Toujeo (previously Optisulin)

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Toujeo (previously Optisulin)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Toujeo (previously Optisulin)
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Лекарства, прилагани при диабет,
 • Терапевтична област:
 • Захарен диабет
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на захарен диабет при възрастни.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 27

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000309
 • Дата Оторизация:
 • 25-06-2000
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000309
 • Последна актуализация:
 • 25-09-2019

Доклад обществена оценка

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/141999/2019

EMEA/H/C/000309

Toujeo

(insulin glargine)

Общ преглед на Toujeo и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Toujeo и за какво се използва?

Toujeo е лекарство, което се използва за контрол на нивата на кръвната глюкоза (захар) при

възрастни и деца с диабет, които се нуждаят от инсулин.

Съдържа активното вещество инсулин гларжин (insulin glargine).

Как се използва Toujeo?

Toujeo се предлага под формата на предварително напълнени писалки, съдържащи разтвор за

инжектиране от 300 единици/ml. Toujeo се прилага веднъж дневно чрез подкожно инжектиране в

коремната стена, бедрото или делтоидната област (рамото). Мястото на инжектиране трябва да се

променя при всяка инжекция, за да се избегнат промени на кожата (напр. удебеляване), което

може да промени начинът, по който инсулина се абсорбира. Нивата на кръвната глюкоза (захар)

на пациента трябва да се следят редовно, за да се установи най-ниската ефективна доза.

Toujeo 300 единици/ml не трябва да се използва взаимозаменяемо с по-ниската концентрация

инсулин гларжин (100 единици/ml).

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация относно

употребата на Toujeo вижте листовката или се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Как действа Toujeo?

Диабетът е заболяване, при което организмът не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на кръвната захар. Toujeo е инсулинов заместител, който е много близък до

инсулина, произвеждан от организма.

Активното вещество в Toujeo, инсулин гларжин, се различава съвсем слабо от човешкия инсулин.

Промяната се състои в това, че той се усвоява по-бавно и постоянно от организма след

инжектиране и има по-дълготрайно действие. Заместващият инсулин действа по същия начин

като естествено произведения и помага на глюкозата да навлезе от кръвта в клетките. Чрез

С предишно наименование Optisulin

Toujeo0F (insulin glargine)

EMA/141999/2019

Страница 2/3

контролиране на нивото на кръвната глюкоза се намаляват симптомите и усложненията на

диабета.

Какви ползи от Toujeo са установени в проучванията?

Фирмата е представила проучвания, проведени с инсулин гларжин 100 единици/ml.

В допълнение, ефектите от Toujeo са сравнени с ефектите от инсулин гларжин 100 единици/ml в

4 проучвания при 3 045 пациенти с диабет тип 1 (когато панкреасът не може да произвежда

инсулин) или диабет тип 2 (когато тялото не е в състояние ефективно да използва инсулина). В

тези проучвания Toujeo 300 единици/ml е сравним с инсулин гларжин (100 единици/ml) за

контролиране на нивата на захарта.

Какви са рисковете, свързани с Toujeo?

Най-честата нежелана реакция при Toujeo (наблюдавана при повече от 1 на 10 пациенти) е

хипогликемия (ниска кръвна захар). Реакции на мястото на инжектиране (зачервяване, болка,

сърбеж и подуване) и кожни реакции (обриви) се наблюдават по-често при деца, отколкото при

възрастни.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Toujeo вижте листовката.

Защо Toujeo е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Toujeo са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Ползите и безопасността на инсулин гларжин за контролиране на нивото на кръвната захар са

добре установени и употребата на Toujeo дава възможност за инжектиране на по-малък обем в

сравнение със стандартния инсулин, което може да е важно за пациентите, които имат нужда от

големи количества инсулин.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Toujeo?

Фирмата, която предлага Toujeo, ще предостави образователни материали на медицинските

специалисти, насочени по-специално към повишаване на осведомеността, че Toujeo съдържа

инсулин, който е с по-висока концентрация от стандартния инсулин. Фирмата ще произвежда и

образователни материали за пациентите как да използват правилно Toujeo, които трябва да

получат от лекаря, заедно с подходящо обучение.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Toujeo, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са също включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Toujeo непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Toujeo, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Toujeo:

Toujeo получава разрешение за употреба, валидно в EС на 27 юни 2000 г.

Toujeo0F (insulin glargine)

EMA/141999/2019

Страница 3/3

Допълнителна информация за Toujeo можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/Toujeo-previously-Optisulin.

Дата на последно актуализиране на текста: 03-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Toujeo 300 единици/ml SoloStar инжекционен разтвор в предварително напълнена

писалка

Инсулин гларжин (Insulin glargine)

Всяка писалка SoloStar доставя 1-80 единици на степени от 1 единица.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Toujeo и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Toujeo

Как да използвате Toujeo

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Toujeo

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Toujeo и за какво се използва

Toujeo съдържа инсулин, наречен „инсулин гларжин”. Това е модифициран инсулин, много

подобен на човешкия инсулин.

Toujeo съдържа 3 пъти повече инсулин в 1 ml, отколкото стандартния инсулин, който съдържа

100 единици/ml.

Използва се за лечение на захарен диабет при възрастни. Захарният диабет е заболяване, при

което организмът Ви не произвежда достатъчно инсулин, за да контролира нивото на кръвната

захар.

Toujeo понижава кръвната захар стабилно за продължителен период от време. Използва се като

се прилага веднъж дневно. Можете да променяте времето на инжекцията, ако имате нужда.

Това е така, защото това лекарство понижава кръвната захар в продължение на дълъг период от

време (за повече информация вижте точка 3).

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Toujeo

Не използвайте Toujeo

Ако сте алергични към инсулин гларжин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Toujeo.

Спазвайте стриктно инструкциите за дозировката, проследяването (изследванията на кръв и

урина), диетата и физическата активност (физическа работа и натоварвания) и техника на

инжектиране, както сте ги обсъждали с Вашия лекар.

Обърнете особено внимание на следното:

Твърде ниска кръвна захар (хипогликемия). Ако кръвната Ви захар е прекалено ниска,

спазвайте инструкциите за хипогликемия (вижте информацията в карето в края на тази

листовка).

Ако преминавате от друг вид, търговска марка или производител на инсулин, може да се

наложи промяна във Вашата доза инсулин.

Пиоглитазон. Вижте „Пиоглитазон, използван едновременно с инсулин”.

Уверете се, че използвате правилния инсулин. Съобщавани са лекарствени грешки,

дължащи се на объркване между инсулини, особено между дългодействащи и

бързодействащи. Винаги трябва да проверявате етикета на инсулина преди всяка

инжекция, за да се избегне объркване между Toujeo и други инсулини.

Никога не използвайте спринцовка, за да изтеглите Toujeo от Вашата предварително

напълнена писалка SoloStar. Това е, за да се избегнат грешки при дозиране и възможно

предозиране, което може да доведе до ниска кръвна захар. Моля, вижте също и точка 3.

Ако сте незрящ или имате намалено зрение, не използвайте предварително напълнената

писалка без чужда помощ. Това е така, защото няма да можете да видите добре прозореца

за дозата върху писалката. Трябва да получите помощ от човек с добро зрение, който е

обучен да използва писалката. Ако имате намалено зрение, моля вижте точка 3.

Заболявания и травми

В следните ситуации овладяването на Вашия диабет може да изисква допълнителни грижи

(например изследвания на кръв и урина):

Ако сте болни или имате сериозна травма. Нивото на Вашата кръвна захар може да се

повиши (хипергликемия).

Ако не се храните достатъчно. Нивото на Вашата кръвна захар може да стане прекалено

ниско (хипогликемия).

В повечето случаи ще се нуждаете от лекар. Свържете се с лекар възможно най-скоро след като

се почувствате зле или получите нараняване.

Ако имате диабет тип 1 и имате заболяване или травма

Не спирайте Вашия инсулин

Продължете да приемате достатъчно въглехидрати.

Винаги информирайте хората, които се грижат за Вас или Ви лекуват, че имате диабет.

Инсулиновото лечение може да накара организма да произвежда антитела спрямо инсулина

(вещества, които действат срещу инсулина). Много рядко обаче, това може да наложи промяна

във Вашата доза инсулин.

Пътуване

Преди пътуване се консултирайте с Вашия с лекар. Може да Ви се наложи да говорите за:

Дали Вашият вид инсулин е наличен в страната, която посещавате.

Как да организирате доставянето на инсулин, игли и други неща.

Как правилно да съхранявате Вашия инсулин по време на пътуване.

Времето, когато се храните и използвате Вашия инсулин.

Възможните ефекти от смяна на часовите пояси.

Всички рискове за здравето в страните, които ще посещавате.

Какво трябва да правите в случай на спешност, когато се почувствате зле или се

разболеете.

Деца и юноши

Това лекарство не трябва да се използва при деца или юноши на възраст под 18 години. Това е

така, защото няма опит с Toujeo при тази възрастова група.

Други лекарства и Toujeo

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Някои лекарства предизвикват промени в нивото на кръвната захар. Това може да означава, че

дозата на инсулина трябва да се промени. Така че, преди да вземете някакво лекарство,

попитайте Вашия лекар, дали то ще повлияе нивото на кръвната Ви захар и какви действия,

трябва да се предприемат, ако има такива. Вие трябва също да бъдете внимателни и когато

спирате да приемате друго лекарство.

Нивото на кръвната Ви захар може да спадне (хипогликемия), ако приемате:

Друго лекарство за лечение на диабет.

Дизопирамид – за някои проблеми със сърцето.

Флуоксетин – за депресия.

Сулфонамидни антибиотици.

Фибрати – за понижаване на високи нива на липидите в кръвта.

Инхибитори на моноаминооксидазата (MAO) – за депресия.

Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) - за лечение на определени

сърдечни състояния или високо кръвно налягане.

Лекарства за облекчаване на болката и понижаване на температурата, като

пентоксифилин, пропоксифен и салицилати (напр. ацетилсалицилова киселина).

Пентамидин – за някои инфекции, причинени от паразити. Това може да доведе до

прекалено ниска кръвна захар, което понякога се последва от твърде висока кръвна захар.

Нивото на кръвната Ви захар може да се повиши (хипергликемия), ако приемате:

Кортикостероиди, като кортизон – за възпаление.

Даназол – за ендометриоза.

Диазоксид – за високо кръвно налягане.

Протеазни инхибитори – за HIV.

Диуретици – за високо кръвно налягане или задръжка на течности.

Глюкагон – за много ниска кръвна захар.

Изониазид – за туберкулоза.

Соматропин – растежен хормон.

Хормони на щитовидната жлеза – за проблеми със щитовидната жлеза.

Естрогени и прогестагени – като например в противозачатъчните таблетки за контрол на

раждаемостта.

Клозапин, оланзапин и фенотиазинови производни – за психични проблеми.

Симпатикомиметични лекарства като епинефрин (адреналин), салбутамол и тербуталин –

за лечение на астма.

Нивото на кръвната Ви захар може или да се повиши, или да спадне, ако приемате:

Бета-блокери или клонидин – за високо кръвно налягане.

Литиеви соли – за психични проблеми.

Бета-блокери

Бета-блокерите, както и другите „симпатиколитични лекарства” (като клонидин, гванетидин,

резерпин – за високо кръвно налягане) могат да направят по-трудно разпознаването на

предупредителните симптоми на прекалено ниската кръвна захар (хипогликемия). Те дори

могат да прикрият или да спрат появата на първите признаци на прекалено ниска кръвна захар.

Пиоглитазон, използван едновременно с инсулин

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или прекаран

инсулт (мозъчен удар), лекувани с пиоглитазон и инсулин, развиват сърдечна недостатъчност.

Уведомете Вашия лекар възможно най-рано, ако получите симптоми на сърдечна

недостатъчност като необичаен задух, бързо увеличаване на теглото, или локализиран оток

(едем).

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Toujeo.

Toujeo с алкохол

Нивата на кръвната Ви захар могат да се повишат или да спаднат, ако консумирате алкохол.

Трябва да проверявате нивото на кръвната си захар повече от обичайното.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. По време на бременност и

след раждане може да се наложи Вашата доза инсулин да бъде променена. Внимателният

контрол на Вашия диабет и предпазването от хипогликемия са особено важни за здравето на

Вашето бебе.

Ако кърмите, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като може да се наложат корекции на

Вашите дози инсулин и на диетата Ви.

Шофиране и работа с машини

Твърде ниската или твърде висока кръвна захар или проблеми със зрението могат да повлияят

способността Ви за шофиране и работа с машини. Концентрацията Ви може да бъде засегната.

Това може да е опасно за Вас и околните.

Посъветвайте се с Вашия лекар дали може да шофирате, ако:

Често кръвната Ви захар е твърде ниска.

Ви е трудно да прецените кога кръвната Ви захар е твърде ниска.

Важна информация относно някои от съставките на Toujeo

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как да използвате Toujeo

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Въпреки, че Toujeo съдържа същото активно вещество като инсулин гларжин 100 единици/ml,

тези лекарства не са взаимнозаменяеми. Преминаването от едно лечение с инсулин на друго

изисква лекарско предписание, медицинско наблюдение и следене на кръвната захар. Моля,

консултирайте се с Вашия лекар за повече информация.

Колко да използвате

Toujeo SoloStar предварително напълнена писалка може да осигури доза от 1 до 80 единици с

една инжекция, на степени от 1 единица.

Прозорецът за дозата на писалката SoloStar показва броя на единиците Toujeo, които ще се

инжектират. Не трябва да се прави преизчисляване на дозата.

Въз основа на Вашия начин на живот, резултатите от Вашите изследвания на кръвната захар и

предишната Ви употреба на инсулин, Вашият лекар ще Ви каже:

Какво количество Toujeo Ви е необходимо на ден и по кое време.

Кога да изследвате нивото на кръвната Ви захар и дали са необходими изследвания на

урината.

Кога може да се нуждаете от по-висока или по-ниска доза.

Toujeo е дългодействащ инсулин. Вашият лекар може да Ви каже да го използвате с кратко

действащ инсулин, или с други лекарства за висока кръвна захар.

Ако използвате повече от един инсулин, винаги трябва да сте сигурни, че използвате правилния

инсулин като проверявате етикета на инсулина преди всяка инжекция. Съобщавани са

лекарствени грешки при лечението, дължащи се на объркване между инсулини, особено между

дългодействащи и бързодействащи. Количеството на активното вещество „300“ е отбелязано в

меднозлатисто върху етикета на Toujeo предварително напълнена писалка SoloStar. Попитайте

Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Много фактори могат да повлияят нивото на кръвната Ви захар. Вие трябва да сте запознати с

тези фактори, така че да можете да реагирате правилно на промените в нивото на кръвната Ви

захар и да предотвратите прекаленото му покачване или понижаване. Вижте карето в края на

тази листовка за повече информация.

Гъвкавост във времето на прилагане

Използвайте Toujeo веднъж дневно, за предпочитане по едно и също време всеки ден.

Когато е необходимо, може да го инжектирате до 3 часа преди или след обичайното

време, в което го използвате.

Употреба при пациенти в старческа възраст (над 65 години)

Ако сте на възраст 65 години или повече, говорете с Вашия лекар, тъй като може да имате

нужда от по-ниска доза.

Ако имате бъбречни или чернодробни проблеми

Ако имате бъбречни или чернодробни проблеми, говорете с Вашия лекар, тъй като може да

имате нужда от по-ниска доза.

Преди да инжектирате Toujeo

Прочетете инструкциите за употреба, включени в тази листовка за пациента.

Ако не спазвате всички инструкции, може да получите твърде много или твърде малко

инсулин.

Как да инжектирате

Toujeo се инжектира под кожата (подкожно приложение или „s.c”).

Инжектирайте го в предната част на бедрото, горната част на ръката или предната част на

талията (корема).

Сменяйте мястото в рамките на областта, в която поставяте инжекцията всеки ден. Това

ще намали риска от свиване или уплътняване на кожата (за повече информация вижте

„Други нежелани реакции” в точка 4).

За да се предотврати възможно пренасяне на болести, инсулиновите писалки не трябва никога

да се използват от повече от един човек, дори ако иглата е сменена

Винаги поставяйте нова стерилна игла преди всяка инжекция. Никога не използвайте иглите

отново. Повторната употреба на иглата увеличава риска от запушване на иглата, което може да

доведе до по-висока или по-ниска доза инсулин.

Изхвърлете използваната игла в непробиваем контейнер, или както Ви е казал Вашият

фармацевт или в съответствие с местните изисквания.

Не използвайте Toujeo

Във вена. Това ще промени начина му на действие и кръвната Ви захар може да спадне

твърде много.

В инсулинова инфузионна помпа.

Ако има частици в инсулина. Разтворът трябва да е бистър, безцветен и с подобна на вода

консистенция.

Никога не използвайте спринцовка, за да изтеглите Toujeo от Вашата писалка SoloStar, защото

това може да доведе до тежко предозиране. Моля, вижте също и точка 2.

Ако писалката SoloStar е повредена, не е била съхранявана правилно, ако не сте сигурни, че тя

работи правилно или ако забележите че контролът на кръвната Ви захар неочаквано се

влошава:

Изхвърлете писалката и използвайте нова.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако мислите че имате

проблем с Вашата писалка.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Toujeo

Ако сте си инжектирали прекалено много от това лекарство, нивото на кръвната Ви захар може

да стане прекалено ниско. Изследвайте кръвната си захар и яжте повече храна, за да

предотвратите прекаленото спадане на кръвната захар. Ако кръвната Ви захар стане прекалено

ниска, вижте съветите в карето в края на тази листовка.

Ако сте пропуснали да използвате Toujeo

Когато е необходимо, Toujeo може да се инжектира до 3 часа преди или след обичайното

време, в което го инжектирате.

Ако сте пропуснали доза Toujeo или ако не сте си инжектирали достатъчно инсулин, нивото на

кръвната Ви захар може значително да се повиши (хипергликемия):

Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Проверете кръвната си захар и след това инжектирайте следващата доза в обичайното

време.

За информация относно лечението на хипергликемията, вижте карето в края на тази

листовка.

Ако сте спрели употребата на Toujeo

Не спирайте употребата на това лекарство без да сте говорили с Вашия лекар. Ако го

направите, това може да повиши много кръвната Ви захар и да доведе до повишаване на

киселинността на кръвта (кетоацидоза).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако забележите симптоми на прекалено ниска кръвна захар (хипогликемия),

предприемете незабавно действия за повишаване на кръвната Ви захар (вижте карето в края на

тази листовка). Хипогликемията може да бъде много сериозна и е много честа при лечение с

инсулин (може да засегне повече от 1 на 10 души).

Ниската кръвна захар означава, че в кръвта Ви няма достатъчно захар.

Ако нивото на кръвната Ви захар спадне прекалено ниско, Вие може да припаднете (да

загубите съзнание).

Твърде ниската кръвна захар може да предизвика мозъчно увреждане и може да бъде

животозастрашаваща.

За повече информация, вижте карето в края на тази листовка.

Тежки алергични реакции

(редки, може да засегнат до 1 на 1 000 души). Симптомите може

да включват обрив и сърбеж по цялото тяло, оток на кожата или устата, задух, прилошаване

(спадане на кръвното налягане) с ускорена сърдечна дейност и изпотяване. Тежките алергични

реакции към инсулин могат да бъдат животозастрашаващи. Уведомете Вашия лекар незабавно,

ако забележите симптоми на тежка алергична реакция.

Други нежелани реакции

Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някоя от следните

нежелани реакции:

Чести:

може да засегнат до 1 на 10 души

Кожни промени на мястото на инжектиране: Ако много често си инжектирате

инсулин на едно и също място, кожата може или да се свие (липоатрофия) или

уплътни (липохипертрофия). Инсулинът може да не действа много добре.

Сменяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция, за да се предотвратят тези

кожни промени.

Кожни и алергични реакции на мястото на инжектиране: Симптомите може да

включват зачервяване, необичайно силна болка при инжектиране, сърбеж,

уртикария, подуване или възпаление. Това може да се разпространи около мястото

на инжектиране. Повечето леки реакции към инсулин обикновено изчезват за

няколко дни или няколко седмици.

Редки:

може да засегнат до 1 на 1 000 души

Очни реакции: Подчертана промяна в контрола на кръвната Ви захар (подобрение

или влошаване) може да наруши Вашето зрение. Ако имате заболяване на очите,

свързано с диабета, наречено „пролиферативна ретинопатия”, пристъпите от много

ниска кръвна захар може да причинят временна загуба на зрението.

Подуване на глезените и прасците, причинено от временно натрупване на вода в

организма.

Много редки:

може да засегнат до 1 на 10 000 души

Промени във вкуса (дисгеузия).

Мускулна болка (миалгия).

Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някоя от

изброените по-горе нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Toujeo

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на писалката, съответно след „Годен до:” и ”EXP”. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Преди първа употреба

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да не се замразява или поставя близо до замразяващата камера или охладителя в хладилна

чанта.

Съхранявайте писалката в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

След първа употреба или ако се носи като резервна писалка

Писалката не трябва да се съхранява в хладилник. Писалката може да се съхранява най-много

до 6 седмици под 30°С като се пази от директна топлина или директна светлина. Изхвърлете

писалката след този период. Не оставяйте Вашия инсулин в кола, при изключително топъл или

студен ден. Винаги поставяйте капачката върху писалката, когато не я използвате, за да се

предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Toujeo

Активното вещество е инсулин гларжин. Всеки ml от разтвора съдържа 300 единици

инсулин гларжин (еквивалентни на 10,91 mg). Всяка писалка съдържа 1,5 ml

инжекционен разтвор, еквивалентни на 450 единици.

Другите съставки са: цинков хлорид, метакрезол, глицерол, вода за инжекции, натриев

хидроксид (вижте точка 2 „Важна информация относно някои от съставките на Toujeo”),

и хлороводородна киселина (за корекция на pH).

Как изглежда Toujeo и какво съдържа опаковката

Toujeo е бистър и безцветен разтвор.

Всяка писалка съдържа 1,5 ml инжекционен разтвор (еквивалентни на 450 единици).

Опаковки от 1, 3, 5 и 10 предварително напълнени писалки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия.

За

допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB sanofi-aventis Lietuva

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi Malta Ltd

Tel: +356 21493022

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800 131212 (domande di tipo tecnico)

800 536389 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel.: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

ХИПЕРГЛИКЕМИЯ И ХИПОГЛИКЕМИЯ

Ако приемате инсулин, винаги трябва да носите следните неща с Вас:

Захар (поне 20 грама).

Информация, така че другите да знаят, че имате диабет

Хипергликемия (високи нива на кръвната захар)

Ако кръвната Ви захар е прекалено висока (хипергликемия), Вие може да не сте си

инжектирали достатъчно инсулин.

Причини, поради които може да се появи хипергликемия:

Примерите включват:

Не сте си инжектирали инсулин или не сте си инжектирали достатъчно.

Вашият инсулин е станал по-слабо ефективен – например поради неправилно

съхранение.

Вашата инсулинова писалка не работи правилно.

Натоварвате се по-малко физически.

Намирате се под стрес – емоционален дистрес или възбуда.

Имате травма, инфекция, или висока температура, или сте претърпели операция.

Приемате или сте приемали някои други лекарства (вижте точка 2 „Други лекарства и

Toujeo”).

Предупредителни симптоми за хипергликемия

Жажда, често уриниране, лесна уморяемост, суха кожа, зачервяване на лицето, загуба на

апетит, ниско кръвно налягане, ускорена сърдечна дейност, захар и кетонни тела в урината.

Болки в стомаха, учестено и дълбоко дишане, сънливост или припадък (загуба на съзнание)

могат да бъдат признаци на сериозно състояние (кетоацидоза), резултат от липсата на инсулин.

Какво трябва да направите в случай, че имате хипергликемия

Изследвайте нивото на кръвната си захар и урината си за кетони, когато възникнат някои

от описаните по-горе симптоми.

Свържете се с Вашия лекар веднага, ако имате тежка хипергликемия или кетоацидоза.

Това състояние трябва винаги да се лекува от лекар, обикновено в болница.

Хипогликемия (ниски нива на кръвната захар)

Ако нивото на кръвната Ви захар спадне прекалено много, Вие може да припаднете (да

загубите съзнание). Сериозната хипогликемия може да причини сърдечен удар или мозъчно

увреждане и може да бъде животозастрашаваща. Вие трябва да се научите да разпознавате

признаците на спадане на кръвната захар, така че да можете да предприемете действия, за да

спрете влошаването й.

Причини, поради които може да се появи хипогликемия:

Примерите включват:

Инжектирате си прекалено много инсулин.

Пропуснете хранене или го забавите.

Не се храните достатъчно, или ядете храна, която съдържа по-малко захар (въглехидрати)

от нормалното – изкуствените подсладители не са въглехидрати.

Консумирате алкохол – особено ако не се храните достатъчно.

Губите въглехидрати поради повръщане или диария.

Извършвате повече физическа дейност от обичайното или различен вид физическа

активност.

Възстановявате се от травма, операция или други форми на стрес.

Възстановявате се от заболяване или висока температура.

Приемате или сте спрели да приемате някои други лекарства (вижте точка 2 „Други

лекарства и Toujeo”).

Хипогликемия е по-вероятно да възникне, ако:

Току-що сте започнали лечение с инсулин или сте преминали на друг инсулинов продукт

– спадане на нивото на кръвната захар е по-вероятно да настъпи сутрин.

Нивата на кръвната Ви захар са почти нормални или нестабилни.

Промените областта от кожата, където инжектирате инсулин. Например, от бедрото на

горната част на ръката.

Страдате от тежко бъбречно или чернодробно заболяване, или от друго заболяване като

хипотиреоидизъм.

Предупредителни симптоми за хипогликемия

Първите симптоми може да са общи от страна на организма Ви. Примерни симптоми, които

показват, че нивото на кръвната Ви захар спада прекалено много или прекалено бързо:

изпотяване, лепкава кожа, напрегнатост, ускорена или неритмична сърдечна дейност, високо

кръвно налягане и сърцебиене. Тези симптоми често се развиват преди симптомите на ниско

ниво на захар в мозъка.

Симптомите от страна на мозъка включват: главоболие, силен глад, гадене, повръщане,

отпадналост, сънливост, безпокойство, нарушения на съня, агресивно поведение, трудно

концентриране, забавени реакции, депресия, обърканост, нарушения на речта (понякога пълна

загуба на говор), промяна в зрението, треперене, неспособност за движение (парализа),

изтръпване на дланите или ръцете, скованост и изтръпване около устата, замайване, загуба на

самоконтрол, неспособност за самообслужване, припадъци, загуба на съзнание.

Кога симптомите на хипогликемия може да са по-слабо проявени:

Първите предупредителни симптоми на хипогликемия могат да се променят, да отслабнат или

да липсват напълно, ако:

Сте в старческа възраст.

Имате диабет от дълго време.

Страдате от определен вид неврологично заболяване (наречено „диабетна автономна

невропатия”).

Наскоро сте имали твърде ниска кръвна захар (например предишния ден).

Кръвната Ви захар се понижава бавно.

Вашата ниска кръвна захар е винаги около „нормалната”, или кръвната Ви захар се е

подобрила значително.

Наскоро сте преминали от животински на човешки инсулин, какъвто е Toujeo.

Приемате или сте приемали някои други лекарства (вижте точка 2 „Други лекарства и

Toujeo”).

В такива случаи можете да изпаднете в тежка хипогликемия (дори да изгубите съзнание),

преди да разберете какво се случва. Опитвайте се да разпознавате своите предупредителни

симптоми за хипогликемия. Ако е необходимо, може да се наложи да изследвате кръвната си

захар по-често. Това може да помогне за разпознаване на леки хипогликемични епизоди. Ако

Ви е трудно да разпознавате предупредителните си симптоми, трябва да избягвате ситуации

(като шофиране), в които Вие или околните можете да бъдете изложени на опасност поради

хипогликемия.

Какво трябва да направите в случай, че имате хипогликемия?

Не си инжектирайте инсулин. Незабавно изяжте 10 до 20 грама захар, като глюкоза,

бучки захар или подсладена със захар напитка. Не пийте или яжте храни, които съдържат

изкуствени подсладители (като диетичните напитки). Те не помагат за лечение на ниска

кръвна захар.

След това изяжте нещо (като хляб или тестени изделия), което ще повиши кръвната Ви

захар за по-дълго време. Попитайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако не сте

сигурни с какви храни трябва да се храните. Възстановяването след състояние с ниско

ниво на кръвна захар може да отнеме повече време при употребата на Toujeo, тъй като

той е дългодействащ.

Ако хипогликемията се възобнови, изяжте още 10 до 20 грама захар.

Свържете се веднага с лекар, ако не можете да овладеете хипогликемията, или ако тя се

възобнови.

Какво трябва да правят другите хора, ако имате хипогликемия

Информирайте Вашите роднини, приятели и близки колеги, за да получите медицинска помощ

незабавно, ако не сте в състояние да преглъщате или ако припаднете (загубите съзнание).

Ще Ви е необходима инжекция с глюкоза или глюкагон (лекарство, което повишава кръвната

захар). Тези инжекции са оправдани дори ако не е сигурно, че сте в хипогликемия.

Трябва да изследвате кръвната си захар непосредствено след като сте поели глюкоза, за да

проверите дали наистина имате хипогликемия.

Toujeo 300 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

(SoloStar)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Първо прочетете това

Toujeo SoloStar съдържа 300 единици/ml инсулин гларжин

в предварително напълнена

писалка от 1,5 ml за еднократна употреба

Никога не изпозвайте иглите повторно.

Ако го направите, може да не получите

необходимата доза (ниска доза) или да получите по-голяма доза (предозиране), тъй като

иглата може да се запуши.

Никога не изпозвайте спринцовка, за да изтеглите инсулин от Вашата писалка.

Ако

го направите, ще получите по-голяма доза инсулин. Скалата на повечето спринцовки е

предназначена само за неконцентриран инсулин.

Важна информация

Никога не преотстъпвайте Вашата писалка – тя е предназначена само за Вас.

Никога не използвайте Вашата писалка, ако е повредена или ако не сте сигурни, че работи

правилно.

Винаги извършвайте проверка за безопасност.

Винаги носете резервна писалка и резервни игли, в случай че тези, които имате, се загубят

или се повредят.

Научете се да поставяте инжекцията

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра за правилната техника на

инжектиране, преди да използвате Вашата писалка.

Помолете за помощ, ако имате проблеми при работа с писалката, например ако имате

проблеми със зрението.

Прочетете всички инструкции, преди да използвате Вашата писалка. Ако не следвате

всички инструкции, може да получите твърде много или твърде малко инсулин.

Нужда от помощ?

Ако имате някакви въпроси относно Вашата писалка или диабета, попитайте Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра, или се обадете на телефонния номер на sanofi-aventis,

посочен на предната страница на тази листовка.

Допълнителни неща, от които ще имате нужда:

нова стерилна игла (вижте СТЪПКА 2).

непробиваем контейнер за използваните игли и писалки.

Места за инжектиране

Корем

Горна част

на ръцете

Бедра

Запознайте се с Вашата писалка

*Няма да можете да видите буталото, докато не инжектирате няколко дози

СТЪПКА 1 Проверете Вашия инсулин

Извадете нова писалка от хладилника поне 1 час преди инжекцията. Студеният инсулин е

по-болезнен при инжектиране.

A

Проверете името и срока на годност върху етикета на Вашата писалка

Уверете се, че сте взели правилния инсулин. Това е особено важно, ако имате други

писалки-инжектори.

Никога не използвайте Вашата писалка след изтичане на срока на годност.

Б.

Издърпайте капачката на писалката.

В.

Проверете дали инсулинът е бистър.

Не използвайте писалката, ако инсулинът изглежда мътен, оцветен, или съдържа

частици.

Капачка на писалката

Скала за

инсулин

Име на инсулина

Държач на патрона

Бутало*

Прозорец за дозата

Показалец за дозата

Гумено уплътнение

Дозатор

Бутон за

инжектиране

СТЪПКА 2: Поставете нова игла

За всяка инжекция винаги използвайте нова стерилна игла. Това ще предотврати

запушване на иглите, замърсяване и инфекция.

Използвайте само игли, които са съвместими за употреба с Toujeo (напр. игли от BD,

Ypsomed, Artsana или Owen Mumford).

A

Вземете нова игла и отлепете предпазващия етикет.

Б.

Дръжте иглата права и я завийте върху писалката, докато се закрепи. Не

пренатягайте.

В.

Отстранете външната капачка на иглата. Запазете я за по-късно.

Г.

Отстранете вътрешната капачка на иглата и я изхвърлете.

Работа с иглите

Внимавайте, когато работите с иглите – това е необходимо, за да се предотврати

нараняване с иглата и кръстосана инфекция.

СТЪПКА 3: Направете проверка за безопасност

Винаги правете проверка за безопасност преди всяка инжекция – това е необходимо, за да:

проверите дали Вашата писалка и игла работят правилно.

се уверите, че получавате точната доза инсулин.

A

Изберете 3 единици като завъртите дозатора, докато показалецът за дозата е на

маркировката между 2 и 4.

Б

Натиснете бутона за инжектиране докрай.

Ако от върха на иглата излиза инсулин, Вашата писалка работи правилно.

Ако не излиза инсулин:

Може да е необходимо да повторите тази стъпка до 3 пъти преди да се появи инсулин.

Ако не излиза инсулин след третия път, иглата може да е запушена. Ако това се случи:

сменете иглата (вижте СТЪПКА 6 и СТЪПКА 2),

след това повторете проверката за безопасност (СТЪПКА 3).

Не използвайте Вашата писалка, ако все още не излиза инсулин от върха на иглата.

Използвайте нова писалка.

Никога не използвайте спринцовка, за да изтеглите инсулин от Вашата писалка.

Ако видите въздушни мехурчета

Може да видите въздушни мехурчета в инсулина. Това е нормално, те няма да Ви

навредят.

СТЪПКА 4: Изберете дозата

Никога не избирайте доза и не натискайте бутона за инжектиране без поставена игла. Това

може да повреди Вашата писалка.

A

Уверете се, че иглата е прикрепена и дозата е поставена на ‘0’.

Б

Завъртете дозатора докато показалецът за дозата се изравни с Вашата доза.

Ако подминете Вашата доза, може да се върнете обратно.

Ако няма достатъчно единици за дозата Ви, останали във Вашата писалка, дозаторът

ще спре на броя единици, които са останали.

Ако не можете да изберете пълната доза, която Ви е предписана, разделете дозата на

две инжектирания или използвайте нова писалка.

Как да разчитате прозореца за дозата

Четните числа се показват срещу показалеца за дозата:

избрани 30 единици

Нечетните числа се показват като черта между четните числа:

Единици инсулин във Вашата писалка

Вашата писалка съдържа общо 450 единици инсулин. Може да избирате дози от 1 до

80 единици на степени от 1 единица. Всяка писалка съдържа повече от една доза.

Можете да видите приблизително колко единици инсулин са останали като погледнете

къде се намира буталото върху скалата за инсулин.

СТЪПКА 5: Инжектирайте Вашата доза

Ако Ви е трудно да натиснете бутона за инжектиране, не го насилвайте, защото това може

да счупи Вашата писалка. Вижте точка по-долу за помощ.

A

Изберете място да поставите инжекцията, както е показано на фигурата

Б

Въведете иглата в кожата както Ви е показано от Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Не пипайте бутона за инжектиране все още.

В

Поставете палеца си върху бутона за инжектиране. След това натиснете докрай и

задръжте.

Не натискайте под ъгъл – палецът Ви може да блокира дозатора и да не може да се върти.

Г

Задръжте бутона за инжектиране и когато видите "0" в прозореца за дозата, бавно

бройте до 5.

избрани 29 единици

Това гарантира, че сте получили пълната си доза.

Д

След задържане и бавно броене до 5, освободете бутона за инжектиране. След това

извадете иглата от кожата.

Ако Ви е трудно да натиснете бутона:

Сменете иглата (вижте СТЪПКА 6 и СТЪПКА 2), след което направете проверка за

безопасност (вижте СТЪПКА 3).

Ако все още Ви трудно да го натиснете, вземете нова писалка.

Никога не използвайте спринцовка, за да изтеглите инсулин от Вашата писалка.

СТЪПКА 6: Свалете иглата

Внимавайте, когато работите с иглите – това е необходимо, за да се предотврати нараняване

с иглата и кръстосана инфекция.

Никога не поставяйте отново вътрешната капачка на иглата.

A

Поставете външната капачка на иглата обратно върху иглата и я използвайте, за да

развиете иглата от писалката.

За да намалите риска от случайно нараняване с иглата, никога не поставяйте обратно

вътрешната капачка на иглата.

Ако инжекция Ви прави друг човек, или Вие правите инжекция на друг човек, трябва

да се обръща специално внимание при сваляне и изхвърляне на иглата.

Спазвайте препоръчителните мерки за безопасност при сваляне и изхвърляне на иглите

(свържете се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра), за да намалите риска

от случайно нараняване с иглата и пренасяне на инфекциозни заболявания.

Б

Изхвърлете използваната игла в непробиваем контейнер или както Ви е казал

Вашият фармацевт, или в съответствие с местните изисквания.

В

Поставете обратно капачката на писалката.

Не поставяйте писалката обратно в хладилника.

Използвайте до

Използвайте Вашата писалка само до 6 седмици след първата употреба.

Как да съхранявате Вашата писалка

Преди първа употреба

Съхранявайте новите писалки в хладилник, при

2

C до 8

C.

Не ги замразявайте.

След първа употреба

Съхранявайте Вашата писалка на стайна температура,

под 30°C.

Никога не поставяйте Вашата писалка обратно в хладилника.

Никога не съхранявайте Вашата писалка с поставена игла.

Съхранявайте Вашата писалка с поставена капачка.

Как да се грижите за Вашата писалка

Работете с Вашата писалка внимателно

Не изпускайте писалката и не я удряйте в твърди повърхности.

Ако смятате, че Вашата писалка може да е повредена, не се опитвайте да я поправите,

а използвайте нова.

Пазете Вашата писалка от прах и замърсяване

Можете да почиствате отвън Вашата писалка чрез избърсване с влажна кърпа. Не

мокрете, мийте или смазвайте писалката, тъй като това може да я повреди.

Изхвърляне на писалката

Махнете иглата преди да изхвърлите писалката.

Изхвърлете използваната писалка, както Ви е казал Вашият лекар, или съгласно

местните изисквания.

Листовка: информация за потребителя

Toujeo 300 единици/ml DoubleStar инжекционен разтвор в предварително напълнена

писалка

Инсулин гларжин (Insulin glargine)

Всяка писалка DoubleStar доставя 2-160 единици на степени от 2 единици

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Toujeo и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Toujeo

Как да използвате Toujeo

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Toujeo

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Toujeo и за какво се използва

Toujeo съдържа инсулин, наречен „инсулин гларжин”. Това е модифициран инсулин, много

подобен на човешкия инсулин.

Toujeo съдържа 3 пъти повече инсулин в 1 ml, отколкото стандартния инсулин, който съдържа

100 единици/ml.

Използва се за лечение на захарен диабет при възрастни. Захарният диабет е заболяване, при

което организмът Ви не произвежда достатъчно инсулин, за да контролира нивото на кръвната

захар.

Toujeo понижава кръвната захар стабилно за продължителен период от време. Използва се като

се прилага веднъж дневно. Можете да променяте времето на инжекцията, ако имате нужда.

Това е така, защото това лекарство понижава кръвната захар в продължение на дълъг период от

време (за повече информация вижте точка 3).

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Toujeo

Не използвайте Toujeo

Ако сте алергични към инсулин гларжин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Toujeo.

Спазвайте стриктно инструкциите за дозировката, проследяването (изследванията на кръв и

урина), диетата и физическата активност (физическа работа и натоварвания) и техника на

инжектиране, както сте ги обсъждали с Вашия лекар.

Обърнете особено внимание на следното:

Твърде ниска кръвна захар (хипогликемия). Ако кръвната Ви захар е прекалено ниска,

спазвайте инструкциите за хипогликемия (вижте информацията в карето в края на тази

листовка).

Ако преминавате от друг вид, търговска марка или производител на инсулин, може да се

наложи промяна във Вашата доза инсулин.

Пиоглитазон. Вижте „Пиоглитазон, използван едновременно с инсулин”.

Уверете се, че използвате правилния инсулин. Съобщавани са лекарствени грешки,

дължащи се на объркване между инсулини, особено между дългодействащи и

бързодействащи. Винаги трябва да проверявате етикета на инсулина преди всяка

инжекция, за да се избегне объркване между Toujeo и други инсулини.

Никога не използвайте спринцовка, за да изтеглите Toujeo от Вашата предварително

напълнена писалка DoubleStar. Това е, за да се избегнат грешки при дозиране и възможно

предозиране, което може да доведе до ниска кръвна захар. Моля, вижте също и точка 3.

За да се избегне прилагането на по-ниска доза инсулин, извършвайте проверка за

безопасност преди първата употреба на нова писалка, а също и преди всяка употреба на

писалката (вижте стъпка 3 от Инструкциите за употреба). Моля, вижте също и точка 3.

Ако сте незрящ или имате намалено зрение, не използвайте предварително напълнената

писалка без чужда помощ. Това е така, защото няма да можете да видите добре прозореца

за дозата върху писалката. Трябва да получите помощ от човек с добро зрение, който е

обучен да използва писалката. Ако имате намалено зрение, моля вижте точка 3.

Заболявания и травми

В следните ситуации овладяването на Вашия диабет може да изисква допълнителни грижи

(например изследвания на кръв и урина):

Ако сте болни или имате сериозна травма. Нивото на Вашата кръвна захар може да се

повиши (хипергликемия).

Ако не се храните достатъчно. Нивото на Вашата кръвна захар може да стане прекалено

ниско (хипогликемия).

В повечето случаи ще се нуждаете от лекар. Свържете се с лекар възможно най-скоро след като

се почувствате зле или получите нараняване.

Ако имате диабет тип 1 и имате заболяване или травма

Не спирайте Вашия инсулин

Продължете да приемате достатъчно въглехидрати.

Винаги информирайте хората, които се грижат за Вас или Ви лекуват, че имате диабет.

Инсулиновото лечение може да накара организма да произвежда антитела спрямо инсулина

(вещества, които действат срещу инсулина). Много рядко обаче, това може да наложи промяна

във Вашата доза инсулин.

Пътуване

Преди пътуване се консултирайте с Вашия с лекар. Може да Ви се наложи да говорите за:

Дали Вашият вид инсулин е наличен в страната, която посещавате.

Как да организирате доставянето на инсулин, игли и други неща.

Как правилно да съхранявате Вашия инсулин по време на пътуване.

Времето, когато се храните и използвате Вашия инсулин.

Възможните ефекти от смяна на часовите пояси.

Всички рискове за здравето в страните, които ще посещавате.

Какво трябва да правите в случай на спешност, когато се почувствате зле или се

разболеете.

Деца и юноши

Това лекарство не трябва да се използва при деца или юноши на възраст под 18 години. Това е

така, защото няма опит с Toujeo при тази възрастова група.

Други лекарства и Toujeo

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Някои лекарства предизвикват промени в нивото на кръвната захар. Това може да означава, че

дозата на инсулина трябва да се промени. Така че, преди да вземете някакво лекарство,

попитайте Вашия лекар, дали то ще повлияе нивото на кръвната Ви захар и какви действия,

трябва да се предприемат, ако има такива. Вие трябва също да бъдете внимателни и когато

спирате да приемате друго лекарство.

Нивото на кръвната Ви захар може да спадне (хипогликемия), ако приемате:

Друго лекарство за лечение на диабет.

Дизопирамид – за някои проблеми със сърцето.

Флуоксетин – за депресия.

Сулфонамидни антибиотици.

Фибрати – за понижаване на високи нива на липидите в кръвта.

Инхибитори на моноаминооксидазата (MAO) – за депресия.

Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) - за лечение на определени

сърдечни състояния или високо кръвно налягане.

Лекарства за облекчаване на болката и понижаване на температурата, като

пентоксифилин, пропоксифен и салицилати (напр. ацетилсалицилова киселина).

Пентамидин – за някои инфекции, причинени от паразити. Това може да доведе до

прекалено ниска кръвна захар, което понякога се последва от твърде висока кръвна захар.

Нивото на кръвната Ви захар може да се повиши (хипергликемия), ако приемате:

Кортикостероиди, като кортизон – за възпаление.

Даназол – за ендометриоза.

Диазоксид – за високо кръвно налягане.

Протеазни инхибитори – за HIV.

Диуретици – за високо кръвно налягане или задръжка на течности.

Глюкагон – за много ниска кръвна захар.

Изониазид – за туберкулоза.

Соматропин – растежен хормон.

Хормони на щитовидната жлеза – за проблеми със щитовидната жлеза.

Естрогени и прогестагени – като например в противозачатъчните таблетки за контрол на

раждаемостта.

Клозапин, оланзапин и фенотиазинови производни – за психични проблеми.

Симпатикомиметични лекарства като епинефрин (адреналин), салбутамол и тербуталин –

за лечение на астма.

Нивото на кръвната Ви захар може или да се повиши, или да спадне, ако приемате:

Бета-блокери или клонидин – за високо кръвно налягане.

Литиеви соли – за психични проблеми.

Бета-блокери

Бета-блокерите, както и другите „симпатиколитични лекарства” (като клонидин, гванетидин,

резерпин – за високо кръвно налягане) могат да направят по-трудно разпознаването на

предупредителните симптоми на прекалено ниската кръвна захар (хипогликемия). Те дори

могат да прикрият или да спрат появата на първите признаци на прекалено ниска кръвна захар.

Пиоглитазон, използван едновременно с инсулин

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или прекаран

инсулт (мозъчен удар), лекувани с пиоглитазон и инсулин, развиват сърдечна недостатъчност.

Уведомете Вашия лекар възможно най-рано, ако получите симптоми на сърдечна

недостатъчност като необичаен задух, бързо увеличаване на теглото, или локализиран оток

(едем).

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Toujeo.

Toujeo с алкохол

Нивата на кръвната Ви захар могат да се повишат или да спаднат, ако консумирате алкохол.

Трябва да проверявате нивото на кръвната си захар повече от обичайното.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. По време на бременност и

след раждане може да се наложи Вашата доза инсулин да бъде променена. Внимателният

контрол на Вашия диабет и предпазването от хипогликемия са особено важни за здравето на

Вашето бебе.

Ако кърмите, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като може да се наложат корекции на

Вашите дози инсулин и на диетата Ви.

Шофиране и работа с машини

Твърде ниската или твърде висока кръвна захар или проблеми със зрението могат да повлияят

способността Ви за шофиране и работа с машини. Концентрацията Ви може да бъде засегната.

Това може да е опасно за Вас и околните.

Посъветвайте се с Вашия лекар дали може да шофирате, ако:

Често кръвната Ви захар е твърде ниска.

Ви е трудно да прецените кога кръвната Ви захар е твърде ниска.

Важна информация относно някои от съставките на Toujeo

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как да използвате Toujeo

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Въпреки, че Toujeo съдържа същото активно вещество като инсулин гларжин 100 единици/ml,

тези лекарства не са взаимнозаменяеми. Преминаването от едно лечение с инсулин на друго

изисква лекарско предписание, медицинско наблюдение и следене на кръвната захар. Моля,

консултирайте се с Вашия лекар за повече информация.

Колко да използвате

Toujeo DoubleStar предварително напълнена писалка може да осигури доза от 2 до 160 единици

с една инжекция, на степени от 2 единици. Писалката се препоръчва при пациенти, които се

нуждаят от най-малко 20 единици инсулин дневно (вижте също точка 2).

Прозорецът за дозата на писалката DoubleStar показва броя на единиците Toujeo, които ще се

инжектират. Не трябва да се прави преизчисляване на дозата.

Въз основа на Вашия начин на живот, резултатите от Вашите изследвания на кръвната захар и

предишната Ви употреба на инсулин, Вашият лекар ще Ви каже:

Какво количество Toujeo Ви е необходимо на ден и по кое време.

Кога да изследвате нивото на кръвната Ви захар и дали са необходими изследвания на

урината.

Кога може да се нуждаете от по-висока или по-ниска доза.

Toujeo е дългодействащ инсулин. Вашият лекар може да Ви каже да го използвате с кратко

действащ инсулин, или с други лекарства за висока кръвна захар.

Ако използвате повече от един инсулин, винаги трябва да сте сигурни, че използвате правилния

инсулин като проверявате етикета на инсулина преди всяка инжекция. Съобщавани са

лекарствени грешки при лечението, дължащи се на объркване между инсулини, особено между

дългодействащи и бързодействащи. Количеството на активното вещество е отбелязано в

меднозлатисто върху етикета на Вашата Toujeo предварително напълнена писалка DoubleStar.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Много фактори могат да повлияят нивото на кръвната Ви захар. Вие трябва да сте запознати с

тези фактори, така че да можете да реагирате правилно на промените в нивото на кръвната Ви

захар и да предотвратите прекаленото му покачване или понижаване. Вижте карето в края на

тази листовка за повече информация.

Гъвкавост във времето на прилагане

Използвайте Toujeo веднъж дневно, за предпочитане по едно и също време всеки ден.

Когато е необходимо, може да го инжектирате до 3 часа преди или след обичайното

време, в което го използвате.

Употреба при пациенти в старческа възраст (над 65 години)

Ако сте на възраст 65 години или повече, говорете с Вашия лекар, тъй като може да имате

нужда от по-ниска доза.

Ако имате бъбречни или чернодробни проблеми

Ако имате бъбречни или чернодробни проблеми, говорете с Вашия лекар, тъй като може да

имате нужда от по-ниска доза.

Преди да инжектирате Toujeo

Прочетете инструкциите за употреба, включени в тази листовка за пациента.

Ако не спазвате всички инструкции, може да получите твърде много или твърде малко

инсулин.

Направете проверка за безопасност, както е описано в Стъпка 3 на инструкциите за

употреба. Ако не го направите, Вашата пълна доза може да не бъде доставена. Ако това

се случи, трябва да увеличите честотата на контрол на нивото на кръвната захар и може

да се наложи да си приложите допълнително инсулин. Моля, вижте също точка 2.

Как да инжектирате

Toujeo се инжектира под кожата (подкожно приложение или „s.c”).

Инжектирайте го в предната част на бедрото, горната част на ръката или предната част на

талията (корема).

Сменяйте мястото в рамките на областта, в която поставяте инжекцията всеки ден. Това

ще намали риска от свиване или уплътняване на кожата (за повече информация вижте

„Други нежелани реакции” в точка 4).

За да се предотврати възможно пренасяне на болести, инсулиновите писалки не трябва никога

да се използват от повече от един човек, дори ако иглата е сменена

Винаги поставяйте нова стерилна игла преди всяка инжекция. Никога не използвайте иглите

отново. Повторната употреба на иглата увеличава риска от запушване на иглата, което може да

доведе до по-висока или по-ниска доза инсулин.

Изхвърлете използваната игла в непробиваем контейнер, или както Ви е казал Вашият

фармацевт или в съответствие с местните изисквания.

Не използвайте Toujeo

Във вена. Това ще промени начина му на действие и кръвната Ви захар може да спадне

твърде много.

В инсулинова инфузионна помпа.

Ако има частици в инсулина. Разтворът трябва да е бистър, безцветен и с подобна на вода

консистенция.

Никога не използвайте спринцовка, за да изтеглите Toujeo от Вашата писалка DoubleStar,

защото това може да доведе до тежко предозиране. Моля, вижте също и точка 2.

Ако писалката DoubleStar е повредена, не е била съхранявана правилно, ако не сте сигурни, че

тя работи правилно или ако забележите че контролът на кръвната Ви захар неочаквано се

влошава:

Изхвърлете писалката и използвайте нова.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако мислите че имате

проблем с Вашата писалка.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Toujeo

Ако сте си инжектирали прекалено много от това лекарство, нивото на кръвната Ви захар може

да стане прекалено ниско. Изследвайте кръвната си захар и яжте повече храна, за да

предотвратите прекаленото спадане на кръвната захар. Ако кръвната Ви захар стане прекалено

ниска, вижте съветите в карето в края на тази листовка.

Ако сте пропуснали да използвате Toujeo

Когато е необходимо, Toujeo може да се инжектира до 3 часа преди или след обичайното

време, в което го инжектирате.

Ако сте пропуснали доза Toujeo или ако не сте си инжектирали достатъчно инсулин, нивото на

кръвната Ви захар може значително да се повиши (хипергликемия):

Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Проверете кръвната си захар и след това инжектирайте следващата доза в обичайното

време.

За информация относно лечението на хипергликемията, вижте карето в края на тази

листовка.

Ако сте спрели употребата на Toujeo

Не спирайте употребата на това лекарство без да сте говорили с Вашия лекар. Ако го

направите, това може да повиши много кръвната Ви захар и да доведе до повишаване на

киселинността на кръвта (кетоацидоза).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако забележите симптоми на прекалено ниска кръвна захар (хипогликемия),

предприемете незабавно действия за повишаване на кръвната Ви захар (вижте карето в края на

тази листовка).

Хипогликемията може да бъде много сериозна и е много честа при лечение с инсулин (може да

засегне повече от 1 на 10 души).

Ниската кръвна захар означава, че в кръвта Ви няма достатъчно захар.

Ако нивото на кръвната Ви захар спадне прекалено ниско, Вие може да припаднете (да

загубите съзнание).

Твърде ниската кръвна захар може да предизвика мозъчно увреждане и може да бъде

животозастрашаваща.

За повече информация, вижте карето в края на тази листовка.

Тежки алергични реакции

(редки, може да засегнат до 1 на 1 000 души). Симптомите може

да включват обрив и сърбеж по цялото тяло, оток на кожата или устата, задух, прилошаване

(спадане на кръвното налягане) с ускорена сърдечна дейност и изпотяване. Тежките алергични

реакции към инсулин могат да бъдат животозастрашаващи. Уведомете Вашия лекар незабавно,

ако забележите симптоми на тежка алергична реакция.

Други нежелани реакции

Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някоя от следните

нежелани реакции:

Чести:

може да засегнат до 1 на 10 души

Кожни промени на мястото на инжектиране: Ако много често си инжектирате

инсулин на едно и също място, кожата може или да се свие (липоатрофия) или

уплътни (липохипертрофия). Инсулинът може да не действа много добре.

Сменяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция, за да се предотвратят тези

кожни промени.

Кожни и алергични реакции на мястото на инжектиране: Симптомите може да

включват зачервяване, необичайно силна болка при инжектиране, сърбеж,

уртикария, подуване или възпаление. Това може да се разпространи около мястото

на инжектиране. Повечето леки реакции към инсулин обикновено изчезват за

няколко дни или няколко седмици.

Редки:

може да засегнат до 1 на 1 000 души

Очни реакции: Подчертана промяна в контрола на кръвната Ви захар (подобрение

или влошаване) може да наруши Вашето зрение. Ако имате заболяване на очите,

свързано с диабета, наречено „пролиферативна ретинопатия”, пристъпите от много

ниска кръвна захар може да причинят временна загуба на зрението.

Подуване на глезените и прасците, причинено от временно натрупване на вода в

организма.

Много редки:

може да засегнат до 1 на 10 000 души

Промени във вкуса (дисгеузия).

Мускулна болка (миалгия).

Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някоя от

изброените по-горе нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Toujeo

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на писалката, съответно след „Годен до:” и ”EXP”. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Преди първа употреба

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да не се замразява или поставя близо до замразяващата камера или охладителя в хладилна

чанта.

Съхранявайте писалката в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

След първа употреба или ако се носи като резервна писалка

Писалката не трябва да се съхранява в хладилник. Писалката може да се съхранява най-много

до 6 седмици под 30°С като се пази от директна топлина или директна светлина. Изхвърлете

писалката след този период. Не оставяйте Вашия инсулин в кола, при изключително топъл или

студен ден. Винаги поставяйте капачката върху писалката, когато не я използвате, за да се

предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Toujeo

Активното вещество е инсулин гларжин. Всеки ml от разтвора съдържа 300 единици

инсулин гларжин (еквивалентни на 10,91 mg). Всяка писалка DoubleStar съдържа 3 ml

инжекционен разтвор, еквивалентни на 900 единици.

Другите съставки са: цинков хлорид, метакрезол, глицерол, вода за инжекции, натриев

хидроксид (вижте точка 2 „Важна информация относно някои от съставките на Toujeo”),

и хлороводородна киселина (за корекция на pH).

Как изглежда Toujeo и какво съдържа опаковката

Toujeo е бистър и безцветен разтвор.

Всяка писалка DoubleStar съдържа 3 ml инжекционен разтвор (еквивалентни на 900 единици).

Опаковки от 1, 3, 6 (2 опаковки по 3), 9 (3 опаковки по 3)

и 10 предварително напълнени

пи

салки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB sanofi-aventis Lietuva

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi Malta Ltd

Tel: +356 21493022

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800 131212 (domande di tipo tecnico)

800 536389 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel.: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

ХИПЕРГЛИКЕМИЯ И ХИПОГЛИКЕМИЯ

Ако приемате инсулин, винаги трябва да носите следните неща с Вас:

Захар (поне 20 грама).

Информация, така че другите да знаят, че имате диабет

Хипергликемия (високи нива на кръвната захар)

Ако кръвната Ви захар е прекалено висока (хипергликемия), Вие може да не сте си

инжектирали достатъчно инсулин.

Причини, поради които може да се появи хипергликемия:

Примерите включват:

Не сте си инжектирали инсулин или не сте си инжектирали достатъчно.

Вашият инсулин е станал по-слабо ефективен – например поради неправилно

съхранение.

Вашата инсулинова писалка не работи правилно.

Натоварвате се по-малко физически.

Намирате се под стрес – емоционален дистрес или възбуда.

Имате травма, инфекция, или висока температура, или сте претърпели операция.

Приемате или сте приемали някои други лекарства (вижте точка 2 „Други лекарства и

Toujeo”).

Предупредителни симптоми за хипергликемия

Жажда, често уриниране, лесна уморяемост, суха кожа, зачервяване на лицето, загуба на

апетит, ниско кръвно налягане, ускорена сърдечна дейност, захар и кетонни тела в урината.

Болки в стомаха, учестено и дълбоко дишане, сънливост или припадък (загуба на съзнание)

могат да бъдат признаци на сериозно състояние (кетоацидоза), резултат от липсата на инсулин.

Какво трябва да направите в случай, че имате хипергликемия

Изследвайте нивото на кръвната си захар и урината си за кетони, когато възникнат някои

от описаните по-горе симптоми.

Свържете се с Вашия лекар веднага, ако имате тежка хипергликемия или кетоацидоза.

Това състояние трябва винаги да се лекува от лекар, обикновено в болница.

Хипогликемия (ниски нива на кръвната захар)

Ако нивото на кръвната Ви захар спадне прекалено много, Вие може да припаднете (да

загубите съзнание). Сериозната хипогликемия може да причини сърдечен удар или мозъчно

увреждане и може да бъде животозастрашаваща. Вие трябва да се научите да разпознавате

признаците на спадане на кръвната захар, така че да можете да предприемете действия, за да

спрете влошаването й.

Причини, поради които може да се появи хипогликемия:

Примерите включват:

Инжектирате си прекалено много инсулин.

Пропуснете хранене или го забавите.

Не се храните достатъчно, или ядете храна, която съдържа по-малко захар (въглехидрати)

от нормалното – изкуствените подсладители не са въглехидрати.

Консумирате алкохол – особено ако не се храните достатъчно.

Губите въглехидрати поради повръщане или диария.

Извършвате повече физическа дейност от обичайното или различен вид физическа

активност.

Възстановявате се от травма, операция или други форми на стрес.

Възстановявате се от заболяване или висока температура.

Приемате или сте спрели да приемате някои други лекарства (вижте точка 2 „Други

лекарства и Toujeo”).

Хипогликемия е по-вероятно да възникне, ако:

Току-що сте започнали лечение с инсулин или сте преминали на друг инсулинов продукт

– спадане на нивото на кръвната захар е по-вероятно да настъпи сутрин.

Нивата на кръвната Ви захар са почти нормални или нестабилни.

Промените областта от кожата, където инжектирате инсулин. Например, от бедрото на

горната част на ръката.

Страдате от тежко бъбречно или чернодробно заболяване, или от друго заболяване като

хипотиреоидизъм.

Предупредителни симптоми за хипогликемия

Първите симптоми може да са общи от страна на организма Ви. Примерни симптоми, които

показват, че нивото на кръвната Ви захар спада прекалено много или прекалено бързо:

изпотяване, лепкава кожа, напрегнатост, ускорена или неритмична сърдечна дейност, високо

кръвно налягане и сърцебиене. Тези симптоми често се развиват преди симптомите на ниско

ниво на захар в мозъка.

Симптомите от страна на мозъка включват: главоболие, силен глад, гадене, повръщане,

отпадналост, сънливост, безпокойство, нарушения на съня, агресивно поведение, трудно

концентриране, забавени реакции, депресия, обърканост, нарушения на речта (понякога пълна

загуба на говор), промяна в зрението, треперене, неспособност за движение (парализа),

изтръпване на дланите или ръцете, скованост и изтръпване около устата, замайване, загуба на

самоконтрол, неспособност за самообслужване, припадъци, загуба на съзнание.

Кога симптомите на хипогликемия може да са по-слабо проявени

Първите предупредителни симптоми на хипогликемия могат да се променят, да отслабнат или

да липсват напълно, ако:

Сте в старческа възраст.

Имате диабет от дълго време.

Страдате от определен вид неврологично заболяване (наречено „диабетна автономна

невропатия”).

Наскоро сте имали твърде ниска кръвна захар (например предишния ден).

Кръвната Ви захар се понижава бавно.

Вашата ниска кръвна захар е винаги около „нормалната”, или кръвната Ви захар се е

подобрила значително.

Наскоро сте преминали от животински на човешки инсулин, какъвто е Toujeo.

Приемате или сте приемали някои други лекарства (вижте точка 2 „Други лекарства и

Toujeo”).

В такива случаи можете да изпаднете в тежка хипогликемия (дори да изгубите съзнание),

преди да разберете какво се случва. Опитвайте се да разпознавате своите предупредителни

симптоми за хипогликемия. Ако е необходимо, може да се наложи да изследвате кръвната си

захар по-често. Това може да помогне за разпознаване на леки хипогликемични епизоди. Ако

Ви е трудно да разпознавате предупредителните си симптоми, трябва да избягвате ситуации

(като шофиране), в които Вие или околните можете да бъдете изложени на опасност поради

хипогликемия.

Какво трябва да направите в случай, че имате хипогликемия?

Не си инжектирайте инсулин. Незабавно изяжте 10 до 20 грама захар, като глюкоза,

бучки захар или подсладена със захар напитка. Не пийте или яжте храни, които съдържат

изкуствени подсладители (като диетичните напитки). Те не помагат за лечение на ниска

кръвна захар.

След това изяжте нещо (като хляб или тестени изделия), което ще повиши кръвната Ви

захар за по-дълго време. Попитайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако не сте

сигурни с какви храни трябва да се храните. Възстановяването след състояние с ниско

ниво на кръвна захар може да отнеме повече време при употребата на Toujeo, тъй като

той е дългодействащ.

Ако хипогликемията се възобнови, изяжте още 10 до 20 грама захар.

Свържете се веднага с лекар, ако не можете да овладеете хипогликемията, или ако тя се

възобнови.

Какво трябва да правят другите хора, ако имате хипогликемия

Информирайте Вашите роднини, приятели и близки колеги, за да получите медицинска помощ

незабавно, ако не сте в състояние да преглъщате или ако припаднете (загубите съзнание).

Ще Ви е необходима инжекция с глюкоза или глюкагон (лекарство, което повишава кръвната

захар). Тези инжекции са оправдани дори ако не е сигурно, че сте в хипогликемия.

Трябва да изследвате кръвната си захар непосредствено след като сте поели глюкоза, за да

проверите дали наистина имате хипогликемия.

Toujeo 300 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

(DoubleStar)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Първо прочетете това

Toujeo DoubleStar съдържа 300 единици/ml инсулин гларжин

в предварително напълнена

писалка от

3

ml за еднократна употреба

Никога не изпозвайте иглите повторно.

Ако го направите, може да не получите

необходимата доза (ниска доза) или да получите по-голяма доза (предозиране), тъй като

иглата може да се запуши.

Никога не изпозвайте спринцовка, за да изтеглите инсулин от Вашата писалка.

Ако

го направите, ще получите по-голяма доза инсулин. Скалата на повечето спринцовки е

предназначена само за неконцентриран инсулин.

Дозаторът на Вашата писалка Toujeo DoubleStar набира дозата на степени от

2 единици

Важна информация

Никога не преотстъпвайте Вашата писалка – тя е предназначена само за Вас.

Никога не използвайте Вашата писалка, ако е повредена или ако не сте сигурни, че работи

правилно.

Винаги правете проверка за безопасност, преди да използвате нова писалка за първи

път, докато не видите да излиза инсулин от върха на иглата

(вижте СТЪПКА 3). Ако

видите да излиза инсулин от върха на иглата, писалката е готова за употреба. Ако не видите

да излиза инсулин, преди да си вземете дозата, може да получите недостатъчна доза, или

изобщо да не получите инсулин. Това може да доведе до високо ниво на кръвна захар.

За да сте сигурни, че писалката и иглата работят, винаги правете проверка за

безопасност, докато не видите да излиза инсулин от върха на иглата

(вижте СТЪПКА

3).Ако не извършвате проверка за безопасност преди всяка инжекция, може да получите

твърде малко инсулин.

Винаги носете резервна писалка и резервни игли, в случай че тези, които имате, се загубят

или повредят.

Научете се да поставяте инжекцията

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра относно правилната техника на

инжектиране, преди да използвате Вашата писалка.

Тази писалка не се препоръчва за употреба от хора, които са слепи, или имат проблеми със

зрението без помощта на лице, което е обучено за правилната употреба на продукта.

Прочетете всички инструкции, преди да използвате Вашата писалка. Ако не следвате

всички инструкции, може да получите твърде много или твърде малко инсулин.

Нужда от помощ?

Ако имате някакви въпроси относно Вашата писалка или диабета, попитайте Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра, или се обадете на телефонния номер на sanofi-aventis,

посочен на предната страница на тази листовка.

Допълнителни неща, от които ще имате нужда:

нова стерилна игла (вижте СТЪПКА 2).

не

пробиваем контейнер за използваните игли и писалки.

Места за инжектиране

Запознайте се с Вашата писалка

*Няма да можете да видите буталото, докато не инжектирате няколко дози

СТЪПКА 1: Проверете Вашия инсулин

Извадете нова писалка от хладилника поне 1 час преди инжекцията. Студеният инсулин е

по-болезнен при инжектиране.

A

Проверете името и срока на годност върху етикета на Вашата писалка.

Уверете се, че сте взели правилния инсулин. Това е особено важно, ако имате други

писалки-инжектори.

Никога не използвайте Вашата писалка след изтичане на срока на годност.

Б.

Издърпайте капачката на писалката.

Горна част

на ръцете

Корем

Бедра

Капачка на писалката

Скала за

инсулин

Име на инсулина

Държач на патрона

Бутало*

Прозорец за дозата

Показалец за дозата

Гумено уплътнение

Дозатор

Бутон за

инжектиране

В.

Проверете дали инсулинът е бистър.

Не използвайте писалката, ако инсулинът изглежда мътен, оцветен, или съдържа

частици.

СТЪПКА 2: Поставете нова игла

За всяка инжекция винаги използвайте нова стерилна игла. Това ще предотврати

запушване на иглите, замърсяване и инфекция.

Използвайте само игли, които са съвместими за употреба с Toujeo DoubleStar (напр. игли

от BD, Ypsomed, Artsana или Owen Mumford), дължина 8 mm или по-къси.

A

Вземете нова игла и отлепете предпазващия етикет.

Б.

Дръжте иглата права и я завийте върху писалката, докато се закрепи. Не

пренатягайте.

В.

Отстранете външната капачка на иглата. Запазете я за по-късно.

Г.

Отстранете вътрешната капачка на иглата и я изхвърлете.

Работа с иглите

Внимавайте, когато работите с иглите – това е необходимо, за да се предотврати

нараняване с иглата и кръстосана инфекция.

СТЪПКА 3: Направете проверка за безопасност

Винаги правете проверка за безопасност преди всяка инжекция – това е необходимо, за да:

проверите дали Вашата писалка и игла работят правилно.

се уверите, че получавате точната доза инсулин.

Ако писалката е нова, трябва да направите проверка за безопасност преди да

използвате писалката за първи път, докато не видите да излиза инсулин от върха на

иглата.

Ако видите да излиза инсулин от върха на иглата, писалката е готова за употреба.

Ако не видите да излиза инсулин, преди да си вземете дозата, може да получите

недостатъчна доза, или изобщо да не получите инсулин. Това може да доведе до високо

ниво на кръвна захар.

A

Изберете 4 единици като завъртите дозатора, докато показалецът за дозата застане на

маркировката 4.

Б

Натиснете бутона за инжектиране докрай.

Ако от върха на иглата излиза инсулин, Вашата писалка работи правилно.

C

Повторете тази стъпка, ако не излиза инсулин:

Ако използвате нова писалка за първи път,

може да е необходимо да повторите тази

стъпка

до 6 пъти

преди да се появи инсулин.

Не използвайте Вашата писалка, ако все още не излиза инсулин от върха на

иглата. Използвайте нова писалка.

При всички инжекции

, ако не излиза инсулин, иглата може да е запушена. Ако това

се случи:

сменете иглата (вижте СТЪПКА 6 и СТЪПКА 2),

след това повторете проверката за безопасност (СТЪПКА 3A и СТЪПКА 3 Б).

Не използвайте Вашата писалка, ако все още не излиза инсулин от върха на

иглата. Използвайте нова писалка.

Никога не използвайте спринцовка, за да изтеглите инсулин от Вашата писалка.

Ако видите въздушни мехурчета

Може да видите въздушни мехурчета в инсулина. Това е нормално, те няма да Ви

навредят.

СТЪПКА 4: Изберете дозата

Никога не избирайте доза и не натискайте бутона за инжектиране без поставена игла. Това

може да повреди Вашата писалка.

Toujeo DoubleStar е направена така, че да достави броя единици инсулин, които Вашият лекар е

предписал. Не правете преизчисляване на дозата.

A

Уверете се, че иглата е прикрепена и дозата е поставена на ‘0’.

Б

Завъртете дозатора докато показалецът за дозата се изравни с Вашата доза.

Нагласете дозата чрез завъртане на дозатора до линията в прозореца за дозата. Всяка

линия е равна на 2 единици.

Цифровото набиране щраква, като го завъртите.

Не набирайте Вашата доза като преброявате щракванията.

Може да наберете

грешна доза. Това може да доведе до получаване на твърде много инсулин, или

недостатъчно инсулин.

Винаги проверявайте броя в прозореца за дозата, за да сте сигурни, че сте набрали

правилната доза.

Ако подминете Вашата доза, може да се върнете обратно.

Ако няма достатъчно единици за дозата Ви, останали във Вашата писалка, дозаторът ще

спре на броя единици, които са останали.

Ако не можете да изберете пълната доза, която Ви е предписана, разделете дозата на

две инжектирания или използвайте нова писалка. Ако използвате нова писалка,

направете тест за безопасност (вижте СТЪПКА 3).

Как да разчитате прозореца за дозата

Дозаторът се настройва на степени от 2 единици.

Всяка линия в прозореца на дозата е четно число:

избрани 60 единици

избрани 58 единици

Единици инсулин във Вашата писалка

Вашата писалка съдържа общо 900 единици инсулин. Може да избирате дози от 2 до

160 единици на степени от 2 единици едновременно. Всяка писалка съдържа повече от

една доза.

Можете да видите приблизително колко единици инсулин са останали като погледнете

къде се намира буталото върху скалата за инсулин.

СТЪПКА 5: Инжектирайте Вашата доза

Ако Ви е трудно да натиснете бутона за инжектиране, не го насилвайте, защото това може

да счупи Вашата писалка. Вижте точка по-долу за помощ.

A

Изберете място, където да поставите инжекцията, както е показано на фигурата,

озаглавена „Места за инжектиране“

Б

Въведете иглата в кожата както Ви е показано от Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Не пипайте бутона за инжектиране все още.

В

Поставете палеца си върху бутона за инжектиране. След това натиснете докрай и

задръжте.

Не натискайте под ъгъл – палецът Ви може да блокира дозатора и да не може да се върти.

Г

Задръжте бутона за инжектиране и когато видите "0" в прозореца за дозата, бавно

бройте до 5.

Това гарантира, че сте получили пълната си доза.

Д

След задържане и бавно броене до 5, освободете бутона за инжектиране. След това

извадете иглата от кожата.

Ако Ви е трудно да натиснете бутона:

Сменете иглата (вижте СТЪПКА 6 и СТЪПКА 2), след което направете проверка за

безопасност (вижте СТЪПКА 3).

Ако все още Ви трудно да го натиснете, вземете нова писалка.

Никога не използвайте спринцовка, за да изтеглите инсулин от Вашата писалка.

СТЪПКА 6: Свалете иглата

Внимавайте, когато работите с иглите – това е необходимо, за да се предотврати нараняване

с иглата и кръстосана инфекция.

Никога не поставяйте отново вътрешната капачка на иглата.

A

Поставете външната капачка на иглата обратно върху иглата и я използвайте, за да

развиете иглата от писалката.

За да намалите риска от случайно нараняване с иглата, никога не поставяйте обратно

вътрешната капачка на иглата.

Ако инжекция Ви прави друг човек, или Вие правите инжекция на друг човек, трябва да

се обръща специално внимание при сваляне и изхвърляне на иглата.

Спазвайте препоръчителните мерки за безопасност при сваляне и изхвърляне на иглите

(свържете се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра), за да намалите риска

от случайно нараняване с иглата и пренасяне на инфекциозни заболявания.

Б

Изхвърлете използваната игла в непробиваем контейнер или както Ви е казал

Вашият фармацевт, или в съответствие с местните изисквания.

5 сек

В

Поставете обратно капачката на писалката.

Не поставяйте писалката обратно в хладилника.

Използвайте до

Използвайте Вашата писалка само до 6 седмици след първата употреба.

Как да съхранявате Вашата писалка

Преди първа употреба

Съхранявайте новите писалки в хладилник, при

2

C до 8

C.

Не ги замразявайте.

След първа употреба

Съхранявайте Вашата писалка на стайна температура,

под 30°C.

Никога не поставяйте Вашата писалка обратно в хладилника.

Никога не съхранявайте Вашата писалка с поставена игла.

Съхранявайте Вашата писалка с поставена капачка.

Съхранявайте Вашата писалка и игли на място, недостъпно за деца

Как да се грижите за Вашата писалка

Работете с Вашата писалка внимателно

Не изпускайте писалката и не я удряйте в твърди повърхности.

Ако смятате, че Вашата писалка може да е повредена, не се опитвайте да я поправите,

а използвайте нова.

Пазете Вашата писалка от прах и замърсяване

Можете да почиствате отвън Вашата писалка чрез избърсване с влажна кърпа. Не

мокрете, мийте или смазвайте писалката, тъй като това може да я повреди.

Изхвърляне на писалката

Махнете иглата преди да изхвърлите писалката.

Изхвърлете използваната писалка, както Ви е казал Вашият лекар, или съгласно

местните изисквания.