Xyrem

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Xyrem
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Xyrem
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Други нервна система препарати,
 • Терапевтична област:
 • Катаплексията, Нарколепсията
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на нарколепсия с катаплексия при възрастни пациенти.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 28

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000593
 • Дата Оторизация:
 • 13-10-2005
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000593
 • Последна актуализация:
 • 05-01-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/359552/2014

EMEA/H/C/000593

Резюме на EPAR за обществено ползване

Xyrem

sodium oxybate

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Xyrem. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Xyrem.

Какво представлява Xyrem?

Xyrem e перорален разтвор, съдържащ активното вещество натриев оксибат (sodium oxybate)

(500 mg/ml).

За какво се използва Xyrem?

Xyrem се използва за лечение на възрастни, които страдат от нарколепсия с катаплексия.

Нарколепсията е нарушение на съня, което причинява прекомерна сънливост през деня.

Катаплексията е симптом на нарколепсия, който включва внезапна мускулна слабост в отговор на

емоционална реакция като гняв, страх, радост, смях или изненада. Катаплексията може да стане

причина за колапс на пациента.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Xyrem?

Лечението с Xyrem трябва да бъде започнато и провеждано под наблюдението на лекар с опит в

лечението на нарушенията на съня. Поради възможността от злоупотреба с натриев оксибат

лекарите трябва да изследват пациентите за анамнеза или податливост към лекарствена

зависимост преди лечението и да ги проследяват за злоупотреба или зависимост по време на

лечението.

Xyrem

EMA/359552/2014

Страница 2/4

Xyrem се дава в доза от 4,5 до 9 g дневно, разделена на две равни дози. Максималната дневна

доза е 9 g. Обикновено пациентите започват с две дози от 2,25 g (4,5 ml) дневно. След това дозата

се променя на интервали от една или две седмици в зависимост от реакцията на пациента. При

пациенти с чернодробни проблеми началната доза трябва да бъде намалена наполовина. Дозата

Xyrem трябва да се намали с една пета, ако едновременно с приема на Xyrem пациентът приема и

лекарството валпроат за друго заболяване. При пациенти с бъбречни проблеми трябва да се

обмисли хранителен режим с малко натрий. Пациентите, приемащи Xyrem, трябва да избягват

алкохола, тъй като той увеличава ефектите на Xyrem.

Xyrem е снабден с мерително пособие и чаша. Преди да приеме лекарството, пациентът трябва да

разтвори дозата във вода и да я приготви за пиене. Първата доза за деня се приема преди

лягане, най-малко 2-3 часа след хранене. Втората доза се приема от 2,5 до 4 часа по-късно.

Двете дози трябва да се приготвят по едно и също време преди лягане. За повече информация

вижте листовката.

Как действа Xyrem?

Активното вещество в Xyrem, натриев оксибат, е депресант на централната нервна система.

Точният му начин на действие не е известен, но се счита, че се свързва с рецепторните молекули

по повърхността на някои клетки в мозъка. Това води до промяна в активността на мозъка и

предизвиква „делта“ (бавни) мозъчни вълни и нощен сън. Когато се приема преди лягане, Xyrem

увеличава дълбокия сън и количеството време, прекарано в сън през нощта, като по този начин

намалява броя на периодите на заспиване през деня. Това подобрява симптомите на

нарколепсията.

Как е проучен Xyrem?

Ефектите на Xyrem при нарколепсия и катаплексия са изследвани при 707 пациенти в четири

проучвания. Във всички проучвания Xyrem е прилаган в дневна доза между 3 и 9 g и се сравнява с

плацебо (сляпо лечение). Първото проучване (136 пациенти) изследва ефектите на Xyrem върху

определен брой на катаплексичните пристъпи при четири седмици на лечение. Второто,

обхващащо 56 пациенти, които са приемали Xyrem в продължение на най-малко шест месеца,

сравнява ефектите от продължаване на приема на Xyrem в същата доза с ефектите от

преминаване към плацебо. Проучването измерва броя на катаплексичните пристъпи в

продължение на две седмици. Другите две проучвания (516 пациенти) изследват ефектите на

Xyrem върху прекомерната сънливост през деня и други симптоми на нарколепсия, като

лекарството е приемано самостоятелно или в добавка към вече прилагана на пациента доза

модафинил (стимулант, използван за лечение на нарколепсия). Основната мярка за ефективност е

промяната в сънливостта през деня.

Ефектите на Xyrem са проучени също при пациенти с фибромиалгия с умерени до тежки симптоми

в две кратки (12 седмици) проучвания при 1121 пациенти и в едно продължително (до девет

месеца) проучване при 560 пациенти. Фибромиалгията е заболяване с неизяснена причина,

предизвикващо постоянна дифузна болка и болезнена реакция при допир. Основната мярка за

ефективност се основава на намаляване на интензитета на болката и подобрение на функциите.

Какви ползи от Xyrem са установени в проучванията?

Xyrem е по-ефективен от плацебо за намаляване на симптомите. В първото проучване дневната

доза от 9 g намалява броя на катаплексичните пристъпи с 16,1 (от 23,5 до 8,7) на седмица в

сравнение със спад от 4,3 на седмица при пациентите, приемащи плацебо. Второто проучване

Xyrem

EMA/359552/2014

Страница 3/4

доказва, че Xyrem продължава да предотвратява катаплексични пристъпи след дългосрочно

лечение: при пациентите, които продължават да приемат Xyrem, няма промяна в броя на

пристъпите в продължение на две седмици, сравнено с увеличение от 21,0 пристъпи при

пациентите, които са преминали на плацебо. Xyrem намалява също прекомерната дневна

сънливост при пациентите, които продължават да приемат модафинил, както и при пациентите,

приемащи Xyrem самостоятелно.

Данните от проучвания за фибромиалгия не подкрепят употребата на Xyrem за това заболяване

при европейската популация.

Какви са рисковете, свързани с Xyrem?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Xyrem (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са замяност, главоболие и гадене (позиви за повръщане). Гадене се наблюдава по-

често при жени, отколкото при мъже. Xyrem може да предизвика също респираторна депресия

(потискане на дишането). За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени

при Xyrem, вижте листовката.

Xyrem не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към натриев

оксибат или към някоя от останалите съставки. Не трябва да се прилага при пациенти с голяма

депресия, при пациенти с „дефицит на сукцинил семиалдехид дехидрогеназа” (рядка метаболитна

болест) или при пациенти, които са лекувани с опиоиди (напр. някои обезболяващи) или

барбитурати (напр. анестетици и лекарства за предотвратяване на епилептични припадъци).

Поради възможността от злоупотреба с натриев оксибат лекарите трябва да следят строго

пациентите, приемащи Xyrem. Също така на пациентите се препоръчва да не приемат алкохол по

време на лечението с Xyrem. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Xyrem е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Xyrem са по-големи от рисковете. Въпреки че най-ефективната доза е

9 g, тя е свързвана с високи нива на нежелани лекарствени реакции, поради това Комитетът

препоръча начална доза от 4,5 g дневно. Тъй като ефективната доза се доближава до дозата, при

която нежеланите лекарствени реакции стават сериозни, увеличаването ѝ трябва да се извършва

стриктно и под наблюдението на лекар с опит в лечението на нарушенията на съня. Комитетът

препоръча на Xyrem да се издаде разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Xyrem?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Xyrem се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Xyrem, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Фирмата производител на Xyrem ще сведе до минимум риска от злоупотреба с Xyrem чрез

предоставяне на обучителни материали за здравните работници и за пациентите, чрез строг

контрол на разпространението на лекарството и чрез проследяване на неговата употреба.

Допълнителна информация за Xyrem:

На 13 октомври 2005 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Xyrem, валидно

в Европейския съюз.

Xyrem

EMA/359552/2014

Страница 4/4

Пълният текст на EPAR за Xyrem може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment ReportsЗа повече информация относно

лечението с Xyrem прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2014.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

ПРИЛОЖЕНИЕ

I

КРАТКА

ХАРАКТЕРИСТИКА

НА

ПРОДУКТА

1.

ИМЕ

НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ

ПРОДУКТ

Xyrem 500 mg/ml перорален разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН

И

КОЛИЧЕСТВЕН

СЪСТАВ

Всеки ml разтвор

съдържа 500 mg натриев оксибат (sodium oxybate).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА

ФОРМА

Перорален разтвор.

Пероралният разтвор е бистър до леко опалесцентен.

4.

КЛИНИЧНИ

ДАННИ

4.1

Терапевтични

показания

Лечение на нарколепсия с катаплексия при възрастни.

4.2

Дозировка

и

начин

на

приложение

Лечението трябва да бъде назначено и провеждано под ръководството на лекар, имащ опит в

лечението на нарушенията на съня.

Дозировка

Препоръчаната начална доза е 4,5 g/дневно натриев оксибат разделена на две равни дози от

2,25 g/доза. Дозата трябва да бъде титрирана до получаването на ефективна доза въз основа на

ефикасността и поносимостта (вж. точка 4.4) до максимум 9 g/дневно, разделена на две равни

дози от 4,5 g/доза чрез повишаване или понижаване на дозата от порядъка на 1,5 g/дневно

(например 0,75 g/доза). Препоръчва се период от минимум една до две седмици между

отделните повишавания на дозата. Дозата от 9 g/дневно не трябва да бъде превишавана поради

възможността за поява на тежки симптоми при дози от 18 g/дневно или повече (вж. точка 4.4).

Единични дози от 4,5 g не трябва да бъдат прилагани, освен ако пациентът не е преминал

предварително титриране до достигане на тази доза.

Ако едновременно се използват натриев оксибат и валпроат (вж. точка 4.5), се препоръчва

намаляване на дозата на натриев оксибат с 20%. Препоръчителната начална доза за натриев

оксибат, когато се използва едновременно с валпроат, е 3,6 g на вечер, приеман перорално на

две равно разделени дози от приблизително 1,8 g. Ако едновременната употреба е обоснована,

трябва да се наблюдава отговорът на пациента и поносимостта, като дозата трябва да бъде

съответно адаптирана (вж. точка 4.4.).

Преустановяване приема на Xyrem

Ефектите от преустановяване приема на натриев оксибат не са системно проучени в

контролирани клинични проучвания (вж. точка 4.4).

Ако пациентът преустанови приема на лекарствeния продукт за повече от 14 последователни

дни, то е необходимо повторно титриране на дозата, започвайки от най-ниската доза.

Специални

популации

Старческа

възраст

Пациентите в старческа възраст трябва да бъдат внимателно проследявани за нарушения на

двигателната и/или когнитивната функция по време на прием на натриев оксибат (вж. точка

4.4).

Чернодробно

увреждане

При всички пациенти с чернодробно нарушение, началната доза трябва да бъде намалена

наполовина, като се проследява внимателно отговора спрямо повишаване на дозата (виж 4.4).

Бъбречно

увреждане

Всички пациентите с нарушена бъбречна функция трябва да спазват диетичен режим, свързан с

намаляване приема на натрий (вж. точка 4.4).

Педиатрична

популация

Безопасността и ефикасността на натриев оксибат при деца и юноши на възраст 0 до 18 години

не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Xyrem трябва да се прилага перорално преди лягане и отново 2,5 до 4 часа по-късно.

Препоръчва се двете дози Xyrem да се приемат по едно и също време спрямо времето на лягане.

Xyrem се предоставя заедно с разграфена мерителна спринцовка и две 90 ml дозиращи чашки,

със защитена от деца капачка. Всяка измерена доза Xyrem трябва да бъде поставена в

дозиращата чашка и разредена с 60 ml вода преди приема. Тъй като храната значително

намалява бионаличността на натриевия оксибат, пациентите трябва да се хранят най-малко

няколко (2-3) часа преди приема на първата доза Xyrem преди лягане. Пациентите трябва

винаги да спазват едно и също време за прием спрямо храненето. Дозите трябва да се приемат в

рамките на 24 часа след приготвяне или да се изхвърлят.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Пациенти с тежка депресия.

Пациенти с дефицит на сукцинил семиалдехид дехидрогеназа.

Пациенти лекувани с опиоиди или барбитурати.

4.4

Специални

предупреждения

и

предпазни

мерки

при

употреба

Xyrem

има

потенциал

да

потиска

дишането

Потискане на ЦНС и дишането

Натриевият оксибат има и потенциал да предизвиква потискане на дишането. Апнея и

респираторна депресия са наблюдавани при здрави индивиди приемали на гладно единична

доза от 4,5 g (два пъти над препоръчителната начална доза). Пациентите трябва да бъдат

попитани за признаци на потискане на централната нервна система (ЦНС) и дишането.

Необходимо е повишено внимание при пациентите с подлежащо респираторно нарушение.

Поради повишения риск от сънна апнея, пациенти с ИТМ ≥ 40 kg/m

трябва да се проследяват

внимателно, когато приемат натриев оксибат.

Приблизително 80% от пациентите, приемали натриев оксибат по време на клинични

проучвания, са продължили употребата на стимуланти на ЦНС. Не е известено дали това

повлиява дишането през нощта. Преди повишаване дозата на натриев оксибат (вж. точка 4.2),

предписващия лекар трябва да бъде наясно, че апнея по време на сън се наблюдава при 50% от

пациентите с нарколепсия.

Бензодиазепини

Като се има предвид възможността за увеличаване на риска от потискане на дишането,

трябва да се избягва едновременната употреба на бензодиазепини и натриев оксибат.

Алкохол

и

лекарствени

продукти,

потискащи

ЦНС

Едновременната употреба на алкохол или някакви лекарствени продукти, потискащи

ЦНС, заедно с натриев оксибат, може да доведе до засилване ефектите на натриевия

оксибат за потискане на ЦНС, както и до повишен риск от потискане на дишането.

Следователно, пациентите трябва да бъдат предупредени да не употребяват алкохол в

комбинация с натриев оксибат.

Инхибитори

на

гама

хидроксибутират

(ГХБ)

дехидрогеназа

Необходимо е повишено внимание при пациенти, които се лекуват едновременно с

валпроат или други инхибитори на ГХБ дехидрогеназа, тъй като са наблюдавани

фармакокинетични и фармакодинамични взаимодействия при едновременното

приложение на натриев оксибат и валпроат (вж. точка 4.5). Ако едновременната употреба

е обоснована, трябва да се обмисли коригиране на дозата (вж. точка 4.2). В допълнение,

трябва да се наблюдава внимателно отговорът на пациента и поносимостта, като дозата

трябва да бъде съответно адаптирана.

Топирамат

Кома и повишена плазмена концентрация на ГХБ са клинично наблюдавани след

едновременно приложение на натриев оксибат и топирамат. Поради това, пациентите

трябва да бъдат предупредени да не използват топирамат в комбинация с натриев оксибат

(вж. точка 4.5).

Потенциал за злоупотреба и зависимост

Натриевият оксибат, който е под формата на натриева сол на ГХБ, e активно вещество,

потискащо ЦНС с добре познат потенциал за злоупотреба. Преди започване на лечението,

лекарите трябва да оценяват пациентите за съществувала или предразположение към

злоупотреба с лекарства. Пациентите трябва да бъдат редовно наблюдавани и в случай на

съмнение за злоупотреба, лечението с натриев оксибат трябва да се прекрати.

Съобщавани са случаи на зависимост след неправомерна употреба на ГХБ при често повтарящи

се дози (18 до 250 g/дневно) над терапевтичните дози. Поради липсата на убедителни данни за

възникването на зависимост при пациентите, приемащи натриев оксибат в терапевтични дози,

тази възможност не може да бъде изключена.

Пациенти с порфирия

Установено е, че натриевият оксибат не е безопасен за пациентите с порфирия, тъй като е

показал порфирогенност при животни или in vitro системи.

Невропсихични събития

По време на лечението с натриев оксибат пациентите може да станат объркани. Ако това се

случи, те трябва да бъдат напълно изследвани и съответно лекувани, при спазването на

индивидуален подход. Други невропсихични случаи включват тревожност, психоза, параноя,

халюцинации и възбуда. Появата на нарушения в мисленето, включително мисли за

извършване на действия на насилие (включително нараняване на околните) и/или отклонения в

поведението, при лечение на пациентите с натриев оксибат, изисква внимателна и незабавна

оценка.

Появата на депресия по време на лечението на пациентите с натриев оксибат, изисква

внимателна и незабавна оценка. Пациентите с анамнеза за депресивни заболявания в миналото

и/или опити за самоубийство трябва да бъдат проследявани с особено внимание за появата на

депресивни симптоми по време на приема на натриев оксибат. Тежката депресия е

противопоказание за приложение на Xyrem (вж. точка 4.3).

Ако по време на лечението с натриев оксибат пациентът развие уринна или фекална

инконтиненция, предписващият лекар трябва да обмисли провеждането на изследвания за

изключване на неоткрити етиологични причини.

По време на клинични проучвания с натриев оксибат са съобщавани случаи на ходене на сън.

Не е ясно дали някои или всички тези епизоди отговарят на истинския сомнамбулизъм

(парасомния, появяваща се по време на не-REM съня), или се дължат на някакво друго

специфично медицинско нарушение. При пациенти с подобни епизоди на ходене на сън, трябва

да се има предвид риска от самонараняване. Ето защо, епизодите на ходене на сън трябва да

бъдат внимателно оценявани, като се предприемат съответни мерки.

Прием на натрий

Пациентите приемащи натриев оксибат получават допълнително количество натрий от

порядъка на 0,82 g (за доза от 4,5 g/дневно Xyrem) до 1,6 g (за доза от 9 g/дневно Xyrem).

Необходимо е препоръчването на диетичен режим с намаляване приема на натрий при лечение

на пациентите със сърдечна недостатъчност, хипертензия или нарушена бъбречна функция (вж.

точка 4.2).

Старческа възраст

Съществува много ограничен опит с прилагането на натриев оксибат в старческа възраст. Ето

защо, пациентите в старческа възраст трябва да бъдат внимателно проследявани за нарушения

на двигателната и/или когнитивна функция по време на прием на натриев оксибат.

Пациенти с епилепсия

Наблюдавани са припадъци при пациенти, лекувани с натриев оксибат. При пациенти с

епилепсия, безопасността и ефикасността на натриев оксибат не е установена, поради което

неговата употреба не се препоръчва.

Ребаунд ефект и синдром на отнемането

Ефектите от преустановяване приема на натриев оксибат не са системно проучени в

контролирани клинични проучвания. При някои пациенти, каталепсията може да се възобнови

с по-висока честота при прекъсване на лечението с натриев оксибат. въпреки че това може да се

дължи на нормалната вариабилност на заболяването. Независимо от факта, че опита по време

на клинични проучвания с натриев оксибат в терапевтични дози, при пациенти с

нарколепсия/каталепсия не показва ясни доказателства за синдрома на отнемане, в редки

случаи са наблюдавани безсъние, главоболие, тревожност, замаяност, нарушение на съня,

сомнолентност, халюцинации и психични нарушения при преустановяване приема на ГХБ.

4.5

Взаимодействие

с

други

лекарствени

продукти

и

други

форми

на

взаимодействие

Комбинирането на алкохол с натриев оксибат може да доведе до засилване ефектите на

потискане на ЦНС от страна на натриевия оксибат. Пациентите трябва да бъдат

предупреждавани да не приемат никакви алкохолни напитки в комбинация с натриев оксибат.

Натриев оксибат не трябва да се комбинира със седативни хипнотици или други продукти,

потискащи ЦНС.

Седативни

сънотворни

Проучвания за лекарствени взаимодействия при здрави възрастни с натриев оксибат (единична

доза 2,25 g) и лоразепам единична доза 2 mg) и золпидем тартарат единична доза 5 mg) не

показват фармакокинетични взаимодействия. Повишена сънливост се наблюдава при

едновременното приложение на натриев оксибат (2,25 g) и лоразепам (2 mg). Не е оценено

фармакодинамичното взаимодействие със золпидем. Когато по-високи дози до 9 g/дневно

натриев оксибат се комбинират с по-високи дози сънотворни (в препоръчаните граници на

дозата), не могат да бъдат изключени фармакодинамични взаимодействия, свързани със

симптоми на потискане на ЦНС и/или потискане на дишането (вж. точка 4.3).

Трамадол

Проучване за лекарствени взаимодействия при здрави възрастни с натриев оксибат (единична

доза 2,25 g) и трамадол (единична доза 100 mg) не показва

фармакокинетични/фармакодинамични взаимодействия. Когато по-високи дози до 9 g/дневно

натриев оксибат се комбинират с по-високи дози на опиоиди (в препоръчаните граници на

дозата) не могат да бъдат изключени фармакодинамични взаимодействия, свързани със

симптоми на потискане на ЦНС и/или потискане на дишането (вж. точка 4.3).

Антидепресанти

Проучвания за лекарствени взаимодействия при здрави възрастни не показват

фармакокинетични взаимодействия между натриев оксибат (единична доза 2,25 g) и

антидепресантите протриптилинов хидрохлорид (единична доза 10 g) и дулоксетин (60 mg в

равновесно състояние). Не се наблюдава допълнителен ефект върху сънливостта при

сравняването на единична дози натриев оксибат самостоятелно (2,25 g) и натриев оксибат

(2,25 g) в комбинация с дулоксетин (60 mg в равновесно състояние). Антидепресанти са били

използвани при лечение на каталепсията. Възможен адитивен ефект на антидепресантите и

натриев оксибат не може да бъде изключен. Честотата на нежеланите реакции е повишена при

едновременното приложение на натриев оксибат и трициклични антидепресанти.

Модафинил

Проучване за лекарствени взаимодействия при здрави възрастни не показва фармакокинетични

взаимодействия между натриев оксибат (единична доза 4,5 g) и модафинил (единична доза

200 mg). Натриев оксибат е прилаган в клинични проучвания при нарколепсия едновременно

със стимулиращи ЦНС продукти при около 80% от пациентите. Не е известно дали това

повлиява дишането през нощта.

Омепразол

Едновременното приложение с омепразол няма клинично значими ефекти върху

фармакокинетиката на натриевия оксибат. Ето защо, не се изисква промяна в дозата на натриев

оксибат при едновременно приложение с инхибитори на протонната помпа.

Ибупрофен

Проучванията за лекарствени взаимодействия при здрави възрастни не са показали

фармакокинетични взаимодействия между натриев оксибат и ибупрофен.

Диклофенак

Проучванията за лекарствени взаимодействия при здрави възрастни не са показали

фармакокинетични взаимодействия между натриев оксибат и диклофенак. Едновременното

приложение на натриев оксибат и диклофенак при здрави доброволци е намалило дефицита на

вниманието, което се причинява от самостоятелния прием на Xyrem, измерено чрез

психометрични тестове.

Инхибитори

на

ГХБ

дехидрогеназа

Тъй като натриевият оксибат се метаболизира от ГХБ дехидрогеназата, съществува

потенциален риск от взаимодействие с лекарствени продукти, които стимулират или инхибират

този ензим (напр. валпроат, фенитоин или етосуксимид) (вж. точка 4.4.).

Едновременното приложение на натриев оксибат (6 g дневно) с валпроат (1 250 mg дневно)

води до повишаване на системната експозиция на натриев оксибат с приблизително 25% и няма

значителна промяна в C

max.

Не е наблюдаван ефект върху фармакокинетиката на валпроат.

Произтичащите фармакодинамични ефекти, включително повишеното нарушение в

когнитивната функция и сънливостта, са по-силни при едновременното приложение, в

сравнение с тези, наблюдавани при всяко от лекарствата, приемани самостоятелно. Ако

едновременната употреба е обоснована, трябва да се наблюдава отговорът на пациента и

поносимостта, като при необходимост да се извърши коригиране на дозата (вж. точка 4.2).

Топирамат

Не могат да бъдат изключени възможни фармакодинамични и фармакокинетични

взаимодействия при едновременната употреба на натриев оксибат и топирамат, тъй като

клинично наблюдавани кома и повишена плазмена концентрация на ГХБ са съобщени при

пациент(и) при едновременна употреба на натриев оксибат и топирамат (вж. точка 4.4).

In vitro проучвания с човешки чернодробни микрозоми показват, че натриев оксибат не

инхибира значимо активността на човешките изоензими (вж. точка 5.2).

4.6

Фертилитет,

бременност

и

кърмене

Бременност

Проучванията при животни не показват данни за тератогенност, но ембриолеталност е

наблюдавана както при проучвания при плъхове, така и при зайци (вж. точка 5.3).

Данните от ограничен брой бременни жени с експозиция през първия триместър, показват

възможен повишен риск от спонтанни аборти. До момента няма други значими

епидемиологични данни.

Ограничените данни от бременни пациентки във втори и трети триместър на бременността не

показват нито малформативна, нито фето/неонатална токсичност на натриев оксибат.

Натриев оксибат не се препоръчва по време на бременност.

Кърмене

Натриев оксибат и / или неговите метаболити се екскретира в кърмата. Наблюдавани са

промени в протичането на съня при кърмачета на майки с експозиция, което може би е в

съответствие с ефектите на натриев оксибат върху нервната система. Не трябва да се използва

натриев оксибат по време на кърмене.

Фертилитет

Липсват клинични данни за ефекта на натриев оксибат върху фертилитета. Изпитванията при

мъжки и женски плъхове с дози ГХБ до 1000 mg/kg дневно не предоставят доказателства за

нежелани лекарствени реакции по отношение на фертилитета.

4.7

Ефекти

върху

способността

за

шофиране

и

работа

с

машини

Натриев оксибат оказва значимо въздействие върху способността за шофиране и работа с

машини.

Най-малко 6 часа след приема на натриев оксибат, пациентите не трябва да извършват

дейности, изискващи пълна концентрация на вниманието и двигателна координация, като

работа с машини или шофиране.

Когато пациентите започнат приема на натриев оксибат, е необходимо изключително внимание

при шофиране, работа с тежки машини или извършването на всякакви други дейности, които

може да бъдат опасни или изискват пълно внимание, докато не стане известно, дали този

лекарствен продукт продължава да има ефект върху тях на следващия ден.

4.8

Нежелани

лекарствени

реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции са замаяност, гадене и главоболие, появяващи се

при 10% до 20% от пациентите. Най-сериозните нежелани реакции са опит за самоубийство,

психоза, респираторна депресия и гърч.

Безопасността и ефикасността на натриев оксибат в лечението на симптомите на нарколепсия е

установена в четири многоцентрови, рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани,

паралелногрупови изпитвания, при пациенти с нарколепсия с катаплексия, с изключение на

едно изпитване, при които за включване не се е изисквала катаплексия. За да се направи оценка

на натриев оксибат при показанието фибромиалгия, са проведени две фаза 3 и едно фаза 2

двойнослепи, паралелногрупови, плацебо-контролирани проучвания. Освен това са проведени

рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани кръстосани проучвания за лекарствени

взаимодействия с ибупрофен, диклофенак и валпроат при здрави индивиди, които са обобщени

в точка 4.5.

В допълнение към нежеланите реакции, съобщени по време на клиничните изпитвания,

нежелани лекарствени реакции са били съобщени и от постмаркетинговия опит. Не винаги е

възможно да се направи надеждна оценка на честотата на тяхната проява в популацията,

подлежаща на лечение.

Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции

Нежеланите лекарствени реакции са изброени съгласно системо-органна класификация по

MedDRA.

Оценка на честотата: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до <

1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от

наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват

в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Инфекции и инфестации

Чести:

назофарингит, синузит

Нарушения на имунната система

Нечести:

свръхчувствителност

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести:

aнорексия, намален апетит

С

неизвестна

честота:

дехидратация, повишен апетит

Психични нарушения

Чести:

депресия, катаплексия, тревожност, ярки сънища, състояние на обърканост,

дезориентация, кошмари, ходене на сън, нарушение на съня, безсъние, среднощно безсъние,

нервност

Нечести:

опит за самоубийство, психоза, параноя, халюцинации, патологично мислене,

възбуда, трудно заспиване

С

неизвестна

честота:

суицидна идеация, хомицидна идеация, агресия, еуфорично

настроение, свързано със съня хранително разстройство, паническа атака, мания /биполярно

разстройство, заблуда, бруксизъм, раздразнителност и повишено либидо.

Нарушения на нервната система

Много

чести:

замаяност, главоболие

Чести:

сънна парализа, сомнолентност, тремор, нарушения в равновесието, нарушено

внимание, хипоестезия, параестезия, седация, дисгеузия

Нечести:

миоклонус, амнезия, синдром на неспокойните крака

С

неизвестна

честота:

гърч, загуба на съзнание, дискинезия

Нарушения на очите

Чести

: замъглено зрение

Нарушения на ухото и лабиринта

Чести

: вертиго

С

неизвестна

честота:

шум в ушите

Сърдечни нарушения

Чести:

палпитации

Съдови нарушения

Чести:

хипертония

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести:

диспнея, хъркане, назална конгестия

С

неизвестна

честота:

респираторна депресия, сънна апнея

Стомашно-чревни нарушения

Много

чести:

гадене (честотата на гаденето е по-висока при жените, в сравнение с мъжете)

Чести:

повръщане, диария, болка в горната част на корема

Нечести

: фекална инконтиненция

С

неизвестна

честота:

сухота в устата

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести:

хиперхидроза, обрив

С

неизвестна

честота:

уртикария, ангиоедем, себорея

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести:

артралгия, мускулни спазми, болки в гърба

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Чести:

енурезис ноктурна, инконтиненция на урината

С

неизвестна

честота:

полакиурия /чести позиви за уриниране, ноктурия

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести:

астения, умора, чувство на опиянение, периферен оток

Изследвания

Чести:

повишаване на кръвното налягане, намаляване на теглото

Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултат на интервенции

Чести:

падания

Описание на избрани нежелани реакции

При някои пациенти каталепсията може да се възобнови с по-висока честота при прекъсване на

лечението с натриев оксибат, въпреки че това може да се дължи на нормалната вариабилност на

заболяването. Независимо от факта, че опита по време на клинични проучвания с натриев

оксибат в терапевтични дози при пациенти с нарколепсия/каталепсия не показва ясни

доказателства за синдрома на отнемане, в редки случаи са наблюдавани нежелани реакции,

като безсъние, главоболие, тревожност, замаяност, нарушение на съня, сомнолентност,

халюцинации и психични нарушения след преустановяване приема на ГХБ.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Информацията относно признаците и симптомите на предозиране с натриев оксибат е

ограничена. Повечето от данните са получени след неправомерна употреба на ГХБ. Натриевият

оксибат е натриева сол на ГХБ. Случаи, свързани със синдрома на отнемане, са наблюдавани

извън терапевтичната област.

Симптоми

Пациентите показват различна степен на нарушение на съзнанието, което може бързо да

премине в объркване, възбудно агресивно състояние с атаксия и кома. Може да бъдат

наблюдавани повръщане (дори при нарушено съзнание), диафореза, главоболие и нарушени

психомоторни умения. Наблюдавано е и замъглено зрение. При по-високи дози са съобщавани

случаи на повишаване дълбочината на комата. Съобщени са случаи на миоклонус и тонично-

клонични гърчове. Има съобщения за нарушаване честотата и дълбочината на дишането и

животозастрашаваща респираторна депресия, необходимост от интубиране и вентилиране.

Наблюдавано е дишане тип Чейн-Стокс и апнея. Състоянието на безсъзнание може да бъде

придружено с брадикардия и хипотермия, както и с мускулна слабост, при запазване на

сухожилните рефлекси. Брадикардията се повлиява от интравенозно приложение на атропин.

Мерки при предозиране

При съмнение за приемане на по-голямо количество може да се обмисли извършването на

стомашна промивка. Тъй като може да е налице повръщане при нарушено съзнание, трябва да

се има предвид необходимостта от поставянето на пациента в подходящо положение (в легнало

странично ляво положение) и предпазване на дихателните пътища чрез интубиране. Въпреки че

при пациентите в дълбока кома може да липсва рефлекса за дразнене при поставяне на чуждо

тяло в устата, при тези пациенти също може да има трудности при интубиране, поради което

трябва да се обмисли възможността за бързо въвеждане (без използването на седация).

Не се очаква противодействие на ефектите на потискане върху централната нервна система от

страна на натриевия оксибат при приложението на флумазенил. Не съществуват достатъчно

данни за препоръчването на налоксон за лечение на предозирането с ГХБ. Приложението на

хемодиализа и други форми на извеждане от организма на лекарствени продукти не са били

проучвани при предозиране с натриев оксибат. Освен това, поради бързия метаболизъм на

натриев оксибат, тези мерки не са оправдани.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ

СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични

свойства

Фармакотерапевтична група: Други лекарствени продукти за нервната система, ATC код:

N07XX04.

Натриевият оксибат е депресант на централната нервна система, който намалява прекомерната

дневна сънливост и катаплексия при пациенти с нарколепсия и променя структурата на

съня,като намалява накъсания сън през нощта. Точният механизъм, по който натриевия оксибат

оказва своя ефект върху катаплексия, е неизвестен, въпреки че се смята, че той действа чрез

произвеждането на бавни (делта) вълни по време на сън и заздравява нощния сън. Натриев

оксибат, приет преди нощния сън увеличава етап 3 и етап 4 на съня и повишава латентността на

съня, редуцирайки появата на REM периодите на съня (SOREMPs). Възможно е и участието на

други механизми, които все още не са изяснени. Въз основа на данните от клинични

проучвания, повече от 80 % от пациентите продължават едновременната употреба на

стимуланти.

Ефективността на натриев оксибат в лечението на симптомите на нарколепсия е установена в

четири многоцентрови, рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани, паралелно-

групови проучвания (Проучване 1, 2, 3 и 4) при пациенти с нарколепсия с катаплексия, с

изключение на проучване 2, в което катаплексията не е била условие за включване.

Едновременна употреба на стимуланти е била позволена при всички проучвания (с изключение

на фазата на активното лечение в проучване 2); антидепресантите са били оттегляни преди

активното лечение при всички проучвания с изключение на проучване 2. Във всяко проучване,

дневната доза е разделяна на две равни дози. Първата доза се е приемала при лягане всяка нощ,

а втората доза се е приемала 2,5 до 4 часа по-късно.

Таблица

1

Обобщени

резултати

от

проведените

клиничните

проучвания

с

натриев

оксибат

при

лечение

на

нарколепсия

Проучване

Първична

ефикасност

N

Вторична

ефикасност

Продължи-

телност

Активно

лечение

и

Доза

(g/d)

Проучване 1

EDS (ESS);

CGIc

MWT/Структура на

съня/ Катаплексия /

Заспивания /FOSQ

8 седмици

Xyrem 4,5 - 9

Проучване 2

EDS (MWT)

Структура на съня /

ESS/CGIc/ Заспивания

8 седмици

Xyrem 6 – 9

Modafinil

200-600 mg

Проучване 3

Катаплексия

EDS (ESS)/CGIc/

Заспивания

4 седмици

Xyrem 3 - 9

Проучване 4

Катаплексия

Няма

4 седмици

Xyrem 3 - 9

EDS – Прекомерна сънливост през деня /Excessive daytime sleepiness/; ESS – Скала на съня на

Epworth /Epworth Sleepiness Scale/; MWT – покриване на теста за бодрост /Maintenance of

Wakefulness Test/; Заспивания – /брой на непреднамерените заспивания през деня/; CGIc –

Клинично общо впечатление от промяната /Clinical Global Impression of Change/; FOSQ –

функционални резултати от въпросника за съня /Functional Outcomes of Sleep Questionnaire/

Проучване 1 включва 246 пациенти с нарколепсия и включва 1 седмица период на титриране.

Първичните измерители на ефикасността са били промяната в прекомерната сънливост през

деня, оценена по скалата на съня на Epworth (ESS) и промяната на общата тежест на

симптомите на пациентите, определена от изследователя, използвайки оценката на клиничното

общо впечатление от промяната (CGI-c).

Таблица

2

Обобщение

на

ESS

в

проучване

1

Скала

на

съня

на

Epworth (ESS;

обхват

0-24)

Дозови групи

[g/d (n)]

Изходни

стойности

Крайна точка

Медианна промяна

спрямо изходните

стойности

Промяна спрямо

изходните стойности

сравнена с плацебо

(p-стойност)

Плацебо (60)

17,3

16,7

-0,5

4,5 (68)

17,5

15,7

-1,0

0,119

6 (63)

17,9

15,3

-2,0

0,001

9 (55)

17,9

13,1

-2,0

< 0,001

Таблица

3

Обобщение

на

CGI-c

в

проучване

1

Клинично общо впечатление от промяната (CGI-c)

Дозови групи

[g/d (n)]

Отговарящи*

N (%)

Промяна спрямо изходните

стойности сравнена с плацебо

(p-стойност)

Плацебо (60)

13 (21,7)

4,5 (68)

32 (47,1)

0,002

6 (63)

30 (47,6)

< 0,001

9 (55)

30 (54,4)

< 0,001

* CGI-c данни са анализирани чрез определяне на отговорилите на лечението пациенти с много

голямо подобрение или с голямо подобрение.

Проучване 2 сравнява ефектите на перорално приложения натриев оксибат, модафинил и

натриев оксибат + модафинил с плацебо в лечението на дневната сънливост при нарколепсия.

През 8 седмичния двойно-сляп период, пациентите са приемали модафинил в установените

дози или като плацебо. Дозата на натриевия оксибат или плацебо е била 6 g/ден за първите 4

седмици и повишена на 9 g/ден за останалите 4 седмици. Първичен измерител на ефикасността

е била прекомерна сънливост през деня, определена по обективния отговор в MWT.

Таблица

4

Обобщение

на

MWT

в

проучване

2

ПРОУЧВАНЕ

2

Дозови групи

Изходни

стойности

Крайна точка

Средна промяна

спрямо изходните

стойности

Крайна точка

сравнена с

плацебо

Плацебо (56)

-2,7

Натриевия оксибат (55)

11,5

11,3

0,16

<0,001

Модафинил (63)

10,5

-0,6

0,004

Натриев оксибат +

Модафинил (57)

10,4

12,7

<0,001

Проучване 3 включва 136 нарколептични пациенти с умерена до тежка катаплексия (средно 21

катаплексични пристъпа за седмица) към периода на включване в проучването. Първичен

измерител на ефикасност в това проучване е честотата на катаплексичните пристъпи.

Таблица

5

Обобщение

на

резултатите

в

проучване

3

Дозировка

Брой

пациенти

Катаплексични

пристъпи

Проучване 3

Изходни

стойности

Средна промяна

спрямо

изходните

стойности

Промяна в

изходните

стойности

сравнена с

плацебо

(p-стойност)

Среден брой пристъпи/седмица

Плацебо

20,5

3,0 g/дневно

20,0

0,5235

6,0 g/дневно

23,0

0,0529

9,0 g/дневно

23,5

0,0008

Проучване 4 включва 55 нарколептични пациенти, приемали натриев оксибат от 7 до 44 месеца

(в условията на отворено проследяване). Пациентите са рандомизирани да продължат

лечението с натриев оксибат в установените дози или да приемат плацебо. Проучване 4 е

специално разработено да оцени дългосрочната ефикасност на натриев оксибат при

продължително приложение. Първичен измерител на ефикасност в това проучване е честотата

на катаплексичните пристъпи.

Таблица

6

Обобщени

резултати

от

проучване

4

Група

на

лечение

Брой

пациенти

Катаплексични

пристъпи

Изпитване 4

Изходни

стойности

Медиана на

промяна спрямо

изходните

стойности

Промяна в

изходните

стойности

сравнена с

плацебо

(p-стойност)

Среден брой пристъпи/две седмици

Плацебо

21,0

Натриев оксибат

p <0,001

В проучване 4, числения израз на отговора на пациентите лекувани с дози от 6 до 9 g/дневно е

подобен, като при пациентите лекувани с дози по-ниски от 6 g/дневно не е наблюдаван ефект.

5.2

Фармакокинетични

свойства

След перорално приложение, натриев оксибат се абсорбира бързо и почти напълно;

абсорбцията се забавя и понижава от богата на мазнини храна. Елиминира се основно чрез

метаболизъм, като елиминационният полуживот е 0,5 до 1 час. Фармакокинетиката е

нелинейна, с площ под кривата на плазмената концентрация (AUC) спрямо кривата на времето,

повишаваща се 3,8-пъти при удвояване на дозата от 4,5 g на 9 g. Фармакокинетичните

параметри не се променят при многократно приложение.

Абсорбция

След перорално приложение натриев оксибат се абсорбира бързо, като абсолютната му

бионаличност е около 88 %. Средните пикови плазмени концентрации (1-ви 2-ри пик) след

прием на дневна доза от 9 g, разделена на две равни дози, приети през 4 часа са съответно 78 и

g/ml. Средното време за достигане на пиковата плазмена концентрация (T

) варира от

0,5 до 2 часа в осем фармакокинетични проучвания. След перорално приложение, плазмените

нива на натриев оксибат нарастват повече спрямо пропорционалното повишаване на дозата.

Единични дози по-високи от 4,5 g не са проучвани. Приема на натриев оксибат непосредствено

след богата на мазнини храна, води до забавяне на абсорбцията (средно нарастване на T

от

0,75 часа до 2,0 часа) и намаляване на пиковото плазмено ниво (C

) със средно 58

и на

системната експозиция (AUC) с 37

Разпределение

Натриев оксибат е хидрофилно вещество с установен обем на разпределение от порядъка на

190-384 ml/kg. При концентрации на натриев оксибат вариращи от 3 до 300

g/ml, по-малко от

1% се свързва с плазмените белтъци.

Биотрансформация

Проучванията при животни показват, че метаболизмът е основният път на елиминиране на

натриев оксибат, при което се образува въглероден двуокис и вода, чрез цикъла на

трикарбоновата киселина (Кребс) и вторично чрез

-окисление. Основният път включва

цитозолния НАДФ

-свързан ензим ГХБ дехидроксигеназа, катализиращ превръщането на

натриев оксибат в сукцинил семиалдехид, който след това се биотрансформира до сукцинилова

киселина чрез ензима сукцинил семиалдехид дехидрогеназа. Сукциниловата киселина влиза в

цикъла на Кребс, където се метаболизира до въглероден двуокис и вода. Вторият

митохондриален окислително-редуктазен ензим, трансхидрогеназа, също катализира

превръщането на сукцинил хемихидрата в присъствието на

-кетоглутарат. Алтернативният

път за биотрансформация включва

-окисление, чрез 3,4-дихидроксибутират до ацетил-КоА,

който също влиза в цикъла на лимонената киселина, в резултат на което се получава

въглероден двуокис и вода. Не са установени активни метаболити.

In vitro проучванията върху човешки чернодробни микрозоми показват, че натриев оксибат не

потиска значимо активността на човешките изоензими.: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 или CYP3A при концентрации от 3 mM (378

g/ml). Тези нива са по-високи от нивата,

достигани при терапевтичните дози.

Елиминиране

Клирънсът на натриев оксибат се извършва почти напълно чрез биотрансформация до

въглероден двуокис, който след това се отделя чрез издишване. Средно, по-малко от 5 %

непроменен лекарствен продукт се е открива в урината на човек 6 до 8 часа след приема.

Отделянето с фекалиите е пренебрежимо малко.

Старческа възраст

При ограничен брой пациенти на възраст повече от 65 години, фармакокинетиката на натриев

оксибат не е била различна в сравнение с пациенти на възраст под 65 години.

Педиатрична популация

Фармакокинетиката на натриев оксибат при педиатрични пациенти на възраст под 18 години не

е проучвана.

Бъбречно увреждане

Тъй като бъбреците нямат значителна роля в екскрецията на натриев оксибат, не са провеждани

фармакокинетични проучвания при пациенти с бъбречна дисфункция; не се очакват ефект на

бъбречната функция върху фармакокинетиката на натриев оксибат.

Чернодробно увреждане

Натриев оксибат се подлага на значителен пре-системен (първо преминаване през черния дроб)

метаболизъм. След единична перорална доза от 25 mg/kg, стойностите на AUC са удвоени при

пациенти с цироза, като установеният перорален клирънс от 9,1 при здрави възрастни се

редуцира до съответно 4,5 и 4,1 ml/min/kg при клас A (без асцит) и клас C (с асцит) пациенти.

Елиминационният полуживот се удължава значително при пациентите с клас C и клас A, в

сравнение с контролната група индивиди (средно t

съответно 59 и 32 спрямо 22 минути).

Началната доза трябва да е наполовина при пациентите с чернодробно увреждане и внимателно

да се проследява отговора към увеличаването на дозата (вж. точка 4.2).

Раса

Влиянието на расата върху метаболизма на натриев оксибат не е оценено.

5.3

Предклинични

данни

за

безопасност

Многократното приложение на натриев оксибат при плъхове (90 дни и 26 седмици) и кучета (52

седмици) не води до каквито и да е значими резултати в клиничната химия и микро- и макро

патология. Имащите отношение към лечението клинични признаци се свързват главно със

седиране, намален прием на храна и вторични промени в телесното тегло, увеличение на

телесното тегло и теглото на органите. Експозицията на плъховете и кучетата на NOEL е по-

ниска (~50%) в сравнение с тази при хора. При in vitro и in vivo изследване натриев оксибат е

показал, че няма мутагенен и кластогенен потенциал.

Гама бутиролактон (ГБЛ), изходното вещество на ГХБ, изследван при експозиции подобни на

очакваните при човек (1,21-1,64 пъти) е класифициран чрез NTP като неканцерогенен при

плъхове и с неустановена канцерогенност при мишки, поради лекото увеличаване честотата на

феохромцитома, което прави трудно интерпретирането на високата смъртност в групата на

високата доза. При плъхове, проучванията върху канцерогенността на натриев оксибат не

показват появата на свързани с лечението тумори.

ГХБ няма ефект върху оплождането, общата фертилност и параметрите на спермата, като не

води и до ембрио-фетална токсичност при плъхове, третирани с до 1000 mg/kg/дневно ГХБ

(1,64 пъти над експозицията при хора, изчислено при животни, които не са бременни).

Перинаталната смъртност е повишена и средното тегло на кученцата е намалено по време на

периода на лактация при приемащи високи дози F

животни. Връзката на тези ефекти с

развитето на токсичността при майката не е установена. При зайци е наблюдавана слаба

фетотоксичност.

Проучванията за разграничаване на лекарството показват, че ГХБ поражда уникални

дискриминативни стимули, които в някои отношения са подобни на тези от алкохола, морфина

и някои лекарствени продукти, миметици на ГАМК. Проучванията при самостоятелното

приложение при плъхове, мишки и маймуни дават противоречиви резултати, като

привикването към ГХБ, както и кръстосаното привикване към алкохол и баклофен, са ясно

изразени при гризачите.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ

ДАННИ

6.1

Списък

на

помощните

вещества

Пречистена вода

Ябълчна киселина за коригиране на pH

Натриев хидроксид за коригиране на pH

6.2

Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3

Срок

на

годност

5 години

След първо отваряне: 40 дни

След разреждане в дозиращите чашки, продуктът трябва да се използва в рамките на 24 часа.

6.4

Специални

условия

на

съхранение

Този лекарствен продукт не изисква особени условия за съхранение.

За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт, вижте точка

6.3.

За условията на съхранение на лекарствен продукт след разреждане, вижте точка 6.3.

6.5

Вид

и

съдържание

за

опаковката

и

специални

приспособления

за

употреба

Разтвор 180 ml в тъмна, овална 240 ml бутилка от PET, запечатана с фолио с пластмасово

покритие, затворена със защитена от деца капачка, изработена от HDPE/полипропилен, с

вътрешен слой от картон.

Всяка кутия съдържа една бутилка, прикрепващ се към бутилката адаптор, градуирано

мерително приспособление (полипропиленова спринцовка), две полипропиленови дозиращи

чашки и две защитени от деца капачки от HDPE, с винт.

6.6

Специални

предпазни

мерки

при

изхвърляне

Няма специални изисквания

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ

НА

РАЗРЕШЕНИЕТО

ЗА

УПОТРЕБА

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Белгия

8.

НОМЕР

НА

РАЗРЕШЕНИЕТО

ЗА

УПОТРЕБА

EU/1/05/312/001

9.

ДАТА

НА

ПЪРВО

РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ

НА

РАЗРЕШЕНИЕТО

ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 13 октомври 2005 г.

Дата на последно подновяване: 08 септември 2015 г.

10.

ДАТА

НА

АКТУАЛИЗИРАНЕ

НА

ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

ПРИЛОЖЕНИЕ

II

А.

ПРОИЗВОДИТЕЛ,

ОТГОВОРЕН

ЗА

ОСВОБОЖДАВАНЕ

НА

ПАРТИДИ

Б.

УСЛОВИЯ

ИЛИ

ОГРАНИЧЕНИЯ

ЗА

ДОСТАВКА

И

УПОТРЕБА

В.

ДРУГИ

УСЛОВИЯ

И

ИЗИСКВАНИЯ

НА

РАЗРЕШЕНИЕТО

ЗА

УПОТРЕБА

Г.

УСЛОВИЯ

ИЛИ

ОГРАНИЧЕНИЯ

ЗА

БЕЗОПАСНА

И

ЕФЕКТИВНА

УПОТРЕБА

НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ

ПРОДУКТ

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛ,

ОТГОВОРЕН

ЗА

ОСВОБОЖДАВАНЕ

НА

ПАРТИДИ

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидите

UCB Pharma Ltd

208 Bath Road

Slough

Berkshire SL1 3WE

Великобритания

Б

.

УСЛОВИЯ

ИЛИ

ОГРАНИЧЕНИЯ

ЗА

ДОСТАВКА

И

УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по специално и ограничено лекарско предписание (вж.

Приложение I: Кратка характеристика на продукта, точка 4.2).

В.

ДРУГИ

УСЛОВИЯ

И

ИЗИСКВАНИЯ

НА

РАЗРЕШЕНИЕТО

ЗА

УПОТРЕБА

Периодични

актуализирани

доклади

за

безопасност

Притежателят на разрешението за употреба трябва да подава периодични актуализирани

доклади за безопасност за този продукт съгласно изискванията, посочени в списъка с

референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от

Директива 2001/83/ЕО и публикуван на европейския уебпортал за лекарства.

Г.

УСЛОВИЯ

ИЛИ

ОГРАНИЧЕНИЯ

ЗА

БЕЗОПАСНА

И

ЕФЕКТИВНА

УПОТРЕБА

НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ

ПРОДУКТ

План

за

управление

на

риска

(ПУР

)

ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на

лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на

Разрешението за употреба, както и при всички следващи съгласувани актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:

по искане на Европейската агенция по лекарствата;

винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в

съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с

проследяване на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум).

Ако подаването на ПАДБ и актуализирането на ПУР съвпадат, те може да се подадат

едновременно.

Допълнителни

мерки

за

свеждане

на

риска

до

минимум

Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да разработи обучителна програма за

Xyrem, за да се гарантира, че лекарите, които възнамеряват да предписват Xyrem, са

информирани за дозировката на Xyrem и за важните рискове. Четирите компонента на тази

цялостна програма са:

Въпросник на медицинския специалист (например, форми за започване на лечение):

да напомня на лекарите да проверят противопоказанията, предупрежденията и

предпазните мерки в кратката характеристика на продукта и по-специално да се

подчертае, че Xyrem може да доведе до потискане на ЦНС и подтискане на

дишането, че алкохолът може да доведе до потенциране потискането на ЦНС и че

Xyrem има потенциал за злоупотреба.

Информационен лист за пациента с често задавани въпроси (ЧЗВ) (който да се дава

на пациента): да предоставя на пациентите отговор на някои въпроси, които биха

могли да имат за приема на Xyrem.

Брошура „Как да приемате Xyrem” (която да се дава на пациента): да предоставя на

пациентите информация, свързана с използването на Xyrem.

Сигнална карта на пациента (която да се дава на пациента): да напомня на

пациентите, лекарите и/или фармацевтите относно важната информация за

безопасността, свързана с употребата на Xyrem.

ПРУ е създал програма за контрол на разпространението, която подобрява съществуващия

контрол на Xyrem, за да позволи достигане до популацията на пациентите с нарколепсия, за

която е предназначен, като минимизира риска Xyrem да бъде отклоняван към тези, които

желаят да злоупотребят.

ПРИЛОЖЕНИЕ

III

ДАННИ

ВЪРХУ

ОПАКОВКАТА

И

ЛИСТОВКА

A.

ДАННИ

ВЪРХУ

ОПАКОВКАТА

ДАННИ,

КОИТО

ТРЯБВА

ДА

СЪДЪРЖА

ВТОРИЧНАТА

ОПАКОВКА

И

ПЪРВИЧНАТА

ОПАКОВКА

Картонена

кутия

и

бутилка

1.

ИМЕ

НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ

ПРОДУКТ

Xyrem 500 mg/ml перорален разтвор

Натриев оксибат

2.

ОБЯВЯВАНЕ

НА

АКТИВНОТО

ВЕЩЕСТВО

Всеки ml от разтвора съдържа 500 mg натриев оксибат

3.

СПИСЪК

НА

ПОМОЩНИТЕ

ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА

ФОРМА

И

КОЛИЧЕСТВО

В

ЕДНА

ОПАКОВКА

Една бутилка 180 ml перорален разтвор

5.

НАЧИН

НА

ПРИЛАГАНЕ

И

ПЪТ(ИЩА)

НА

ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

Перорално приложение.

6.

СПЕЦИАЛНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,

ЧЕ

ЛЕКАРСТВЕНИЯТ

ПРОДУКТ

ТРЯБВА

ДА

СЕ

СЪХРАНЯВА

НА

МЯСТО

ДАЛЕЧ

E

ОТ

ПОГЛЕДА

И

ДОСЕГА

НА

ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ

СПЕЦИАЛНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО

Е

НЕОБХОДИМО

8.

ДАТА

НА

ИЗТИЧАНЕ

НА

СРОКА

НА

ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ

УСЛОВИЯ

НА

СЪХРАНЕНИЕ

Лекарственият продукт трябва да се използва в рамките на 40 дни след първото отваряне.

След разреждане в дозиращите чашки, продуктът трябва да се използва в рамките на 24 часа.

10.

СПЕЦИАЛНИ

ПРЕДПАЗНИ

МЕРКИ

ПРИ

ИЗХВЪРЛЯНЕ

НА

НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ

ОТ

ЛЕКАРСТВЕНИТЕ

ПРОДУКТИ

ИЛИ

ОТПАДЪЧНИ

МАТЕРИАЛИ

ОТ

ТЯХ,

АКО

СЕ

ИЗИСКВАТ

ТАКИВА

11.

ИМЕ

И

АДРЕС

НА

ПРИТЕЖАТЕЛЯ

НА

РАЗРЕШЕНИЕТО

ЗА

УПОТРЕБА

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Белгия

12.

НОМЕР

НА

РАЗРЕШЕНИЕТО

ЗА

УПОТРЕБА

EU/1/05/312/001

13.

ПАРТИДЕН

НОМЕР

Партида:

14.

НАЧИН

НА

ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ

ЗА

УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ

НА

БРАЙЛОВА

АЗБУКА

Xyrem 500 mg/ml (отнася се само за картонената кутия)

17.

УНИКАЛЕН

ИДЕНТИФИКАТОР

ДВУИЗМЕРЕН

БАРКОД

<Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор>

18.

УНИКАЛЕН

ИДЕНТИФИКАТОР

ДАННИ

ЗА

ЧЕТЕНЕ

ОТ

ХОРА

Б.

ЛИСТОВКА

Листовка:

информация

за

потребителя

Xyrem 500 mg/ml

перорален

разтвор

Натриев оксибат (Sodium oxybate)

Прочетете

внимателно

цялата

листовка

преди

да

започнете

да

приемате

това

лекарство,

тъй

като

тя

съдържа

важна

за

Вас

информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво

съдържа

тази

листовка

Какво представлява Xyrem и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Xyrem

Как да приемате Xyrem

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Xyrem

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво

представлява

Xyrem

и

за

какво

се

използва

Xyrem съдържа активното вещество натриев оксибат. Xyrem действа като укрепва нощния сън,

въпреки че неговият точен механизъм на действие е неизвестен.

Xyrem се използва за лечение на нарколепсия с катаплексия при възрастни.

Нарколепсията е нарушение на съня, което може да включва появата на епизоди на заспиване

по време на нормалните часове за бодърствуване, а така също и катаплексия, парализа по време

на сън, халюцинации и лош сън. Катаплексията представлява появата на внезапна мускулна

слабост или парализа без загуба на съзнанието в резултат на внезапна емоционална реакция

като гняв, страх, радост, смях или изненада.

2.

Какво

трябва

да

знаете,

преди

да

приемете

Xyrem

Не

приемайте

Xyrem

ако сте алергични към натриев оксибат или някоя от другите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6);

ако имате недостатъчност на сукцинил семиалдехид дехидрогеназа (рядко нарушение на

обмяната);

ако страдате от тежка депресия;

ако се лекувате с опиоиди или барбитурати.

Предупреждения

и

предпазни

мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Xyrem.

ако имате дихателни или белодробни проблеми (и особено ако сте с наднормено тегло),

защото Xyrem има потенциал да предизвика затруднено дишане;

ако имате или в миналото сте имали депресивни заболявания;

ако имате сърдечна недостатъчност, хипертензия (повишено кръвно налягане),

чернодробни или бъбречни проблеми, тъй като може да е необходимо коригиране на

Вашата доза;

ако сте злоупотребявали с лекарства преди;

в случай, че страдате от епилепсия, тъй като при това състояние не се препоръчва

употребата на Xyrem;

ако имате порфирия (едно нечесто метаболитно нарушение).

Ако някое от изброените състояние се отнася до Вас, уведомете Вашия лекар преди да

приемете Xyrem.

Ако по време на приема на Xyrem, имате подмокряне на леглото и незадържане (както на

урина, така и на изпражнения), объркване, халюцинации, епизоди на ходене на сън или

нарушено мислене, веднага уведомете Вашия лекар. Въпреки че тези реакции са нечести, в

случай че се появят, те обикновено се леки до умерени по тежест.

Ако сте в старческа възраст, Вашият лекар ще проследява внимателно състоянието Ви, за да

установи дали Xyrem има желаните ефекти.

Xyrem има добре известен потенциал за злоупотреба. Наблюдавани са случаи на зависимост

при неправомерното използване на натриев оксибат.

Вашият лекар ще Ви попита дали някога сте злоупотребявали с лекарства преди да започнете

да приемате Xyrem и докато приемате лекарството.

Деца

и

юноши

Не давайте това лекарство на деца и юноши.

Други

лекарства

и

Xyrem

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

В частност, Xyrem не трябва да се приема заедно със сънотворни лекарства и лекарства,

потискащи дейността на централната нервна система (централната нервна система е тази част

от тялото, свързана с мозъка и гръбначния мозък).

Също така трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някои от следните

видове лекарства:

лекарства, активиращи дейността на централната нервна система и антидепресанти

лекарства, преработващи се по подобен начин от организма (например валпроат,

фенитоин или етосуксимид, които се използват за лечение на пристъпи)

топирамат (използва се за лечение на епилепсия)

ако приемате валпроат, Вашата дневна доза Xyrem ще трябва да се коригира (вижте

точка 3), тъй като това може да доведе до взаимодействия

Xyrem

с

храна,

напитки

и

алкохол

Вие не трябва да употребявате алкохол по време на лечението с Xyrem, тъй като неговите

ефекти може да се усилят.

Бременност

и

кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Има много малко жени, приемали Xyrem по време на бременността, като някои от тях са

получили спонтанни аборти. Рискът от приема на Xyrem по време на бременността не е

известен, поради което не се препоръчва употребата на Xyrem при бременни жени или жени

опитващи се да забременеят.

Пациентките, приемащи Xyrem не трябва да кърмят, тъй като Xyrem преминава в кърмата.

Наблюдавани са промени в протичането на съня при кърмачета на майки, приемащи продукта.

Шофиране

и

работа

с

машини

Xyrem ще повлияе Вашата способност за шофиране или работа с машини. Не шофирайте, не

работете с тежки машини и не извършвайте никакви дейности, които са опасни или изискват

внимание, най-малко 6 часа след приема на Xyrem. Когато приемате за първи път Xyrem, преди

да Ви е ясно дали това Ви прави сънлив на следващия ден, бъдете особено внимателни когато

шофирате, работите с тежки машини или правите нещо друго, което може да бъде опасно или

изисква пълна концентрация на вниманието.

Xyrem

съдържа

натрий

Вие трябва да следите количеството на солта, която приемате, тъй като Xyrem съдържа натрий

(който се намира в готварската сол), което може да Ви повлияе, ако преди това сте имали

високо кръвно налягане, сърдечни и бъбречни проблеми. Ако приемате две 2,25 g дози натриев

оксибат всяка вечер, то Вие ще приемате 0,82g натрий, а ако приемате две 4,5 g дози натриев

оксибат всяка вечер, то ще приемате 1,6g натрий. Може да се наложи да ограничите приема на

сол.

3.

Как

да

приемате

Xyrem

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната начална доза е 4,5 g/дневно, приета на две равни дози от 2,25 g/доза. Вашият

лекар може постепенно да увеличи Вашата доза до максимум 9 g/дневно приети на две равни

дози 4,5 g/доза.

Приемайте Xyrem перорално, два пъти всяка вечер. Приемете първата доза преди лягане, а

втората 2,5 до 4 часа по-късно. Може да се нуждаете от будилник, за да не пропуснете втората

доза. Храната намалява количеството на Xyrem, което се усвоява от Вашия организъм. Ето

защо, е най-добре да приемате Xyrem в определено време, два-три часа след хранене.

Пригответе и двете дози преди лягане. Приемайте дозите в период до 24 часа след тяхното

приготвяне.

Ако приемате валпроат заедно с Xyrem, дозата Xyrem ще бъде коригирана от Вашия лекар.

Препоръчителната начална доза за Xyrem, когато се използва заедно с валпроат, е 3,6 g/дневно,

приеман на две равно разделени дози от по 1,8 g. Приемете първата доза преди лягане, а

втората - 2,5 до 4 часа по-късно.

Ако имате бъбречни проблеми, трябва да спазвате диетичен режим за намаляване приема на

натрий.

Ако имате чернодробни проблеми, началната доза трябва да бъде намалена наполовина.

Вашият лекар може да повишава дозата Ви постепенно.

Инструкции как да разреждате Xyrem

Представените по-долу инструкции обясняват как да приготвите Xyrem. Моля, прочетете

внимателно инструкциите и ги следвайте стъпка по стъпка.

За да Ви улесним, опаковката Xyrem съдържа 1 бутилка от лекарството, поставящ се на гърлото

на бутилката адаптор, мерителна спринцовка и две дозиращи чашки, снабдени със защитени от

деца капачки.

Свалете капачката на бутилката като натиснете надолу и едновременно завъртете по

посока обратна на часовниковата стрелка (наляво). След отстраняването на капачката

поставете бутилката в изправено положение на равна повърхност. Бутилката е запечатана

отгоре с фолио с пластмасово покритие, което трябва се свали преди първото използване.

Дръжте бутилката в изправено положение и поставете адаптора на гърлото на бутилката.

Това трябва да направите само при първото отваряне на бутилката. След това, адапторът

може да бъде оставен на бутилката за следваща употреба.

След това, вкарайте върха на мерителната спринцовка в централния отвор на бутилката и

натиснете здраво надолу (виж фиг.1).

Задържайки бутилката и спринцовката с едната ръка, изтеглете предписаната доза с

другата ръка, дърпайки буталото на спринцовката. ЗАБЕЛЕЖКА: лекарството няма да

премине в спринцовката, ако не държите бутилката в изправено положение (виж фиг. 2).

Свалете спринцовката от централния отвор на бутилката. Изпразнете

лекарството от спринцовката в една от предоставените в опаковката дозиращи чашки,

чрез натискане на буталото (виж фиг. 3). Повторете тази стъпка и за следващата

дозираща чашка. След това добавете около 60 ml вода във всяка една от дозиращите

чашки (60 ml са около 4 супени лъжици).

Поставете предоставените капачки върху всяка една от дозиращите чашки и завъртете

всяка от капачките по посока на часовниковата стрелка (надясно), докато щракне и заеме

позиция, в която е защитена от отваряне от деца (виж фиг.4). Изплакнете спринцовката с

вода.

Точно преди да легнете да спите, поставете Вашата втора доза в близост до леглото си.

Може да е необходимо да използвате будилник, за да не пропуснете да вземете втората си

Фигура

Фигура

Фигура 3

Фигура

доза не по-рано от 2,5 часа и не по-късно от 4 часа след първата доза. Свалете защитената

от деца капачката от първата дозираща чашка чрез натискането й надолу и

едновременното й завъртане по посока обратна на часовниковата стрелка (на ляво).

Изпийте цялата първа доза, докато сте в леглото, затворете отново чашката, след което

веднага легнете.

Когато станете 2,5 до 4 часа по-късно, свалете капачката от втората дозираща чашка.

Докато сте в леглото, изпийте цялата втора доза и легнете, за да продължите своя сън.

Затворете отново втората чашка.

Ако смятате, че ефектът на Xyrem е прекалено силен или прекалено слаб, уведомете Вашия

лекар или фармацевт.

Ако

сте

приели

повече

от

необходимата

доза

Xyrem

Симптомите при предозиране с Xyrem може да включват възбуда, объркване, нарушени

движения, нарушено дишане, замъглено виждане, обилно изпотяване, главоболие, повръщане,

нарушено съзнание, водещо до кома и гърчове. Ако сте приели повече Xyrem от това, което Ви

е казано или сте го взели случайно (по невнимание), веднага потърсете медицинска помощ. Вие

трябва да вземете бутилката с поставения на нея етикет, дори тя да е празна.

Ако

сте

пропуснали

да

приемете

Xyrem

Ако забравите да вземете първата доза, вземете я веднага щом се сетите и след това

продължете, както преди. Ако пропуснете да приемете втората доза, прескочете тази доза и не

приемайте Xyrem преди следващата вечер. Не взимайте двойна доза, за да компенсирате

пропуснатата.

Ако

сте

спрели

приема

на

Xyrem

Вие трябва да продължите приема на Xyrem толкова дълго, колкото е определил Вашия лекар.

Вие може да възобновите катаплексичните си пристъпи при спиране на Вашето лекарство,

както и да получите безсъние, главоболие, тревожност, замаяност, проблеми със съня,

сънливост, халюцинации и нарушено мислене.

Ако спрете приема на Xyrem за повече от 14 последователни дни, то трябва да се консултирате

с Вашия лекар, тъй като трябва да подновите приема на Xyrem с намалена доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни

нежелани

реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Те обикновено са леки до умерени. Ако получите някоя от тях, веднага

уведомете Вашия лекар.

Много

чести

(може

да

засегнат

повече

от

1

на

10

пациенти

):

Гадене, замаяност, главоболие

Чести

(може

да

засегнат

до

1

на

10

пациенти

):

Проблеми със съня, включително безсъние, замъглено виждане, сърцебиене, повръщане,

стомашни болки, диария, анорексия, намален апетит, загуба на тегло, слабост, патологични

сънища, умора, чувство на опиянение, парализа по време на сън, сънливост, треперене,

обърканост/дезориентация, нощни кошмари, ходене на сън, подмокряне на леглото, потене,

депресия, мускулни крампи, оток, падания, болка в ставите, болка в гърба, прекомерна дневна

сънливост, нарушение в равновесието, нарушение на вниманието, нарушения в усещанията –

особено при допир, нарушено усещане за допир, седация, променен вкус, тревожност,

затруднено среднощно заспиване, чувство на световъртеж (вертиго), изпускане на урина, задух,

хъркане, запушване на носа, обрив, възпаление на синусите, възпаление на носа и гърлото,

повишено кръвно налягане

Нечести

(може

да

засегнат

до

1

на

100

пациенти

):

Психоза (ментално нарушение, което може да включва халюцинации, несвързан говор, или

нарушено и превъзбудено поведение), параноя, променено мислене, халюцинации, възбуда,

опит за самоубийство, трудност при заспиване, уморени крака, разсеяност, миоклонус (неволни

съкращения на мускулите), неволно изпускане на изпражнения, свръхчувствителност

С

неизвестна

честота

(

от

наличните

данни

не

може

да

бъде

направена

оценка):

Гърч, намалена дълбочина или честота на дишането, уртикария, мисли за самоубийство,

кратковременно спиране на дишането по време на сън, еуфорично настроение, сухота в устата,

оток на лицето (ангиоедем), обезводняване, панически пристъп, мания /биполярно

разстройство, заблуда, бруксизъм (скърцане със зъби и стискане на челюст), полакиурия /чести

позиви за уриниране (нарастнала нужда за уриниране), ноктурия (прекомерно уриниране през

нощта), тинитус (шум в ушите като звънене или бръмчене), свързано със съня хранително

разстройство, загуба на съзнание, повишен апетит, раздразнителност, агресия, дискинезия

(например: необичайни, неконтролирани движения на крайниците) и мисли за извършване на

действия на насилие (включително нараняване на околните), пърхут и повишено сексуално

желание

Съобщаване

на

нежелани

реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как

да

съхранявате

Xyrem

Да се съхранява на място, недостъпно за на деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката (Годен до:).

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

След разреждане в дозиращите чашки, продуктът трябва да се използва в рамките на 24 часа.

След първото отваряне на бутилката с Xyrem, всяко неизползвано количество в рамките на 40

дни, трябва да се унищожи.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание

на

опаковката

и

допълнителна

информация

Какво

съдържа

Xyrem

Активната съставка е натриев оксибат. Всеки ml съдържа 500 mg натриев оксибат.

Другите съставки са: пречистена вода, ябълчна киселина, натриев хидроксид.

Как

изглежда

Xyrem

и

какво

съдържа

опаковката

Xyrem се предлага в 240 ml тъмна пластмасова бутилка, съдържаща 180 ml перорален разтвор,

затворена със защитена от деца капачка. При отпускане, бутилката е запечатана отгоре, под

капачката, с фолио с пластмасово покритие. Всяка опаковка съдържа една бутилка, поставящ се

на гърлото на бутилката адаптор (PIBA), пластмасова мерителна спринцовка, две дозиращи

чашки със защитени от деца капачки.

Xyrem е бистър до леко опалесцентен разтвор.

Притежател

на

разрешението

за

употреба

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Белгия.

Производител

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Великобритания.

Вие трябва да сте получили от Вашия лекар информационен пакет за Xyrem, включващ

брошура „Как да приемате Xyrem”, информационен лист за пациента с често задавани въпроси

и сигнална карта на пациента.

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

UCB Pharma SA/NV

Tel/Tél: +32 / (0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma SA/NV

Tél/Tel: +32 / (0)2 559 92 00

Česká

republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: +356 / 21 37 64 36

Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: +31 / (0)76-573 11 40

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

Norge

UCB Nordic A/S

Tel: +45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: +30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH

Tel: + 43 (0) 1 291 80 00

España

UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20

France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 66

Portugal

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: +40 21 300 29 04

Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland

Puh/ Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

United Kingdom

UCB Pharma Ltd.

Tel : +44 / (0)1753 534 655

Дата

на

последно

преразглеждане

на

листовката

Други

източници

на

информация

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение

IV

Научни

заключения

и

основания

за

промяна

на

условията

на

разрешението(ята)

за

употреба

Научни

заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за натриев оксибат (перорално

приложение), научните заключения на CHMP са, както следва:

По време на отчетния период са съобщени 24 случая (несериозни) на ноктурия при

кумулативно 321 случая (4 сериозни). Има 8 медицински потвърдени случая, при които се

съобщава за ноктурия, със сравнима хронология и/или отзвучаване при прекратяване на

приложението, и/или повторна поява при възобновяване на приложението. Сред тях има 6

случая със сравнима хронология, варираща от 1 ден до 30 дни, включително 2 от тях със

съобщено отзвучаване при прекратяване на приложението.

Въз основа на общ преглед и оценка на данните за безопасност и предвид броя на случаите,

демонстриращи потенциална времева връзка на събитието ноктурия, съответно отзвучаване

при прекратяване и повторна поява при възобновяване на приложението на натриев оксибат,

както и възможния биологично правдоподобен повишен прием на течности поради

съдържанието на сол и осмотичната диуреза поради солевото натоварване, PRAC счита, че не

може да бъде изключена причинно-следствена връзка между употребата на натриев оксибат и

появата на ноктурия. Ето защо продуктовата информация на продуктите, съдържащи натриев

оксибат (перорално приложение), трябва да бъде актуализирана, за да включва „ноктурия“ в

категория „с неизвестна честота“ в точка 4.8 на КХП и в листовката.

Поради това, предвид данните, представени в прегледаните ПАДБ, PRAC счита, че има

основание за промените в продуктовата информация на лекарствените продукти, съдържащи

натриев оксибат (перорално приложение).

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания

за

промяната

на

условията

на

разрешението(ята)

за

употреба

Въз основа на научните заключения за натриев оксибат (перорално приложение) CHMP счита,

че съотношението полза/риск за лекарствения(ите) продукт(и), съдържащ(и) натриев оксибат

(перорално приложение), е непроменено с предложените промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.

19-12-2018

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Published on: Tue, 18 Dec 2018 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on vitamin B2 in the form of riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt as an additive for all animal species for use in water for drinking. The additive under assessment is obtained from ■■■■■ a source of riboflavin produced by Ashbya gossypii. No information was provided on the identity and character...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-12-2018

Macugen (PharmaSwiss CeskA republika s.r.o.)

Macugen (PharmaSwiss CeskA republika s.r.o.)

Macugen (Active substance: pegaptanib sodium) - Withdrawal - Commission Decision (2018)9064 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-12-2018


Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018


Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (Active substance: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1?3)-beta-D-galactopyranoside) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8628 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/048/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

3-12-2018


Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-11-2018


Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety