TRESOLIN WP

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • TRESOLIN WP
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • TRESOLIN WP
  Словакия
 • Език:
 • словашки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 110965E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č.

1907/2006

Tresolin WP

110965E

1 / 14

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Názov výrobku

Tresolin WP

Kód výrobku

110965E

Použitie látky/zmesi

Čistiaci prostriedok

Druh látky

Zmes

Len na odborné použitie.

Informácie o riedení produktu

Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia

Vlhčené utierky. Manuálne použitie

Odporúčané obmedzenia z

hľadiska používania

Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

Ecolab s.r.o.

Čajakova 18

811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16

objednavky@ecolab.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo

02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)

Telefónne číslo

toxikologického centra

02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie

18.08.2015

Verzia

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Akútna vodná toxicita, Kategória 1

H400

Chronická vodná toxicita, Kategória 3

H412

Klasifikácia (67/548/EHS, 1999/45/ES)

N; NEBEZPEČNÝ PRE OKOLNÉ PROSTREDIE

R50/53

Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

2 / 14

2.2 Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Výstražné piktogramy

Výstražné slovo

Pozor

Výstražné upozornenie

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými

účinkami.

Bezpečnostné upozornenie

Prevencia:

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Dodatočné označenie:

Špeciálne označovanie

určitých zmesí.

Obsahuje: Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-

izotiazol-3 (3:1) poly(hexametylénbiguanid-

hydrochlorid) Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3 Iná nebezpečnosť

Nie sú známe.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Nebezpečné zložky

Chemický názov

Č. CAS

Č.EK

č. REACH

Klasifikácia

(67/548/EHS)

Klasifikácia

(NARIADENIE (ES) č.

1272/2008)

Koncentrácia: [%]

propán-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

F-Xi; R11-R36-

Horľavé kvapaliny Kategória

2; H225

Podráždenie očí Kategória 2;

H319

Toxicita pre špecifický cieľový

orgán - jednorazová expozícia

Kategória 3; H336

>= 5 - < 10

benzalkónium chlorid

68424-85-1

270-325-2

C-N; R22-R34-

Akútna toxicita Kategória 4;

H302

Žieravosť kože Kategória 1B;

H314

Vážne poškodenie očí

Kategória 1; H318

Akútna vodná toxicita

Kategória 1; H400

>= 0.5 - < 1

poly(hexametylénbig

uanid-hydrochlorid)

27083-27-8

Xn-Xi-N; R22-

R41-R50/53-

R43-R40-

R48/23

Akútna toxicita Kategória 4;

H302

Vážne poškodenie očí

Kategória 1; H318

Senzibilizácia kože

>= 0.1 - < 0.25

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

3 / 14

Subkategória 1B; H317

Toxicita pre špecifický cieľový

orgán - opakovaná expozícia

Kategória 1; H372

Akútna vodná toxicita

Kategória 1; H400

Chronická vodná toxicita

Kategória 1; H410

Karcinogenita Kategória 2;

H351

Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri kontakte s očami

Umývajte veľkým množstvom vody.

Pri kontakte s pokožkou

Umývajte veľkým množstvom vody.

Pri požití

Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske

ošetrenie.

Pri vdýchnutí

Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Zaobchádzanie

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a

okoliu.

Nevhodné hasiace

prostriedky

Nie sú známe.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri

hasení požiaru

Nebezpečenstvo požiaru

Uschovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.

Plamene môžu šľahať do značnej vzdialenosti.

Nebezpečné produkty

spaľovania

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Kysličníky fosforu

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

4 / 14

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné

prostriedky pre požiarnikov

: Použite prostriedky osobnej ochrany.

Ďalšie informácie

: Zberajte kontaminovanú vodu použitú na hasenie oddelene. Táto

sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. Zbytky po požiari a

kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodněné

v súlade s miestnými predpismi. Pri požiari a/alebo výbuchu

nedýchajte dymy.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Rada pre iný ako

pohotovostný personál

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zaistite, aby cistenie bolo

vykonávané iba vyškoleným personálom. Informujte sa o

ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

Rada pre pohotovostný

personál

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si

informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre

životné prostredie

Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia

Pozametajte a preneste lopatkou do vhodnej nádoby na

zneškodnenie.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.

Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.

Pozri bod 13 - dalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú

manipuláciu

Používajte len pri patričnom odvetraní. Uchovávajte mimo dosahu

zdrojov zapálenia a iskier a horúcicch povrchov. Urobte

nevyhnutné opatrenia proti výbojom statickej elektriny (ktoré môžu

byť príčinou vznietenia organických výparov). Po manipulácii

starostlivo umyte ruky.

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti

práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a

vyperte. Po manipulácii starostlivo umyte ruky, tvár a odkryté

miesta pokožky.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie

plochy a zásobníky

Uschovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.

Uchovávajte mimo dosahu oxidačných činidiel. Uchovávajte mimo

dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

5 / 14

vhodne oznacených kontajneroch.

Skladovacia teplota

0 °C do 30 °C

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Osobitné použitia

Vlhčené utierky. Manuálne použitie

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Č. CAS

Súčasti

Typ hodnoty (Forma

expozície)

Kontrolné

parametre

Aktualizácia

Podstata

67-63-0

propán-2-ol

NPEL priemerný

200 ppm

500 mg/m3

2011-11-23

SK OEL

NPEL krátkodobý

400 ppm

1,000 mg/m3

2011-11-23

SK OEL

DNEL

propán-2-ol

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Kožný

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 888 mg/cm2

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 500 mg/m3

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Kožný

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 319 mg/cm2

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 89 mg/m3

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Požitie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 26 ppm

PNEC

propán-2-ol

Sladká voda

Hodnota: 140.9 mg/l

Mořská voda

Hodnota: 140.9 mg/l

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

6 / 14

Prerušované používanie/uvoľnenie

Hodnota: 140.9 mg/l

Sladká voda

Hodnota: 552 mg/kg

Mořský sediment

Hodnota: 552 mg/kg

Pôda

Hodnota: 28 mg/kg

Čistička odpadových vôd

Hodnota: 2251 mg/l

Orálne

Hodnota: 160 mg/kg

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické kontroly

Technické opatrenia

Dobrý ventilačný systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia

pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie.

Individuálne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti

práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a

vyperte. Po manipulácii starostlivo umyte ruky, tvár a odkryté

miesta pokožky.

Ochrana očí / tváre (EN 166)

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne ochranné zariadenia.

Ochrana rúk (EN 374)

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne ochranné zariadenia.

Ochrana pokožky a tela (EN

14605)

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne ochranné zariadenia.

Ochrana dýchacích ciest (EN

143, 14387)

Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod

limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie

vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích

ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, 89/686/EHS)

alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo

dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami

kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi

organizácie práce.

Kontroly environmentálnej expozície

Všeobecné odporúčania

: Zvážte zabezpecenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

7 / 14

Vzhľad

: pevný

Farba

: svetlomodrý

Zápach

: ako alkohol

6.0 - 7.0, 1 %

Teplota vzplanutia

54 °C uzatvorený kelímok, Nepodporuje horenie.

Prahová hodnota zápachu

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota topenia/tuhnutia

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Počiatočná teplota varu a

destilačný rozsah

> 35 °C

Rýchlosť odparovania

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Horný limit výbušnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Dolný limit výbušnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Tlak pár

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Relatívna hustota pár

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Relatívna hustota

0.98 - 1.0

Rozpustnosť vo vode

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Rozpustnosť v iných

rozpúšťadlách

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Rozdeľovací koeficient: n-

oktanol/voda

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota samovznietenia

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Tepelný rozklad

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Viskozita, kinematická

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Výbušné vlastnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Oxidačné vlastnosti

Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce.

9.2 Iné informácie

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Teplo, plamene a iskry.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

8 / 14

10.5 Nekompatibilné materiály

Nie sú známe.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Kysličníky fosforu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Informácie o

pravdepodobných spôsoboch

expozície

Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

Toxicita

Akútna orálna toxicita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Odhad akútnej toxicity

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Poleptanie kože/podráždenie

kože

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Vážne poškodenie

očí/podráždenie očí

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Respiračná alebo kožná

senzibilizácia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Karcinogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Účinky na reprodukčnú

schopnosť

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Mutagenita zárodočných

buniek

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Teratogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

jednorazová expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

opakovaná expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Aspiračná toxicita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

9 / 14

Súčasti

Akútna orálna toxicita

: propán-2-ol

LD50 Potkan: 5,840 mg/kg

benzalkónium chlorid

LD50 Potkan: 344 mg/kg

poly(hexametylénbiguanid-hydrochlorid)

LD50 Potkan: 525 mg/kg

Súčasti

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: propán-2-ol

4 h LC50 Potkan: > 30 mg/l

poly(hexametylénbiguanid-hydrochlorid)

4 h LC50 Potkan: 0.37 mg/l

Súčasti

Odhad akútnej toxicity

: propán-2-ol

LD50 Králik: 12,870 mg/kg

benzalkónium chlorid

LD50 Králik: 3,340 mg/kg

poly(hexametylénbiguanid-hydrochlorid)

LD50 Potkan: > 5,000 mg/kg

Možné účinky na zdravie

Oči

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Koža

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Požitie

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Vdychovanie

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Chronická expozícia

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu

Kontakt s očami

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

Kontakt s pokožkou

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

Požitie

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

Vdychovanie

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

10 / 14

12.1 Ekotoxicita

Účinky na životné prostredie

Veľmi toxický pre vodné organizmy. Škodlivý pre vodné

organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výrobok

Toxicita pre ryby

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre riasy

: Údaje sú nedostupné

Súčasti

Toxicita pre ryby

: propán-2-ol

96 h LC50 Pimephales promelas (Ryba rodu): 9,640 mg/l

poly(hexametylénbiguanid-hydrochlorid)

96 h LC50: 0.026 mg/l

Súčasti

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: propán-2-ol

LC50 Daphnia magna (perloočka velká): > 10,000 mg/l

benzalkónium chlorid

48 h EC50: 0.0059 mg/l

Súčasti

Toxicita pre riasy

: poly(hexametylénbiguanid-hydrochlorid)

72 h EC50: 11.4 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Výrobok

Biologická odbúrateľnosť

: Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v produkte sú biologicky

odbúrateľné podľa požiadaviek Nariadenia o detergentoch

č.648/2004/ES.

Súčasti

Biologická odbúrateľnosť

propán-2-ol

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

benzalkónium chlorid

Výsledok: Biodegradabilný

poly(hexametylénbiguanid-hydrochlorid)

Výsledok: Slabo biologicky odbúrateľný.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje sú nedostupné

12.4 Mobilita v pôde

Údaje sú nedostupné

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

11 / 14

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výrobok

Hodnotenie

Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované

za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi

perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0,1%

alebo vyššej.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Údaje sú nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch.Kódy

odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za

zneškodňovanie odpadov.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

: Výrobok sa nemá vypúšťať do kanalizácie, vodných tokov alebo

pôdy. Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred

uložením na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia

uskutočniteľná, zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

Zneškodnenie odpadov na schválenej skládke odpadov.

Znečistené obaly

: Zneškodnite ako nepoužitý výrobok. Prázdne nádoby by sa mali

odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na

recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu

nepoužívajte. Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a

federálnymi nariadeniami.

Európsky katalóg odpadov

: 200129* - detergenty obsahujúce nebezpečné látky

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so

zvoleným spôsobom dopravy.

Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

Nie nebezpečné tovary

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

Nie nebezpečné tovary

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre dopravu

Nie nebezpečné tovary

14.4 Obalová skupina

Nie nebezpečné tovary

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Nie nebezpečné tovary

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Nie nebezpečné tovary

Letecká doprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

Nie nebezpečné tovary

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

Nie nebezpečné tovary

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

12 / 14

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre dopravu

Nie nebezpečné tovary

14.4 Obalová skupina

Nie nebezpečné tovary

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Nie nebezpečné tovary

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Nie nebezpečné tovary

Doprava po mori

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

Nie nebezpečné tovary

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

Nie nebezpečné tovary

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre dopravu

Nie nebezpečné tovary

14.4 Obalová skupina

Nie nebezpečné tovary

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Nie nebezpečné tovary

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Nie nebezpečné tovary

14.7 Doprava hromadného

nákladu podľa prílohy II k

dohovoru MARPOL 73/78

a Kódexu IBC

Nie nebezpečné tovary

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia

a životného prostredia

podľa EU predpisu o

detergentoch 648/2004

menej ako 5 %: Katiónové povrchovo aktívne látky

Konzervačné prostriedky:

poly(hexametylénbiguanid-hydrochlorid)

Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3

(3:1)

Vnútroštátne nariadenie

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré je ešte potrebné Hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Plný text R-viet

Velmi horl'avý.

Škodlivý pri požití.

Tiež škodlivý po požití.

Spôsobuje poleptanie.

Dráždi oči.

Zriedkavo pozorovaný karcinogénny účinok.

Riziko vážneho poškodenia očí.

Môze spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

R48/23

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

13 / 14

expozíciou vdýchnutím.

Vel'mi jedovatý pre vodné organizmy.

R50/53

Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé

nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrať.

Plný text H-prehlásení

H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H372

Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Plný text iných skratiek

Pripravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedené v bezpečnostnom liste sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1

desatina a 0.001 = 1 tisícina.

NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE: Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú

bezpecnostných a zdravotných predpisov, sú oznacené ciarou na lavom okraji SDS.

Údaj v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedá naším najlepším vedomostiam, informáciam

a presvedčeniu v okamžiku vydania. Uvedený údaj slúži len ako návod na bezpečnú manipuláciu,

spracovanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do prodaj

PRÍLOHA: SCENÁRE EXPOZÍCIE

DPD + Látky

:

Uvedené látky sú hlavnými zložkami ktoré prispievajú k expozičnému scenáru zmesi podľa DPD +

Rule:

Trasa

Látka

Č. CAS

Č: EINECS

Požitie

Žiadna čelná substancia

Vdychovanie

propán-2-ol

67-63-0

200-661-7

Kožný

poly(hexametylénbiguanid-

hydrochlorid)

27083-27-8

Oči

propán-2-ol

67-63-0

200-661-7

vodná zložka životného

prostredia

benzalkónium chlorid

68424-85-1

270-325-2

Fyzikálne vlastnosti DPD + Látky:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

14 / 14

Látka

Tlak pár

Rozpustnosť vo

vode

Pow

Molárna hmotnosť

propán-2-ol

6,020 Pa

60.10 g/mol

benzalkónium chlorid

< 0.0000001 hPa

403 g/l

Na nižšie uvedenej webovej stránke, prosím, vypočítajte váš rizikový faktor, aby ste ako

následný užívateľ mohli posúdiť, či vaše pracovné podmienky a vami prijaté opatrenia na

zníženie rizika zaručujú dostatočnú bezpečnosť:

www.ecetoc.org/tra

Krátky názov expozičného

scenára

Vlhčené utierky. Manuálne použitie

Deskriptory použitia

Hlavné skupiny používateľov

Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva,

vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

Sektory konečného použitia

SU22: Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva,

vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

Kategória procesu

PROC10: Použitie valčekov a štetcov

Kategórie chemických

produktov

PC35: Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na

základe rozpúšťadiel)

Kategórie uvoľňovania do

životného prostredia

ERC8a: Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri

spracovaní v otvorených systémoch