SEKURAL SOFT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SEKURAL SOFT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SEKURAL SOFT
  Литва
 • Език:
 • литовски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 101786E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

1 / 17

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas

SEKURAL SOFT

Produkto kodas

101786E

Cheminės medžiagos/mišinio

paskirtis

Skalbinių minkštiklis

Medžiagos tipas

Mišinys

Tik profesionaliems naudotojams.

Informacija apie produkto

skiedimą.

Apie skiedimą informacijos nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai

Skalbinių priežiūros pagalbinė priemonė (neputojanti). Naudoti

automatiniu būdu

Rekomenduojami naudojimo

apribojimai

Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė

Ecolab sp. z o.o.

ul. Opolska 114

31-323, Kraków, Lenkija +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)

DOK.pl@ecolab.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

+48 12 26 16 100 (08.00 - 16.00 CET)

Apsinuodijimų kontrolės ir

informacijos biuro telefono

numeris

(8-5) 236 2052, 8 687 53 378,

Sudarymo / koregavimo data

09.06.2017

Versija

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Odos ėsdinimas, 1A Kategorija

H314

Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija

H318

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai, 1 kategorija

H400

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai, 3 kategorija

H412

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

2 / 17

Šio produkto klasifikacija yra pagrįsta tik kraštutine jo pH verte (pagal galiojančius Europos

įstatymus).

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia

ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

Prevencija:

P273

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių

(veido) apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

P303 + P361 + P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):

nusivilkite visus užterštus drabužius.

Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

P305 + P351 + P338

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai

plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu

jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.

Toliau plauti akis.

P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ

KONTROLĖS IR INFORMACIJOS

BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

Didecildimetilamonio chloridas

formic acid

etilenglikolis

2.3 Kiti pavojai

Nemaišyti su balikliais ir kitais chloro turinčiais produktais – išsiskirs chloro dujos.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2 Mišiniai

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas

CAS Nr.

EB Nr.

REACH Nr.

KlasifikacijaREGLAMENTAS (EB) Nr.

1272/2008

Koncentracija

Didecildimetilamonio

chloridas

7173-51-5

230-525-2

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302

Odos ėsdinimas 1B kategorija; H314

>= 5 - < 10

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

3 / 17

01-2119945987-15

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai 2

kategorija; H411

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai 1

kategorija; H400

formic acid

64-18-6

200-579-1

01-2119491174-37

Note B Odos ėsdinimas 1A Kategorija;

H314

>= 5 - < 10

riebalų rūgščių etoksilatai

≤C15 ir ≤5EO

146340-15-0

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302

>= 2.5 - < 5

anijoninės aktyviosios

paviršiaus medžiagos

94095-35-9

302-242-5

Akių dirginimas 2 kategorija; H319

>= 2.5 - < 3

etilenglikolis

107-21-1

203-473-3

01-2119456816-28

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302

Specifinis toksiškumas konkrečiam

organui - kartotinis poveikis 2 kategorija;

H373

>= 1 - < 2.5

Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :

Propan-2-olis

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Degieji skysčiai 2 kategorija; H225

Akių dirginimas 2 kategorija; H319

Specifinis toksiškumas konkrečiam

organui - vienkartinis poveikis 3

kategorija; H336

>= 0.25 - < 0.5

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis

Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne

trumpiau kaip 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir

jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant

iškviesti gydytoją.

Patekus ant odos

Nedelsiant plauti gausiu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15

minučių. Jei prieinama, naudoti švelnų muilą. Prieš pakartotiną

naudojimą išskalbti užterštus drabužius. Kiekvieną kartą prieš

avint, kruopščiai išvalyti avalynę. Nedelsiant iškviesti gydytoją.

Prarijus

Praskalauti burną vandeniu. NESKATINTI vėmimo. Asmeniui,

neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Nedelsiant iškviesti gydytoją.

Įkvėpus

Išvesti į gryną orą. Simptominis gydymas. Atsiradus simptomams,

kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skirsnyje.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalingumą

Rizikos

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

4 / 17

Tinkamos gesinimo

priemonės

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro

gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo

priemonės

Nežinomas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro

metu

Neužsidegantis arba nedegus.

Pavojingi degimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga,

skirta gaisrininkams

: Naudoti asmens apsaugos priemones.

Papildoma informacija

: Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti

nuleidžiamas į nuotekas. Gaisro liekanos ir užterštas gaisro

gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių

reikalavimus. Gaisro ir sprogimo metu nekvėpuoti dūmais.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos

darbuotojams

Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Žmonėms laikytis atokiai ir prieš

vėją nuo išsiliejimų/nutekėjimų. Stengtis neįkvėpti, nepraryti ,

vengti patekimo ant odos ir į akis. Kai darbuotojai yra veikiami

koncentracijų, viršijančių poveikio ribas, jie privalo naudoti

atitinkamus atestuotus respiratorius. Užtikrinkite, kad išvalymo

darbus atlieka tik apmokyti personalo darbuotojai. Apie

apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.

Pagalbos teikėjams

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai,

atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir

netinkamas medžiagas.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo

priemonės

Saugoti nuo kontakto su dirvožemiu, paviršiniu ar gruntiniu

vandeniu.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros

Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Išsipylus,

likučius susemti ir surinkti panaudojant nedegias ir sugeriančias

medžiagas (pvz: smelį, gruntą , vermikulitą) ir patalpinti į atliekų

konteinerį (žiūrėti 13 skyrių).Likučius nuplauti vandeniu. Išsiliejus

dideliam medžiagos kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite

medžiagą ir tokiu būdu užtikrinkite, kad nuotėkis nepasieks

vandentakio.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

5 / 17

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Skubios pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo

rekomendacijos

Nenuryti. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. Naudoti tik

esant tinkamam vėdinimui. Po naudojimo kruopščiai nuplauti

rankas. Nemaišyti su balikliais ir kitais chloro turinčiais produktais

– išsiskirs chloro dujos.

Higienos priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.Nusivilkti

užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.Po

naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sąlygas kūno nuprausimui bei

akių praplovimui.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo

plotams ir talpykloms

Laikyti atokiau nuo stiprių šarmų.Laikyti vaikams neprieinamoje

vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti tinkamai

pažymėtuose konteineriuose

Sandėliavimo temperatūra

5 °C iki 40 °C

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo

atvejis (-ai)

Skalbinių priežiūros pagalbinė priemonė (neputojanti). Naudoti

automatiniu būdu

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai

CAS Nr.

Vertės tipas

(Ekspozicijos

forma)

Kontrolės parametrai

Pagrindas,

bazė

formic acid

64-18-6

IPRD

5 ppm

9 mg/m3

LT OEL

etilenglikolis

107-21-1

IPRD (Garų ir

aerozolio)

10 ppm

25 mg/m3

LT OEL

Papildoma

informacija

Oksiduojanti

Ši RD taikomas bendrai garų ir aerozolio koncentracijai.

TPRD (Garų ir

aerozolio)

20 ppm

50 mg/m3

LT OEL

Papildoma

informacija

Oksiduojanti

Ši RD taikomas bendrai garų ir aerozolio koncentracijai.

Propan-2-olis

67-63-0

IPRD

150 ppm

LT OEL

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

6 / 17

350 mg/m3

TPRD

250 ppm

600 mg/m3

LT OEL

DNEL

etilenglikolis

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Sąlytis su oda

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 106 mg/cm2

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 35 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo būdai: Sąlytis su oda

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 53 mg/cm2

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 7 mg/m3

Propan-2-olis

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Odos

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 888 mg/cm2

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 500 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo būdai: Odos

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 319 mg/cm2

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 89 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo būdai: Nurijimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 26 ppm

PNEC

etilenglikolis

Gėlasis vanduo

Vertė: 10 mg/l

Jūros vanduo

Vertė: 1 mg/l

Vanduo

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

7 / 17

Vertė: 10 mg/l

Gėlojo vandens nuosėdos

Vertė: 20.9 mg/kg

Vanduo

Vertė: 1995.5 mg/l

Dirvožemis

Vertė: 1.53 mg/kg

Propan-2-olis

Gėlasis vanduo

Vertė: 140.9 mg/l

Jūros vanduo

Vertė: 140.9 mg/l

Protarpinis naudojimas, išskyrimas

Vertė: 140.9 mg/l

Gėlasis vanduo

Vertė: 552 mg/kg

Jūros nuosėdos

Vertė: 552 mg/kg

Dirvožemis

Vertė: 28 mg/kg

Nuotekų valymo įrenginys

Vertė: 2251 mg/l

Oralinis

Vertė: 160 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Inžinerinės priemonės

Efektyvi ištraukiamosios ventiliacijos sistema. Ore palaikyti

koncentracijas, žemesnes nei reikalaujama pagal profesinio

poveikio standartus.

Asmens apsaugos priemonės

Higienos priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.Nusivilkti

užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.Po

naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sąlygas kūno nuprausimui bei

akių praplovimui.

Akių ir ( arba ) veido apsaugą

(EN 166)

Akiniai

Veido apsauginis skydas

Rankų apsauga (EN 374)

Rekomenduojama iprofilaktinė odos apsauga

Pirštinės

Butadiennitrilinis kaučiukas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

8 / 17

butilkaučiukas

Prasiskverbimo laikas: 1-4 valandos

Minimalus butilo gumos storis - 0.7 mm, nitrilo gumos - 0.4 mm

arba lygiavertis pakaitalas (patarimo kreipkitės į pirštinių gamintoją

ar platintoją).

Pirštinės turi būti šalinamos ir pakeičiamos kitomis, atsiradus jų

pažeidimo arba cheminių medžiagų prasiskverbimo požymiams.

Odos ir kūno apsaugos

priemonės (EN 14605)

Asmeninės apsauginės priemonės, susidedančios iš: tinkamų

apsauginių pirštinių, apsauginių akinių ir apsauginių drabužių

Kvėpavimo organų apsauga

(EN 143, 14387)

Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės,

nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą

kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus

(89/656/EEC, 89/686/EEC ), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo

rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti

techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei

darbo organizavimo procedūromis.

Poveikio aplinkai kontrolė

Bendroji pagalba

: Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

: skystas

Spalva

: šviesiai žalia

Kvapas

: Kvepalai, aromatinės medžiagos

1.4 - 1.8, 100 %

Pliūpsnio temperatūra

Netaikomas

Kvapo atsiradimo slenkstis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Lydimosi/užšalimo

temperatūra

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra

ir virimo temperatūros

intervalas,

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Garavimo greitis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Degumas (kietų medžiagų,

dujų)

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Viršutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Žemutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Garų slėgis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis garų tankis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis tankis

1.006 - 1.01

Tirpumas vandenyje

tirpus

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

9 / 17

Tirpumas kituose tirpikliuose

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas:

n-oktanolis/vanduo

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Savaiminio užsidegimo

temperatūra

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Terminis skilimas

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Kinematinė klampa

49.692 mm2/s (40 °C)

Sprogstamosios

(sprogiosios) savybės

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

9.2 Kita informacija

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nemaišyti su balikliais ir kitais chloro turinčiais produktais – išsiskirs chloro dujos.

10.4 Vengtinos sąlygos

Nežinomas.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Bazės

Metalai

Organinės medžiagos

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus

poveikio būdus

Įkvėpimas, Patekimas į akis, Sąlytis su oda

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

10 / 17

Produktas

Ūmus toksiškumas prarijus

: Ūmaus toksiškumo įvertis : > 2,000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba)

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas

akims ir (arba) akių

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos

jautrinimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kancerogeniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis

lytinėms ląstelėms

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Komponentai

Ūmus toksiškumas prarijus

: Didecildimetilamonio chloridas

LD50 Žiurkė: 1,150 mg/kg

riebalų rūgščių etoksilatai ≤C15 ir ≤5EO

LD50 Žiurkė: 300 mg/kg

Propan-2-olis

LD50 Žiurkė: 5,840 mg/kg

Komponentai

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: Propan-2-olis

4 h LC50 Žiurkė: 30 mg/l

Komponentai

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: Didecildimetilamonio chloridas

LD50 Triušis: 2,930 mg/kg

riebalų rūgščių etoksilatai ≤C15 ir ≤5EO

LD50 Žiurkė: 2,000 mg/kg

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

11 / 17

etilenglikolis

LD50 Triušis: 10,600 mg/kg

Propan-2-olis

LD50 Triušis: 12,870 mg/kg

Potencialus poveikis sveikatai

Akys

Smarkiai pažeidžia akis.

Sukelia stiprų odos nudegimą.

Nurijimas

Sukelia virškinamojo trakto nudegimą.

Įkvėpimas

Gali sukelti nosies, gerklės ir plaučių dirginimą.

Lėtinė ekspozicija

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Patirtis su poveikiu žmogui

Patekimas į akis

Paraudimas, Skausmas, Korozija

Sąlytis su oda

Paraudimas, Skausmas, Korozija

Nurijimas

Korozija, Pilvo skausmas

Įkvėpimas

Kvėpavimo takų dirginimas, Kosulys

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Ekotoksiškumas

Poveikis aplinkai

Labai toksiška vandens organizmams. Kenksminga vandens

organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Produktas

Toksiškumas žuvims

: Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: Neturima duomenų

Toksiškumas jūros

dumbliams

: Neturima duomenų

Komponentai

Toksiškumas žuvims

: Didecildimetilamonio chloridas

96 h LC50 Žuvys: 1 mg/l

formic acid

96 h LC50: > 100 mg/l

etilenglikolis

96 h LC50: 72,860 mg/l

Propan-2-olis

96 h LC50 Pimephales promelas (Bukagalvė rainė): 9,640 mg/l

Komponentai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

12 / 17

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: etilenglikolis

48 h EC50: > 100 mg/l

Propan-2-olis

LC50 Daphnia magna (Dafnija ): > 10,000 mg/l

Komponentai

Toksiškumas jūros

dumbliams

: riebalų rūgščių etoksilatai ≤C15 ir ≤5EO

72 h LC50: > 1 mg/l

anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos

72 h EC50: 3.1 mg/l

etilenglikolis

96 h EC50: 6,500 mg/l

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas

Biologinis skaidomumas

: Produkto sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra

biologiškai skylančios pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl

ploviklių reikalavimus.

Komponentai

Biologinis skaidomumas

Didecildimetilamonio chloridas

Rezultatas: Pašalinami iš vandens aplinkos

formic acid

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

riebalų rūgščių etoksilatai ≤C15 ir ≤5EO

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

etilenglikolis

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

Propan-2-olis

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas

Vertinimas

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi

patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba

labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai

koncentracija yra 0.1% arba didesnė.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

13 / 17

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Neturima duomenų

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus.Atliekų kodus turi

suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

: Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar

gruntą. Kur įmanoma perdirbimui teikiama pirmenybė nei šalinimui

ar deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių

taisyklių reikalavimus. Šalinti atliekas įteisintame atliekų šalinimo

įrenginyje.

Užterštos pakuotės

: Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščios pakuotės perdirbimui

arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo

vietą. Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės. Utilizuoti pagal

vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

Atliekų kodo parinkimo gairės

: Organinių atliekų sudėtyje yra pavojingų medžiagų. Jeigu šis

produktas naudojamas bet kokiuose tolimesniuose procesuose,

galutinis naudotojas privalo iš naujo apibrėžti ir priskirti labiausiai

tinkantį Europos atliekų sąrašo kodą. Atliekų turėtojui tenka

atsakomybė įvertinti toksines ir fizines susidariusios medžiagos

savybes, kad būtų galima tinkamai identifikuoti atliekas ir numatyti

jų šalinimo būdus, kaip to reikalauja atitinkami Europos (ES

direktyva 2008/98/EB) ir nacionaliniai teisės aktai.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir

žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

Sausumos transportas

(ADR/ADN/RID)

14.1 JT numeris

3265

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.

(skruzdžių rūgštis, Alkyl ammonium chloride)

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

14.4 Pakuotės grupė

14.5 Pavojus aplinkai

taip

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Niekas

Oro transportas (IATA)

14.1 JT numeris

3265

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

14 / 17

(skruzdžių rūgštis, Alkyl ammonium chloride)

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

14.4 Pakuotės grupė

14.5 Pavojus aplinkai

taip

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Niekas

Jūrų transportas

(IMDG/IMO)

14.1 JT numeris

3265

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

(skruzdžių rūgštis, Alkyl ammonium chloride)

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

14.4 Pakuotės grupė

14.5 Pavojus aplinkai

taip

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Niekas

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

Netaikomas

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

pagal Ploviklių Reglamentą

EB 648/2004

mažiau kaip 5 %: Nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, Muilo

Kiti komponentai: Kvapai

Konservantai:

Didecildimetilamonio chloridas

Alergenai:

Butylphenyl Methylpropional

Linalool

Vidaus reglamentavimas

Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Procedūra, pasitelkta klasifikacijai nustatyti

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikacija

Pagrindimas

Odos ėsdinimas 1A, H314

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Smarkus akių pažeidimas 1, H318

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai 1, H400

Skaičiavimo metodas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

15 / 17

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai 3, H412

Skaičiavimo metodas

Pilnas H teiginių tekstas

H225

Labai degūs skystis ir garai.

H302

Kenksminga prarijus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H373

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl.

„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland

Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl.

„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“);

AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija

(angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo,

ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas,

mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas;

DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų

agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku;

ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos

cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku;

GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio

tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti

supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali

slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų

cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių

kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas

(Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių

medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė

50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo

iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio

koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio

greičiui

nepastebėta;

NZIoC

Naujosios

Zelandijos

cheminių

medžiagų

sąrašas;

OECD

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS

- Cheminės saugos ir taršos

prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų

Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis;

REACH

Europos

parlamento

Tarybos

reglamentas

(EB)

1907/2006

dėl

cheminių

medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų

krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra;

SDS - Saugos duomenų lapas; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų

medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN

- Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Parengtas

Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1

milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0.1 = 1 dešimtoji ir 0.001 = 1 tūkstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai

šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo

sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

16 / 17

naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę medžiagą,

preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su specifine

medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis medžiagomis,

arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

PRIEDAS: POVEIKIO SCENARIJAI

„DPD+“ medžiagos

:

Toliau išvardintos medžiagos yra pagrindinės medžiagos, kurios įtraultos į mišinių poveikio

scenarijų pagal „DPD+“ taisyklę:

Medžiagos

įvedimo būdas

Medžiaga

CAS Nr.

EINECS Nr.

Nurijimas

formic acid

64-18-6

200-579-1

Įkvėpimas

formic acid

64-18-6

200-579-1

Odos

formic acid

64-18-6

200-579-1

Akys

formic acid

64-18-6

200-579-1

vandens aplinka

Nepagrindinė medžiaga

„DPD+“ medžiagų fizikinės savybės

Medžiaga

Garų slėgis

Tirpumas

vandenyje

Pow

Molinė masė

formic acid

42.71 hPa

0.008 g/l

46.03 g/mol

Norint apskaičiuoti, ar jūsų galutinių gamybos ciklų sąlygos ir rizikos valdymo priemonės yra

saugios, prašome savo rizikos koeficientą nustatyti toliau nurodytu svetainės adresu:

www.ecetoc.org/tra

Trumpasis poveikio

scenarijaus pavadinimas

Skalbinių priežiūros pagalbinė priemonė (neputojanti).

Naudoti automatiniu būdu

Naudokite deskriptorius

Pagrindinės vartotojų grupės

Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba

preparatuose pramonės gamybos vietose

Galutinio naudojimo sektoriai

SU3: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių

arba preparatuose pramonės gamybos vietose

Procesų kategorijos

PROC2: Naudojama uždarose tęstinio proceso sistemose,

poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

SEKURAL SOFT

101786E

17 / 17

PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba)

iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam

specialiai pritaikytoje vietoje

Produkto kategorijos

PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

Išleidimo į aplinką kategorija

ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės,

naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios

sudedamosios gaminių dalimis