02-KAY LIMESHIELD

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • 02-KAY LIMESHIELD
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • 02-KAY LIMESHIELD
  Словакия
 • Език:
 • словашки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 924980
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

KAY LIMESHIELD

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Názov prípravku

KAY LIMESHIELD

Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II (453/2010) - Európa

:

1.1 Identifikátor produktu

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitia

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Kód výrobku

:

Neodporúčané spôsoby použitia

1.4 Núdzové telefónne číslo

Národný poradenský orgán/toxikologické centrum

Odstraňovač vodného kameňa. Manuálne použitie

Ochranný a sanitačný prostriedok. Procesná voda

Nie sú známe.

KAY BVBA

Havenlaan 4, B-3980, Tessenderlo

Belgium

Tel: +32 (0) 13 67 0691

Fax: +32 (0) 13 67 0545

Email: BE_KAY_CS@ecolab.com

Emergency Phone Number: +32 (0) 13 67 0691

:

Výrobca/ Distribútor/

Dovozca

924980-02

Použitie prípravku

:

Odstraňovač vodného kameňa

Produkt je určený výlučne pre profesionálne použitie

Výrobca/ Distribútor/ Dovozca

:

Telefónne číslo

Nie sú k dispozícii.

:

Telefónne číslo

Verzia

: 2

Klasifikácia

Nie je klasifikovaný(á).

:

Podrobnejšie informácie ohľadom symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v sekcii č.11.

Klasifikácia podľa smernice (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku

:

Zmes

Úplný text R-viet alebo H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16.

Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES (smernica o nebezpečných prípravkoch)

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa smernice 1999/45/EC a jej doplnkov.

2.2 Prvky označovania

Piktogramy nebezpečnosti

:

Výstražné slovo

:

Výstražné upozornenia

:

Pozor

Eye Irrit. 2, H319

Obsahuje

:

kyselina citrónová

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

1/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

:

Iné riziká, nepodliehajúce

klasifikácii

Pri manipulácii s materiálom alebo jeho spracovaní môže vznikať prach, ktorý môže

spôsobovať mechanické podráždenie očí, pokožky, nosa a hrdla.

Prevencia

:

Bezpečnostné upozornenia

P280 - Noste ochranné okuliare.

2.3 Iná nebezpečnosť

Najvyššie prípustné expozičné limity, ak sú k dispozícii, sú uvedené v sekcii č. 8.

Neexistujú žiadne dodatočné prísady, ktoré by, podľa najlepších znalostí dodávateľa a v používaných koncentráciách,

boli klasifikované ako nebezpečné zdraviu, či prostrediu, a museli by byť zahrnuté v tejto sekcii.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

[1] Látka, klasifikovaná ako riziková pre zdravie, alebo životné prostredie

[2] Látka so stanovenými pracovnými expozičnými limitmi

[3] Látka spĺňa kritériá pre PBT podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII

[4] Látka spĺňa kritériá pre vPvB podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII

[5] Látka vzbudzujúca rovnaké obavy

Identifikátory

67/548/EHS

Názov výrobku/

prísady

Pre úplný text R-viet,

deklarovaných

vyššie, pozri Sekciu

16.

%

Typ

Nariadenie (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikácia

Úplný text H-viet

deklarovaných vyššie

pozrite v časti 16.

kyselina citrónová

ES: 201-069-1

CAS: 77-92-9

50 -

<75

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

uhličitan sodný

REACH #:

01-2119485498-19

ES: 207-838-8

CAS: 497-19-8

Index: 011-005-00-2

25 -

<35

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

Zmesi

3.2

Pri styku s pokožkou

Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody, za občasného dvíhania horných

a spodných viečok. Skontrolujte a odstráňte všetky kontaktné šošovky. Oplachujte

po dobu aspoň 15 minút. Ak dráždenie pretrváva, poskytnite lekárske ošetrenie.

Opláchnite zasiahnutú pokožku veľkým množstvom vody. Odstráňte

kontaminované šatstvo a obuv. Pred opätovným použitím odev vyperte. Pred

opätovným použitím starostlivo vyčistite topánky. Ak sa prejavia symptómy,

vyhľadajte lekárske ošetrenie.

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá

mu umožní pohodlné dýchanie. Ak postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidlené,

alebo má zástavu dýchania, poskytnite umelé dýchanie, alebo nechajte vycvičeným

personálom zaviesť kyslík. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a

ihneď privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné

šatstvo, ako golier, kravatu alebo opasok. Ak nepriaznivé zdravotné účinky

pretrvávajú, prípadne ak dôjde k ich zhoršeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri nadýchaní

Pri zasiahnutí očí

:

:

:

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Dátum vydania/Dátum revízie

:

2/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Vypláchnite ústa vodou. V prípade potreby odstráňte umelý chrup. Ak bol materiál

požitý a postihnutá osoba je pri vedomí, podajte jej malé množstvo vody na pitie.

Zastavte podávanie ak sa postihnutá osoba cíti zle, keďže zvracanie môže byť

nebezpečné. Nevyvolávajte zvracanie, ak to nenariadi lekár. Ak dôjde k zvracaniu,

treba hlavu držať nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Osobe v bezvedomí nikdy

nič nepodávajte cez ústa. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a

ihneď privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné

šatstvo, ako golier, kravatu alebo opasok. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch

a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak

nepriaznivé zdravotné účinky pretrvávajú, prípadne ak dôjde k ich zhoršeniu,

vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. V prípade požitia, alebo inhalácie veľkého množstva, treba

okamžite kontaktovať špecialistu na liečenie otráv.

Pri požiti

:

:

Špecifická liečba

Ochrana osôb

poskytujúcich prvú pomoc

:

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Potenciálne akútne účinky na zdravie

Pri nadýchaní

:

Vystavenie účinku koncentrácií vo vzduchu vyšším ako zákonom povolené alebo

odporúčané limity môže spôsobiť podráždenie nosa, hrdla a pľúc.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

:

Pri požiti

Pri styku s pokožkou

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

:

Pri zasiahnutí očí

Znaky/symptómy nadmernej expozície

Pri styku s pokožkou

Pri požiti

Pri nadýchaní

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

dráždenie dýchacích ciest

kašeľ

Žiadne špecifické údaje.

Žiadne špecifické údaje.

:

:

:

Pri zasiahnutí očí

:

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

podráždenie

slzenie

sčervenanie

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Žiadna špeciálna liečba.

:

Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez

dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Pred zoblečením kontaminované

šatstvo dôkladne opláchnite vodou, alebo používajte rukavice.

Ohrozenia vyplývajúce

z látky alebo zmesi

Oblaky jemného prachu môžu so vzduchom tvoriť výbušné zmesi.

V prípade požiaru použiť rozprášenú vodu (hmlu), penu, hasiaci prášok alebo CO

5.1 Hasiace prostriedky

:

Nie sú známe.

Vhodné hasiace

prostriedky

:

Nevhodné hasiace

prostriedky

:

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Dátum vydania/Dátum revízie

:

3/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

Ak dôjde k požiaru, okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Žiadna

činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného

výcviku, nesmie byť vykonávana. Presuňte nádoby z priestoru požiaru, ak to nie je

nebezpečné. Nádoby ohrozované požiarom chlaďte rozprášenou vodou.

Nebezpečné produkty

horenia

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

oxid uhličitý

oxid uhoľnatý

oxid/oxidy kovov

Hasiči musia používať primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací prístroj

(SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde.

Špeciálny ochranný

výstroj pre hasičov a

výzbroj pre hasičské

jednotky

:

:

5.3 Rady pre požiarnikov

Špecifické výstrahy pre

požiarnikov

:

6.2 Bezpečnostné opatrenia

pre životné prostredie

Presuňte nádoby z miesta úniku. Pristupujte k uniknutej látke po vetre. Zabráňte

vniknutiu do kanálov, vodných tokov, pivníc a uzavretých priestorov. Povysávajte,

alebo pozmetajte materiál a preneste ho do označenej nádoby určenej na odpad.

Vyvarujte sa vzniku prašného prostredia a jeho rozptýleniu vetrom.

Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov,

odtokov a kanalizácie. Ak výrobok spôsobil znečistenie životného prostredia

(kanalizácie, vodných tokov, pôdy alebo ovzdušia), informujte príslušné úrady.

Veľký únik

:

Presuňte nádoby z miesta úniku. Povysávajte, alebo pozmetajte materiál a

preneste ho do označenej nádoby určenej na odpad.

Malý únik

:

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Pre iný ako núdzový

personál

:

Pre personál zasahujúci

v núdzových situáciách

:

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informácie o núdzovom kontakte pozrite v časti 1.

Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach pozrite v časti 8.

Pozri bod 13 - dalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez

dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Zabráňte vstupu nechránených a

prebytočných osôb. Pokúste sa vyhnúť kontaktu alebo prechádzaniu cez uniknutý

materiál. Zhasnite všetky zdroje zážihu. Žiadne vzbĺknutie plameňa, fajčenie alebo

plamene v ohrozenom priestore. Vyvarujte sa dýchaniu prachu. Zabezpečte

primerané vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite vhodný respirátor. Nasaďte

si vhodné osobné ochranné prostriedky.

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode

8 o vhodných a nevhodných materiáloch. Pozrite aj informácie v časti „Pre iný ako

núdzový personál“.

:

:

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal

používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Dátum vydania/Dátum revízie

:

4/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Skladujte v nasledovnom rozmedzí teplôt: 0 - 50°C (32 - 122°F). Skladujte v súlade

s miestnymi predpismi. Skladujte v oddelených a na tento účel schválených

priestoroch. Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným

svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah

nekompatibilného materiálu (pozri bod 10) a potravín a nápojov. Odstráňte všetky

zdroje vznietenia. Neskladujte blízko oxidujúcich látok. Do doby použitia nádobu

udržujte pevne a tesne zavretú. Nádoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opäť

utesniť a uložiť v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku. Neskladujte v neoznačených

obaloch. Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

Ochranné opatrenia

:

Rady v súvislosti so

všeobecnou pracovnou

hygienou

:

7.2 Podmienky na bezpečné

skladovanie vrátane

akejkoľvek nekompatibility

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Nasaďte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8). Nepožívajte.

Vyvarujte sa styku s očami, pokožkou a odevom. Vyvarujte sa dýchaniu prachu.

Zabráňte vzniku prachu pri manipulácii a vyhýbajte sa možným zdrojov vznietenia

(iskry alebo plameň). Zabráňte hromadeniu prachu. Nemiešajte s bielicimi alebo

inými chlórovými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru. Používajte len

tam, kde je primerané vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite vhodný

respirátor. Skladujte v pôvodnom obale, alebo v schválenom alternatívnom obale

z kompatibilného materiálu, mimo používania udržujte pevne uzavreté.

Pred jedlom, pitím a fajčením si pracovníci majú umyť ruky a tvár. Ďalšie

informácie o hygienických opatreniach nájdete v bode 8.

:

Odporúčania

:

Riešenia špecifické pre

priemyselný sektor

:

Neaplikované do doby, kým nebudú k dispozícii expozičné scenáre pre látky.

Neaplikované do doby, kým nebudú k dispozícii expozičné scenáre pre látky.

Primerané technické

zabezpečenie

:

Používajte len tam, kde je primerané vetranie. Ak operácie užívateľa produkujú

prach, dymy, plyn, opar alebo výpary, použite uzavreté výrobné priestory, miestnu

odsávaciu ventiláciu alebo iné technické prostriedky na udržanie vystavenia

pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie, pod odporúčanými, alebo zákonom

povolenými hraničnými limitmi. Technické prostriedky musia udržiavať

koncentrácie plynu, pár alebo prachu pod akýmikoľvek najnižšími prahmi

výbušnosti. Používajte ventiláciu v prevedení do výbušného prostredia.

Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajčením, používaním toalety a pred

koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. Použite vhodný

postup na odstránenie potenciálne kontaminovaných odevov. Pred opätovným

použitím kontaminované šatstvo vyperte.

8.2 Kontroly expozície

Hygienické opatrenia

:

Nie sú k dispozícii žiadne hodnoty DNEL pre zmesi.

Koncentrácie s predpovedaným účinkom

Nie sú k dispozícii žiadne hodnoty PNEC pre zmesi.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Odvodené hladiny účinku

Individuálne ochranné opatrenia

Názov výrobku/prísady

Medzné hodnoty expozície

Expozičné limity v pracovnom prostredí

Nie sú známe informácie o expozičných limitoch.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

5/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

Ochrana rúk

(EN 374)

Vždy keď to odhad rizík naznačuje používajte dobre priliehajúce respirátory, ktoré

alebo vzduch čistia, alebo sa vzduch do nich privádza a splňujúce schválené normy.

Voľba respirátora musí byť založená na známej alebo predpokladanej dávke,

rizikách spojených s výrobkom, a na bezpečných pracovných limitoch zvoleného

respirátora.

Žiadne špeciálne odporúčania.

Noste ochranné okuliare.

Ochrana očí/tváre

(EN 166)

Ochrana dýchacích ciest

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ochrana kože

Pred manipuláciou s prípravkom, musia byť špecialistom odsúhlasené osobné

ochranné pomôcky na základe potrieb a vzhľadom na možné riziko.

:

Kontrola

environmentálnej

expozície

:

Pre zaistenie splnenia legislatívou stanovených podmienok ochrany životného

prostredia je potrebné kontrolovať emisie z ventilačných a výrobných zariadení. V

niektorých prípadoch budú pre zníženie emisií na prijateľnú úroveň potrebné práčky

dymov, filtre, alebo úpravy výrobných zariadení.

Ochrana tela

(EN 14605)

:

Iná ochrana pokožky

Tepelná nebezpečnosť

:

Vhodná obuv a akékoľvek dodatočné opatrenia na ochranu pokožky by sa mali

vybrať na základe vykonávanej úlohy a s ňou spojených rizík a pred manipuláciou

s týmto výrobkom by ich mal schváliť špecialista.

neaplikované

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Skupenstvo

Teplota topenia/teplota

tuhnutia

Počiatočná teplota varu a

destilačný rozsah

Prášok.

Bez zápachu.

Zápach

pH

Zelená. [svetlá]

Farba

Rýchlosť odparovania

teplota vzplanutia

> 100°C

Produkt nepodporuje horenie.

4 - 4.6 [Konc. (% h/h): 1%]

Prahová hodnota zápachu

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

Čas horenia

Rýchlosť horenia

:

:

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

:

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

6/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Tlak pár

Relatívna hustota

Hustota pár

Rozpustnosť (rozpustnosti)

1.37 - 1.377

Ľahko rozpustný v nasledujúcich materiáloch: studenej vode a horúcej vode .

Teplota samovznietenia

Rozdeľovací koeficient n-

oktanol/voda

Výbušné vlastnosti

:

:

:

:

:

:

:

Žiaden.

Oxidačné vlastnosti

:

9.2 Iné informácie

Teplota rozkladu

:

Žiadne ďalšie informácie.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

neaplikované

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Viskozita

:

Horné/dolné limity horľavosti

alebo výbušnosti

:

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

10.4 Podmienky, ktorým sa

treba vyhnúť

Zabráňte vzniku prachu pri manipulácii a vyhýbajte sa možným zdrojov vznietenia

(iskry alebo plameň). Urobte predbežné opatrenia proti elektrostatickým výbojom.

Na zabránenie požiaru alebo výbuchu od statického náboja, zabezpečte rozptýlenie

statického náboja pri doprave a to uzemnením a zviazaním nádob, ktoré sa vykoná

pred začatím dopravy. Zabráňte hromadeniu prachu.

Výrobok je stabilný.

10.2 Chemická stabilita

:

:

10.5 Nekompatibilné

materiály

:

10.3 Možnosť

nebezpečných reakcií

:

Pri normálnych podmienach skladovania a používania nedochádza k nebezpečným

reakciám.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

:

Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok,

týkajúce sa reaktivity.

Veľmi reaktívny, alebo nekompatibilný s nasledujúcimi materiálmi: zásady.

Nemiešajte s bielicimi alebo inými chlórovými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu

plynov chlóru.

Reaktívny, alebo nekompatibilný s nasledujúcimi materiálmi: vlhkosť.

Nereaktívny, alebo kompatibilný s nasledujúcimi materiálmi: organické materiály,

kovy a kyseliny.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

7/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.6 Nebezpečné produkty

rozkladu

Pri normálnych podmienach skladovania a používania by nemali vznikať

nebezpečné produkty rozkladu.

:

Potenciálne akútne účinky na zdravie

Pri nadýchaní

:

Vystavenie účinku koncentrácií vo vzduchu vyšším ako zákonom povolené alebo

odporúčané limity môže spôsobiť podráždenie nosa, hrdla a pľúc.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

:

Pri požiti

Pri styku s pokožkou

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

:

Pri zasiahnutí očí

Akútna toxicita

kyselina citrónová

LD50 Dermálny (Kožný)

Potkan

>2000 mg/kg

LD50 Orálny

Potkan

11700 mg/kg

uhličitan sodný

LC50 Pri nadýchaní Prachy a

opary

Potkan

1.15 mg/l

4 hodín

LD50 Dermálny (Kožný)

králik

>2000 mg/kg

LD50 Orálny

Potkan

2800 mg/kg

Názov výrobku/prísady

Výsledok

Druhy

Dávka

Expozícia

Karcinogenita

Mutagenita

Teratogenita

Reprodukčná toxicita

Symptómy súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Podráždenie/poleptanie

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Senzibilizátor

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Odhad akútnej toxicity

Pre danú zmes neurčený.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Aspiračná nebezpečnosť

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Informácie o

pravdepodobných

spôsoboch expozície

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

8/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

Potenciálne chronické účinky na zdravie

Opakované alebo dlhšie vdychovanie prachu môže viesť k chronickému dráždeniu

dýchacieho aparátu.

Všeobecné

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Karcinogenita

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Mutagenita

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Teratogenita

:

Vývojové účinky

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Účinky na plodnosť

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Pri styku s pokožkou

Pri požiti

Pri nadýchaní

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

dráždenie dýchacích ciest

kašeľ

Žiadne špecifické údaje.

Žiadne špecifické údaje.

:

:

:

Pri zasiahnutí očí

:

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

podráždenie

slzenie

sčervenanie

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Krátkodobá expozícia

Dlhodobá expozícia

Potenciálne okamžité

účinky

:

Potenciálne oneskorené

účinky

:

Potenciálne okamžité

účinky

:

Potenciálne oneskorené

účinky

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Iné informácie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

LogP

ow

BCF

Potenciálny(a)

12.3 Bioakumulačný potenciál

Názov výrobku/prísady

kyselina citrónová

-1.64

nízka(e)(y)

12.1 Toxicita

kyselina citrónová

Akútny LC50 >100 mg/l

Ryba

96 hodín

uhličitan sodný

Akútny EC50 200 mg/l

Dafnia

48 hodín

Názov výrobku/prísady

Druhy

Výsledok

Expozícia

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Záver/zhrnutie

:

Súčet organických komponentov obsiahnutých v produkte dosahuje v teste na ľahkú

odbúrateľnosť hodnoty >60% BSB/CSB, resp.vytváranie CO2 resp. >70% úbytok

DOC - hraničné hodnoty pre "ľahko odbúrateľný/readily degradable" (napr. podľa

metódy OECD 301).

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

9/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

PBT

:

neaplikované

vPvB

:

neaplikované

12.4 Mobilita v pôde

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

:

Rozdeľovací koeficient

Pôda/Voda (K

OC

)

:

Pre danú zmes neurčený.

Mobilita

:

Pre danú zmes neurčený.

Európsky katalóg odpadov (EWC)

Áno.

Nebezpečný odpad

:

Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Prázdne

kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky produktu. Tento materiál a jeho obal

uložte na bezpečnom mieste. Významné množstvá odpadových zvyškov výrobku by

sa nemali likvidovať vyliatím do kanalizácie, ale mali by sa spracovať vo vhodnej

čistiarni odpadových vôd. Prebytočné a nerecyklovateľné výrobky likvidujte cez

firmu autorizovanú na likvidáciu odpadu. Likvidácia tohto výrobku, roztokov a

akýchkoľvek vedľajších produktov musí vždy spĺňať zásady ochrany životného

prostredia a legislatívy na likvidáciu odpadu, ako aj vyhovieť akýmkoľvek

požiadavkám miestnej legislatívy. Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého

materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie.

:

Metódy likvidácie odpadu

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal

používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

Obal

Odpadový kód

Označenie odpadu

Metódy likvidácie odpadu

:

Osobitné bezpečnostné

opatrenia

:

20 01 29*

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Odpad z

obalov by sa mal recyklovať.

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste. Pri manipulácii

s vyprázdnenými nádobami, ktoré neboli vyčistené alebo vypláchnuté, treba

postupovať opatrne. Prázdne kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky

produktu. Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných

tokov, odtokov a kanalizácie.

Not regulated.

Nie je regulované.

Nie je regulované.

Not regulated.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Číslo OSN

14.2 Správne

expedičné

označenie OSN

ADN/ADNR

Dátum vydania/Dátum revízie

:

10/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre

dopravu

14.4 Obalová

skupina

14.5 Negatívne

účinky na životné

prostredie

14.6 Osobitné

bezpečnostné

opatrenia pre

užívateľa

14.7 Doprava hromadného

nákladu podľa prílohy II k

dohovoru MARPOL 73/78 a

Kódexu IBC

Nie.

Nie.

:

neaplikované

Žiaden.

Žiaden.

None.

None.

Iné EÚ Pravidlá

neaplikované

Príloha XVII –

obmedzenia výroby,

uvádzania na trh

a používania určitých

nebezpečných látok,

zmesí a výrobkov

:

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného

prostredia

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Príloha XIV – zoznam látok podliehajúcich autorizácii

15.2 Hodnotenie chemickej

bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré je ešte potrebné Hodnotenie chemickej

bezpečnosti.

Látky vzbudzujúce veľké obavy

:

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

Neobsahuje zložky podľa Nariadenia o detergentoch č. 648/2004/ES.

Údaje o zložení podľa Nariadenia o detergentoch č. 648/2004/ES:

Indikuje informáciu, ktorá sa od minulej verzie zmenila.

ODDIEL 16: Iné informácie

Skratky a akronymy

:

ADN = Európske opatrenia o medzinárodnej vnútrozemskej vodnej preprave

nebezpečných vecí

ADR = Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

ATE = Odhad akútnej toxicity

BCF = Biokoncentračný faktor

CLP = klasifikácia, označenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DNEL = Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

DPD = Smernica pre nebezpečné prípravky [1999/45/EC]

Dátum vydania/Dátum revízie

:

11/12

13 Október 2013

KAY LIMESHIELD

ODDIEL 16: Iné informácie

13 Október 2013

Dátum tlače

Dátum vydania/ Dátum

revízie

Verzia

Vyššie uvedené informácié sú podľa našich najlepších vedomostí správne, s ohľadom na receptúru použitú

pri výrobe produktu v krajine jeho pôvodu. Uvedené informácie sa týkajú súčasného stavu našich poznatkov a

vzťahujú sa na produkt v konečnom, dodávanom stave. Informácie majú popísať produkt z hľadiska

požiadaviek na bezpečnosť a nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti produktu pre

konkrétnu aplikáciu. Nemôžeme poskytnúť žiadne záruky týkajúce sa úplnosti a stálosti správnosti informácií ,

v dôsledku zmien štandardov, regulačných predpisov ako aj z dôvodu nesprávneho použitia a zaobchádzania

s produktom.

Oznámenie pre čitateľa

Dátum predchádzajúceho

vydania

:

:

:

:

Úplný text skrátených R-viet

:

R36- Dráždi oči.

Xi - Dráždivý

:

Úplný text klasifikácií

[smernica o nebezpečných

látkach/prípravkoch]

13 Október 2013

Žiadna predchádzajúca validácia

Úplný text skrátených H-viet

:

EK = Európska komisia

EUH vyhlásenie = CLP-špecifické vyhlásenie o nebezpečenstve

IATA = Medzinárodná asociácia leteckej prepravy

IBC = Stredne veľká nádoba na voľne ložené látky

IMDG = Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných veciach

LogPow = logaritmus koeficientu pomeru oktanol / voda

MARPOL 73/78 = Medzinárodný dohovor na prevenciu znečistenia z lodí, 1973,

modifikovaný protokolom z roku 1978. ("Marpol" = námorné znečistenie)

OEL = Expozičné limity v pracovnom prostredí

PBT = Perzistentný, bioakumulovateľný a toxický

PNEC = Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

REACH = Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemikálií nariadenie (ES)

1907/2006

RID = Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

REACH # = Registračné číslo REACH

vPvB = Veľmi perzistentný a veľmi akumulovateľný

Postup použitý na odvodenie klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikácia

Odôvodnenie

Eye Irrit. 2, H319

Odborný posudok

Úplný text klasifikácií [CLP/

GHS]

:

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Eye Irrit. 2, H319

VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ/PODRÁŽDENIE OČÍ -

Kategória 2

Dátum vydania/Dátum revízie

:

12/12

13 Október 2013