Versican Plus DHPPi/L4

Основна информация

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Versican Plus DHPPi/L4
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • Имунологични препарати за каниди, кучета на живо и инактивирани вирусни и бактериални ваксини
 • Терапевтични показания:
 • Активна имунизация на кучета с 6-седмична възраст:за предотвратяване на смъртността и клинични симптоми, причинени от вируса на чума на месоядните, за да се предотврати смъртността и клинични симптоми, предизвикани от кучешка аденовирус тип 1, За предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки аденовирус тип 2, За предотвратяване на клинични признаци, leucopoenia и вирусната екскреция, причинени от парвовирус кучета, за да се предотврати клиничните прояви (носни и очни секрети) и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки, parainfluenza virus, за да се предотврати клиничните признаци, както и инфекции на пикочните екскреция, причинени от Л. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, за предотвратяване на клинични признаци и екскреция на урина и за намаляване на инфекцията, причинена от L. interrogans серогрупа Canicola серовар Canicola и L. interrogans серогруппы Icterohaemorrhagiae серовар Icterohaemorrhagiae и за предотвратяване на клини

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/003678
 • Дата Оторизация:
 • 07-05-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/003678
 • Последна актуализация:
 • 24-02-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

An agency of the European

Union

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/257977/2014

EMEA/V/C/003678

Резюме на EPAR за обществено ползване

Versican Plus DHPPi/L4

Ваксина срещу гана по кучетата, кучешки аденовирус, кучешка

парвовироза, кучешки параинфлуенца вирус (жива атенюирана) и срещу

лептоспироза при кучета (инактивирана)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Versican Plus DHPPi/L4?

Versican Plus DHPPi/L4 е ветеринарна ваксина, която съдържа жив атенюиран (отслабен) вирус на

гана по кучетата, кучешки аденовирус тип 2, кучешки парвовирус тип 2b и кучешки

параинфлуенца вирус тип 2, както и инактивирани (умъртвени) щамове на бактерии Leptospira.

Versican Plus DHPPi/L4 се предлага под формата на лиофилизат (изсушена чрез замразяване

гранула) и разтворител за инжекции.

За какво се използва Versican Plus DHPPi/L4?

Versican Plus DHPPi/L4 се използва за защита на кучета от:

гана по кучетата — инфекциозна болест, при която кучетата могат да развият удебеляване на

кожата на възглавничките на лапите, както и течащ нос, кашлица, температура, повръщане,

диария, прекомерно слюноотделяне и в някои случаи припадъци;

кучешки аденовирус тип 1, причиняващ остра чернодробна инфекция, която може да доведе

до признаци на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите);

Versican Plus DHPPi/L4

EMA/257977/2014

Страница 2/3

кучешки парвовирус — инфекция, която може да засегне тежко кученцата и води до летаргия,

температура, повръщане и кървава диария;

кучешки параинфлуенца вирус и кучешки аденовирус тип 2, които причиняват инфекциозен

трахеобронхит при кучетата;

лептоспироза — бактериална болест, която може да бъде предавана чрез инфектирана урина

и води до кръвоизливи, хепатит (възпаление на черния дроб) и жълтеница или нефрит

(възпаление на бъбреците).

Ваксината се прилага на кученца на възраст над шест седмици под формата на подкожна

инжекция и се поставя още веднъж три до четири седмици по-късно. За реваксинация срещу гана

по кучетата, кучешки аденовирус (тип 1 и 2) и парвовирус се изисква единична доза Versican Plus

DHPPi/L4 на всеки три години. За защита срещу параинфлуенца вирус и лептоспироза е

необходима реваксинация всяка година.

Как действа Versican Plus DHPPi/L4?

Versican Plus DHPPi/L4 е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система

(естествените защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Вирусите

във Versican Plus DHPPi/L4 са живи, но атенюирани (отслабени), за да не причиняват болести; те

са съчетани с убити (инактивирани) щамове на бактерията Leptospira. При прилагането на Versican

Plus DHPPi/L4 имунната система на кучетата разпознава вирусите и бактериите като „чужди“ и

произвежда антитела срещу тях. В бъдеще, ако животните са изложени на тези инфекции,

имунната им система може да реагира по-бързо. Това помага да ги предпази от гана, аденовирусна

чернодробна инфекция, парвовироза, инфекциозен трахеобронхит и лептоспироза.

Versican Plus DHPPi/L4 съдържа аджувант (алуминиев хидроскид) за подсилване на имунния

отговор.

Как е проучен Versican Plus DHPPi/L4?

Ефективността на Versican Plus DHPPi/L4 е изследвана първоначално в практическо проучване при

129 кучета. Кучетата са ваксинирани два пъти през интервал от три до четири седмици или

получават единична бустерна ваксинация веднъж годишно. Мярката за ефективност е нивата на

антитела преди и след ваксинацията.

Впоследствие са проведени лабораторни проучвания, за да се определи продължителността на

защитата срещу гана, кучешки аденовирус (тип 1 и 2) и парвовирус. В тези проучвания кучетата

са ваксинирани два пъти през три седмици и са изложени на вируса на гана по кучетата, кучешки

аденовирус и кучешки парвовирус три години след втората ваксинация. Мерките за ефективност

са клиничните признаци телесна температура и ниво на антителата.

Какви ползи от Versican Plus DHPPi/L4 са установени в проучванията?

Практическото проучване показва, че ваксинацията с Versican Plus DHPPi/L4 води до нива на

антителата, достатъчни за защита срещу вируса на гана и кучешки аденовирус при всички

кучета. Процентът на кучета със защитни нива на антитела за парвовирус варира от 73 до 100%,

за параинфлуенца вирус — от 73 до 97%, а за лептоспира — от 59 до 96%. В някои случаи

повлияването при кученца е по-слабо, отколкото при възрастни кучета, поради антителата,

наследени от техните майки.

Versican Plus DHPPi/L4

EMA/257977/2014

Страница 3/3

Лабораторните проучвания показват, че продължителността на защита е три години за гана по

кучетата, кучешки аденовирус и кучешки парвовирус.

Какви са рисковете, свързани с Versican Plus DHPPi/L4?

Най-честата нежелана лекарствена реакция (наблюдавана при повече от 1 на 100 кучета) при

Versican Plus DHPPi/L4 е краткотрайно подуване до 5 cm, което може да възникне на мястото на

инжектиране след ваксинацията.

В ситуации, когато се очаква кученцата да наследят много високи нива на антитела от майката,

ваксинационният протокол трябва да бъде съответно планиран.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или

влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Какви са основанията за одобряване на Versican Plus DHPPi/L4?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Versican Plus DHPPi/L4 превишават рисковете за одобрените показания, и препоръча на Versican

Plus DHPPi/L4 да се издаде лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в

модула „Научно обсъждане“ от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Versican Plus DHPPi/L4:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Versican Plus

DHPPi/L4 на 7 май 2014 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се

намери върху етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: март 2015.

Листовка за пациента

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА:

Versican Plus DHPPi/L4 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

1.

ИМЕ

И ПОСТОЯНEН

АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

НА ЛИЦЕНЗА

ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,

АКО ТЕ

СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané,

CZECH REPUBLIC

2.

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ВЕТЕРИНАРНОМЕД ИЦИНСКИЯ

ПРОДУКТ

Versican Plus DHPPi/L4 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ

СУБСТАНЦИИ

И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

В 1 ml доза:

Активни субстанции:

Лиофилизат (жив атенюиран)

Minimum

Maximum

Canine distemper вирус, щам CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Canine adenovirus type 2, щам CAV-2-Bio 13

TCID

TCID

Canine parvovirus type 2b, щам CPV-2b-Bio 12/B

TCID

TCID

Canine parainfluenza type 2 вирус, щам CPiV-2-Bio 15

TCID

TCID

Разтворител (инактивиран)

Leptospira interrogans

серогрупа Icterohaemorrhagiae

серотип Icterohaemorrhagiae щам MSLB 1089

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira interrogans

серогрупа Canicola

серотип Canicola, щам MSLB 1090

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira kirschneri

серогрупа Grippotyphosa

серотип Grippotyphosa

,

щам MSLB 1091

ALR** titre ≥ 1:40

Leptospira interrogans

серогрупа Australis

серотип Bratislava

,

щам MSLB 1088

ALR** titre ≥ 1:51.

Аджувант:

Aluminium hydroxide

1.8–2.2 mg.

Тъканна културално инфекциозна доза 50%.

Антитела

микро аглутинация-литична

реакция.

Лиофилизат: бяло оцветено, шуплесто съдържимо.

Разтворител: белезникаво оцветен с фин седимент.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ

ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на кучета на възраст над 6 седмици:

За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с вируса на гана по

кучетата;

За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с кучешки

аденовирус тип 1;

За предпазване от поява на клинични признаци и за намаляване на вирусното

излъчителство, свързани с кучешки аденовирус тип 2;

За предпазване от поява на клинични признаци, левкопения и вирусна екскреция,

предизвикани от кучешки парвовирус;

За предпазване от поява на клинични признаци (изтечения от носа и очите) и за

намаляване на вирусното излъчителство, свързани с кучешки параинфлуенца вирус;

За предпазване от поява на клинични признаци, инфекция и отделяне с урината на

L.interrogans

серогрупа Australis серотип Bratislava;

За предпазване от поява на клинични признаци, отделяне с урината и за намаляване на

инфектирането

L.interrogans

серогрупа Canicola

серотип Canicola и

L.interrogans

серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Icterohaemorrhagiae и

За предпазване от поява на клинични признаци, отделяне с урината и за намаляване на

инфектирането

L.

kirschneri

серогрупа Grippotyphosa серотип Grippotyphosa.

Начало на имунитета:

3 седмици след първата ваксинация за CDV, CAV, CPV;

3 седмици след приключване на началния курс за CPiV;

4 седмици след приключване на началния курс за всички компоненти на

Leptospira

Продължителност на имунитета:

Най-малко 3 години след началния ваксинационен курс за вируса на гана при кучетата,

кучешки аденовирус тип 1, кучешки аденовирус тип 2 и кучешки парвовирус.

Продължителността на имунитета

срещу CAV-2 не е изследвана чрез провокация. Установено

е, че 3 години след ваксинация срещу CAV-2, все още се откриват антитела. Приема се, че

имунологичната протекция срещу CAV-2, асоцииран с респираторна симптоматика, е с

продължителност поне 3 години.

Поне една година след началния ваксинационен курс срещу CPiV и Leptospira компонентите.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ

РЕАКЦИИ

При кучета след подкожно приложение в мястото на инжектиране може да се появи преходен

оток с размер до 5 cm. В някои случаи отокът е болезнен, топъл или зачервен. Този оток ще

изчезне спонтанно или в много голяма степен ще намалее до 14 дни след ваксинацията. В редки

случаи могат да се наблюдават стомашно-чревни признаци като диария и повръщане или

анорексия, възможна е също понижена активност.

Както при всяка друга ваксина, в редки случаи могат да се наблюдават реакции на

хиперчувствителност(напр. анафилаксия, оток на Квинке, диспнея, циркулаторен шок, колапс).

При поява на такива реакции незабавно да се приложи подходящо лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на

курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този

ВМП,

които

не

са

описани

тази

листовка,

моля

незабавно

да

уведомите

Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ

ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД

И НАЧИН(И)

НА

ПРИЛАГАНЕ

За подкожно приложение.

Доза и начин на приложение:

Асептично реконституирайте лиофилизата с разтворителя. Разклатете добре и приложете

цялото съдържимо (1 ml) от реконституирания продукт.

Реконституирана ваксина: розово/червена или жълтеникаво оцветена, слабо опалесцираща.

Начална ваксинация:

Две дози Versican Plus DHPPi/L4 през интервал от 3-4 седмици, след навършване на 6-седмична

възраст.

Бяс:

Когато е необходима протекция срещу бяс:

Първа доза: Versican Plus DHPPi/L4 на възраст 8-9 седмици

Втора доза: Versican Plus DHPPi/L4R 3-4 седмици по-късно, но не по-рано от навършване на 12-

седмична възраст.

Ефикасността на фракцията срещу бяс е доказана при лабораторни изследвания, след прилагане

на възраст над 12 седмици. Въпреки това при полеви изследвания 10% от серонегативните

кучета не са показали сероконверсия (> 0.1 IU/ml) 3–4 седмици след единична начална

ваксинация срещу бяс. Други 17% не са показали титър на антителата срещу бяс от 0,5 IU/ml,

който се изисква при пътуване в някои не-европейски страни. При пътуване до зони с висок

риск или извън Европейската общност, ветеринарният лекар може да предпочете да приложи

двукратно ваксина с бяс или да постави допълнителна ваксина с бяс след 12-седмична възраст.

При необходимост кучета на възраст под 8 седмици могат да се ваксинират безопасно с

Versican Plus DHPPi/L4R, както е доказано при изследвания на кучета над 6 седмици.

Реваксинация:

Единична доза Versican Plus DHPPi/L4 да се прилага всеки 3 години. Годишна реваксинация се

изисква за parainfluenza и Leptospira компонентите, ето защо единична доза от съвместимата

ваксина Versican Plus Pi/L4 може да се прилага веднъж годишно, съгласно изискванията.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Асептично реконституирайте лиофилизата с разтворителя. Разклатете добре и приложете

цялото съдържимо (1 ml) от реконституирания продукт.

Реконституирана ваксина: розово или жълтеникаво оцветена, слабо опалесцираща.

10.

КАРЕНТЕН

СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикет след {съкращението използвано за датата на изтичане срока на годност}.

Да се използва незабавно след реконституиране.

12.

СПЕЦИАЛНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Добър имунен отговор се получава при здрава имунна система. Имунният отговор при

животните може да бъде компрометиран от различни фактори като непълноценно хранене,

влошено здраве, генетични фактори, едновременна употреба на продукти и стрес.

Имунологичният отговор към CDV, CAV и CPV компонентите от ваксината може да се забави

поради взаимодействие с майчините антитела. Въпреки това ваксината осигурява протекция

при провокация с вирулентни причинители

при наличие на майчини антитела срещу CDV,

CAV и CPV в количества равни или по-високи от тези, които се наблюдават в полеви условия.

В случаите, при които майчините антитела са в много по-големи количества от очакваните,

програмата за ваксиниране да се планира съобразно с това.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Ваксинирайте само здрави животни.

Щамовете на живите атенюирани вирусни ваксини CAV-2, CPiV и CPV-2b могат да се

разпространяват от ваксинираните кучета след ваксинация, разпространението на CPV може да

продължи до 10 дни. Въпреки това, благодарение на ниската патогенност на тези щамове, не е

необходимо ваксинираните кучета да се държат далеч от неваксинираните кучета и домашни

котки. Не е изследван ефекта на вирусния щам CPV-2b при други месоядни (освен кучета и

домашни котки), за които се знае, че са чувствителни на кучешки парвовирус и поради това

ваксинираните кучета трябва да се отделят от тях след ваксинация

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и

лактация.

Поради

тази

причина

не

се

препоръчва

употребата

на

продукта

по

време

на

бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази

ваксина

преди

или

след

употребата

на

друг

ветеринарномедицински

продукт

трябва

да

се

прецени според индивидуалния случай от ветеринарен специалист.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При прилагане на доза, 10-пъти по-голяма от препоръчаната, не се наблюдават неблагоприятни

реакции, различни от описаните в т. 6. Въпреки това малка част от животните, на които е

приложена доза, 10 пъти по-голяма от препоръчаната, могат да изпитват болка в мястото на

инжектиране след прилагане на продукта. Болката е преходна и отшумява без прилагане на

терапия.

Несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде

смесван с други ветеринарномедицински продукти.

13.

СПЕЦИАЛНИ

МЕРКИ

ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

НА НЕИЗПОЛЗВАН

ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ

ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ИНФОРМАЦИЯ>

Пластмасова кутия, която съдържа 25 флакона лиофилизат и 25 флакона разтворител.

Пластмасова кутия, която съдържа 50 флакона лиофилизат и 50 флакона разтворител.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg / Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034