Unituxin

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Unituxin
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Unituxin
  Европейски съюз
 • Език:
 • шведски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Antineoplastiska medel,
 • Терапевтична област:
 • neuroblastom
 • Терапевтични показания:
 • Unituxin är indicerat för behandling av högrisk neuroblastom hos patienter i åldern 12månader till 17år, som tidigare har mottagit induktionskemoterapi och uppnått minst ett delsvar, följt av myeloablativ terapi och autolog stamcellstransplantation transplantation (ASCT). Det administreras i kombination med granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor (GM-CSF), interleukin-2 (IL-2) och isotretinoin.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 3

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • kallas
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002800
 • Дата Оторизация:
 • 14-08-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002800
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

EMA/364550/2015

EMEA/H/C/002800

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Unituxin

dinutuximab

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Unituxin.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Unituxin ska användas.

Praktisk information om hur Unituxin ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Unituxin och vad används det för?

Unituxin är ett cancerläkemedel som används vid behandling av neuroblastom, en nervcellscancer, hos

barn mellan 12 månader och 17 år.

Unituxin används för att behandla barn med ”högrisk”-neuroblastom, den form av cancern där

sannolikheten för återfall är hög. Barn som behandlas med Unituxin kommer först att ha svarat på

kemoterapi och sedan fått en kompletterande behandling för utrensning av benmärgen (myeloablativ

behandling) samt en stamcellstransplantation.

Unituxin ges i kombination med tre andra läkemedel: GM-CSF, interleukin-2 och isotretinoin.

Eftersom antalet patienter med neuroblastom är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och Unituxin

klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den 21 juni

2011.

Unituxin innehåller den aktiva substansen dinutuximab.

Hur används Unituxin?

Unituxin ges som en infusion (dropp) i en ven. Den dagliga dosen är beroende av barnets kroppsyta,

och infusionerna ges under 10 timmar. Patienten får även tre andra läkemedel: isotretinoin, GM-CSF

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Frågor kan skickas via vår webbplats

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

och interleukin-2. Behandlingen pågår i omkring 6 månader, men alla läkemedel ges inte varje månad.

Unituxin ges fyra dagar i sträck varje månad under de första 5 månaderna.

På grund av risken för allvarliga allergiska reaktioner med Unituxin bör det finnas omedelbart

tillgänglig utrustning och personal för att återuppliva patienten om reaktioner uppstår. Patienterna bör

också få ett antihistaminläkemedel före starten av varje infusion med Unituxin för att minska risken för

en reaktion.

Eftersom smärta är vanligt vid behandling med Unituxin ges patienterna också smärtstillande medel.

Unituxin ska endast användas på sjukhus och ges under överinseende av en läkare med erfarenhet av

cancerbehandling. Läkemedlet är receptbelagt.

Hur verkar Unituxin?

Den aktiva substansen i Unituxin, dinutuximab, är en monoklonal antikropp som har utformats för att

känna igen och fästa vid ett ämne som förekommer i höga halter i neuroblastom-cancerceller som

kallas gangliosid GD2. När dinutuximab fäster vid gangliosiderna på neuroblastomceller märker den ut

cellerna som mål för immunsystemet (kroppens naturliga försvar), som sedan angriper dem. På detta

vis kan läkemedlet hjälpa till vid utrensningen av cancerceller som finns kvar i kroppen efter andra

behandlingar.

Vilken nytta med Unituxin har visats i studierna?

En huvudstudie på 230 patienter med högriskneuroblastom visade att Unituxin (som gavs med

isotretinoin, GM-CSF och interleukin-2) var effektivare än isotretinoin som enda läkemedel när det

gällde att hålla patienterna vid liv och förhindra att deras cancer kom tillbaka. Efter omkring tre år

levde 80 procent av patienterna som fick Unituxin, jämfört med 67 procent av patienterna som fick

isotretinoin som enda läkemedel.

Vilka är riskerna med Unituxin?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Unituxin (uppträder hos över 30 procent av patienterna)

är smärta i någon del av kroppen, hypotoni (lågt blodtryck), överkänslighet (allergiska reaktioner),

feber, urtikaria (nässelutslag), kapillärläckagesyndrom (en sjukdom vid vilken vätska läcker från

blodkärlen, vilket leder till svullnad och blodtrycksfall), anemi (lågt antal röda blodkroppar), lågt antal

blodplättar, låga halter av natrium och kalium, förhöjd halt av leverenzymer och låga halter av vita

blodkroppar. En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Unituxin?

Patienter med högriskneuroblastom behöver aggressiv behandling, vilken ofta inte räcker för att

förhindra att cancern återkommer. En studie av Unituxin i kombination med isotretinoin, GM-CSF och

interleukin-2 visade att kombinationen kan förbättra resultaten hos dessa patienter, vilket gör att de

lever längre och bidrar till att förhindra att sjukdomen återkommer eller förvärras.

Även om Unituxin kan ge allvarliga biverkningar och det krävs medicinering för att förhindra allergiska

reaktioner och smärta, anses läkemedlets risker vara godtagbara med tanke på sjukdomens

svårighetsgrad. Antalet patienter som måste avbryta behandlingen på grund av biverkningar verkar

vara lågt och biverkningar kan hanteras med lämpliga åtgärder.

Myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Unituxin är större än

riskerna och rekommenderade att Unituxin skulle godkännas för försäljning i EU.

Unituxin

EMA/364550/2015

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Unituxin?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Unituxin används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Unituxin. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Dessutom kommer företaget som marknadsför Unituxin att utföra två studier för att utvinna mer

information om läkemedlets säkerhet, inräknat dess långsiktiga säkerhet.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Mer information om Unituxin

Den 14 augusti 2015 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Unituxin

som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Unituxin finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Unituxin från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2015.

Unituxin

EMA/364550/2015

Sida 3/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel Information till användaren

Unituxin 3,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

dinutuximab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Ibland kan det hända att en ung person som använder detta läkemedel läser bipacksedeln, men oftast är det

en förälder/anhörig som gör det. Trots detta använder bipacksedeln hela tiden ordet ”du” när den avser

patienten.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Unituxin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Unituxin

Hur du får Unituxin

Eventuella biverkningar

Hur Unituxin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Unituxin är och vad det används för

Vad är Unituxin?

Unituxin är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen dinutuximab. Den hör till en grupp av

läkemedel som kallas ”monoklonala antikroppar”. De fungerar som de antikroppar som bildas naturligt i

kroppen och hjälper immunförsvaret att hitta vissa celler, t.ex. cancerceller, genom att fästa på dem.

Vad används Unituxin till?

Unituxin används för att behandla högriskneuroblastom hos spädbarn, barn och ungdomar i åldern

12 månader till 17 år.

Neuroblastom är en typ av cancer som uppstår i onormala nervceller i kroppen.

Vissa neuroblastom klassificeras som ”högrisk” om cancern har spridit sig till olika delar av kroppen och

innehåller vissa celltyper. Det är mer sannolikt att högriskneuroblastom kommer tillbaka efter behandling.

För att minska risken för att cancern kommer tillbaka ges Unituxin under det sista behandlingsstadiet för att

eliminera små sjukdomsmängder som fortfarande kan finnas kvar efter att cancern svarat på kemoterapi,

kirurgi, och en autolog (från sig själv) blodcellstransplantation.

Hur fungerar Unituxin?

Unituxin känner igen ett bestämt mål som sitter på utsidan av vissa celler som heter ”GD2” och fäster vid

det. GD2 finns utanpå neuroblastomceller. När Unituxin fäster vid cancerceller som har GD2 börjar

patientens immunsystem att angripa dessa celler och döda dem.

Unituxin har visats fördröja sjukdomens fortskridande eller återfall och öka överlevnaden.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

2.

Vad du behöver veta innan du får Unituxin

Ta inte Unituxin

om du är allergisk mot dinutuximab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du är osäker, tala med läkare eller sjuksköterska innan du får dinutuximab.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Unituxin:

om du någon gång har haft krampanfall

om du har leverproblem

om du har brist på vita blodkroppar eller blodplättar i blodet. För att ta reda på det tar man blodprover

om du har andningsproblem, t.ex. andfåddhet när du vilar

om du har njurproblem

du har någon infektion

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker) ska du tala med läkare eller

sjuksköterska innan du får Unituxin.

Det kan hända att du märker något av följande när du först får Unituxin och under behandlingskuren:

Allergiska reaktioner, som kan vara allvarliga (anafylaktiska reaktioner) eller andra reaktioner på

infusionen (droppet)

– Tala genast om för läkare eller sjuksköterska om du får någon form av reaktion

under eller efter infusionen. De är mycket vanliga (förekommer hos mer än 1 patient av 10). Tecken på

en allergisk reaktion kan vara hudutslag, nässelutslag, svullnad i ansiktet eller halsen, yrsel, snabba

hjärtslag eller hjärtklappning, andfåddhet och andningssvårigheter, feber, illamående, värk och smärta i

lederna. Personalen kommer att övervaka dig noga med avseende på dessa tecken när du får läkemedlet.

Du kommer att få ett läkemedel av typen antihistamin som hjälper till att förhindra allergiska reaktioner.

Kapillärläckagesyndrom

som beror på ett läckage av blodkomponenter genom kärlväggarma i små

blodkärl – ett tillstånd som kan orsaka hastig svullnad av armar, ben och andra delar av kroppen, snabbt

blodtrycksfall, att du blir yr i huvudet och andningssvårigheter

Smärta

– tala om för läkare eller sjuksköterska om du får ont någonstans.Detta är mycket vanligt under

behandlingen (förekommer hos mer än 1 patient av 10). Du kommer att få smärtstillande läkemedel (t.ex.

paracetamol, ibuprofen och morfin) som hjälper till att förebygga och minska smärtan. Läs mer i

avsnitt 4 om biverkningar i form av smärta.

Lågt blodtryck

– det kan göra att du blir yr eller svimmar

Problem med ögonen

– tala om för läkare eller sjuksköterska om du märker några problem med ögonen

eller några synförändringar.

Infektioner i blodet –

tala om för läkaren om du drabbas av feber, frossbrytningar, eller känner dig

svimfärdig eller yr.

Problem med nerverna

– du kanske märker domningar, stickningar eller en brännande känsla i händer,

fötter, ben eller armar, nedsatt känsel eller svaghet vid rörelser (perifer neuropati).

I avsnitt 4 hittar du en fullständig lista över de kända biverkningarna.

Prover och kontroller

Din läkare kommer att ta blodprover och kan komma att undersöka dina ögon medan du får detta läkemedel.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Andra läkemedel och Unituxin

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra

läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel, (traditionella) växtbaserade läkemedel och

naturläkemedel.

Speciellt ska du tala om för din läkare om du nyligen har använt:

läkemedel som kallas ”kortikosteroider” – de kan påverka aktiviteten hos immunförsvaret, och

immunförsvaret är viktigt för att Unituxin ska fungera.

”intravenöst immunglobulin” – du får inte använda denna typ av läkemedel under perioden från och med

två veckor före en Unituxin-behandling till och med minst en vecka efter att behandlingen har avslutats.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker) ska du tala om det för läkare eller

sjuksköterska innan du får Unituxin.

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

sjuksköterska innan du får detta läkemedel.

Om det är möjligt för dig att bli gravid och du inte använder preventivmedel, ska du tala med din läkare

innan du får detta läkemedel.

Du rekommenderas att använda preventivmedel i 6 månader efter avslutad behandling med detta

läkemedel.

Amning

Om du ammar, tala med läkare eller sjuksköterska innan du får detta läkemedel.

Du får inte amma medan du behandlas med detta läkemedel. Det beror på att man inte vet om läkemedlet

kan passera över i bröstmjölken. Det rekommenderade intervallet mellan avslutad behandling och

amning är 6 månader.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Unituxin har många biverkningar och detta kommer att påverka din förmåga att framföra fordon och använda

maskiner.

Unituxin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos. Det innebär att det är i princip

”natriumfritt”.

3.

Hur du får Unituxin

Du får Unituxin av en läkare eller sjuksköterska medan du är på sjukhus. Det ges i form av ett dropp i en ven

(kallat en intravenös infusion).

Unituxin används tillsammans med tre andra läkemedel:

Isotretinoin

GM-CSF

IL-2

Du kommer att få dessa läkemedel under sex behandlingskurer. Varje kur pågår i en månad. Du kommer inte

att få alla läkemedlen i varje kur.

Hur mycket läkemedel får du?

Du får Unituxin under fem av de sex kurerna. Rekommenderad dos är 17,5 mg/m

. Din läkare räknar ut din

dos baserat på din kroppsyta.

Kur (månad) 1, 3 och 5:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Du får Unituxin som ett dropp i en ven – under cirka 10 timmar varje dag i fyra dagar.

Du får GM–CSF antingen som en injektion under huden eller som ett dropp i en ven varje dag i

14 dagar.

Du får isotretinoin som tas via munnen under de sista 14 dagarna av varje kur.

Kur (månad) 2 och 4:

Du får Unituxin som ett dropp i en ven – under cirka 10 timmar varje dag i fyra dagar.

Du får IL-2 som ett dropp i en ven under fyra dagar i följd (kontinuerlig infusion) – under de fyra första

dagarna i den första veckan och de fyra första dagarna i den andra veckan i varje kur.

Du får isotretinoin som tas via munnen under de sista 14 dagarna av varje kur.

Kur (månad) 6:

Du får enbart isotretinoin som tas via munnen.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att övervaka dig under och efter infusionen. För att minska risken för

biverkningar kan det hända att läkaren förlänger tiden för Unituxin-infusionen till maximalt 20 timmar. Om

du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel, som ges tillsammans med GM-CSF, IL-2 och isotretinoin,

orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala genast om för läkare eller sjuksköterska om du märker något av följande:

Alla typer av allergiska reaktioner eller andra reaktioner vid injektionsstället – symtomen kan vara ett

hudutslag, nässelutslag, svullnad i ansiktet eller halsen, yrsel, snabba hjärtslag eller hjärtklappning,

andfåddhet och andningssvårigheter, feber, illamående, värk och smärta i lederna.

Hastig svullnad av armar, ben och andra delar av kroppen, snabbt blodtrycksfall, du blir yr i huvudet och

andningssvårigheter (kapillärläckagesyndrom).

All typ av smärta: i buken, halsen, bröstet, ansiktet, händerna, fötterna, ben eller armar (till exempel,

avdomning, pirrningar eller brännande känsla), rygg, nacke, leder, skelett, muskler, mun, öga,

könsorgan.

Dessa är mycket vanliga (kan förekomma hos mer än 1 patient av 10).

Om du märker något av dessa symtom ska du genast tala om det för läkare eller sjuksköterska.

Andra biverkningar som du skulle kunna få av detta läkemedel är:

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos mer än 1 patient av 10):

hosta

klåda

aptitlöshet

diarré, kräkningar

lågt blodtryck som kan göra dig yr eller svimfärdig, eller högt blodtryck

onormala blodprov, till exempel domningar, pirrningar eller brännande känsla) i händer, fötter, ben eller

armar

onormala blodprover som till exempel lågt antal blodplättar, lågt antal röda eller vita blodkroppar, låg

halt av albumin (detta kan leda till svullnad och att du känner dig svag och trött), onormal leverfunktion,

låga halter kalium, natrium, kalcium, fosfater, eller höga glukosnivåer.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 patient av 10):

viktminskning, viktökning

frossa

huvudvärk

trötthet, irritabilitet

förstoppning, blod i avföringen

skador på nerverna runt om i kroppen så att rörelseförmågan påverkas

dimsyn, ljuskänslighet, vidgade (”dilaterade”) pupiller i ögonen

att man inte kan kissa, blod eller protein i urinen

högre risk att få infektioner, särskilt från den utrustning som används för att ge dig läkemedlet

blod- eller tarminfektioner

hudproblem där injektionen gavs, ett rött utslag med små knottror

onormala blodprover som till exempel låga nivåer av magnesium, glukos, höga nivåer av syra eller

kreatinin.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 patient av 100):

olika stora pupiller

vätska i eller runt lungorna

njursvikt

överaktiv sköldkörtel

serumsjuka – en sjukdom som påminner om en allergi

onormal hjärtrytm

svullnad i den bakre delen av hjärnan (posteriort reversibel encefalopatisyndrom) – symtom kan omfatta

högt blodtryck, huvudvärk, krampanfall, förändrad syn eller beteende, dåsighet eller trötthet.

atypiskt hemolytiskt uremisyndrom (aHUS) – en sjukdom som påverkar blodomloppet och njurarna –

symtomen kan omfatta influensaliknande symtom som inte avtar, förvirring, slöhet, aptitlöshet eller

mörkfärgad urin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i

denna information.Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat

i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels

säkerhet.

5.

Hur Unituxin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats vid förvaring vid rumstemperatur (under 25 °C).

Ur mikrobiologisk synpunkt bör spädd lösning användas omedelbart.

Använd inte detta läkemedel om du ser partiklar eller missfärgning före administrering.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att

kasta läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dinutuximab. Varje injektionsflaska innehåller 17,5 mg dinutuximab i 5 ml.

Varje ml koncentrat innehåller 3,5 mg dinutuximab.

Övriga innehållsämnen är histidin, polysorbat 20 (E 432), natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Du hittar mer information om natrium i avsnitt 2.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Unituxin är en klar, färglös infusionsvätska, som tillhandahålls i en genomskinlig glasflaska. Varje kartong

innehåller en injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

United Therapeutics Europe, Ltd.

Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey

Surrey

KT16 9FG

Storbritannien

Tel: +44 (0)1932 664884

Fax: +44 (0)1932 573800

E-post: druginfo@unither.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och

behandlingar. Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Dosering och administreringssätt

Unituxin är begränsat till att endast användas på sjukhus och måste administreras under överinseende av en

läkare med erfarenhet av användning av onkologiska behandlingar. Det måste administreras av

sjukvårdspersonal med beredskap för hantering av svåra allergiska reaktioner inklusive anafylaxi, i en miljö

där fullständig återupplivningsutrustning finns omedelbart tillgänglig.

Dosering

Unituxin ska administreras som intravenös infusion under fem kurer med en daglig dos på 17,5 mg/m

. Det

administreras på dag 4-7 under kur 1, 3, och 5 (varje kur varar cirka 24 dagar) och dag 8-11 under kur 2 och

4 (varje kur varar cirka 28 dagar).

Behandlingsregimen består av dinutuximab, GM-CSF, IL-2 och isotretinoin, administrerat under sex på

varandra följande kurer. Den fullständiga dosregimen beskrivs i tabell 1 och tabell 2

Tabell 1

: Doseringsschema för kur 1, 3 och 5 för Unituxin, GM-CSF och isotretinoin

Dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15-24

GM-CSF

Dinutuximab

Isotretinoin

Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor (GM-CSF): 250 μg/m

/dag, administrerat antingen genom subkutan

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

injektion (rekommenderas starkt) eller intravenös infusion under 2 timmar.

Dinutuximab: 17,5 mg/m

/dag givet som en intravenös infusion under 10-20 timmar.

Isotretinoin: för kroppsvikt över 12 kg: 80 mg/m

givet oralt två gånger dagligen i en total dos på 160 mg/m

/dag; för

kroppsvikt upp till 12 kg: 2,67 mg/kg givet oralt två gånger dagligen i en total daglig dos på 5,33 mg/kg/dag (dosen

avrundad uppåt till närmaste 10 mg).

Tabell 2

: Doseringsschema för kur 2 och 4 för Unituxin och IL-2; doseringsschema för kur 2, 4 och 6 för

isotretinoin.

Dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12-14

15-28

IL-2

Dinutuximab

Isotretinoin

Interleukin-2 (IL-2): 3 MIE/m

/dag givet som kontinuerlig intravenös infusion under 96 timmar på dag 1-4 och

4,5 MIE/m

/dag på dag 8-11.

Dinutuximab: 17,5 mg/m

/dag givet som en intravenös infusion under 10-20 timmar.

Isotretinoin: för kroppsvikt över 12 kg: 80 mg/m

givet oralt två gånger dagligen i en total dos på 160 mg/m

/dag; för

kroppsvikt upp till 12 kg: 2,67 mg/kg givet oralt två gånger dagligen i en total daglig dos på 5,33 mg/kg/dag (dosen

avrundad uppåt till närmaste 10 mg).

Före påbörjande av varje behandlingskur, se tabell 3 för en lista över kriterier som måste utvärderas.

Tabell 3

: Kliniska kriterier som måste utvärderas innan man påbörjar varje behandlingskur med Unituxin.

Toxiska effekter på centrala nervsystemet (CNS)

Vänta med att påbörja kuren tills CNS-toxiciteten är av grad 1 eller har upphört och/eller

kramptillstånd är under god kontroll

Leverdysfunktion

Vänta med att påbörja den första kuren tills alaninaminotransferas (ALAT) ligger under 5 gånger

den övre normalvärdesgränsen (ULN). Vänta med att påbörja kuren för kur 2-6 tills (ALAT) ligger

under 10 gånger ULN.

Trombocytopeni

Vänta med att påbörja kuren tills trombocytantalet är minst 20 000/µl.

Om patienten har CNS-metastaser ska man vänta med att påbörja kuren och ge trombocyttransfusion

för att bibehålla trombocytantalet på minst 50 000/µl.

Respiratorisk dysfunktion

Vänta med att påbörja kuren tills vilodyspnén har givit med sig och/eller den perifera

syrgasmättnaden är minst 94 % på rumsluft.

Njurdysfunktion

Vänta med att påbörja kuren tills kreatininclearance eller glomerulär filtration (GFR) är minst

70 ml/min/1,73 m

Systemisk infektion eller sepsis

Vänta med att påbörja kuren tills den systemiska infektionen eller sepsisen har givit med sig.

Leukopeni

Vänta med att påbörja den första kuren tills absolut fagocytantal (APC) är minst 1 000/µl.

Utöver ovanstående kriterier måste läkaren använda sitt omdöme vid bedömning av patientens

kardiovaskulära funktioner.

Dosjustering

Tabell 4 ger riktlinjer för dosjustering av dinutuximab, GM-CSF och IL-2. Om patienten uppfyller

kriterierna för utsättning av dessa läkemedel, kan behandlingen fortsätta med isotretinoin om detta är kliniskt

indicerat.

Tabell 4

: Riktlinjer för dosjustering för hantering av behandlingsrelaterade biverkningar under

administrering av dinutuximab i kombination med GM-CSF, IL-2 och isotretinoin.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Allergiska reaktioner

Grad 1 eller 2

Symtomdebut

Sänk infusionshastigheten till 0,875 mg/m

Ge understödjande behandling.

Efter att symtomen

upphört

Återgå till den ursprungliga infusionshastigheten. Om denna inte

tolereras, sänk hastigheten till 0,875 mg/m

Grad 3 eller 4

Symtomdebut

Sätt omedelbart ut dinutuximab och intravenöst GM-CSF eller

IL-2.

Ge understödjande behandling

Efter att symtomen

upphört

Om tecknen och symtomen upphör snabbt med ovanstående

åtgärder kan dinutuximab-infusionen återupptas med en

hastighet på 0,875 mg/m

GM-CSF eller IL-2 ska inte återupptas förrän nästa dag.

För GM-CSF-kurer: administrera GM-CSF med 50 % av dosen

med början nästa dag, och om detta tolereras kan GM-CSF ges i

full dos efter att dinutuximab-doseringen för den kuren avslutats.

För IL-2 kurer: administrera IL-2 med 50 % av dosen med

början nästa dag och fortsätt på detta sätt under resten av kuren.

Om Återkomst av symtom vid insättning av GM-CSF eller IL-2,

ska GM-CSF eller IL-2 och dinutuximab sättas ut.

Om symtomen har upphört nästa dag, återupptas dinutuximab

med tolererad hastighet utan GM-CSF eller IL-2.

Återkomst av symtom

Sätt ut dinutuximab och intravenöst GM-CSF eller IL-2 under

den dagen.

Om symtomen försvinner samma dag, återuppta kuren nästa dag

med premedicinering på intensivvårdsavdelning.

Efterföljande kurer

Behåll tolererad infusionshastighet för dinutuximab i alla

efterföljande kurer tillsammans med GM-CSF eller IL-2.

Anafylax

Grad 3 eller 4

Sätt permanent ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2.

Kapillärläckagesyndrom

Grad 3 (allvarligt)

Symtomdebut

Sätt ut dinutuximab och intravenöst GM-CSF eller IL-2.

Ge understödjande behandling.

Efter att symtomen

upphört

Återuppta dinutuximab-infusionen med 0,875 mg/m

Återuppta GM-CSF eller IL-2 nästa dag med 50 % av dosen

fram till den sista dosen av dinutuximab i den kuren.

Efterföljande kurer

Om patienten tolererade 50 % av dosen av GM-CSF eller IL-2,

börja med denna dos och en dinutuximab-hastighet på

0,875 mg/m

/h. Om detta tolereras, öka GM-CSF eller IL-2 till

full dos nästa dag.

Om GM-CSF inte tolereras vid 50 % av dosen, administrera

enbart dinutuximab under de återstående GM-CSF-kurerna.

Om IL-2 inte tolereras vid 50 % av dosen, ersätt det med

GM-CSF under de återstående IL-2-kurerna.

Grad 4 (livshotande)

Symtomdebut

Sätt ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2 under den kuren.

Ge understödjande behandling.

Efterföljande kurer

Om kapillärläckagesyndromet uppkom under en IL-2-kur, ersätt

IL-2 med GM-CSF under återstående IL-2-kurer.

Om kapillärläckagesyndromet uppkom under en GM-CSF-kur,

administrera enbart dinutuximab under de återstående GM-CSF-

kurerna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hyponatremi

Grad 4 (livshotande) - < 120 mmol/l trots lämplig vätsketillförsel

Sätt permanent ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2.

Hypotoni

Symtomgivande och/eller systoliskt BT under 70 mmHg eller en sänkning på mer än 15 % från

baseline

Symtomdebut

Sätt ut dinutuximab och intravenöst GM-CSF eller IL-2.

Ge understödjande behandling .

Efter att symtomen upphört

Återuppta dinutuximab-infusionen med 0,875 mg/m

Om blodtrycket (BT) förblir stabilt under minst

2 timmar, återuppta GM-CSF eller IL-2.

Om blodtrycket förblir stabilt under minst 2 timmar

efter att GM-CSF eller IL-2 åter satts in, öka

dinutuximab-infusionen till 1,75 mg/m

Återkomst av symtom

Sätt ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2.

Återuppta dinutuximab med 0,875 mg/m

/h när BT är

stabilt.

Efter att symtomen upphört

Återuppta GM-CSF eller IL-2 nästa dag med 50 % av

dosen om BT håller sig stabilt.

Sätt in GM-CSF eller IL-2 med 50 % av dosen när det

ges tillsammans med dinutuximab. Öka därefter till full

dos, om denna tolereras, under resten av kuren.

Om GM-CSF inte tolereras vid 50 % av dosen,

administrera enbart dinutuximab under återstoden av

kuren.

Om IL-2 inte tolereras vid 50 % av dosen, administrera

enbart dinutuximab under återstoden av kuren.

Efterföljande kurer

Sätt in GM-CSF eller IL-2 med 50 % av dosen; om

denna dos tolereras – öka till full dos nästa dag.

Om GM-CSF inte tolereras vid 50 % av dosen,

administrera enbart dinutuximab under de återstående

GM-CSF-kurerna.

Om IL-2 inte tolereras vid 50 % av dosen, ersätt det

med GM-CSF under de återstående IL-2-kurerna.

Neurologiska ögonrubbningar

Dilaterad pupill med trög ljusreflex

Symtomdebut

Sätt ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2.

Efter att symtomen upphört

Administrera dinutuximab med 0,875 mg/m

/h och

återuppta GM-CSF eller IL-2.

Återkomst av symtom

Sätt ut dinutuximab, GM-CSF och IL-2 under de

återstående kurerna.

Efterföljande kurer

Om rubbningarna förblir stabila eller förbättras innan

nästa kur, administrera dinutuximab med 0,875 mg/m

och full dos av GM-CSF eller IL-2.

Om detta tolereras utan förvärrade symtom,

administrera dinutuximab med 1,75 mg/m

/h under

efterföljande kurer.

Vid återkomst av symtom, sätt ut dinutuximab,

GM-CSF och IL-2 under de återstående kurerna.

Serumsjuka

Grad 4 (livshotande)

Sätt permanent ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-

Systemisk infektion eller sepsis

Grad 3 eller 4

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Symtomdebut

Sätt ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2 under

återstoden av kuren.

Efter att symtomen upphört

Fortsätt med efterföljande planerade kurer med

dinutuximab och GM-CSF eller IL-2.

Smärta

Grad 4

Sätt ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2.

Perifer neuropati

Grad 2 perifer motorneuropati

Sätt permanent ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2.

Grad 3 (sensoriska förändringar under mer än 2 veckor, objektiv motorisk svaghet) eller

grad 4

Sätt ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2.

Atypiskt hemolytiskt uremisyndrom

Sätt ut dinutuximab och GM-CSF eller IL-2.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Unituxin för barn i åldern under 12 månader har ännu inte fastställts.

Administreringssätt

Unituxin får inte administreras som en manuell intravenös injektion eller bolus.

Det ska administreras som en intravenös infusion över 10 timmar. Infusionen startas med en

doseringshastighet på 0,875 mg/m

/h och får fortsätta med denna hastighet i 30 minuter; hastigheten ökas

sedan till 1,75 mg/m

/h och infusionen får fortsätta med denna hastighet under resten av infusionen, om

patienten tolererar detta. Infusionstiden kan utsträckas till maximalt 20 timmar för att minimera reaktioner

under infusionen som inte svarar adekvat på andra understödjande åtgärder. Infusionen måste avslutas efter

20 timmar, även om hela dosen inte kan administreras inom denna tidsram.

Premedicinering bör alltid övervägas före varje infusion).

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6 i produktresumén.

Kontraindikationer

Överkänslighet (grad 4) mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. i

produktresumén.

Varningar och försiktighet

Allergiska reaktioner

Premedicinering med antihistamin (t.ex. hydroxizin eller difenhydramin) ska administreras genom intravenös

injektion cirka 20 minuter före varje dinutuximab-infusion. Det rekommenderas att

antihistaminbehandlingen upprepas med 4-6 timmars mellanrum under Unituxin-infusionen efter behov.

Patienter ska hållas under uppsikt för tecken och symtom som visar infunderingsreaktioner under 4 timmar

efter att Unituxin-infusionen fullbordats.

Adrenalin (epinefrin) och hydrokortison för intravenös administrering bör finnas omedelbart tillgängliga vid

sängkanten under administreringen av dinutuximab för att hantera livshotande allergiska reaktioner. Det

rekommenderas att behandlingen av sådana reaktioner innefattar hydrokortison administrerat genom

intravenös bolus och adrenalin administrerat genom intravenös bolus med 3-5 minuters intervall efter behov,

baserat på det kliniska svaret.

Beroende på den allergiska reaktionens svårighetsgrad bör infusionshastigheten sänkas eller behandlingen

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

avbrytas.

Kapillärläckagesyndrom

Det är större risk för kapillärläckagesyndrom när dinutuximab ges tillsammans med IL-2. Det

rekommenderas att man administrerar oralt metolazon eller intravenös furosemid med 6-12 timmars intervall

efter behov. Extra syrgas, andningsstöd och albuminsubstitution bör användas efter behov, baserat på det

kliniska svaret.

Karakteristiska symtom och tecken omfattar hypotoni, generaliserat ödem, ascites, dyspné, lungödem och

akut njursvikt associerad med hypoalbumenemi och hemokoncentration.

Smärta

Svår smärta (grad 3 eller 4) uppträder i högst frekvens under den första 4-dagarskuren med dinutuximab och

avtar ofta med tiden under de efterföljande kurerna.

Vid svår smärta bör infusionshastigheten för Unituxin sänkas till 0,875 mg/m

/h. Unituxin ska sättas ut om

smärtan inte är adekvat kontrollerad trots att man har sänkt infusionshastigheten och satt in maximala

understödjande åtgärder.

Paracetamol bör ges oralt 20 minuter före starten av varje dinutuximab-infusion och upprepas efter behov

med 4-6 timmars intervall. Regelbunden dosering med 4-6 timmars intervall rekommenderas när IL-2

administreras samtidigt. Om smärtan är ihållande bör ibuprofen ges oralt var 6:e timme, mellan doserna av

paracetamol. Ibuprofen bör inte administreras om det finns tecken på trombocytopeni, blödning eller

njurdysfunktion.

Det rekommenderas att man administrerar en opioid, t.ex. morfinsulfat, genom intravenös infusion före varje

dinutuximab-infusion och att denna intravenösa infusion får fortsätta under behandlingen och i 2 timmar

efter att den avslutats. Det rekommenderas att man administrerar ytterligare intravenösa bolusdoser av en

opioid efter behov för behandling av smärta upp till en gång varannan timme under dinutuximab-infusionen.

Om morfin inte tolereras, kan fentanyl eller hydromorfon användas.

Lidokain kan ges som en intravenös infusion (2 mg/kg i 50 ml 0,9 % natriumklorid) under 30 minuter före

starten av varje dinutuximab-infusion och fortsättas som intravenös infusion med 1 mg/kg/h i upp till

2 timmar efter avslutad behandling. Lidokain-infusionen ska avbrytas om patienten utvecklar yrsel, periorala

domningar eller tinnitus.

Gabapentin kan administreras när man påbörjar premedicineringen med morfin, i en oral dos på

10 mg/kg/dag. Dosen kan därefter ökas (upp till maximalt 60 mg/kg/dag eller 3 600 mg/dag) efter behov för

smärtlindring.

Hypotoni

Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning (10 ml/kg) bör ges intravenöst under en timme

omedelbart före dinutuximab-infusionen. Om hypotoni inträffar, kan man ge natriumkloridlösning på nytt

eller administrera intravenöst albumin eller erytrocytkoncentrat när detta är kliniskt indicerat. Det

rekommenderas att man även ger vasopressorterapi, när detta krävs för att återställa ett adekvat

perfusionstryck.

Neurologiska ögonrubbningar

Ögonrubbningar kan inträffa, särskilt vid upprepade kurer. Dessa förändringar avtar vanligen med tiden.

Patienterna bör genomgå en ögonundersökning innan behandlingen påbörjas och monitoreras med tanke på

synförändringar.

Leverdysfunktion

Regelbunden monitorering av leverfunktionen rekommenderas under dinutuximab-immunterapi.

Systemiska infektioner

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Patienterna har normalt sett en central venkateter in situ och som en konsekvens av en tidigare ASCT har de

sannolikt nedsatt immunförsvar under behandlingen och riskerar därför att utveckla systemisk infektion.

Patienterna får inte ha några tecken på systemisk infektion, och varje identifierad infektion måste vara under

kontroll innan behandlingen påbörjas.

Onormala laboratorieprover

Onormala elektrolytnivåer har rapporterats hos patienter som fått Unituxin. Elektrolytnivåerna bör

kontrolleras dagligen under behandling med Unituxin.

Atopiskt hemolytiskt uremisyndrom

Hemolytiskt uremisyndrom vid frånvaro av dokumenterad infektion och som lett till njursvikt, onormala

elektrolytnivåer, anemi och hypertoni har rapporterats.

Stödåtgärder bör insättas inklusive kontroll av hydreringsstatus, onormala elektrolytnivåer, hypertoni och

anemi.

Natriumintag

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos. Det innebär att det är i princip

”natriumfritt”.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning