Versican Plus DHPPi/L4R

Основна информация

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Versican Plus DHPPi/L4R
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • Имунологични средства за каниите, живи и инактивирани вирусни и инактивирани бактериални ваксини
 • Терапевтични показания:
 • Активна имунизация на кучета с 8-9 седмична възраст:за предотвратяване на смъртността и клинични симптоми, причинени от вируса на чума на месоядните, за да се предотврати смъртността и клинични симптоми, предизвикани от кучешка аденовирус тип 1, За предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки аденовирус тип 2, За предотвратяване на клинични признаци, leucopoenia и вирусната екскреция, причинени от парвовирус кучета, за да се предотврати клиничните прояви (носни и очни секрети) и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки, parainfluenza virus, за да се предотврати клиничните признаци, както и инфекции на пикочните екскреция, причинени от Л. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, за предотвратяване на клинични признаци и екскреция на урина и за намаляване на инфекцията, причинена от L. interrogans серогрупа Canicola серовар Canicola и L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagie serovar Icterohaemorrhagiae, за предотвратяване на клинич

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/002759
 • Дата Оторизация:
 • 07-05-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/002759
 • Последна актуализация:
 • 24-02-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimil

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/263379/2014

EMEA/V/C/002759

Резюме на EPAR за обществено ползване

Versican Plus DHPPi/L4R

Ваксина срещу гана по кучетата, аденовирус, парвовирус, параинфлуенца

вирус (жива атенюирана) и срещу лептоспироза при кучета и бяс

(инактивирана)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Versican Plus DHPPi/L4R?

Versican Plus DHPPi/L4R е ветеринарна ваксина, която съдържа жив атенюиран (отслабен) вирус

на гана по кучетата, кучешки аденовирус тип 2, кучешки парвовирус тип 2b и кучешки

параинфлуенца вирус тип 2, както и инактивирани (умъртвени) щамове на бактерии Leptospira и

вируса на бяс. Versican Plus DHPPi/L4R се предлага под формата на лиофилизат (изсушена чрез

замразяване гранула) и разтворител за инжекции.

За какво се използва Versican Plus DHPPi/L4R?

Versican Plus DHPPi/L4R се използва за защита на кучета от:

гана по кучетата — инфекциозна болест, при която кучетата могат да развият удебеляване на

кожата на възглавничките на лапите, както и течащ нос, кашлица, температура, повръщане и

диария, прекомерно слюноотделяне и в някои случаи припадъци;

кучешки аденовирус, причиняващ остра чернодробна инфекция, която може да доведе до

признаци на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите);

Versican Plus DHPPi/L4R

EMA/263379/2014

Страница 2/3

кучешки парвовирус — инфекция, която може да засегне тежко кученцата и води до летаргия,

температура, повръщане и кървава диария;

кучешки параинфлуенца вирус, причината за инфекциозен трахеобронхит при кучетата;

лептоспироза — бактериална болест, която може да бъде предавана чрез инфектирана урина

и води до кръвоизливи, хепатит (възпаление на черния дроб) и жълтеница или нефрит

(възпаление на бъбреците);

бяс — вирусна зоонозна (предава се от животно на човека) болест, която засяга централната

нервна система (мозък и гръбначен стълб) и води до смърт. Обикновено се предава чрез

ухапвания от заразени животни.

Ваксината се прилага на кученца на възраст от осем до девет седмици под формата на подкожна

инжекция и се поставя още веднъж, когато кученцата достигнат възраст дванадесет седмици. За

реваксинация срещу гана по кучетата, кучешки аденовирус (тип 1 и 2) и парвовирус се изисква

единична доза Versican Plus DHPPi/L4R на всеки три години. За защита срещу параинфлуенца

вирус, лептоспироза и бяс е необходима реваксинация всяка година.

Как действа Versican Plus DHPPi/L4R?

Versican Plus DHPPi/L4R е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система

(естествените защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Вирусът

на гана по кучетата, кучешкият аденовирус, кучешкият парвовирус и кучешкият параинфлуенца

вирус във Versican Plus DHPPi/L4R са живи, но атенюирани (отслабени), за да не причиняват

болести; те са съчетани с убити (инактивирани) щамове на бактерията Leptospira и вируса на бяс.

При прилагането на Versican Plus DHPPi/L4R имунната система на кучетата разпознава вирусите и

бактериите като „чужди“ и произвежда антитела срещу тях. В бъдеще, ако животните са изложени

на тези инфекции, имунната им система може да реагира по-бързо. Това помага да ги предпази от

гана, аденовирус, парвовироза, инфекциозен трахеобронхит, лептоспироза и бяс.

Versican Plus DHPPi/L4R съдържа аджувант (алуминиев хидроскид) за подсилване на имунния

отговор.

Как е проучен Versican Plus DHPPi/L4R?

Ефективността на Versican Plus DHPPi/L4R е изследвана първоначално в практическо проучване

при 129 кучета. Кучетата са ваксинирани два пъти през интервал от три или четири седмици или

получават единична бустерна ваксинация веднъж годишно. Мярката за ефективност е нивата на

антитела преди и след ваксинацията.

Впоследствие са проведени лабораторни проучвания, за да се определи продължителността на

защитата срещу гана, кучешки аденовирус (тип 1 и 2) и парвовирус. В тези проучвания кучетата

са ваксинирани два пъти през три седмици и са изложени на вируса на гана по кучетата, кучешки

аденовирус и кучешки парвовирус три години след втората ваксинация. Мерките за ефективност

са клиничните признаци телесна температура и ниво на антителата.

Какви ползи от Versican Plus DHPPi/L4R са установени в проучванията?

Практическото проучване показва, че ваксинацията с Versican Plus DHPPi/L4R води до нива на

антителата, достатъчни за защита срещу вируса на гана и кучешки аденовирус при всички

кучета. Процентът на кучета със защитни нива на антитела за парвовирус варира от 73 до 100%,

за параинфлуенца вирус — от 73 до 97%, за лептоспира — от 59 до 96%, а за вируса на бяс — от

Versican Plus DHPPi/L4R

EMA/263379/2014

Страница 3/3

86 до 100%. В някои случаи повлияването при кученца е по-слабо, отколкото при възрастни

кучета, поради антителата, наследени от техните майки.

Лабораторните проучвания показват, че продължителността на защита е три години за гана по

кучетата, кучешки аденовирус и кучешки парвовирус.

Какви са рисковете, свързани с Versican Plus DHPPi/L4R?

Най-честата нежелана лекарствена реакция (наблюдавана при повече от 1 на 100 кучета) при

Versican Plus DHPPi/L4R е краткотрайно подуване до 5 cm, което може да възникне на мястото на

инжектиране след ваксинация.

В ситуации, когато се очаква кученцата да наследят много високи нива на антитела от майката,

ваксинационният протокол трябва да бъде съответно планиран.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или

влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Какви са основанията за одобряване на Versican Plus DHPPi/L4R?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Versican Plus DHPPi/L4R превишават рисковете за одобрените показания, и препоръча на Versican

Plus DHPPi/L4R да се издаде лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в

модула „Научно обсъждане“ от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Versican Plus DHPPi/L4R:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Versican Plus

DHPPi/L4R на 7 май 2014 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се

намери върху етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: март 2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА:

Versican Plus DHPPi/L4R лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

1.

ИМЕ

И ПОСТОЯНEН

АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

НА ЛИЦЕНЗА

ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,

АКО ТЕ

СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané,

CZECH REPUBLIC

2.

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ

ПРОДУКТ

Versican Plus DHPPi/L4R лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ

СУБСТАНЦИИ

И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

В 1 ml доза:

Активни субстанции:

Лиофилизат (жив атенюиран)

Minimum

Maximum

Canine distemper вирус, щам CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Canine adenovirus type 2, щам CAV-2-Bio 13

TCID

TCID

Canine parvovirus type 2b, щам CPV-2b-Bio 12/B

TCID

TCID

Canine parainfluenza type 2 вирус, щам CPiV-2-Bio 15

TCID

TCID

Разтворител (инактивиран)

Leptospira interrogans

серогрупа Icterohaemorrhagiae

серотип Icterohaemorrhagiae щам MSLB 1089

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira interrogans

серогрупа Canicola

серотип Canicola, щам MSLB 1090

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira kirschneri

серогрупа Grippotyphosa

серотип Grippotyphosa

,

щам MSLB 1091

ALR** titre ≥ 1:40

Leptospira interrogans

серогрупа Australis

серотип Bratislava

,

щам MSLB 1088

ALR** titre ≥ 1:51.

Инактивиран вирус на беса, щам SAD Vnukovo-32

≥ 2.0 IU***

Аджувант:

Aluminium hydroxide

1.8–2.2 mg.

Тъканна културално инфекциозна доза 50%.

Антитела

микро аглутинация-литична

реакция.

Международни единици.

Лиофилизат: бяло оцветено, шуплесто съдържимо.

Разтворител: розово оцветен с фин седимент.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ

ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на кучета на възраст над 8-9 седмици:

За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с вируса на гана по

кучетата;

За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с кучешки

аденовирус тип 1;

За предпазване от поява на клинични признаци и за намаляване на вирусното

излъчителство, свързани с кучешки аденовирус тип 2;

За предпазване от поява на клинични признаци, левкопения и вирусна екскреция,

предизвикани от кучешки парвовирус;

За предпазване от поява на клинични признаци (изтечения от носа и очите) и за

намаляване на вирусното излъчителство, свързани с кучешки параинфлуенца вирус;

За предпазване от поява на клинични признаци, инфекция и отделяне с урината на

L.interrogans

серогрупа Australis серотип Bratislava;

За предпазване от поява на клинични признаци, отделяне с урината и за намаляване на

инфектирането

L.interrogans

серогрупа Canicola

серотип Canicola и

L.interrogans

серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Icterohaemorrhagiae;

За предпазване от поява на клинични признаци, отделяне с урината и за намаляване на

инфектирането

L.

kirschneri

серогрупа Grippotyphosa серотип Grippotyphosa;

За предпазване от поява на клинични признаци, инфектиране и смъртност, предизвикани

от вируса на беса.

Начало на имунитета:

2 седмици след единична ваксинация на възраст над 12 седмици за бяс;

3 седмици след първата ваксинация за CDV, CAV, CPV;

3 седмици след приключване на началния курс за CPiV;

4 седмици след приключване на началния курс за всички компоненти на

Leptospira

Продължителност на имунитета:

Най-малко 3години след началния ваксинационен курс за вируса на ганата, кучешки

аденовирус тип 1, кучешки аденовирус тип 2, кучешки парвовирус и вируса на беса.

Продължителността на имунитета

срещу CAV-2 не е изследвана чрез провокация. Установено

е, че 3 години след ваксинация срещу CAV-2, все още се откриват антитела. Приема се, че

имунологичната протекция срещу CAV-2, асоцииран с респираторна симптоматика, е с

продължителност поне 3 години.

Най-малко една година след началния ваксинационен курс срещу CPiV и Leptospira

компонентите.

Продължителността на имунитета срещу бяс е доказана след еднократна ваксинация на възраст

над 12 седмици.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ

РЕАКЦИИ

При кучета след подкожно приложение в мястото на инжектиране може да се появи преходен

оток с размер до 5 cm.

някои случаи отокът е болезнен, топъл или зачервен. Този оток ще

изчезне спонтанно или в много голяма степен ще намалее до 14 дни след ваксинацията. В редки

случаи

могат

да

се

наблюдават

стомашно-чревни

признаци

като

диария

повръщане

или

анорексия, възможна е също понижена активност.

Както

при

всяка

друга

ваксина,

редки

случаи

могат

да

се

наблюдават

реакции

на

хиперчувствителност (например

анафилаксия,

оток

на

Квинке,

диспнея,

циркулаторен

шок,

колапс). При поява на такива реакции незабавно да се приложи подходящо лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време

на курса на едно лечение)

чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани

тази

листовка,

моля

незабавно

да

уведомите

Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ

ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД

И НАЧИН(И)

НА

ПРИЛАГАНЕ

За подкожно приложение.

Начална ваксинация:

Две дози Versican Plus DHPPi/L4R през интервал от 3-4 седмици, след навършване на 8-9

седмична възраст. Втората доза да не се прилага преди навършване на 12 седмична възраст.

Бяс:

Ефикасността на фракцията срещу бяс е доказана при лабораторни изследвания, след прилагане

на възраст над 12 седмици. Ето защо при прилагане на началната доза от ваксината трябва да се

използва Versican Plus DHPPi/L4. В този случай прилагането на втора ваксина да се направи с

Versican Plus DHPPi/L4R, но не преди навършване на 12 седмична възраст. Въпреки това при

полеви изследвания 10% от серонегативните кучета не са показали сероконверсия (> 0.1 IU/ml)

3–4 седмици след единична начална ваксинация срещу бяс.

При някои животни титърът

на антителата

може да не достигне стойности > 0.5 IU/ml след

начална ваксинация. Титърът на антителата намалява по време на 3-годишната

продължителност на имунитета, но въпреки това при провокация животните имат протекция.

При пътуване до зони с повишен риск от заразяване извън ЕО, ветеринарният

лекар може да

предпочете да приложи допълнителна доза от ваксината срещу бяс на животни на възраст над

12 седмици, за да осигури титър на антителата ≥ 0.5 IU/ml, който се смята за достатъчно

протективен и отговаря на изискванията на тестовете при пътуване ( титър на антителата ≥ 0.5

IU/ml).

При необходимост кучета на възраст под 8 седмици могат да се ваксинират безопасно с

Versican Plus DHPPi/L4R, както е доказано при изследвания на кучета над 6 седмици.

Реваксинация:

Единична доза Versican Plus DHPPi/L4R да се прилага на всеки 3 години. Годишна

реваксинация се препоръчва за parainfluenza и Leptospira компонентите, ето защо единична доза

от съвместимата ваксина Versican Plus Pi/L4R може да се прилага веднъж годишно, съгласно

изискванията.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Асептично реконституирайте лиофилизата с разтворителя. Разклатете добре и приложете

цялото съдържимо (1 ml) от реконституирания продукт.

Реконституирана ваксина: розово/червена или жълтеникаво оцветена, слабо опалесцираща.

10.

КАРЕНТЕН

СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикет след {съкращението използвано за датата на изтичане срока на годност}.

Да се използва незабавно след реконституиране.

12.

СПЕЦИАЛНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да не се използва при животни, които показват признаци на бяс или за които се предполага, че

са инфектирани с вируса на бяс.

Добър имунен отговор се получава при здрава имунна система. Имунният отговор при

животните може да бъде компрометиран от различни фактори като непълноценно хранене,

влошено здраве, генетични фактори, едновременна употреба на продукти и стрес.

Имунологичният отговор към CDV, CAV и CPV компонентите от ваксината може да се забави

поради взаимодействие с майчините антитела. Въпреки това ваксината осигурява протекция

при провокация с вирулентни причинители

при наличие на майчини антитела срещу CDV,

CAV и CPV в количества равни или по-високи от тези, които се наблюдават в полеви условия.

В случаите, при които майчините антитела са в много по-големи количества от очакваните,

програмата за ваксиниране да се планира съобразно с това.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Ваксинирайте само здрави животни.

Щамовете на живите атенюирани вирусни ваксини CAV-2, CPiV и CPV-2b могат да се

разпространяват от ваксинираните кучета след ваксинация, разпространението на CPV може да

продължи до 10 дни. Въпреки това, благодарение на ниската патогенност на тези щамове, не е

необходимо ваксинираните кучета да се държат далеч от неваксинираните кучета и домашни

котки. Не е изследван ефекта на вирусния щам CPV-2b при други месоядни (освен кучета и

домашни котки), за които се знае, че са чувствителни на кучешки парвовирус, поради тази

причина ваксинираните кучета трябва да се държат отделно от тях след ваксинацията.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и

лактация.

Поради

тази

причина

не

се

препоръчва

употребата

на

продукта

по

време

на

бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина

преди

или

след

употребата

на

друг

ветеринарномедицински

продукт

трябва

да

се

прецени според индивидуалния случай от ветеринарен специалист.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При прилагане на доза, 10-пъти по-голяма от препоръчаната, не се наблюдават неблагоприятни

реакции, различни от описаните в т. 6. Въпреки това малка част от животните, на които е

приложена доза, 10 пъти по-голяма от препоръчаната, могат да изпитват болка в мястото на

инжектиране след прилагане на продукта. Болката е преходна и отшумява без прилагане на

терапия.

Несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде

смесван с други ветеринарномедицински продукти.

13.

СПЕЦИАЛНИ

МЕРКИ

ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

НА НЕИЗПОЛЗВАН

ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ

ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ИНФОРМАЦИЯ>

Пластмасова кутия, която съдържа 25 флакона лиофилизат и 25 флакона разтворител.

Пластмасова кутия, която съдържа 50 флакона лиофилизат и 50 флакона разтворител.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg / Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

United Kingdom

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034