Zalmoxis

Основна информация

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Zalmoxis
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-туморни агенти,
 • Терапевтична област:
 • Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки, болест на лозов срещу собственика
 • Терапевтични показания:
 • Zalmoxis е посочено като комбинирана лечение в haploidentical хематопоетична трансплантация на стволови клетки (HSCT) на възрастни пациенти с високорискови хематологични неоплазии.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 1

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002801
 • Дата Оторизация:
 • 17-08-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002801
 • Последна актуализация:
 • 01-01-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/454627/2016

EMEA/H/C/002801

Резюме на EPAR за обществено ползване

Zalmoxis

Алогенни Т-клетки, генетично модифицирани с ретровирусен вектор,

кодиращ тронкирана форма на рецептора на човешкия неврален

растежет фактор с нисък афинитет (ΔLNGFR) и тимидин киназа на вируса

herpes simplex I (HSV-TK Mut2).

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Zalmoxis. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Zalmoxis.

За практическа информация относно употребата на Zalmoxis, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Zalmoxis и за какво се използва?

Zalmoxis е лекарство, което се използва като допълнително лечение при възрастни, които са

получили трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HSCT — трансплантация от клетки,

които могат да се развият в различни типове кръвни клетки) от частично съответстващ донор

(така наречения хаплоидентична трансплантация). Zalmoxis се използва при пациенти, които са

получили хаплоидентична HSCT, защото имат сериозен рак на кръвта, като например някои

видове левкемии и лимфоми. Преди да получат HSCT, пациентите ще получат лечение за

отстраняване на съществуващите клетки от костния мозък, включително раковите клетки и

имунните клетки. Zalmoxis се дава, за да помогне за възстановяване на имунната система на

пациента след трансплантацията.

Zalmoxis е лекарствен продукт за модерна терапия, наречен „продукт за терапия със соматични

клетки“. Този вид лекарство съдържа клетки или тъкани, които са обработени, така че да се

използват за лечение, диагностика или профилактика на заболяване. Zalmoxis съдържа Т-клетки

Zalmoxis

EMA/454627/2016

Страница 2/4

(вид бели кръвни клетки), които са генетично модифицирани

. За производството на Zalmoxis Т-

клетките от HSCT донор се отделят от останалите клетки в транспланта. След това тези Т-клетки

се подлагат на генетично модифициране, за да се включи „самоубийствен ген“.

Тъй като пациентите, подлагани на хаплоидентична HSCT са малко на брой, на 20 октомври

2003 г. Zalmoxis е определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки болести).

Как се използва Zalmoxis?

Zalmoxis се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се прилага само под

наблюдението на лекар с опит в прилагането на HSCT за лечение на рак на кръвта.

Zalmoxis се приготвя за употреба за конкретно определен пациент. Прилага се от 21 до 49 дни

след трансплантацията, но само ако трансплантът все още не е възстановил имунната система на

пациента и ако пациентът не е развил болест на транспланта срещу гостоприемника (когато

трансплантираните клетки атакуват тялото).

Zalmoxis се прилага като инфузия (вливане) във вена в с продължителност 20 — 60 минути, всеки

месец за срок до четири месеца, докато циркулиращите Т-клетки достигнат определено ниво.

Дозата на Zalmoxis зависи от телесното тегло на пациента.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Zalmoxis?

Когато се прилага след трансплантация, Zalmoxis помага на пациента да изгради имунната си

система и така помага за защитата на пациента от инфекции. Понякога обаче Т-клетките в

Zalmoxis може да атакуват тялото на пациента, като причиняват болест на транспланта срещу

гостоприемника. Т-клетките в Zalmoxis имат „самоубийствен ген“, който ги прави възприемчиви

към лекарствените продукти ганцикловир (ganciclovir) и валганцикловир (valganciclovir). Ако

пациентът развие болест на транспланта срещу гостоприемника, се прилага ганцикловир или

валганцикловир, който убива Т-клетките, които имат самоубийствен ген, като по този начин

лекува болестта и предотвратява последващото ѝ развитие.

Какви ползи от Zalmoxis са установени в проучванията?

Zalmoxis е изследван в основно проучване, включващо 30 пациенти, на които е направена

хаплоидентична HSCT, поради сериозен рак на кръвта. В това проучване Zalmoxis не е сравнен с

друго лечение. Основната мярка за ефективност е възстановяването на имунната система въз

основа на измерените стойности на нивата на Т-клетките в кръвта. При 77% от пациентите,

получаващи Zalmoxis (23 от 30), имунната система се е възстановила. Болест на транспланта

срещу гостоприемника е настъпила при 10 пациенти, на които е приложен ганцикловир или

валганцикловир, самостоятелно или в комбинация с други лекарства. Всичките 10 пациенти са се

възстановили от болестта на транспланта срещу гостоприемника.

Данните от основното прочуване са комбинирани и с данни от второ, продължаващо в момента

проучване, и честотите на преживяване за 37 пациенти, лекувани със Zalmoxis (23 от основното

проучване и 14 от продължаващото в момента проучване) са сравнени с честотите от пациентска

база данни за 140 пациенти, които са претърпели HSCT в миналото. Броят на оцелелите пациенти

Алогенни Т-клетки, генетично модифицирани с ретровирусен вектор, кодиращ трункирана форма на рецептора на

човешкия неврален растежен фактор с нискъ афинитет (ΔLNGFR) и тимидин киназа на вируса herpes simplex I (HSV-

TK Mut2).

Zalmoxis

EMA/454627/2016

Страница 3/4

след една година е 51% от пациентите, получавали Zalmoxis в сравнение с 34 до 40% от

пациентите, които не са получавали Zalmoxis.

Какви са рисковете, свързани с Zalmoxis?

Най-честата нежелана реакция със Zalmoxis (която може да засегне повече от 1 на 10 души) е

остра болест на транспланта срещу гостоприемника (при които състоянието се развива до

приблизително 100 дни от трансплантацията). При прилагане на Zalmoxis, то може да се лекува с

ганцикловир или валганцикловир.

Zalmoxis не трябва да се прилага при пациенти, чиято имунна система е възстановена. Също така,

не трябва да се прилага и при пациенти, които вече са развили болест на транспланта срещу

гостоприемника, която налага лечение.

За пълния списък на ограниченията и нежеланите лекарствени реакции, съобщени при Zalmoxis,

вижте листовката.

Защо Zalmoxis е разрешен за употреба?

Установено е, че Zalmoxis помага за възстановяване на имунната система на пациенти, на които е

направена хаплоидентична HSCT при сериозен рак на кръвта; тези пациенти имат ограничени

възможности за лечение и са с лоша прогноза. Профилът на безопасност на Zalmoxis се счита за

приемлив. Основният риск е болест на транспланта срещу гостоприемника, обаче тя може

успешно да се лекува с ганцикловир или валганцикловир, които убиват Т-клетките в Zalmoxis.

Въпреки необходимостта от повече данни за определяне на големината на ползата, Комитетът по

лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че ползите от Zalmoxis

са по-големи от рисковете, и препоръча Zalmoxis да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Zalmoxis е разрешен за употреба по т.нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че

се очакват допълнителни данни за лекарството, които фирмата се задължава да предостави.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация

и настоящото резюме съответно ще се актуализира.

Каква информация се очаква за Zalmoxis?

Тъй като Zalmoxis е разрешен по т.нар. схема „разрешаване под условие“, фирмата, която

предлага Zalmoxis ще предостави резултатите от провеждащото се в момента проучване при

високорискови пациенти с остра левкемия. Проучването ще сравни хаплоидентична HSCT,

последвана от лечение със Zalmoxis, с хаплоидентична HSCT, съдържаща Т-клетки, последвана от

лечение с циклофосфамид (лекарство за предотвратяване на болестта на транспланта срещу

гостоприемника) и с хаплоидентична HSCT без Т-клетки.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Zalmoxis?

Фирмата, която предлага Zalmoxis, ще предостави образователни материали за здравните

специалисти с подробна информация относно рисковете, включително болестта на транспланта

срещу гостоприемника, и как правилно да се използва лекарството. Фирмата ще събира също

така данни от всички пациенти, лекувани със Zalmoxis, чрез регистър и ще проследи прогреса им

след лечението, за да изучи дългосрочната безопасност и ефективност на лекарството.

Zalmoxis

EMA/454627/2016

Страница 4/4

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Zalmoxis, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Zalmoxis

Пълният текст на EPAR за Zalmoxis може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Zalmoxis прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Zalmoxis може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Zalmoxis

5-20 x 10

6

клетки/ml инфузионна дисперсия

Алогенни T клетки, генетично модифицирани с ретровирусен вектор, кодиращ трункирана

форма на рецептора на човешкия неврален растежен фактор с нисък афинитет (ΔLNGFR) и

тимидин киназа на вируса

herpes simplex I

(HSV-TK Mut2)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или лекар с опит в

лечението на рак на кръвта.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или лекар с опит в

лекарствено лечение на рак на кръвта. Това включва и всички възможни нежелани

реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Zalmoxis и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Zalmoxis

Как се прилага Zalmoxis

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Zalmoxis

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZALMOXIS

И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Zalmoxis се състои от бели кръвни клетки, наречени T-клетки, получени от донора. Тези клетки

ще бъдат генетично модифицирани чрез въвеждане на „суициден“ ген (HSV-TK Mut2) в техния

генетичен код, който може да бъде активиран по-късно в случай на болест на присадката срещу

приемателя. По този начин се гарантира, че клетките могат да бъдат елиминирани, преди да

предизвикат увреждане на клетките на пациента.

Zalmoxis е предназначен за употреба при възрастни с определени тумори на кръвта, известни

като високорискови хематологични злокачествени заболявания. Той се прилага след

трансплантация на хаплоидентичен костен мозък (трансплантация на хемопоетични клетки).

Хаплоидентичен означава, че клетките са получени от донор, чийто тъкани частично съвпадат с

тъканите на пациента. Zalmoxis се прилага с цел предотвратяване на усложнение на

трансплантациите, при които няма пълно съвпадане, известно като „реакция на присадката

срещу приемателя“, при която клетките на донора атакуват собствените клетки на пациента.

2.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕН ZALMOXIS

Не използвайте Zalmoxis:

ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако преди инфузията броят на CD3

лимфоцитите при Вашите изследвания е равен на или

е над 100 на μl.

ако страдате от реакция на присадката срещу приемателя, изискваща използването на

лекарства за потискане на имунната Ви система.

Предупреждения и предпазни мерки

Zalmoxis е специфичен за пациента продукт и при никакви обстоятелства не трябва да се

прилага на други пациенти.

Вашият лекар ще следи внимателно терапията. Трябва да информирате Вашия лекар, преди да

използвате Zalmoxis, ако:

страдате от инфекции, изискващи прилагане на ганцикловир или валганцикловир

(антивирусни средства) към момента на инфузията. В този случай лечението със Zalmoxis

трябва да се отложи до 24 часа след края на антивирусното лечение.

страдате от реакция на присадката срещу приемателя, изискваща използването на

лекарства за потискане на имунната Ви система.

приемате лекарства за потискане на имунната система или приемате G-CSF (за

стимулиране на костния мозък да произвежда кръвни клетки) след трансплантация на

стволови клетки. В този случай Zalmoxis може да се прилага след съответен период на

очистване (времето, необходимо за отстраняване на лекарството от организма).

преди сте получили каквато и да е нежелана реакция след прилагане на Zalmoxis и тя не е

отшумяла в рамките на 30 дни след появата.

Кога не може да

се прилага Zalmoxis

В някои случай е възможно да не може да получите планираната инфузия със Zalmoxis. Това

може да се случи поради проблеми при производството.

В такива случаи Вашият лекар ще Ви информира и все пак може да счита, че е за предпочитане

да Ви приложи лечението или може да избере алтернативно лечение за Вас.

Деца и юноши

Понастоящем няма налични данни за тези пациенти. Употребата на Zalmoxis не се препоръчва

при деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и Zalmoxis

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да

приемате други лекарства.

Бременност и кърмене

Не е доказана безопасна употреба на Zalmoxis по време на бременност и кърмене.

Zalmoxis не трябва да се използва при бременни и кърмещи жени.

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на и до

6 месеца след лечението със Zalmoxis.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Zalmoxis не трябва да има никакви ефекти върху способността Ви за шофиране и работа с

машини. Въпреки това, трябва да обръщате внимание на цялостното си състояние, когато

обмисляте извършването за задачи, изискващи преценка, двигателни или когнитивни умения.

Zalmoxis съдържа натрий

Zalmoxis 5-20 x 10

клетки/ml клетъчна инфузионна дисперсия съдържа 13,3 mmol (305,63 mg)

натрий на доза. Това трябва да се има предвид от пациентите, които са на диета с контролиран

прием на натрий.

3.

КАК СЕ ПРИЛАГА ZALMOXIS

Zalmoxis може да се предписва и прилага само в болница от лекар или медицинска сестра,

обучени в прилагането на това лекарство. Практическа информация относно работата със и

прилагането на Zalmoxis за лекаря или медицинската сестра може да бъде намерена в края на

тази листовка.

Zalmoxis е произведен специално за Вас и не може да бъде прилаган на друг пациент.

Количеството на клетките, което трябва да се приложи, зависи от телесното Ви тегло. Дозата

съответства на 1 ± 0,2 x 10

клетки/kg.

Zalmoxis се прилага интравенозно (във вената), като вливане за период около 20-60 минути с

времеви интервал от 21-49 дни от трансплантацията. Допълнителни инфузии се прилагат

веднъж месечно за период до 4 месеца. Решението за продължаване със следващото лечение се

взема от Вашия лекар и е свързано със състоянието на имунната Ви система.

Ако сте получили повече от необходимата доза

Zalmoxis

При предписването на това лекарство от лекаря всяка доза се приготвя само за Вас и всеки път

се състои от единична доза. Няма вероятност да получите прекалено много.

Ако сте пропуснали да използвате Zalmoxis

Това лекарство се предписва от лекар и се прилага в болница при стриктно наблюдение и

предварително установена схема, така че да не можете да пропуснете дозата си.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Някои от тези нежелани реакции може да са сериозни и да доведат до

приемане в болница.

Ако имате някакви въпроси относно симптомите или нежеланите реакции или някои симптоми

Ви притесняват

незабавно разговаряйте с Вашия лекар.

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Остра реакция на присадката срещу приемателя (усложнение, което може да възникне след

трансплантация на стволови клетки или костен мозък, при което новотрансплантираните

кръвни клетки на донора атакуват организма на пациента).

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Лимфопролиферативно нарушение след трансплантация (намаляване на броя на белите

кръвни клетки в кръвта след трансплантация)

Хронична реакция на присадката срещу приемателя (усложнение, което може да

възникне след трансплантация на стволови клетки или костен мозък, при което

новотрансплантираните кръвни клетки на донора атакуват организма на пациента)

Чревно кървене (кървене в червата)

Чернодробна недостатъчност (нарушена функция на черния дроб)

Фебрилна неутропения (висока температура, свързана с намаляване на броя на белите

кръвни клетки)

Понижен хемоглобин (намаляване на броя на червените кръвни клетки)

Намален брой на тромбоцитите (намаляване на броя на тромбоцитите в кръвта)

Бронхит (инфекция на белия дроб)

Пирексия (треска)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена

в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ZALMOXIS

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на

годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в пари на течен азот.

Разтворът за вливане трябва да се използва веднага след размразяване. Максималното време

между размразяването и вливането е 2 часа при стайна температура (15°C - 30°C).

Опаковката се оглежда за наличие на каквито и да е нарушения по външната кутия, а етикетът

се проверява за съответствие пациент/донор.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадните продукти от него трябва да се изхвърлят

като биологично опасен материал, съдържащ генетично модифицирани организми, и в

съответствие с местните изисквания.

Болничният персонал отговаря за правилното съхранение на продукта преди и по време на

неговата употреба, както и за неговото правилното изхвърляне.

6.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа

Zalmoxis

Активното вещество

се състои от алогенни T клетки, генетично модифицирани с

ретровирусен вектор, кодиращ трункирана форма на рецептора на човешкия неврален растежен

фактор с нисък афинитет (ΔLNGFR) и тимидин киназа на вируса

herpes simplex I

(HSV-TK

Mut2).

Всеки сак съдържа

обем от 10-100 ml замразена дисперсия с концентрация 5-20 x 10

клетки/ml.

Другите съставки

са натриев хлорид, човешки серумен албумин и диметилсулфоксид (вижте

точка 2).

Как изглежда Zalmoxis

и какво съдържа опаковката

Zalmoxis е клетъчна инфузионна дисперсия, която е замразена и изглежда непрозрачна и почти

бяла.

Zalmoxis се доставя като една отделна доза за лечение в криосакове 50-500 ml от етилен-винил-

ацетат.

Притежател на разрешението за употреба и производител

MolMed SpA

Via Olgettina 58

20132 Milano

Италия

Тел. +39-02-212771

Факс +39-02-21277220

info@molmed.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Това лекарство е разрешено за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това

означава, че за лекарството се очакват допълнителни данни.

Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за

лекарството поне веднъж годишно и тази листовка съответно ще се актуализира.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Практическа информация за медицински или здравни специалисти относно работата със

и прилагането на Zalmoxis.

Zalmoxis трябва да се прилага под наблюдение на лекар с опит в трансплантацията на

хемопоетични стволови клетки за хематологични злокачествени заболявания.

Важно е да прочетете цялото съдържание на тази процедура, преди да приложите Zalmoxis.

Доза и курс на лечение

Един сак съдържа донорни T клетки, генетично модифицирани за експресия на HSV-TK и

ΔLNGFR с концентрация 5-20 x 10

клетки/ml.

Курсът на лечение е максимално четири инфузии на интервали от около един месец. Решението

за продължаване с новото лечение зависи от статуса на пациента по отношение на имунната

реконституция, постигната, когато броят на циркулиращите T лимфоцити е равен на или е над

100 на µl.

Инструкции за работа

Преди работа със или прилагане на Zalmoxis

Zalmoxis се доставя директно в здравното заведение, в което ще се прилага. Доставката се

извършва в пари на течен азот. Сакът е поставен във втори сак (междинна опаковка), която

е поставена в алуминиева кутия (вторична опаковка). Целият пакет е обезопасен в

контейнер с течен азот, проектиран за поддържане на подходяща температура за

транспортиране и съхранение до времето на инфузия. Ако лекарственият продукт няма да

се подготвя веднага за инфузия, прехвърлете сака в пари на течен азот. Да не се облъчва.

Zalmoxis е приготвен от човешка кръв на конкретен донор и съдържа генетично

модифицирани клетки. Донорите са изследвани за преносими инфекциозни агенти в

съответствие с приложимите местни изисквания. Независимо от това, рискът от

пренасянето на инфекциозни вируси за медицинските специалисти не може да бъде

напълно изключен. Медицинските специалисти трябва да вземат подходящи предпазни

мерки (напр. носене на ръкавици и предпазни очила) при работа със Zalmoxis.

Вторичната и междинната опаковка трябва да се проверят за потвърждаване на продукта и

специфичния за пациента етикет, намиращ се върху горната част на кутията и върху

междинната опаковка.

Какво да се провери преди инфузията

Проверете дали сертификатът за анализ, съдържащ данните за идентифициране на

пациента, датата на изтичане на срока на годност и одобрението за инфузията, е получен от

притежателя на разрешението за употреба.

Проверете дали самоличността на пациента съответства на основната и уникална

информация за пациента, посочена върху сака със Zalmoxis и в сертификата за анализ.

След като пациентът бъде подготвен за инфузията, проверете целостта на сака със

Zalmoxis. Съдържанието на сака трябва да изглежда като непрозрачна, почти бяла,

замразена клетъчна дисперсия. Ако изглежда, че по сака има явни скъсвания или

нарушения на целостта, не използвайте продукта.

Поставете сака в два пластмасови сака (двойно обвиване) за избягване на директен контакт

с вода.

Като държите горната част на обвиващия сак над водата, поставете го във водна баня при

температура 37±1°C и обръщайте внимание да не допуснете проникване на вода в

уплътнението. Ако се получи теч по време на размразяването, не използвайте продукта.

Приложение

Когато е напълно размразен, извадете сака със Zalmoxis от двойното обвиване, подсушете

и дезинфекцирайте външните повърхности.

Продължете с инфузията възможно най-бързо, като избягвате престои на сака във водната

баня след размразяването.

Трябва да се влее целият обем, съдържащ се в сака. Препоръчителното време за инфузията

е около 20-60 минути

След инфузията

В края на инфузията промийте сака 2 или 3 пъти с физиологичен разтвор, като използвате

стерилна техника, за да приложите напълно Zalmoxis.

При завършването на промиването специфичният за пациента етикет върху сака трябва да

се отлепи и постави в досието на пациента.

Криосакът и неизползваният продукт или отпадните материали от него съдържат

генетично модифицирани организми и трябва да се изхвърлят в съответствие с местните

изисквания.

Не вливайте Zalmoxis, ако

не сте получили сертификат за анализ.

сертификатът за анализ е маркиран като отхвърлен.

Срокът на годност е изтекъл.

Уникалната информация за пациента върху инфузионния сак не съвпада с тази на

планирания пациент.

Целостта на продукта е нарушена по какъвто и да е начин начин.

Срок на годност и специални предпазни мерки за съхранение

Срокът на годност на Zalmoxis е 18 месеца, когато се съхранява в пари на течен азот.

Zalmoxis трябва да се използва незабавно след изваждане от контейнера за доставка. Ако

няма да се използва веднага, прехвърлете сака със Zalmoxis от контейнера за доставка в

пари на течен азот.

Срокът на годност след размразяване е 2 часа

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Заключения относно издаване на разрешение за употреба под условие и подобие,

представени от Европейската агенция по лекарствата

Заключения, представени от Европейската агенция по лекарствата, относно:

Разрешение за употреба под условие

Предвид заявлението, CHMP е на мнение, че съотношението полза/риск е благоприятно, за

да се препоръча издаване на разрешение за употреба под условие, както е обяснено по-

подробно в Европейския публичен оценъчен доклад.