SATINE BRILLANT PLUS

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SATINE BRILLANT PLUS
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SATINE BRILLANT PLUS
  Румъния
 • Език:
 • румънски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 100582E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu

Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

1 / 17

SECŢIUNEA 1. Identificarea substan

ei/amestecului

i a societă

ii/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului

SATINE BRILLANT PLUS

Codul produsului

100582E

Utilizarea

substanţei/amestecului

Produs de întreţinere

Tipul substanţei

Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informa

ii privind diluarea

produsului.

0.1 % - 0.4 %

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări identificate

Detergent pentru pardoseli. Proces semi-automat

Detergent pentru pardoseli. Proces manual

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea

Ecolab SRL

Şoseaua Păcurari 138

Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iaşi

023 222 2210

iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate

fi apelat în caz de urgenţă

0232 222 210 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Numărul de telefon de la

Biroul pentru Regulamentul

sanitar internaţional şi

informare toxicologică

021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii

10.06.2014

Versiune

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Iritarea pielii , Categoria 2

H315

Iritarea ochilor , Categoria 2

H319

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

2 / 17

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Xi; IRITANT

R36/38

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

În conformitate cu directivele CE sau legile naţionale respective, produsul nu trebuie să poarte

etichetă.

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Pictograme de pericol

Cuvânt de semnalizare

(avertizare)

Atenţionare

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

H315

Provoacă iritarea pielii.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze ce descriu prevederile

necesare atunci când se

foloseşte materialul

Prevenire:

P280

Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a

feţei.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Etichetare adiţională:

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Componente sensibilizante

Conţine: d-Limonene

Poate provoca o reacţie alergică.

2.3 Alte pericole

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Necunoscut.

SECŢIUNEA 3: Compozi

ie/informa

ii privind componen

ii

3.2 Amestecuri

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Componente potenţial periculoase

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

3 / 17

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr.CE

Nr. REACH

Clasificare

(67/548/CEE)

Clasificare

(REGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008)

Concentraţia: [%]

alcooli graşi etoxilaţi,

cu >5EO

69227-22-1

Xi-Xn; R38-

R41-R20

Toxicitate acutăCategoria 4;

H332

Iritarea pieliiCategoria 2;

H315

Lezarea gravă a

ochilorCategoria 1; H318

>= 10 - < 20

Secondary

Alkanesulphonates

68188-18-1

269-144-1

01-2119517577-32

Xi; R22-

R36/38

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Iritarea pieliiCategoria 2;

H315

Iritarea ochilorCategoria 2;

H319

>= 10 - < 20

fatty acids, c12-18,

potassium salts

91032-02-9

293-008-0

Xi; R36

Lezarea gravă/iritarea

ochilorCategoria 2;

>= 10 - < 20

2-phenoxyethanol

122-99-6

204-589-7

01-2119488943-21

Xi-Xn; R22-

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Iritarea ochilorCategoria 2;

H319

>= 2.5 - < 3

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

01-2119529223-47

N-Xi; R10-

R38-R43-

R50/53

Lichide inflamabileCategoria

3; H226

Iritarea pieliiCategoria 2;

H315

Sensibilizarea pieliiCategoria

1; H317

Toxicitatea acută pentru

mediul acvaticCategoria 1;

H400

Toxicitatea cronică pentru

mediul acvaticCategoria 1;

H410

>= 0.1 - < 0.25

Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă (LELM) :

ethanol

64-17-5

200-578-6

01-2119457610-43

F; R11

Lichide inflamabileCategoria

2; H225

>= 2.5 - < 5

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Observaţii

Nu conţine ingrediente periculoase

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

În caz de contact cu ochii

Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel

puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

4 / 17

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Se va chema un medic.

În caz de contact cu pielea

Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Se

va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil. Se va acorda

asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

În caz de contact cu ochii

Se va clăti cu multă apă.

În caz de contact cu pielea

Se va clăti cu multă apă.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Consultaţi Secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere

corespunzătoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere

necorespunzătoare

Necunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul

luptei împotriva incendiilor

Risc de incendiu

Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc.

Distanţa de întoarcere a flăcării poate să fie mare.

Atenţie la vaporii care se acumulează formând concentraţii

explozive. Vaporii se pot acumula în yonele joase.

Produşi de combustie

periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

5 / 17

echipamentelor speciale de

protecţie pentru pompieri

: Se va folosi echipament de protecţie individual.

Informaţii suplimentare

: Rezidiile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost

contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările

locale. În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala

fumul.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi pentru personalul care

nu este implicat în situaţii de

urgenţă

Se va îndepărta orice sursă de aprindere. Asiguraţi-vă că procesul

de curăţare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea

măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul care

intervine în situaţii de urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Sfaturi pentru personalul

care nu este implicat în

situaţii de urgenţă

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul

care intervine în situaţii de

urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de

suprafaţă sau freatice.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul

înconjurător.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Metodele de curăţare

Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate

face în siguranţă. Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face

în siguranţă. Se va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat

cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu

nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un

container pentru eliminare conform cu reglementările locale-

naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Se vor înlătură

urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndigui

i materialul scurs

sau re

i materialul astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu

ajunge în cursuri de apă.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Metodele de curăţare

Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Se

va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui

material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ,

kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

6 / 17

eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a

se vedea capitolul 13). Se vor înlătură urmele cu apă. Pentru

deversări mari, îndigui

i materialul scurs sau re

i materialul

astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu ajunge în cursuri de

apă.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7: Manipularea

i depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii. Se va folosi numai cu

ventilaţie adecvată. Se va ţine departe de foc, scântei şi suprafeţe

fierbinţi. Se vor lua măsurile necesare pentru a evita descărcările

statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea vaporilor

organici). Spălaţi-vă pe mâinile cu grijă după utilzare.

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă pe

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilzare.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Se vor spăla mâinile înainte de manipulare. Pentru protecţia

individuală a se vedea paragraful 8.

Măsuri de igienă

Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după

manipularea produsului.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. Se va păstra

departe de agenţi oxidanţi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Păstraţi recipientul închis etanş. Produsul se va depozita în

recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare

0 °C la 40 °C

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş.

Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Detergent pentru pardoseli. Proces semi-automat

Detergent pentru pardoseli. Proces manual

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec

ia personală

8.1 Parametri de control

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

7 / 17

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Concentra

ie maximă de lucru

Nr. CAS

Componente

Tipul valorii

(Formă de

expunere)

Parametri de

control

Adus la zi

Bază

64-17-5

ethanol

1,000 ppm

1,900 mg/m3

2006-10-13

RO OEL

STEL

5,000 ppm

9,500 mg/m3

2006-10-13

RO OEL

8.2 Controale ale expunerii

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanţele

contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilaţie generală

bună.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă pe

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilzare.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Ochelari de protecţie cu ecrane laterale

Protecţia mâinilor (EN 374)

Se va purta următorul echipament de protecţie individuală:

Cauciuc nitril

cauciuc butil

Mănuşi impermeabile

Mănuşile trebuie să fie scoase şi înlocuite dacă există vreo

indicaţie de degradare sau pătrundere chimică.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesară când concentra

iile agen

ilor chimici din aer

sunt men

inute sub valorile limită obligatorii de expunere

ionate în sec

iunea Limite de expunere profesională. Utiliza

echipamente de protec

ie respiratorie certificate conform normelor

UE (89/656/EEC, 89/686/EEC ) sau echivalente, atunci când

riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice

de protec

ie colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de

ordin organizatoric.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanţele

contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilaţie generală

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

8 / 17

bună.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după

manipularea produsului.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia mâinilor (EN 374)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesară când concentra

iile agen

ilor chimici din aer

sunt men

inute sub valorile limită obligatorii de expunere

ionate în sec

iunea Limite de expunere profesională. Utiliza

echipamente de protec

ie respiratorie certificate conform normelor

UE (89/656/EEC, 89/686/EEC ) sau echivalente, atunci când

riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice

de protec

ie colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de

ordin organizatoric.

Controlul expunerii mediului

Indicaţii generale

: Eventual aveţi în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECŢIUNEA 9: Proprietă

ile fizice

i chimice

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Produsul IN FORMA DE

LIVRARE

Produsul LA DILU

IA DE

UTILIZARE

Aspect

: lichid

lichid

Culoare

: galben deschis

Miros

: Floral.

plăcut

10.0 - 10.5, 100 %

Punctul de aprindere

54 °C capsulă închisă, Nu menţine arderea.

Pragul de acceptare a

mirosului

nu există date

Punctul de topire/punctul de

îngheţare

nu există date

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

nu există date

Viteza de evaporare

nu există date

Inflamabilitatea (solid, gaz)

nu există date

Limită superioară de

explozie

nu există date

Limită inferioară de explozie

nu există date

Presiunea de vapori

nu există date

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

9 / 17

Densitatea de vapori relativă

nu există date

Densitatea relativă

1.035 - 1.041

Solubilitate în apă:

solubil

Solubilitate in alţi solvenţi

nu există date

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

nu există date

Temperatura de

autoaprindere

nu există date

Descompunere termică

nu există date

Vâscozitate cinematică

51.152 mm2/s (40 °C)

Proprietăţi explozive

nu există date

Proprietăţi oxidante

Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informaţii

nu există date

SECŢIUNEA 10: Stabilitate

i reactivitate

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

10.1 Reactivitate

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.4 Condiţii de evitat

Căldură, flăcări şi scântei.

10.5 Materiale incompatibile

Necunoscut.

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

SECŢIUNEA 11: Informa

ii toxicologice

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

10 / 17

Informaţii privind căile

probabile de expunere

Inhalare, Contact cu ochii, Contact cu pielea

Toxicitate

Toxicitate acută orală

: Estimarea toxicităţii acute : > 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

: 4 h Estimarea toxicităţii acute : > 20 mg/l

Toxicitate acută dermică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Corodarea/iritarea pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor

respiratorii sau a pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Cancerogenitatea

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la

reproducere

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor

germinative

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere unică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere repetată

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate referitoare la

aspiraţie

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală

: alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

LD50 şobolan: > 2,000 mg/kg

Secondary Alkanesulphonates

LD50 şobolan: 1,271 mg/kg

2-phenoxyethanol

LD50 şobolan: 2,000 mg/kg

d-Limonene

LD50 şobolan: 4,400 mg/kg

ethanol

LD50 şobolan: 10,470 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

: alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

4 h LC50 şobolan: 3.5 mg/l

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

11 / 17

ethanol

4 h LC50 şobolan: 117 mg/l

Toxicitate acută dermică

: alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

LD50 iepure: > 2,000 mg/kg

2-phenoxyethanol

LD50 iepure: 2,250 mg/kg

d-Limonene

LD50 iepure: > 5,000 mg/kg

ethanol

LD50 iepure: 15,800 mg/kg

Efecte potenţiale asupra sănătăţii

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Ochii

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Piele

Provoacă iritaţia pielii.

Ingerare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Inhalare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Piele

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Ingerare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Inhalare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Informaţii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Contact cu ochii

Roşeaţă, Durere, Iritaţie

Contact cu pielea

Roşeaţă, Iritaţie

Ingerare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Inhalare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Contact cu ochii

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Contact cu pielea

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Ingerare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

12 / 17

Inhalare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

SECŢIUNEA 12: Informa

ii ecologice

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului

înconjurător

Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

Produs

Toxicitate pentru peşti

: nu există date

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice

: nu există date

Toxicitate asupra algelor

: nu există date

Componente

Toxicitate pentru peşti

: alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

96 h LC50 Peşte : 5 mg/l

2-phenoxyethanol

96 h LC50 Peşte : > 220 mg/l

ethanol

96 h LC50 Peşte : 11,000 mg/l

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

nu există date

12.3 Potenţial de bioacumulare

nu există date

12.4 Mobilitate în sol

nu există date

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Produs

Evaluare

Aceasă substanţă/mix nu conţine componente considerate a fi fie

persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente

şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.01% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

nu există date

SECŢIUNEA 13: Considera

ii privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri

periculoase.Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

13 / 17

responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Produs

: În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată

eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va

elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina

deşeurile într-o staţie de eliminare a deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi

reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale.

Catalogul European de

Deşeuri

: 200129* - detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Produs

: În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată

eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va

elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina

deşeurile într-o staţie de eliminare a deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi

reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale.

SECŢIUNEA 14: Informa

ii referitoare la transport

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în

conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

14 / 17

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

Transport maritim

(IMDG/Organizaţia Maritimă

Internaţională (IMO))

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Bunuri nepericuloase

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Nu este destinat transportului.

SECŢIUNEA 15: Informa

ii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică)

pentru substanţa sau amestecul în cauză

în conformitate cu

Reglementarea referitoare la

detergenţi EC 648/2004

cel puţin 5 %, dar sub 15 %: agenţi tensioactivi anionici, agenţi

tensioactivi neionici, săpun

Agenţi de conservare:

2-phenoxyethanol

Alergeni:

d-Limonene

Linalool

Amyl cinnamal

2-(4-tert-Butylbenzyl) propionald-hyd

Coumarin

Citronellol

Reglementare naţională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de

muncă.

Alte reglementări

-Legisla

ia pentru de

euri: Legea 211/2011 privind regimul

eurilor;

-Legisla

ia pentru de

euri de ambalaje:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor

i de

eurilor de

ambalaje.

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei deşeurilor.

- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea la

introducerea pe pia

ă a preparatelor periculoase;

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea

substan

elor periculoase;

- Legea nr.319/2006 a securită

i sănătă

ii în muncă;

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

15 / 17

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerin

elor minime de

securitate

i sănătate în muncă pentru asigurarea protec

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen

a agen

ilor

chimici.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind securitatea

chimică.

SECŢIUNEA 16: Alte informa

ii

Text complet al frazelor R

Inflamabil.

Puternic inflamabil.

Nociv în caz de inhalare.

Nociv în cazul ingerării.

Iritant pentru ochi.

R36/38

Iritant pentru ochi şi piele.

Iritant pentru piele.

Pericol de leziuni grave pentru ochi.

Poate provoca sensibilizare în urma contactului cu pielea.

R50/53

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse

pe termen lung în mediul acvatic.

Text complet al declaraţiilor H

H225

Lichid şi vapori foarte inflamabili.

H226

Lichid şi vapori inflamabili.

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H317

Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332

Nociv în caz de inhalare.

H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Preparat de către

Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Sigurantă sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si

1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime şi 0.001 = 1 miime.

INFORMAŢII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informaţiilor referitoare la legislaţie sau

sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fişei tehnice de securitate.

Informaţiile conţinute în această fişă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza conoştiinţelor,

informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document.

ANEXĂ: SCENARII DE EXPUNERE

Substan

e DPD+

:

Următoarele substan

e sunt cele care contribuie în mod hotărâtor la Scenariul de expunere al

amestecului, conform regulilor DPD+:

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

16 / 17

Traseu

Substanţă

Nr. CAS

Nr. EINECS

Ingerare

Secondary Alkanesulphonates

68188-18-1

269-144-1

Inhalare

alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

69227-22-1

Dermic

Secondary Alkanesulphonates

68188-18-1

269-144-1

Ochii

alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

69227-22-1

mediu acvatic

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

Proprietă

i fizice substan

e DPD+:

Substanţă

Presiunea de

vapori

Solubilitate în

apă:

POW

Masa molară

Secondary

Alkanesulphonates

0.002 Pa

469 g/l

d-Limonene

200 Pa

12.3 mg/l

23,988

Pentru a evalua dacă sunt sigure Condi

iile de Operare din aval

i Măsurile de Management al

Riscului, vă rugăm să calcula

i factorul dumneavoastră de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Detergent pentru pardoseli. Proces semi-automat

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ,

divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Sectoare de utilizare finală

SU22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie,

învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Categoriile de proces

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

nespecializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC8a: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de

prelucrare în sisteme deschise

Scurt titlu al scenariului de

Detergent pentru pardoseli. Proces manual

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

17 / 17

expunere

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ,

divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Sectoare de utilizare finală

SU22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie,

învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Categoriile de proces

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

nespecializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC8a: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de

prelucrare în sisteme deschise