Xermelo

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Xermelo
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Xermelo
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,
 • Терапевтична област:
 • Карциноидные Тумори, Нейроэндокринные Тумори
 • Терапевтични показания:
 • Xermelo е показан за лечение на диария с карциноиден синдром в комбинация със терапия със соматостатинов аналог (SSA) при възрастни, недостатъчно контролирани от SSA терапия.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 2

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003937
 • Дата Оторизация:
 • 17-09-2017
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003937
 • Последна актуализация:
 • 08-01-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/643015/2017

EMEA/H/C/003937

Резюме на EPAR за обществено ползване

Xermelo

telotristat

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Xermelo. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Xermelo.

За практическа информация относно употребата на Xermelo, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Xermelo и за какво се използва?

Xermelo е лекарство, което се използва за лечение на възрастни с тежка диария, свързана със

състояние, наречено карциноиден синдром. Карциноиден синдром възниква, когато определени

тумори произвеждат и освобождават в кръвта прекалено голямо количество от вещество, наречено

серотонин. Прекомерното количество серотонин може да причини тежка диария, както и други

симптоми като зачервяване на лицето и спазми. Xermelo се използва заедно с други лекарства,

наречени соматостатинови аналози, когато тези лекарства не са достатъчни за контрол на

диарията.

Тъй като броят на пациентите с карциноиден синдром е малък, болестта се счита за „рядка“ и

Xermelo е определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки болести) на 8

октомври 2009 г.

Xermelo съдържа активното вещество телотристат (telotristat).

Как се използва Xermelo?

Xermelo се отпуска по лекарско предписание. То се предлага под формата на таблетки, съдържащи

250 mg телотристат, и препоръчителната доза е една таблетка три пъти на ден. При пациенти с

Xermelo

EMA/643015/2017

Страница 2/3

леко или умерено увреждане на чернодробната функция може да се наложи намаляване на дозите.

Лекарите може да обмислят спиране на лечението, ако пациентите не изпитват полза след 12

седмици. За повече информация вижте листовката.

Как действа Xermelo?

Активното вещество в Xermelo, телотристат, блокира действието на ензими, наречени L-

триптофан хидроксилази. Тези ензими са необходими за производството на серотонин. Чрез

блокиране на ензимите телотристат намалява производството на серотонин при пациенти с

карциноиден синдром и по този начин облекчава симптомите на състоянието.

Какви ползи от Xermelo са установени в проучванията?

Ползите от добавяне на Xermelo към лечението са установени в едно основно проучване,

обхващащо 135 пациенти с карциноиден синдром, при които диарията не се контролира напълно

със самостоятелен прием на соматостатинови аналози. Xermelo е сравнен с плацебо (сляпо

лечение) и основната мярка за ефективност е промяната в средния брой изхождания на ден в

рамките на 12-седмичния период на проучването.

В началото пациентите, приемащи Xermelo, имат средно 6,1 изхождания на ден и те намаляват в

рамките на 12 седмици до средно 4,7 на ден, намаление с 1,4 изхождания. Пациентите, приемащи

плацебо, имат средно 5,2 изхождания на ден в началото и те намаляват до средно 4,6 на ден,

намаление с 0,6 изхождания. Ефектите на Xermelo се наблюдават след около 3 седмици от

началото на лечението.

Какви са рисковете, свързани с Xermelo?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Xermelo (които е възможно да засегнат повече от

1 на 10 души) са болка в корема, повишение на чернодробния ензим гама-глутамилтрансфераза и

умора, като обикновено са леки или умерени. Най-честата нежелана лекарствена реакция, която

е достатъчно тежка, за да предизвика спиране на лечението, е болка в корема.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения, съобщени при

Xermelo, вижте листовката.

Защо Xermelo е разрешен за употреба?

Установено е, че Xermelo намалява броя на изхожданията, от които страдат пациентите с

карциноиден синдром и които не се контролират напълно с други лекарства. Макар и малко,

намалението се счита за значително предвид това, че пациентите разглеждат честотата на

изхожданията като симптом, който оказва важно влияние на качеството им на живот.

Наблюдаваните нежелани лекарствени реакции, които засягат предимно червата, не предизвикват

сериозни опасения и се считат за леки и подлежащи на овладяване. Поради това Европейската

агенция по лекарствата реши, че ползите от Xermelo са по-големи от рисковете и препоръча да

бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Xermelo?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Xermelo, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Xermelo

EMA/643015/2017

Страница 3/3

Допълнителна информация за Xermelo

Пълният текст на EPAR за Xermelo може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Xermelo прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Xermelo може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Xermelo 250 mg филмирани таблетки

телотристат етил (telotristat ethyl)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка.Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Xermelo и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Xermelo

Как да приемате Xermelo

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Xermelo

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Xermelo и за какво се използва

Какво представлява Xermelo

Това лекарство съдържа активното вещество телотристат етил.

За какво се използва Xermelo

Това лекарство се използва при възрастни със заболяване, наречено „карциноиден синдром“.

Този синдром се получава, когато тумор, наречен „невроендокринен тумор“, отделя вещество,

наречено серотонин, в кръвообръщението Ви.

Вашият лекар ще Ви предпише това лекарство, ако диарията не се контролира добре с

инжекции с други лекарства, наречени „соматостатинови аналози“ (ланреотид или

октреотид). Трябва да продължите да получавате инжекции с тези други лекарства, когато

приемате Xermelo.

Как действа Xermelo

Когато туморът отдели твърде много серотонин в кръвообръщението Ви, може да получите

диария.

Това лекарство действа, като намалява количеството на серотонин, произведено от тумора.

Това ще намали диарията.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Xermelo

Не приемайте Xermelo:

ако сте алергични към телотристат или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Xermelo:

ако имате чернодробни проблеми. Това е необходимо, тъй като лекарството не е изследвано

при пациенти с тежки чернодробни проблеми. Вашият лекар може да реши да намали

дневната Ви доза Xermelo. Вашият лекар ще проследява функциите на черния Ви дроб.

ако имате бъбречни проблеми. Това е необходимо, тъй като лекарството не е напълно

изследвано при пациенти с бъбречни проблеми.

Следете за нежелани реакции

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако забележите някои от следните признаци и

симптоми, които предполагат, че черният Ви дроб не функционира правилно:

гадене или повръщане (необяснено гадене или повръщане), необичайно тъмна урина, жълта

кожа или очи, болка в горната дясна част на корема.

Вашият лекар ще направи кръвни изследвания, за да провери черния Ви дроб, и ще реши дали

трябва да продължите да приемате това лекарство.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт:

ако не се чувствате добре, депресирани сте или ако чувствате, че нямате интерес или не

получавате удоволствие от нормалните Ви занимания, докато приемате това лекарство

ако имате признаци на запек, тъй като телотристат намалява броя на изхожданията.

Изследвания

Вашият лекар може да направи кръвни изследвания, преди да започнете приема, както и

докато приемате това лекарство. Това е с цел да се провери дали черният Ви дроб

функционира нормално.

Деца и юноши

Това лекарство не се препоръчва при пациенти под 18 години. Това е така, тъй като

лекарството не е изследвано при тази възрастова група.

Други лекарства и Xermelo

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Това е така, тъй като Xermelo може да окаже влияние

върху действието на някои други лекарства или други лекарства може да окажат влияние върху

действието на Xermelo. Това може да означава, че Вашият лекар трябва да промени дозата(ите),

които приемате. Трябва да информирате Вашия лекар за всяко лекарство. Това включва:

лекарства против диария. Xermelo и тези други лекарства намаляват броя на изхожданията и

при едновременен прием могат да предизвикат тежък запек. Може да е необходимо Вашият

лекар да промени дозата на Вашите лекарства.

лекарства, използвани за лечение на епилепсия, като валпроева киселина.

лекарства, използвани за лечение на Вашия невроендокринен тумор, като сунитиниб или

еверолимус.

лекарства за лечение на депресия, като бупропион или сертралин.

лекарства, използвани за избягване на отхвърляне на трансплантант, като циклоспорин.

лекарства, използвани за понижаване на нивата на холестерол, като симвастатин.

перорални контрацептиви, като етинилестрадиол.

лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане, като амлодипин.

октеотрид. Ако се нуждаете от лечение с подкожни инжекции октреотид, инжекцията трябва

да Ви бъде направена най-малко 30 минути след приема на Xermelo.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да приемате това лекарство, ако сте бременна или може да забременеете. Не е

известно какъв може да е ефектът на телотристат върху детето.

Жените трябва да използват ефективни методи на контрацепция, докато приемат това

лекарство.

Не трябва да кърмите, ако приемате Xermelo, тъй като това лекарство може да се предаде на

Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Телотристат може да повлиява в малка степен способността за шофиране или работа с

инструменти или машини. Ако се усещате изморени, трябва да изчакате, докато се почувствате

по-добре, преди да шофирате или да работите с инструменти или машини.

Xermelo съдържа лактоза

Xermelo съдържа лактоза (вид захар). Ако сте били информирани от Вашия лекар, че имате

непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

3.

Как да приемате Xermelo

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко да приемате

Препоръчителната доза е една таблетка (250 mg) три пъти на ден. Максималната доза Xermelo е

750 mg за 24 часа.

Вашият лекар ще реши колко дълго трябва да приемате Xermelo.

Ако имате бъбречни проблеми, Вашият лекар може да реши да намали дневната Ви доза

Xermelo.

Приемане на това лекарство

Винаги приемайте това лекарство по време на хранене или с някаква храна.

Трябва да продължите да получавате инжекции със соматостатинови аналози (ланреотид

или октреотид), когато приемате Xermelo.

Ако сте приели повече от необходимата доза Xermelo

Може да усещате гадене или повръщане, да имате диария или коремна болка. Говорете с лекар.

Вземете опаковката на лекарството с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Xermelo

Ако забравите да приемете доза, приемете следващата си доза, както е планирана, като

пропуснете забравената доза.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Xermelo

Не спирайте приема на Xermelo, без да говорите с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако забележите някои от следните нежелани

реакции:

гадене или повръщане, необичайно тъмна урина, жълта кожа или очи, болка в горната дясна

част на корема. Те може да са признаци, че Вашият черен дроб не функционира правилно.

Това може да се прояви и чрез промени в резултатите от кръвни изследвания, като

повишение на чернодробните ензими: гама-глутамилтрансфераза (много честа, може да

засегне повече от 1 на 10 души), трансаминази и алкална фосфатаза в кръвта (честа, може да

засегне до 1 на 10 души).

Други нежелани реакции

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако получите някои от

следните нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции:

коремна болка

умора или слабост

Чести нежелани реакции:

газове в червата

треска

главоболие

запек

подуване на корема

намален апетит

оток (натрупване на течност в организма)

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някои от

нежеланите реакции, изброени по-горе:

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Xermelo

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след „Годен до“ и на блистера след „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Xermelo

Активното вещество е телотристат етил. Всяка филмирана таблетка съдържа телотристат

етипрат, еквивалентен на 250 mg телотристат етил.

Другите съставки са: безводна лактоза (вижте точка 2, „Xermelo съдържа лактоза“),

хидроксипропилцелулоза, кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат, колоиднабезводна

силика, поливинилов алкохол (частично хидролизиран) (E1203), титанов диоксид (E171),

макрогол 3350 (E1521) и талк (E553b).

Как изглежда Xermelo и какво съдържа опаковката

Таблетките са бели до почти бели, филмирани и с овална форма. Всяка таблетка е

приблизително 17 mm дълга и 7,5 mm широка с вдлъбнато релефно означение „T-E“ от едната

страна и „250“ от другата. Таблетките са опаковани в PVC/PCTFE/PVC/Al блистер. Блистерите

са опаковани в картонена опаковка.

Картонени опаковки от 90 и 180 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в

продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Франция

Производител

Beaufour Ipsen Industrie

Rue Ethé Virton

28100 Dreux

Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Ipsen NV Guldensporenpark 87

B-9820 Merelbeke

België /Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 - 9 - 243 96 00

Latvija

Ipsen Pharma representative office

Kalnciema street 33-5

Riga

LV 1046

Tel: +371 67622233

България

Pharmaswiss EOOD

16, Troyanski Prohod Street

Floor 3, Office 8, Lagera

1612 Sofia

Teл: +359 28952 110

Lietuva

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

Narbuto g. 5,

08103 Vilnius

Tel. + 370 700 33305

Česká republika

Ipsen Pharma, o.s.

Olbrachtova 2006/9,

140 00 Praha 4

Tel: + 420 242 481 821

Magyarország

Ipsen Pharma SAS Magyarországi Kereskedelmi

Képviselet

Árbóc utca 6.

H- 1133 Budapest

Tel.: +36-1-555-5930

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige,

Ísland

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE- 164 51 Kista

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Nederland

Ipsen Farmaceutica B.V.

Taurusavenue 33b

2132 LS Hoofddorp

Tel: + 31 (0) 23 554 1600

Deutschland, Österreich

Ipsen Pharma GmbH

Willy-Brandt-Str. 3

D-76275 Ettlingen

Tel.: +49 7243 184-80

Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Esti

CentralPharma Communications OÜ

Selise 26 - 11

13522 Tallinn

Tel: +372 6015540

Portugal

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Alameda Fernão Lopes, n° 16a-1°

Miraflores P-1495 - 190 Algés

Portugal

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Ipsen EΠΕ

Αγ. Δημητρίοσ 63 Άλιμος

GR-17456 Αθήνα Ελλάδα

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

România

Ipsen Pharma

Str. Grigore Alexandrescu nr. 59,

clădirea HQ Victoriei, Sector 1,

010626, Bucureşti

Tel: + 40 (021) 231 27 20

España

Ipsen Pharma, S.A.

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

08908 L‟Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: + 34 - 936 - 858 100

Slovenija

Pharmaswiss d.o.o.

Brodišče 32

SI-1236 Trzin

Tel: +386 1 236 47 00

France, Hrvatska

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Франция

Tél: + 33 1 58 33 50 00

Slovenská republika

Leik s.r.o.

Hviezdoslavova 19

SK-90301 Senec

Tel : +421 905 667 410

Ireland

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Blanchardstown Industrial Park

Blanchardstown

IRL-Dublin 15

Tel: +353-1-809-8256

United Kingdom

Ipsen Ltd.

190 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3XE

United Kingdom

Tel: + 44 (0)1753 - 62 77 00

Italia

Ipsen SpA

Via del Bosco Rinnovato n. 6

Milanofiori Nord Palazzo U7

20090 Assago (Mi)

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата:

http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се

намери информация за редки заболявания и лечения.

20-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant, Nichino Europe Co. Ltd., submitted application request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate confirmatory data that were identified for pyraflufen‐ethyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The submitted data were sufficient to confirm the MRLs for citrus fruits, tree nuts, pome fruits, stone fruits, table and wine grapes, curra...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-5-2018

95% Ethyl Alcohol Product by Ethanol Extraction: Recall - Due to a Possible Contamination with Methanol

95% Ethyl Alcohol Product by Ethanol Extraction: Recall - Due to a Possible Contamination with Methanol

Methanol,a highly toxic type of alcohol, can cause serious and sometimes fatal damage if ingested by humans or animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2018

Ethanol Extraction Recalls Alcohol Product Because of Possible Health Risk

Ethanol Extraction Recalls Alcohol Product Because of Possible Health Risk

Lake Michigan Distilling Company, LLC of La Porte, Indiana, doing business as Ethanol Extraction, is recalling its 95% Ethyl Alcohol product (“Product”) because of possible contamination with methanol, a highly toxic type of alcohol that can cause serious and sometimes fatal damage if ingested by humans or animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

18-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-1-2019


Orphan designation: 6-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate, Treatment of cystic fibrosis, 26/10/2018, Positive

Orphan designation: 6-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate, Treatment of cystic fibrosis, 26/10/2018, Positive

Orphan designation: 6-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate, Treatment of cystic fibrosis, 26/10/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-12-2018


Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-c

Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-c

Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate salt, Treatment of beta-thalassaemia intermedia and major, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-12-2018

Xermelo (Ipsen Pharma)

Xermelo (Ipsen Pharma)

Xermelo (Active substance: telotristat) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8684 of Tue, 11 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-12-2018


Methylphenobarbital: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002025/201803

Methylphenobarbital: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002025/201803

Methylphenobarbital: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002025/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-12-2018


Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-guanidino-1-hexanone hexahydrochloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0134/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018

EU/3/17/1933 (Emerald Health Pharmaceuticals EspaNa, S.L.)

EU/3/17/1933 (Emerald Health Pharmaceuticals EspaNa, S.L.)

EU/3/17/1933 (Active substance: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7813 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000001966

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7273 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

19-7-2018

EU/3/16/1783 (Reglntel Ltd)

EU/3/16/1783 (Reglntel Ltd)

EU/3/16/1783 (Active substance: N-(5-(6-chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)pyrazin-2-yl)-2-fluoro-6-methylbenzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4810 of Thu, 19 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/138/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Active substance: Modified mRNA encoding human methylmalonyl-coenzyme A mutase encapsulated into lipid nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3393 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/017/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (Active substance: Poly[2-[(4-{[1-carboxy-2-(hexadecylcarbamoyl)ethyl]sulfanyl}-2,3-bis({2-[((2S)-2-(2-{[(2R)-2-carbamoyl-(2-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}ethyl]sulfanyl}-3-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}propanamido)-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)propanoyl Ethyl ester) )-methoxy]acetyl}oxy)butyl)sulfanyl]-3-(hexadecylcarbamoyl)propanoic acid]-poly(ethylene glycol)-este...

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Active substance: 1-[4-bromo-5-[1-ethyl-7-(methylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-3-yl]-2-fluorophenyl]-3-phenylurea) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1991 (TurnKey PharmaConsulting Ireland Limited)

EU/3/18/1991 (TurnKey PharmaConsulting Ireland Limited)

EU/3/18/1991 (Active substance: Docosahexaenoic acid ethyl ester) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1880 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/235/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Active substance: (S)-8-{2-amino-6-[1-(5-chloro-biphenyl-2-yl)-(R)-2,2,2-trifluoro-ethoxy]-pyrimidin-4-yl}-2,8-diaza-spiro[4.5]decane-3-carboxylic acid ethyl ester) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1826 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/299/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety