2014
Листовка Листовка румънски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-06-2022
Листовка Листовка словашки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-06-2022
Листовка Листовка словенски 15-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-10-2014
Листовка Листовка фински 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-06-2022
Листовка Листовка шведски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-06-2022
Листовка Листовка норвежки 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-06-2022
Листовка Листовка исландски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-06-2022
Листовка Листовка хърватски 24-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-10-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите