Zulvac 1 Ovis

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Zulvac 1 Ovis
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Zulvac 1 Ovis
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • овца
 • Терапевтична област:
 • Имуномодулатори,
 • Терапевтични показания:
 • Активна имунизация на овце от 1. 5-месечна възраст за предотвратяване на виремия, причинена от вируса на син език, серотипове-1. Начало на имунитета: 21 дни след завършване на схемата на първичната ваксинация. Продължителност на имунитета: 12 месеца.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/002335
 • Дата Оторизация:
 • 05-08-2011
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/002335
 • Последна актуализация:
 • 18-01-2019

Доклад обществена оценка

EMA/674068/2011

EMEA/V/C/002335

Резюме на EPAR за обществено ползване

Zulvac 1 Ovis

Неактивирана ваксина срещу вируса на син език серотип 1

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Zulvac 1 Ovis?

Zulvac 1 Ovis е ваксина, която се предлага под формата на инжекционна суспензия. Той съдържа

неактивиран (убит) серотип 1 вирус на болестта син език.

За какво се използва Zulvac 1 Ovis?

Zulvac 1 Ovis се използва при овце за предпазване от вируса, причиняващ болестта син език,

инфекция, причинена от вируса на синия език, която се пренася от мушици. Ваксината се

използва за превенция на виремия (наличието на вируси в кръвта) при овце на възраст над месец

и половина.

Ваксината се прилага на млади животни под формата на две подкожни инжекции. Първата

инжекция се поставя след навършена възраст от месец и половина, а втората инжекция три

седмици по-късно. Защитата започва три седмици след последната инжекция и

продължителността й на действие е една година.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как действа Zulvac 1 Ovis?

Zulvac 1 Ovis е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените

защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Zulvac 1 Ovis съдържа

неактивирани вируси на син език, които не могат да причинят заболяването. При прилагане на

ваксината на овце, имунната система на животните разпознава вирусите като „чужди“ и

произвежда антитела срещу тях. В бъдеще, ако животните са изложени на вируса на син език,

имунната система е способна да произведе антитела по-бързо. Това помага за предпазване от

заболяването.

Zulvac 1 Ovis съдържа вирус на син език от един серотип (серотип 1). Ваксината съдържа също

„аджуванти“ (алуминиев хидроксид и сапонин) за стимулиране на по-добър имунен отговор.

Как е проучен Zulvac 1 Ovis?

Безопасността на ваксината е проучена в две основни лабораторни проучвания за безопасност,

проведени при овце, и две проучвания, проведени при бременни овце.

Ефективността на ваксината е проучена в три основни лабораторни проучвания при агнета над

едномесечна възраст. Животните са тествани с вируса на син език серотип 1 след получаване на

ваксина Zulvac 1 Ovis, съдържаща различни количества от вируса. Целта на проучванията е да се

установи най-малката доза на ваксината, която предотвратява виремията, както и

продължителността на защитата за Zulvac 1 Ovis.

Какви ползи от Zulvac 1 Ovis са установени в проучванията?

Проучванията показват, че ваксината предпазва от виремия при овце и предоставя защита за

една година. Ваксината е безопасна за овце на възраст от месец и половина и при бременни

овце.

Като цяло ваксината се понася добре и е безопасна за употреба.

Какви са рисковете, свързани с Zulvac 1 Ovis?

Възможно е след ваксинацията телесната температура на овцете леко да се повиши. Възможно е

също така да се появи оток на мястото на инжектиране, продължаващ не повече от седем дни,

или подкожно втвърдяване (възли), което може да се задържи повече от шест или седем седмици.

Какъв е карентният срок?

Карентният срок е времето, което трябва да мине след прилагане на лекарството и преди

животното да може да бъде заклано, а месото или млякото му да се използват за консумация от

хора. Карентният срок за Zulvac 1 Ovis за месо и мляко е нула дни.

Какви са основанията за одобряване на Zulvac 1 Ovis?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите от

Zulvac 1 Ovis са по-големи от рисковете за предотвратяване на виремия, причинена от вируса на

син език серотип 1 при овце на възраст над месец и половина. Съотношението полза/риск може

да се намери в модула за научно обсъждане на този EPAR.

Zulvac 1 Ovis

EMA/674068/2011

Страница 2/3

На Zulvac 1 Ovis първоначално е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това

означава, че по време на първоначалното разрешение не е било възможно да се получи пълна

информация за Zulvac 1 Ovis. Европейската агенция по лекарствата (EMA) преразгледа новата

информация, в съответствие с договорения график относно качеството и безопасността на

ваксината. През 2012 г. CVMP реши, че представената информация е подходяща, за да бъде

разрешаването на Zulvac 1 Ovis върнато към нормално.

Допълнителна информация за Zulvac 1 Ovis:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Zulvac 1 Ovis

на 05.08.2011 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: 04-2013 г.

Zulvac 1 Ovis

EMA/674068/2011

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА

Zulvac 1 Ovis инжекционна суспензия за овце

1.

ИМЕ

И

ПОСТОЯНEН

АДРЕС

НА

ПРИТЕЖАТЕЛЯ

НА

ЛИЦЕНЗА

ЗА

УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,

АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya

Girona

ИСПАНИЯ

2.

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКИЯ

ПРОДУКТ

Zulvac 1 Ovis инжекционна суспензия за овце

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)

СУБСТАНЦЯ(ИИ)

И ЕКСЦИПИЕНТА

(ИТЕ)

Всяка доза от 2 ml съдържа:

Активна субстанция(и):

Инактивиран вирус на син език, серотип 1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1

RP* ≥ 1

* Относителна ефикасност чрез тест за ефикасност при мишки, сравнен с референтна ваксина,

която е показала ефикасност при овце.

Аджувант(и):

Aluminium hydroxide (Al

4 mg

Saponin

0.4 mg

Ексципиенти:

Thiomersal

0.2 mg

Сивобелезникава или розова течност.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ

ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на овце навършили 1 и половина месечна възраст за предпазване* от

виремия, причинена от вируса на син език (BTV), серотип 1.

*(Циклична стойност (Ct) ≥ 36 чрез метода на валидиране на RT-PCR, показващ отсъствие на

вирусен геном)

Начало на имунитет:

21 дни след завършване на началния ваксинацинен курс.

Продължителността

на

имунитета:

месеца след

завършване

на

началния

ваксинационен

курс.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Много често може да се наблюдава преходно повишаване на ректалната температура с не

повече от 1.2

С в рамките на 24 часа след ваксинацията.

Много често ваксинацията може да бъде последвана от поява на локална реакция в мястото на

инжектиране.

Тези реакции се изразяват в повечето случаи в общ оток в мястото на инжектиране (който се

задържа не повече от 7 дни) или с напипващи се възли (подкожни грануломи, които могат да се

задържат за повече от 48 дни).

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на

курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този

ВМП,

които

не

са

описани

тази

листовка,

моля

незабавно

да

уведомите

Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

ВМП

Овце.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ

ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД

И НАЧИН(И) НА

ПРИЛАГАНЕ

За подкожно приложение.

Първоначална ваксинация:

Приложете една доза от 2 мл в съответствие със следната ваксинационна схема:

ва

инжекция: на 1.5 месечна възраст.

ра

инжекция: след 3 седмици.

Реваксинация:

Всяка реваксинационна схема трябва да се съгласува с Компетентните Органи или с отговорния

ветеринарен лекар, като се вземе под внимание местната епизоотологична обстановка.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

С цел да се избегне случайното замърсяване на ваксината се препоръчва употребата на система

за многократно инжектиране, когато се използват флакони с голямо количество дози.

Да се спазват обичайните практики на асептиката.

Разклатете внимателно флакона непосредствено преди употреба.

Избягвайте образуването на мехурчета, тъй като това може да причини дразнене в мястото на

инжектиране.

Цялото количество на флакона трябва да бъде употребено веднага след отварянето му и по

време на същата процедура.

Избягвайте многократно отваряне на флакона.

10.

КАРЕНТЕН

СРОК

Нула дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ

УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ

НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от светлина. Да не се замрaзява.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикет.

След отваряне да се използва незабавно.

12.

СПЕЦИАЛНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Да се ваксинират само здрави животни.

Няма

налична

информация

за

употребата

на

ваксината

при

серопозитивни

животни,

включително тези с наличие на майчини антитела.

Ако се използва при други домашни или диви преживни видове, които се считат за рискови от

инфекция, употребата при тези видове трябва да се предприеме с внимание и е препоръчително

да

изпитате

ваксината

при

по-малък

брой

животни

преди

да

пристъпите

към

масовата

употреба. Нивото на ефикасност за други видове може да се различава от това, наблюдавано

при овцете.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Лактация:

Няма

налични

данни

за

безопасността

на

продукта

при

лактиращи

животни. Поради

тази

причина не се препоръчва употребата при лактиращи животни.

Разплод:

Безопасността и ефикасността на ваксината не е установена при мъжки животни за разплод.

При тази категория животни ваксината трябва да се ползва само в съответствие с преценката на

съотношението

полза/риск,

направена

от

отговорния

ветеринарен

лекар

и/или

национални

компетентни органи по актуалната ваксинационна политика срещу болестта син език.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина

други

ветеринарномедицински

продукти.

Поради

тази

причина,

прилагането

на

ваксината

преди

или

след

употребата

на

друг

ветеринарномедицински

продукт

трябва

да

прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Преходно повишаване на ректалната температура с не повече от 0,6

С може да се наблюдава в

рамките на 24 часа след прилагане на доза, два пъти по-висока от препоръчаната.

Прилагането

на

доза,

два

пъти

по-висока от препоръчаната може да доведе при повечето

животни до поява на локална реакция в мястото на инжектиране. Тези реакции се изразяват в

повечето случаи в общ оток в мястото на инжектиране (който се задържа не повече от 9 дни)

или с напипващи се възли (подкожни грануломи, които могат да се задържат за повече от 63

дни).

Несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

13.

СПЕЦИАЛНИ

МЕРКИ

ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

НА НЕИЗПОЛЗВАН

ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ

ОТ

НЕГО, АКО ИМА

ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат

за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ИНФОРМАЦИЯ

Размер на опаковките

Картонена кутия, съдържаща 1 стъклен флакон тип I от 20 ml (10 дози) с хлорбутилова гумена

запушалка и алуминиева капачка.

Картонена кутия, съдържаща 1 стъклен флакон тип II от 100 ml (50 дози) или от 240 ml (120

дози) с хлорбутилова гумена запушалка и алуминиева капачка.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Производство, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването и/ или употреба на Zulvac 1

Ovis могат да бъдат забранени в Държава членка – на цялата или част от нейната територия, в

съответствие

националното

законодателство.

Всяко

лице,

което

планира

да

произвежда,

внесе,

притежава,

продаде, снабди и/ или употреби Zulvac 1 Ovis трябва да се съгласува c

компетентните

власти

на

съответната

страна

членка,

относно

действащата

ваксинационна

политика

преди

производството,

вноса,

притежаването,

продажбата,

снабдяването

или

употребата на продукта.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния

представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Zoetis Finland Oy

Tlf: +358 (0)9 4300 40

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Zoetis Finland Oy

Tlf: +358 (0)9 4300 40

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L

Tel: +4021 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Zoetis Finland Oy

Sími: +358 (0)9 4300 40

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Zoetis Finland Oy

Tel: +358 (0)9 4300 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

United Kingdom

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034

11-1-2019

Syvazul BTV (LABORATORIOS SYVA, S.A.U.)

Syvazul BTV (LABORATORIOS SYVA, S.A.U.)

Syvazul BTV (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) (multistrain: 1-2 strains out of a set of 3)) - New authorisation - Commission Decision (2019)135 of Fri, 11 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/V/C/4611

Europe -DG Health and Food Safety

7-12-2018


Summary of opinion: Zulvac BTV Ovis,bluetongue vaccine (inactivated), 06/12/2018, Positive

Summary of opinion: Zulvac BTV Ovis,bluetongue vaccine (inactivated), 06/12/2018, Positive

Summary of opinion: Zulvac BTV Ovis,bluetongue vaccine (inactivated), 06/12/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-8-2018

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Merial)

BTVPUR (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) (multistrain: 1-2 strains out of a set of 4)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5630 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2231/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

BTVPUR AlSap 2-4 (Merial)

BTVPUR AlSap 2-4 (Merial)

BTVPUR AlSap 2-4 (Active substance: Bluetongue Virus Serotype 2 antigen - Bluetongue Virus Serotype 4 antigen) - Withdrawal (sunset clause) - No Commission Decision

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

BTVPUR AlSap 8 (Merial)

BTVPUR AlSap 8 (Merial)

BTVPUR AlSap 8 (Active substance: Bluetongue virus Serotype 8 Antigen) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3018 of Wed, 16 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

BTVPUR AlSap 1 (Merial)

BTVPUR AlSap 1 (Merial)

BTVPUR AlSap 1 (Active substance: Bluetongue Virus Serotype 1 antigen) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3017 of Wed, 16 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety