Vidaza

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Vidaza
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Vidaza
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-туморни агенти,
 • Терапевтична област:
 • Миелодиспластични синдроми
 • Терапевтични показания:
 • Вайдазу е показан за лечение на възрастни пациенти, които нямат право на кръвотворните трансплантацията на стволови клетки (ТГСК) с:мидълуер-2 и висок риск миелодиспластические синдроми (МДС) според прогнозата на Международната точкова система (IPSS);хроничен миеломоноцитарный левкемия (ХММЛ) с 10-29% бластов на костния мозък, без миелопролиферативные нарушения;остър миелоидного левкемия (ОМЛ) с 20-30% бластов и Multi-произход на дисплазия на тазобедрените стави, по данни на Световната здравна организация (СЗО) класификация. По ОМЛ с >30% бластов на костен мозък в класификация на СЗО.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 18

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000978
 • Дата Оторизация:
 • 16-12-2008
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000978
 • Последна актуализация:
 • 25-05-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/450923/2016

ЕМЕА/Н/С/000978

Резюме на EPAR за обществено ползване

Vidaza

azacitidine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Vidaza. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Vidaza.

Какво представлява Vidaza?

Vidaza е лекарство, което съдържа активното вещество азацитидин (azacitidine). Предлага се под

формата на прах за приготвяне на инжекционна суспензия.

За какво се използва Vidaza?

Vidaza се използва за лечение на възрастни със следните заболявания, в случай че не може да им

бъде направена трансплантация на хемопоетични стволови клетки (когато пациентът получава

стволови клетки за възстановяване на способността на костния мозък да произвежда здрави

кръвни клетки):

миелодиспластични синдроми — група състояния, при които костният мозък произвежда

твърде малко кръвни клетки. В някои случаи миелодиспластичните синдроми могат да доведат

до остра миелоидна левкемия (AML, рак, който засяга белите кръвни клетки, наречени

миелоидни клетки). Vidaza се прилага при пациенти със среден до висок риск от прогресиране

към остра миелоидна левкемия или смъртност;

хронична миеломоноцитна левкемия (CMML, рак, който засяга белите кръвни клетки,

наречени моноцити). Vidaza се използва, когато костният мозък се състои от 10 до 29%

абнормни клетки и не произвежда голям брой бели кръвни клетки;

Vidaza

EMA/450923/2016

Страница 2/3

AML, която се развива от миелодиспластичен синдром, и когато костният мозък се състои от

20 до 30% абнормни клетки;

AML, когато костният мозък на пациентите показва наличие на абнормни клетки над 30%.

Тъй като броят на пациентите с тези болести е малък, тези болести се считат за „редки“ и Vidaza е

определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки болести) на 6 февруари

2002 г. за миелодиспластични синдроми, а на 29 ноември 2007 г. за AML. Към момента на

определянето на продукта като лекарство сирак, хроничната миеломоноцитна левкемия е

класифицирана като тип миелодиспластичен синдром.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

За какво се използва Vidaza?

Лечението с Vidaza трябва да се започне и да бъде под наблюдението на лекар с опит в

прилагането на лекарства за рак. Преди приемане на Vidaza пациентите трябва да приемат

лекарства за предпазване от гадене (позиви за повръщане) и повръщане.

Препоръчителната доза Vidaza е 75 mg на квадратен метър телесна повърхност (изчислена въз

основа на височината и теглото на пациента). Прилага се като подкожна инжекция в горната част

на ръката, бедрото или коремната област (корем) всеки ден в продължение на една седмица,

последвани от три седмици без лечение. Този четириседмичен период представлява един „цикъл“.

Лечението продължава най-малко шест цикъла, а след това — докато пациентът има полза от

него. Черният дроб, бъбреците и кръвта трябва да се изследват преди всеки цикъл. Ако броят на

кръвните клетки намалее значително или пациентът развие бъбречни проблеми, следващият

цикъл на лечение трябва да се отложи или да се използва по-ниска доза.

За пълна информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Vidaza?

Активното вещество във Vidaza, азацитидин, принадлежи към групата на „анти-метаболитите“.

Азацитидин е аналог на цитидина, което означава, че се съдържа в генетичния материал на

клетките (РНК и ДНК). Смята се, че действието му се изразява в промяна на начина, по който

клетките активират и деактивират гените, а също чрез намеса в синтеза на нови РНК и ДНК.

Смята се, че тези действия коригират проблемите с узряването и растежа на младите кръвни

клетки в костния мозък, които причиняват миелодиспластични нарушения, както и убиват

раковите клетки при левкемията.

Как е проучен Vidaza?

Vidaza е проучен в две основни проучвания. Първото проучване обхваща 358 възрастни със

среден до висок риск от миелодиспластични синдроми, CMML или AML, при които е малко

вероятно да бъде приложена трансплантация на стволови клетки. Костният мозък на пациентите

показва наличие на абнормни клетки до 30%. Второто проучване обхваща 488 пациенти с AML,

които са на възраст 65 и повече години и не може да им бъде направена трансплантация на

хемопоетични стволови клетки. Костният мозък на пациентите показва наличие на абнормни

клетки над 30%. Двете проучвания сравняват Vidaza със стандартни грижи (лечение, избрано за

всеки пациент въз основа на местната практика и състоянието на пациента). Основната мярка за

ефективност е преживяемостта на пациентите.

Vidaza

EMA/450923/2016

Страница 3/3

Какви ползи от Vidaza са установени в проучванията?

Vidaza е по-ефективен от стандартните грижи за удължаване на преживяемостта. В първото

проучване пациентите, получаващи Vidaza, преживяват средно 24,5 месеца в сравнение с 15,0

месеца при пациентите, получаващи стандартни грижи. Ефектът от Vidaza е сходен при трите

заболявания.

Във второто проучване при пациентите с AML с абнормни клетки над 30%, пациентите,

получаващи Vidaza, преживяват средно 10,4 месеца в сравнение с 6,5 месеца при пациентите,

получаващи стандартни грижи.

Какви са рисковете, свързани с Vidaza?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Vidaza, които се наблюдават при повече от 60%

от пациентите с миелодиспластични синдроми, CMML или AML (20 до 30% абнормни клетки), са

кръвни реакции, включително тромбоцитопения (малък брой на тромбоцитите), неутропения

(ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни клетки) и левкопения (малък брой на белите

кръвни клетки), нежелани реакции, засягащи стомашно-чревния тракт, включително гадене и

повръщане, и реакции на мястото на инжектиране. Нежеланите лекарствени реакции са сходни

при пациентите с AML с абнормни клетки над 30%. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Vidaza, вижте листовката.

Vidaza не трябва да се прилага при пациенти с рак на черния дроб в напреднал стадий или при

кърмещи жени. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Vidaza е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Vidaza са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Vidaza?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Vidaza, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Vidaza:

На 17 декември 2008 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Vidaza, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Vidaza може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече информация относно

лечението с Vidaza прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или

фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Vidaza може да се намери на

уебсайта на Агенцията: тук (миелодиспластични синдроми) и тук

(AML).

Дата на последно актуализиране на текста 07-2016.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Vidaza 25 mg/ml прах за инжекционна суспензия

Азацитидин (azacitidine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Vidaza и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Vidaza

Как да използвате Vidaza

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Vidaza

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Vidaza и за какво се използва

Какво представлява Vidaza

Vidaza е противораково средство, което принадлежи към група лекарства, наречени

„антиметаболити”. Vidaza съдържа активното вещество „азацитидин”.

За какво се използва

Vidaza

Vidaza се използва при възрастни пациенти, които не могат да имат трансплантация на

стволови клетки за лечение на:

миелодиспластични синдроми с висок риск (MDS).

хронична миеломоноцитна левкемия (CMML).

остра миелоидна левкемия (AML).

Това са заболявания, които засягат костния мозък и могат да причинят проблеми с

произвеждането на нормални кръвни клетки.

Как действа Vidaza

Vidaza действа като предотвратява растежа на раковите клетки. Азацитидин се включва в

генетичния материал на клетките (рибонуклеинова киселина (РНК) и дезоксирибонуклеинова

киселина (ДНК)). Смята се, че действието му се изразява в промяна на начина, по който

клетките активират и дезактивират гените, а също и чрез намеса в производството на нови РНК

и ДНК. Смята се, че тези действия коригират проблемите с узряването и растежа на млади

кръвни клетки в костния мозък, които причиняват миелодиспластични нарушения, както и

убиват раковите клетки при левкемия.

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, ако имате някакви въпроси за това как действа

Vidaza или защо Ви е предписано това лекарство.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Vidaza

Не използвайте Vidaza

ако сте алергични към азацитидин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6)

ако имате напреднал чернодробен рак

ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Vidaza:

aко имате намален брой тромбоцити, червени или бели кръвни клетки

aко имате бъбречно заболяване

aко имате чернодробно заболяване

ако имате или някога сте имали сърдечно заболяване или инфаркт или анамнеза за

белодробно заболяване.

Кръвно изследване

Ще Ви бъдат правени кръвни изследвания преди започване на лечението с Vidaza и в началото

на всеки период на лечение (наречен “цикъл”). Това се прави с цел да се провери дали имате

достатъчно кръвни клетки и дали черният дроб и бъбреците Ви работят нормално.

Деца и юноши

Vidaza не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Vidaza

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е

възможно да използвате други лекарства. Това се налага поради възможността Vidaza да

повлияе на начина, по който някои лекарства действат. Също така е възможно и други

лекарства да повлияят действието на Vidaza.

Бременност, кърмене и фертилитет

Бременност

Не трябва да използвате Vidaza по време на бременност, тъй като може да е вредно за бебето.

Използвайте ефективен метод на контрацепция по време на лечението и до 3 месеца след това.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забременеете по време на лечението.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Кърмене

Не трябва да кърмите, когато използвате Vidaza. Не е известно дали това лекарство преминава в

кърмата.

Фертилитет

Мъжете не трябва да зачеват дете, докато са на лечение с Vidaza. Използвайте ефективен метод

на контрацепция по време на лечението с това лекарство и до 3 месеца след това.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако искате да консервирате Ваша сперма, преди да започнете

това лечение.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не работете с инструменти и машини, ако почувствате нежелани реакции

като умора.

3.

Как да използвате Vidaza

Преди да Ви даде Vidaza, Вашият лекар ще Ви даде и друго лекарство, за да предотврати гадене

и повръщане в началото на всеки цикъл на лечение.

Препоръчителната доза е 75 mg/m

телесна повърхност. Вашият лекар ще определи

Вашата доза от това лекарство в зависимост от общото Ви състояние, ръста и теглото Ви.

Вашият лекар ще проверява напредъка Ви и може да промени дозата, ако е необходимо.

Vidaza се прилага всеки ден в продължение на една седмица, последвана от период на

почивка с продължителност 3 седмици. Този “цикъл на лечение” ще се повтаря на

всеки 4 седмици. Обикновено ще Ви бъдат приложени поне 6 цикъла на лечение.

Това лекарство ще Ви бъде прилагано като инжекция под кожата (подкожно) от лекар или

медицинска сестра. Инжекцията може да се постави под кожата на бедрото, корема или

мишницата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции

при Вас:

Сънливост, треперене, жълтеница, подуване на корема и лесно образуване на

синини.

Това може да са симптоми на чернодробна недостатъчност и може да са

животозастрашаващи.

Отичане на краката и стъпалата, болка в гърба, намалено уриниране, увеличена

жажда, ускорен пулс, световъртеж и гадене, повръщане или намален апетит и

чувство на объркване, безпокойство или умора.

Това може да са симптоми на

бъбречна недостатъчност и може да са животозастрашаващи.

Повишена температура

. Това би могло да се дължи на инфекция в резултат на

понижения брой на белите кръвни клетки, което може да е животозастрашаващо.

Болка в гърдите или задух, който може да е придружен от повишена температура.

Това може да се дължи на инфекция на белите дробове, наречена "пневмония" и може да

е животозастрашаващо.

Кървене.

Например кръв в изпражненията

в резултат на кървене от стомаха или червата

или кръвоизлив в главата. Това може да са симптоми на нисък брой тромбоцити в кръвта.

Затруднено дишане, подуване на устните, сърбеж или обрив.

Това

може да се дължи

на алергична реакция (реакция на свръхчувствителност).

Други нежелани реакции включват:

Много чести нежелани реакции

(може да засегнат повече от 1 на 10 души)

Намален брой червени кръвни клетки (анемия). Възможно е да чувствате умора и да

сте бледи.

Намален брой бели кръвни клетки. Това може да се съпровожда от повишена

температура. Също така е възможно да сте по-податливи към инфекции.

Нисък брой тромбоцити (тромбоцитопения). По-податливи сте към кървене и

кръвонасядания.

Запек, диария, гадене, повръщане

Пневмония

Болка в гърдите, задух

Умора

Реакция на мястото на инжектиране, включваща зачервяване, болка или кожна реакция

Загуба на апетит

Болки в ставите

Кръвонасядане

Обрив

Червени или лилави петна по кожата Ви

Болка в корема (коремна болка)

Сърбеж

Повишена температура

Възпаление на носа и гърлото

Замаяност

Главоболие

Проблеми със съня (безсъние)

Кръвотечение от носа (епистаксис)

Болки в мускулите

Слабост (астения)

Загуба на тегло

Понижено ниво на калия в кръвта.

Чести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 10 души)

Кървене в главата Ви

Бактериална инфекция на кръвта (сепсис). Това може да се дължи на намаления брой на

белите кръвни клетки в кръвта Ви.

Костномозъчна недостатъчност. Това може да доведе до намален брой на червените и

белите кръвни клетки и на тромбоцитите.

Вид анемия, при която броят на червените и белите кръвни клетки и на тромбоцитите е

намален

Инфекция на урината

Вирусна инфекция, причиняваща херпес

Кървене от венците, кървене от стомаха или червата, кървене от ануса, дължащо се на

хемороиди (хемороидално кървене), кървене в окото, кървене под кожата Ви или в самата

кожа (хематом)

Кръв в урината

Язви по устата и езика

Промени на кожата на мястото на инжектиране. Те включват подуване, бучка,

кръвонасядане, кървене в самата кожа (хематом), обрив, сърбеж и промени в цвета на

кожата.

Зачервяване на кожата

Инфекция на кожата (целулит)

Инфекция на носа и гърлото или възпалено гърло

Хрема или възпаление на носа или синусите (синузит)

Повишено или понижено кръвно налягане (хипертония или хипотония)

Задух при движение

Болка в гърлото и гръкляна

Лошо храносмилане

Летаргия

Общо неразположение

Безпокойство

Обърканост

Опадане на косата

Бъбречна недостатъчност

Дехидратация

Бял налеп по езика, вътрешната страна на бузите и понякога по небцето, венците и

сливиците (гъбична инфекция в устната кухина)

Припадък

Спад в кръвното налягане при изправяне (ортостатична хипотония), водещ до

световъртеж при преминаване в изправено или седнало положение

Съненост, сънливост (сомнолентност)

Кървене поради катетър

Заболяване, засягащо дебелото черво, което може да доведе до треска, повръщане и

болки в корема (дивертикулит)

Течност около белите дробове (плеврален излив)

Треперене (студени тръпки)

Мускулни спазми

Надигнат сърбящ обрив по кожата (уртикария)

Събиране на течност около сърцето (перикардиална ефузия).

Нечести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 100 души)

Алергична реакция (реакция на свръхчувствителност)

Треперене

Чернодробна недостатъчност

Големи, с цвят на слива, повдигнати болезнени петна по кожата с температура

Болезнено разязвяване на кожата (гангренозна пиодермия)

Възпаление на обвивката на сърцето (перикардит).

Редки нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 1000 души)

Суха кашлица

Безболезнен оток на върха на пръстите (деформация)

Тумор-лизис синдром – метаболитни усложнения, които могат да настъпят по време на

лечението на рак и понякога дори без лечение. Тези усложнения се причиняват от

продукта на умиращите ракови клетки и могат да включват следното: промени в

биохимичните показатели на кръвта; високо ниво на калий, фосфор, пикочна киселина и

ниско ниво на калций, които в последствие водят до промени в бъбречната функция,

сърцебиене, гърчове и понякога смърт.

С неизвестна честота (

от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Инфекция на дълбоките слоеве на кожата, която се разпространява бързо, увреждайки

кожата и меките тъкани, което може да бъде животозастрашаващо (некротизиращ

фасциит).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Vidaza

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и

картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра са отговорни за съхранението на Vidaza.

Също така, те са отговорни за правилното приготвяне и изхвърляне на неизползвания Vidaza.

За неотворените флакони с това лекарство – няма специални условия на съхранение.

Когато се използва веднага

След като бъде приготвена, суспензията трябва да се приложи в рамките на 45 минути.

Когато се използва по-късно

Ако суспензията Vidaza се приготвя с неохладена вода за инжекции, суспензията трябва да се

постави в хладилника (2 °C – 8 °C) веднага след приготвянето и да се съхранява охладена за

максимум 8 часа.

Ако суспензията Vidaza се приготвя с охладена вода за инжекции (2 °C – 8 °C), суспензията

трябва да се постави в хладилника (2 °C – 8 °C) веднага след приготвянето и да се съхранява

охладена за максимум 22 часа.

Суспензията трябва да се остави до 30 минути преди прилагането й да достигне стайна

температура (20 °C – 25 °C).

При наличие на частици суспензията трябва да бъде изхвърлена.

6.

Съдържание на опаковката и

допълнителна информация

Какво съдържа Vidaza

Активното вещество е азацитидин. Един флакон съдържа 100 mg азацитидин. След

разтваряне с 4 ml вода за инжекции приготвената суспензия съдържа 25 mg/ml

азацитидин.

Другата съставка е манитол (E421).

Как изглежда Vidaza и какво съдържа опаковката

Vidaza представлява бял прах за инжекционна суспензия и се предлага в стъклен флакон,

съдържащ 100 mg азацитидин. Всяка опаковка съдържа един флакон Vidaza.

Притежател на разрешението за употреба

Celgene Europe B.V.

Winthontlaan 6 N

3526 KV Utrecht

Нидерландия

Производител

Celgene Distribution B.V.

Winthontlaan 6 N

3526 KV Utrecht

Нидерландия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Препоръки за безопасна работа

Vidaza е цитотоксичен лекарствен продукт и подобно на други потенциално цитотоксични

съставки е необходимо внимание при работата и приготвянето на суспензията азацитидин.

Трябва да се прилагат процедурите за правилна работа и изхвърляне на антитуморни

лекарствени продукти.

При контакт на приготвения азацитидин с кожата незабавно измийте обилно с вода и сапун.

При контакт с лигавиците изплакнете обилно с вода.

Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

посочените по-долу (вж. “Процедура за приготвяне”).

Процедура за приготвяне

Vidaza трябва да се разтваря с вода за инжекции. Срокът на годност на приготвения лекарствен

продукт може да се продължи, като за разтваряне се използва охладена (2 °C до 8 °C) вода за

инжекции. По-долу са дадени подробности за съхранението на приготвения продукт.

Необходими са следните консумативи:

флакон(и) азацитидин; флакон(и) вода за инжекции; нестерилни хирургични ръкавици;

напоени със спирт памучета; инжекционна спринцовка(и) от 5 ml с игла(и).

Изтеглете 4 ml вода за инжекции в спринцовката, като изгоните всичкия въздух от

спринцовката.

Въведете иглата на спринцовката, съдържаща 4 ml вода за инжекции, през гумената

запушалка на флакона с азацитидин и бавно инжектирайте водата за инжекции във

флакона.

След като отстраните спринцовката и иглата, разклатете енергично флакона до

получаване на хомогенна мътна суспензия. След разтварянето всеки милилитър от

суспензията ще съдържа 25 mg азацитидин (100 mg/4 ml). Приготвеният продукт

представлява хомогенна, мътна суспензия, без агломерати. Cуспензията трябва да бъде

изхвърлена, ако съдържа големи частици или агломерати. Не филтрувайте суспензията

след разтваряне, тъй като това може да отстрани активното вещество. Трябва да се има

предвид, че в някои адаптори, игли и затворени системи може да има филтри.

Следователно такива системи не трябва да се използват за прилагане на лекарствения

продукт след разтваряне.

Почистете гумената запушалка и прободете с нова игла и спринцовка флакона. Обърнете

флакона с дъното нагоре и се уверете, че върхът на иглата е под нивото на течността.

Издърпайте буталото и изтеглете количеството от лекарствения продукт, нужно за

точната доза, като изгоните всичкия въздух от спринцовката. Отстранете

иглата/спринцовката от флакона и изхвърлете иглата.

Вземете нова игла за подкожни инжекции (препоръчва се 25-G) и я закрепете стабилно на

спринцовката. Не трябва да се прокарва разтвор по иглата преди инжектирането, за да се

намали честотата на реакциите на мястото на инжектиране.

Когато е необходим повече от един флакон, повторете всички изброени по-горе стъпки за

приготвяне на суспензията. За дози, изискващи повече от един флакон, дозата трябва да

се раздели поравно, напр. доза 150 mg = 6 ml, 2 спринцовки с по 3 ml във всяка

спринцовка. Поради задържане във флакона и иглата може да не е възможно да се

изтегли цялото количество суспензия от флакона.

Съдържанието на спринцовката с дозата трябва да бъде ресуспендирано непосредствено

преди прилагането. Температурата на суспензията в момента на инжектирането трябва да

е около 20 °C-25 °C. За да я ресуспендирате, превъртете енергично спринцовката между

дланите си до получаване на хомогенна, мътна суспензия. Cуспензията трябва да бъде

изхвърлена, ако съдържа големи частици или агломерати.

Съхранение на приготвения продукт

За непосредствена употреба

Суспензията Vidaza може да се приготвя непосредствено преди употреба и приготвената

суспензия трябва да се приложи в рамките на 45 минути. Ако са минали повече от 45 минути,

приготвената суспензия трябва да бъде изхвърлена по съответен начин и да се приготви

нова доза.

За по-късна употреба

Когато се разтваря с вода за инжекции, която не е охладена, приготвената суспензия трябва да

се постави в хладилник (2 °C до 8 °C) непосредствено след разтварянето и да се съхранява в

хладилник за максимум 8 часа. Ако е престояла в хладилника повече от 8 часа, суспензията

трябва да бъде изхвърлена по съответен начин и да се приготви нова доза.

Когато се разтваря с охладена (2 °C до 8 °C) вода за инжекции, приготвената суспензия трябва

да се постави в хладилник (2 °C до 8 °C) веднага след разтварянето и да се съхранява в

хладилник за максимум 22 часа. Ако е престояла в хладилника повече от 22 часа, суспензията

трябва да бъде изхвърлена по съответен начин и да се приготви нова доза.

Преди прилагането пълната с приготвената суспензия спринцовка трябва да се остави за не

повече от 30 минути, за да достигне температура от около 20 °C-25 °C. Ако са минали повече

от 30 минути, суспензията трябва да бъде изхвърлена по съответен начин и да се приготви

нова доза.

Изчисляване на индивидуални дози

Общата доза според телесната повърхност може да се изчисли по следния начин:

Обща доза (mg) = Доза (mg/m

) x телесна повърхност (m

Следващата таблица представлява само пример за това как да бъдат изчислени индивидуалните

дози азацитидин на базата на средната стойност за телесната повърхност от 1,8 m

Доза mg/m

(% от

препоръчваната

начална доза)

Обща доза на базата

на телесна

повърхност от 1,8 m

Брой необходими

флакони

Общ необходим обем

на приготвената

суспензия

75 mg/m

(100 %)

135 mg

2 флакона

5,4 ml

37,5 mg/m

(50 %)

67,5 mg

1 флакон

2,7 ml

25 mg/m

(33 %)

45 mg

1 флакон

1,8 ml

Начин на приложение

Не филтрувайте суспензията след разтваряне.

След разтваряне Vidaza трябва да се инжектира подкожно (въведете иглата под ъгъл от 45-90°)

с игла 25-G в мишницата, бедрото или корема.

Дози, по-големи от 4 ml, трябва да бъдат инжектирани на две различни места.

Mестата на инжектиране трябва да се редуват. Следващите инжекции трябва да се правят на

поне 2,5 cm от мястото на поставяне на предишните и никога в области, които са чувствителни,

с кръвонасядания, зачервени или уплътнени.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

НА РАЗРЕШЕНИЕТО(ЯТА) ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за азацитидин, научните заключения на

CHMP са, както следва:

Базата данни за безопасност включва кумулативно 51 случая с 56 събития на перикардит,

миокардит и/или ендокардит, съобщени във връзка с употребата на Vidaza. Най-често

съобщаваният предпочитан термин е перикардит (n = 35 случая), следван от ендокардит (n =

10) и миокардит (n = 9). Въпреки наличието на някои смущаващи фактори, като например

наличие на основно раково заболяване при пациентите и наличие на други рискови фактори,

като инфекция и анамнеза за сърдечни нарушения, съществуват други фактори в подкрепа на

сигнала, които включват поява на нежеланата реакция след възобновяване на лечението и

дисбаланс между рамото на активно лечение и контролното рамо в сборните клинични

проучвания.

Поради това въз основа на оценката на цялата налична информация за перикардит,

включително спонтанните съобщения, идентифицирани при прегледа за безопасност по

въпроса, включената в КХП на Vidaza нежелана лекарствена реакция перикардиална ефузия и

факта, че перикардит е включен като термин при други продукти от същия клас, точка 4.8 от

КХП следва да бъде актуализирана, като терминът „перикардит“ бъде включен в системо-

органен клас „Сърдечни нарушения“ с категория по честота „нечести“.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната на условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за азацитидин CHMP счита, че съотношението полза/риск

за лекарствения(ите) продукт(и), съдържащ(и) азацитидин, е непроменено с предложените

промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.