Volibris

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Volibris
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Volibris
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Гипотензивные,
 • Терапевтична област:
 • Хипертония, белодробна
 • Терапевтични показания:
 • Volibris е показан за лечение на белодробна артериална хипертония (ПАХ) при възрастни пациенти от функционален клас на СЗО (FC) II до III, включително при комбинирано лечение. Ефикасността е доказана при идиопатична ПАХ (ПАХ) и при ПАÕ, свързана с болест на съединителната тъкан.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 18

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000839
 • Дата Оторизация:
 • 20-04-2008
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000839
 • Последна актуализация:
 • 20-12-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/741775/2015

EMEA/H/C/000839

Резюме на EPAR за обществено ползване

Volibris

ambrisentan

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Volibris. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Volibris.

Какво представлява Volibris?

Volibris представлява лекарство, съдържащо активното вещество амбрисентан (ambrisentan).

Предлага под формата на таблетки (5 и 10 mg).

За какво се използва Volibris?

Volibris се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на възрастни с

белодробна артериална хипертония (БАХ).

БАХ представлява абнормно високо кръвно налягане в артериите на белите дробове. Volibris се

прилага при пациенти със симптоми от клас II или III на болестта. „Класът“ е отражение на

сериозността на заболяването: „клас II“ обхваща леки ограничения във физическата активност, а

„клас IIІ“ — значими ограничения във физическата активност. Ефективността на Volibris е

показана при БАХ без установена причина и при БАХ, причинена от заболяване на

съединителната тъкан.

Тъй като броят на пациентите с БАХ е малък, болестта се счита за „рядка“ и Volibris е определен

като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки болести) на 11 април 2005 г.

Лекарствeният продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Volibris?

Лечението с Volibris трябва да бъде започнато от лекар с опит в лечението на БАХ.

Volibris

EMA/741775/2015

Страница 2/4

Лечението с Volibris се започва при доза от 5 mg веднъж дневно, която може да се увеличи на

10 mg дневно в зависимост от повлияването и колко добре се приема лекарството. При употреба

на лекарството с тадалафил (друго лекарство за БАХ) е препоръчително да се използва

увеличената доза от 10 mg. При прием с циклоспорин (лекарство, което намалява дейността на

имунната система) дозата на Volibris трябва да е 5 mg дневно и пациентът трябва да бъде строго

наблюдаван от лекар.

Как действа Volibris?

БАХ представлява отслабващо организма заболяване, свързано със сериозно стесняване на

кръвоносните съдове на белите дробове. То причинява високо кръвно налягане в кръвоносните

съдове, които пренасят кръв от сърцето към белите дробове. Високото налягане намалява

количеството на кислород, което прониква в кръвта в белите дробове, и затруднява двигателната

активност. Активното вещество във Volibris, амбрисентан, блокира рецепторите на хормона

ендотелин, който причинява стесняване на кръвоносните съдове. Като блокира действието на

ендотелина, Volibris позволява на съдовете да се разширяват и по този начин помага за

понижаване на кръвното налягане и подобряване на симптомите.

Как е проучен Volibris?

Различните дози на Volibris (2,5, 5 и 10 mg) са проучени в сравнение с плацебо (сляпо лечение) в

две основни проучвания при общо 394 пациенти с БАХ, повечето от които с клас II или III на

заболяването, което е с неизвестна причина или е причинено от болест на съединителната тъкан.

Основната мярка за ефективност е промяната в разстоянието, което пациентите са в състояние да

изминат след 12 седмици лечение. По този начин се измерва промяната във физическия

капацитет (способността за осъществяване на физическа активност).

Освен това лечението с комбинация от Volibris (10 mg) и тадалафил е сравнено с Volibris или

тадалафил, прилагани самостоятелно, в друго основно проучване при 605 пациенти с БАХ.

Основната мярка за ефективност е рискът от клиничен неуспех (влошаване на заболяването на

пациента).

Какви ползи от Volibris са установени в проучванията?

Резултатите от двете проучвания, които сравняват Volibris с плацебо, показват, че Volibris е по-

ефективен от плацебо за подобряване на физическия капацитет при пациенти със симптоми от

клас II или III на заболяването. Като цяло в двете проучвания, взети заедно, в началото на

проучването пациентите са могли да изминат пеша средно 345 m за шест минути. Пациентите,

приемащи 5 mg Volibris веднъж дневно, могат да изминат средно 36 m повече след лечение от 12

седмици, докато пациентите, приемащи плацебо, могат да изминат 9 m по-малко. Пациентите със

симптоми от клас III и тези с БАХ, причинена от заболяване на съединителната тъкан, имат по-

голяма полза от доза от 10 mg в сравнение с доза от 5 mg.

В проучването, което сравнява Volibris и тадалафил с всяко от лекарствата поотделно, 18% от

пациентите (46 от 253), получили комбинирано лечение, претърпяват клиничен неуспех в

сравнение с 31% (77 от 247), получили Volibris или тадалафил самостоятелно. Рискът от

влошаване на заболяването в рамките на една година е 11% при пациентите, на които се прилага

комбинираното лечение, и 24% при пациентите, на които се прилага самостоятелно лекарство

Volibris

EMA/741775/2015

Страница 3/4

(Volibris или тадалафил). За период от три години вероятността от влошаване на заболяването е

32% при комбинираното лечение и 44% при самостоятелно лекарство.

Какви са рисковете, свързани с Volibris?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Volibris (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са главоболие (включително болка в синусите и мигрена), периферен оток (подуване,

особено в глезените и стъпалата) и задържане на течности. За пълния списък всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Volibris, вижте листовката.

Volibris не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към соя,

амбрисентан или към някоя от останалите съставки. Тъй като лекарството може да причини

вродени увреждания, Volibris не трябва да се прилага при бременни жени или жени с детероден

потенциал, които не използват надежден метод за контрацепция. Не трябва да се прилага при

кърмещи жени, при пациенти с тежки чернодробни проблеми или с високи стойности на

чернодробните ензими в кръвта. Не трябва да се прилага при пациенти с идиопатична

белодробна фиброза (хронично заболяване, при което в дробовете непрекъснато се образува

твърда фиброзна тъкан), със или без вторична белодробна хипертония (високо кръвно налягане в

белите дробове).

Защо Volibris е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Volibris са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Volibris?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Volibris се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Volibris, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Освен това фирмата, която предлага Volibris на пазара, и държавите членки на ЕС са съгласували

системи за контрол на разпространението на Volibris. Фирмата разпространява и информационни

пакети, за да предостави на здравните работници, пациентите и мъжете партньори на

пациентките информация за нежеланите реакции на лекарството и за необходимостта от

предпазване от бременност.

Допълнителна информация за Volibris:

На 21 Април 2008 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Volibris, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Volibris може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

За повече

информация относно лечението с Volibris прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Volibris

EMA/741775/2015

Страница 4/4

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Volibris може да се намери на

уебсайта на Агенцията: (ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation):

Дата на последно актуализиране на текста 11-2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

Volibris 5 mg филмирани таблетки

Volibris 10 mg филмирани таблетки

aмбрисентан (ambrisentan)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Volibris и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Volibris

Как да приемате Volibris

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Volibris

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Volibris и за какво се използва

Volibris съдържа активното вещество амбрисентан. Той принадлежи към група лекарства,

наречени други антихипертензивни средства (използвани за лечение на високо кръвно

налягане).

Volibris се използва за лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ) при възрастни.

БАХ представлява повишено кръвно налягане в кръвоносните съдове (белодробните артерии),

които пренасят кръв от сърцето към белите дробове. При хора с БАХ тези артерии стават

по-тесни и сърцето трябва да работи повече, за да изпомпва кръвта през тях. Това е причина

хората да се чувстват изморени, замаяни и да имат задух.

Volibris разширява белодробните артерии, като по този начин улеснява сърцето да изпомпва

кръв през тях. Това понижава кръвното налягане и облекчава симптомите.

Volibris може също да се използва в комбинация с други лекарства, прилагани за лечение на

БАХ.

2.

Какво трябва да знаете,

преди да приемете Volibris

Не приемайте Volibris:

ако сте

алергични

към амбрисентан, соя или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако сте бременна,

ако

планирате да забременеете

или ако

има възможност да

забременеете

, защото не използвате надеждни методи за предпазване (контрацепция).

Моля прочетете информацията в раздел „Бременност”.

ако

кърмите

. Моля прочетете информацията в раздел „Кърмене”.

ако

имате заболяване на черния дроб

. Кажете на Вашия лекар, който ще реши дали

това лекарство е подходящо за Вас.

ако имате

разрастване на съединителна тъкан в белите дробове

, с неизвестен

произход (идиопатична белодробна фиброза).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство, ако имате:

чернодробни проблеми

анемия (намален брой червени кръвни клетки).

подуване на ръцете, глезените или стъпалата, причинено от течност (

периферен оток

заболяване на белия дроб, при което вените в белите дробове са блокирани (

белодробна

венооклузивна болест

→ Вашият лекар

ще реши дали Volibris е подходящ за Вас.

Ще имате нужда от редовни изследвания на кръвта

Преди да започнете прием на Volibris и на редовни интервали, докато го приемате, Вашият

лекар ще Ви прави кръвни изследвания за да провери:

дали имате анемия

дали Вашият черен дроб функционира правилно.

Важно е редовно да Ви се правят кръвни изследвания, докато приемате Volibris.

Признаците, че черният Ви дроб може да не функционира правилно, включват:

загуба на апетит

гадене

повръщане

висока температура (треска)

болка в стомаха (корема)

пожълтяване на кожата или бялото на очите (жълтеница)

потъмняване на урината

сърбеж по кожата.

Ако забележите някои от тези признаци:

→ Кажете незабавно на Вашия лекар.

Деца и юноши

Volibris не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години, тъй като безопасността и

ефикасността при тази възрастова група не са установени.

Други лекарства

и Volibris

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Вашият лекар може да коригира дозата на Volibris, акo започнете да приемате циклоспорин А

(лекарство, използвано след трансплантация или за лечение на псориазис).

Ако приемате рифампицин (антибиотик, използван за лечение на тежки инфекции) Вашият

лекар ще Ви наблюдава, когато започнете прием на Volibris.

Вашият лекар може да Ви наблюдава, ако приемате други лекарства (напр. илопрост,

епопростенол, силденафил), използвани за лечение на БАХ.

→ Уведомете Вашия лекар или фармацевт

, ако приемате някое от тези лекарства.

Бременност

Volibris може да увреди неродено дете, заченато преди, по време на лечението или скоро след

него.

→ Ако е възможно да забременеете, използвайте надежден метод за предпазване

(контрацепция), докато приемате Volibris. Кажете на Вашия лекар за това.

→ Не приемайте Volibris, ако сте бременна или планирате да забременеете.

Ако забременеете или мислите, че можете да забременеете

, докато приемате Volibris,

незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Ако сте жена, която може да забременее, Вашият лекар ще поиска да си направите тест за

бременност

преди да започнете да приемате Volibris, и периодично по време на приема на това

лекарство.

Кърмене

Не е известно дали Volibris преминава в кърмата.

Не кърмете, докато приемате Volibris.

Кажете на Вашия лекар за това.

Фертилитет

Ако сте мъж, който приема Volibris, има вероятност това лекарство да понижи броя на

сперматозоидите Ви.

Обърнете се към Вашия лекар, ако имате някакви въпроси или това Ви

безпокои.

Шофиране и работа с машини

Volibris може да причини нежелани реакции като ниско кръвно налягане, замаяност, умора

(вижте точка 4), които могат да окажат влияние върху способността за шофиране или работа с

машини. Симптомите на заболяването Ви също могат да предизвикат отслабване на

способностите Ви за шофиране или работа с машини.

→ Не шофирайте и не работете с машини, ако не се чувствате добре.

Volibris съдържа лактоза, лецитин (соя) и алура червен AC алуминиев лак (Е129)

Volibris таблетки съдържа малки количества захар, наречена лактоза. Ако Вашият лекар Ви е

казал, че имате непоносимост към някои захари:

→ Обърнете се към Вашия лекар

, преди да започнете приема на Volibris.

Volibris таблетки съдържа лецитин, получен от соя. Ако сте алергични към соя, не приемайте

това лекарство (вж. точка 2 „Не приемайте Volibris”).

Volibris таблетки съдържа багрилото алура червен AC алуминиев лак (Е129), което може да

причини алергични реакции (вж. точка 4).

3.

Как да приемате Volibris

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

Ако не сте сигурни в нещо, питайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Volibris да приемате

Обичайната доза Volibris е една таблетка от 5 mg веднъж дневно. Вашият лекар може да реши

да увеличи дозата Ви до 10 mg веднъж дневно.

Ако приемате циклоспорин А, не вземайте повече от една таблетка Volibris от 5 mg, веднъж

дневно.

Как да приемате Volibris

Най-добре е да приемате Вашата таблетка по едно и също време всеки ден. Поглъщайте

таблетката цяла, с чаша вода. Недейте да разделяте, разтрошавате или дъвчете таблетката.

Може да приемате Volibris със или без храна.

Изваждане на таблетка

Тези таблетки имат специална опаковка, която предпазва от отваряне от деца.

Отделете една таблетка:

откъснете по дължината на пунктираните линии, за да отделите

едно “гнездо” от блистера.

Отстранете външния слой:

започнете от оцветения ъгъл, повдигнете слоя и го отстранете

от гнездото.

Извадете таблетката:

леко натиснете едната страна на таблетката през фолиото.

Ако сте приели повече от необходимата доза Volibris

Ако сте приели твърде много таблетки, може да е по-вероятно да получите нежелани реакции,

като главоболие, зачервяване, замаяност, гадене или ниско кръвно налягане, което може да

доведе до прималяване:

→ Попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет,

ако сте приели повече таблетки от

предписаното.

Ако сте пропуснали да приемете Volibris

Ако забравите да приемете доза Volibris, приемете таблетката веднага след като си спомните и

продължете да приемате следващите дози както преди.

→ Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Не спирайте да приемате Volibris без съвета на Вашия лекар

Лечението с Volibris Ви е необходимо, за да контролирате Вашата БАХ.

Не спирайте приема на Volibris, докато не обсъдите това с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Състояния, за които Вие и Вашият лекар трябва да следите:

Алергични реакции

Това е честа нежелана реакция, която може да засегне

до един на 10

души. Може да забележите

обрив или сърбеж и подуване (обикновено на лицето, устните, езика или гърлото), което може

да предизвика трудности при дишането или преглъщането.

Подуване (оток), особено на глезените и стъпалата

Това е много честа нежелана реакция, която може да засегне

повече от един на 10

души.

Сърдечна недостатъчност

Дължи се на невъзможността на сърцето да изпомпва достатъчно кръв, което води до задух,

голяма умора и подуване на глезените и краката. Това е честа нежелана реакция, която може да

засегне

до един на 10

души.

Анемия (намален брой на червените кръвни клетки)

Това е заболяване на кръвта, което може да причини умора, слабост, задух и общо

неразположение. Понякога това налага преливане на кръв. Това е много честа нежелана

реакция, която може да засегне

повече от един на 10

души.

Хипотония (ниско кръвно налягане)

Това може да причини замайване. Това е честа нежелана реакция, която може да засегне

до

един на 10

души.

Уведомете Вашия лекар незабавно

, ако получите някоя от тези нежелани реакции или ако

те настъпят внезапно след прием на Volibris.

Важно е редовно да Ви се правят кръвни изследвания

, за да се провери за поява на анемия и

дали черният Ви дроб функционира правилно.

Уверете се, че сте прочели и информацията в

точка 2

„Ще имате нужда от редовни изследвания на кръвта” и „Признаците, че черният Ви

дроб може да не функционира правилно”.

Другите нежелани реакции, включват

Много чести нежелани реакции:

главоболие

замаяност

палпитации (ускорен или неправилен сърдечен ритъм)

влошаване на задуха скоро след започване на лечението с Volibris

хрема или запушен нос, запушване или болка в синусите

гадене

диария

усещане за умора

В комбинация с тадалафил (друго лекарство за БАХ)

В допълнение към посоченото по-горе:

зачервяване на кожата

повръщане

обрив

болка в гърдите/дискомфорт.

Чести нежелани реакции:

замъглено зрение или други промени в зрението

прилошаване

отклонения в резултатите от кръвните изследвания за чернодробната функция

хрема

запек

болка в стомаха (корема)

болка в гърдите или дискомфорт

зачервяване на кожата

повръщане

усещане за слабост

кръвотечение от носа

обрив.

В комбинация с тадалафил

В допълнение към посоченото по-горе, освен отклонения в резултатите от кръвните

изследвания за чернодробната функция:

шум в ушите

(тинитус)

само при прием на комбинираното лечение.

Нечести нежелани реакции:

увреждане на черния дроб

възпаление на черния дроб, причинено от собствената защита на организма

автоимунен хепатит

В комбинация с тадалафил

внезапна загуба на слуха.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Volibris

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и блистера

след „Годен до”.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и

допълнителна информация

Какво съдържа Volibris

Активното вещество е амбрисентан.

Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg или 10 mg.

Другите съставки са: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий,

магнезиев стеарат, поливинилов алкохол, талк (Е553b), титанов диоксид (Е171), макрогол 3350,

лецитин (соя) (Е322) и алура червен АС алуминиев лак (Е129).

Как изглежда Volibris и какво съдържа опаковката

Volibris 5 mg филмирана таблетка (таблетка) е светлорозова, квадратна, изпъкнала с надпис

"GS" от едната страна и "К2С" от другата.

Volibris 10 mg филмирана таблетка (таблетка) е тъмнорозова, овална, изпъкнала с надпис "GS"

от едната страна и "КЕ3" от другата.

Volibris се доставя като 5 mg и 10 mg филмирани таблетки в еднодозови блистерни опаковки,

съдържащи 10 x 1 или 30 x 1 таблетка.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ирландия

Производител

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

D-23843 Bad Oldesloe

Германия

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

31-10-2018

Volibris (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Volibris (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Volibris (Active substance: Ambrisentan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7339 of Wed, 31 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/839/T/56

Europe -DG Health and Food Safety