SKINMAN SOFT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SKINMAN SOFT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SKINMAN SOFT
  Украйна
 • Език:
 • украински

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 110666E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

1 / 12

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту

SKINMAN SOFT

Код продукту

110666E

Використання

Речовини/Препарату

Антисептик для рук.

Тип речовини

Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо

розчинення продукту

Інформації щодо розчинення не надано.

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування,

рекомендоване проти

Визначені сфери

застосування

Дезінфектант для шкіри

Рекомендовані обмеження

щодо використання

Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія

ТОВ "Еколаб ТзОВ"

Героїв Космосу, 4 оф.805

3148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

UA.office@ecolab.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії

0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

Дата створення/Перегляду

23.09.2014

Версія

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Займисті рідини , Категорія 2

H225

Подразнення очей , Категорія 2

H319

Специфічна системна токсичність на орган-мішень -

одноразова дія , Категорія 3, Центральна нервова

система

H336

Класифікація (67/548/ЄEC, 1999/45/ЄC)

Не дивлячись на те, що продукт не класифікується як

небезпечний, ми рекомендуємо використовувати

наведені нижче безпечні засоби.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

2 / 12

Xi; Подразник

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику

Сигнальне слово

Небезпека

Зазначення фактора

небезпеки

H225

Легкозаймиста рідина та випари.

H319

Викликає важке подразнення очей.

H336

Може викликати сонливість та

запаморочення.

Зазначення застержених

заходів

Запобігання:

P210

Тримати подалі від нагрівання/ іскор/

відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не

палити.

P280

Використовувати захист для очей / захисту

очей/ обличчя.

Реагування:

P305 + P351 + P338

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВІЧІ: Обережно

промити водою протягом кількох хвилин.

При наявності контактних лінз необхідно

зняти їх, якщо це легко зробити.

Продовжувати промивання.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

ізопропанол

2.3 Інші фактори

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва

Номер CAS

Номер ЄС

REACH №

Класифікація

(67/548/ЄEC)

Класифікація

(РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ.

1272/2008)

Концентрація

ізопропанол

67-63-0

200-661-7

F-Xi; R11-

R36-R67

Займисті рідиниКатегорія 2;

H225

>= 50 - <= 100

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

3 / 12

01-2119457558-25

Подразнення очейКатегорія

2; H319

Специфічна системна

токсичність на орган-мішень

- одноразова діяКатегорія 3;

H336

Myristyl Alcohol

112-72-1

204-000-3

01-2119485910-33

Xi; R36

Хронічна токсичність для

водних організмівКатегорія

4; H413

Серйозне ураження

очей/подразнення

очейКатегорія 2; H319

>= 1 - < 2.5

Benzalkonium

chloride

68424-85-1

270-325-2

Xn-C-N; R22-

R34-R50

Гостра токсичністьКатегорія

4; H302

Роз'їдання шкіриКатегорія

1В; H314

Серйозне ушкодження

очейКатегорія 1; H318

Гостра токсичність для

водних організмівКатегорія

1; H400

>= 0.1 - < 0.25

Undecylenic acid

112-38-9

203-965-8

01-2119493102-46

Xi-N; R36/38-

R51/53

Подразнення очейКатегорія

2; H319

Хронічна токсичність для

водних організмівКатегорія

2; H411

>= 0.1 - < 0.25

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При контакті з очима

Ополуснути водою.

При контакті зі шкірою

Ополуснути водою.

При заковтуванні

Прополоскати рот. При виникненні симптомів звернутися по

медичну допомогу.

При вдиханні

При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та

викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка

Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

4 / 12

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні

засоби

Використовувати протипожежні заходи, які відповідають

місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для

гасіння

Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику

під час пожежогасіння

Пожежна небезпека

Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.

Зворотній спалах можливий на значну відстань.

Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних

рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцинах.

Небезпечні продукти

горіння

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю

Oксиди азоту (NOx)

Оксиди сірки

Оксиди фосфору

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне

обладнання для

пожежників

: Використовувати індивудуальне захисне обладнання.

Додаткова інформація

: Застосувати водне розбризкування для охолодження

зачинених ємностей. Залишки від пожежі та забруднену

пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з

місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не

вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Индивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній

ситуації

Рекомендація для

неаварійного персоналу

Усунути всі джерела займання.Впевнитись що очищення

проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.

Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної

бригади

Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть

до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і

непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи

Не дозволяти потрапляння до грунту, поверхневі або грунтові

води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення

Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити

безпечним способом. Зупинити течу, якщо це можливо

зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати

його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок,

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

5 / 12

грунт, діатомовий грунт, вермікуліт) та помістити у контейнер

для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів

(див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах,

обкопайте розлиту речовину або зупиніть речовину іншим

чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Рекомендації з правил

безпеки під час роботи

Тримати подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити

необхідних заходів для запобігання електростатичного

розряду (який може викликати займання органічних випарів).

Заходи гігієни

Специфічних заходів не встановлено.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та

місць зберігання

Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.Зберігати

у прохолодному та добре провітрюваному місці.Тримати

подалі від окисників.Тримати подалі від дітей.Тримати

контейнер щільно закритим.Зберігати у відповідних

промаркованих контейнерах.

Температура зберігання

0 °C до 25 °C

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери

застосування

Дезінфектант для шкіри

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Межа впливу на робочому місці

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи

Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для

запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни

Специфічних заходів не встановлено.

Захист очей/обличчя (EN

Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

6 / 12

166)

Захист рук (EN 374)

Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри (EN

14605)

Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів

(EN 143, 14387)

Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується

нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження

Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований

захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС

(89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), або еквівалент, коли респіраторні

ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за

допомогою технічних засобів колективного захисту або

заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада

: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для

зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд

: рідина

Колір

: темно-синій

Запах

: спиртовий

5.0, 100 %

Температура спалаху

22 °C прилад закритого типу для визначення температури

спалаху

Поріг сприйняття запаху

Hемає даних

Температура

плавління/замерзання

Hемає даних

Початкова точка кипіння і

інтервал кипіння

Hемає даних

Швидкість випаровування

Hемає даних

Займистість (тверда

речовина, газ)

Hемає даних

Верхня вибухонебезпечна

границя

Hемає даних

Нижня вибухонебезпечна

границя

Hемає даних

Тиск пари

Hемає даних

Відносна густина пари

Hемає даних

Відносна густина

0.88

Розчинність у воді

розчинний

Розчинність у інших

розчинниках

Hемає даних

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

7 / 12

Коефіцієнт розділення (н-

октанол/вода)

Hемає даних

Температура

самозаймання

Hемає даних

Тепловий розклад

Hемає даних

В'язкість, кінематична

Hемає даних

Вибухові властивості

Hемає даних

Окислювальні властивості

Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Hемає даних

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Не відомо.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю

Oксиди азоту (NOx)

Оксиди сірки

Оксиди фосфору

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Дані щодо можливих

шляхах впливу

Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Токсичність

Гостра пероральна

токсичність

: Для даного продукту даних немає.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

8 / 12

Гостра інгаляційна

токсичність

: Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна

токсичність

: Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подразнення

шкіри

: Для даного продукту даних немає.

Серйозне ураження

очей/подразнення очей

: Для даного продукту даних немає.

Респіраторна або шкірна

сенсибілізація

: Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність

: Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні

функції

: Для даного продукту даних немає.

Вивчення мутагенності на

бактеріальних клітинах

: Для даного продукту даних немає.

Тератогенність

: Для даного продукту даних немає.

STOT - одноразова ді

: Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія

: Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність

: Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна

токсичність

: ізопропанол

LD50 Щур: 4,710 mg/kg

Benzalkonium chloride

LD50 Щур: 344 mg/kg

Undecylenic acid

LD50 Щур: > 2,000 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна

токсичність

: ізопропанол

4 h LC50 Щур: 30 mg/l

Компоненти

Гостра дермальна

токсичність

: ізопропанол

LD50 Кріль: 12,870 mg/kg

Myristyl Alcohol

LD50 Кріль: > 8,000 mg/kg

Benzalkonium chloride

LD50 Кріль: 3,340 mg/kg

Undecylenic acid

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

9 / 12

LD50 Щур: > 2,000 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі

Викликає важке подразнення очей.

Шкіра

Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за

нормальних умов використання.

Заковтування

Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за

нормальних умов використання.

Вдихання

Вдихання може впливати на центральну нервову систему.

Хронічна дія

Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за

нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Контакт з очима

Почервоніння, Біль, Подразнення

Контакт зі шкірою

Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Заковтування

Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Вдихання

Запаморочення, Сонливість

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля

Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт

Токсичність для риб

: Hемає даних

Токсичність для дафній та

інших водних безхребетних

: Hемає даних

Токсичність для водоростей

: Hемає даних

Компоненти

Токсичність для риб

: ізопропанол

96 h LC50 Риба : 9,640 mg/l

Myristyl Alcohol

96 h LC50 Риба : > 1 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та

інших водних безхребетних

: Benzalkonium chloride

48 h EC50: 0.0059 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Hемає даних

12.3 Біонакопичувальний потенціал

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

10 / 12

Hемає даних

12.4 Мобільність у грунті

Hемає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або

стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже

стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0,1% або

вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Hемає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Европейськимі директивами з утилізації відходів та небезпечних

відходів.Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з

утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Забруднена упаковка

: Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності

необхідно направити до затвердженої станції переробки

відходів для повторного використання або утилізації. Не

можна повторно використовувати порожні контейнери.

Європейський каталог

відходів

: - розчинники

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність

пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 ООН №

1219

14.2 Власна транспортна

назва ООН

ISOPROPANOL

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

14.4 Пакувальна група

14.5 Екологічна небезпека

ні

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

Повітряний транспорт

(IATA)

14.1 ООН №

1219

14.2 Власна транспортна

назва ООН

Isopropanol

14.3 Класи небезпеки під

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

11 / 12

час перевезення

14.4 Пакувальна група

14.5 Екологічна небезпека

ні

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

Морський транспорт

(IMDG/IMO)

14.1 ООН №

1219

14.2 Власна транспортна

назва ООН

ISOPROPANOL

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

14.4 Пакувальна група

14.5 Екологічна небезпека

ні

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

14.7 Транспортування у

великих кількостях згідно з

Додатком II конвенції

MARPOL 73/78 і кодексу

IBC

Непридатне

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство,

характерні для цієї речовини або суміші

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄC щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми

Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009

"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст фраз ризику

Дуже займистий.

Шкідливо при заковтуванні.

Спричиняє опіки.

Подразнююча дія на очі.

R36/38

Подразнююча дія на очі та шкіру.

Дуже токсично для водних організмів.

R51/53

Токсично для водних організмів, може викликати тривалі шкідливі

наслідки у водному середовищі.

Випари можуть викликати сонливість та запаморочення.

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225

Легкозаймиста рідина та випари.

H302

Шкідливо при заковтуванні.

H314

Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.

H318

Викликає важке ураження очей.

H319

Викликає важке подразнення очей.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

12 / 12

H336

Може викликати сонливість та запаморочення.

H400

Дуже токсично для водних організмів.

H411

Токсично для водних організмів із тривалимі наслідками.

H413

Може призводити до тривалих шкідливих наслідків для водних

організмів.

Повний текст інших скорочень

Підготовлено

Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та

1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї

версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних

та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для

безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не

може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки

конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що

використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі,

якщо інакше не зазначено у тексті.