SATINE BRILLANT PLUS

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SATINE BRILLANT PLUS
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SATINE BRILLANT PLUS
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 100582E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

1 / 17

SZAKASZ 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

Termék neve

SATINE BRILLANT PLUS

Termék kódja

100582E

Az anyag/keverék

felhasználása

törlő-ápolószer

Az anyag típusa

Keverék

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Termék hígítási információ

0.1 % - 0.4 %

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

felhasználása

Azonosított felhasználások

Padlótisztítószer. Félautomata folyamat

Padlótisztítószer. Kézi

Javasolt felhasználási

korlátozások

Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság

Ecolab - Hygiene Kft.

Váci út 81-83

H-1139, Budapest Magyarország + 36 1 880 5610 (8:30-16:30)

rendeles@ecolab.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

+ 36 1 880 5610 (8:30-16:30)

Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat

+36 1 476 6464; +36 80 201 199

Összeállítás/felülvizsgálat

dátuma

10.06.2014

Verzió

SZAKASZ 2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE)

Forgalomba hozott termék

Bőrirritáció , 2. Osztály

H315

Szemirritáció , 2. Osztály

H319

Termék alkalmazási hígításban

Nem veszélyes anyag vagy keverék.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

2 / 17

Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK)

Forgalomba hozott termék

Xi; IRRITATÍV

R36/38

Termék alkalmazási hígításban

Az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint nincs előírás a címkézésre.

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Forgalomba hozott termék

Veszélyt jelző piktogramok

Signal Word

Figyelmeztetés

Veszélyességi állítások

H315

Bőrirritáló hatású.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedési állítások

Megelőzés:

P280

Védőkesztyű/ szemvédőt/ arcvédő használata

kötelező.

Termék alkalmazási hígításban

Nem veszélyes anyag vagy keverék.

További címkézés:

Forgalomba hozott termék

Túlérzékenyítő komponensek

Tartalmaz: d-Limonene

Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek

Forgalomba hozott termék

Senki által nem ismert.

SZAKASZ 3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2 Keverékek

Forgalomba hozott termék

Veszélyes komponensek

Kémiai Név

CAS szám

EU-szám

REACH szám

Osztályozás

(67/548/EGK)

Osztályozás

(1272/2008/EK RENDELETE)

Koncentráció: [%]

zsíralkoholetoxilátok

EO>5

69227-22-1

Xi-Xn; R38-

R41-R20

Akut toxicitás4. Osztály; H332

Bőrirritáció2. Osztály; H315

>= 10 - < 20

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

3 / 17

Súlyos szemkárosodás1.

Osztály; H318

szekunder

alkánszulfonátok

68188-18-1

269-144-1

01-2119517577-32

Xi; R22-

R36/38

Akut toxicitás4. Osztály; H302

Bőrirritáció2. Osztály; H315

Szemirritáció2. Osztály; H319

>= 10 - < 20

szappan

91032-02-9

293-008-0

Xi; R36

Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció

2. Osztály;

>= 10 - < 20

Alkoholok

122-99-6

204-589-7

01-2119488943-21

Xi-Xn; R22-

Akut toxicitás4. Osztály; H302

Szemirritáció2. Osztály; H319

>= 2.5 - < 3

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

01-2119529223-47

N-Xi; R10-

R38-R43-

R50/53

Tűzveszélyes folyadékok3.

Osztály; H226

Bőrirritáció2. Osztály; H315

Bőrszenzibilizáció1. Osztály;

H317

Akut vízi toxicitás1. Osztály;

H400

Krónikus vízi toxicitás1.

Osztály; H410

>= 0.1 - < 0.25

MK anyag :

Etilalkohol

64-17-5

200-578-6

01-2119457610-43

F; R11

Tűzveszélyes folyadékok2.

Osztály; H225

>= 2.5 - < 5

Termék alkalmazási hígításban

Megjegyzések

Nem veszélyes összetevők

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

SZAKASZ 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Forgalomba hozott termék

Szembe kerülés esetén

Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt

is, legalább 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása,

ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Orvosi felügyelet

szükséges.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel azonnal le kell mosni legalább 15 percen keresztül.

Pipereszappant kell használni, ha rendelkezésre áll. Ha irritáció

lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén

A szájat ki kell öblíteni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell

fordulni.

Belélegzés esetén

Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni.

Termék alkalmazási hígításban

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

4 / 17

Szembe kerülés esetén

Bő vízzel kell öblíteni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel kell öblíteni.

Lenyelés esetén

A szájat ki kell öblíteni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell

fordulni.

Belélegzés esetén

Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Részletesebb információkat az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében a 11.

szekció tartalmaz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés

Tünetileg kell kezelni.

SZAKASZ 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Forgalomba hozott termék

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási

intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Senki által nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a

tűzoltás során

Tűzveszély

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Visszalobbanás jelentős távolságra lehetséges.

A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt

képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze.

Veszélyes égéstermékek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

Szén-oxidok

nitrogén-oxidok (NOx)

Kén-oxidok

Foszfor oxidjai

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges

védőfelszerelése

: Személyi védőfelszerelést kell használni.

További információk

: A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi

szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Tűz és/vagy

robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni.

SZAKASZ 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Forgalomba hozott termék

Tanácsok a mentésben nem

Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A feltakarítást csak képzett

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

5 / 17

részt vevő személyzet

számára

személyzet vezesse. A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8.

részben.

Tanácsok a mentésben részt

vevők számára

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges,

vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett

alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

Termék alkalmazási hígításban

Tanácsok a mentésben nem

részt vevő személyzet

számára

A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben.

Tanácsok a mentésben részt

vevők számára

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges,

vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett

alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Forgalomba hozott termék

Környezetvédelmi

óvintézkedések

Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel.

Termék alkalmazási hígításban

Környezetvédelmi

óvintézkedések

Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Forgalomba hozott termék

Szennyezésmentesítés

módszerei

Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan

megtehető.Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan

megtehető.A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal

kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és

megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti

szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).A nyomokat

vízzel kell leöblíteni.Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenése

esetén, a kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, vagy más módon

tárolja, hogy megakadályozza a vízfolyásba kerülését.

Termék alkalmazási hígításban

Szennyezésmentesítés

módszerei

Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.A

kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell

összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és

megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti

szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).A nyomokat

vízzel kell leöblíteni.Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenése

esetén, a kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, vagy más módon

tárolja, hogy megakadályozza a vízfolyásba kerülését.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

SZAKASZ 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

6 / 17

Forgalomba hozott termék

Biztonságos kezelésre

vonatkozó tanácsok

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Csak

megfelelő szellőzés mellett használható. Tűztől, szikrától és

meleg felületektől távol tartandó. A sztatikus elektromos

feltöltődés elkerüléséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni

(amely a szerves gőzök gyulladását okozhatja). A használatot

követően alaposan meg kell mosni a kezet.

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

Termék alkalmazási hígításban

Biztonságos kezelésre

vonatkozó tanácsok

Kezelése után kezet kell mosni. A személyi védelemről lásd a 8.

részt.

Egészségügyi intézkedések

Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után

kezet kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Forgalomba hozott termék

A tárolási helyekre és a

tartályokra vonatkozó

követelmények

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Oxidálószerektől távol

tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan

lezárva tartandó. Tárolja megfelelo, felcímkézett tartályban.

Tárolási hőmérséklet

0 °C -ig 40 °C

Termék alkalmazási hígításban

A tárolási helyekre és a

tartályokra vonatkozó

követelmények

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva

tartandó. Tárolja megfelelo, felcímkézett tartályban.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Forgalomba hozott termék

Különleges felhasználás(ok)

Padlótisztítószer. Félautomata folyamat

Padlótisztítószer. Kézi

SZAKASZ 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Forgalomba hozott termék

Foglalkozási expozíciós határértékek

CAS szám

Komponensek

Érték típus (Az

expozíciós út)

Ellenőrzési

paraméterek

Korszerűsítés

Bázis

64-17-5

Etilalkohol

AK-érték

1,900 mg/m3

2002-11-28

HU OEL

CK-érték

7,600 mg/m3

2002-11-28

HU OEL

8.2 Az expozíció ellenőrzése

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

7 / 17

Forgalomba hozott termék

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy

szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való

kitettségét.

Egyéni védőintézkedések

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

Szem- / arcvédelem (EN

166)

Biztonsági szemüveg oldalvédővel

Kézvédelem (EN 374)

A következő személyi védőfelszerelést kell viselni:

Nitril-kaucsuk

butilkaucsuk

Áthatolhatatlan kesztyű

Ha a tönkremenetelnek vagy a kémiai áthatolásnak bármi jele

van, a kesztyűket ki kell dobni és cserélni.

Bőr- és testvédelem (EN

14605)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Légutak védelme (EN 143,

14387)

Nem szükséges, amennyiben a levegőben lévő koncentráció nem

haladja meg az a Munkahelyi expozíciós határértékeknél felsorolt

expozíciós határértékeket. A vonatkozó EU-s, vagy azzal

egyenértékű előírásoknak (89/656/EEC, 89/686/EEC) megfelelő,

tanúsítással rendelkező légzésvédőt kell rendszeresíteni, ha a

belégzési kockázatokat nem lehet elkerülni, vagy nem tudják

megfelelően korlátozni technológiailag, kollektív védelemmel,

vagy megfelelő munkaszervezési intézkedésekkel, módszerekkel,

eljárásokkal.

Termék alkalmazási hígításban

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy

szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való

kitettségét.

Egyéni védőintézkedések

Egészségügyi intézkedések

Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után

kezet kell mosni.

Szem- / arcvédelem (EN

166)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Kézvédelem (EN 374)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Bőr- és testvédelem (EN

14605)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Légutak védelme (EN 143,

14387)

Nem szükséges, amennyiben a levegőben lévő koncentráció nem

haladja meg az a Munkahelyi expozíciós határértékeknél felsorolt

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

8 / 17

expozíciós határértékeket. A vonatkozó EU-s, vagy azzal

egyenértékű előírásoknak (89/656/EEC, 89/686/EEC) megfelelő,

tanúsítással rendelkező légzésvédőt kell rendszeresíteni, ha a

belégzési kockázatokat nem lehet elkerülni, vagy nem tudják

megfelelően korlátozni technológiailag, kollektív védelemmel,

vagy megfelelő munkaszervezési intézkedésekkel, módszerekkel,

eljárásokkal.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Általános tanácsok

: Fontolja meg a tárolóedények környékének elszigetelését.

SZAKASZ 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Forgalomba hozott termék

Termék alkalmazási

hígításban

Külső jellemzők

: folyadék

folyadék

Szín

: halványsárga

fehér

Szag

: Növényi.

kellemes

pH-érték

10.0 - 10.5, 100 %

Lobbanáspont

54 °C zárt téri, Nem tartja fenn az égést.

Szagküszöbérték

nincs adat

Olvadáspont / fagyáspont

nincs adat

Kezdeti forráspont és

forrásponttartomány

nincs adat

Párolgási sebesség

nincs adat

Tűzveszélyesség (szilárd,

gázhalmazállapot)

nincs adat

Felső robbanási határ

nincs adat

Alsó robbanási határ

nincs adat

Gőznyomás

nincs adat

Relatív gőzsűrűség

nincs adat

Relatív sűrűség

1.035 - 1.041

Vízben való oldhatóság

oldható

Oldhatóság egyéb

oldószerekben

nincs adat

Megoszlási hányados: n-

oktanol/víz

nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet

nincs adat

Hőbomlás

nincs adat

Kinematikus viszkozitás

51.152 mm2/s (40 °C)

Robbanásveszélyes

tulajdonságok

nincs adat

Oxidáló tulajdonságok

Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

9 / 17

9.2 Egyéb információk

nincs adat

SZAKASZ 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Forgalomba hozott termék

10.1 Reakciókészség

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Hő, láng és szikra.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Senki által nem ismert.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

Szén-oxidok

nitrogén-oxidok (NOx)

Kén-oxidok

Foszfor oxidjai

SZAKASZ 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Forgalomba hozott termék

A valószínű expozíciós útra

vonatkozó információ

Belégzés, Szemmel való érintkezés, Bőrrel való érintkezés

Toxicitás

Akut toxicitás, szájon át

: Akut toxicitási érték : > 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

: 4 h Akut toxicitási érték : > 20 mg/l

Akut toxicitás, bőrön át

: Erről a termékről nincs adat.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

10 / 17

Légzőszervi vagy

bőrszenzibilizáció

: Erről a termékről nincs adat.

Rákkeltő hatás

: Erről a termékről nincs adat.

Szaporodási hatások

: Erről a termékről nincs adat.

Csírasejt-mutagenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Teratogenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Egyetlen expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Ismétlődő expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Belégzési toxicitás

: Erről a termékről nincs adat.

Komponensek

Akut toxicitás, szájon át

: zsíralkoholetoxilátok EO>5

LD50 patkány: > 2,000 mg/kg

szekunder alkánszulfonátok

LD50 patkány: 1,271 mg/kg

Alkoholok

LD50 patkány: 2,000 mg/kg

d-Limonene

LD50 patkány: 4,400 mg/kg

Etilalkohol

LD50 patkány: 10,470 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

: zsíralkoholetoxilátok EO>5

4 h LC50 patkány: 3.5 mg/l

Etilalkohol

4 h LC50 patkány: 117 mg/l

Akut toxicitás, bőrön át

: zsíralkoholetoxilátok EO>5

LD50 nyúl: > 2,000 mg/kg

Alkoholok

LD50 nyúl: 2,250 mg/kg

d-Limonene

LD50 nyúl: > 5,000 mg/kg

Etilalkohol

LD50 nyúl: 15,800 mg/kg

Lehetséges egészségügyi hatások

Forgalomba hozott termék

Szem

Súlyos szemirritációt okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

11 / 17

Bőr

Izgatja a bőrt.

Lenyelés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Belégzés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Krónikus expozíció

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Bőr

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Lenyelés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Belégzés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Krónikus expozíció

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok

Forgalomba hozott termék

Szemmel való érintkezés

Vörösség, Fájdalom, Irritáció

Bőrrel való érintkezés

Vörösség, Irritáció

Lenyelés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Belégzés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Termék alkalmazási hígításban

Szemmel való érintkezés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Bőrrel való érintkezés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Lenyelés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Belégzés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

SZAKASZ 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Forgalomba hozott termék

12.1 Ökotoxicitás

Környezeti hatások

Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

Termék

Toxicitás halakra

: nincs adat

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre

: nincs adat

Toxicitás algákra

: nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

12 / 17

Komponensek

Toxicitás halakra

: zsíralkoholetoxilátok EO>5

96 h LC50 Hal : 5 mg/l

Alkoholok

96 h LC50 Hal : > 220 mg/l

Etilalkohol

96 h LC50 Hal : 11,000 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség

nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék

Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,

amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag

nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan

megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak

tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Egyéb káros hatások

nincs adat

SZAKASZ 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni.A

Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal

egyeztetve.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Forgalomba hozott termék

Termék

: Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a

hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Ha az újra

hasznosítás nem megvalósítható, a helyi szabályozásnak

megfelelően kell kezelni. A hulladékokat jóváhagyott

hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás

: Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat újra

hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék

kezelő telepre kell vinni. Az üres tartályokat nem szabad újra

használni.

Európai Hulladék Katalógus

: 200129* - veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

13 / 17

Termék alkalmazási hígításban

Termék

: Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a

hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Ha az újra

hasznosítás nem megvalósítható, a helyi szabályozásnak

megfelelően kell kezelni. A hulladékokat jóváhagyott

hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás

: Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat újra

hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék

kezelő telepre kell vinni. Az üres tartályokat nem szabad újra

használni.

SZAKASZ 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Forgalomba hozott termék

A szállító / megbízó / feladó felelőssége biztosítani, hogy a csomagolás, címkézés, és a jelölések

megfeleljenek a kiválasztott szállítási módnak.

Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Nem veszélyes áru

Légi szállítás (IATA)

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Nem veszélyes áru

Tengeri szállítás

(IMDG/IMO)

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő

Nem veszélyes áru

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

14 / 17

különleges óvintézkedések

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem veszélyes áru

Termék alkalmazási hígításban

Nem kerül szállításra.

SZAKASZ 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és

környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A mosószerek szabályozása

alapján EC 648/2004

5 % vagy ennél több de 15 %-nál kevesebb: Anionos felületaktív

anyagok, Nem ionos felületaktív anyagok, Szappan

Tartósító szerek:

Alkoholok

Allergének:

d-Limonene

Linalil-alkohol

Amil cinnamal

2-(4-terc-Butilbenzil)propionaldehid

Kumarin

Citronellol

Házi szabályozás

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

Egyéb szabályozások

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó

rendeletei

2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve

tevékenységek részletes szabályairól.

25/2000.(IX.30.) EüM-ESzCsM együttes rendelet a munkahelyek

kémiai biztonságáról.

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid

termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek

engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai Biztonsági

Értékelés.

SZAKASZ 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az R-mondatok teljes szövege

Kevésbé tűzveszélyes.

Tűzveszélyes.

Belélegezve ártalmas.

Lenyelve ártalmas.

Szemizgató hatású.

R36/38

Szem- és bőrizgató hatású.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

15 / 17

Bőrizgató hatású.

Súlyos szemkárosodást okozhat

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású

lehet).

R50/53

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

A H-mondatok teljes szövege

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302

Lenyelve ártalmas.

H315

Bőrirritáló hatású.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H332

Belélegezve ártalmas.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéb rövidítések teljes szövege

Készítette

Regulatory Affairs

Az adott számok formátuma a Biztonsági Adatlapban: 1,000,000 = 1 millió, és 1,000 = 1 ezer 0,1 =

egy tized és 0,001 = egy ezred

MÓDOSÍTOTT ADATOK: A rendelkezo és egészségügyi adatokkal kapcsolatos jelentosebb

módosításokat a bal margón látható sáv jelzi az Anyagbiztonsági adatlap javított változatában.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és

meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak

iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz,

szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy

minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem

biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják,

kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

MELLÉKLET: EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK

DPD+ anyagok

:

A következő anyagok azok a fő összetevők, amelyek hozzájárulnak a keverék Expozíciós

forgatókönyv kialakításához a DPD + Szabályoknak megfelelően:

Útvonal

Anyag

CAS szám

EINECS

szám

Lenyelés

szekunder alkánszulfonátok

68188-18-1

269-144-1

Belégzés

zsíralkoholetoxilátok EO>5

69227-22-1

Bőr

szekunder alkánszulfonátok

68188-18-1

269-144-1

Szem

zsíralkoholetoxilátok EO>5

69227-22-1

vízi környezet

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

16 / 17

Fizikai tulajdonságok DPD + anyagok:

Anyag

Gőznyomás

Vízben való

oldhatóság

POW

Moláris tömeg

szekunder

alkánszulfonátok

0.002 Pa

469 g/l

d-Limonene

200 Pa

12.3 mg/l

23,988

Annak megállapításához, hogy a felhasználás feltételei illetve a kockázatkezelési intézkedései

megfelelőek, kérjük használja az alábbi weboldalt, a kockázati tényezők kiszámításához:

www.ecetoc.org/tra

Az expozíciós forgatókönyv

rövid címe

Padlótisztítószer. Félautomata folyamat

Felhasználási leírók

Főbb felhasználói csoportok

Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Végfelhasználás ágazatai

SU22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Folyamat kategóriák

PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel

PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés)

nem kijelölt létesítményekben

Termékkategória

PC35: Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú

termékeket)

Környezeti kibocsátási

kategóriák

ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű,

szórt beltéri felhasználása

Az expozíciós forgatókönyv

rövid címe

Padlótisztítószer. Kézi

Felhasználási leírók

Főbb felhasználói csoportok

Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Végfelhasználás ágazatai

SU22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

17 / 17

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Folyamat kategóriák

PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel

PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés)

nem kijelölt létesítményekben

Termékkategória

PC35: Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú

termékeket)

Környezeti kibocsátási

kategóriák

ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű,

szórt beltéri felhasználása