TRESOLIN WP

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • TRESOLIN WP
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • TRESOLIN WP
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 110965E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

1 / 13

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

Tresolin WP

Šifra proizvoda

110965E

Upotreba

supstance/preparata

Sredstvo za pranje

Vrsta supstance

Mešavina

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

Nisu dostupne informacije o razblaživanju.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini

korišćenja

Vlažne maramice.Ručna upotreba

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Rezervisano za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Tošin Bunar 272

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum kompilacije/revizije

18.08.2015

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu, Kategorija 1

H400

Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu, Kategorija 3

H412

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

2 / 13

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

N; Opasno po životnu sredinu

R50/53

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Piktogrami opasnosti

Signalna reč

Pažnja

Saopštenja o opasnostima

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi.

H412

Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim

posledicama

Saopštenja o merama

predostrožnosti

Prevencija:

P273

Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu

sredinu.

Dodatno obeležavanje:

Posebno obeležavanje

određenih preparata

Sadrži: Mešavina 5-hloro-2-metil-2h-izotiazol 3-ona i 2-metil-2h-

izotiazol-3-ona (3:1) poliheksametilen biguanid

hidrohlorid Može da izazove alergijsku reakciju

2.3 Ostale opasnosti

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Opasni sastojci

Hemijski naziv

Br. CAS

Br. EC

Br. REACH

Klasifikacija

(67/548/EEZ)

Klasifikacija

(UREDBOM (EZ) br.

1272/2008)

Koncentracija [%]

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

F-Xi; R11-R36-

Zapaljive tečnosti Kategorija

2; H225

Iritacija oka Kategorija 2;

H319

Specifična toksičnost za ciljni

organ-jednokratna izloženost

Kategorija 3; H336

>= 5 - < 10

benzalkonijum hlorid

68424-85-1

270-325-2

C-N; R22-R34-

Akutna toksičnost. Kategorija

4; H302

Izjedanje kože Kategorija 1B;

H314

>= 0.5 - < 1

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

3 / 13

Ozbiljna povreda oka

Kategorija 1; H318

Akutna opasnost po vodenu

životnu sredinu Kategorija 1;

H400

poliheksametilen

biguanid hidrohlorid

27083-27-8

Xn-Xi-N; R22-

R41-R50/53-

R43-R40-

R48/23

Akutna toksičnost. Kategorija

4; H302

Ozbiljna povreda oka

Kategorija 1; H318

Senzibilizacija kože

Potkategorija 1B; H317

Toksičnost za određeni ciljni

organ/biološki sistem -

ponavljano izlaganje

Kategorija 1; H372

Akutna opasnost po vodenu

životnu sredinu Kategorija 1;

H400

Hronična opasnost po vodenu

životnu sredinu Kategorija 1;

H410

Karcinogenost Kategorija 2;

H351

>= 0.1 - < 0.25

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

U slučaju dodira sa očima

Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom

Isprati sa puno vode.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Simptomatično lečenje.

POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Nepoznato.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

4 / 13

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Opasnost od požara

Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja.

Moguće je paljenje na velikoj udaljenosti sa povratnim dejstvom.

Opasni produkti sagorevanja

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Odvojeno skupiti kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje

požara. Pomenuta voda ne sme se ispustiti u kanalizaciju. Ostatke

požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara treba

odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim u

slučaju požara i/ili eksplozije.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukloniti sve izvore paljenja. Obezbediti da čišćenje obavlja samo

obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u odeljcima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja

Pomesti i lopatom prebaciti u odgovarajuće kontejnere za

odlaganje.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Upotrebljavati samo uz odgovarajuću ventilaciju.Čuvati od vatre,

varnica i zagrejanih površina.Preduzeti potrebne mere kako bi se

izbeglo pražnjenje statičkog elektriciteta (što može zapaliti

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

5 / 13

organske pare).Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja. Čuvati odvojeno od

oksidanata. Čuvati van domašaja dece. Ĉuvati ambalažu ĉvrsto

zatvorenu. Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja

0 °C do 30 °C

7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe

Vlažne maramice.Ručna upotreba

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti izlaganja

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

DNEL

propan-2-ol

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Dermalno

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti

Vrednost: 888 mg/cm2

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Udisanje

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti

Vrednost: 500 mg/m3

Krajnja upotreba: Potrošači

Putevi izlaganja: Dermalno

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti

Vrednost: 319 mg/cm2

Krajnja upotreba: Potrošači

Putevi izlaganja: Udisanje

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti

Vrednost: 89 mg/m3

Krajnja upotreba: Potrošači

Putevi izlaganja: Gutanje

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti

Vrednost: 26 ppm

PNEC

propan-2-ol

Slatka voda

Vrednost: 140.9 mg/l

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

6 / 13

Morska voda

Vrednost: 140.9 mg/l

Isprekidana upotreba/ispuštanje

Vrednost: 140.9 mg/l

Slatka voda

Vrednost: 552 mg/kg

Morski sediment

Vrednost: 552 mg/kg

Zemljište

Vrednost: 28 mg/kg

Postrojenje za tretman otpadnih voda

Vrednost: 2251 mg/l

Oralno

Vrednost: 160 mg/kg

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom

izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita ruku (EN 374)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Kontrola izloženosti životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

7 / 13

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled

: čvrsta materija

Boja

: svetlo plava

Miris

: miris alkohola

6.0 - 7.0, 1 %

Tačka paljenja

54 °C zatvoreni sud, Ne podržava gorenje.

Prag Mirisa

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Tačka topljenja/mržnjenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Početna tačka ključanja i

opseg ključanja

> 35 °C

Brzina isparavanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Gornja granica

eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Donja granica eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Napon pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina

0.98 - 1.0

Rastvorljivost u vodi

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Koeficjent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Temperatura samopaljenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Termičko razlaganje

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Viskoznost,kinematička

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Eksplozivna svojstva

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Oksidujuća svojstva

Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija.

9.2 Ostali podaci

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

8 / 13

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Toplota, plamen i varnice.

10.5 Nekompatibilni materijali

Nepoznato.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Informacije o verovatnim

putevima izlaganja

Dodir sa očima, Dodir sa kožom

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih

organa ili kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Karcinogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

dejstvo na reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - jednokratno izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - ponavljano izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Otrovan ako se udiše

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

9 / 13

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: propan-2-ol

LD50 Pacov: 5,840 mg/kg

benzalkonijum hlorid

LD50 Pacov: 344 mg/kg

poliheksametilen biguanid hidrohlorid

LD50 Pacov: 525 mg/kg

Sastojci

Akutna inhalaciona

toksičnost

: propan-2-ol

4 h LC50 Pacov: > 30 mg/l

poliheksametilen biguanid hidrohlorid

4 h LC50 Pacov: 0.37 mg/l

Sastojci

Akutna dermalna toksičnost

: propan-2-ol

LD50 Zec: 12,870 mg/kg

benzalkonijum hlorid

LD50 Zec: 3,340 mg/kg

poliheksametilen biguanid hidrohlorid

LD50 Pacov: > 5,000 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Oči

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Koža

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Udisanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Dodir sa očima

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Dodir sa kožom

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Udisanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

10 / 13

12.1 Ekotoksičnost

Dejstva na životnu sredinu

Veoma toksično po živi svet u vodi.Štetno za živi svet u vodi sa

dugotrajnim posledicama

Proizvod

Toksičnost za ribe

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: Podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksičnost za ribe

: propan-2-ol

96 h LC50 Pimephales promelas (debeloglava gavčica): 9,640

mg/l

poliheksametilen biguanid hidrohlorid

96 h LC50: 0.026 mg/l

Sastojci

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: propan-2-ol

LC50 Daphnia magna (dafnije): > 10,000 mg/l

benzalkonijum hlorid

48 h EC50: 0.0059 mg/l

Sastojci

Toksičnost za alge

: poliheksametilen biguanid hidrohlorid

72 h EC50: 11.4 mg/l

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Proizvod

Biorazgradljivost

: Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa

regulativom o deterdžentima 648/2004/EC.

Sastojci

Biorazgradljivost

propan-2-ol

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

benzalkonijum hlorid

Rezultat: Biorazgradljivo

poliheksametilen biguanid hidrohlorid

Rezultat: Slaba biorazgradljivost

12.3 Potencijal bioakumulacije

Podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

Podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

11 / 13

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

Podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod

: Sprečiti ulazak proizvoda u kanalizaciju, vodene tokove ili

zemljište. Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred

odlaganjem ili spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u

skladu sa lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom

postrojenju za odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa

lokalnim, državnim ili saveznim propisima.

Evropski katalog otpada

: 200129* - detergents containing dangerous substances

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Vazdušni prevoz (IATA)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

Nije opasna roba

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

12 / 13

transportu

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

Nije opasna roba

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

prema Uredbi o detergentima

EZ 648/2004

manje od 5%: Kationski tenzidi

Sredstva za konzervisanje:

poliheksametilen biguanid hidrohlorid

Mešavina 5-hloro-2-metil-2h-izotiazol 3-ona i 2-metil-2h-izotiazol-

3-ona (3:1)

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

25/2015)

Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br. 59/10, 25/11

i 5/12)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.

glasnik RS” br. 64/10, 26/11 i 5/12)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br.

100/11).

Pravilnik o detergentima (“Sl. Glasnik RS” br. 40/10 i 92/11 i

25/15)

Pravilik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri

izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009)

Zakon o otpadu (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Tresolin WP

110965E

13 / 13

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Puni tekst R oznaka

Lako zapaljiv.

Štetan ako se proguta.

Takođe štetno ako se proguta.

Izaziva opekotine.

Nadražuje oci.

Ograničeni dokaz kancerogenosti.

Rizik od teškog oštećenja oka.

Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.

R48/23

Otrovan: opasnost od teških oštecenja zdravlja prilikom dužeg izlaganja

udisanjem.

Veoma toksićno po vodene organizme.

R50/53

Veoma otrovan za vodene organizme,može da izazove dugotrajna

neželjena dejstva na vodenu sredinu.

Pare mogu prouzrokovati pospanost i vrtoglavicu.

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H225

Lako zapaljiva tečnost i para

H302

Štetno ako se proguta.

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H317

Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

H319

Dovodi do jake iritacije oka.

H336

Može da izazove pospanost i nesvesticu

H351

Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.

H372

Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi.

H410

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Puni tekst drugih skraćenica

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.