Versican Plus DHPPi

Основна информация

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Versican Plus DHPPi
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • Имунологични средства за кандеми, живи вирусни ваксини
 • Терапевтични показания:
 • Активна имунизация на кучета на възраст от шест седмици. за предотвратяване на смъртността и клинични признаци, причинени от вируса на чума на месоядните, за да се предотврати смъртността и клинични симптоми, предизвикани от кучешка аденовирус тип 1, За предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки аденовирус тип 2, За предотвратяване на клинични признаци, още левкопения и вирусната екскреция, причинени от парвовирус кучета, за предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки, parainfluenza virus.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/003679
 • Дата Оторизация:
 • 04-07-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/003679
 • Последна актуализация:
 • 24-02-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

An agency of the European

Union

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/296074/2014

EMEA/V/C/003679

Резюме на EPAR за обществено ползване

Versican Plus DHPPi

Ваксина срещу гана по кучетата, кучешки аденовирус, кучешка

парвовироза и кучешки параинфлуенца вирус (жива атенюирана)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Versican Plus DHPPi?

Versican Plus DHPPi е ветеринарна ваксина, която съдържа жив атенюиран (отслабен) вирус на

гана по кучетата, кучешки аденовирус тип 2, кучешки парвовирус тип 2b и кучешки

параинфлуенца вирус тип 2. Versican Plus DHPPi се предлага под формата на лиофилизат

(изсушена чрез замразяване гранула) и разтворител, от които се приготвя суспензия за

инжектиране.

За какво се използва Versican Plus DHPPi?

Versican Plus DHPPi се използва за защита на кучета от:

гана по кучетата — инфекциозна болест, при която кучетата могат да развият удебеляване на

кожата на възглавничките на лапите, както и течащ нос, кашлица, температура, повръщане и

диария, прекомерно слюноотделяне и в някои случаи припадъци;

кучешки аденовирус тип 1, причиняващ остра чернодробна инфекция, която може да доведе

до признаци на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите);

кучешки парвовирус — инфекция, която може да засегне тежко кученцата и води до летаргия,

температура, повръщане и кървава диария;

Versican Plus DHPPi

EMA/296074/2014

Страница 2/3

кучешки параинфлуенца вирус и кучешки аденовирус тип 2, които причиняват инфекциозен

трахеобронхит при кучетата.

Ваксината се прилага на кученца на възраст над шест седмици под формата на подкожна

инжекция и се поставя още веднъж три до четири седмици по-късно. За реваксинация срещу гана

по кучетата, кучешки аденовирус (тип 1 и 2) и парвовирус се изисква единична доза Versican Plus

DHPPi на всеки три години. За защита срещу кучешки параинфлуенца вирус е необходима

реваксинация всяка година.

Как действа Versican Plus DHPPi?

Versican Plus DHPPi е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система

(естествените защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Вирусите

във Versican Plus DHPPi са живи, но атенюирани (отслабени), за да не причиняват болести. При

прилагането на Versican Plus DHPPi имунната система на кучетата разпознава вирусите като

„чужди“ и произвежда антитела срещу тях. В бъдеще, ако животните са изложени на тези

инфекции, имунната им система може да реагира по-бързо. Това помага да ги предпази от гана,

аденовирусна чернодробна инфекция, парвовироза и инфекциозен трахеобронхит.

Как е проучен Versican Plus DHPPi?

Ефективността на Versican Plus DHPPi е изследвана първоначално в практическо проучване при

129 кучета. За да се покаже ефективността на Versican Plus DHPPi, практическото проучване

включва по-разширените комбинирани ваксини Versican Plus DHPPi/L4 и Versican Plus DHPPi/L4R,

които също са показани за защита срещу гана, аденовирус, парвовироза и инфекциозен

трахеобронхит при кучета в допълнение към други заболявания. Кучетата са ваксинирани два

пъти през интервал от три до четири седмици или получават единична бустерна ваксинация

веднъж годишно. Мярката за ефективност е нивата на антитела преди и след ваксинацията.

Впоследствие са проведени лабораторни проучвания, за да се определи продължителността на

защитата срещу гана, кучешки аденовирус (тип 1 и 2) и парвовирус. В тези проучвания кучетата

са ваксинирани два пъти през три седмици и са изложени на вируса на гана по кучетата, кучешки

аденовирус и кучешки парвовирус три години след втората ваксинация. Мерките за ефективност

са клиничните признаци телесна температура и ниво на антителата.

Какви ползи от Versican Plus DHPPi са установени в проучванията?

Практическото проучване показва, че ваксинацията с Versican Plus DHPPi води до нива на

антителата, достатъчни за защита срещу вируса на гана и кучешки аденовирус при всички кучета.

Процентът на кучета със защитни нива на антитела за парвовирус варира от 73 до 100%, а за

параинфлуенца вирус — от 73 до 97%. В някои случаи повлияването при кученца е по-слабо,

отколкото при възрастни кучета, поради антителата, наследени от техните майки — майчините

антитела могат да блокират имунния отговор на ваксинацията.

Лабораторните проучвания показват, че продължителността на защита е три години за гана по

кучетата, кучешки аденовирус и кучешки парвовирус.

Какви са рисковете, свързани с Versican Plus DHPPi?

Най-честата нежелана лекарствена реакция (наблюдавана при повече от 1 на 100 кучета) при

Versican Plus DHPPi е краткотрайно подуване до 5 cm, което може да възникне на мястото на

инжектиране след ваксинацията.

Versican Plus DHPPi

EMA/296074/2014

Страница 3/3

В ситуации, когато се очаква кученцата да наследят много високи нива на антитела от майката,

ваксинационният протокол трябва да бъде съответно планиран.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или

влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Какви са основанията за одобряване на Versican Plus DHPPi?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Versican Plus DHPPi превишават рисковете за одобрените показания, и препоръча на Versican Plus

DHPPi да се издаде лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула

„Научно обсъждане“ от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Versican Plus DHPPi:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Versican Plus

DHPPi на 4 юли 2014 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери

върху етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: март 2015.

Листовка за пациента

8.

КАРЕНТЕН

СРОК

9.

СПЕЦИАЛНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10.

СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След разтваряне използвайте незабавно.

11.

СПЕЦИАЛНИ

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

12.

СПЕЦИАЛНИ

МЕРКИ

ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

НА НЕИЗПОЛЗВАН

ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ

ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката.

13.

НАДПИСЪТ

“САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКА

УПОТРЕБА”

И

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО

И

УПОТРЕБАТА,

АКО Е

ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14.

НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ

ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15.

ИМЕ

И ПОСТОЯНEH

АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

16.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА

ЗА УПОТРЕБА

НА ВМП

EU/2/14/169/001

EU/2/14/169/002

17.

ПАРТИДЕН

НОМЕР

Партида №

МИНИМУМ

ИНФОРМАЦИЯ,

КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ

МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА

ДОЗА

Флакони (1 доза лиофилизат)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКИЯ

ПРОДУКТ

Versican Plus DHPPi – лиофилизат – за кучета

2.

КОЛИЧЕСТВО

НА АКТИВНИТЕ

СУСТАНЦИИ

DHPPi

3.

СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ

ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ

ДОЗИ

1 доза

4.

НАЧИН

НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5.

КАРЕНТЕН

СРОК

6.

ПАРТИДЕН

НОМЕР

Партида №

7.

СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

8.

НАДПИСЪТ

“САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКА

УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

МИНИМУМ

ИНФОРМАЦИЯ,

КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА

ВЪРХУ

МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА

ДОЗА

Флакони ( 1 ml разтворител)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКИЯ

ПРОДУКТ

Versican Plus DHPPi разтворител за кучета

2.

КОЛИЧЕСТВО

НА АКТИВНИТЕ

СУСТАНЦИИ

Aqua ad iniectabilia

3.

СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ

ДОЗИ

1 ml

4.

НАЧИН

НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5.

КАРЕНТЕН

СРОК

6.

ПАРТИДЕН

НОМЕР

Партида №

7.

СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

8.

НАДПИСЪТ

“САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКА

УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА:

Versican Plus DHPPi лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

1.

ИМЕ

И ПОСТОЯНEН

АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

НА ЛИЦЕНЗА

ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,

АКО ТЕ

СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané,

CZECH REPUBLIC

2.

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКИЯ

ПРОДУКТ

Versican Plus DHPPi лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ

СУБСТАНЦИИ

И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

В 1 ml доза:

Активни субстанции::

Лиофилизат (жив атенюиран):

Minimum

Maximum

Canine distemper вирус, щам CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Canine adenovirus type 2, щам CAV-2 Bio 13

TCID

TCID

Canine parvovirus type 2b, щам CPV-2b Bio 12/B

TCID

TCID

Canine parainfluenza type 2 вирус, щам CPiV Bio 15

TCID

TCID

Разтворител

:

Water for injections (Aqua ad iniectabilia)

1 ml

Тъканна културално инфекциозна доза 50%.

Лиофилизат: бяло оцветено, шуплесто съдържимо.

Разтворител: белезникаво оцветен с фин седимент.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ

ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на кучета на възраст над 6 седмици:

За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с вируса на гана по

кучетата;

За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с кучешки

аденовирус тип 1;

За предпазване от поява на клинични признаци и за намаляване на вирусното

излъчителство, свързани с кучешки аденовирус тип 2;

За предпазване от поява на клинични признаци, левкопения и вирусна екскреция,

предизвикани от кучешки парвовирус, и

За предпазване от поява на клинични признаци (изтечения от носа и очите) и за

намаляване на вирусното излъчителство, свързани с кучешки параинфлуенца вирус.

Начало на имунитета:

3 седмици след първата ваксинация за CDV, CAV, CPV, и

3 седмици след приключване на началния курс за CPiV;

Продължителност на имунитета: Най-малко 3 години след началния ваксинационен курс за

вируса на гана по кучетата, кучешки аденовирус тип 1, кучешки аденовирус тип 2 и кучешки

парвовирус.. Продължителността на имунитета

срещу CAV-2 не е изследвана чрез провокация.

Установено е, че 3 години след ваксинация срещу

CAV-2, все още се откриват антитела.

Приема се, че имунологичната протекция срещу CAV-2, асоцииран с респираторна

симптоматика, е с продължителност поне 3 години. Поне една година след началния

ваксинационен курс срещу кучешки параинфлуенца вирус.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ

РЕАКЦИИ

При кучета след подкожно приложение в мястото на инжектиране може да се появи преходен

оток с размер до 5 cm. В някои случаи отокът е болезнен, топъл или зачервен. Този оток ще

изчезне спонтанно или в много голяма степен ще намалее до 14 дни след ваксинацията. В редки

случаи могат да се наблюдават стомашно-чревни признаци като диария и повръщане или

анорексия, възможна е също понижена активност.

Както при всяка друга ваксина, в редки случаи могат да се наблюдават реакции на

хиперчувствителност (напр. анафилаксия, оток на Квинке, диспнея, циркулаторен шок, колапс).

При поява на такива реакции незабавно да се приложи подходящо лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време

на курса на едно лечение)

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ

ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД

И НАЧИН(И)

НА

ПРИЛАГАНЕ

За подкожно приложение.

Начална ваксинация:

Две дози Versican Plus DHPPi през интервал от 3-4 седмици, след навършване на 6-седмична

възраст.

Leptospira

В случаите, когато е необходима протекция срещу

Leptospira,

кучетата да се ваксинират с две

дози Versican Plus DHPPi, смесени с Versican Plus L4, с 3-4 седмици интервал между тях, след

6-седмична възраст.

Съдържанието на единичен флакон Versican Plus DHPPi трябва да се реконституира със

съдържанието на единичен флакон Versican Plus L4 (вместо разтворител). След смесване

съдържанието на флакона изглежда белезникаво или жълтеникаво оцветено, слабо

опалесциращо. Смесените ваксини да се инжектират незабавно чрез подкожно приложение.

Бяс:

Когато е необходима протекция срещу бяс:

Първа доза: Versican Plus DHPPi на възраст 8-9 седмици

Втора доза: Versican Plus DHPPi, смесена с Versiguard Rabies 3-4 седмици по-късно, но не по-

рано от навършване на 12-седмична възраст.

Съдържанието на един флакон Versican Plus DHPPi да се реконституира със съдържанието на

един флакон Versiguard Rabies (вместо разтворител). След смесване съдържанието на флакона

изглежда розово-червено или жълтеникаво оцветено, слабо опалесциращо. Смесените ваксини

да се инжектират незабавно чрез подкожно приложение.

Ефикасността на фракцията срещу бяс е доказана при лабораторни изследвания, след прилагане

на възраст над 12 седмици. Въпреки това при полеви изследвания 10% от серонегативните

кучета не са показали сероконверсия (> 0.1 IU/ml) 3–4 седмици след единична начална

ваксинация срещу бяс. Други 17% не са показали титър на антителата срещу бяс от 0,5 IU/ml,

който се изисква при пътуване в някои не-европейски страни. При пътуване до зони с висок

риск или извън Европейската общност, ветеринарният лекар може да предпочете да приложи

двукратно ваксина с бяс или да постави допълнителна ваксина с бяс след 12-седмична възраст.

При необходимост кучета на възраст под 8 седмици могат да се ваксинират безопасно с този

продукт, както е доказано при изследвания на кучета над 6 седмици.

Реваксинация:

Единична доза Versican Plus DHPPi да се прилага всеки 3 години. Годишна реваксинация се

изисква за Parainfluenza ето защо единична доза от съвместимата ваксина Versican Plus Pi може

да се прилага веднъж годишно, съгласно изискванията.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Асептично реконституирайте лиофилизата с разтворителя. Разклатете добре и приложете

цялото съдържимо (1 ml) от реконституирания продукт.

Реконституирана ваксина: белезникава до жълтеникаво оцветена, слабо опалесцираща.

10.

КАРЕНТЕН

СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикет след {съкращението използвано за датата на изтичане срока на годност}.

Да се използва незабавно след реконституиране.

12.

СПЕЦИАЛНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Добър имунен отговор се получава при здрава имунна система. Имунният отговор при

животните може да бъде компрометиран от различни фактори като непълноценно хранене,

влошено здраве, генетични фактори, едновременна употреба на продукти и стрес.

Имунологичният отговор към CDV, CAV и CPV компонентите от ваксината може да се забави

поради взаимодействие с майчините антитела. Въпреки това ваксината осигурява протекция

при провокация с вирулентни причинители

при наличие на майчини антитела срещу CDV,

CAV и CPV в количества равни или по-високи от тези, които се наблюдават в полеви условия.

В случаите, при които майчините антитела са в много по-големи количества от очакваните,

програмата за ваксиниране да се планира съобразно с това.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Ваксинирайте само здрави животни.

Щамовете на живите атенюирани вирусни ваксини CAV-2, CPiV и CPV-2b могат да се

разпространяват от ваксинираните кучета след ваксинация, разпространението на CPV може да

продължи до 10 дни. Въпреки това, благодарение на ниската патогенност на тези щамове, не е

необходимо ваксинираните кучета да се държат далеч от неваксинираните кучета и котки. Не е

изследван ефекта на вирусния щам CPV-2b при други месоядни (освен кучета и домашни

котки), за които се знае, че са чувствителни на кучешки парвовирус и поради това

ваксинираните кучета трябва да се отделят от тях след ваксинация.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт

на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и

лактация. Поради тази причина не се препоръчва употребата на продукта по време на

бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти освен Versiguard Rabies и Versican Plus L4.

Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг

ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При прилагане на доза, 10-пъти по-голяма от препоръчаната, не се наблюдават неблагоприятни

реакции, различни от описаните в т. 4.6. Въпреки това малка част от животните, на които е

приложена доза, 10 пъти по-голяма от препоръчаната, могат да изпитват болка в мястото на

инжектиране след прилагане на продукта. Болката е преходна и отшумява без прилагане на

терапия.

Несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт освен гореописания.

13.

СПЕЦИАЛНИ

МЕРКИ

ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

НА НЕИЗПОЛЗВАН

ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ

ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ИНФОРМАЦИЯ>

Пластмасова кутия, която съдържа 25 флакона лиофилизат и 25 флакона разтворител.

Пластмасова кутия, която съдържа 50 флакона лиофилизат и 50 флакона разтворител.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg/ Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +4021 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034