Stronghold

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Stronghold
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Stronghold
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета, Котки
 • Терапевтична област:
 • Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти; ендектоцидите; макроциклични лактони
 • Терапевтични показания:
 • Котки и кучета: Лечение и профилактика на инфестации от бълхи, причинени от Ctenocephalides spp. за един месец след еднократна администрация. Това е в резултат на акулицидни, ларвицидни и овоцидни свойства на продукта. Продуктът е овоциден за 3 седмици след приложението. За сметка на намаляване на уличния на населението, месечно лечение на бременни и лактирующих животни и ще помогне за предотвратяване на бълхи нашествия в кошче до седем седмична възраст. Продуктът може да се използва като част от терапевтичната стратегия за алергичен дерматит срещу бълхи и чрез овоцидното и ларвично действие може да подпомогне контрола на съществуващите зарази от бълхи в зоните, в които животното има достъп. Предотвратяване на заболяване от дирофилариоза, причинено от Dirofilaria immitis при месечно приложение. Една крепост може да бъде безопасно да се прилага на животни, заразени с възрастни кръгли червеи, обаче, се препоръчва, в съответствие с ветеринарна практика, всички животни на възраст от 6 месеца и повече, живеещи в с

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000050
 • Дата Оторизация:
 • 25-11-1999
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000050
 • Последна актуализация:
 • 24-02-2018

Доклад обществена оценка

EMA/499320/2007

EMEA/V/C/000050

Резюме на EPAR за обществено ползване

Stronghold

Selamectin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинския продукт. Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с

Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние

или за лечението на Вашето животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете

повече информация за основанията за препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане

(също част от EPAR).

Какво представлява Stronghold?

Stronghold e противопаразитен ветеринарномедицински продукт, който съдържа активната

субстанция селамектин (selamectin). Предлага се като спот-он разтвор в 2 различни концентрации

(6% и 12%) в туби с различен обем (15, 30, 45, 60, 120, 240 and 360 mg).Използваната

концентрация и количество зависят от теглото и вида на третираното животно.

За какво се използва Stronghold?

Stronghold е предназначен за лечение и превенция на инфестации с паразити по кожата или

козината на котки и кучета, например бълхи и кърлежи, както и за лечение на чревни паразити в

организма. Той се използва по следните начини:

за лечение и превенция на инфестации с бълхи при котки и кучета чрез унищожаване на

възрастните бълхи, техните ларви и яйца по животното и при котила на бременни или

кърмещи котки и кучета. Може да се използва освен това и като част от лечение на алергичен

дерматит, причинен от бълхи (възпаление на кожата),

за профилактика на дирофилария при котки и кучета

за лечение против ушни кърлежи при котки и кучета,

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

за лечение против възрастни форми на интестинални нематоди (обли глисти) и

интестинални анкилостомиази при котки,

за лечение против възрастни форми на интестинални нематоди при кучета,

за лечение против пухояди при кучета и котки,

за лечение против саркоптесова (причинена от Sarcoptes scabiei) краста при кучета.

След като козината се разгърне в областта между лопатките (в основата на врата при холката),

съдържанието на тубата се изстисква върху кожата. Малкият обем течност се абсорбира през

кожата и действа в целия организъм на животното. Използваното количество и броят на

прилаганията зависят от теглото и вида на третираното животно, както и от вида на паразита.

Листовката съдържа подробна информация относно дозировката и продължителността на

лечението.

Как действа Stronghold?

Stronghold съдържа селамектин – противопаразитно лекарство, принадлежащо към групата на

„авермектините“. Селамектин активира специални протеини, наречени „хлоридни канали“,

разположени по повърхността на нервните и мускулните клетки на паразита, като позволява на

заредените хлоридни частици да проникнат в нервните клетки и нарушава нормалната им

електрическа активност. Това причинява парализа или смърт на паразитите.

Как е проучен Stronghold?

Ефективността на Stronghold срещу посочените паразити е изследвана в лабораторни проучвания

при котки и кучета. След това ефективността потвърдена в полеви проучвания при котки кучета

чрез проверяване на броя на живите паразите в различни моменти след лечението.

Какви ползи от Stronghold са установени в проучванията?

Установено е, че лечението със Stronghold е ефективно след еднократно прилагане или

многократни третирания през месец в зависимост от вида на инфестацията, за чието лечение или

профилактика се използва продуктът.

При полевите проучвания той намалява общия брой бълхи по гребена против бълхи с до 98% при

котки и 99% при кучета 90 дни след третирането, предотвратява излюпването на яйцата на

бълхите, а също унищожава и предотвратява развитието на ларви на бълхите. Полевите

проучвания показват също, че Stronghold е 100% ефективен за профилактика на дирофилария

при кучета и котки. Освен това той е ефективен за лечение против ушни кърлежи при котки и

кучета. При лечение против саркоптесова краста при кучета са били необходими две третирания

през интервал от 30 дни, за да се елиминират напълно кърлежите при кучета. Stronghold е също

така ефективен за лечение против възрастни интестинални форми на котешка анкилостомиаза,

против възрастни форми на интестинални нематоди при кучета и котки и против пухояди при

кучета и котки.

Измиването с шампоан или намокрянето на животното два часа или повече след третирането не е

повлияло на ефективността на лекарството.

Stronghold

EMA/499321/2007

Страница 2/3

Какви са рисковете, свързани с Stronghold?

Stronghold причинява временна алопеция (загуба на козина) на мястото на прилагане при по-

малко от 1 на 1000 котки.

Stronghold може да доведе до сплъстяване на козината на мястото на прилагане или до поява на

малко количество бял прах по-малко от 1 на 1000 котки. Това не повлиява на безопасността и

ефективността на продукта.

Stronghold не трябва да се прилага при животни на възраст под 6 седмици. Също така не трябва

да се прилага при котки, които страдат от друго заболяване или които са с намалени жизнени

сили или с по-ниско тегло за своя размер и възраст.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или

влиза в контакт с животното?

Stronghold е силно запалим и трябва да се пази от топлина, искри и открит пламък или други

източници на запалване. Да не се пуши, яде или пие, докато се борави със Stronghold. След

употреба ръцете и всеки продукт, влязъл в контакт с кожата, трябва веднага да се измият със

сапун и вода. Ако Stronghold попадне в очите, изплакнете веднага с вода и потърсете медицинска

помощ

Третираните животни бе трябва да бъдат докосвани докато третирания участък не изсъхне. В

деня на прилагане на продукта не трябва да се позволява на деца да докосват третираните

животни, а самите животни не трябва да спят при собствениците си, особено при деца.

Използваните апликатори трябва незабавно да бъдат изхвърлени и да не се оставят на достъпни

за деца места. Лица с чувствителна кожа или установена алергия към този вид продукти трябва

да боравят внимателно със Stronghold.

Какви са основанията за одобряване на Stronghold?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) се съгласява, че ползите

от Stronghold превишават рисковете за одобрените показания и препоръчва на Stronghold да бъде

издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула за научното

обсъждане на настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Stronghold:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Stronghold на

25 ноември 1999 г. Информация за начина на предписване на продукта може да се намери върху

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: януари 2015 г.

Stronghold

EMA/499321/2007

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА

Stronghold разтвор за прилагане върху ограничен участък

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба

и производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Stronghold 15 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета и котки < 2.5 kg

Stronghold 30 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък закучета 2.6 – 5.0 kg

Stronghold 45 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки 2.6 – 7.5 kg

Stronghold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки 7.6 – 10.0 kg

Stronghold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 5.1 – 10.0 kg

Stronghold 120 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 10.1 – 20.0 kg

Stronghold 240 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 20.1 – 40.0 kg

Stronghold 360 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 40.1 – 60.0 kg

Selamectin

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка единична доза (пипета) съдържа:

Stronghold 15 mg за кучета и котки

6% w/v разтвор

Selamectin

15 mg

Stronghold 30 mg за кучета

12% w/v разтвор

Selamectin

30 mg

Stronghold 45 mg за котки

6% w/v разтвор

Selamectin

45 mg

Stronghold 60 mg за котки

6% w/v разтвор

Selamectin

60 mg

Stronghold 60 mg за кучета

12% w/v разтвор

Selamectin

60 mg

Stronghold 120 mg за кучета

12% w/v разтвор

Selamectin

120 mg

Stronghold 240 mg за кучета

12% w/v разтвор

Selamectin

240 mg

Stronghold 360 mg за кучета

12%w/v разтвор

Selamectin

360 mg

Ексципиенти:

Butylated hydroxytoluene

0.08%.

Безцветен до жълтеникав разтвор.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Котки и кучета:

За лечение и предпазване от опаразитяване с бълхи

причинено от

Ctenocephalides

spp., в

продължение на един месец след единично приложение на ветеринарномедицинския

продукт, благодарение на въздействието му върху възрастните насекоми, ларвите и яйцата.

Ветеринарномедицинския продукт действа върху яйцата 3 седмици след прилагането му.

Посредством намаляване на популацията на бълхите, ежемесечното третиране на бременни

и кърмещи животни също допринася за предпазването от опаразитяване на новородените

на възраст до седем седмици. Ветеринарномедицинският продукт може да се ползва като

част от лечението на алергичен дерматит, причинен от бълхи. С действието си срещу

яйцата и ларвите допринася за контрола върху популацията на бълхите в околната среда на

местата, до които животното има достъп.

Предпазване от дирофилариоза

причинена от

Dirofilaria immitis

чрез ежемесечно

прилагане. Stronghold е безопасен и може да се прилага при животни, заразени с възрастни

дирофиларии. Bъпреки това е препоръчително, в съответствие с добрата

ветеринарномедицинска практика, всички животни, на възраст над 6 месеца, живеещи в

страните, в които се наблюдава разпространение на тези паразити, да се изследват за

наличие на възрастни дирофиларии преди да се започне лечение със Stronghold.

Препоръчва се кучетата да се изследват периодично за заразяване с дирофилариоза, като

важна част от профилактиката срещу разпространението на дирофилариозата, дори и при

ежемесечно прилагане на Стронгхолд. Ветеринарномедицинският продукт не е ефикасен

при възрастни

D. immitis

Лечение на ушна краста

Otodectes cynotis

Котки:

Лечение на опаразитяване с въшки

(Felicola subrostratus

Лечение на опаразитяване с възрастните глисти (

Toxocara

cati

Лечение на опаразитяване с възрастни гастроинтестинални анкилостоми (

Ancylostoma

tubaeforme).

Кучета

Лечение на опаразитяване с въшки (

Trichodectes canis

Лечение на саркоптесова краста (причинена от

Sarcoptes scabiei

Лечение на опаразитяване с възрастни глисти (

Toxocara canis

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при животни на възраст под 6 седмици. Не използвайте при котки, страдащи

от съпътстващи заболявания или такива, които

са изтощени и недохранени (за ръста и

възрастта си).

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При прилагане на ветеринарномедицинския продукт върху котки в много редки случаи може да

се наблюдава лека, временна алопеция на мястото на приложение. В много редки случаи може

да се наблюдава и локално възпаление. Алопецията и възпалението обикновено изчезват без

намеса, но в някои случаи може да се приложи симптоматично лечение.

В редки случи след прилагане на продукта при кучета и котки може да се наблюдава временно

сплъстяване на козината на мястото на приложение и/или поява на малко количество бял прах.

Това е нормално и обикновено изчезва до 24 часа след третирането, като не оказва влияние

върху безопасността или ефикасността на ветеринарномедицинския продукт.

Много рядко, както и при останалите макроциклични лактони, обратими неврологични

признаци, включително припадъци, могат да се наблюдават след употребата на

ветеринарномедицинския продукт при кучета и котки.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на

курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

Допълнителна информация

Stronghold е изпитан при над 100 различни чистокръвни и смесени породи кучета, в това число

от порода Коли, и при котки от смесени породи и 16 чистокръвни породи котки без да се

наблюдават неблагоприятни реакции.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки и кучета с тегло до 2.5 kg (Stronghold 15 mg разтвор за прилагане върху ограничен

участък за котки и кучета < 2.5 kg)

Кучета с тегло 2.6 kg–5.0 kg (Stronghold 30 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за

кучета 2.6–5.0 kg)

Котки с тегло 2.6 kg–7.5 kg (Stronghold 45 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за

котки 2.6–7.5 kg)

Котки с тегло 7.6 kg–10.0 kg (Stronghold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за

котки 7.6–10.0 kg)

Кучета с тегло 5.1 kg–10.0 kg (Stronghold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък

за кучета 5.1–10.0 kg)

Кучета с тегло 10.1 kg–20.0 kg (Stronghold 120 mg разтвор за прилагане върху ограничен

участък за кучета 10.1–20.0 kg)

Кучета с тегло 20.1 kg–40.0kg (Stronghold 240 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък

за кучета 20.1–40.0 kg)

Кучета с тегло 40.1 kg–60.0 kg (Stronghold 360 mg разтвор за прилагане върху ограничен

участък за кучета 40.1–60.0 kg)

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

Да се приложи в основата на врата пред плешките.

Stronghold се прилага с еднократно нанасяне на единична доза, съдържаща 6 mg/kg selamectin.

Когато едно животно трябва да се третира за различни видове опаразитявания или инвазии, се

прилага еднократно само препоръчaния ветеринарномедицински продукт в доза от 6 mg/kg.

Съответната продължителност на курса на лечение за различните видове паразити е посочена

по-долу.

Stronghold се прилага локално в съответствие с таблицата

Котки

(kg)

Цвят на

капачката

на пипетата

Приложен

selamectin в mg

Концентрация

(mg/ml)

Апликирано количество

(обем на пипетата- в ml)

Розов

0.25

2.6–7.5

Син

0.75

7.6–10.00

Тъмносив

1.00

>

Съответната

комбинация от

пипети

Съответната комбинация

от пипети

Кучета

(kg)

Цвят на

капачката

на пипетата

Приложен

selamectin в mg

Концентрация

(mg/ml)

Апликирано количество

(обем на пипетата- в ml)

Розов

0.25

2.6–5.0

Виолетов

0.25

5.1–10.0

Кафяв

10.1–20.0

Червен

20.1-40.0

Зелен

40.1–60.0

Тъмнолилав

>60

Съответната

комбинация от

пипети

60/120

Съответната комбинация

от пипети

Лечение и предпазване от опаразитяване с бълхи (котки и кучета)

За животни на възраст над 6 месеца:

След прилагане, ветеринарномедицинският продукт унищожава възрастните бълхи, спира

производството на жизнеспособни яйца и унищожава ларвите (които се намират само в

околната среда). Това спира репродукцията на бълхите, прекъсва жизненият им цикъл и

допринася за контрола на популацията на бълхите в заобикалящата среда и местата до които

животното има достъп.

За предпазване от опаразитяване с бълхи, ветеринарномедицинският продукт трябва да се

прилага на интервали от един месец през сезоните, през които има опасност от такова

опаразитяване, като се започне един месец преди бълхите да станат активни. По този начин се

убиват бълхите, които заразяват животните, не се произвеждат жизнеспособни яйца и ларвите

(които се откриват в околната среда) също се унищожават. Това прекъсва жизнения цикъл на

бълхите и предпазва от ново заразяване.

За употреба на ветеринарномедицинския продукт като част от лечебната стратегия при

алергичен дерматит от ухапване от бълхи, да се прилага на месечни интервали.

Третиране на бременни и кърмещи животни за предпазване от опаразитяване с бълхи на

кученцата и котенцата

Посредством редуцирането на популацията на бълхите, ежемесечното третиране на бременните

и кърмещи животни ще допринесе за предпазването на новородените от опаразитяване до

навършване на седем седмична възраст.

Профилактика на дирофилариоза (котки и кучета)

Ветеринарномедицинският продукт може да се прилага целогодишно или най-малко един

месец след появата на комари на мястото, което животното обитава, след което приложението е

ежемесечно до края на сезона на комарите. Последната доза се прилага един месец след

изчезване на комарите. Ако се пропусне прилагането на доза и едномесечния интервал между

дозите бъде удължен, то незабавното прилагане на ветеринарномедицинския продукт и

възобновяване на ежемесечното прилагане ще намали риска от поява на възрастни

дирофиларии. Когато заменяте с друг профилактичен ветеринарномедицински продукт против

дирофилариоза в рамките на профилактична програма против дирофилариоза, първата доза от

продукта трябва са се приложи в рамките на един месец след даване на последната доза от

предишното лекарствено средство.

Третиране против токсокароза (котки и кучета)

Да се приложи единична доза от ветеринарномедицинския продукт.

Третиране против опаразитяване с въшки (котки и кучета)

Да се приложи единична доза от ветеринарномедицинския продукт.

Третиране против ушни кърлежи (котки)

Да се приложи единична доза от ветеринарномедицинския продукт.

Третиране против ушни кърлежи (кучета)

Прилага се една доза от ветеринарномедицинския продукт. Преди третиране външният ушен

канал внимателно се почиства. След 30 дни се препоръчва преглед от ветеринарен лекар, тъй

като някои животни имат нужда от второ третиране.

Третиране против анкилостоми (котки)

Да се приложи единична доза от ветеринарномедицинския продукт.

Лечение на саркоптоза при кучета.

За пълното унищожение на кърлежите, по една доза от ветеринарномедицинския продукт се

прилага в два последователни месеца.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Извадете пипетата Stronghold от предпазната опаковка

Като държите пипета изправена, натиснете надолу капачката, за да

пробиете апликатора, след което свалете капачката.

Разделете козината на животното в основата на врата при холката, за да

откриете малък участък кожа.

Допрете върха на пипетата Stronghold плътно до кожата без да

масажирате. Стиснете здраво пипета, за да изпразните съдържанието на

предвиденото място. Избягвайте контакт между

ветеринарномедицинския продукт и пръстите Ви.

Не прилагайте върху мокра козина. Въпреки това измиването с шампоан или потапянето на

животното във вода 2 или повече часа след третирането с ветеринарномедицинския продукт

няма да повлияят на неговата ефективност.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Не съхранявайте при температура над 30 °C. Съхранявайте на сухо място без да сваляте

фолиото на опаковката.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност

посочен на опаковката.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Животните могат да се къпят 2 часа след третирането, без това да намали ефикасността на

продукта.

Да не се прилага при животни с мокра козина.

Мокренето и прилагането на шампоан 2 или повече часа след третирането не намалява

ефикасността на продукта.

При третиране против ушни кърлежи не прилагайте директно в ушния канал.

Важно е да приложите продукта така като е указано в листовката, за да намалите до минимум

количеството, което животното може да изближе. Ако голямо количество от продукта е

погълнато, в редки случаи може да се наблюдава кратък период на хиперсаливация при

котките.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Този продукт се прилага само върху кожата. Не прилагайте перорално или парентерално.

Не прилагайте върху мокра козина.

Пазете третираните животни далеч от открит пламък и други източници на запалване най-

малко 30 минути или докато козината изсъхне.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

Продуктът е силно запалим, съхранявайте далеч от топлинни източници, искри, открит пламък

или други източници на възпламеняване.

Не пушете, не яжте и не пийте докато работите с продукта.

Измийте ръцете след употреба. Отмийте незабавно със сапун и вода попадналия върху кожата

продукт. При случайно попадане на продукта в очите, да се измият незабавно очите с вода и да

се потърси незабавно медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба

или етикета на продукта.

Избягвайте директен контакт с третираното животно до изсъхване на мястото на приложение.

В деня на третирането пазете децата далеч от третираните животни и не позволявайте на

животните да спят със стопаните, особено с децата в семейството. Използваните апликатори да

се унищожат незабавно и да се държат далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Хора с чувствителна кожа или с установена свръхчувствителност към продукти от този вид,

трябва да прилагат ветеринарномедицинския продукт с повишено внимание.

Други предупреждения:

Не позволявайте на третираното животно да влиза във вода поне два часа след прилагането на

продукта.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налични данни за взаимодействие между Stronghold и рутинно използваните

ветеринарномедицинските продукти или други лечебни и хирургични интервенции.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Stronghold е прилаган в доза, надвишаваща 10 пъти препоръчваната, без да са наблюдавани

неблагоприятни реакции. Ветеринарномедицинският продуктът е прилаган в доза,

надвишаваща 3 пъти препоръчваната при котки и кучета, опаразитени с възрастни

дирофиларии, при което не са наблюдавани неблагоприятни реакции.

Ветеринарномедицинският продуктът е прилаган в доза, надвишаваща 3 пъти препоръчваната

при мъжки и женски котки и кучета в репродуктивна възраст, в това число бременни животни и

животни кърмещи малките си и 5 пъти над препоръчваната доза при кучета от породата коли

чувствителни към ивермекин, като не са наблюдавани неблагоприятни реакции.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Ветеринарномедицинският продукт да не се изхвърля във водни басейни.

Селамектинът е опасен за риби или други водни организми.

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени ,в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата (http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Stronghold се предлага в опаковка с три пипети (пипети от всички размери), шест пипети

(пипети от всички размери, с изключение на пипетите, съдържащи 15 mg селамектин), или

петнадесет пипети (само за пипетите, съдържащи 15 mg селамектин).

За допълнителна информация относно този ветеринарномедицински продукт, можете да се

свържете с териториалния представител на притежателя на лиценза за продажба.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 49 12 67 65

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel.: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel.: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 223 4800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România SRL

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

United Kingdom

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034