Sevohale (previously known as Sevocalm)

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Sevohale (previously known as Sevocalm)
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Sevohale (previously known as Sevocalm)
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • Инхалационна анестезия
 • Терапевтични показания:
 • За индуциране и поддържане на анестезия.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/004199
 • Дата Оторизация:
 • 21-06-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/004199
 • Последна актуализация:
 • 24-02-2018

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5545

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

EMA/284074/2016

EMEA/V/C/004199

Резюме на EPAR за обществено ползване

Sevohale

sevoflurane

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Sevohale. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), за

да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. Документът

не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Sevohale.

За практическа информация относно употребата на Sevohale собствениците на животни или

животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или

фармацевт.

Какво представлява Sevohale и за какво се използва?

Sevohale е ВМП за обща анестезия, който се използва за предизвикване и поддържане на обща

анестезия (загуба на съзнание) при кучета. Съдържа активната субстанция севофлуран (sevoflurane).

Sevohale е „генеричен ВМП“. Това означава, че Sevohale е сходен с „референтния ВМП“ SevoFlo,

който вече е лицензиран в Европейския съюз (ЕС).

За повече информация вижте листовката.

Как се използва Sevohale?

Sevohale се предлага под формата на течност, която се превръща в пара при нагряване, и се отпуска

по лекарско предписание. Прилага се чрез използване на специализирано оборудване за анестезия,

което доставя пари от Sevohale като внимателно контролирана смес, която включва кислород. Кучето

вдишва тази газова смес, което го кара да изпадне в безсъзнание. За повече информация вижте

листовката.

Как действа Sevohale?

Когато кучето вдиша пара от Sevohale, активната субстанция севофлуран преминава от дробовете му

в кръвта, която го отнася до мозъка. В мозъка той стимулира рецепторите за гама-аминомаслената

киселина (ГАМК), вещество, което участва в понижаването на електрическата активност в мозъка.

С предходно име Sevocalm

Sevohale

EMA/284074/2016

Страница 2/2

Той също блокира рецепторите за глутамат, вещество, което повишава електрическата активност в

мозъка. Комбинацията от тези ефекти понижава активността в мозъка и по този начин предизвиква

безсъзнание.

Как е проучен Sevohale?

Не са необходими допълнителни проучвания, тъй като Sevohale е генеричен ВМП, който се прилага

чрез инхалиране и съдържа същата активна субстанция като референтния ВМП SevoFlo.

Какви са ползите и рисковете, свързани със Sevohale?

Тъй като Sevohale е генеричен ВМП, приема се, че ползите и рисковете са същите като при

референтния ВМП.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката за

Sevohale, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на животни или

животновъдите. Тъй като Sevohale е генеричен ВМП, предпазните мерки са същите като за

референтния ВМП.

Защо Sevohale е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Sevohale е сравним със SevoFlo. Следователно

CVMP счита, че както при SevoFlo, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча

Sevohale да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Sevohale:

На 21/06/2016 Европейската комисия издава лиценз за употреба на Sevocalm, валиден в

Европейския съюз. Името на медикамента бе променено на Sevohale на 29 юли 2016.

Пълният текст на EPAR за Sevohale може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече информация относно

третирането със Sevohale собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат

листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтния продукт също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста: aвгуст 2016 г.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Sevohale

течност за инхалация с пара, за кучета, 100% v/v севофлуран

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА

ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

IRELAND.

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Sevohale 100% v/v течност за инхалация с пара за кучета

sevoflurane

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

100% v/v sevoflurane

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За въвеждане и поддържане на анестезия.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към севофлуран или други

халогенирани анестетични средства.

Да не се използва при бременни и лактиращи кучки (вж. точка 12).

Да не се използва при кучета с известна или подозирана генетична предразположеност към

злокачествена хипертермия.

Да не се използва при кучета на възраст по-малко от 12 седмици.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Най-често съобщаваните неблагоприятни реакции, свързани с употребата на Sevohale, са

хипотензия,

последвана от тахипнея, мускулно напрежение, възбуда, апнея, мускулни потрепвания и

повръщане.

Севофлуранът причинява зависима от дозата респираторна депресия, поради което дишането

трябва внимателно да се наблюдава по време на анестезията със севофлуран и подаваната

концентрация на севофлуран съответно да се регулира.

Използването на някои видове анестетични схеми, включващи севофлуран, може да причини

брадикардия, която е обратима чрез антихолинергици.

Редки неблагоприятни реакции са неконтролирано движение на крайниците, гадене, саливация,

цианоза, преждевременни вентрикуларни контракции и високостепенна кардиопулмонална

депресия.

При употребата на севофлуран, както и при употребата на други халогенирани анестетични

агенти, може да се получат преходни покачвания на аспартат аминотрансферазата (AST),

аланин аминотрансферазата (ALT), лактат дехидрогеназата (LDH), билирубина и броя на

белите кръвни клетки.

Хипотензията по време на анестезията със севофлуран може да доведе до понижена бъбречна

перфузия.

Не може да се изключи възможността севофлуран да предизвика случаи на злокачествена

хипертермия при предразположени кучета.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Инхалаторно приложение.

Вдишвана концентрация:

Sevohale трябва да се прилага чрез изпарител, специално калибриран за употреба със

севофлуран, така че подаваната концентрация да може точно да се контролира. Sevohale не

съдържа стабилизатор и по никакъв начин не повлиява калибрирането или работата на тези

изпарители. Приложението на севофлуран трябва да се съобразява с индивидуалната реакция

на кучето.

Премедикация:

Необходимостта от премедикация и избора на такава са по преценка на ветеринарния лекар.

Преданестетичните дози на продуктите за премедикация могат да бъдат по-ниски отколкото

указаните върху техния етикет при употреба като единствено средство за медикация.

Въвеждане в анестезия:

За въвеждане в анестезия със севофлуран с маска се подават концентрации на севофлуран от 5

до 7% заедно с кислород, с което се предизвиква хирургична анестезия при здрави кучета.

Може да се очаква, че тези концентрации ще доведат до хирургична анестезия за 3 до 14

минути, като те могат да бъдат първоначално фиксирани или постепенно достигнати в

продължение на 1 до 2 минути. Употребата на продукти за премедикация не засяга

концентрацията на севофлуран, необходима за въвеждане в анестезия.

Поддържане на анестезия:

Севофлуранът може да се използва за поддържаща анестезия след въвеждане в анестезия със

севофлуран с маска или след въвеждане с инжекционни средства. Необходимата концентрация

на севофлуран за поддържане на анестезия е по-малка отколкото концентрацията за въвеждане.

Хирургичните нива на анестезия при здраво куче може да се поддържат с инхалационни

концентрации от 3,3 до 3,6% при наличие на премедикация. При липса на премедикация

инхалационните концентрации на севофлуран в границите от 3,7 до 3,8% ще предизвикат

хирургични нива на анестезия при здраво куче. Наличието на хирургическа стимулация може

да изисква покачване на концентрацията на севофлуран. Употребата на инжекционни

въвеждащи средства без премедикация има слаб ефект върху изискваните за поддържане

концентрации на севофлуран. Анестетичните режими, включващи премедикация с опиоид,

алфа-2-агонист, бензодиазепин или фенотиазин, ще позволят употребата на по-ниски

поддържащи концентрации на севофлуран.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за инхалаторно приложение, като се използва подходящ газов носител. Sevohale трябва да

се прилага чрез изпарител, специално калибриран за употреба на севофлуран, така че

подаваната концентрация да може точно да се контролира. Sevohale не съдържа стабилизатор и

не повлиява калибрирането или работата на тези изпарители.

Приложението на обща анестезия трябва да се съобразява с индивидуалната реакция на кучето.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Интравенозни анестетици:

Приложението на севофлуран е съвместимо с интравенозните барбитурати и пропофол.

Едновременното прилагане на тиопентал, обаче, може леко да повиши чувствителността към

предизвиканите от адреналин сърдечни аритмии.

Бензодиазепини и опиоиди:

Приложението на севофлуран е съвместимо с бензодиазепини и опиоиди, които обикновено се

използват във ветеринарната практика. Както и при други инхалационни анестетици,

Минималната Алвеоларна Концентрация (МАК) на севофлуран се понижава от

едновременното прилагане на бензодиазепини и опиоиди.

Фенотиазини и алфа-2-агонисти:

Севофлуранът е съвместим с фенотиазини и алфа-2-агонисти, които обикновено се използват

във

ветеринарната практика. Алфа-2-агонистите имат щадящ анестетичен ефект, ето защо и дозата

севофлуран трябва да бъде съответно намалена. Съществуват ограничени данни за ефектите на

по-силните алфа-2-агонисти (медетомидин и ромифидин) като средства за премедикация. Ето

защо те трябва да се използват предпазливо. Когато алфа-2-агонисти се използват със

севофлуран, може да се развие брадикардия. Брадикардията може да се овладее чрез

прилагането на антихолинергици.

Антихолинергици:

Проучвания с използване на севофлуран за анестетични протоколи, включващи атропин или

гликопиролат като средства за премедикация, показват, че тези антихолинергици са

съвместими със севофлуран при кучета.

При лабораторно проучване е установено, че употребата на анестетична схема с

ацепромазин/оксиморфон/тиопентал/севофлуран води до удължено възстановяване на всички

третирани кучета в сравнение с възстановяването на кучета, анестезирани единствено със

севофлуран.

Употребата на севофлуран с недеполяризиращи мускулни релаксанти не е оценена при кучета.

Употребата на севофлуран при хората обаче покачва както интензивността, така и

продължителността на невромускулната блокада, причинена от недеполяризиращи мускулни

релаксанти.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се съхранява при температури над 25 ºC.

Да не се замразява.

Да се пази бутилката плътно затворена.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикета.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта :

Халогенираните летливи анестетици могат да взаимодействат със сухи абсорбенти на

въглероден диоксид (CO

) до получаването на въглероден оксид (СО), който може да причини

повишени нива на карбоксихемоглобин при някои кучета. За да се сведе до минимум тази

реакция при затворени анестетични кръгове, Sevohale не трябва да се подава през смес от

натронкалк (калциев оксид и калиев или натриев хидроксид като изсушител и въглероден

диоксид като абсорбент) или през бариев хидроксид, оставен да изсъхне.

Екзотермичната реакция, която настъпва между севофлуран и CO

-абсорбентите, се засилва,

когато CO

-абсорбентът изсъхне, също както след продължително протичане на сух газ през

канистрите с CO

-абсорбент. При използване на изсъхнал CO

-абсорбент и севофлуран се

съобщават редки случаи на прекомерно топлообразуване, димене и/или възпламеняване в

апарата за анестезия. Необичайно намаляване на очакваната дълбочина на анестезия в

сравнение с втвърдяването на изпарителя може да бъде индикация за прекомерно нагряване на

канистъра с CO

-абсорбент.

Ако има съмнения, че CO

- абсорбентът може да е изсъхнал, той трябва да се смени. Цветният

индикатор на повечето CO

- абсорбенти не се променя непременно при изсъхване.

Следователно, липсата на значителна промяна в цвета не трябва да се приема като гаранция за

адекватна хидратация. CO

- абсорбентите трябва рутинно да се подменят независимо от

състоянието на цветния индикатор.

Когато севофлуран взаимодейства с натронкалк или бариев хидроксид, се получава 1,1,3,3,3-

пентафлуоро-2-(флуорометокси)пропен (C4H2F6O), известен още като Съединение А.

Реакцията с бариев хидроксид предизвиква образуване на по-голямо количество Съединение А

отколкото реакцията с натронкалк. В кръгова абсорбираща система неговата концентрация

нараства с покачване на концентрациите на севофлуран и с намаляване на нивата на потока на

свеж газ.

Установено е, че разпадането на севофлуран в натронкалк се покачва с температурата. Тъй като

реакцията на въглероден диоксид с абсорбенти е екзотермична, това температурно покачване

ще се определя от количествата абсорбиран въглероден диоксид, който на свой ред ще зависи

от потока на свеж газ в анестетичната кръгова система, метаболитното състояние на кучето и

вентилацията. Въпреки че при плъхове Съединение А е зависим от дозата нефротоксин,

механизмът на тази ренална токсичност не е известен. Трябва да се избягва продължителна

анестезия със слаб приток на севофлуран поради рисковете от натрупване на Съединение А.

По време на поддържане на анестезията, повишаването на концентрацията на севофлуран

причинява зависимо от дозата понижение на кръвното налягане. Поради слабата разтворимост

на севофлуран в кръвта тези хемодинамични промени може да се получат по-бързо отколкото

при други летливи анестетици. Артериалното кръвно налягане трябва да се следи на чести

интервали по време на анестезия със севофлуран. Трябва да има на разположение апаратура за

изкуствена вентилация, кислородно обогатяване и циркулаторна реанимация. Прекомерните

понижавания на кръвното налягане или респираторната депресия може да са свързани с

дълбочината на анестезията и може да се коригират чрез намаляване подаваната концентрация

на севофлуран. Слабата разтворимост на севофлуран улеснява бързото елиминиране чрез белия

дроб. Нефротоксичният потенциал на някои нестероидни противовъзпалителни продукти,

когато се използват в предоперативния период, може да се засили от случаи на хипотензия по

време на анестезията със севофлуран. За да се поддържа бъбречният кръвен поток по време на

анестезията със севофлуран при кучета, трябва да се избягват продължителни периоди на

хипотензия (средно артериално налягане под 60 mmHg).

Употребата на севофлуран с недеполяризиращи мускулни релаксанти не е оценена при кучета.

Употребата на севофлуран при хората обаче покачва, както интензивността, така и

продължителността на невромускулната блокада, причинена от недеполяризиращи мускулни

релаксанти.

Севофлуранът може да предизвика случай на злокачествена хипертермия при предразположени

кучета. Ако се развие злокачествена хипертермия, подаването на анестетика трябва незабавно

да се прекрати и да се приложи 100% кислород, като се използват чисти анестетични маркучи и

обдишващ балон . Веднага трябва да се назначи подходящо лечение.

Рискови или слаби кучета:

При стари и слаби кучета може да се наложи дозите севофлуран да се променят. Може да се

наложи необходимите за поддържане на анестезия дози да се намалят с приблизително 0,5%

при стари кучета (т.е. 2,8% до 3,1% при премедикирани стари кучета и 3,2 до 3,3% при

непремедикирани стари кучета). Ограниченият клиничен опит при прилагане на севофлуран на

кучета с бъбречна, чернодробна и сърдечно-съдова недостатъчност показва, че севофлуран

може безопасно да се прилага при тези условия. Все пак е препоръчително такива животни да

се наблюдават внимателно по време на анестезията със севофлуран.

Севофлуранът може да причини слабо покачване на вътречерепното налягане (ВЧН) при

условия

на нормокапния. При кучета с наранявания на главата или други условия, които ги излагат на

риск от повишено ВЧН, се препоръчва предизвикване на хипокапния чрез контролирана

хипервентилация (като начин за предотвратяване на изменения на ВЧН).

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация, тъй като безопасността на

ветеринарномедицинския продукт не е установена по време на бременност или лактация.

Съществува, обаче, ограничен клиничен опит от използване на севофлуран след въвеждане в

анестезия с пропофол при кучки, подложени на цезарово сечение, без да са открити

неблагоприятни

реакции нито при кучката, нито при кученцата. Прилага се само след преценка полза/риск от

отговорния ветеринарен лекар.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Предозирането на Sevohale може да причини дълбока респираторна депресия. Ето защо

дишането трябва да се следи внимателно и да се подпомага, когато е необходимо, с

допълнителен кислород и/или асистирана вентилация.

В случаи на тежка кардиопулмонална депресия прилагането на севофлуран трябва да се

прекрати, да се осигури наличието на отворен вентилационен път и да се започне асистирана

или контролирана вентилация с чист кислород. Сърдечно-съдовата депресия трябва да се

лекува с плазмени експандери, повишаващи кръвното налягане средства, антиаритмични

средства или други подходящи техники.

Поради слабата разтворимост на севофлуран в кръвта покачването на концентрацията може да

причини бързи хемодинамични промени (зависими от дозата спадания на кръвното налягане) в

сравнение с други летливи анестетици. Прекомерните спадове на кръвното налягане или

респираторната депресия могат да се коригират чрез намаляване или прекъсване на подаването

на севофлуран.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

За да се сведе до минимум излагането на изпарения на севофлуран, се препоръчва следното:

Когато е възможно, използвайте маншетна ендотрахеална тръба за прилагане на

Sevohale при поддържащата анестезия.

Избягвайте процедури с маска за продължително въвеждане и поддържане на обща

анестезия.

За да се избегне наслояването на анестетични пари, осигурете подходяща вентилация

или пречистващи (въздуха) системи в операционните и реанимационните зали,.

Всички пречистващи/всмукващи системи трябва да се поддържат старателно.

Бременни и кърмещи жени не трябва да имат никакъв контакт с продукта и трябва да

избягват операционните и реанимационните зали.

Sevohale трябва да се подава внимателно и незабавно да се отстранява всеки разлив.

Не вдишвайте директно парите.

Избягвайте контакт с устата.

Халогенираните анестетични агенти могат да причинят чернодробно увреждане. Това е

много рядко наблюдавана реакция на идиосинкразия след многократно експониране.

От гледна точка на опазване на околната среда, употребата на филтри с въглен и

пречистващи устройства се счита за добра практика.

Прякото попадане в очите може да причини леко дразнене. При попадне в очите, трябва да се

направи обилна промивка с вода в продължение на 15 минути. Ако дразненето продължи,

трябва да се потърси лекарска помощ.

При случаен контакт с кожата измийте засегнатия участък обилно с вода.

Симптомите на преекспониране (вдишване) на севофлуранови пари при хора включват

респираторна депресия, хипотензия, брадикардия, потръпване, гадене и главоболие. При поява

на тези симптоми човекът трябва да бъде отстранен от източника на излагане и трябва да се

потърси лекарска помощ.

Съвет към лекарите:

Поддържайте постоянен достъп на въздух и приложете симптоматично и поддържащо лечение.

13.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН

ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата

на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Само за ветеринарномедицинска употреба.

250 ml, тип III, кехлибарени стъклени бутилки с жълт пръстен на шийката на флакона,

запечатан с поли-пломбирана капачка и осигурен с PET фолио.

Картонена кутия, съдържаща 1 или 6 бутилки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

België/Belgique/Belgien

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tél/Tel: +353 91 841788

Luxembourg/Luxemburg

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tél/Tel: +353 91 841788

Република България

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Teл: +353 91 841788

Magyarország

Tolnagro Kft.

H-7100 Szekszárd,

Rákóczi u. 142-146.

+36 74 528 528

Česká republika

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Malta

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Danmark

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

DK-3480 Fredensborg

+45 48 48 43 17

Nederland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Deutschland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Norge

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

DK-3480 Fredensborg

+45 48 48 43 17

Eesti

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Österreich

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Ελλάδα

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Τηλ: + 353 91 841788

Polska

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel.: + 353 91 841788

España

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Portugal

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

France

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tél: + 353 91 841788

România

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Ireland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Slovenija

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Ísland

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Sími: + 353 91 841788

Slovenská republika

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Italia

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

Suomi/Finland

VET MEDIC ANIMAL HEALTH OY

PL 27, FI-13721 Parola, Finland

Puh/Tel: +358 3 630 3100

Κύπρος

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Τηλ: + 353 91 841788

Sverige

VM PHARMA AB

Box 45010, SE-104 30 Stockholm, Sweden

Tel: +358 3 630 3100

Latvija

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

United Kingdom

Chanelle Vet UK Ltd

1 High Street

Hungerford

Berkshire

RG17 0DN – UK

Tel: + 44 1488 680664

Lietuva

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

IE - Ireland

Tel: + 353 91 841788

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-5-2018

Sevohale (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Sevohale (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Sevohale (Active substance: sevoflurane) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3407 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4199/IB/3

Europe -DG Health and Food Safety