Telzir

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Telzir
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Telzir
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
 • Терапевтична област:
 • ХИВ инфекции
 • Терапевтични показания:
 • Лексива™ в комбинация с ниски дози ритонавир е показан за лечение на human-immunodeficiency-virus-type-1-infected възрастни, юноши и деца от шест години и в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти. В умерено АРВ-опитните възрастни, Телзир в комбинация с ниска доза ritonavir не е доказано, че е също толкова ефективен, колкото lopinavir / ritonavir. Сравнителни изследвания са провеждани при деца и юноши. В голяма степен предварително третирани пациенти, използването на Телзир в комбинация с ниска доза ritonavir още не са достатъчно проучени. В протеаза-инхибитор-опитни пациенти, избор Телзир трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и историята на лечение .
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 42

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000534
 • Дата Оторизация:
 • 11-07-2004
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000534
 • Последна актуализация:
 • 24-09-2019

Доклад обществена оценка

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/263628/2019

EMEA/H/C/000534

Telzir (fosamprenavir)

Общ преглед на Telzir и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Telzir и за какво се използва?

Telzir е антивирусно лекарство, използвано за лечение на пациенти на възраст 6 или повече

години, инфектирани с човешки имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ 1) — вирусът, който

причинява синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН).

Telzir се използва в комбинация с ритонавир и други лекарства за лечение на ХИВ инфекция.

Съдържа активното вещество фозампренавир (fosamprenavir).

Как се използва Telzir?

Telzir се предлага под формата на таблетки (700 mg) и перорална суспензия (50 mg/ml) за прием

през устата. Препоръчителната доза за възрастни (на 18 и повече години) и за пациенти между 6

и 18 години с тегло над 39 kg е 700 mg два пъти дневно. При пациенти между 6 и 18 години с

тегло между 25 и 39 kg дозата зависи от телесното тегло. Няма подходяща доза за пациенти под

18 години с тегло под 25 kg.

Таблетките Telzir могат да се приемат със или без храна. Пероралната суспензия трябва да се

приема без храна при възрастни, а при по-млади пациенти — с храната, за да се скрие вкусът и

да им се помогне да не отхвърлят лечението. При възрастни всяка доза Telzir трябва да се

прилага със 100 mg ритонавир два пъти дневно. При по-млади пациенти дозата ритонавир зависи

от телесното тегло.

Възрастните с чернодробни проблеми трябва да приемат намалена доза Telzir и да бъдат

наблюдавани внимателно за нежелани реакции и за повлияването им от лечението.

При пациенти, които са приемали лекарства за лечение на ХИВ инфекцията преди това и не са се

повлияли от лечението, лекарите следва да предписват Telzir само след като са се запознали с

вече приеманите от пациента лекарства и са оценили вероятността вирусът да се повлияе от нови

антивирусни лекарства, които могат да бъдат предписани.

Лечението с Telzir трябва да бъде започнато от лекар с опит в овладяването на ХИВ инфекции.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация относно

употребата на Telzir вижте листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт.

Telzir (fosamprenavir)

EMA/263628/2019

Страница 2/3

Как действа Telzir?

Активното вещество в Telzir, фозампренавир, е „прекурсор“ на протеазния инхибитор ампренавир,

което означава, че в организма се превръща в ампренавир. Ампренавир, който вече се предлага в

ЕС, блокира ензима, който участва в размножаването на ХИВ. Когато ензимът е блокиран, вирусът

не се възпроизвежда нормално и това забавя разпространението на инфекцията.

Приеман в комбинация с други антивирусни лекарства, Telzir намалява количеството на ХИВ в

кръвта и го запазва на ниско ниво. Telzir не лекува ХИВ инфекцията или СПИН, но може да

забави увреждането на имунната система и развитието на инфекции и заболявания, свързани със

СПИН.

Ритонавир, друг протеазен инхибитор, се използва в Telzir като „ускорител“. Той забавя

скоростта, с която се разгражда ампренавир, като по този начин се увеличават нивата на

ампренавир в кръвта.

Какви ползи от Telzir са установени в проучванията?

Telzir е проучен в три основни проучвания при 1862 възрастни. В две от проучванията при

нелекувани преди това пациенти е показано, че Telzir в комбинация с други антивирусни

лекарства е също толкова ефективен, колкото контролните лекарства.

В едно проучване след 48 седмици на лечение 69 % от нелекуваните преди това възрастни,

приемащи усилен с ритонавир Telzir (221 от 322), и 68 % от приемащите нелфинавир (221 от 327)

имат вирусни натоварвания под 400 копия/ml (което се счита за ниско вирусно натоварване).

Подобни резултати са наблюдавани в друго проучване, в което усилен с ритонавир Telzir е

сравнен с усилен с ритонавир лопинавир; около три четвърти от пациентите в двете групи имат

вирусни натоварвания под 400 копия/ml.

В трето проучването при вече лекувани пациенти Telzir е по-малко ефективен от контролното

лекарство лопинавир, като при пациентите, приемащи лопинавир, е отбелязан по-голям спад във

вирусното натоварване през първите 48 седмици.

Пациентите в тези три проучвания при възрастни приемат също инхибитори на обратната

транскриптаза (друг вид антивирусно лекарство) в допълнение към Telzir или към лекарството, с

което е сравняван Telzir.

Подобна полза е отбелязана също в едно основно проучване при 57 деца на възраст между 2 и 18

години. От друга страна, броят на пациентите под 6 години е твърде малък, за да се потвърди

употребата на Telzir в тази възрастова група.

Какви са рисковете, свързани с Telzir?

Най-честите нежелани реакции при възрастни, приемащи Telzir (които може да засегнат повече от

1 на 10 души), са диария и увеличения в нивата на холестерола (вид мазнини) в кръвта. При по-

млади пациенти се наблюдават сходни нежелани реакции. За пълния списък на нежеланите

реакции при Telzir вижте листовката.

Telzir не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

фозампренавир, ампренавир, някоя от останалите съставки или ритонавир. Telzir не трябва да се

прилага при пациенти, които приемат луразидон (за шизофрения и биполярно разстройство),

паритапревир (за хепатит С), симвастатин или ловастатин (за понижаване на холестерола в

кръвта), рифампицин (за туберкулоза), жълт кантарион (растителен препарат за депресия и

тревожност) или лекарства, които имат същия път на разграждане като Telzir или ритонавир, тъй

Telzir (fosamprenavir)

EMA/263628/2019

Страница 3/3

като Telzir може да повлияе на нивата им в кръвта. Тъй като в организма Telzir се преобразува в

ампренавир, той не трябва да се прилага едновременно с лекарства, съдържащи ампренавир.

Защо Telzir е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата стигна до заключението, че Telzir, който съдържа прекурсор

на ампренавир, е също толкова ефективен, колкото контролните лекарства за намаляване на

вирусното натоварване. Въпреки че Агенцията отбеляза, че употребата на усилен с ритонавир

Telzir не е проучена в достатъчна степен при пациенти с интензивно предходно лечение и че

проучванията, проведени при деца, не сравняват Telzir с контролно лекарство, тя реши, че

ползите от употребата на Telzir са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен

за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Telzir?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Telzir, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Telzir непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Telzir, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Telzir:

Telzir получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 12 юли 2004 г.

Допълнителна информация за Telzir можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Telzir.

Дата на последно актуализиране на текста 05-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Telzir 700 mg филмирани таблетки

Фозампренавир (Fosamprenavir)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.

Какво представлява Telzir и за какво се използва

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Telzir

3.

Как да приемате Telzir

4.

Възможни нежелани реакции

5.

Как да съхранявате Telzir

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Telzir и за какво се използва

Telzir се използва за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ).

Telzir е вид лекарство, известно като антиретровирусно средство. Приема се в комбинация с

ниски дози от друго лекарство – ритонавир, което повишава нивото на Telzir в кръвта. Telzir

принадлежи към група антиретровирусни лекарства, наречени

протеазни инхибитори

Протеазата е ензим, който се произвежда от ХИВ вируса, и благодарение на него вирусът може

да се размножава в белите кръвни клетки

(CD4 клетки)

в кръвта Ви. Telzir пречи на действието

на протеазата и по този начин спира размножаването на ХИВ и заразяването на повече CD4

клетки.

Telzir с ниски дози ритонавир се използва в комбинация с други антиретровирусни лекарства

(комбинирана терапия) за лечение на възрастни, юноши и деца на възраст над 6 години,

инфектирани с вируса ХИВ.

Вирусът ХИВ може да стане резистентен към анти-ХИВ лекарствата. За да се предпазите от

това и да не позволите заболяването Ви да се влоши, много важно е да приемате всичките си

лекарства точно по начина, по който са предписани.

Telzir не спира предаването на ХИВ. Инфекцията с ХИВ се разпространява чрез сексуален

контакт със заразен партньор или чрез заразена кръв (например при използване на едни и същи

игли).

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Telzir

Telzir се приема в комбинация с ниски дози ритонавир и други антиретровирусни

лекарства.

Поради това е важно внимателно да прочетете листовките за потребителя на тези

лекарства. Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако имате допълнителни

въпроси по отношение на ритонавир или другите лекарства, които са Ви предписани.

Не приемайте Telzir:

ако сте алергични

към фозампренавир, ампренавир или към някоя от останалите съставки

на това лекарство (изброени в точка 6), както и към ритонавир.

ако приемате някое от изброените лекарства

-

алфузозин (използван за лечение на

проблем с простатата

астемизол или терфенадин (използвани често за лечение на

алергични

симптоми – тези

лекарства може да се отпускат без рецепта)

пимозид

(използван за лечение на

шизофрения

кветиапин (използван за лечение на

шизофрения

биполярно разстройство

голямо

депресивно разстройство

луразидон (използван за лечение на

шизофрения и биполярно разстройство

цизаприд (използван за облекчаване на симптоми на

лошо храносмилане

производни на моравото рогче

(използвани за лечение на

главоболие

рифампицин (използван за лечение на

туберкулоза

амиодарон, хинидин, флекаинид и пропафенон (

лекарства за сърцето

бепридил

(използван за лечение на

повишено кръвно налягане

мидазолам и триазолам,

приемани перорално (използвани за лечение на

тревожност

продукти, съдържащи жълт кантарион (

Hypericum perforatum

ловастатин, симвастатин (използвани за намаляване на

нивата на холестерола

силденафил, когато се използва за лечение на

белодробна артериална хипертония

(състояние, което засяга кръвоносните съдове в белите Ви дробове)

паритапревир (използван за лечение на хепатит С вирусна инфекция).

Уведомете Вашия лекар, ако някое от посочените по-горе се отнася до Вас.

Обърнете специално внимание при употребата на Telzir

Обсъдете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Telzir

Ако имате известна алергия към лекарства, съдържащи сулфонамид

В такъв случай

може да сте алергични и към Telzir.

Ако имате чернодробно заболяване

Вашият лекар може да намали приеманите от Вас

дози Telzir и ритонавир в зависимост от степента на чернодробно увреждане. Докато

приемате Telzir, ще бъдете проследявани. В случай че чернодробното Ви заболяване се

влоши, може да се наложи да спрете приема на Telzir за известен период от време или за

постоянно. При боледуващи от хепатит В или С, приемащи комбинирана терапия, рискът от

развитие на сериозни чернодробни проблеми е повишен.

Ако страдате от хемофилия

Докато приемате протеазни инхибитори (като Telzir),

кървенето може да се засили. Причината за това не е известна. Може да се наложи да

приемате допълнително фактор VIII за контролиране на кървенето.

Ако страдате от диабет

. При някои пациенти, приемащи антиретровирусни лекарства,

включително протеазни инхибитори, има съобщения за повишаване на кръвната захар и

влошаване на диабета. Също така, някои хора могат да развият диабет, докато приемат тези

лекарства.

Ако приемате други лекарства. Вижте раздел “Други лекарства и Telzir”.

Уведомете Вашия лекар, ако някое от посочените по-горе се отнася до Вас.

Ще се

нуждаете от допълнителни прегледи, включително кръвни изследвания, докато приемате

Вашето лекарство.

Преди и по време на лечение с Telzir Вашият лекар ще проследява нивото на глюкозата в

кръвта Ви.

Обръщайте внимание за появата на важни симптоми

Някои хора, които приемат лекарства за лечение на ХИВ инфекция, развиват други състояния,

които може да са сериозни.

Тези състояния включват:

Активиране на стари инфекции

Промяна във формата на тялото Ви

Проблеми с костите.

Трябва да познавате важните признаци и симптоми, на които да обръщате внимание, докато

приемате Telzir.

Моля, прочетете информацията в “Други нежелани реакции на комбинираната терапия

за ХИВ“ в точка 4 на тази листовка.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази

информация или дадените съвети:

Обърнете се към Вашия лекар

Може да получите кожен обрив.

Въпреки това, все още може да продължите да приемате

Telzir.

Обривът може да бъде лекуван с антихистамини.

Рядко кожният обрив може да е тежък

и сериозен

синдром на

Стивънс-Джонсън

). Ако това се случи, незабавно трябва да спрете

приема на Telzir и повече да не го приемате.

Пазете другите хора.

ХИВ инфекцията се разпространява чрез сексуален контакт с човек, който е заразен, или чрез

заразена кръв (например чрез използване на едни и същи игли за инжекции). Когато приемате

това лекарство, Вие все още може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от

ефективна антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки,

за да избегнете инфектиране на други хора.

Други лекарства и Telzir

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте

приемали други лекарства

, включително и билкови продукти и лекарства, отпускани без

рецепта. Вашият лекар ще реши дали за Вас е подходящо да приемате тези лекарства с Telzir и

ритонавир.Това е

много важно

, тъй като Telzir или ритонавир могат да засилят или да намалят

ефектите на други лекарства, което понякога може да доведе до сериозни медицински

проблеми.

Някои лекарства не трябва да се приемат с Telzir.

Проверете списъка на лекарствата в “Не

приемайте Telzir” в началото на точка 2 на тази листовка.

Не се препоръчва едновременен прием на следните лекарства с Telzir/ритонавир:

кетоконазол и итраконазол в дози, по-високи от 200 mg дневно (използвани за лечение на

гъбични инфекции

рифабутин в дози, по-високи от 150 mg през ден (

антибиотик

лидокаин, приложен под формата на инжекция

халофантрин (използван за лечение на

малария

силденафил, варденафил или тадалафил

(използвани за лечение на

еректилна

дисфункция

аторвастатин в дози, по-високи от 20 mg дневно (използван за намаляване на

нивата на

холестерола

флутиказон пропионат и подобни на него лекарства, използвани за лечението на

астма

освен ако приложението им е крайно необходимо. В този случай се изисква внимателно

проследяване.

лопинавир/ритонавир в комбинация (използвана за лечение на

ХИВ инфекция

ралтегравир (използван за лечение на

ХИВ инфекция

симепревир, даклатасвир

(използвани за лечение на

хепатит С вирусна инфекция

маравирок (използван за лечение на

ХИВ инфекция

Ще бъдете проследявани внимателно, ако приемате изброените по-долу лекарства с

Telzir/ритонавир:

аторвастатин

в дози до 20 mg дневно (използван за намаляване на

нивата на холестерола

карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин

(използвани за лечение на

eпилепсия

циклоспорин, рапамицин, такролимус (използвани за потискане на

имунната система

долутегравир (използван за лечение на

ХИВ инфекция

дезипрамин, нортриптилин, пароксетин и подобни на тях лекарства (използвани за лечение

на

депресия

варфарин и други лекарства, които

възпрепятстват

кръвосъсирването

мидазолам, прилаган под формата на инжекции

(използван за лечение на

тревожност

кларитромицин, еритромицин (

антибиотик

метадон (

заместител на хероина

дазатиниб, нилотиниб, ибрутиниб, винбластин и еверолимус (използвани за лечение на

някои видове рак

Може да се наложи Вашата доза Telzir да бъде променена, ако приемате

етравирин (използван за лечение на

ХИВ инфекция

Хормонална контрацепция

Едновременното приемане на Telzir и ритонавир с хормонални контрацептиви може да увреди

черния Ви дроб и да попречи на правилното действие на контрацептива.

Използвайте алтернативен нехормонален начин за контрацепция, например

презерватив.

Не са провеждани проучвания за едновременната употреба на Telzir/ритонавир с други

хормонални терапии, като хормонална заместителна терапия (ХЗТ).

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност:

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди

употребата на това лекарство.

Кърмене

ХИВ-позитивните жени не трябва да кърмят,

тъй като

ХИВ инфекцията може да се предаде

на бебето чрез кърмата. Не е известно дали съставките на Telzir могат също да преминат в

кърмата. Ако кърмите или смятате да кърмите:

Незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

При прием на Telzir може да се чувствате замаяни и да имате други нежелани реакции, които да

намалят вниманието Ви.

Не шофирайте и не работете с машини

, освен ако се чувствате добре.

Поддържайте постоянен контакт с Вашия лекар

Telzir помага за контролиране на Вашето състояние, но не лекува ХИВ

инфекцията. Трябва да

го приемате всеки ден, за да предотвратите влошаване на състоянието си. Въпреки това е

възможно да развивате други инфекции или болести, свързани с ХИВ инфекцията.

Поддържайте връзка с Вашия лекар

не спирайте приема на Telzir,

ако той не Ви е

посъветвал да го направите.

3.

Как да приемате Telzir

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт

Много е важно да приемете

цялата

дневна доза Telzir и ритонавир, както е предписано от

Вашия лекар.

Не приемайте по-голяма

доза от препоръчваната. Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Поглъщайте таблетките цели с вода или друга течност.

Те могат да се приемат с или без

храна. Telzir се предлага и под формата на течност (перорална суспензия) за хора, които не

могат да поглъщат таблетки. (Прочетете листовката за потребителя на Telzir перорална

суспензия за упътване дали се приема с храна или не).

Възрастни

Препоръчителната доза е

една таблетка Telzir 700 mg два пъти дневно

със 100 mg ритонавир

два пъти дневно.

Деца на възраст над 6 години и с телесно тегло поне 39 kg

Децата може да приемат дозата таблетки за възрастни от

една таблетка Telzir 700 mg два

пъти дневно

със 100 mg ритонавир два пъти дневно, ако могат да поглъщат таблетките цели.

Деца на възраст над 6 години и с телесно тегло под 39 kg

Да приемат Telzir перорална суспензия.

Възрастни с чернодробно заболяване

Ако имате леко чернодробно заболяване, дозата е

една таблетка

Telzir (700 mg) два пъти

дневно

със 100 mg ритонавир

само веднъж дневно.

Ако страдате от умерено или тежко

чернодробно увреждане, дозата на Telzir трябва да бъде намалена. Тази корекция на дозата не

може да бъде направена с Telzir таблетки. Трябва да приемате

Telzir перорална суспензия.

Ако сте приели повече от необходимата доза Telzir

Ако приемете

повече Telzir от предписаната Ви доза:

Незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Ако сте пропуснали да приемете Telzir

Ако пропуснете приема на една доза Telzir, приемете забравената доза от лекарството веднага

след като си спомните и продължете лечението както преди.

Не вземайте двойна доза, за да

компенсирате пропуснатата.

Не спирайте приема на Telzir, без да сте се посъветвали с Вашия лекар

Трябва да приемате Telzir толкова дълго, колкото препоръчва Вашия лекар. Не спирайте

приема на лекарството, освен ако той Ви посъветва да го направите.

4.

Възможни нежелани реакции

По време на лечение на ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите

и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на

живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за

ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. При лечение на ХИВ инфекция не винаги е възможно да се определи дали

някои от нежеланите реакции са причинени от Telzir, от някои други лекарства, приемани по

същото време, или от самото заболяване. Поради тази причина е много важно да

информирате

Вашия лекар за всяка промяна в здравето Ви

Много чести нежелани реакции

Такива, които могат да засегнат

повече от 1 на 10 лица:

Диария

Повишаване на

холестерола

(една от мастите в кръвта).

Чести нежелани реакции

Такива, които могат да засегнат

до 1 на 10 лица:

Повишаване на

триглицеридите

(едни от мастите в кръвта).

Гадене или повръщане, болка в стомаха, диарични изпражнения

Кожни обриви (червени, надигнати или сърбящи) – може да се наложи да спрете да

приемате това лекарство, ако кожният обрив е много тежък

Главоболие, чувство на замаяност

Чувство на умора

Повишаване на нивата на ензими, произвеждани от черния дроб, наречени

трансаминази

повишаване на нивото на ензим, произвеждан от панкреаса, наречен

липаза

Мравучкане или изтръпване около устните и устата

Нечести нежелани реакции

Такива, които могат да засегнат

до 1 на 100 лица:

Оток на лицето, устните и езика

(ангиоедем)

Редки нежелани реакции

Такива, които могат да засегнат

до 1 на 1 000

лица:

Тежка или животозастрашаваща кожна реакция

(синдром на Стивънс-Джонсън)

Може да имате проблеми с мускулите

Има съобщения за мускулна болка, чувствителност или слабост, главно при антиретровирусно

лечение, включващо протеазни инхибитори и нуклеозидни аналози. В редки случаи тези

мускулни нарушения са били сериозни (

рабдомиолиза

). Ако забележите някакви мускулни

проблеми:

Уведомете Вашия лекар.

Страдащите от хемофилия може да кървят повече

При пациенти с

хемофилия тип А и B

има съобщения за повишено кървене при прием на

протеазни инхибитори.

Ако това се случи при Вас:

Незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции

Уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в

тази листовка нежелани реакции.

Други нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ

Стари инфекции могат да станат активни

Хората с ХИВ инфекция в напреднал стадий (СПИН) имат слаба имунна система и при тях

вероятността да се развият сериозни инфекции е по-голяма (опортюнистични инфекции).

Когато тези хора започнат лечение, могат да забележат, че стари, скрити инфекции стават

активни и водят до развитие на признаци и симптоми на възпаление. Причина за развитието на

тези симптоми вероятно е засилването на имунната система, при което организмът започва да

се бори с тези инфекции.

Освен опортюнистични инфекции, след като започнете да приемате лекарства за лечение на

ХИВ инфекцията, могат да се развият и автоимунни нарушения (състояние, което се развива,

когато имунната система атакува здрави тъкани на тялото). Автоимунните нарушения могат да

се развият много месеци след започване на лечението. Ако забележите някакви симптоми на

инфекция или други симптоми като мускулна слабост, слабост, която започва от ръцете и

краката и преминава към тялото, сърцебиене, тремор или повишена активност, моля

информирайте незабавно Вашия лекар, за да се потърси подходящо лечение.

Ако при Вас се появят симптоми на инфекция или признаци на възпаление, докато

приемате Telzir:

Уведомете Вашия лекар незабавно. Не приемайте други лекарства за инфекцията

без

съвет от Вашия лекар.

Може да имате проблеми с костите

Някои хора, които приемат комбинирана терапия за ХИВ инфекция, развиват състояние,

наречено

остеонекроза

. При това състояние част от костната тъкан умира поради намалено

кръвоснабдяване на костта.

Вероятността пациентите да развият това състояние е по-висока:

ако са приемали комбинирана терапия за продължителен период от време

ако приемат също и противовъзпалителни лекарства, наречени кортикостероиди

ако приемат алкохол

ако имунната им система е много слаба

ако са с наднормено тегло

Признаците, на които трябва да се обърне внимание, включват:

скованост на ставите

болка

(особено в бедрата, колената или рамената)

затруднено движение

Ако забележите някой от тези симптоми:

Уведомете Вашия лекар

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Telzir

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената

опаковка.

Telzir не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Telzir

Активната съставка е фозампренавир.

Всяка таблетка съдържа 700 mg фозампренавир

под формата на фозампренавир калций (еквивалентно на приблизително 600 mg

ампренавир).

Другите съставки са:

микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, повидон K30,

магнезиев стеарат, безводен колоиден силициев диоксид, хипромелоза, титанов диоксид

(E171), глицерол триацетат, червен железен оксид (E172).

Как изглежда Telzir и какво съдържа опаковката

Telzir се предлага в пластмасови бутилки, съдържащи 60 филмирани таблетки. Таблетките са с

формата на капсула, двойноизпъкнали, с розов цвят и маркирани с “GXLL7” от едната страна.

Telzir се предлага и под формата на перорална суспензия за пациентите, които не могат да

поглъщат таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Производител

Притежател на разрешението

за употреба

Glaxo Wellcome Operations

Priory Street

Ware

Hertfordshire SG12 0DJ

Великобритания

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero Burgos

Испания

ViiV Healthcare BV

Huis ter Heideweg 62

3705 LZ Zeist

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: + 34 902 051 260

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL,

LDA.

Tel: + 351 21 094 08 01

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

ViiV Healthcare S.r.l.

Tel: + 39 (0)45 9212611

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за потребителя

Telzir 50 mg/ml перорална суспензия

Фозампренавир (Fosamprenavir)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.

Какво представлява Telzir и за какво се използва

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Telzir

3.

Как да приемате Telzir

4.

Възможни нежелани реакции

5.

Как да съхранявате Telzir

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Telzir и за какво се използва

Telzir се използва за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ).

Telzir е вид лекарство, известно като антиретровирусно средство. Приема се в комбинация с

ниски дози от друго лекарство – ритонавир, което повишава нивото на Telzir в кръвта. Telzir

принадлежи към групата на антиретровирусни лекарства, наречени

протеазни инхибитори.

Протеазата е ензим, който се произвежда от ХИВ вируса, и благодарение на него вирусът може

да се размножава в белите кръвни клетки

(CD4 клетки)

в кръвта Ви. Telzir пречи на действието

на протеазата и по този начин спира размножаването на ХИВ и заразяването на повече CD4

клетки.

Telzir с ниски дози ритонавир се използва в комбинация с други антиретровирусни лекарства

(комбинирана терапия) за лечение на възрастни, юноши и деца на възраст над 6 години,

инфектирани с вируса ХИВ.

Вирусът ХИВ може да стане резистентен към анти-ХИВ лекарствата. За да се предпазите от

това и да не позволите заболяването Ви да се влоши, много е важно да приемате всичките си

лекарства точно по начина, по който са предписани.

Telzir не спира предаването на ХИВ. Инфекцията с ХИВ се разпространява чрез сексуален

контакт със заразен партньор или чрез заразена кръв (например при използване на едни и същи

игли).

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Telzir

Telzir се приема в комбинация с ниски дози ритонавир и други антиретровирусни

лекарства.

Поради това е важно внимателно да прочетете листовките за потребителя на тези

лекарства. Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако имате допълнителни

въпроси по отношение на ритонавир или другите лекарства, които са Ви предписани.

Не приемайте Telzir:

ако сте алергични

към фозампренавир, ампренавир или към някоя от останалите съставки

на това лекарство (изброени в точка 6), както и към ритонавир.

ако приемате някое от изброените лекарства:

-

алфузозин (използван за лечение на

проблем с простатата

астемизол или терфенадин (използвани често за лечение на

алергични

симптоми – тези

лекарства може да се продават без рецепта)

пимозид

(използван за лечение на

шизофрения

кветиапин (използван за лечение на

шизофрения

биполярно разстройство

голямо

депресивно разстройство

луразидон (използван за лечение на

шизофрения и биполярно разстройство

цизаприд (използван за облекчаване на симптоми на

лошо храносмилане

производни на моравото рогче

(използвани за лечение на

главоболие

рифампицин (използван за лечение на

туберкулоза

амиодарон, хинидин, флекаинид и пропафенон (

лекарства за сърцето

бепридил (използван за лечение на

повишено кръвно налягане

мидазолам и триазолам, прилагани перорално (използвани за лечение на

тревожност

продукти, съдържащи жълт кантарион (

Hypericum perforatum

ловастатин, симвастатин (използвани за намаляване на

нивата на холестерола

силденафил, когато се използва за лечение на

белодробна артериална хипертония

(състояние, което засяга кръвоносните съдове в белите Ви дробове)

паритапревир (използван за лечение на хепатит С вирусна инфекция).

Уведомете Вашия лекар, ако някое от посочените по-горе се отнася до Вас.

Обърнете специално внимание при употребата на Telzir

Обсъдете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Telzir

Ако имате известна алергия към лекарства, съдържащи сулфонамид.

В такъв случай

може да сте алергични и към Telzir.

Ако имате чернодробно заболяване.

Вашият лекар може да намали приеманите от Вас

дози Telzir и ритонавир в зависимост от степента на чернодробно увреждане. Докато

приемате Telzir, ще бъдете проследявани. В случай че чернодробното Ви заболяване се

влоши, може да се наложи да спрете приема на Telzir за известен период от време или за

постоянно. При боледуващите от хепатит В или С, приемащи комбинирана терапия, рискът

от развитие на сериозни чернодробни проблеми е повишен.

Ако страдате от хемофилия.

Докато приемате протеазни инхибитори (като Telzir),

кървенето може да се засили. Причината за това не е известна. Може да се наложи да

приемате допълнително фактор VIII за контролиране на кървенето.

Ако страдате от диабет.

При някои пациенти, приемащи антиретровирусни лекарства,

включително протеазни инхибитори, има съобщения за повишаване на кръвната захар и

влошаване на диабета. Също така, някои хора могат да развият диабет, докато приемат тези

лекарства.

Ако приемате други лекарства. Вижте раздел “Други лекарства и Telzir”.

Уведомете Вашия лекар, ако някое от посочените по-горе се отнася до Вас.

Ще се нуждаете от допълнителни прегледи, включително кръвни изследвания, докато приемате

Вашето лекарство.

Преди и по време на лечение с Telzir Вашият лекар ще проследява нивото на глюкозата в

кръвта Ви.

Обръщайте внимание за появата на важни симптоми

Някои хора, които приемат лекарства за лечение на ХИВ инфекция, развиват други състояния,

които може да са сериозни.

Тези състояния включват:

активиране на стари инфекции

Промяна във формата на тялото Ви

Проблеми с костите.

Трябва да познавате важните признаци и симптоми, на които да обръщате внимание, докато

приемате Telzir.

Моля, прочетете информацията в “Други нежелани реакции на комбинираната терапия

за ХИВ“ в точка 4 на тази листовка.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази

информация или дадените съвети:

Обърнете се към Вашия лекар

Може да получите кожен обрив.

Въпреки това, все още може да продължите да приемате Telzir.

Обривът може да бъде лекуван

с антихистамини.

Рядко кожният обрив може да е тежък и сериозен

синдром на

Стивънс-

Джонсън

). Ако това се случи, незабавно трябва да спрете приема на Telzir и повече да не го

приемате.

Пазете другите хора

ХИВ инфекцията се разпространява чрез сексуален контакт с човек, който е заразен, или чрез

заразена кръв (например чрез използване на едни и същи игли за инжекции). Когато приемате

това лекарство, Вие все още може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от

ефективна антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки,

за да избегнете инфектиране на други хора.

Други лекарства и Telzir

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте

приемали други лекарства

, включително и билкови продукти и лекарства отпускани без

рецепта.

Вашият лекар ще реши дали за Вас е подходящо да приемате тези лекарства с Telzir и

ритонавир.Това е

много важно

, тъй като Telzir и ритонавир могат да засилят или да намалят

ефектите на други лекарства, което понякога може да доведе до сериозни медицински

проблеми.

Някои лекарства не трябва да се приемат с Telzir.

Проверете списъка на лекарствата в “Не

приемайте Telzir” в началото на точка 2 на тази листовка.

Не се препоръчва едновременен прием на следните лекарства с Telzir/ритонавир:

кетоконазол и итраконазол в дози по-високи от 200 mg дневно (използвани за лечение на

гъбични инфекции

рифабутин в дози по-високи от 150 mg през ден (

антибиотик

лидокаин, приложен под формата на инжекция

халофантрин (използван за лечение на малария)

силденафил, варденафил или тадалафил

(използвани за лечение на

еректилна

дисфункция

аторвастатин в дози по-високи от 20 mg дневно (използван за намаляване на

нивата на

холестерола

флутиказон пропионат и подобни на него лекарства, използвани за лечението на

астма

освен ако приложението им е крайно необходимо. В този случай се изисква внимателно

проследяване.

лопинавир/ритонавир в комбинация (използвана за лечение на

ХИВ инфекция

ралтегравир (използван за лечение на

ХИВ инфекция

симепревир, даклатасвир

(използвани за лечение на

хепатит С вирусна инфекция

маравирок (използван за лечение на

ХИВ инфекция

Ще бъдете проследявани внимателно, ако приемате изброените по-долу лекарства с

Telzir/ритонавир:

аторвастатин в дози до 20 mg дневно (използван за намаляване на

нивата на холестерола

карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин

(използвани за лечение на

eпилепсия

циклоспорин, рапамицин, такролимус (използвани за потискане на

имунната система

долутегравир (използван за лечение на

ХИВ инфекция

дезипрамин, нортриптилин, пароксетин и подобни на тях лекарства (използвани за лечение

на

депресия)

варфарин и други лекарства, които

възпрепятстват

кръвосъсирването

мидазолам, прилаган под формата на инжекции (използвани за лечение на

тревожност

кларитромицин, еритромицин (

антибиотик

метадон (

заместител на хероина

дазатиниб, нилотиниб, ибрутиниб, винбластин и еверолимус (използвани за лечение на

някои видове рак

Може да се наложи Вашата доза Telzir да бъде променена, ако приемате

етравирин (използван за лечение на

ХИВ инфекция

Хормонална контрацепция

Едновременното приемане на Telzir и ритонавир с хормонални контрацептиви може да увреди

черния Ви дроб и да попречи на правилното действие на контрацептива.

Използвайте алтернативен нехормонален начин за контрацепция, например

презерватив.

Не са провеждани проучвания за едновременната употреба на Telzir и/ритонавир с други

хормонални терапии, като хормонална заместителна терапия (ХЗТ).

Приемане на Telzir и храна

Възрастните

трябва да приемат Telzir перорална суспензия

без храна

и на празен стомах.

Децата и юношите

трябва да приемат Telzir перорална суспензия

с храна.

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност:

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди

употребата на това лекарство.

Кърмене

ХИВ-позитивните жени не трябва да кърмят,

тъй като

ХИВ инфекцията може да се предаде

на бебето чрез кърмата. Не е известно дали съставките на Telzir могат също да преминат в

кърмата. Ако кърмите или смятате да кърмите:

Незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Важна информация за съставките на Telzir перорална суспензия

Telzir перорална суспензия съдържа

пропил

метилпарахидроксибензоат.

Тези съставки

може да причинят алергични реакции (понякога от забавен тип).

Шофиране и работа с машини

При прием на Telzir може да се чувствате замаяни и да имате други нежелани реакции, които да

намалят вниманието Ви.

Не шофирайте и не работете с машини

, освен ако се чувствате добре.

Поддържайте постоянен контакт с Вашия лекар

Telzir помага за контролиране на Вашето състояние, но не лекува ХИВ

инфекцията. Трябва да

го приемате всеки ден, за да предотвратите влошаване на състоянието си. Въпреки това е

възможно да развивате други инфекции или болести, свързани с ХИВ инфекцията.

Поддържайте връзка с Вашия лекар

не спирайте приема на Telzir,

ако

той не Ви е

посъветвал да го направите.

3.

Как да приемате Telzir

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт

Много е важно да приемете

цялата

дневна доза Telzir и ритонавир, както е предписано от

Вашия лекар.

Не приемайте по-голяма

доза от препоръчваната. Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Преди първа употреба на лекарството разклатете бутилката за 20 секунди. Преди всяка

следваща употреба разклащайте бутилката за 5 секунди.

В опаковката на лекарството се съдържа и дозираща спринцовка, разграфена на 10 милилитра,

за да измервате точно необходимата Ви доза.

Възрастни

Възрастните

трябва да приемат Telzir перорална суспензия

без

храна и на празен стомах.

Препоръчителната доза е

14 ml Telzir перорална суспензия

(700 mg фозампренавир)

два пъти

дневно

със 100 mg ритонавир (под формата на капсула или перорален разтвор) два пъти

дневно.

Деца на възраст над 6 години и с телесно тегло поне 25 kg

Децата

трябва да приемат Telzir перорална суспензия

с храна

Вашият лекар ще изчисли подходящата доза въз основа на

теглото

Ви.

Препоръчителната доза е

0,36 ml/kg

Telzir перорална суспензия

(18 mg на kg фозампренавир)

два пъти дневно

с 3 mg/kg ритонавир перорален разтвор два пъти дневно.

Не могат да бъдат направени препоръки за дозиране при деца с телесно тегло под 25 kg.

Децата могат да приемат дозата ритонавир капсули за възрастни (100 mg два пъти дневно), ако

тежат най-малко 33 kg и могат да поглъщат капсулите цели.

Като алтернатива на приема на Telzir перорална суспензия:

Децата могат да приемат дозата за възрастни от

една таблетка Telzir 700 mg два пъти дневно

(със 100 mg ритонавир два пъти дневно), ако тежат поне 39 kg и могат да поглъщат таблетките

цели.

Деца на възраст под 6 години

Употребата на Telzir при деца на възраст под 6 години не се препоръчва.

Възрастни с чернодробно заболяване

Ако имате леко чернодробно заболяване, препоръчителната доза е

14 ml Telzir перорална

суспензия

(700 mg фозампренавир)

два пъти дневно

със 100 mg ритонавир само веднъж

дневно. Ако страдате от умерено чернодробно заболяване, препоръчваната доза е

9 ml Telzir

перорална суспензия

(450 mg фозампренавир) два пъти дневно със 100 mg ритонавир

само

веднъж дневно.

Ако имате тежко чернодробно заболяване дозата е 6 ml Telzir перорална

суспензия (300 mg фозампренавир) два пъти дневно със 100 mg ритонавир

само веднъж

дневно.

Указания стъпка по стъпка

Не смесвайте Telzir с други лекарства в бутилката или спринцовката.

Разклатете бутилката

интензивно преди употреба.

Отстранете капачката

на бутилката и я запазете.

Поставете пластмасовия адаптор в гърлото на бутилката

, като държите бутилката

здраво.

Поставете спринцовката

плътно в адаптора.

Обърнете бутилката

с дъното нагоре.

Издърпайте буталото на спринцовката

, докато изтеглите първата част от Вашата пълна

доза.

Обърнете бутилката с дъното надолу

и извадете спринцовката от адаптера.

Поставете спринцовката

в устата си

с върха, насочен към вътрешността на устната

кухина срещу бузата.

Натиснете буталото на спринцовката бавно

, за да осигурите

време за преглъщане.

Не

натискайте много силно и не изпръсквайте течността към

задната част на гърлото, защото това може да доведе до задавяне.

Повторете

стъпки

4 до 8

по същия начин

до приемане на цялата доза

Не оставяйте спринцовката в бутилката

. Извадете спринцовката и адаптора от

бутилката и ги измийте щателно с вода. Оставете ги да изсъхнат напълно, преди да ги

използвате отново.

Поставете обратно капачката и

затворете бутилката

добре.

Ако сте приели повече от необходимата доза Telzir

Ако приемете

повече Telzir от предписаната Ви доза:

Незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Ако сте пропуснали да приемете Telzir

Ако пропуснете приема на една доза Telzir, приемете забравената доза от лекарството веднага

след като си спомните и продължете лечението както преди.

Не вземайте двойна доза, за да

компенсирате пропуснатата.

Не спирайте приема на Telzir без да сте се посъветвали с Вашия лекар

Трябва да приемате Telzir толкова дълго, колкото препоръчва Вашия лекар. Не спирайте

приема на лекарството, освен ако той Ви посъветва да го направите.

4.

Възможни нежелани реакции

По време на лечение на ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите

и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на

живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за

ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. При лечение на ХИВ инфекция не винаги е възможно да се определи дали

някои от нежеланите реакции са причинени от Telzir, от някои други лекарства, приемани по

същото време, или от самото заболяване. Поради тази причина е много важно да

информирате

Вашия лекар за всяка промяна в здравето Ви

Много чести нежелани реакции

Такива, които могат да засегнат

повече от 1 на 10 лица:

Диария

Повишаване на

холестерола

(една от мастите в кръвта).

Чести нежелани реакции

Такива, които могат да засегнат

до 1 на 10 лица:

Повишаване на

триглицеридите

(едни от мастите в кръвта).

Гадене или повръщане

, болка в стомаха, диарични изпражнения

Кожни обриви (червени, надигнати или сърбящи) – може да се наложи да спрете да

приемате това лекарство, ако кожният обрив е много тежък

Главоболие, чувство на замаяност

Чувство на умора

Повишаване на нивата на ензими, произвеждани от черния дроб, наречени

трансаминази

повишаване на нивото на ензим, произвеждан от панкреаса, наречен

липаза

Мравучкане или изтръпване около устните и устата.

Нечести нежелани реакции

Такива, които могат да засегнат

до 1 на 100 лица:

Оток на лицето, устните и езика

(ангиоедем)

Редки нежелани реакции

Такива, които могат да засегнат

до 1 на 1 000

лица:

Тежка или животозастрашаваща кожна реакция

(синдром на Стивънс-Джонсън)

Може да имате проблеми с мускулите

Има съобщения за мускулна болка, чувствителност или слабост, главно при антиретровирусно

лечение, включващо протеазни инхибитори и нуклеозидни аналози. В редки случаи тези

мускулни нарушения са били сериозни (

рабдомиолиза

). Ако забележите някакви мускулни

проблеми:

Уведомете Вашия лекар.

Страдащите от хемофилия може да кървят повече

При пациенти с хемофилия тип А и B има съобщения за повишено кървене при прием на

протеазни инхибитори. Ако това се случи при Вас:

Незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции

Уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в

тази листовка нежелани реакции.

Други нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ

Стари инфекции могат да станат активни

Хората с ХИВ инфекция в напреднал стадий (СПИН) имат слаба имунна система и при тях

вероятността да развият сериозни инфекции е по-голяма (опортюнистични инфекции). Когато

тези хора започнат лечение, могат да забележат, че стари, скрити инфекции стават активни и

водят до развитие на признаци и симптоми на възпаление. Причина за развитието на тези

симптоми вероятно е засилването на имунната система, при което организмът започва да се

бори с тези инфекции.

Освен опортюнистични инфекции, след като започнете да приемате лекарства за лечение на

ХИВ инфекцията, могат да се развият и автоимунни нарушения (състояние, което се развива,

когато имунната система атакува здрави тъкани на тялото). Автоимунните нарушения могат да

се развият много месеци след започване на лечението. Ако забележите някакви симптоми на

инфекция или други симптоми като мускулна слабост, слабост, която започва от ръцете и

краката и преминава към тялото, сърцебиене, тремор или повишена активност, моля

информирайте незабавно Вашия лекар, за да се потърси подходящо лечение.

Ако при Вас се появят симптоми на инфекция или признаци на възпаление, докато

приемате Telzir:

Уведомете Вашия лекар незабавно. Не приемайте други лекарства за инфекцията

без

съвет от Вашия лекар.

Може да имате проблеми с костите

Някои хора, които приемат комбинирана терапия за ХИВ инфекция развиват състояние,

наречено

остеонекроза

. При това състояние част от костната тъкан умира поради намалено

кръвоснабдяване на костта.

Вероятността пациентите да развият това състояние е по-висока:

ако са приемали комбинирана терапия за продължителен период от време

ако приемат също и противовъзпалителни лекарства, наречени кортикостероиди

ако приемат алкохол

ако имунната им система е много слаба

ако са с наднормено тегло.

Признаците, на които трябва да обърнете внимание, включват:

скованост на ставите

болка

(особено в бедрата, колената или рамената)

затруднено движение

Ако забележите някой от тези симптоми:

Уведомете Вашия лекар

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Telzir

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се замразява. Telzir не изисква други специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената

опаковка.

Изхвърлете бутилката 28 дни след първото отваряне, но не изхвърляйте в канализацията

или в контейнера за домашни отпадъци.

Занесете опаковката на Вашия фармацевт и той ще я

унищожи по начин, който няма да навреди на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Telzir

Активната съставка е фозампренавир.

Всеки милилитър от суспензията съдържа 50 mg

фозампренавир под формата на калциева сол на фозампренавир (еквивалентно на

приблизително 43 mg ампренавир).

Другите съставки са:

хипромелоза, сукралоза, полисорбат 80, калциев хлорид дихидрат,

изкуствен аромат на гроздова дъвка, естествен аромат на мента, пречистена вода,

пропиленгликол, метилпарахидроксибензоат (E218), пропилпарахидроксибензоат (E216).

Как изглежда Telzir и какво съдържа опаковката

Telzir се предлага в пластмасови бутилки, съдържащи 225 ml перорална суспензия. В

опаковката са включени и 10 ml градуирана спринцовка за дозиране и адаптер. Суспензията е

бяла до почти бяла.

Telzir се предлага и като филмирани таблетки от 700 mg.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Производител

Притежател на разрешението

за употреба

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

D-23843 Bad Oldesloe

Германия

или

Glaxo Operations UK Ltd

(trading as GlaxoWellcome

Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham DL12 8DT

Великобритания

или

ViiV Healthcare Trading

Services UK Limited

12 Riverwalk,

Citywest Business Campus,

Dublin 24,

Ирландия

ViiV Healthcare BV

Huis ter Heideweg 62

3705 LZ Zeist

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvb

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: + 34 902 051 260

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL,

LDA.

Tel: + 351 21 094 08 01

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

ViiV Healthcare S.r.l.

Tel: + 39 (0)45 9212611

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 7312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.