Vectra 3D

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Vectra 3D
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Vectra 3D
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • Ектопаразитициди за локално приложение
 • Терапевтични показания:
 • Лечение и предотвратяване на инфекция с бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis); Лечение и предотвратяване на заразяване с кърлежи (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus); Предотвратяване на ухапването от пясък (Phlebotomus perniciosus) и предотвратяване на комари (Culex pipiens, Aedes aegypti); Лечение и предотвратяване на стабилно заразяване с мухи (Stomoxys calcitrans).

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/002555
 • Дата Оторизация:
 • 04-12-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/002555
 • Последна актуализация:
 • 24-02-2018

Доклад обществена оценка

EMA/615923/2013

EMEA/V/C/002555

Резюме на EPAR за обществено ползване

Vectra 3D

Dinotefuran/pyriproxyfen/permethrin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Vectra 3D?

Vectra 3D е ветеринарномедицински продукт, който съдържа три активни субстанции:

динотефуран (dinotefuran), пирипроксифен (pyriproxyfen) и перметрин (permethrin). Той се

предлага под формата на спот-он разтвор в апликатори с пет различни концентрации за употреба

при кучета с различно тегло.

За какво се използва Vectra 3D?

Vectra 3D се използва при кучета за лечение и превенция на опаразитявания с бълхи и кърлежи и

има репелентно действие срещу пясъчни мухи, комари и конски мухи. Действието на продукта

продължава до един месец, като той също така предотвратява излюпването и развитието на

бълхите за два месеца. Ветеринарномедицинският продукт може да бъде използван като част от

стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (алергична реакция към

ухапвания от бълхи).

Дозата Vectra 3D зависи от телесната маса на кучето. Съдържанието на един пълен апликатор

Vectra 3D се нанася директно върху кожата на кучето след разтваряне на козината му, върху една

или повече точки върху гърба в зависимост от теглото на кучето, или като непрекъсната линия по

дължината на средната част на гърба, от основата на опашката до лопатките. Третирането може

да бъде повтаряно веднъж в месеца.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

Великобритания

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как действа Vectra 3D?

Активните субстанции във Vectra 3D действат като „ектопаразитициди“. Това означава, че те

убиват паразитите, които живеят върху кожата или в козината на животните, като бълхи и

кърлежи, хранещи се по кожата на животното.

Динотефуран и перметрин са инсектициди, които убиват насекомите, като действат върху тяхната

нервна система чрез различни механизми. Перметрин действа по сходен начин и върху кърлежи.

Динотефуран действа върху нервните рецептори, наречени никотинови ацетилхолинови

рецептори, а перметрин влияе върху натриевите канали в нервите, които играят роля при

предаването на сигнали. Когато се прилагат заедно, те подсилват своето действие.

Пирипроксифен е регулатор на растежа на насекомите, който спира жизнения цикъл на бълхите,

като предизвиква отделянето на незрели яйца, както и като блокира развитието на ранните фази

на бълхите и превръщането им във възрастни.

Как е проучен Vectra 3D?

Ефективността на Vectra 3D серщу бълхи, кърлежи, комари и мухи е изследвана в 24 лабораторни

проучвания и две полеви проучвания.

Първото полево проучване включва 485 кучета с опаразитявания с бълхи и/или кърлежи, които

са третирани веднъж или с Vectra 3D, или с друг спот-он продукт, съдържащ две други

субстанции за контрол на бълхи и кърлежи, фипронил и (s)-метопрен. Показателят за

ефективност е намаляването на броя на бълхите и кърлежите.

Второто полево проучване включва 278 кучета с опаразитявания с бълхи, които са третирани три

пъти на едномесечни интервали с Vectra 3D или с друг спот-он продукт, съдържащ фипронил и

(s)-метопрен. Показателят за ефективност е намаляването на броя на бълхите.

Какви ползи от Vectra 3D са установени в проучванията?

Първото полево проучване показва, че при кучетата, третирани с Vectra 3D, бълхите намаляват

със 79% през 4-седмичния период на проучването в сравнение с понижение от 57% при кучетата,

третирани с другия продукт. Също така проучването показва понижение в размер на над 90% на

признаците на алергичния дерматит, причинен от бълхи, при кучета, лекувани с Vectra 3D или

със сравнителния продукт. През 4-те седмици при кучетата, лекувани с Vectra 3D, има 94%

средно намаление на броя кърлежите в сравнение с 97% при контролната група.

Второто полево проучване показва, че при лекуваните с Vectra 3D кучета има средно намаление

на броя на бълхите в размер на 95% в сравнение с 97% при кучетата, лекувани с фипронил и (s)-

метопрен.

Какви са рисковете, свързани с Vectra 3D?

Много рядко при кучетата могат да възникнат краткотрайно зачервяване, сърбеж или други

признаци на дискомфорт на мястото на прилагане. Обикновено те изчезват в рамките на 24 часа

след прилагане. Много рядко е възможно при кучетата да възникнат повръщане или диария.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Vectra 3D, вижте

листовката.

Vectra 3D не трябва да се използва при котки и не трябва да им се позволява да ближат кучета,

третирани с ветеринарномедицинския продукт, тъй като е възможно той да причини вредни

ефекти, които могат да бъдат фатални.

Vectra 3D

EMA/615923/2013

Страница 2/3

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или

влиза в контакт с животното?

Лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт, не трябва да пушат, да ядат или да пият и

трябва да измият старателно ръцете си след работа с него.

При случайно попадне в очите те трябва да се измият обилно с вода. При случайно попадане

върху кожата тя трябва да се измие с вода и сапун.

Ако дразненето на кожата или очите продължи или ако ветеринарномедицинският продукт е бил

погълнат, незабавно трябва да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави

листовката или етикета на продукта.

Хора с установена свръхчувствителност към която и да е от съставките трябва да избягват

контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Децата не трябва да пипат третираните кучета най-малко четири часа след прилагането на

ветеринарномедицинския продукт. В деня на третирането на кучетата не трябва да се разрешава

да спят при собствениците и специално при деца.

Какви са основанията за одобряване на Vectra 3D?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Vectra 3D надвишават рисковете за одобрените показания, и препоръча на Vectra 3D да бъде

издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула за научно

обсъждане на този EPAR.

Допълнителна информация за Vectra 3D:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Vectra 3D на

04/12/2013. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: октомври 2013 г.

Vectra 3D

EMA/615923/2013

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

В. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА:

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 1.5–4 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 4–10 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 10–25 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 25–40 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета > 40 kg

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на

партидата:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

Франция

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 1.5–4 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 4–10 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 10–25 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 25–40 kg

Vectra 3D спот-он разтвор за кучета > 40 kg

Dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всеки ml съдържа 54 mg dinotefuran, 4.84 mg pyriproxyfen и 397 mg permethrin.

Всеки апликатор за прилагане върху ограничен участък доставя:

Тегло на кучето (kg)

Цвят на

капачката

на

апликатора

Обем

(ml)

Dinotefuran

(mg)

Pyriproxyfen

(mg)

Permethrin

(mg)

За кучета 1.5–4 kg

Жълт

За кучета 4–10 kg

Зелен

За кучета 10–25 kg

Син

17.4

1429

За кучета 25–40 kg

Лилав

22.7

1865

За кучета > 40 kg

Червен

38.7

3175

Ветеринарномедицинският продукт е бледожълт разтвор, пакетеран като единични апликатори

за прилагане върху ограничен участък.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Бълхи:

Лечение и превенция на опаразитяване с бълхи (

Ctenocephalides felis

Ctenocephalides canis

Прилагането предотвратява инфестация с бълхи за един месец. То също така предотвратява

намножаването на бълхите за два месеца след прилагането чрез инхибиране на излюпването на

яйцата (овоцидна активност) и чрез инхибиране появата на възрастни форми от яйца, снесени

от възрастните бълхи (ларвоцидна активност).

Ветеринарномедицинският продукт може да бъде използван като част от стратегията за лечение

на алергичния дерматит, причинен от бълхи (FAD) – възпаление на кожата.

Кърлежи:

Ветеринарномедцинския продукт има постоянно акарицидно и репелентно действие срещу

опаразитявене с кърлежи (

Rhipicephalus sanguineus

Ixodes ricinus

за един месец и

Dermacentor

reticulatus

за до 3 седмици)

.

Ако има кърлежи при прилагането на ветеринарномедицинския продукт, не всички кърлежи ще

бъдат убити през първите 48 часа, но ще бъдат убити в рамките на една седмица. За премахване

на кърлежите се препоръчва използването на специални средства за това.

Пясъчни мухи, комари и конски мухи:

Третирането осигурява постоянна репелентна активност. То предотвратява хапането от пясъчни

мухи (

Phlebotomus perniciosus

), комари (

Culex pipiens, Aedes aegypti)

и конски мухи (

Stomoxys

calcitrans

) за един месец след прилагането. Третирането също осигурява постоянна

инсектицидна активност за един месец срещу комари (

Aedes aegypti

) и конски мухи (

Stomoxys

calcitrans).

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при котки. Поради тяхната уникална физиология и невъзмжност да

метаболизират перметрина, този ветеринарномедицински продукт не трябва да се използва при

котки. Ако бъде приложен на котка или тя го погълне при контакт (близане) на наскоро

третирано куче това може да има сериозни неблагоприятни реакции.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от

ексципиентите.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Преходни реакции като зачервяване, сърбеж и други признаци на дискомфорт на мястото на

прилагане са съобщавани много рядко и обикновено изчезват спонтанно до 24 часа след

прилагането на продукта. В редки случаи са съобщавани симптоми на поведенчески промени

като хиперактивност, повишен лай или безпокойство, системни симтоми като летаргия или

анорексия, неврологични симптоми като мускулен тремор. Също така много рядко са били

съобщавани стомашночревни симптоми като повръщане и диария. Преходни козметични

ефекти (мокрота, сплъстяване на козината) на мястото на прилагане са били съобщавани много

рядко, въпреки че тези ефекти обикновено не са видими след 48 часа.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на

курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Прилагане върху ограничен участък.

Уверете се, че ветеринарномедицинският продукт ще бъде приложен само на интактна

(неувредена) кожа.

Дозиране:

Вашият ветеринарен лекар ще определи правилния размер аплекатор, необходим за вашето

куче (вижте също т. "Специални предупреждения").

Минималната препоръчана доза е 6.4 mg динотефуран/kg телесна маса, 0.6 mg

пирипроксифен/kg телесна маса и 46.6 mg перметрин/kg телесна маса, отговарящо на 0.12 ml от

ветеринарномедицинския продукт на kg телесна маса.

Следващата таблица показва размера на апликатора за прилагане върху ограничен участък,

който да бъде използван според теглото на кучето:

Тегло на кучето (kg)

Цвят на

капачката

на

апликатора

Обем

(ml)

Апликатор, който да бъде използван

За кучета 1.5–4 kg

Жълт

1 апликатор от

Vectra 3D for dogs 1.5–4 kg

За кучета 4–10 kg

Зелен

Vectra 3D for dogs 4–10 kg

За кучета 10–25 kg

Син

Vectra 3D for dogs 10–25 kg

За кучета 25–40 kg

Лилав

Vectra 3D for dogs 25–40 kg

За кучета > 40 kg

Червен

Vectra 3D for dogs > 40 kg

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане:

Как да се приложи:

Извадете апликатора за прилагане върху ограничен участък от пакета.

Стъпка 1:

Дръжте апликатора нагоре като пръстите ви са под по-големия диск, както е

показано.

Стъпка 2:

С другата ръка натиснета надолу малкия диск докато двата диска се срещнат

наравно. Това ще пробие фолиото.

Стъпка 3:

Кучето трябва да стои право или в удобна позиция за лесно прилагане. Разтворете

козината докато се покаже кожата. Нанесете ветеринарномедицинския продукт (както е

описано в т. 4 по-долу) бавно с върха на апликатора върху кожата.

Стъпка 4

Използвайте според препоръките

4a

или

4b

4a препоръка:

Леко изстискайте апликатора и нанесете по дължината на гърба на кучето,

започвайки от областта между лопатките на няколко точки и по реда показан на картинката

отдолу и изстисквайте докато апликатора се изпразни. Избягвайте нанасянето на продукта

повърхностно върху козината. Броят на точките на прилагане зависи от размера на кучето.

Кучета от 1.5 kg до 4 kg телесна маса

Кучета над 4 kg и до 10 kg телесна маса

Кучета над 10 kg и до 40 kg телесна маса

Кучета над 40 kg телесна маса

ИЛИ

4b препоръка:

Независимо от теглото на кучето, използвайки апликатора, разтворете козината

в основата на опашката и започнете нанасянето на продукта директно върху кожата в

непрекъсната линия от основата на опашата през гърба до лопатките, както е показано на

картинката, изстисквайки апликатора, докато се изпразни съдържанието.

Схема на третиране:

Схема на третиране:

Ветеринарномедицинският продукт осигурява защита от инфестация за един месец.

Третирането може да бъде повторяно веднъж в месеца ако е препоръчано от Вашия

ветеринарен лекар.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху етикета на кутията и/или

апликатора (след “EXP”).

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Трябва да бъдат третирани всички кучета в домакинството. Котките трябва да бъдат третирани

само с лицензиран за употреба ветеринарномедицински продукт, предназначен за този вид.

Бълхите могат да населят коша, леглото на кучето и местата за почивка като килими и мека

мебел. В случай на масивна инфестация с бълхи в началото на мерките за контрол, тези места

трябва да се третират с подходящ инсектицид и да се почистват редовно с прахосмукачка.

Да не се използва при котки. В случай на излагане на продукта или ако се появят

неблагоприятни реакции измийте котката със шампоан или сапун и потърсете ветеринарен

лекар незабавно. За да предотвратите котките от случайно излагане на този

ветеринарномедицински продукт, дръжте ги далеч от третираните кучета докато мястото на

прилагане изсъхне съвсем. Важно е да се уверите, че котката не почиства (ближе) мястото на

прилагане на продукта върху третирано куче. В такъв случай потърсете незабавно съвет от

ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Само за външна употреба.

Безопасността на този ветеринарномедицински продукт не е определена при кучета на възраст

под 7 седмици или тежащи по-малко от 1.5 kg.

Бъдете внимателни за да избегнете контакт на ветеринарномедицинския продукт с очите на

кучето.

Прикрепването на единичен кърлеж след прилагането не може да бъде изключено. Затова

предаването на инфекциозни заболявания също не може да бъде напълно изключено, ако има

подходящи условия за това.

Ветеринарномедицинският продукт остава ефективен и когато животните се потапят във вода

(при плуване, къпане). Потапянето във вода, повторено всяка седмица за един месец и

започващо 48 часа след третирането, както и къпането със шампоан 2 седмици след

третирането не са повлияли на ефикасността на този продукт.

В случай на често къпане с шампоан, обаче, или в рамките на 48 часа след третирането

продължителността на активността на продукта може да бъде намалена.

Третираните кучета не трябва да влизат във вода 48 часа след прилагането за да се избегнат

неблагоприятни реакции върху водни организми. (Виж също т. "Специални мерки за

унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него").

Специални предпазни мерки за употреба за лицата, прилагащи продукта на животните

Да не се яде, пие или пуши при прилагането на продукта.

Измийте ръцете си старателно и веднага след употреба.

Този ветеринарномедицински продукт е дразнещ за очите и кожата.

Избягвайте контакт с кожата.

При случайно попадане върху кожата измийте незабавно с вода и сапун.

При случайно попадне в очите те трябва да се измият обилно с вода.

Ако дразненето на кожата или очите продължи или ако ветеринорномедицинският продукт е

бил погълнат, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави

листовката за употреба или етикета на продукта.

Хора с установена свръхчувствителност към която и да е от съставките трябва да избягват

контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Децата не трябва да пипат третираните кучета за най-малко четири часа след прилагенето на

ветеринарномедицинския продукт. Затова е препоръчетилно кучетата да се третират вечерта

или преди извеждането им на разходка. В деня на третирането на кучетата не трябва да се

разрешава да спят при собствениците и специално при деца. Използваните апликатори трябва

да бъдат изхвърлени незабавно и да не се оставят на погледа и достъпа на деца.

Изчакайте мястото на прилагане да изсъхне преди кучето да има контакт с тъкани и мебели в

дома.

Бременност и лактация

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и

лактация. Употребата на ветеринарномедицинския продукт при бременни и лактиращи кучки и

при кучета за разплод трябва да става само след преценка полза/риск от отговорния

ветеринарен лекар.

Лабораторните изследвания със всяка една от субстанциите – динотефуран, пирипроксифен и

перметрин при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност,

фетотоксичност и токсичност за майката.

Динотефуранът е показал, че преминава в млякото при латиращите животни.

N-метелпиролидонът, ексципиент в продукта е показал, че причинява малформации на плода,

водещи до дефекти при лабораторни животни.

Взаимодействия и несъвместимости

Да не се смесва с друг ветеринарномедицински продукт и да не се прилага заедно с какъвто и

да е ветеринарномедицински продукт по същото време и на същото място.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти)

Освен зачервяване и козметични промени в козината на мястото на прилагане други

неблагоприятни реакции не са наблюдавани при здрави кученца на възраст 7 седмици,

третирани 7 пъти през интервал от 2 седмици и с 5 пъти по-висока от препоръчаната доза.

След поглъщане на по-висока от препоръчаната доза може да се появят повръщане, саливация и

диария, въпреки че те би трябвало да преминат без лечение.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Ветеринарномедицинският продукт не бива да попада във вода тъй като е опасен за риби и

други водни организми. Не замърсявайте езера, водни канали или канавки с продукта или

използвани опаковки.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

Картонена кутия с 1, 3, 4, 6, 12, 24 или 48 апликатора за прилагане върху ограничен участък по 0.8

мл, 1.6 мл, 3.6 мл, 4.7 мл и 8.0 мл.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Механизми на действие:

Трите активни съставки на ветеринарномедицинския продукт действат чрез контакт върху

паразитите.

Динотефуранът действа като се свързва с нервните синапси на насекомите. Те не трябва да го

поглъщат – действа контактно.

Динотефуранът се абсорбира частично през кожата на кучето, но тази абсорбция не е свързана с

ефикасността на лекарството.

Пирипроксифенът работи чрез нарушаване на размножаването и растежа на бълхите. Това

предпазва от инфестиране на околната среда с развиващи се стадии на бълхите от страна на

третираното животно.

Перметринът действа на нервната система на артроподите (насекоми и кърлежи), водейки до

смъртта им. Той също така има репелентни свойства.

Динотефуранът и перметринът работят заедно (синергично), което е показало, че води до по-

бързо настъпване на активност

in vivo

. В деня на първото прилагане този

ветеринарномедицински продукт има адекватна инсектицидна активност срещу възрастните

форми на бълхите в рамките на 12 часа след прилагането. Очакваната клинична полза в

резултат от комбинацията динотефуран с перметрин е била демонстрирана в едно лабораторно

проучване при кучета, което е показало удължаване на ефикасността срещу бълхите

C. Canis

до

4 седмици.

След единично прилагане върху кожата, трите активни субстанции се разпределят бързо по

повърхността на тялото на животното през първия ден с максимални концентрации, получени 3

дни след прилагането. Трите активни субстанции са все още измерими в различни участъци на

космената покривка един месец след третирането.

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety