Abraxane

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

паклитаксел

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L01CD01

INN (Международно Name):

paclitaxel

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Breast Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung

Терапевтични показания:

Abraxane монотерапия е показан за лечение на метастатичен рак на млечната жлеза при възрастни пациенти, които не първа линия-линия обработка за metastatic на заболяването и за кого е стандартен, антрациклин-съдържаща терапия не е посочено. Abraxane в комбинация с гемцитабин е показан за първа линия на лечение при възрастни пациенти с метастатичен аденокарциномы на панкреаса. Abraxane в комбинация с карбоплатином е предназначен за първа линия на лечение немелкоклеточного рак на белите дробове при възрастни пациенти, които не са кандидати за потенциално лечебната хирургия и/или лъчетерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-01-11

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ABRAXANE 5 MG/ML ПРАХ ЗА ИНФУЗИОННА ДИСПЕРСИЯ
паклитаксел (paclitaxel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска сестра.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Abraxane и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Abraxane
3.
Как да използвате Abraxane
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Abraxane
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АBRAXANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АBRAXANE
Abraxane съдържа като активно вещество
паклитак
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Abraxane5 mg/ml прах за инфузионна дисперсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 100 mg паклитаксел
(paclitaxel) под формата на свързани с
албумин
наночастици.
Всеки флакон съдържа 250 mg паклитаксел
(paclitaxel) под формата на свързани с
албумин
наночастици.
След реконституиране един ml от
дисперсията съдържа 5 mg паклитаксел
под формата на
свързани с албумин наночастици.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионна дисперсия
Приготвената дисперсия има pH 6-7,5 и
осмолалитет 300-360 mOsm/kg.
Бял до жълт прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Abraxane като монотерапия е показан за
лечение на метастатичен карцином на
гърдата при
възрастни пациенти, при които има
неуспех от първа линия на лечение на
метастатично
заболяване и за които не е показано
стандартното лечение, включващо
антрациклин (вж. точка
4.4).
Abraxane в комбинация с гемцитабин е
показан за първа линия на лечение на
възрастни
пациенти с метастатичен
аденокарцином на панкреаса.
Abraxane в комбинация с карбоплатин е
показан като първа ли
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-05-2022
Листовка Листовка чешки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-05-2022
Листовка Листовка датски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-05-2022
Листовка Листовка немски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-05-2022
Листовка Листовка естонски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-05-2022
Листовка Листовка гръцки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-05-2022
Листовка Листовка английски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-05-2015
Листовка Листовка френски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-05-2022
Листовка Листовка италиански 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-05-2015
Листовка Листовка латвийски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-05-2015
Листовка Листовка литовски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-05-2022
Листовка Листовка унгарски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-05-2022
Листовка Листовка малтийски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-05-2015
Листовка Листовка полски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-05-2022
Листовка Листовка португалски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-05-2015
Листовка Листовка румънски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-05-2022
Листовка Листовка словашки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-05-2022
Листовка Листовка словенски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-05-2015
Листовка Листовка фински 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-05-2022
Листовка Листовка шведски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-05-2022
Листовка Листовка норвежки 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-05-2022
Листовка Листовка исландски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-05-2022
Листовка Листовка хърватски 13-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-05-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите