SEKURAL SOFT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SEKURAL SOFT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SEKURAL SOFT
  Естония
 • Език:
 • естонски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 101786E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SEKURAL SOFT

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aine/valmistise nimetus

SEKURAL SOFT

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II (453/2010) - Euroopa

:

1.1 Tootetähis

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Määratud kasutusalad

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Toote kood

:

Vastunäidustatud kasutusalad

1.4 Hädaabitelefoni number

Riiklik konsultatiivorgan/Mürgistuskeskus

Pesu käsitsemist hõlbustav (gaase mittetekitav) vahend. Automaatprotsess

Pole teada.

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, LV-1058

Latvia

tel: +371 67063770

email: ilze.stalevska@ecolab.com

:

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

Mürgistusteabekeskus 16662

101786E

Aine/valmistise kasutusala

:

Pesuloputusvahend

Toode on ainult professionaalseks kasutamiseks

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

+37167063770 (Tööaeg 8.30 kuni 17.30)

Versioon

: 1

Klassifikatsioon

C; R35

R52/53

Toote klassifikatsioon põhineb selle pH väärtusel (vastavalt hetkel kehtivale

Euroopa seadusandlusele)

:

:

Inimese terviseohud

Põhjustab tugevat söövitust.

:

Keskkonnaohud

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat

toimet.

Vaata punkti 11 tervisemõjude ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.

Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele 1272/2008 [CLP/GHS]

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toote määratlemine

:

Segu

Ülalmainitud R- või H-lausete täisteksti vt 16. jagu.

Klassifitseerimine vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ [DPD]

Toode on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele.

2.2 Märgistuselemendid

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1, H314

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

1/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

:

Teised ohud, mis ei

kajastu klassifikatsioonis

Läbiuurimata mürgisusega koostisaine(te)st koosneva segu protsendimäär: 2.5%

Läbiuurimata vesikeskkonna ohuga koostisaine(te)st koosneva segu protsendimäär:

2.5%

Tundmatu toksilisusega

koostisained

:

Tundmatu

ökotoksilisusega

koostisained

:

Ohu piktogrammid

:

Tunnussõna

:

Ohulaused

:

Vältimine

:

Hoiatuslaused

Reageerimine

:

Ettevaatust

P280 - Kanda kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kõik

saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või duši all.

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui

neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

2.3 Muud ohud

Sisaldab

:

Mitterakendatav.

Didetsüüldimetüül ammoonium kloriid

sipelghape

anioonsed pindaktiivsed ained

H332

Sissehingamisel kahjulik.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Identifitseerijad

67/548/EMÜ

Toote/koostisosa

nimi

%

Tüüp

Määrus (EÜ) nr

1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon

Didetsüüldimetüül

ammoonium kloriid

EÜ: 230-525-2

CAS: 7173-51-5

Indeks: 612-131-00-6

5 - <7

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

sipelghape

REACH #:

01-2119491174-37

EÜ: 200-579-1

CAS: 64-18-6

Indeks: 607-001-00-0

2 - <10

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

rasvalkoholi

etoksülaadid=/< c15

and =/< 5eo

CAS: 146340-15-0

3 - <7

Xn; R22

N; R51/53

Acute Tox. 4, H302

anioonsed

pindaktiivsed ained

EÜ: 302-242-5

CAS: 94095-35-9

1 - <5

Xi; R38

Skin Irrit. 2, H315

etüleenglükool

REACH #:

01-2119456816-28

EÜ: 203-473-3

CAS: 107-21-1

<25

Xn; R22

Acute Tox. 4, H302

Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

Segud

3.2

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

2/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Kättesaadavad töökeskkonna piirnormid on loetletud punktis 8.

Puuduvad sellised koostisosad või lisandid, mida hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates

kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks ja vajaksid seetõttu käesolevas punktis

käsitlemist.

[1] Tervise- või keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine

[2] Töökeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

[3] Aine vastab PBT kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[4] Aine vastab vPvB kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[5] Võrdväärse ohuteguriga aine

Tüüp

Vaata punkti 16, kus

eespool nimetud R-

lausete täielik tekst

on ära toodud.

Ülalmainitud H-lausete

täisteksti vt 16. jagu.

Indeks: 603-027-00-1

Loputada suud veega. Eemaldada suus olevad kunsthambad. Kui materjali alla

neelati ja kannatanu on teadvusel, anda talle väikestes kogustes vett juua. Vee

andmine lõpetada kohe, kui kannatu tunneb end halvasti, sest oksendamine võib

olla ohtlik. Mitte esile kutsuda oksendamist välja arvatud medtöötaja nõudel.

Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et okse ei satuks kopsudesse. Kemikaali

söövitusi peab viivitamatult ravima arst. Teadvuseta isikule ei või kunagi midagi

anda suu kaudu. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult

arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu

krae, lips, vöörihm või värvel. Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada

mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Viivitamatult kutsuda

arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse või arstile.

Naha kokkupuude

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega, hoides samal ajal mõlemat silmalaugu

lahti. Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need eemaldada. Jätkata loputamist

vähemalt 15 minutit. Kemikaali söövitusi peab viivitamatult ravima arst.

Viivitamatult kutsuda arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse või arstile.

Reostatud nahka pesta seebi ja veega. Eemaldada saastatud rõivad ja jalatsid.

Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Kemikaali söövitusi peab viivitamatult

ravima arst. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Põhjalikult puhasta

jalanõud enne korduvkasutamist. Viivitamatult kutsuda arstiabi. Helistada

mürgistuskeskusse või arstile.

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse,

mis võimaldab kergesti hingata. Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab

päästemeeskonna liige kandma vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Kui

kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, tuleb

teostada kunstlikku hingamist või hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt.

Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida

hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu krae, lips,

vöörihm või värvel. Tulekahju korral võib toote laguproduktide sissehingamise

sümptoomid ilmneda hiljem. Viivitamatult kutsuda arstiabi. Helistada

mürgistuskeskusse või arstile.

Allaneelamine

Sissehingamine

Kokkupuude silmadega

:

:

:

:

Esmaabitöötajate kaitse

:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab päästemeeskonna liige kandma

vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Saastatud riietus uhutakse põhjalikult

veega puhtaks enne seljast võtmist, või kasutatakse saastatud riietuse

seljastvõtmiseks kaitsekindaid.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

3/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

4. JAGU: Esmaabimeetmed

Juhised arstidele

Tulekahju korral võib toote laguproduktide sissehingamise sümptoomid ilmneda

hiljem.

:

Eritoimingud

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Sissehingamisel kahjulik. Võib vabaneda gaas, aur või tolm, mis on

hingamiselunditele väga ärritav või sööbiv. Laguproduktid võivad põhjustada

terviseohtu. Tõsiseid tagajärgi saab peale kokkupuudet pidurdada .

Sööbiv seedeelunditele. Põhjustab söövitust. Võib põhjustada suu, kurgu ja mao

söövitust.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Põhjustab tugevat söövitust.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

:

Kokkupuude silmadega

Liigse kokkupuute tunnused/sümptoomid

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

hingamisteede ärritus

köhimine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

Valud kõhus

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

punetus

võivad tekkida villid

:

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu

vesistamine

punetus

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ei vaja eriravi.

:

Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära

kõik inimesed. Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva

väljaõppeta.

Ohtlikud põlemisproduktid

Aine või segu ohud

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

süsinikdioksiid

süsinikmonooksiid

lämmastikoksiidid

halogeenitud ühendid

Tules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja konteiner võib lõhkeda.

***In case of fire, use water spray (fog), foam, dry chemical, or CO

.***

5.1 Tulekustutusvahendid

:

:

Pole teada.

Sobivad kustutusvahendid

:

Sobimatud

kustutusvahendid

:

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Erilised ettevaatusabinõud

tuletõrjujatele

:

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

4/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

Tuletõrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud näokaitsega

autonoomset suruõhuhingamisaparaati (SCBA).

Erikaitsevahendeid

tuletõrjujatele

:

6.2 Keskkonnakaitse

meetmed

Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Läheneda mahavoolule pealttuule poolt. Vältida sattumist

kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud ruumidesse. Pesta

mahavoolanud aine heitvee puhastusseadmesse või toimida järgnevalt. Korjata ja

koguda mahavool koos mittepõleva absorbendiga, näit. liiv, muld, vermikuliit,

diatomiitmuld ja panna konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele

eeskirjadele. Mahavoolanud materjali võib neutraliseerida naatriumkarbonaadi,

naatriumvesinikkarbonaadi või naatriumhüdroksüüdiga. Saastunud absorbent võib

olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode.

Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi,

kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või

õhu reostuse).

Suur mahavool

:

Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Lahjendada veega ja kuivatada lapiga, kui on vees lahustuv. Teisel

juhul, või kui on vees mittelahustuv, adsorbeerida inertse kuiva materjaliga ja panna

sobivasse jäätmekonteinerisse.

Väike mahavool

:

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonalile

:

Päästetöötajatele

:

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Püüdke vältida

mahavoolanud materjali puutumist või sellest läbi kõndimist. Mitte sisse hingata

auru või udu. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral

kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne kaitsevarustus.

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja

ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

:

:

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed

:

Nõuanne üldise

töökeskkonna hügieeni

kohta

:

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Mitte lasta silmadesse

ega nahale ega riietusele. Mitte sisse hingata auru või udu. Mitte allaneelata.

Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda

sobivat respiraatormaski. Hoida originaalpakendis või tunnustatud muust sobivast

materjalist pakendis ning hoida pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt suletuna.

Vältida kokkupuudet leelistega.

Töötajad peavad peavad pesema nägu ja käsi enne söömist, joomist ja suitsetamist.

Täiendavat teavet hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

5/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Hoida järgmises temperatuurivahemikus: 5 kuni 40°C (41 kuni 104°F). Hoida

vastavuses kohalike eeskirjadega. Hoida originaalpakendis, kaitstuna

päikesekiirguse eest, kuivas, jahedas ja hästiventileeritud kohas, eemal

mittekokkusobivatest materjalidest (vaata Punkti 10), toiduainetest ja joogist. Hoida

leelistest eraldi. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis

kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke vältimiseks

hoida püstiasendis. Mitte panna märgistamata konteinerite sisse.

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

7.2 Ohutu ladustamise

tingimused, sealhulgas

sobimatud

ladustamistingimused

7.3 Erikasutus

:

Soovitused

:

Tööstusesektorile

eriomased lahendused

:

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Käte kaitsmine

(EN 374)

Äärmiselt soovitatav : Kindad - butüülkummi , nitriilkummi ( Läbimurde aeg: 1-4

tundi ) .

Äärmiselt soovitatav : Kaitseprillid, näomask või muu terve näo kaitse

Silmade/näo kaitsmine

(EN 166)

:

:

Nahakaitsmine

Asjakohane tehniline

kontroll

:

Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Kasutada suletud protsessi,

kohtväljatõmmet või teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuude õhus

olevate saasteainetega allpool ükskõik milliseid soovitatud või kehtestatud

piirnorme.

Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist

ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul.

Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid.

Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja

hädaabidušid on töökoha läheduses.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Hügieenimeetmed

:

DNEL ei ole segule kättesaadav.

Arvutuslikud toimivad sisaldused

PNEC ei ole segule kättesaadav.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tuletatud toimivad tasemed

Isikukaitsemeetmed

Toote/koostisosa nimi

Kokkupuute piirväärtused

Töökeskkonna piirnormid

sipelghape

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

PIIRNORM: 9 mg/m³ 8 tundi.

PIIRNORM: 5 ppm 8 tundi.

etüleenglükool

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007). Absorbeeruv läbi naha.

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 104 mg/m³ 15 minutid.

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 40 ppm 15 minutid.

PIIRNORM: 52 mg/m³ 8 tundi.

PIIRNORM: 20 ppm 8 tundi.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

6/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat õhku puhastavat või suruõhu

respiraatormaski, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Kaitsemaski valik peab

põhinema teadaolevatele ja oodatavatele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele

ja väljavalitud kaitsemaski ohutule töötamise vahemikule.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

:

Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui

hakatakse toodet käitlema.

:

Kokkupuudete ohjamine

keskkonnas

:

Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda

nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib

osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste

muudatuste sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.

Keha kaitse

(EN 14605)

:

Muu nahakaitse

Termiline oht

:

Vastavad jalatsid ja täiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

ülesannet täidetakse ja milliseid ohte see hõlmab ning spetsialist peab need enne

selle toote käitlemist heaks kiitma.

Mitterakendatav.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

Füüsikaline olek

Sulamispunkt/külmumispunkt

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Aururõhk

Suhteline tihedus

Auru tihedus

Lahustuvus(ed)

Vedelik.

1.006 kuni 1.01

Kergesti lahustuv järgmistes materjalides: külmas vees ja kuumas vees.

Lõhnaaine taoline.

Lõhn

pH

Roheline. [Hele]

Värvus

Aurustumiskiirus

Isesüttimistemperatuur

Leekpunkt

> 100°C

1.4 kuni 1.8 [Konts. (% mass / massi kohta): 100%]

Viskoossus

Dünaamiline (toatemperatuur): 50 mPa·s

Lõhna künnis

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

Lõhkeomadused

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ei ühtki.

Oksüdeerivad omadused

:

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

9.2 Muu teave

Põlemisaeg

Põlemiskiirus

:

:

Lagunemistemperatuur

:

Lisateave puudub.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Mitterakendatav.

Ülemised/alumised süttivus-

või plahvatuspiirid

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

7/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

10.6 Ohtlikud lagusaadused

10.4 Tingimused, mida

tuleb vältida

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Tavalistes kasutus- ja hoiutingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.

Toode on püsiv.

10.2 Keemiline stabiilsus

:

:

:

10.5 Kokkusobimatud

materjalid

:

10.3 Ohtlike reaktsioonide

võimalikkus

:

Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

:

Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed

testiandmed pole kättesaadavad.

Väga reageerimisvõimeline või kokkusobimatu järgmiste materjalidega: leelised.

Reaktiivne või kokkusobimatu järgmiste materjalidega: orgaanilised ained.

Vähesel määral reaktiivne või kokkusobimatu järgmiste materjalidega: metallid.

Mittereaktiivne või sobiv järgmiste materjalidega: happed ja niiskus.

Akuutne toksilisus

Didetsüüldimetüül

ammoonium kloriid

LC50 Sissehingamine Tolmud

ja udud

Rott

0.07 mg/l

4 tundi

LD50 Nahaline

Küülik

2930 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

1150 mg/kg

rasvalkoholi etoksülaadid=/

< c15 and =/< 5eo

LD50 Nahaline

Rott

>2000 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

>300 mg/kg

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Liik

Annus

Kokkupuude

Ärritus/söövitus

etüleenglükool

Silmad - Nõrk ärritaja

Küülik

24 tundi 500

milligrams

Silmad - Nõrk ärritaja

Küülik

1 tundi 100

milligrams

Silmad - Mõõdukas ärritaja

Küülik

6 tundi 1440

milligrams

Nahk - Nõrk ärritaja

Küülik

milligrams

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Tulemus

Kokkupuude

Vaatlus

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Sensibilisaator

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Liik

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Ägeda mürgituse hinnangud

Suuline

6614.2 mg/kg

Sissehingamine (tolmud ja udud)

1.057 mg/l

Teekond

ATE väärtus

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

8/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Sissehingamisel kahjulik. Võib vabaneda gaas, aur või tolm, mis on

hingamiselunditele väga ärritav või sööbiv. Laguproduktid võivad põhjustada

terviseohtu. Tõsiseid tagajärgi saab peale kokkupuudet pidurdada .

Sööbiv seedeelunditele. Põhjustab söövitust. Võib põhjustada suu, kurgu ja mao

söövitust.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Põhjustab tugevat söövitust.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

:

Kokkupuude silmadega

Kantserogeensus

Mutageensus

Teratogeensus

Reproduktiivtoksilisus

Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste karakteristikutega seotud sümptomid

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

Valud kõhus

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

punetus

võivad tekkida villid

:

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu

vesistamine

punetus

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude

Hingamiskahjustus

Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju

Lühiajaline kokkupuude

Pikaajaline kokkupuude

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

9/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Üldine

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kantserogeensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Mutageensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teratogeensus

:

Arenguhäired

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toime viljakusele

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Muu teave

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

LogP

ow

BCF

Võimalik

12.3 Bioakumulatsioon

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toote/koostisosa nimi

sipelghape

-0.54

madal

etüleenglükool

-1.36

madal

12.1 Toksilisus

Didetsüüldimetüül

ammoonium kloriid

Akuutne(äge) LC50 <1 mg/l

Kala

96 tundi

sipelghape

Akuutne(äge) LC50 >100 mg/l

Kala

96 tundi

rasvalkoholi etoksülaadid=/<

c15 and =/< 5eo

Akuutne(äge) LC50 >1 mg/l

Veetaimed

72 tundi

etüleenglükool

Akuutne(äge) LC50 8050 mg/l

Kala

96 tundi

Toote/koostisosa nimi

Liik

Tulemus

Kokkupuude

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Kokkuvõte/järeldus

:

Happeliste või aluseliste ainete kallamisel kanalisatsiooni peab veenduma, et

heitvee pH väärtus jääb vahemikku 6 - 10, sest nimetatud väärtustest erinev pH

tase võib kahjustada kanalisatsioonitorusid ja -seadmeid. Juhinduda kohalikest

jäätmekäitluse eeskirjadest. Vastavalt EU puhastusvahendite kohustuslikule

standardile 82/242/EEC (mitte-ioonsed koostisosad) ja 82/243/EEC (anioonsed

koostisossad) on tootes sisalduvad koostisosad biolagunduvad vähemalt 90%

ulatuses. ***Removability: The total of the organic components is removed in

sewage treatment plants to the extent of >80%.***

PBT

:

Mitterakendatav.

vPvB

:

Mitterakendatav.

12.4 Liikuvus pinnases

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

:

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Pinnas/Vesi

jaotuskoefitsient (K

OC

)

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Liikuvus

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

10/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

Euroopa jäätmenimistu (EWC)

Jah.

Ohtlikud jäätmed

:

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Suurt kogust jäätmejääke ei

tohi kõrvaldada kanalisatsiooni kaudu, vaid töödelda sobivas heitvee

töötluskeskuses. Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise

litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide

kõrvaldamine peab alati vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse

õigusaktidele ning kõigile kohaliku omavalitsuse nõuetele. Vältida mahavoolanud

materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse,

kraavidesse ja kanalisatsiooni.

:

Kõrvaldusmeetodid

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Pakkimine

Jäätmekood

Jäätmete tähistus

Kõrvaldusmeetodid

:

Erilised ettevaatusabinõud

:

20 01 29*

ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda

tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse

konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Vältida

mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

SÖÖBIV VEDELIK,

HAPPELINE,

ORGAANILINE, N.O.

S. (Sipelghape, Alküül

ammoonium kloriid)

CORROSIVE LIQUID,

ACIDIC, ORGANIC, N.

O.S. (Formic acid,

Alkyl ammonium

chloride).

Corrosive liquid,

acidic, organic, n.o.s.

(Formic acid, Alkyl

ammonium chloride)

UN3265

SÖÖBIV VEDELIK,

HAPPELINE,

ORGAANILINE, N.O.

S. (Sipelghape, Alküül

ammoonium kloriid)

UN3265

UN3265

UN3265

14. JAGU: Veonõuded

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 ÜRO number

(UN number)

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

14.3 Transpordi

ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

ADN/ADNR

14.5

Keskkonnaohud

14.6

Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ühtki.

Ei ühtki.

None.

None.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

11/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

14. JAGU: Veonõuded

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

:

Mitterakendatav.

Muud EL õigusaktid

Mitterakendatav.

XVII lisa - Teatud ohtlike

ainete, segude ja toodete

tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud

:

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

15.2 Kemikaaliohutuse

hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

Väga ohtlikud ained

:

Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.

<5% mitteioonsed pindaktiivsed ained, seep

sisaldab säilitusaineid / konservante: (Didecyldimonium Chloride)

Sisaldab lõhnaained: (Butylphenyl Methylpropional, Linalool)

Koostisainete deklareerimine vastavalt puhastusvahendite regulatsioonile 648/2004/EC:

Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

16. JAGU: Muu teave

Lühendid ja akronüümid

:

ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Ägeda toksilisuse hinnang

BCF = Biokontsentratsiooni faktor

CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr

1272/2008]

Tuletatud mittetoimiv tase

DPD = Ohtlike valmististe direktiiv [1999/45/EC]

EC = Euroopa Komisjon

EUH-lause = CLP eriohulause

IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon

IBC = hulgikauba vahekonteiner

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm

MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks

laevadelt, muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)

LPK = Lubatud piirkontsentratsioon

PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

REACH = Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise

määrus [EÜ määrus nr 1907/2006]

RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe

REACH # = REACH registreerimisnumber

vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

12/13

27 Juuni 2013

SEKURAL SOFT

16. JAGU: Muu teave

27 Juuni 2013

Trükkimiskuupäev

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

Versioon

Eelpool toodud teavet peetakse õigeks lähtuvalt valemist, mida on toote valmistamiseks kasutanud toote

päritoluriik. Kuna andmed, standardid ja regulatsioonid võivad muutuda ning kasutamistingimused ja

käsitsemine on väljaspool meie kontrolli, siis PUUDUB GARANTII, OTSENE JA KAUDNE, MIS PUUDUTAB

SELLE INFORMATSIOONI TÄIELIKKUST VÕI JÄTKUVAT TÄPSUST.

Märkus lugejale

Eelmise väljaande kuupäev

:

:

:

:

Lühendatud R-lausete

täistekst

:

R22- Kahjulik allaneelamisel.

R34- Põhjustab söövitust.

R35- Põhjustab tugevat söövitust.

R38- Ärritab nahka.

R50- Väga mürgine veeorganismidele.

R51/53- Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda

kahjustavat toimet.

R52/53- Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda

kahjustavat toimet.

C - Söövitav

Xn - Kahjulik

Xi - Ärritav

N - Keskkonnaohtlik

:

Klassifikatsioonide [DSD/

DPD] täistekst

27 Juuni 2013

Varasem kinnitus puudub

Lühendatud H-lausete

täistekst

:

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon

Õigeks tunnistamine

Acute Tox. 4, H332

Kalkulatsioonimeetod

Skin Corr. 1, H314

Testi andmete alusel

Klassifikatsioonide [CLP/

GHS] täistekst

:

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H330

Sissehingamisel surmav.

H332

Sissehingamisel kahjulik.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

Acute Tox. 2, H330

ÄGE MÜRGISUS: INHALATSIOON - 2. kategooria

Acute Tox. 4, H302

ÄGE MÜRGISUS: ORAALNE - 4. kategooria

Acute Tox. 4, H332

ÄGE MÜRGISUS: INHALATSIOON - 4. kategooria

Aquatic Acute 1, H400

ÄGE MÜRGISUS - 1. kategooria

Eye Irrit. 2, H319

RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2.

kategooria

Skin Corr. 1, H314

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1. kategooria

Skin Corr. 1A, H314

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.A kategooria

Skin Corr. 1B, H314

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.B kategooria

Skin Irrit. 2, H315

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 2. kategooria

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

13/13

27 Juuni 2013