TRIPLEX ENERGY GRANULATE

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • TRIPLEX ENERGY GRANULATE
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • TRIPLEX ENERGY GRANULATE
  Румъния
 • Език:
 • румънски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 109415E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

Nume produs

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (453/2010) - Europa

:

1.1 Element de identificare a produsului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Cod produs

:

Utilizare contraindicată

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi informare toxicologică

Intermediar

Nu se cunosc.

Ecolab SRL

Centrul de afaceri „IDEO”

Sos. Păcurari nr. 138, et. 2,

RO-700545, Iaşi

Romania

Tel.: +40 232 222 210

Fax: +40 232 222 250

products.ro@ecolab.com

:

Producător/ Distribuitor/

Importator

109415E

Utilizarea produsului

:

Intermediar Ecolab

Produs destinat numai utilizatorilor profesionali.

Producător/ Distribuitor/ Importator

:

Număr de telefon

+40 21 3183606

:

Număr de telefon

+40 723 119909 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Versiune

: 1

Clasificare

C; R35

Clasificarea acestui produs este dată de valoarea extremă a pH-ului acestuia

(conform legislaţiei europene în vigoare).

:

:

Pericole pentru sănătatea

oamenilor

Provoacă arsuri grave.

Consultaţi secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definirea produsului

:

Amestec

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R şi H enumerate mai sus.

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale.

2.2 Elemente pentru etichetă

Simbol sau simboluri

pentru pericole

R35- Provoacă arsuri grave.

Fraze de risc

:

:

Coroziv

Indicaţie privind pericolul

:

Data emiterii/Data revizuirii

:

1/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

:

Alte pericole care nu duc la

clasificare

Manipularea şi / sau prelucrarea acestui material poate duce la formarea de praf ce

provoacă iritaţii mecanice ale pielii, ochilor, nasului şi gâtului. Norii de praf fin pot

forma amestecuri explozive în contact cu aerul.

Fraze de precauţie

S2- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S26- În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.

S36/37/39- Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de

protecţie pentru ochi/faţă.

S45- În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă

este posibil, i se va arăta eticheta).

:

2.3 Alte pericole

Limitele de expunere ocupaţională, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

Nu sunt prezente şi alte ingrediente care, conform informaţiilor actuale ale furnizorului şi concentraţiilor aplicabile, sunt

clasificate ca periculoase pentru sănătate şi mediu şi care se impune a fi declarate în această secţiune.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

[1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă

[3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[4] Substanţa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

Identificatori

67/548/CEE

Denumire

produs/ingredient

A se vedea secţiunea

16 pentru textul

complet al frazelor R

menţionate mai sus

%

Tip

Regulamentul (CE) nr.

1272/2008 [CLP]

Clasificare

Consultaţi secţiunea

16 pentru textul

complet al frazelor H

enumerate mai sus.

carbonat de sodiu

(sodă)

REACH #: 01-

2119485498-19

EC: 207-838-8

CAS: 497-19-8

Index: 011-005-00-2

25-35

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

Metasilicat de disodiu

REACH #: 01-

2119449811-37

EC: 229-912-9

CAS: 6834-92-0

Index: 014-010-00-8

10-20

C; R34

Xi; R37

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1B, H314

STOT SE 3, H335

Alcool etoxilat

CAS: 68951-67-7

7-10

Xn; R22

Xi; R41

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Alcool etoxilat

EC: 500-182-6

CAS: 68002-97-1

Xi; R41

N; R50

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

ABS-Na

REACH #: 01-

2119489428-22

EC: 270-115-0

CAS: 68411-30-3

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Amestecuri

3.2

Data emiterii/Data revizuirii

:

2/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Spălaţi gura cu apă. Îndepărtaţi protezele

dentare, dacă este cazul. Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de

repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Nu induceţi voma decât dacă

sunteţi instruit în acest sens de personalul medical. În caz de apariţie a vomei, capul

trebuie ţinut în jos, pentru ca voma să nu pătrundă în plămâni. Arsurile chimice

trebuie tratate imediat de către un medic. Nu administraţi nimic pe cale bucală unei

persoane care şi-a pierdut cunoştinţa. Dacă persoana afectată este inconştientă,

aşezaţi-o în poziţia laterală de siguranţă şi solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Menţineţi căile respiratorii deschise. Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul,

cravata, cureaua sau corsajul.

Contact cu pielea

Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Spălaţi imediat ochii cu apă din abundenţă,

ridicând din când în când pleoapele. Verificaţi dacă persoana poartă lentile de

contact; dacă da, scoateţi-le. Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute.

Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către un medic.

Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Spălaţi pielea contaminată cu apă din

abundenţă. Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată. Spălaţi

îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Continuaţi să clătiţi pentru cel

puţin 15 minute. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către un medic. Curăţaţi

temeinic încălţămintea înainte de reutilizare.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o

în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. În cazul în care se

presupune că vaporii sunt încă prezenţi, salvatorul va purta o mască de gaze

adecvată sau un aparat respirator autonom corespunzător. Dacă nu respiră, dacă

respiraţia este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face respiraţie

artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat. Poate fi periculos

pentru persoana care acordă asistenţă, să facă respiraţie gură-la-gură. Dacă

persoana afectată este inconştientă, aşezaţi-o în poziţia laterală de siguranţă şi

solicitaţi imediat asistenţă medicală. Menţineţi căile respiratorii deschise. Slăbiţi

îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

Protejarea persoanelor

care acordă primul-ajutor

:

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Inhalare

:

Poate degaja gaz, vapori sau praf foarte iritant sau coroziv

pentru aparatul respirator.

Poate cauza arsuri ale gurii, gâtului şi stomacului.

:

Ingerare

Contact cu pielea

:

Foarte coroziv pentru piele. Provoacă arsuri grave.

Foarte coroziv pentru ochi. Provoacă arsuri grave.

:

Contact cu ochii

Semne / simptome de supraexpunere

Inhalare

Simptomele adverse pot include următoarele:

iritarea tractului respirator

tuse

:

Contact cu ochii

:

Simptomele adverse pot include următoarele:

durere

lăcrimare

roşeaţă

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. În cazul în care se presupune că vaporii sunt încă prezenţi,

salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom

corespunzător. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă, să facă

respiraţie gură-la-gură. Înainte de a scoate îmbrăcămintea contaminată, spălaţi-o

temeinic cu apă sau purtaţi mănuşi.

Data emiterii/Data revizuirii

:

3/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Observaţii pentru medic

Se aplică tratament simptomatic. Contactaţi imediat specialistul în tratarea otrăvirilor

dacă au fost ingerate sau inhalate cantităţi mari.

:

Tratamente specifice

Contact cu pielea

Ingerare

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri stomacale

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri sau iritaţii

roşeaţă

poate genera apariţia de flictene

:

:

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există tratament specific.

:

În caz de incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere.

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. Mutaţi recipientele din zona de incendiu, dacă

operaţiunea nu implică riscuri. Pulverizaţi apă pentru a răci recipientele expuse la

foc.

Produse de combustie

periculoase

Pericole cauzate de

substanţă sau amestec

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

dioxid de carbon

monoxid de carbon

oxizi de fosfor

oxid/oxizi metalici

Norii de praf fin pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător.

Echipamentul de protecţie

special pentru pompieri

În caz de incendiu utilizaţi apă pulverizată (ceaţă), spumă, pudră chimică uscată sau

5.1 Medii de stingere a incendiilor

:

:

:

Nu se cunosc.

Mijloace de stingere

adecvate

:

Mijloace de stingere

inadecvate

:

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru

pompieri

:

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu

este implicat în situații de

urgență

:

Pentru personalul care

intervine în situații de

urgență

:

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. Evacuaţi zonele înconjurătoare. Nu permiteţi accesul personalului

neprotejat şi neautorizat în apropiere. Nu atingeţi şi nu călcaţi materialul scurs.

Închideţi toate sursele de aprindere. Sunt interzise fumatul, folosirea torţelor de

semnalizare şi a flăcărilor în zona critică. A nu inspira praful. Asiguraţi o ventilaţie

adecvată. În cazul în care ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat de

protecţie respiratorie adecvat. Purtaţi echipament de protecţie personală adecvat.

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveţi în vedere

orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate.

Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare privind măsurile de igienă.

Data emiterii/Data revizuirii

:

4/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.2 Precauții pentru mediul

înconjurător

Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise.

Măturaţi sau aspiraţi materialul şi strângeţi într-un recipient etichetat corespunzător,

pentru eliminarea deşeurilor. Utilizaţi unelte care nu produc scântei şi echipamente

antiex.

Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de

apă, scurgeri şi canalizări. A se anunţa autorităţile competente în cazul în care

produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

Deversare masivă

:

Mutaţi recipientele din zona cu produs vărsat. Măturaţi sau aspiraţi materialul şi

strângeţi într-un recipient etichetat corespunzător, pentru eliminarea deşeurilor.

Utilizaţi unelte care nu produc scântei şi echipamente antiex.

Deversare minoră

:

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.4 Trimiteri către alte

secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală

adecvat.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

:

:

Depozitaţi între următoarele temperaturi: 0 la 40°C (32 la 104°F). Depozitaţi

conform cerinţelor legale locale. A se păstra într-o zonă izolată şi aprobată.

Depozitaţi în recipientul original, ferit de raze solare directe, în loc răcoros şi bine

ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi secţiunea 10), alimente şi băuturi.

A se elimina toate sursele de aprindere. Păstraţi separat de materialele oxidante.

Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare. Recipientele care au

fost deschise trebuie închise din nou cu grijă şi ţinute

în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. A nu se păstra în recipiente

neetichetate. A se utiliza un recipient de colectare corespunzător pentru evitarea

contaminării mediului.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din

Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/scenariile

de Expunere.

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecţie

:

Sfaturi privind aspecte

generale de igienă

ocupaţională

:

7.2 Condiții de depozitare în

condiții de securitate,

inclusiv eventuale

incompatibilități

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea

secţiunea 8). A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A nu inspira

praful. Nu ingeraţi produsul. A se evita producerea de praf în momentul manipulării

şi a se evita toate posibilele surse de aprindere (scântei sau flăcări). A se preveni

acumularea prafului. Folosiţi numai cu ventilaţie adecvată. În cazul în care ventilaţia

nu este corespunzătoare, purtaţi aparat de protecţie respiratorie adecvat. Păstraţi în

recipientul original sau într-un alt recipient aprobat, confecţionat dintr-un material

compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat. A se asigura protecţia

adecvată a echipamentelor electrice şi sistemelor de iluminat, pentru a se împiedica

orice contact al prafului cu suprafeţele fierbinţi, scânteile sau ale surse de aprindere.

Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor de electricitate statică. Pentru a

evita pericolul de incendiu sau explozie, descărcaţi electricitatea statică în timpul

transferului, legând la pământ şi fixând recipientele şi echipamentul înainte de

transferarea materialului. Recipientele goale conţin resturi de produs şi pot fi

periculoase. Nu reutilizaţi ambalajul.

Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de

manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe

mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma. Scoateţi

îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie contaminate înainte de a pătrunde în

locurile de servit masa. Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare

privind măsurile de igienă.

:

Data emiterii/Data revizuirii

:

5/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări

:

Soluţii specifice sectorului

industrial

:

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Protecţia mâinilor

(EN 374)

În condiţii normale şi indicate de utilizare a produsului, nu este necesar un aparat

respirator.

1 - 4 ore : butil-cauciuc , mănuşi din nitril-cauciuc .

Ochelari, scut pentru faţă sau orice altă protecţie completă pentru faţă. În cazul în

care condiţiile de funcţionare generează formarea de praf în concentraţii ridicate, se

vor purta ochelari de protecţie împotriva prafului.

Protecţia ochilor/feţei

(EN 166)

Protecţia respiraţiei

(EN 143, 14387)

:

:

:

Protecţia pielii

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului trebuie selectate

pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de către un

specialist, înainte de manipularea acestui produs.

:

Controale tehnice adecvate

:

Folosiţi numai cu ventilaţie adecvată. Dacă operaţiunile utilizatorului generează

praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a menţine expunerea muncitorilor la

substanţe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau obligatorii,

utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau alte măsuri

tehnice de control. Mijloacele tehnice de control trebuie, de asemenea, să menţină

concentraţiile de gaze, vapori sau praf sub orice limite inferioare de explozie. A se

utiliza echipamente de ventilaţie antiex.

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice,

înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea

programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta

îmbrăcămintea potenţial contaminată. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte

de reutilizare. Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de

siguranţă să fie aproape de locul de muncă.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri igienice

:

Nu sunt disponibile valori ale DNEL.

Concentraţii de efect previzionat

Nu sunt disponibile valori ale PNEC.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din

Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/scenariile

de Expunere.

8.1 Parametri de control

Niveluri ale efectului derivat

Mãsuri de protecţie individualã

Protecţia corpului

(EN 14605)

:

Protecţia altor suprafeţe

de piele

Pericole termice

:

Încălţămintea adecvată şi orice măsuri suplimentare de protecţie a pielii trebuie

selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite şi a riscurilor implicate şi trebuie

aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.

Nu se aplică.

Denumire produs/ingredient

Valori limită de expunere

Limite de expunere ocupaţională

carbonat de sodiu (sodă)

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi Ministerul

Sănătăţii Publice (România, 10/2006).

Termen scurt (STEL): 3 mg/m

15 minut(e).

Termen lung (TWA): 1 mg/m

8 ore (oră).

Data emiterii/Data revizuirii

:

6/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Controlul expunerii

mediului

:

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru

a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător.

În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau

modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la

niveluri acceptabile.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Stare fizică

Punct de topire/punct de

îngheţ

Punct de fierbere şi interval de

fierbere iniţial

Presiunea de vapori

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Solubilitate/solubilităţi

Solid. [Pulbere.]

0.82 la 0.85

Uşor solubil în următoarele materiale: apă rece şi apă caldă.

Inodor.

Miros

pH

Alb. [Deschis]

Culoare

Viteza de evaporare

Temperatură de auto-

aprindere

Punct de aprindere

> 100°C

11.6 la 12.4 [Concentraţia (% m/m): 1%]

Pragul de acceptare a

mirosului

Coeficient de partiţie n-

octanol/apă

Proprietăţi explozive

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Niciuna.

Proprietăţi oxidante

:

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

9.2 Alte informații

Timp de ardere

Viteza de ardere

:

:

Temperatură de

descompunere

:

Nu există informaţii suplimentare.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Vâscozitate

:

Limite superioare/inferioare de

inflamabilitate sau de explozie

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Inflamabilitate (solid, gaz)

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Data emiterii/Data revizuirii

:

7/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

10.6 Produși de

descompunere periculoși

10.4 Condiții de evitat

A se evita producerea de praf în momentul manipulării şi a se evita toate posibilele

surse de aprindere (scântei sau flăcări). Luaţi măsuri de precauţie împotriva

descărcărilor de electricitate statică. Pentru a evita pericolul de incendiu sau

explozie, descărcaţi electricitatea statică în timpul transferului, legând la pământ şi

fixând recipientele şi echipamentul înainte de transferarea materialului. A se preveni

acumularea prafului.

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se formează produşi de

descompunere periculoşi.

Produsul este stabil.

10.2 Stabilitate chimică

:

:

:

10.5 Materiale incompatibile

:

10.3 Posibilitatea de reacții

periculoase

:

În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

:

Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau

pentru ingredientele sale.

Reacţionează extrem de puternic sau incompatibil cu următoarele materiale: acizi şi

umezeală.

Nu reacţionează sau compatibil cu următoarele materiale: materiale organice,

metale şi alcalii.

Toxicitate acută

carbonat de sodiu (sodă)

LD50 Dermic

Iepure

>2000 mg/kg

LD50 Orală

Şobolan

4090 mg/kg

Metasilicat de disodiu

LD50 Orală

Şobolan

1153 mg/kg

ABS-Na

LD50 Orală

Şobolan

404 mg/kg

Denumire

produs/ingredient

Rezultat

Specii

Doză

Durata

expunerii

Iritaţie/coroziune

carbonat de sodiu (sodă)

Ochii - Iritant uşor

Iepure

0.5 minute

milligrams

Ochii - Iritant moderat

Iepure

24 ore 100

milligrams

Ochii - Iritant puternic

Iepure

50 milligrams

Piele - Iritant uşor

Iepure

24 ore 500

milligrams

Metasilicat de disodiu

Piele - Iritant moderat

Porcuşor de

Guineea

24 ore 250

milligrams

Piele - Iritant puternic

Oameni

24 ore 250

milligrams

Piele - Iritant puternic

Iepure

24 ore 250

milligrams

ABS-Na

Piele - Iritant moderat

Iepure

0.5 Mililiters

Denumire

produs/ingredient

Rezultat

Scor

Durata

expunerii

Observaţie

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Specii

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

8/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Inhalare

:

Poate degaja gaz, vapori sau praf foarte iritant sau coroziv

pentru aparatul respirator.

Poate cauza arsuri ale gurii, gâtului şi stomacului.

:

Ingerare

Contact cu pielea

:

Foarte coroziv pentru piele. Provoacă arsuri grave.

Foarte coroziv pentru ochi. Provoacă arsuri grave.

:

Contact cu ochii

În urma inhalării repetate sau prelungite a prafului, pot apărea iritaţii respiratorii

cronice.

Generale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte cancerigene

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Mutagenicitate

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte teratogene

:

Efecte cancerigene

Mutagenicitate

Efecte teratogene

Toxicitate pentru reproducere

Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Simptomele adverse pot include următoarele:

iritarea tractului respirator

tuse

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri stomacale

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri sau iritaţii

roşeaţă

poate genera apariţia de flictene

:

:

:

Contact cu ochii

:

Simptomele adverse pot include următoarele:

durere

lăcrimare

roşeaţă

Sensibilizare

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte întârziate şi imediate, precum şi efecte cronice în urma expunerii pe termen scurt şi lung

Expunere pe termen scurt

Expunere pe termen lung

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Informaţii privind căile

probabile de expunere

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

9/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Efecte asupra dezvoltării

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte asupra fertilităţii

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Alte informații

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

LogP

ow

BCF

Potenţial

12.3 Potențial de bioacumulare

12.6 Alte efecte adverse

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Denumire

produs/ingredient

ABS-Na

3.32

ridicat

12.1 Toxicitate

carbonat de sodiu (sodă)

Acut EC50 199.82 la 298.9 mg/L Apă

dulce

Dafnie - Neonate - 24 ore

48 ore

Acut LC50 300 mg/l

Peşte

96 ore

Metasilicat de disodiu

Acut EC50 4857 mg/L

Dafnie

48 ore

Acut LC50 2320 mg/L

Peşte

96 ore

Alcool etoxilat

Acut EC50 1.5 mg/L

Dafnie

48 ore

Acut LC50 0.7 mg/L

Peşte

96 ore

Alcool etoxilat

Acut IC50 <1 mg/L

Alge

72 ore

Acut LC50 1 la 10 mg/L

Peşte

96 ore

Denumire

produs/ingredient

Specii

Rezultat

Durata

expunerii

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat

:

Surfactanţii conţinuţi de produs sunt biodegradabili conform cerinţelor

Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC.

PBT

:

Nu se aplică.

vPvB

:

Nu se aplică.

12.4 Mobilitate în sol

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

:

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Coeficient de partiţie

sol/apă ((K

oc

)

:

Nu este determinat pentru amestec.

Mobilitatea

:

Nu este determinat pentru amestec.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din

Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/scenariile

de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Data emiterii/Data revizuirii

:

10/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Catalogul european de deşeuri (EWC)

Deşeu periculos

:

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. În

recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. A se

elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate

măsurile de precauţie. Cantităţile semnificative de reziduuri provenite din produs nu

trebuie aruncate la canalizare ci trebuie procesate într-o staţie adecvată de tratare a

deşeurilor. Eliminaţi surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui agent

autorizat pentru eliminarea deşeurilor. Eliminarea acestui produs, a soluţiilor şi

produselor sale secundare trebuie

să se efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia

mediului şi cea privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate

reglementările autorităţilor regionale locale. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi

contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

:

Metode de eliminare

Ambalaje

Cod deşeu

Denumirea deşeului

Metode de eliminare

:

Precauţii speciale

:

20 01 29*

detergenți conținând substanțe periculoase

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.

Deşeurile de ambalajele trebuie reciclate.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate

măsurile de precauţie. Recipientele goale care nu au fost curăţate sau clătite

trebuie manipulate cu atenţie. În recipientele goale sau în garniturile acestora se

pot găsi urme ale produselor. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau

infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

DISODIUM

TRIOXOSILICATE

DISODIUM

TRIOXOSILICATE

Disodium trioxosilicate

UN3253

DISODIUM

TRIOXOSILICATE

UN3253

UN3253

UN3253

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Numărul ONU

14.2 Denumirea

corectă ONU

pentru expediție

14.3 Clasa

(clasele) de pericol

pentru transport

14.4 Grupul de

ambalare

ADN/ADNR

14.5 Pericole

pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauții

speciale pentru

utilizatori

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 și Codul IBC

:

Nu se aplică.

Niciuna.

Niciuna.

None.

None.

Data emiterii/Data revizuirii

:

11/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

Reglementări naţionale

Alte reglementări UE

Nu se aplică.

Anexa XVII – Restricţii la

fabricarea, introducerea

pe piaţă şi utilizarea

anumitor substanţe,

preparate şi articole

periculoase

:

România

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru

substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

15.2 Evaluarea securității

chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind

securitatea chimică.

Substanţe de foarte mare îngrijorare

:

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

≥15 - <30% fosfaţi

≥5 - <15% surfactanţi neionici

<5% surfactanţi anionici, fosfonaţi

Conţine înălbitori optici

Declaraţia de ingrediente conform Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC:

"Legislaţia pentru deşeurile de produs: OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001.

Legislaţia pentru deşeuri de ambalaj: HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje."

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri şi acronime

:

ADN/ADNR = Prevederile Europene privind Transportul Internaţional de Mărfuri

Periculoase pe Ape Continentale

ADR = Acordul European privind Transportul Internaţional Rutier de Mărfuri

Periculoase

TAE = Toxicitate Acută Estimată

FBC = Factor de Bioconcentraţie

CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul

(CE) Nr. 1272/2008

DNEL = Nivel Calculat Fără Efect

DPD = Directiva privind Preparatele Periculoase [1999/45/CE]

CE = Comisia Europeană

frază EUH = frază de pericol, specifică CLP

IATA = Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian

IBC = Container Intermediar Vrac

IMDG = Internaţional Maritim Mărfuri Periculoase

LogPow = logaritm al coeficientului de partiţie apă/octanol

MARPOL 73/78 = Convenţia Internaţională pentru Prevenirea Poluării provenite de la

Nave, 1973 aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare

marină)

OEL = Limită privind Expunerea Ocupaţională

PBT = Persistent, Biocumulativ şi Toxic

PNEC = Concentraţie Predictibilă Fără Efect

Data emiterii/Data revizuirii

:

12/13

20 Ianuarie 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

SECȚIUNEA 16: Alte informații

1/20/2012.

Data tipăririi

Data emiterii/ Data revizuirii

Versiune

Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte conform formulării utilizate la fabricarea acestui produs în

ţara de origine. Deoarece datele, standardele şi reglementările sunt supuse modificărilor, iar condiţiile de

utilizare şi manipulare sunt în afara controlului nostru, NU SE GARANTEAZĂ ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT

CĂ ACESTE INFORMAŢII SUNT COMPLETE SAU PERMANENT EXACTE.

Aviz pentru cititor

Data punerii anterioare în

circulaţie

:

:

:

:

Textul complet al frazelor R

abreviate

:

R22- Nociv în caz de înghiţire.

R34- Provoacă arsuri.

R35- Provoacă arsuri grave.

R41- Risc de leziuni oculare grave.

R36- Iritant pentru ochi.

R37- Iritant pentru căile respiratorii.

R38- Iritant pentru piele.

R50- Foarte toxic pentru organismele acvatice.

C - Coroziv

Xn - Nociv

Xi - Iritant

N - Periculos pentru mediu

:

Textul complet al

clasificărilor [DSD/DPD]

1/20/2012.

Nu există validări anterioare.

Textul complet al frazelor H

abreviate

:

REACH = Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Interzicerea

Chimicalelor [Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006]

RID = Regulamentul privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor

Periculoase

REACH # = Număr Înregistrare REACH

vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ

Textul complet al

clasificărilor [CLP/GHS]

:

H290

Poate fi corosiv pentru metale.

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H335

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Acute Tox. 4, H302

TOXICITATE ACUTĂ: ORAL - Categoria 4

Aquatic Acute 1, H400

PERICOL ACUT PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria

Eye Dam. 1, H318

LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -

Categoria 1

Eye Irrit. 2, H319

LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -

Categoria 2

Met. Corr. 1, H290

COROSIVE PENTRU METALE - Categoria 1

Skin Corr. 1B, H314

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1B

Skin Irrit. 2, H315

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2

STOT SE 3, H335

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ŢINTĂ SPECIFIC -

O SINGURĂ EXPUNERE [Iritarea căilor respiratorii] -

Categoria 3

Data emiterii/Data revizuirii

:

13/13

20 Ianuarie 2012