SEKUMATIC MULTICLEAN

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SEKUMATIC MULTICLEAN (908281)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SEKUMATIC MULTICLEAN (908281)
  Белгия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 112038E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SEKUMATIC MULTICLEAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Productnaam

SEKUMATIC MULTICLEAN

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

:

1.1 Productidentificatie

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/

onderneming

Productcode

:

Afgeraden gebruik

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingencentrum

Medische hulpmiddelen. Automatische dosering en manueel gebruik

Geen bekend.

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo

Belgium

Tel +32 (0) 13 67 05 11

Fax +32 (0) 13 66 78 55

info.be@ecolab.com

:

Fabrikant/ Distributeur/

Importeur

:

Telefoonnummer

070 245 245 (Antigifcentrum/Centre anti poison)

112038E

Productgebruik

:

Instrumentenreiniger

Product is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik

Fabrikant/ Distributeur/ Importeur

:

Telefoonnummer

013 670 670 (24/7)

Versie

: 2

Classificatie

C; R35

:

:

Risico's voor de

gezondheid

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

Classificatie volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 [CLP/GHS]

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving

:

Mengsel

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten]

Het product is, volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn aanpassingen, als gevaarlijk ingedeeld .

2.2 Etiketteringselementen

Gevaarsymbolen

:

Skin Corr. 1, H314

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

1/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

:

Overige gevaren die niet

leiden tot classificatie

Signaalwoord

:

Gevarenaanduidingen

:

Preventie

:

Voorzorgsmaatregelen

Reactie

:

Gevaar

P280 - Draag beschermende handschoenen en oog/gezichtsbescherming.

P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Trek

onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit. Spoel de huid af met water of neem een

douche.

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met

water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.

Blijven spoelen.

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren

Bevat

:

Niet van toepassing.

kaliumhydroxide

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover bekend bij de leverancier en in de van toepassing zijnde

concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu en op grond daarvan in deze sectie

moet worden vermeld.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[5] Een even zorgwekkende stof

Type

Identificatie

mogelijkheden

67/548/EEG

Product- /

ingrediëntennaam

Zie rubriek 16 voor

de volledige tekst

van de R-zinnen die

hierboven worden

vermeld.

%

Type

Verordening (EG) nr.

1272/2008 [CLP]

Classificatie

Zie Rubriek 16 voor de

volledige tekst van de

H-zinnen die

hierboven staan

vermeld.

kaliumhydroxide

REACH #:

01-2119487136-33

EG: 215-181-3

CAS nr: 1310-58-3

Index: 019-002-00-8

3 - <5

Xn; R22

C; R35

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Mengsels

3.2

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

2/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

Spoel de mond met water. Kunstgebit, indien aanwezig, verwijderen Als het

slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer

kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt,

omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot braken tenzij medisch

personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het

hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Brandwonden

door chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld. Geef een

bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep

onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat

luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord,

das, riem. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding

die het ademen vergemakkelijkt. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een

vergiftigingencentrum of een arts.

Huidcontact

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en

onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en

verwijder ze. Blijf ten minste 15 minuten spoelen. Brandwonden door chemicaliën

moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld. Raadpleeg onmiddellijk een

arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.

Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde

kleding en schoenen. Blijf ten minste 15 minuten spoelen. Brandwonden door

chemicaliën moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld. Was

verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig

schoon voor hergebruik. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een

vergiftigingencentrum of een arts.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het

ademen vergemakkelijkt. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich

ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden

toegediend door getraind personeel. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddelijk

medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij

blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem.

Raadpleeg onmiddellijk een arts. Raadpleeg een vergiftigingencentrum of een arts.

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:

:

:

Bescherming van eerste-

hulpverleners

:

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

:

Kan gassen, dampen of stof afgeven die zeer irriterend of corrosief zijn voor de

ademhalingswegen.

Corrosieve werking op het spijsverteringskanaal. Veroorzaakt brandwonden. Kan

brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

:

Oogcontact

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Inademing

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

irritatie van de luchtwegen

hoesten

:

Oogcontact

:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

pijn

tranen

roodheid

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training. Was verontreinigde kleding grondig met water

voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

3/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Opmerkingen voor arts

Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de

behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of

geïnhaleerd zijn.

:

Specifieke behandelingen

Huidcontact

Inslikken

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

maagpijnen

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

pijn of irritatie

roodheid

blaarvorming kan voorkomen

:

:

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen specifieke behandeling.

:

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het

incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op

persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Risico's van de stof of het

mengsel

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

fosforoxiden

metaaloxide(n)

Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.

Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk

ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een

overdrukmodus werkt.

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

Bij brand waternevel (mist), schuim, droge chemische stof of koolzuurgas gebruiken.

5.1 Blusmiddelen

:

:

:

Geen bekend.

Geschikte blusmiddelen

:

Ongeschikte blusmiddelen

:

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale

voorzorgsmaatregelen

voor brandbestrijders

:

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan

de hulpdiensten

:

Voor de hulpdiensten

:

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel

niet binnenkomt. Probeer te vermijden om het gemorste materiaal aan te raken of

er door te wandelen. Adem damp of mist niet in. Zorg voor voldoende ventilatie.

Draag het daartoe geschikte ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie Trek

geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan.

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees

dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte

materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de

hulpdiensten".

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

4/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

mengsel

6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar

gemorst is. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen,

waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een

afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met

niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of

diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de

plaatselijke voorschriften. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met

zich meebrengen als het gemorste product.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de

betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,

waterwegen, bodem of lucht).

Uitgebreid morsen

:

Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar

gemorst is. Verdun met water en opmoppen indien wateroplosbaar. Alternatief, of

indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een

toepasbare afvalcontainer.

Gering morsen

:

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

6.4 Verwijzing naar andere

rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

:

:

Bewaren tussen de volgende temperaturen: 0 tot 25°C (32 tot 77°F). Opslaan in

overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke

verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed

geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te

worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Gescheiden houden van zuren.

Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende

verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te

worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder

etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende

maatregelen

:

Advies inzake algemene

arbeidshygiëne

:

7.2 Voorwaarden voor een

veilige opslag, met inbegrip

van incompatibele

producten

7.3 Specifiek eindgebruik

Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Zorg dat

het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Adem damp of

mist niet in. Niet innemen. Wanneer het materiaal bij normaal gebruik gevaarlijk is

voor de luchtwegen mag het uitsluitend worden gebruikt met ofwel afdoende

ventilatie, ofwel geschikte ademhalingsapparatuur. Bewaren in de originele

verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel

materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Gescheiden

houden van zuren.

Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en

roken. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische

maatregelen.

:

Aanbevelingen

:

Niet toepasbaar totdat de blootstellingsscenario's voor stoffen beschikbaar zijn.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

5/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Oplossingen specifiek

voor de industriële sector

:

Niet toepasbaar totdat de blootstellingsscenario's voor stoffen beschikbaar zijn.

Bescherming van de

handen

(EN 374)

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed

passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat

voldoet aan een goedgekeurde standaard. De keuze van een masker moet

gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product

en de limieten voor veilig werken van het type masker.

Ten zeerste aanbevolen : Handschoenen - butylrubber , nitrilrubber ( Doorbraaktijd

(max. gebruiksduur): 1 - 4 uur ) .

Ten zeerste aanbevolen : Veiligheidsbril, gelaatscherm of andere volledige

gezichtbescherming.

Bescherming van de ogen/

het gezicht

(EN 166)

Bescherming van de

ademhalingswegen

(EN 143, 14387)

:

:

:

Bescherming van de huid

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

:

Passende technische

maatregelen

:

Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel

ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische

controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of

wettelijke grenswaarden te houden.

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde

kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te

gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij

de werkplek bevinden.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Hygiënische maatregelen

:

Geen DNELs beschikbaar voor het mengsel.

PEC's (Predicted Effect Concentrations; voorspelde effectconcentraties)

Geen PNECs beschikbaar voor het mengsel.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

8.1 Controleparameters

DEL's (Derived Effect Levels; afgeleide effectdoses)

Individuele beschermingsmaatregelen

Lichaamsbescherming

(EN 14605)

:

Overige

huidbescherming

Thermische gevaren

:

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Niet van toepassing.

Product- /ingrediëntennaam

Grenswaarden voor blootstelling

Beroepsmatige blootstellingslimieten

kaliumhydroxide

Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 11/2011).

CEIL: 2 mg/m³

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

6/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

Beheersing van

milieublootstelling

:

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de

milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Smeltpunt/vriespunt

Initieel kookpunt en

kookbereik

Dampspanning

Relatieve dichtheid

Dampdichtheid

Oplosbaarheid

Vloeistof.

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water.

Geurloos.

Geur

pH

Kleurloos tot lichtgeel.

Kleur

Verdampingssnelheid

Zelfontbrandingstemperatuur

Vlampunt

> 100°C

13.4 [Conc. (% gewicht / gewicht): 100%]

Geurdrempel

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

Ontploffingseigenschappen

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Geen.

Oxyderende eigenschappen

:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

9.2 Overige informatie

Verbrandingstijd

Verbrandingssnelheid

:

:

Ontledingstemperatuur

:

Geen aanvullende informatie.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet van toepassing.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Viscositeit

:

Bovenste/onderste

ontvlambaarheids- of

explosiegrenzen

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Ontvlambaarheid (vast, gas)

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

7/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

10.6 Gevaarlijke

ontledingsproducten

10.4 Te vermijden

omstandigheden

Geen specifieke gegevens.

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

Het product is stabiel.

10.2 Chemische stabiliteit

:

:

:

10.3 Mogelijke gevaarlijke

reacties

:

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen

gevaarlijke reacties optreden.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

:

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

10.5 Chemisch op elkaar

inwerkende materialen

:

Geen specifieke gegevens.

Acute toxiciteit

Kankerverwekkendheid

Mutageniciteit

Teratogeniciteit

Giftigheid voor de voortplanting

Irritatie/corrosie

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Schattingen van acute toxiciteit

Oraal

13698.6 mg/kg

Route

ATE (schatting van acute toxixiteit)-

waarde

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT bij herhaalde blootstelling

Gevaar bij inademing

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

8/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

:

Kan gassen, dampen of stof afgeven die zeer irriterend of corrosief zijn voor de

ademhalingswegen.

Corrosieve werking op het spijsverteringskanaal. Veroorzaakt brandwonden. Kan

brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

:

Oogcontact

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Algemeen

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Kankerverwekkendheid

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mutageniciteit

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Teratogeniciteit

:

Effecten op de

ontwikkeling

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de

vruchtbaarheid

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen met betrekking tot de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Huidcontact

Inslikken

Inademing

Geen specifieke gegevens.

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

maagpijnen

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

pijn of irritatie

roodheid

blaarvorming kan voorkomen

:

:

:

Oogcontact

:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

pijn

tranen

roodheid

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Kortdurende blootstelling

Langdurige blootstelling

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overige informatie

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

9/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.3 Bioaccumulatie

12.6 Andere schadelijke

effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

12.1 Toxiciteit

kaliumhydroxide

Acuut LC50 80 mg/l

96 uren

Product- /

ingrediëntennaam

Soorten

Resultaat

Blootstelling

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting

:

Bij de lozing van zure of alkalische producten in dient erop gelet te worden dat het

geloosde afvalwater een pH-bereik van 6 à 10 niet over- c.q. onderschrijdt,

aangezien door afwijkende pH-waarden storingen kunnen optreden in riolen en

biologische waterzuiveringsinstallaties. De plaatselijke lozingsvoorschriften in acht

genomen te worden. De ecologische beoordeling van het produkt berust op

gegevens van de grondstoffen en/of vergelijkbare stoffen. Niet van toepassing,

anorganisch product.

PBT

:

Niet van toepassing.

zPzB

:

Niet van toepassing.

12.4 Mobiliteit in de bodem

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

:

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Scheidingscoëfficiënt

aarde/water (K

OC

)

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Mobiliteit

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Conclusie/Samenvatting

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

Gevaarlijke Afvalstoffen

:

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct

bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Grote

hoeveelheden productresten mogen niet via het riool worden afgevoerd, maar

moeten worden verwerkt in een geschikte afvalwaterbehandelingsinstallatie. Laat

overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend

afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Vermijd verspreiding

van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met

bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

:

Verwijderingsmethoden

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

10/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Verpakking

Afvalcode

Afvalnotatie

Verwijderingsmethoden

:

Speciale

voorzorgsmaatregelen

:

20 01 15*

basisch afval

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of

omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

KALIUMHYDROXIDE,

OPLOSSING

POTASSIUM

HYDROXIDE

SOLUTION

Potassium hydroxide

solution

UN1814

KALIUMHYDROXIDE,

OPLOSSING

UN1814

UN1814

UN1814

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 VN-nummer

14.2 Juiste

ladingnaam

overeenkomstig

de

modelreglementen

van de VN

14.3

Transportgevarenklasse

(n)

14.4

Verpakkingsgroep

ADN/ADNR

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere

voorzorgen voor

de gebruiker

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II

bij MARPOL 73/78 en de

IBC-code

Neen.

Neen.

:

Niet van toepassing.

Geen.

Geen.

None.

None.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

11/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 15: Regelgeving

Nationale regelgeving

Overige EU-regelgeving

Niet van toepassing.

Bijlage XVII -

Beperkingen met

betrekking tot de

productie, het op de

markt brengen en het

gebruik van bepaalde

gevaarlijke stoffen,

mengsels en producten

:

België

15.2

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen

vereist zijn.

:

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

:

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen

over binnewateren

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke

goederen over de weg

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

BCF = Bioconcentratie Factor

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening

(EG) No. 1272/2008]

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DPD = Gevaarlijke preparaten Richtlijn [1999/45/EG]

EC = Europese Commissie

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

IBC = Tussentijdse bulk container

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt

MARPOL 73/78 = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door

schepen, 1973 en aangepast door het protoclol van 1978. ("Marpol" = zee

vervuilend)

OEL = Blootstellingslimiet in de werkplaats

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

REACH = Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie van Chemische stoffen

[Verordening (EG) No. 1907/2006]

RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het

spoor

REACH # = REACH registratie nummer

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccummulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008

[CLP/GHS]

Classificatie

Rechtvaardiging

Skin Corr. 1, H314

Op basis van testgegevens

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

12/13

5 november 2013

SEKUMATIC MULTICLEAN

RUBRIEK 16: Overige informatie

5 november 2013

Gedrukt op

Datum van uitgave/ Revisie

datum

Versie

Bovengenoemde informatie is naar ons beste weten juist, gebaseerd op de receptuur om het product in het

land van oorsprong te vervaardigen. Aangezien gegevens, normen en voorschriften kunnen veranderen en de

omstandigheden van gebruik en toepassing buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen wij geen garantie (niet

expliciet en niet impliciet) geven voor de volledigheid of blijvende correctheid van de informatie.

Kennisgeving aan de lezer

Datum vorige uitgave

:

:

:

:

R22- Schadelijk bij opname door de mond.

R35- Veroorzaakt ernstige brandwonden.

:

Volledige tekst van

afgekorte R-zinnen

Volledige tekst van

indelingen [Richtlijn

gevaarlijke stoffen/Richtlijn

gevaarlijke preparaten]

:

C - Bijtend

Xn - Schadelijk

5 november 2013

19 december 2012

Volledige tekst van

afgekorte S-zinnen

:

Volledige tekst van

indelingen [CLP/GHS]

:

H302

Schadelijk bij inslikken.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Acute Tox. 4, H302

ACUTE TOXICITEIT: ORAAL - Categorie 4

Skin Corr. 1, H314

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1

Skin Corr. 1A, H314

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1A

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

13/13

5 november 2013