TRIPLEX ENERGY GRANULATE

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • TRIPLEX ENERGY GRANULATE
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • TRIPLEX ENERGY GRANULATE
  Белгия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 109415E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Productnaam

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

:

1.1 Productidentificatie

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de

vennootschap/onderneming

Productcode

:

Afgeraden gebruik

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingencentrum

Halffabrikaat.

Geen bekend.

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo

Belgium

Tel +32 (0) 13 67 05 11

Fax +32 (0) 13 66 78 55

info.be@ecolab.com

:

Fabrikant/ Distributeur/

Importeur

:

Telefoonnummer

070 245 245 (Antigifcentrum/Centre anti poison)

109415E

Productgebruik

:

Ecolab halffabrikaat

Product is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik

Fabrikant/ Distributeur/ Importeur

:

Telefoonnummer

013 670 670 (24/7)

Versie

: 1

Classificatie

C; R35

De classificatie van dit product is enkel en alleen gebaseerd op zijn extreme pH

waarde (overeenkomstig de Europese wetgeving).

:

:

Risico's voor de

gezondheid

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving

:

Mengsel

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten]

Het product is, volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn aanpassingen, als gevaarlijk ingedeeld .

2.2 Etiketteringselementen

Gevarensymbool /-

symbolen

:

Bijtend

Gevaarindicatie

:

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

1/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

:

Overige gevaren die niet

leiden tot classificatie

Bij het hanteren en/of bewerken van dit materiaal kunnen stofdeeltjes ontstaan die

mechanische irritatie van de ogen, huid, neus en keel kunnen veroorzaken. Fijne

stofwolken kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.

Veiligheidsaanbevelingen

S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.

S26- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en

deskundig medisch advies inwinnen.

S36/37/39- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een

beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S45- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts

raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Waarschuwingszinnen

:

:

2.3 Andere gevaren

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover bekend bij de leverancier en in de van toepassing zijnde

concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu en op grond daarvan in deze sectie

moet worden vermeld.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Type

Identificatie

mogelijkheden

67/548/EEG

Product-

/ingrediëntennaam

Zie rubriek 16 voor

de volledige tekst

van de R-zinnen die

hierboven worden

vermeld

%

Type

Verordening (EG) nr.

1272/2008 [CLP]

Classificatie

Zie Rubriek 16 voor de

volledige tekst van de

S-zinnen die hierboven

staan vermeld.

Carbonaten (vnl. soda)

REACH #: 01-

2119485498-19

EG: 207-838-8

CAS nr: 497-19-8

Index: 011-005-00-2

25-35

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

Natriummetasilicaat

REACH #: 01-

2119449811-37

EG: 229-912-9

CAS nr: 6834-92-0

Index: 014-010-00-8

10-20

C; R34

Xi; R37

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1B, H314

STOT SE 3, H335

Alcohol ethoxylaten

CAS nr: 68951-67-7

7-10

Xn; R22

Xi; R41

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Alcohol ethoxylaten

EG: 500-182-6

CAS nr: 68002-97-1

Xi; R41

N; R50

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

benzeensulfonzuur,

C10-13-alkylderivaten,

natriumzouten

REACH #: 01-

2119489428-22

EG: 270-115-0

CAS nr: 68411-30-3

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Mengsels

3.2

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

2/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

Raadpleeg onmiddellijk een arts. Spoel de mond met water. Kunstgebit, indien

aanwezig, verwijderen Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in

een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zet niet aan tot braken tenzij medisch

personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het

hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Brandwonden

door chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld. Geef een

bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep

onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat

luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord,

das, riem.

Huidcontact

Raadpleeg onmiddellijk een arts. Spoel de ogen onmiddellijk met ruime

hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht.

Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste 15 minuten

spoelen. Brandwonden door chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden

behandeld.

Raadpleeg onmiddellijk een arts. Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid

water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Was verontreinigde kleding

alvorens die opnieuw te gebruiken. Blijf ten minste 15 minuten spoelen.

Brandwonden door chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden

behandeld. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Raadpleeg onmiddellijk een arts. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten

rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als vermoed wordt dat nog

steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of

onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Als de patiënt niet ademt,

onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige

beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kan

gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Plaats in stabiele

zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is.

Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een

overhemdboord, das, riem.

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:

:

:

Bescherming van eerste-

hulpverleners

:

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

:

Kan gassen, dampen of stof afgeven die zeer irriterend of corrosief zijn voor de

ademhalingswegen.

Kan brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Zeer corrosief voor de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Zeer corrosief voor de ogen. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

:

Oogcontact

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Inademing

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

irritatie van de luchtwegen

hoesten

:

Oogcontact

:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

pijn

tranen

roodheid

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen

aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke

ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-

mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u

die uittrekt of draag handschoenen.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

3/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Opmerkingen voor arts

Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk een arts, het Nationaal

Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of het Anti-gifcentrum (BE) als grote

hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.

:

Specifieke behandelingen

Huidcontact

Inslikken

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

maagpijnen

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

pijn of irritatie

roodheid

blaarvorming kan voorkomen

:

:

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen specifieke behandeling.

:

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het

incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op

persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de

reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan

het vuur blootgestelde vaten koel te houden.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Risico's van de stof of het

mengsel

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

kooldioxide

koolmonoxide

fosforoxiden

metaaloxide(n)

Fijne stofwolken kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.

Brandweerlieden dienen de juiste beschermingsmiddelen te dragen.

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

Bij brand waternevel (mist), schuim, droge chemische stof of koolzuurgas gebruiken.

5.1 Blusmiddelen

:

:

:

Geen bekend.

Geschikte blusmiddelen

:

Ongeschikte blusmiddelen

:

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale

voorzorgsmaatregelen

voor brandbestrijders

:

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan

de hulpdiensten

:

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat

onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet

aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en

niet roken in het gevarengebied. Stof niet inademen. Zorg voor voldoende

ventilatie. Draag het daartoe geschikte ademhalingsmasker bij onvoldoende

ventilatie Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

4/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

mengsel

6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Zuig of veeg

het materiaal op en plaats het in een daartoe bestemde afvalbak met etiket. Gebruik

vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de

betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,

waterwegen, bodem of lucht)

Uitgebreid morsen

:

Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Zuig of veeg het materiaal

op en plaats het in een daartoe bestemde afvalbak met etiket. Gebruik vonkvrije

gereedschappen en explosievrije apparatuur.

Gering morsen

:

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor de hulpdiensten

:

6.4 Verwijzing naar andere

rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees

dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte

materialen. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische

maatregelen.

:

:

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende

maatregelen

:

Advies inzake algemene

arbeidshygiëne

:

Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Zorg dat het

product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Stof niet inademen.

Niet innemen. Vermijd stofvorming bij het hanteren en vermijd alle mogelijke

ontstekingsbronnen (vonken en vlammen). Ophoping van stofdeeltjes voorkomen.

Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geschikte

ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie Bewaren in de originele verpakking,

of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed

gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Elektrische apparatuur en

verlichting dient op basis van de van toepassing zijnde normen beschermd te

worden om te voorkomen dat stof in contact komt met hete oppervlakken, vonken of

andere ontstekingsbronnen. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische

ontladingen. Om brand of een explosie te voorkomen, moet de statische elektriciteit

tijdens overdracht afgevoerd worden door vaten en apparatuur te aarden en vast te

snoeren alvorens het materiaal over te brengen. Lege verpakkingen bevatten

restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Verpakking niet hergebruiken.

In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten,

drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht

wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en

beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor

aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

5/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Bewaren tussen de volgende temperaturen: 0 tot 40°C (32 tot 104°F). Opslaan in

overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar in een afzonderlijk,

goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen

direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van

materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek 10) en voedsel en

drank. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende

stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik.

Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen

rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen

zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te

voorkomen.

7.2 Voorwaarden voor een

veilige opslag, met inbegrip

van incompatibele

producten

7.3 Specifiek eindgebruik

:

Aanbevelingen

:

Oplossingen specifiek

voor de industriële sector

:

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Veiligheidsbril, gelaatscherm of andere volledige gezichtbescherming. Indien de

werkomstandigheden leiden tot de vorming van hoge stofconcentraties moet een

stofbril worden gedragen.

Bescherming van de

ogen/het gezicht

(EN 166)

:

Bescherming van de huid

Geschikte technische

beheersmaatregelen

:

Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Wanneer door de handelingen van de

gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel ontstaat, gebruik dan een gesloten

installatie, lokale afzuiging of andere technische controlemiddelen om

beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of wettelijke grenswaarden te

houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en

stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik

explosieveilige ventilatie.

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde

kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te

gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij

de werkplek bevinden.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Hygiënische maatregelen

:

Geen DNEL's beschikbaar.

PEC's (Predicted Effect Concentrations; voorspelde effectconcentraties)

Geen PNEC's beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

8.1 Controleparameters

DEL's (Derived Effect Levels; afgeleide effectdoses)

Individuele beschermingsmaatregelen

Product- /ingrediëntennaam

Grenswaarden voor blootstelling

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

6/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

Bescherming van de

handen

(EN 374)

Bij normale, doelgerichte gebruiksomstandigheden van het product is een masker

niet vereist.

1 - 4 uur : butylrubber , nitrilrubber .

Bescherming van de

ademhalingswegen

(EN 143, 14387)

:

:

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

:

Beheersing van

milieublootstelling

:

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de

milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Lichaamsbescherming

(EN 14605)

:

Overige

huidbescherming

Thermische gevaren

:

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Niet van toepassing.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Smeltpunt/vriespunt

Initieel kookpunt en

kookbereik

Dampspanning

Relatieve dichtheid

Dampdichtheid

Oplosbaarheid

Vaste stof. [Poeder.]

0.82 tot 0.85

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

Geurloos.

Geur

pH

Wit. [Licht]

Kleur

Verdampingssnelheid

Zelfontbrandingstemperatuur

Vlampunt

> 100°C

11.6 tot 12.4 [Conc. (% gewicht / gewicht): 1%]

Geurdrempel

Octanol/water

verdelingscoëfficiënt

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Verbrandingstijd

Verbrandingssnelheid

:

:

Ontledingstemperatuur

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Viscositeit

:

Bovenste/onderste

ontvlambaarheids- of

explosiegrenzen

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Ontvlambaarheid (vast, gas)

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

7/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Ontploffingseigenschappen

:

Geen.

Oxyderende eigenschappen

:

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

Niet van toepassing.

10.6 Gevaarlijke

ontledingsproducten

10.4 Te vermijden

omstandigheden

Vermijd stofvorming bij het hanteren en vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen

(vonken en vlammen). Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische

ontladingen. Om brand of een explosie te voorkomen, moet de statische elektriciteit

tijdens overdracht afgevoerd worden door vaten en apparatuur te aarden en vast te

snoeren alvorens het materiaal over te brengen. Ophoping van stofdeeltjes

voorkomen.

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

Het product is stabiel.

10.2 Chemische stabiliteit

:

:

:

10.5 Chemisch op elkaar

inwerkende materialen

:

10.3 Mogelijke gevaarlijke

reacties

:

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen

gevaarlijke reacties optreden.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

:

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

Uiterst reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: zuren en vocht.

Niet reactief of verenigbaar met de volgende materialen: organische materialen,

metalen en alkaliën.

Acute toxiciteit

Carbonaten (vnl. soda)

LD50 Dermaal

Konijn

>2000 mg/kg

LD50 Oraal

4090 mg/kg

Natriummetasilicaat

LD50 Oraal

1153 mg/kg

benzeensulfonzuur, C10-13-

alkylderivaten,

natriumzouten

LD50 Oraal

404 mg/kg

Product-

/ingrediëntennaam

Resultaat

Soorten

Dosis

Blootstelling

Irritatie/corrosie

Product-

/ingrediëntennaam

Resultaat

Score

Blootstelling

Observatie

Soorten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

8/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

:

Kan gassen, dampen of stof afgeven die zeer irriterend of corrosief zijn voor de

ademhalingswegen.

Kan brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Zeer corrosief voor de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Zeer corrosief voor de ogen. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

:

Oogcontact

Carcinogeniciteit

Mutageniciteit

Teratogeniciteit

Toxiciteit voor de voortplanting

Symptomen met betrekking tot de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Huidcontact

Inslikken

Inademing

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

irritatie van de luchtwegen

hoesten

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

maagpijnen

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

pijn of irritatie

roodheid

blaarvorming kan voorkomen

:

:

:

Oogcontact

:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

pijn

tranen

roodheid

Carbonaten (vnl. soda)

Ogen - Licht irriterend

Konijn

0.5 minuten

milligrams

Ogen - Gematigd irriterend

Konijn

24 uren 100

milligrams

Ogen - Ernstig irriterend

Konijn

50 milligrams

Huid - Licht irriterend

Konijn

24 uren 500

milligrams

Natriummetasilicaat

Huid - Gematigd irriterend

Cavia

(Guinese big)

24 uren 250

milligrams

Huid - Ernstig irriterend

Humaan

24 uren 250

milligrams

Huid - Ernstig irriterend

Konijn

24 uren 250

milligrams

benzeensulfonzuur, C10-13-

alkylderivaten,

natriumzouten

Huid - Gematigd irriterend

Konijn

0.5 Mililiters

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Informatie over de meest

waarschijnlijke

blootstellingsroutes

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

9/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Herhaaldelijk of langdurig inademen van stof kan leiden tot chronische irritatie aan

de luchtwegen.

Algemeen

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Carcinogeniciteit

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mutageniciteit

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Teratogeniciteit

:

Effecten op de

ontwikkeling

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de

vruchtbaarheid

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Vertraagd optredende en directe effecten en ook chronische effecten als gevolg van kortdurende en

langdurige blootstelling

Kortdurende blootstelling

Langdurige blootstelling

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overige informatie

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

LogP

ow

BCF

Potentieel

12.3 Bioaccumulatie

Product-

/ingrediëntennaam

benzeensulfonzuur, C10-13-

alkylderivaten,

natriumzouten

3.32

hoog

12.1 Toxiciteit

Carbonaten (vnl. soda)

Acuut EC50 199.82 tot 298.9 mg/L

Zoetwater

Daphnia - Neonate - 24 uren

48 uren

Acuut LC50 300 mg/l

96 uren

Natriummetasilicaat

Acuut EC50 4857 mg/L

Daphnia

48 uren

Acuut LC50 2320 mg/L

96 uren

Alcohol ethoxylaten

Acuut EC50 1.5 mg/L

Daphnia

48 uren

Acuut LC50 0.7 mg/L

96 uren

Alcohol ethoxylaten

Acuut IC50 <1 mg/L

Algen

72 uren

Acuut LC50 1 tot 10 mg/L

96 uren

Product-

/ingrediëntennaam

Soorten

Resultaat

Blootstelling

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting

:

De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn biologisch afbreekbaar volgens de

vereisten van de verordening betreffende detergentia 648/2004/EG.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

10/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.6 Andere schadelijke

effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

PBT

:

Niet van toepassing.

zPzB

:

Niet van toepassing.

12.4 Mobiliteit in de bodem

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

:

Scheidingscoëfficiënt

aarde/water (K

OC

)

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Mobiliteit

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

Gevaarlijke Afvalstoffen

:

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct

bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Grote

hoeveelheden productresten mogen niet via het riool worden afgevoerd, maar

moeten worden verwerkt in een geschikte afvalwaterbehandelingsinstallatie. Laat

overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend

afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Vermijd verspreiding van

gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem,

waterwegen, afvoerleidingen en riool.

:

Verwijderingsmethoden

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verpakking

Afvalcode

Afvalnotatie

Verwijderingsmethoden

:

Speciale

voorzorgsmaatregelen

:

20 01 29*

detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of

omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

11/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

DINATRIUMTRIOXOSILICAAT

DISODIUM

TRIOXOSILICATE

Disodium trioxosilicate

UN3253

DINATRIUMTRIOXOSILICAAT

UN3253

UN3253

UN3253

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 VN-nummer

14.2 Juiste

ladingnaam

overeenkomstig

de

modelreglementen

van de VN

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4

Verpakkingsgroep

ADN/ADNR

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere

voorzorgen voor

de gebruiker

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Neen.

Neen.

:

Niet van toepassing.

Geen.

Geen.

None.

None.

Overige EU-regelgeving

Niet van toepassing.

Bijlage XVII - Beperkingen

met betrekking tot de

productie, het op de

markt brengen en het

gebruik van bepaalde

gevaarlijke stoffen,

mengsels en producten

:

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

≥15 - <30% fosfaten

≥5 - <15% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

<5% anionogene oppervlakte-actieve stoffen, fosfonaten

Bevat optische witmiddelen

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia:

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

12/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 15: Regelgeving

Nationale regelgeving

België

15.2

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen

vereist zijn.

:

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van

afgekorte S-zinnen

:

Afkortingen en acroniemen

:

ADN/ADNR = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke

goederen over binnewateren

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke

goederen over de weg

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

BCF = Bioconcentratie Factor

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening

(EG) No. 1272/2008]

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DPD = Gevaarlijke preparaten Richtlijn [1999/45/EG]

EC = Europese Commissie

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

IBC = Tussentijdse bulk container

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt

MARPOL 73/78 = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door

schepen, 1973 en aangepast door het protoclol van 1978. ("Marpol" = zee

vervuilend)

OEL = Blootstellingslimiet in de werkplaats

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

REACH = Registratie, Evaluatie,Authorisatie en Restrictie van Chemische stoffen

[Verordening (EG) No. 1907/2006]

RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het

spoor

REACH # = REACH registratie nummer

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccummulatief

Volledige tekst van

indelingen [CLP/GHS]

:

H290

Kan bijtend zijn voor metalen.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Acute Tox. 4, H302

ACUTE TOXICITEIT: ORAAL - Categorie 4

Aquatic Acute 1, H400

ACUTE AQUATISCHE TOXICITEIT - Categorie 1

Eye Dam. 1, H318

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1

Eye Irrit. 2, H319

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

Met. Corr. 1, H290

BIJTEND VOOR METALEN - Categorie 1

Skin Corr. 1B, H314

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B

Skin Irrit. 2, H315

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2

STOT SE 3, H335

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ

EENMALIGE BLOOTSTELLING [Irritatie van de

luchtwegen] - Categorie 3

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

13/14

20 januari 2012

TRIPLEX ENERGY GRANULATE

RUBRIEK 16: Overige informatie

1/20/2012.

Gedrukt op

Datum van uitgave/ Revisie

datum

Versie

Bovengenoemde informatie is naar ons beste weten juist, gebaseerd op de receptuur om het product in het

land van oorsprong te vervaardigen. Aangezien gegevens, normen en voorschriften kunnen veranderen en de

omstandigheden van gebruik en toepassing buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen wij geen garantie (niet

expliciet en niet impliciet) geven voor de volledigheid of blijvende correctheid van de informatie.

Kennisgeving aan de lezer

Datum vorige uitgave

:

:

:

:

R22- Schadelijk bij opname door de mond.

R34- Veroorzaakt brandwonden.

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R41- Gevaar voor ernstig oogletsel.

R36- Irriterend voor de ogen.

R37- Irriterend voor de ademhalingswegen.

R38- Irriterend voor de huid.

R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

:

Volledige tekst van

afgekorte R-zinnen

Volledige tekst van

indelingen [Richtlijn

gevaarlijke stoffen/Richtlijn

gevaarlijke preparaten]

:

C - Bijtend

Xn - Schadelijk

Xi - Irriterend

N - Milieugevaarlijk

1/20/2012.

Geen vorige validatie.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

14/14

20 januari 2012