Abasaglar (previously Abasria)

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Abasaglar (previously Abasria)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Abasaglar (previously Abasria)
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Лекарства, прилагани при диабет,
 • Терапевтична област:
 • Захарен диабет
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 2 години.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 7

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002835
 • Дата Оторизация:
 • 08-09-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002835
 • Последна актуализация:
 • 24-09-2019

Доклад обществена оценка

EMA/620546/2014

EMEA/H/C/002835

Резюме на EPAR за обществено ползване

Abasaglar

insulin glargine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Abasaglar. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Abasaglar.

За практическа информация относно употребата на Abasaglar, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Abasaglar и за какво се използва?

Abasaglar е лекарство, което съдържа активното вещество инсулин гларжин (insulin glargine).

Използва се при възрастни и деца над двегодишна възраст за лечение на диабет.

Abasaglar e „биоподобно“ лекарство. Това означава, че Abasaglar е подобен на биологично

лекарство (наричано също „референтно лекарство“), което вече е разрешено за употреба в

Европейския съюз (ЕС). Референтното лекарство на Abasaglar е Lantus. За повече информация

относно биоподобните лекарства, вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук

Как се използва Abasaglar?

Abasaglar се предлага под формата на патрони и предварително напълнени писалки за

еднократна употреба (KwikPen) и се отпуска по лекарско предписание. Abasaglar се прилага

подкожно посредством инжектиране в коремната стена (корема), бедрото или делтоидната област

(рамото). Мястото на инжектиране трябва да се променя при всяка инжекция, за да се избегнат

изменения на кожата (напр. удебеляване), които могат да намалят действието на инсулина

спрямо очакваното.

Abasaglar се прилага веднъж дневно по едно и също време всеки ден. Дозата се коригира

индивидуално, като нивата на кръвната глюкоза (захар) на пациента трябва да се изследват редовно,

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

за да се установи най-ниската ефективна доза. Abasaglar може да се използва и в комбинация с други

противодиабетни лекарства, приемани през устата, при пациенти с диабет тип 2.

При подходящо обучение пациентите могат сами да поставят инжекциите Abasaglar.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Abasaglar?

Диабетът е заболяване, при което организмът не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на кръвната захар. Abasaglar е инсулинов заместител, който е много близък до

инсулина, произвеждан от организма. Заместващият инсулин действа по същия начин като

естествено произведения инсулин и помага на глюкозата да навлезе от кръвта в клетките. Чрез

контролиране на нивото на кръвната захар се намаляват симптомите и усложненията на диабета.

Активното вещество в Abasaglar, инсулин гларжин, се получава по метод, познат като

„рекомбинантна ДНК технология“: от бактерии, в които е въведен ген (ДНК), който ги прави

способни да произвеждат инсулин гларжин.

Инсулин гларжин се различава слабо от човешкия инсулин. Промяната се състои в това, че той се

усвоява по-бавно и редовно от организма след инжектиране и има по-дълготрайно действие.

Какви ползи от Abasaglar са установени в проучванията?

Проведени са проучвания, за да се докаже, че Abasaglar е подобен на Lantus по начина, по който

се усвоява и повлиява на нивата на кръвната захар в организма. В допълнение, в две

поддържащи проучвания при общо 1295 възрастни с диабет е доказано, че лечението с Abasaglar

веднъж дневно е сравнимо с това с референтното лекарство, Lantus. И в двете проучвания

основната мярка за ефективност е промяната след 6 месеца на лечение в нивото на вещество в

кръвта, наречено гликозилиран хемоглобин (HbA1c), което показва в каква степен се контролира

кръвната захар.

В едно проучване при 536 пациенти с диабет тип 1 Abasaglar е сравнен с Lantus, когато се

добавя към лечение с инсулин с кратко действие. Средната стойност на HbA

преди

лечението е 7,8% и средният спад след 6 месеца е сходен (0,35% в групата на Abasaglar и

0,46% в групата на Lantus); 34,5 и 32,2% от лекуваните съответно с Abasaglar и Lantus са под

целевите 7%.

Във второто проучване е сравнено лечението с Abasaglar или Lantus при 759 пациенти с

диабет тип 2 като допълнение към лечение с антидиабетни лекарства, приемани през устата.

Средната изходна стойност на HbA

е 8,3%, която спада до под 7% при 48,8% от пациентите,

приемащи Abasaglar, и при 52,5% от приемащите Lantus, със среден спад на процентния

пункт от съответно 1,29 и 1,34.

Какви са рисковете, свързани с Abasaglar?

Най-честата нежелана лекарствена реакция при Abasaglar (която е възможно да засегне повече

от 1 на 10 души) е хипогликемия (ниска кръвна захар). Реакции на мястото на инжектиране

(зачервяване, болка, сърбеж и подуване) и кожни реакции (обрив) са наблюдавани по-често при

деца, отколкото при възрастни. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции,

съобщени при Abasaglar, вижте листовката.

Abasaglar

EMA/620546/2014

Страница 2/3

Защо Abasaglar е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че в

съответствие с изискванията на ЕС относно биоподобните лекарства е доказано, че Abasaglar е

със сравнимо качество, безопасност и ефективност като Lantus. Следователно CHMP счита, че

както при Lantus, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча на Abasaglar

да се издаде разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Abasaglar?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Abasaglar се използва

възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в

кратката характеристика на продукта и в листовката за Abasaglar, включително подходящи

предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Abasaglar:

На 09 септември 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Abasria,

валидно в Европейския съюз. Името на лекарството е променено на Abasaglar на 3 декември 2014

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Abasaglar може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Abasaglar прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: 01-2015.

Abasaglar

EMA/620546/2014

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

ABASAGLAR 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон

инсулин гларжин (insulin glargine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Указанията за употреба на

инсулиновата писалка са осигурени с Вашата инсулинова писалка. Запознайте се с тях

преди да използвате Вашето лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява ABASAGLAR и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате ABASAGLAR

Как да използвате ABASAGLAR

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате ABASAGLAR

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява ABASAGLAR и за какво се използва

ABASAGLAR съдържа инсулин гларжин. Това е модифициран инсулин, много подобен на

човешкия инсулин.

ABASAGLAR се използва за лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на

възраст 2 години и повече.

Захарният диабет е заболяване, при което организмът Ви не произвежда достатъчно инсулин, за

да контролира нивото на кръвната захар. Инсулин гларжин има продължително и равномерно

понижаващо кръвната захар действие.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате ABASAGLAR

Не използвайте ABASAGLAR

Ако сте алергични към инсулин гларжин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате

ABASAGLAR.

Спазвайте стриктно указанията за дозировката на инсулина, проследяването (изследванията на

кръв и урина), диетата и физическата активност (физическа работа и натоварвания) както сте ги

обсъждали с Вашия лекар.

Ако кръвната Ви захар е прекалено ниска (хипогликемия), спазвайте указанията при

хипогликемия (вижте карето в края на тази листовка).

Пътуване

Преди пътуване се консултирайте с Вашия с лекар. Може да Ви се наложи да говорите за:

наличието на Вашия инсулин в страната, която ще посетите,

достатъчно количество инсулин и т.н.,

правилно съхраняване на Вашия инсулин по време на пътуване,

време за хранене и прилагане на инсулин докато пътувате,

възможните ефекти от смяна на часовите пояси,

възможни нови рискове за здравето в страните, които ще посетите,

какво трябва да направите в случаите на спешност, когато се почувствате зле или се

разболеете.

Заболявания и травми

В следните ситуации овладяването на Вашия диабет може да изисква много грижи (например

регулиране на инсулиновата доза, изследвания на кръв и урина):

ако сте болни или имате сериозна травма, нивото на Вашата кръвна захар може да се

повиши (хипергликемия).

ако не ядете достатъчно, нивото на Вашата кръвна захар може да стане прекалено ниско

(хипогликемия).

В повечето случаи ще се нуждаете от лекар.

Свържете се с лекар отрано.

Ако имате диабет тип 1 (инсулино-зависим захарен диабет), не спирайте Вашия инсулин и

продължете да приемате достатъчно въглехидрати. Винаги информирайте хората, които се

грижат за Вас или Ви лекуват, че имате нужда от инсулин.

Лечението с инсулин може да накара организма да произвежда антитела към инсулина

(вещества, които действат срещу инсулина). Много рядко, обаче, това може да наложи промяна

в дозата на инсулина.

Някои пациенти с дългогодишен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или прекаран инсулт

(мозъчен удар), лекувани с пиоглитазон и инсулин, развиват сърдечна недостатъчност.

Уведомете Вашия лекар възможно най-рано, ако получите симптоми на сърдечна

недостатъчност като необичаен задух или бързо увеличаване на теглото, или локализиран оток

(едем).

Деца

Липсва опит от употребата на ABASAGLAR при деца на възраст под 2 години.

Други лекарства и ABASAGLAR

Някои лекарства предизвикват промени в нивото на кръвната захар (спадане, повишаване или и

двете в зависимост от ситуацията). Във всеки случай, може да се наложи да се регулира дозата

на Вашия инсулин, за да се избегнат или прекалено ниските, или прекалено високите нива на

кръвната захар. Бъдете внимателни, когато започвате или спирате да приемате друго лекарство.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Попитайте Вашия лекар преди да приемете някакво

лекарство дали то може да повлияе на нивото на кръвната Ви захар и какви действия да

предприемете, ако това се налага.

Лекарствата, които могат да предизвикат спадaне на нивото на кръвната Ви захар

(хипогликемия), включват:

всички други лекарства за лечение на диабет,

инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) (използвани за лечение на

определени сърдечни състояния или високо кръвно налягане),

дизопирамид (използван за лечение на определени сърдечни състояния),

флуоксетин (използван за лечение на депресия),

фибрати (използвани за понижаване на високи нива на липидите в кръвта),

инхибитори на моноаминооксидазата (MAO) (използвани за лечение на депресия),

пентоксифилин, пропоксифен, салицилати (като аспирин, използван за облекчаване на

болката и понижаване на температурата),

аналози на соматостатин (като октреотид, използван за лечение на рядко състояние, при

което произвеждате прекалено много растежен хормон),

сулфонамидни антибиотици.

Лекарствата, които могат да предизвикат повишаване на нивото на кръвната Ви захар

(хипергликемия), включват:

кортикостероиди (като „кортизон”, използван за лечение на възпаление),

даназол (лекарство, повлияващо овулацията),

диазоксид (използван за лечение на високо кръвно налягане),

диуретици (използвани за лечение на високо кръвно налягане или прекомерно задържане

на течности),

глюкагон (панкреатичен хормон, използван за лечение на тежка хипогликемия),

изониазид (използван за лечение на туберкулоза),

естрогени и прогестагени (например в противозачатъчните таблетки, използвани за

контролиране на раждаемостта),

фенотиазинови производни (използвани за лечение на психични нарушения),

соматропин (растежен хормон),

симпатикомиметици (като епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин, използвани

за лечение на астма),

хормони на щитовидната жлеза (използвани за лечение на нарушения на щитовидната

жлеза),

атипични антипсихотични лекарства (като клозапин, оланзапин),

протеазни инхибитори (използвани за лечение на СПИН).

Нивото на кръвната Ви захар може или да се повиши, или да спадне, ако приемате:

бета-блокери (използвани за лечение на високо кръвно налягане),

клонидин (използван за лечение на високо кръвно налягане),

литиеви соли (използвани за лечение на психични нарушения).

Пентамидин (използван за лечение на някои инфекции, причинени от паразити) може да

предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

Бета-блокерите, както и другите симпатиколитични лекарства (като клонидин, гванетидин и

резерпин) могат да отслабят или да подтиснат напълно първите предупредителни симптоми,

които спомагат да разпознаете хипогликемията.

Ако не сте сигурни дали приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар или

фармацевт.

ABASAGLAR с алкохол

Нивата на кръвната Ви захар могат или да се повишат, или да спаднат, ако консумирате

алкохол.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Уведомете Вашия лекар, ако планирате бременност, или ако вече сте бременна. По време на

бременност и след раждане може да се наложи Вашата доза инсулин да бъде променена.

Внимателният контрол на Вашия диабет и предпазването от хипогликемия са особено важни за

здравето на Вашето бебе.

Ако кърмите, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като може да се наложат корекции на

Вашите дози инсулин и на диетата Ви.

Шофиране и работа с машини

Способността Ви за концентрация или реагиране могат да бъдат намалени, ако:

имате хипогликемия (ниски нива на кръвната захар),

имате хипергликемия (високи нива на кръвната захар),

имате проблеми със зрението.

Не забравяйте този възможен проблем във всички ситуации, когато можете да изложите на

риск себе си и околните (като например, шофиране на кола или използване на машини). Трябва

да се посъветвате с Вашия лекар дали е допустимо да шофирате, ако:

имате чести пристъпи на хипогликемия,

първите предупредителни симптоми, които спомагат да разпознаете хипогликемията, са

отслабени или липсват.

Важна информация относно някои от съставките на ABASAGLAR

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате ABASAGLAR

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Макар ABASAGLAR да съдържа същото активно вещество като Toujeo (инсулин гларжин

300 единици/ml), тези лекарства не са взаимнозаменяеми. Преминаването от една терапия с

инсулин към друга изисква лекарско предписание, медицинско наблюдение и контрол на

кръвната захар. Моля, консултирайте се с Вашия лекар за допълнителна информация.

Доза

Въз основа на начина Ви на живот и резултатите от Вашите изследвания на кръвната захар

(глюкоза) и предишната Ви употреба на инсулин, лекарят ще:

определи какво количество ABASAGLAR Ви е необходимо на ден и по кое време,

Ви каже кога да изследвате нивото на кръвната си захар и дали са необходими

изследвания на урината,

Ви каже кога може да се нуждаете от инжектиране на по-висока или по-ниска доза на

ABASAGLAR.

ABASAGLAR е дългодействащ инсулин. Вашият лекар може да Ви посъветва да го използвате

в комбинация с кратко действащ инсулин или с таблетки, използвани за лечение на високи нива

на кръвната захар.

Много фактори могат да повлияят нивото на кръвната Ви захар. Вие трябва да сте запознати с

тези фактори, така че да можете да реагирате правилно на промените в нивото на кръвната Ви

захар и да предотвратите прекаленото му покачване или понижаване. Вижте карето в края на

тази листовка за повече информация.

Употреба при деца и юноши

ABASAGLAR може да се използва при юноши и деца на възраст 2 години и по-големи.

Използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар.

Честота на приложение

Нуждаете се от една инжекция с ABASAGLAR всеки ден по едно и също време на деня.

Начин на приложение

ABASAGLAR се инжектира под кожата. НЕ инжектирайте ABASAGLAR във вена, тъй като

това ще промени действието му и може да предизвика хипогликемия.

Вашият лекар ще Ви покаже в коя област от кожата трябва да инжектирате ABASAGLAR. При

всяка инжекция променяйте мястото на инжектиране в рамките на определената област от

кожата, която използвате.

Как да работите с патроните

Използвайте патроните с ABASAGLAR само в инсулинови писалки на Lilly, за да сте сигурни,

че получавате точната доза. Не всички от тези писалки могат да бъдат пуснати в продажба във

Вашата страна.

Писалката трябва да се използва както е препоръчано в информацията, предоставена с

изделието.

Инструкциите за употреба на писалката трябва внимателно да се спазват по отношение на

зареждане на патрона, поставяне на иглата и прилагане на инсулиновата инжекция.

За предпазване от възможно пренасяне на болести, всяка писалка трябва да се използва само от

един пациент.

Огледайте патрона преди да го използвате. Да се използва само, ако разтворът е бистър,

безцветен и има подобна на вода консистенция, и е без видими частици. Да не се разклаща или

смесва преди употреба.

Винаги използвайте нов патрон, ако забележите, че контролът върху кръвната Ви захар

неочаквано се влошава. Това е така, защото инсулинът може да е загубил част от ефективността

си. Ако смятате, че имате проблем с ABASAGLAR, проверете го с Вашия лекар или фармацевт.

Специално внимание преди инжектиране

Преди инжекцията отстранете всички въздушни мехурчета (вижте инструкциите за употреба на

писалката).

Трябва да сте сигурни, че инсулинът не е замърсен нито с алкохол, нито с други дезинфектанти

или с други вещества.

Не пълнете и не използвайте отново празните патрони. Не прибавяйте никакъв друг инсулин в

патрона. Не смесвайте ABASAGLAR с никакъви други инсулини или лекарства. Не го

разреждайте. Смесването или разреждането могат да променят действието на ABASAGLAR.

Проблеми с инсулиновата писалка?

Вижте инструкциите за използване на писалката.

Ако инсулиновата писалка е повредена или не работи правилно (поради механични

дефекти), тя трябва да се изхвърли и да се използва нова инсулинова писалка.

Объркване на инсулина

Винаги трябва да проверявате етикета на инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне

объркване между ABASAGLAR и други инсулини.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ABASAGLAR

Ако

сте си инжектирали прекалено много ABASAGLAR

, нивото на кръвната Ви захар

може да стане прекалено ниско (хипогликемия). Изследвайте често кръвната си захар. По

принцип, за предотвратяване на хипогликемията трябва да ядете повече храна и да

следите кръвната си захар. За информация относно лечението на хипогликемията, вижте

карето в края на тази листовка.

Ако сте пропуснали да използвате ABASAGLAR

Ако

сте пропуснали доза ABASAGLAR или ако не сте си инжектирали достатъчно

инсулин

, нивото на кръвната Ви захар може значително да се повиши (хипергликемия).

Изследвайте често кръвната си захар. За информация относно лечението на

хипергликемията, вижте карето в края на тази листовка.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на ABASAGLAR

Това може да доведе до тежка хипергликемия (много висока кръвна захар) и кетоацидоза

(натрупване на киселина в кръвта, защото организмът разгражда мазнини вместо захар). Не

спирайте лечението с ABASAGLAR без консултация с лекар, който ще Ви каже какво трябва да

се направи.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако забележите признаци, че кръвната Ви захар е прекалено ниска (хипогликемия),

вземете

незабавно

мерки за повишаване на нейното ниво. Хипогликемията (ниски нива на

кръвната захар) може да бъде много сериозна и е много често срещана при лечение с инсулин

(може да засегне повече от 1 на 10 души). Ниско ниво на кръвната захар означава, че няма

достатъчно захар в кръвта Ви. Ако нивото на кръвната Ви захар спадне прекалено много, Вие

може да припаднете (да загубите съзнание). Сериозната хипогликемия може да причини

мозъчно увреждане и може да бъде животозастрашаваща. За повече информация, вижте карето

в края на тази листовка.

Тежки алергични реакции

(редки, може да засегнат до 1 на 1 000 души) – признаците може да

са обширни кожни реакции (обрив и сърбеж по цялото тяло), тежък оток на кожата или

лигавиците (ангиоедем), задух, спадане на кръвното налягане с ускорено сърцебиене и

изпотяване. Тежките алергични реакции към инсулин могат да станат животозастрашаващи.

Незабавно уведомете лекар, ако забележите признаци на тежка алергична реакция.

Чести нежелани лекарствени реакции

(може да засегнат до 1 на 10 души)

Кожни промени на мястото на инжектиране

Ако много често си инжектирате инсулин на едно и също място на кожата, подкожната мастна

тъкан на това място може или да изтънее (липоатрофия, може да засегне до 1 на 100 души) или

да се уплътни (липохипертрофия). Инсулинът може да не действа много добре. Сменяйте

мястото на инжектиране при всяко инжектиране, за да предотвратите тези кожни промени.

Кожни и алергични реакции на мястото на инжектиране

Признаците може да са зачервяване, необичайно силна болка при инжектиране, сърбеж, обрив,

подуване или възпаление. Те могат да се разпространят около мястото на инжектиране.

Повечето леки реакции към инсулин обикновено изчезват за няколко дни или няколко седмици.

Редки нежелани лекарствени реакции

(може да засегнат до 1 на 1 000 души)

Очни реакции

Подчертана промяна (подобрение или влошаване) в контрола на кръвната Ви захар може да

наруши временно Вашето зрение. Ако имате пролиферативна ретинопатия (очно заболяване,

свързано с диабета), тежките пристъпи на хипогликемия могат да причинят временна загуба на

зрението.

Общи нарушения

В редки случаи, лечението с инсулин може да доведе до временно натрупване на вода в

организма с подуване на прасците и глезените.

Много редки нежелани лекарствени реакции

(може да засегнат до 1 на 10 000 души)

В много редки случаи могат да възникнат дисгеузия (нарушение на вкуса) и миалгия (мускулна

болка).

Употреба при деца и юноши

По принцип, нежеланите лекарствени реакции при деца и юноши на 18-годишна възраст или

по-малки са подобни на тези, наблюдавани при възрастни.

Оплаквания от реакции на мястото на инжектиране (болка на мястото на инжектиране, реакция

на мястото на инжектиране) и кожни реакции (обрив, уртикария) се съобщават сравнително

по-често при деца и юноши на 18-годишна възраст или по-малки, отколкото при възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате ABASAGLAR

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на патрона, съответно след „Годен до:” или „EXP”. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Неотворени патрони

Да се съхранява в хладилник (2 ° C-8 ° C). Да не се замразява.

Не поставяйте ABASAGLAR близо до замразяващата камера или замразяващ пакет.

Съхранявайте патрона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Патрони в употреба

Патрони в употреба (в инсулинова писалка) или носени като резерва може да се съхраняват

максимум 28 дни при не повече от 30°C, като се пазят от директна топлина или директна

светлина. Патроните в употреба не трябва да се съхранява в хладилник. Да не се използва след

този период.

Не използвайте ABASAGLAR, ако забележите частици в него. Използвайте ABASAGLAR

само, ако разтворът е бистър, безцветен и има подобна на вода консистенция.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ABASAGLAR

Активното вещество е инсулин гларжин. Всеки милилитър от разтвора съдържа

100 единици от активното вещество инсулин гларжин (еквивалнтни на 3,64 g).

Другите съставки са: цинков оксид, метакрезол, глицерол, натриев хидроксид вижте

точка 2 „Важна информация относно някои от съставките на ABASAGLAR”),

хлороводородна киселина и вода за инжекции.

Как изглежда ABASAGLAR и какво съдържа опаковката

ABASAGLAR 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон е бистър и безцветен разтвор.

ABASAGLAR се доставя в специален патрон, който трябва да се използва само с инсулинова

писалка на Lilly. Всеки патрон съдържа 3 ml инжекционен разтвор (еквиваленти на

300 единици) и са налични в опаковки от 5 и 10 патрона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия

Производител

Lilly France S.A.S., rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Франция.

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Италия.

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. +359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Boehringer Ingelheim España S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Boehringer Ingelheim, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ХИПЕРГЛИКЕМИЯ И ХИПОГЛИКЕМИЯ

Винаги носете малко захар (поне 20 грама) с Вас.

Носете със себе си някаква информация, която указва, че сте диабетик.

ХИПЕРГЛИКЕМИЯ (високи нива на кръвната захар)

Ако кръвната Ви захар е прекалено висока (хипергликемия), може да не сте си

инжектирали достатъчно инсулин.

Защо се появява хипергликемия?

Например ако:

не сте си инжектирали инсулин или не сте си инжектирали достатъчно, или ако той е

станал по-слабо ефективен, например поради неправилно съхранение,

Вашата инсулинова писалка не работи правилно,

по-малко се натоварвате физически, отколкото обикновено, намирате се в стресова

ситуация (емоционално вълнение, възбуда) или имате травма, операция, инфекция или

повишена температура,

приемате или сте приемали някакви други лекарства (вижте точка 2 „Други лекарства и

ABASAGLAR”).

Предупредителни симптоми за хипергликемия

Жажда, често уриниране, лесна уморяемост, суха кожа, зачервяване на лицето, загуба на

апетит, ниско кръвно налягане, ускорена сърдечна дейност и захар и кетонни тела в урината.

Болки в стомаха, учестено и дълбоко дишане, сънливост или дори загуба на съзнание могат да

бъдат признаци на сериозно състояние (кетоацидоза), резултат от липсата на инсулин.

Какво трябва да направите в случай, че имате хипергликемия?

Изследвайте нивото на кръвната си захар и урината си за наличие на кетони, когато

възникнат някои от описаните по-горе симптоми.

Тежката хипергликемия или кетоацидоза

трябва винаги да бъдат лекувани от лекар, обикновено в болница.

ХИПОГЛИКЕМИЯ (ниски нива на кръвната захар)

Ако нивото на кръвната Ви захар спадне прекалено много, може да загубите съзнание.

Сериозната хипогликемия може да причини сърдечен удар или мозъчно увреждане и може да

бъде животозастрашаваща. Вие би трябвало да сте в състояние да прецените кога кръвната Ви

захар спада прекалено много, така че да предприемете правилни действия.

Защо се появява хипогликемия?

Например ако:

си инжектирате прекалено много инсулин,

пропуснете хранене или го отложите,

не се храните достатъчно или ядете храна, съдържаща по-малко въглехидрати от

нормалното (захарта и веществата, подобни на захар се наричат въглехидрати;

изкуствените подсладители, обаче НЕ са въглехидрати),

губите въглехидрати поради повръщане или диария,

консумирате алкохол, особено ако не се храните много,

извършвате повече физическа дейност от обичайното или тя е от различен тип,

се възстановявате от травма или операция, или от други форми на стрес,

се възстановявате след заболяване или висока температура (треска),

приемате, или сте спрели да приемате някакви други лекарства (вижте точка 2 „Други

лекарства и ABASAGLAR”).

Хипогликемия е по-вероятно да възникне също, ако

току-що сте започнали лечение с инсулин или сте преминали на друг инсулинов продукт

(когато преминавате от Вашия предишен базален инсулин на ABASAGLAR,

хипогликемия, ако се появи, е по-вероятно да се появи сутринта, отколкото през нощта),

нивата на кръвната Ви захар са почти нормални или нестабилни,

промените мястото, където инжектирате инсулин (например, от бедрото - в горната част

на мишницата),

страдате от тежко бъбречно или чернодробно заболяване, или от друго заболяване, като

хипотиреоидизъм.

Предупредителни симптоми за хипогликемия

- В тялото Ви

Примерни симптоми, които показват, че нивото на кръвната Ви захар спада прекалено много

или прекалено бързо: изпотяване, лепкава кожа, тревожност, ускорена сърдечна дейност,

високо кръвно налягане, сърцебиене и неритмична сърдечна дейност. Тези симптоми често се

развиват преди симптомите на ниско ниво на захар в мозъка.

- В мозъка Ви

Примерни симптоми, които показват ниско ниво на захар в мозъка: главоболие, силен глад,

гадене, повръщане, отпадналост, сънливост, нарушения на съня, безпокойство, агресивно

поведение, загуба на концентрация, нарушени реакции, депресия, обърканост, нарушения на

речта (понякога пълна загуба на говор), зрителни смущения, треперене, парализа, мравучкане

(парестезии), изтръпване и мравучкане в областта на устата, замайване, загуба на самоконтрол,

неспособност за самообслужване, гърчове, загуба на съзнание.

Първите симптоми, които Ви сигнализират за хипогликемия („предупредителни симптоми”),

могат да се променят, да отслабнат или напълно да липсват, ако

сте в старческа възраст, боледувате от диабет отдавна или ако страдате от определен вид

неврологично заболяване (диабетна автономна невропатия),

наскоро сте изпадали в хипогликемия (например предишния ден), или ако

хипогликемията се развива постепенно,

имате почти нормални или поне значително подобрени нива на кръвната захар,

наскоро сте преминали от животински инсулин на човешки инсулин, какъвто е

ABASAGLAR,

приемате или сте приемали някакви други лекарства (вижте точка 2 „Други лекарства и

ABASAGLAR”).

В такъв случай можете да изпаднете в тежка хипогликемия (и дори да изгубите съзнание),

преди да разберете за наличието на проблем. Бъдете запознати с предупредителните симптоми

за хипогликемия. Ако е необходимо, по-честото изследване на кръвната захар може да помогне

за разпознаване на леки хипогликемични епизоди, които иначе могат да бъдат пропуснати. Ако

не сте сигурни в разпознаването на предупредителните симптоми, избягвайте ситуации (като

шофиране), в които Вие или околните можете да бъдете изложени на опасност поради

хипогликемия.

Какво трябва да направите в случай, че имате хипогликемия?

1. Не си инжектирайте инсулин. Незабавно изяжте 10 до 20 грама нещо сладко, като глюкоза,

бучки захар или подсладена със захар напитка. Внимание: изкуствените подсладители и

храните, съдържащи изкуствени подсладители (като диетичните напитки), не помагат срещу

хипогликемия.

2. След това изяжте нещо, което има по-дълготраен ефект за повишаване на кръвната Ви захар

(като хляб или тестени изделия). Вашият лекар или медицинска сестра трябва предварително да

са говорили с Вас по този въпрос.

Възстановяването от хипогликемия може да е забавено, защото ABASAGLAR има дълго

действие.

3. Ако хипогликемията се възобнови, изяжте още 10 до 20 грама захар.

4. Свържете се веднага с лекар, ако не можете да овладеете хипогликемията, или ако тя се

възобнови.

Информирайте Вашите роднини, приятели и близки колеги за следното:

Ако не сте в състояние да преглъщате или сте в безсъзнание, ще ви е необходима инжекция с

глюкоза или глюкагон (лекарство, което повишава кръвната захар). Тези инжекции са

оправдани дори ако не е сигурно, че сте в хипогликемия.

Препоръчително е да си изследвате кръвната захар непосредствено след като сте поели

глюкоза, за да проверите дали наистина сте в хипогликемия.

Листовка: информация за потребителя

ABASAGLAR 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

инсулин гларжин (insulin glargine)

Прочетете внимателно цялата листовка, включително Указанията за употреба на

предварително напълнената писалка ABASAGLAR KwikPen, преди да започнете да

използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява ABASAGLAR и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате ABASAGLAR

Как да използвате ABASAGLAR

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате ABASAGLAR

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява ABASAGLAR и за какво се използва

ABASAGLAR съдържа инсулин гларжин. Това е модифициран инсулин, много подобен на

човешкия инсулин.

ABASAGLAR се използва за лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на

възраст 2 години и повече.

Захарният диабет е заболяване, при което организмът Ви не произвежда достатъчно инсулин, за

да контролира нивото на кръвната захар. Инсулин гларжин има продължително и равномерно

понижаващо кръвната захар действие.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате ABASAGLAR

Не използвайте ABASAGLAR

Ако сте алергични към инсулин гларжин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате

ABASAGLAR.

Спазвайте стриктно указанията за дозировката на инсулина, проследяването (изследванията на

кръв и урина), диетата и физическата активност (физическа работа и натоварвания) както сте ги

обсъждали с Вашия лекар.

Ако кръвната Ви захар е прекалено ниска (хипогликемия), спазвайте указанията при

хипогликемия (вижте карето в края на тази листовка).

Пътуване

Преди пътуване се консултирайте с Вашия с лекар. Може да Ви се наложи да говорите за:

наличието на Вашия инсулин в страната, която ще посетите,

достатъчно количество инсулин и т.н.,

правилно съхраняване на Вашия инсулин по време на пътуване,

време за хранене и прилагане на инсулин докато пътувате,

възможните ефекти от смяна на часовите пояси,

възможни нови рискове за здравето в страните, които ще посетите,

какво трябва да направите в случаите на спешност, когато се почувствате зле или се

разболеете.

Заболявания и травми

В следните ситуации овладяването на Вашия диабет може да изисква много грижи (например

регулиране на инсулиновата доза, изследвания на кръв и урина):

ако сте болни или имате сериозна травма, нивото на Вашата кръвна захар може да се

повиши (хипергликемия).

ако не ядете достатъчно, нивото на Вашата кръвна захар може да стане прекалено ниско

(хипогликемия).

В повечето случаи ще се нуждаете от лекар.

Свържете се с лекар отрано.

Ако имате диабет тип 1 (инсулино-зависим захарен диабет), не спирайте Вашия инсулин и

продължете да приемате достатъчно въглехидрати. Винаги информирайте хората, които се

грижат за Вас или Ви лекуват, че имате нужда от инсулин.

Лечението с инсулин може да накара организма да произвежда антитела към инсулина

(вещества, които действат срещу инсулина). Много рядко, обаче, това може да наложи промяна

в дозата на инсулина.

Някои пациенти с дългогодишен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или прекаран инсулт

(мозъчен удар), лекувани с пиоглитазон и инсулин, развиват сърдечна недостатъчност.

Уведомете Вашия лекар възможно най-рано, ако получите симптоми на сърдечна

недостатъчност като необичаен задух или бързо увеличаване на теглото, или локализиран оток

(едем).

Деца

Липсва опит от употребата на ABASAGLAR при деца на възраст под 2 години.

Други лекарства и ABASAGLAR

Някои лекарства предизвикват промени в нивото на кръвната захар (спадане, повишаване или и

двете в зависимост от ситуацията). Във всеки случай, може да се наложи да се регулира дозата

на Вашия инсулин, за да се избегнат или прекалено ниските, или прекалено високите нива на

кръвната захар. Бъдете внимателни, когато започвате или спирате да приемате друго лекарство.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Попитайте Вашия лекар преди да приемете някакво

лекарство дали то може да повлияе на нивото на кръвната Ви захар и какви действия да

предприемете, ако това се налага.

Лекарствата, които могат да предизвикат спадaне на нивото на кръвната Ви захар

(хипогликемия), включват:

всички други лекарства за лечение на диабет,

инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) (използвани за лечение на

определени сърдечни състояния или високо кръвно налягане),

дизопирамид (използван за лечение на определени сърдечни състояния),

флуоксетин (използван за лечение на депресия),

фибрати (използвани за понижаване на високи нива на липидите в кръвта),

инхибитори на моноаминооксидазата (MAO) (използвани за лечение на депресия),

пентоксифилин, пропоксифен, салицилати (като аспирин, използван за облекчаване на

болката и понижаване на температурата),

аналози на соматостатин (като октреотид, използван за лечение на рядко състояние, при

което произвеждате прекалено много растежен хормон),

сулфонамидни антибиотици.

Лекарствата, които могат да предизвикат повишаване на нивото на кръвната Ви захар

(хипергликемия), включват:

кортикостероиди (като „кортизон”, използван за лечение на възпаление),

даназол (лекарство, повлияващо овулацията),

диазоксид (използван за лечение на високо кръвно налягане),

диуретици (използвани за лечение на високо кръвно налягане или прекомерно задържане

на течности),

глюкагон (панкреатичен хормон, използван за лечение на тежка хипогликемия),

изониазид (използван за лечение на туберкулоза),

естрогени и прогестагени (например в противозачатъчните таблетки, използвани за

контролиране на раждаемостта),

фенотиазинови производни (използвани за лечение на психични нарушения),

соматропин (растежен хормон),

симпатикомиметици (като епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин, използвани

за лечение на астма),

хормони на щитовидната жлеза (използвани за лечение на нарушения на щитовидната

жлеза),

атипични антипсихотични лекарства (като клозапин, оланзапин),

протеазни инхибитори (използвани за лечение на СПИН).

Нивото на кръвната Ви захар може или да се повиши, или да спадне, ако приемате:

бета-блокери (използвани за лечение на високо кръвно налягане),

клонидин (използван за лечение на високо кръвно налягане),

литиеви соли (използвани за лечение на психични нарушения).

Пентамидин (използван за лечение на някои инфекции, причинени от паразити) може да

предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

Бета-блокерите, както и другите симпатиколитични лекарства (като клонидин, гванетидин и

резерпин) могат да отслабят или да подтиснат напълно първите предупредителни симптоми,

които спомагат да разпознаете хипогликемията.

Ако не сте сигурни дали приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар или

фармацевт.

ABASAGLAR с алкохол

Нивата на кръвната Ви захар могат или да се повишат, или да спаднат, ако консумирате

алкохол.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Уведомете Вашия лекар, ако планирате бременност, или ако вече сте бременна. По време на

бременност и след раждане може да се наложи Вашата доза инсулин да бъде променена.

Внимателният контрол на Вашия диабет и предпазването от хипогликемия са особено важни за

здравето на Вашето бебе.

Ако кърмите, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като може да се наложат корекции на

Вашите дози инсулин и на диетата Ви.

Шофиране и работа с машини

Способността Ви за концентрация или реагиране могат да бъдат намалени, ако:

имате хипогликемия (ниски нива на кръвната захар),

имате хипергликемия (високи нива на кръвната захар),

имате проблеми със зрението.

Не забравяйте този възможен проблем във всички ситуации, когато можете да изложите на

риск себе си и околните (като например, шофиране на кола или използване на машини). Трябва

да се посъветвате с Вашия лекар дали е допустимо да шофирате, ако:

имате чести пристъпи на хипогликемия,

първите предупредителни симптоми, които спомагат да разпознаете хипогликемията, са

отслабени или липсват.

Важна информация относно някои от съставките на ABASAGLAR

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате ABASAGLAR

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Макар ABASAGLAR да съдържа същото активно вещество като Toujeo (инсулин гларжин

300 единици/ml), тези лекарства не са взаимнозаменяеми. Преминаването от една терапия с

инсулин към друга изисква лекарско предписание, медицинско наблюдение и контрол на

кръвната захар. Моля, консултирайте се с Вашия лекар за допълнителна информация.

Доза

Въз основа на начина Ви на живот и резултатите от Вашите изследвания на кръвната захар

(глюкоза) и предишната Ви употреба на инсулин, лекарят ще:

определи какво количество ABASAGLAR Ви е необходимо на ден и по кое време,

Ви каже кога да изследвате нивото на кръвната си захар и дали са необходими

изследвания на урината,

Ви каже кога може да се нуждаете от инжектиране на по-висока или по-ниска доза на

ABASAGLAR.

ABASAGLAR е дългодействащ инсулин. Вашият лекар може да Ви посъветва да го използвате

в комбинация с кратко действащ инсулин или с таблетки, използвани за лечение на високи нива

на кръвната захар.

Много фактори могат да повлияят нивото на кръвната Ви захар. Вие трябва да сте запознати с

тези фактори, така че да можете да реагирате правилно на промените в нивото на кръвната Ви

захар и да предотвратите прекаленото му покачване или понижаване. Вижте карето в края на

тази листовка за повече информация.

Употреба при деца и юноши

ABASAGLAR може да се използва при юноши и деца на възраст 2 години и по-големи.

Използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар.

Честота на приложение

Нуждаете се от една инжекция с ABASAGLAR всеки ден по едно и също време на деня.

Начин на приложение

ABASAGLAR се инжектира под кожата. НЕ инжектирайте ABASAGLAR във вена, тъй като

това ще промени действието му и може да предизвика хипогликемия.

Вашият лекар ще Ви покаже в коя област от кожата трябва да инжектирате ABASAGLAR. При

всяка инжекция променяйте мястото на инжектиране в рамките на определената област от

кожата, която използвате.

Как да работите с писалката ABASAGLAR KwikPen

Писалката ABASAGLAR KwikPen е предварително напълнена писалка за еднократна употреба,

която съдържа инсулин гларжин.

Прочетете внимателно „Инструкции за употреба на ABASAGLAR KwikPen”, включени в

опаковката заедно с тази листовка. Трябва да използвате писалката както е описано в

тези инструкции за употреба.

Преди всяка употреба трябва да се постави нова игла. Да се използват само игли, пригодени за

употреба с ABASAGLAR KwikPen (вижте „Инструкции за употреба на ABASAGLAR

KwikPen”).

Преди всяка инжекция трябва да се направи проверка за безопасност.

Огледайте патрона преди да използвате писалката. Не използвайте ABASAGLAR KwikPen, ако

забележите частици в него. Използвайте ABASAGLAR KwikPen само, ако разтворът е бистър,

безцветен и има подобна на вода консистенция. Да не се разклаща или смесва преди употреба.

За предпазване от възможно пренасяне на болести, всяка писалка трябва да се използва само от

един пациент.

Трябва да сте сигурни, че инсулинът не е замърсен нито с алкохол, нито с други дезинфектанти

или с други вещества.

Винаги използвайте нова писалка, ако забележите, че контролът на кръвната Ви захар

неочаквано се влошава. Ако мислите, че може да има проблем с ABASAGLAR KwikPen,

консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Празните писалки не трябва да се пълнят отново и трябва да се изхвърлят по правилата.

Не използвайте ABASAGLAR KwikPen, ако е повредена или не работи правилно, тя трябва да

се изхвърли и да се използва нова ABASAGLAR KwikPen.

Объркване на инсулина

Винаги трябва да проверявате етикета на инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне

объркване между ABASAGLAR и други инсулини.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ABASAGLAR

Ако

сте си инжектирали прекалено много ABASAGLAR

, нивото на кръвната Ви захар

може да стане прекалено ниско (хипогликемия). Изследвайте често кръвната си захар. По

принцип за предотвратяване на хипогликемията трябва да ядете повече храна и да

следите кръвната си захар. За информация относно лечението на хипогликемията, вижте

карето в края на тази листовка.

Ако сте пропуснали да използвате ABASAGLAR

Ако

сте пропуснали доза ABASAGLAR или ако не сте си инжектирали достатъчно

инсулин

, нивото на кръвната Ви захар може значително да се повиши (хипергликемия).

Изследвайте често кръвната си захар. За информация относно лечението на

хипергликемията, вижте карето в края на тази листовка.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на ABASAGLAR

Това може да доведе до тежка хипергликемия (много висока кръвна захар) и кетоацидоза

(натрупване на киселина в кръвта, защото организмът разгражда мазнини вместо захар). Не

спирайте лечението с ABASAGLAR без консултация с лекар, който ще Ви каже какво трябва да

се направи.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако забележите признаци, че кръвната Ви захар е прекалено ниска (хипогликемия),

вземете

незабавно

мерки за повишаване на нейното ниво. Хипогликемията (ниски нива на

кръвната захар) може да бъде много сериозна и е много често срещана при лечение с инсулин

(може да засегне повече от 1 на 10 души). Ниско ниво на кръвната захар означава, че няма

достатъчно захар в кръвта Ви. Ако нивото на кръвната Ви захар спадне прекалено много, Вие

може да припаднете (да загубите съзнание ). Сериозната хипогликемия може да причини

мозъчно увреждане и може да бъде животозастрашаваща. За повече информация, вижте карето

в края на тази листовка.

Тежки алергични реакции

(редки, може да засегнат до 1 на 1 000 души) – признаците може да

са обширни кожни реакции (обрив и сърбеж по цялото тяло), тежък оток на кожата или

лигавиците (ангиоедем), задух, спадане на кръвното налягане с ускорено сърцебиене и

изпотяване. Тежките алергични реакции към инсулин могат да станат животозастрашаващи.

Незабавно уведомете лекар, ако забележите признаци на тежка алергична реакция.

Чести нежелани лекарствени реакции

(може да засегнат до 1 на 10 души)

Кожни промени на мястото на инжектиране

Ако много често си инжектирате инсулин на едно и също място на кожата, подкожната мастна

тъкан на това място може или да изтънее (липоатрофия, може да засегне до 1 на 100 души) или

да се уплътни (липохипертрофия). Инсулинът може да не действа много добре. Сменяйте

мястото на инжектиране при всяко инжектиране, за да предотвратите тези кожни промени.

Кожни и алергични реакции на мястото на инжектиране

Признаците могат да са зачервяване, необичайно силна болка при инжектиране, сърбеж, обрив,

подуване или възпаление). Те могат да се разпространят около мястото на инжектиране.

Повечето леки реакции към инсулин обикновено изчезват за няколко дни или няколко седмици.

Редки нежелани лекарствени реакции

(може да засегнат до 1 на 1 000 души)

Очни реакции

Подчертана промяна (подобрение или влошаване) в контрола на кръвната Ви захар може да

наруши временно Вашето зрение. Ако имате пролиферативна ретинопатия (очно заболяване,

свързано с диабета), тежките пристъпи на хипогликемия могат да причинят временна загуба на

зрението.

Общи нарушения

В редки случаи, лечението с инсулин може да доведе до временно натрупване на вода в

организма с подуване на прасците и глезените.

Много редки нежелани лекарствени реакции

(може да засегнат до 1 на 10 000 души)

В много редки случаи могат да възникнат дисгеузия (нарушение на вкуса) и миалгия (мускулна

болка).

Употреба при деца и юноши

По принцип, нежеланите лекарствени реакции при деца и юноши на 18-годишна възраст или

по-малки са подобни на тези, наблюдавани при възрастни.

Оплаквания от реакции на мястото на инжектиране (болка на мястото на инжектиране, реакция

на мястото на инжектиране) и кожни реакции (обрив, уртикария) се съобщават сравнително

по-често при деца и юноши на 18-годишна възраст или по-малки, отколкото при възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате ABASAGLAR

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на патрона, съответно след „Годен до:” или „EXP”. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Неупотребявани писалки

Да се съхранява в хладилник (2 ° C-8 ° C). Да не се замразява.

Не поставяйте ABASAGLAR близо до замразяващата камера или в замразяващ пакет.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от

светлина.

Писалки в употреба

Предварително напълненени писалки в употреба или носени като резерва може да се

съхраняват максимум 28 дни при не повече от 30°C, като се пазят от директна топлина или

директна светлина. Писалките в употреба не трябва да се съхраняват в хладилник. Да не се

използват след този период. Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху

писалката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ABASAGLAR

Активното вещество е инсулин гларжин. Всеки милилитър от разтвора съдържа

100 единици от активното вещество инсулин гларжин (еквивалнтни на 3,64 g).

Другите съставки са: цинков оксид, метакрезол, глицерол, натриев хидроксид (вижте

точка 2 „Важна информация относно някои от съставките на ABASAGLAR”),

хлороводородна киселина и вода за инжекции.

Как изглежда ABASAGLAR и какво съдържа опаковката

ABASAGLAR 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

KwikPen е бистър и безцветен разтвор.

ABASAGLAR е наличен в опаковки, съдържащи 5 предварително напълнени писалки, и в

групова опаковка, съдържаща 2 картонени опаковки, всяка от които съдържа 5 предварително

напълнени писалки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия

Производител

Lilly France S.A.S., rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Франция.

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. +359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Boehringer Ingelheim España S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Boehringer Ingelheim, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ХИПЕРГЛИКЕМИЯ И ХИПОГЛИКЕМИЯ

Винаги носете малко захар (поне 20 грама) с Вас.

Носете със себе си някаква информация, която указва, че сте диабетик.

ХИПЕРГЛИКЕМИЯ (високи нива на кръвната захар)

Ако кръвната Ви захар е прекалено висока (хипергликемия), може да не сте си

инжектирали достатъчно инсулин.

Защо се появява хипергликемия?

Например ако:

не сте си инжектирали инсулин или не сте си инжектирали достатъчно, или ако той е

станал по-слабо ефективен, например поради неправилно съхранение,

Вашата инсулинова писалка не работи правилно,

по-малко се натоварвате физически, отколкото обикновено, намирате се в стресова

ситуация (емоционално вълнение, възбуда) или имате травма, операция, инфекция или

повишена температура,

приемате или сте приемали някакви други лекарства (вижте точка 2 „Други лекарства и

ABASAGLAR”).

Предупредителни симптоми за хипергликемия

Жажда, често уриниране, лесна уморяемост, суха кожа, зачервяване на лицето, загуба на

апетит, ниско кръвно налягане, ускорена сърдечна дейност и захар и кетонни тела в урината.

Болки в стомаха, учестено и дълбоко дишане, сънливост или дори загуба на съзнание могат да

бъдат признаци на сериозно състояние (кетоацидоза), резултат от липсата на инсулин.

Какво трябва да направите в случай, че имате хипергликемия?

Изследвайте нивото на кръвната си захар и урината си за наличие на кетони, когато

възникнат някои от описаните по-горе симптоми.

Тежката хипергликемия или кетоацидоза

трябва винаги да бъдат лекувани от лекар, обикновено в болница.

ХИПОГЛИКЕМИЯ (ниски нива на кръвната захар)

Ако нивото на кръвната Ви захар спадне прекалено много, може да загубите съзнание.

Сериозната хипогликемия може да причини сърдечен удар или мозъчно увреждане и може да

бъде животозастрашаваща. Вие би трябвало да сте в състояние да прецените кога кръвната Ви

захар спада прекалено много, така че да предприемете правилни действия.

Защо се появява хипогликемия?

Например ако:

си инжектирате прекалено много инсулин,

пропуснете хранене или го отложите,

не се храните достатъчно или ядете храна, съдържаща по-малко въглехидрати от

нормалното (захарта и веществата, подобни на захар се наричат въглехидрати;

изкуствените подсладители, обаче НЕ са въглехидрати),

губите въглехидрати поради повръщане или диария,

консумирате алкохол, особено ако не се храните много,

извършвате повече физическа дейност от обичайното или тя е от различен тип,

се възстановявате от травма или операция, или от други форми на стрес,

се възстановявате след заболяване или висока температура (треска),

приемате, или сте спрели да приемате някакви други лекарства (вижте точка 2 „Други

лекарства и ABASAGLAR”).

Хипогликемия е по-вероятно да възникне също, ако

току-що сте започнали лечение с инсулин или сте преминали на друг инсулинов продукт

(когато преминавате от Вашия предишен базален инсулин на ABASAGLAR,

хипогликемия, ако се появи, е по-вероятно да се появи сутринта, отколкото през нощта),

нивата на кръвната Ви захар са почти нормални или нестабилни,

промените мястото, където инжектирате инсулин (например, от бедрото - в горната част

на мишницата),

страдате от тежко бъбречно или чернодробно заболяване, или от друго заболяване, като

хипотиреоидизъм.

Предупредителни симптоми за хипогликемия

- В тялото Ви

Примерни симптоми, които показват, че нивото на кръвната Ви захар спада прекалено много

или прекалено бързо: изпотяване, лепкава кожа, тревожност, ускорена сърдечна дейност,

високо кръвно налягане, сърцебиене и неритмична сърдечна дейност. Тези симптоми често се

развиват преди симптомите на ниско ниво на захар в мозъка.

- В мозъка Ви

Примерни симптоми, които показват ниско ниво на захар в мозъка: главоболие, силен глад,

гадене, повръщане, отпадналост, сънливост, нарушения на съня, безпокойство, агресивно

поведение, загуба на концентрация, нарушени реакции, депресия, обърканост, нарушения на

речта (понякога пълна загуба на говор), зрителни смущения, треперене, парализа, мравучкане

(парестезии), изтръпване и мравучкане в областта на устата, замайване, загуба на самоконтрол,

неспособност за самообслужване, гърчове, загуба на съзнание.

Първите симптоми, които Ви сигнализират за хипогликемия („предупредителни симптоми”),

могат да се променят, да отслабнат или напълно да липсват, ако

сте в старческа възраст, боледувате от диабет отдавна или ако страдате от определен вид

неврологично заболяване (диабетна автономна невропатия),

наскоро сте изпадали в хипогликемия (например предишния ден), или ако

хипогликемията се развива постепенно,

имате почти нормални или поне значително подобрени нива на кръвната захар,

наскоро сте преминали от животински инсулин на човешки инсулин, какъвто е

ABASAGLAR,

приемате или сте приемали някакви други лекарства (вижте точка 2 „Други лекарства и

ABASAGLAR”).

В такъв случай можете да изпаднете в тежка хипогликемия (и дори да изгубите съзнание),

преди да разберете за наличието на проблем. Бъдете запознати с предупредителните симптоми

за хипогликемия. Ако е необходимо, по-честото изследване на кръвната захар може да помогне

за разпознаване на леки хипогликемични епизоди, които иначе могат да бъдат пропуснати. Ако

не сте сигурни в разпознаването на предупредителните симптоми, избягвайте ситуации (като

шофиране), в които Вие или околните можете да бъдете изложени на опасност поради

хипогликемия.

Какво трябва да направите в случай, че имате хипогликемия?

1. Не си инжектирайте инсулин. Незабавно изяжте 10 до 20 грама нещо сладко, като глюкоза,

бучки захар или подсладена със захар напитка. Внимание: изкуствените подсладители и

храните, съдържащи изкуствени подсладители (като диетичните напитки) не помагат срещу

хипогликемия.

2. След това изяжте нещо, което има по-дълготраен ефект за повишаване на кръвната Ви захар

(като хляб или тестени изделия). Вашият лекар или медицинска сестра трябва предварително да

са говорили с Вас по този въпрос.

Възстановяването от хипогликемия може да е забавено, защото ABASAGLAR има дълго

действие.

3. Ако хипогликемията се възобнови, изяжте още 10 до 20 грама захар.

4. Свържете се веднага с лекар, ако не можете да овладеете хипогликемията, или ако тя се

възобнови.

Информирайте Вашите роднини, приятели и близки колеги за следното:

Ако не сте в състояние да преглъщате или сте в безсъзнание, ще ви е необходима инжекция с

глюкоза или глюкагон (лекарство, което повишава кръвната захар). Тези инжекции са

оправдани дори ако не е сигурно, че сте в хипогликемия.

Препоръчително е да си изследвате кръвната захар непосредствено след като сте поели

глюкоза, за да проверите дали наистина сте в хипогликемия.

Ръководство за употреба

KwikPen

ABASAGLAR 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Инсулин гларжин (Insulin glargine)

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ УПОТРЕБА

Прочетете ръководството за употреба преди да започнете да използвате ABASAGLAR и всеки

път, когато получите друга писалка ABASAGLAR KwikPen. Възможно е да има нова

информация. Тази информация може да не е предмет на разговор с Вашия медицински

специалист относно Вашето медицинско състояние или Вашето лечение.

ABASAGLAR KwikPen („писалка”) е писалка за еднократна употреба, съдържаща 300 единици,

(3 ml) инсулин гларжин. С една писалка можете да си прилагате дози многократно. Писалката

избира всеки път по 1 единица. Можете да приложите от 1 до 60 80 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от 60 80 единици, ще трябва да си направите повече от една

инжекция.

Буталото се придвижва по малко с всяка инжекция и Вие може да не забележите, че

то се движи. Буталото ще стигне до края на патрона, само когато сте използвали всичките

300 единици в писалката.

Не предоставяйте Вашата писалка на други хора, дори ако иглата е сменена. Недейте да

използвате повторно или да предоставяте иглите на други хора. Може да им предадете

инфекция или да получите инфекция от тях.

Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без

помощ от лице, обучено в правилната употреба на писалката.

Части на писалката KwikPen

Капачка на

писалката

Гнездо на патрона

Етикет

Индикатор на

дозата

Клипс на

писалката

Гумена

запушалка

Бутало

Тяло на

писалката

Дозаторно

прозорче

Дозаторно

копче

Части на иглата на писалката

(иглите на са включени)

Дозаторно копче

със

зелен пръстен

Игла

Външна

капачка на

иглата

Вътрешна

капачка на

иглата

Защитен

етикет

Как да разпознаете писалката ABASAGLAR KwikPen:

Цвят на писалката:

светлосив

Дозаторно копче:

светлосиво със зелен пръстен накрая

Етикети:

светлосиви с ленти, оцветени в зелено

Консумативи, необходими за поставянето на инжекцията:

ABASAGLAR KwikPen

Игли, съвместими с писалката KwikPen (препоръчват се игли за писалка на BD [Becton,

Dickinson and Company]).

Тампон

Подготвяне на Вашата писалка

Измийте ръцете си със сапун и вода

Проверете писалката, за да се уверите, че вземате правилния вид инсулин. Това е особено

важно, ако използвате повече от 1 вид инсулин.

Не

използвайте Вашата писалка след срока на годност, отпечатан върху етикета или за

повече от 28 дни след като за първи път започнете да използвате писалката.

Винаги използвайте

нова игла

за всяка инжекция, това ще спомогне за

предотвратяването на инфекции и запушването на иглите.

Стъпка 1:

Дръпнете капачката на писалката.

- Не отстранявайте етикета на писалката.

Почистете гумената запушалка с тампон.

ABASAGLAR трябва да изглежда бистър и

безцветен. Да

не

се използва, ако е мътен,

оцветен или съдържа частици или бучки.

Стъпка 2:

Изберете нова игла.

Отстранете защитния етикет от

външната капачка на иглата.

Стъпка 3:

Поставете иглата с капачката директно

върху писалкатат и завъртете иглата

докрай.

Стъпка 4:

Изтеглете външната капачка на иглата.

Не

я изхвърляйте.

Изтеглете вътрешната капачка на иглата

и я изхвърлете.

Зареждане на Вашата писалка

Зареждайте преди всяка инжекция.

Да заредите Вашата писалка означава да отстраните въздуха от иглата и патрона, който

може да се събере при редовната употреба, и да се уверите, че писалката работи

правилно.

Ако

не

зареждате преди всяка инжекция, може да получите твърде много или твърде

малко инсулин.

Стъпка 5:

За да заредите Вашата писалка, завъртете

дозаторното копче, за да изберете

2 единици.

Запазете

Изхвърлете

Стъпка 6:

Задръжте Вашата писалка с насочена

нагоре игла. Почукайте леко гнездото на

патрона, за да се съберат мехурчета

въздух в най-горната част.

Стъпка 7:

Продължете да държите Вашата писалка

с насочена нагоре игла. Натиснете

дозаторното копче докато то спре и в

дозаторния прозорец се покаже „0”.

Задръжте дозаторното копче и пребройте

бавно до 5.

Трябва да видите инсулин на върха на

иглата.

Ако

не

виждате инсулин, повторете

стъпките по зареждането, но не

повече от 4 пъти.

Ако

все още не

виждате инсулин,

сменете иглата и повторете стъпките

по зареждането.

Наличието на малки мехурчета въздух е

нормално и това няма да повлияе на Вашата

доза.

Избиране на Вашата доза

Можете да приложите от 1 до 60 80 единици в една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от 60 80 единици, ще трябва да направите повече от една

инжекция.

Ако се нуждаете от помощ при вземане на решение как да разделите дозата си,

обърнете се към Вашия медицински специалист.

Трябва да използвате нова игла за всяка инжекция и да повтаряте стъпките по

зареждане.

Стъпка 8:

Завъртете дозаторното копче, за да

изберете броя единици, които е

необходимо да инжектирате. Стрелката

на индикатора на дозата трябва да

показва Вашата доза

Писалката избира всеки път по 1

единица.

Дозаторното копче щраква като го

завъртите.

НЕ избирайте Вашата доза чрез

преброяване на щракванията, защото

можете да изберете неточна доза.

Дозата може да бъде променена чрез

завъртане на дозаторното копче в

Писалката не позволява да изберете повече от броя единици, оставащи в писалката.

Ако се нуждаете да инжектирате повече единици отколкото е броят на оставащите

единици в писалката, Вие можете или:

да инжектирате количеството, което е останало в писалката, а след това да използвате

нова писалка, за да получите останалата част от Вашата доза,

или

да вземете нова писалка и да инжектирате цялата доза.

Нормално е да се види малко количество инсулин, останало в писалката, което не може

да се инжектира.

Инжектиране на Вашата доза

Инжектирайте Вашия инсулин както Ви е показал Вашия медицински специалист.

Променяйте (редувайте) местата на Вашите инжекции за всяко инжектиране.

Не се

опивайте да промените Вашата доза, докато инжектирате.

Стъпка 9:

Изберете място за Вашата инжекция.

ABASAGLAR се инжектира под кожата

(подкожно) в областта на Вашия корем,

седалищната област, горната част на

бедрото или горната част на мишницата.

Подгответе Вашата кожа, както Ви е

препоръчано от Вашия медицински

специалист.

Стъпка 10:

Въведете иглата във Вашата кожа.

Натиснете дозаторното копче докрай.

Продължете да натискате

дозаторното копче и

пребройте бавно

до 5

преди да отстраните

иглата.

едната или другата посока, докато

правилната доза застане в една

линия със стрелката на индикатора

на дозата.

Четните

числа са отпечатани върху

скалата.

Нечетните

числа след числото 1 са

показани като плътни линии.

Винаги проверявайте числото в

дозаторния прозорец, за да се убедите,

че сте избрали правилната доза.

(Пример: 12 единици, показано в дозаторния

прозорец)

(Пример: 25 единици, показано в дозаторния

прозорец)

5сек

Не

се опитвайте да инжектирате Вашия

инсулин чрез въртене на дозаторното копче.

НЯМА

да получите Вашия инсулин чрез

въртене на дозаторното копче.

Стъпка 11:

Извадете иглата от Вашата кожата.

Наличието на капка инсулин на върха

на иглата е нормално. Това няма да

повлияе на Вашата доза.

Проверете цифрата в дозаторното

прозорче.

Ако виждате „0“ в дозаторното

прозорче, Вие сте получили цялото

количество, което сте избрали.

Ако не виждате „0“ в дозаторното

прозорче,

не

избирайте повторно.

Въведете иглата в кожата и завършете

инжекцията.

Ако

продължавате

да смятате, че не

сте получили цялото количество,

което сте избрали за своята

инжекция,

недейте да започвате

отново или да повтаряте тази

инжекция

. Контролирайте кръвната

си захар, както Ви е инструктирал

медицинският Ви специалист.

Ако обикновено се нуждаете от 2

инжекции за своята пълна доза, не

забравяйте да си сложите втората

инжекция.

Буталото се придвижва по малко с всяка

инжекция и Вие може да не забележите, че то

се движи.

Ако видите кръв, след като сте извадили

иглата от кожата си, притиснете мястото на

инжектиране леко с парче марля или с тампон.

Не

разтривайте зоната.

След Вашата инжекция

Стъпка 12:

Внимателно поставете обратно външната

капачка на иглата.

Стъпка 13:

Отвийте иглата с капачката и я

изхвърлете както Ви е инструктирал

Вашият медицински специалист.

Не съхранявайте писалката с прикрепена

игла, за да предотвратите изтичане,

запушване на иглата и навлизане на

въздух в писалката.

Стъпка 14:

Затворете капачката на писалката като

насочите клипса на капачката към

индикатора на дозата и натиснете.

Изхвърляне на писалките и иглите

Изхвърляйте използваните игли в затварящ се, непробиваем контейнер за отпадъци.

Не рециклирайте напълнения контейнер за отпадъци.

Попитайте Вашия медицински специалист относно възможностите за правилно

изхвърляне на писалките и контейнерите за отпадъци.

Указанията относно работа с иглите не са предназначени да заменят местните политики,

на медицинските специалисти или тези на институциите.

Съхраняване на Вашата писалка

Неизползвани писалки

Съхранявайте неизползваните писалки в хладилник при 2 ° C до 8 ° C.

Не

замразявайте ABASAGLAR.

Да не се

използва, ако е бил замразяван.

Неизползваните писалки може да се използват до изтичане на срока на годност,

отпечатан върху етикета, ако писалката е била съхранявана в хладилник.

Писалка, която е в употреба

Съхранявайте писалката, която използвате в момента, при стайна температура [под

30 ° C] и далече от топлина и светлина.

Изхвърлете писалката, която използвате, след 28 дни, даже ако в нея все още има останал

инсулин.

Обща информация за безопасна и ефективна употреба на Вашата писалка

Пазете Вашата писалка и игли на място, недостъпно за деца.

Не

използвайте Вашата писалка, ако някоя част изглежда счупена или повредена.

Винаги носете допълнителна писалка в случай, че Вашата се загуби или повреди.

Отстраняване на проблем

Ако не можете да отстраните капачката на писалката, внимателно завъртете капачката

напред и назад и след това я издърпайте.

Ако е трудно да натиснете дозаторното копче:

- По-бавното натискане на дозаторното копче може да направи по-лесно инжектирането.

- Вашата игла може да е запушена. Поставете нова игла и заредете писалката.

- Може да има прах, храна или течност вътре в писалката. Изхвърлете тази писалка и

вземете нова писалка.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с Вашата писалка ABASAGLAR KwikPen, свържете

се с Вашия медицински специалист за помощ.

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ/ГГГГ}

> <

{месец ГГГГ}

>.