Rivastigmine 3M Health Care Ltd

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Rivastigmine 3M Health Care Ltd
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Rivastigmine 3M Health Care Ltd
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Трансдермален пластир
 • Терапевтична област:
 • Болест на Алцхаймер
 • Терапевтични показания:
 • Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер.

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003824
 • Дата Оторизация:
 • 03-04-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003824
 • Последна актуализация:
 • 04-03-2018

Доклад обществена оценка

EMA/58565/2014

EMEA/H/C/003824

Резюме на EPAR за обществено ползване

Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

rivastigminea

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Rivastigmine 3M Health Care Ltd. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да

препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен

да предоставя практически съвети относно употребата на Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

За практическа информация относно употребата на Ривастигмин 3M Health Care Ltd., пациентите

следва да прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Ривастигмин 3M Health Care Ltd. и за какво се

използва?

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. е лекарство, което съдържа активното вещество ривастигмин

(rivastigmine). Ривастигмин 3M Health Care Ltd. се използва за лечение на пациенти с лека до

умерено тежка Алцхаймерова деменция – прогресивно мозъчно заболяване, което постепенно

засяга паметта, интелектуалните способности и поведението.

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. е „генерично лекарство“. Това означава, че Ривастигмин 3M

Health Care Ltd. е подобно на „референтното лекарство“ Exelon, което вече е разрешено за

употреба в Европейския съюз (ЕС). За повече информация относно генеричните лекарства вижте

документа тип „въпроси и отговори“ тук.

Как се използва Ривастигмин 3M Health Care Ltd.?

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. се отпуска по лекарско предписание и се предлага под формата

на трансдермални пластири, които освобождават 4,6 или 9,5 mg ривастигмин върху кожата в

продължение на 24 часа.

Лечението с Ривастигмин 3M Health Care Ltd. трябва да започне и да се контролира от лекар,

който има опит в диагностицирането и лечението на Алцхаймерова деменция. Лечението трябва

да започне само ако е наличен човек, който редовно прилага и следи използването на

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. от пациента. Лечението трябва да продължи, докато има полза от

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

лекарството, но дозата може да бъде намалена или лечението – прекъснато, ако пациентът

получи нежелани реакции.

Лечението трябва да започне с пластир 4,6 mg за 24 часа, като дозата бъде увеличена до

пластира с по-висока концентрация от 9,5 mg/24 h след най-малко четири седмици, ако към по-

ниската доза има добра поносимост. Лечението трябва да продължи, докато пациентът има полза

от него. Пластирите се поставят върху чиста, суха, обезкосмена, здрава кожа на гърба, мишницата

или гърдите и се подменят на всеки 24 часа. Те не трябва да се поставят върху раздразнена или

зачервена кожа, върху бедрото или върху корема или на места, където има триене от прилепнали

дрехи. Пластирите могат да бъдат носени по време на къпане и при горещо време. Пластирите не

трябва да се режат на парчета. Пациентите могат да преминат от капсули или перорален разтвор

ривастигмин към пластири. За повече информация вижте кратката характеристика на продукта

(също част от EPAR).

Как действа Ривастигмин 3M Health Care Ltd.?

При пациенти с Алцхаймерова деменция определени нервни клетки умират в мозъка, което води

до ниски нива на невротрансмитера ацетилхолин (вещество, което позволява на нервните клетки

да се свързват една с друга).

Активното вещество в Ривастигмин 3M Health Care Ltd., ривастигмин, действа, като блокира

ензимите, които разрушават ацетилхолина – ацетилхолинестераза и бутирилхолинестераза. Чрез

блокиране на тези ензими Ривастигмин 3M Health Care Ltd. позволява да бъдат увеличени нивата

на ацетилхолин в мозъка, които помагат за намаляване на симптомите на Алцхаймерова деменция.

Как е проучен Ривастигмин 3M Health Care Ltd.?

Тъй като Ривастигмин 3M Health Care Ltd. е генерично лекарство, направените проучвания при

хора целят да покажат единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство

Exelon. Две лекарства са биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното

вещество в организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Ривастигмин 3M Health Care

Ltd.?

Тъй като Ривастигмин 3M Health Care Ltd. е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното

лекарство, приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Ривастигмин 3M Health Care Ltd. е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Ривастигмин 3M Health Care Ltd. е със сравнимо

качество и представлява биоеквивалентен на Exelon. Следователно CHMP счита, че както при

Exelon, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча Ривастигмин 3M Health

Care Ltd. да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Ривастигмин 3M Health Care Ltd.?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

се използва възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е

Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

EMA/58565/2014

Страница 2/3

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

включена в кратката характеристика на продукта и в листовката за Ривастигмин 3M Health Care

Ltd., включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Ривастигмин 3M Health Care Ltd.:

На 03 април 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Ривастигмин 3M

Health Care Ltd., валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Ривастигмин 3M Health Care

Ltd. може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. За повече информация относно лечението с

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия

лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство може да се намери на уебсайта на

Агенцията:

Дата на последно актуализиране на текста 04-2014 г.

Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

EMA/58565/2014

Страница 3/3

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Листовка: информация за потребителя

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 часа трансдермален пластир

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 часа трансдермален пластир

ривастигмин (rivastigmine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им

навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява

Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Как да приемате

Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Ривастигмин 3M Health Care Ltd. и за какво се използва

Активното вещество на Ривастигмин 3M Health Care Ltd. е ривастигмин.

Ривастигмин принадлежи към група вещества, наречени холинестеразни инхибитори. При

пациентите с Алцхаймерова деменция или при пациентите с деменция при болест на

Паркинсон, определени нервни клетки в мозъка ум

ира

т, което води до освобождаването на

високи нива на невротрансмитера ацетилхолин (субстанция, която позволява на нервните

клетки да се свързват една с друга). Ривастигмин действа като блокира ензимите, които

разрушават ацетилхолина – ацетилхолинестераза и бутирилхолинестераза. Блокирайки тези

ензими Ривастигмин 3M Health Care Ltd. позволява да се достигнат високи нива на ацетилхолин

в мозъка, които спомагат за намаляване на симптомите при болест на Алцхаймер и деменция,

свързана с болест на Паркинсон.

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. се използва за лечение на възрастни пациенти с лека до

мерено тежка Алцхаймерова деменция, прогресивно мозъчно заболяване, което постепенно

засяга паметта, интелектуалните способности и поведението. Капсулите и пероралният разтвор

могат да се използват също така за лечение на деменция при възрастни пациенти с болест на

Паркинсон.

2.

Какво трябва да

знаете, преди да приемете Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Не приемайте Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

ако сте алергични към ривастигмин (активното вещество в Ривастигмин 3M Health Care

Ltd.) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако някога сте имали алергична реакция към подобен вид лекарство (карбаматни

производни).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ако имате кожна реакция, разпространяваща се извън границите на пластира, ако има по-

интензивна локална реакция (като поява на мехури, разрастващо се кожно възпаление,

подуване) и ако не се подобри в рамките на 48 часа след отстраняване на трансдермалния

пластир.

Ако това се отнася до Вас, информирайте Вашия лекар и не приемайте Ривастигмин 3M Health

Care Ltd..

Преду

преждения и предпазни

мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Ривастигмин 3M Health Care Ltd.:

ако имате или някога сте имали неправилен сърдечен ритъм.

ако имате или някога сте имали активна стомашна язва.

ако имате или някога сте имали затруднения при уриниране.

ако имате или някога сте имали гърчове.

ако имате или някога сте имали астма или тежко дихателно заболяване.

ако имате треперене.

ако имате ниско телесно тегло.

ако имате стомашно-чревни нарушения като повдигане (гадене), позиви за повръщане

повръщане) и диария. Възможно е да се дехидратирате (да загубите прекалено много

течности), ако повръщането или диарията са продълж

ителни.

ако имате или някога сте имали ув

редена чернодробна функция.

Ако някое от изброените се отнася за Вас, може да е необходимо Вашият лекар да следи

внимателно състоянието Ви, докато приемате това лекарство.

Ако няколко дни не сте прилагали пластира, не прилагайте следващия пластир преди да сте

разговаряли с Вашия лекар.

Уп

отреба при деца и юноши

Няма съответно приложение на Ривастигмин 3M Health Care Ltd. в педиатричната попу

лация

при лечение на болест на Алцхаймер.

Други лекарства и Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. може да взаимодейства с антихолинергични лекарства, някои

от които са лекарства, използвани за облекчаване на коремни болки или спазми (напр.

дицикломид), за лечение на болест на Паркинсон (напр. амантадин), или за предотвратяване на

болест на пъту

ването (напр. дифенхидрамин, скополамин

или меклизин).

Ако трябва да се подложите на операция докато приемате Ривастигмин 3M Health Care Ltd.,

уведомете Вашия лекар преди да Ви бъде дадена упойк

а, тъй като Ривастигмин 3M Health Care

Ltd. може да засили ефектите на някои мускулни релаксанти по време на упойка.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако сте бременна, ползите от употребата на Ривастигмин 3M Health Care Ltd. трябва да бъдат

оценени спрямо възможните ефекти върху нероденото Ви дете. Ривастигмин 3M Health Care

Ltd. не трябва да се използва по време на бременност, освен ако е абсолютно необходимо.

Не трябва да кърмите по време на лечение с Ривастигмин 3M Health Care Ltd. трансдермални

пластири.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Шофиране и работа с машини

Вашият лекар ще Ви каже, дали Вашето заболяване позволява безопасно да шофирате и

работите с машини. Ривастигмин 3M Health Care Ltd. може да причини замаяност и сънливост,

главно в началото на лечението или при повишаване на дозата. Ако се почувствате замаяни или

сънливи, не шофирайте, не работете с машини и не извършвайте дру

ги дейности,

които

изискват Вашето внимание.

3.

Как да приемате Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал

Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра.

ВАЖНО:

Махнете стария пластир, преди да поставите ЕДИН нов пластир.

Само по един пластир дневно.

Не режете пластира на парченца.

Притиснете пластира здраво на мястото му поне за 30 секунди, като използвате

дланта на ръката.

Как да започнете лечението

Вашият лекар ще Ви каже кой Ривастигмин 3M Health Care Ltd. трансдермален пластир е най-

подходящ за Вас.

Лечението обикновено започва с Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 4,6 m

g/24 часа.

Препоръчителната обичайна дневна доза е Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

9,5 mg/24 часа. В случай, че се понася добре, лекуващият лекар може да реши да увеличи

дозата до 13,3 mg/24 часа (Актавис не разполага понастоящем с тази висока

концентрация, но е възможно други Притежатели на разрешение за употреба да я

предлагат).

Трябва да се носи само по един пластир Ривастигмин 3M Health Care Ltd. и пластирът

трябва да бъде подменен с нов след 24 часа.

По време на лечебния ку

рс, Вашият лекар може да коригира дозата, за

да я адаптира към

Вашите индивидуални нужди.

Ако в продължение на три дни не сте си поставяли пластир, не поставяйте следващия преди да

говорите с Вашия лекар. Лечението с трансдермални пластири може да се поднови в същата

доза, ако лечението не се прекъсва за повече от три дни. В противен слу

чай Вашият лекар ще

поднови лечението с Ривастигмин

3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 часа.

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. може да се използва с храна, напитки и алкохол.

Къде да по

ставите Вашия

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. трансдермален пластир

Преди да поставите пластира, уверете се, че кожата Ви е чиста, суха и обезкосмена, без

пудра, масло, овлажнител или лосион, които биха попречили на пластира да залепне за

кожата Ви както трябва, да няма порязвания, обриви и/или възпалени участъци.

Внима

телно отст

ранете всеки наличен пластир преди да поставите новия

. Наличието

на повече от един пластир върху Вашето тяло би могло да Ви изложи на прекомерни

количества от лекарството, което би могло да бъде потенциално опасно.

Поставяйте

ПО ЕДИН

пластир дневно,

САМО НА ЕДНО

от възможните места,

показани в диаграмите по-долу:

На всеки 24 часа махай

те предишния пластир, преди да

поставите новия САМО НА ЕДНО от изброените по-

долу места.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

лява

или

дясна мишница

лява

или

дясна горна част на гръдния кош

(избягвайте гърдите)

лява

или

дясна горна част на гърба

лява

или

дясна долна част на гърба

Когато подменяте пластира, всеки път отстранявайте пластира от предишншя ден и поставяйте

новия пластир на различен участък от кожата (например единия ден на дясната половина на

тялото, на следващия ден на лявата половина, и единия ден в горната част, на следващия ден в

долната част на тялото). Не поставяйте новия пластир на същата област на кожата в рамките на

14 дни.

Как да по

ставите Вашия

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. трансдермален пластир

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. пластири са прозрочни до полупрозрачни, гъвкави пластири,

които залепват за кожата. Всеки пластир е запечатан в торбичка, което го предпазва докато не

решите да го поставите. Не отваряйте торбичката и не изваждайте пластира докато не дойде

момента да го поставите.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Внимателно отстранете наличния пластир преди да поставите

новия.

Нека пациентите, започващи лечение за първи път, и тези,

подновяващи лечението с Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

след прекъсване, да започнат с втората картинка.

Всеки пластир е запечатан в собствена предпазваща

торбичка.

Когато сте готови да поставите пластира трябва само

да отворите торбичката.

Скъсайте торбичката на указаното място, за да я

отворите, и извадете пластира от нея. Торбичката може

да бъде отворена чрез скъсване на две места.

Предпазваща лента покрива залепващата повърхност

на пластира.

Издърпайте едната половина на предпазващата лента и

не докосвайте залепващата част на пластира с пръсти.

Поставете залепващата част на пластира върху горната

или долна част на гърба, горната част на ръката или

гръдния кош и издърпайте втората половина на

предпазващата лента.

След това здраво притиснете пластира на мястото му с

дланта на ръката поне за 30 секунди, за да се уверите,

че ръбовете са прилепнали добре.

Ако ще Ви е от помощ, може, например, да напишете деня от

седмицата върху пластира с тънък химикал.

Пластирът трябва да се носи постоянно, докато стане време за подмяната му с нов пластир.

Може да експериментирате с различни места, когато поставяте пластира, за да откриете онези,

които са най-удобни за Вас и където дрехите няма да се трият с него.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Как да премахнете Вашия Ривастигмин 3M Health Care Ltd. трансдермален пластир

Внимателно дръпнете в единия ъгъл на пластира, за да го отстранете бавно от кожата. В случай

че по кожата остане от лепилото, внимателно намокрете областта с топла вода и мек сапун или

бебешко олио, за да го отстраните. Не трябва да се използват спирт или дру

ги разтварящи

течности (лакочистител или други разтворители).

След като отстраните пластира трябва да измиете ръцете си със сапун и вода. В случай на

контакт с очите или ако очите Ви се зачервят след работа с пластира, измийте ги веднага с

обилно количество вода и потърсете лекарска помощ, ако симптомите не отзву

чат.

Може ли да носите Вашия

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. трансдермален пластир

докато се къпете, плувате или сте изложени на слънце?

Къпането, плуването или взимането на душ не трябва да оказват влияние на пластира.

Уверете се, че пластира не се е разхлабил по време на тези дейности.

Не излагайте пластира на външни източници на топлина (напр. силно слънце, сау

на,

солариум) за

дълги периоди от време.

Как да постъпите, ако пластирът падне

Ако пластирът падне, поставете нов за остатъка от деня, след това на следващия ден го

подменете в обичайното време.

Кога и за колко дълго да поставите Вашия Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

трансдермален пла

стир

За да имате полза от лечението трябва да поставяте нов пластир всеки ден, за

предпочитане по едно и също време на деня.

Носете само по един пластир Ривастигмин 3M Health Care Ltd. и подменяйте пластира с

нов след 24 часа.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Ако случайно поставите повече от един пластир, отстранете всички пластири от кожата си, след

което у

ведомете Вашия лекар, че слу

чайно сте поставили повече от един пластир. Може да се

нуждаете от лекарски грижи. Някои пациенти, които случайно са приели прекалено много

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. са имали гадене, повръщане, диария, високо артериално

налягане и халюцинации. Могат също така да настъпят забавяне на сърдечния ритъм и

прилошаване.

Ако сте про

пус

нали да използвате Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Ако видите, че сте забравили да поставите пластира, незабавно поставете нов. Следващият

пластир можете да поставите в обичайното време на следващия ден. Не поставяйте два

пластира за сметка на пропуснатия.

Ако сте спрели употребата на Риваст

игмин 3M Health Care Ltd.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако сте спрели да употребявате пластира.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

При започване на приема на лекарството или при повишаване на дозата е възможно по-често да

имате нежелани реакции. Обикновено нежеланите реакции постепенно изчезват след като

организмът привикне към лекарството.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Махнете пластира и информирайте незабавно Вашия лекар, ако забележите някоя от

следните нежелани реакции, които могат да станат сериозни:

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души)

Загуба на апетит

Замаяност

Тревожност или сънливост

Незадържане на урината (неспособност достатъчно да се задържа урината)

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 ду

ши)

Проблеми със сърдечния ритъм

, като забавен сърдечен ритъм

Виждане на неща, които не съществуват (халюцинации)

Стомашна язва

Дехидратация (загуба на прекалено много течности)

Свръхактивност (повишена активност, безпокойство)

Агресия

Редки

(могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

Припадъци

Много редки

(могат да засегнат до 1 на 10 000 ду

ши)

Сковани

ръце или крака

Треперене на ръцете

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

Алергични реакции на мястото на поставяне на пластира, като например мехури или

възпаление на кожата

Влошаване на симптомите на болестта на Паркинсон – като тремор, скованост, тътрене

на краката

Възпаление на панкреаса – признаците са силна болка в горната част на корема, често

пъти съчетана с повдигане (гадене) или позиви за повръщане (повръщане)

Ускорен или неправилен сърдечен ритъм

Високо кръвно налягане

Припадъци (гърчове)

Чернодробни нару

шения (пожълтяване на кожата, пожълтяване

на бялото на очите,

необичайно потъмняване на у

рината или необясними гадене,

повръщане, умора и загуба

на апетит)

Промени в чернодробните функционални тестове

Чувство на безпокойство

Махнете пластира и информирайте Вашия лекар незабавно, ако получите някоя от изброените

по-горе нежелани реакции.

Други нежелани реакции, наблюдавани при Ривастигмин 3M Health Care Ltd. ка

псули

и

перорален разтвор, които могат да възникнат и при пластира:

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души)

Прекомерно отделяне на слюнка

Загуба на апетит

Безпокойство

Общо неразположение

Треперене или обърканост

Повишено потене

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 души)

Неправилен сърдечен ритъм (напр. у

скорена сърдечна честота)

Нару

шения на съня

Внезапна загуба на съзнание

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Редки

(могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

Пристъпи (гърчове)

Язва на червата

Гръдна болка – може да се дължи и на сърдечен спазъм

Много редки

(могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

Високо кръвно налягане

Възпаление на панкреаса – признаците са силна болка в горната част на корема, често

пъти съчетана с повдигане (гадене) или позиви за повръщане (повръщане)

Кървене от червата – изявяващо се като кръв в изпражненията или при повръщане

Виждане на неща, които не съществу

ват (халюцинации)

Някои пациенти, които имат силни позиви за

повръщане могат да получат разкъсване на

тръбата, която свързва устата със стомаха (хранопровода)

Съобщаван

е на нежелани реакции

Ако полу

чите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка и торбичката след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Съхранявайте в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство, ако видите, че пластирът е повреден или има белези на

чу

жда намеса.

След като отстраните пластира го сгънете наполовина,

с лепящите повърхности навътре и

ги притиснете една към друга. Върнете използвания пластир обратно в торбичката и го

изхвърлете по такъв начин, че да не може да бъде достъпен за деца. Не пипайте очите си с

ръце и измийте ръцете си с вода и сапу

н, след като отстраните пластира.

Ако при Вас

изгарят домашните отпадъци, може да изхвърлите пластира в контейнера за домашни

отпадъци. В противен случай трябва да го върнете на фармацевта, за предпочитане в

оригиналната опаковка.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържа

ние на опаковк

ата и допълнителна информация

Какво съдържа Ривастигмин 3M Health Care Ltd.

Активното вещество е ривастигмин.

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 часа трансдермални пластири: Всеки

пластир освобождава 4,6 mg

ривастигмин за 24 часа, има площ 4,15 cm

и съдържа

7,17 mg ривастигмин.

Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 часа трансдермални пластири: Всеки

пластир освобождава 9,5 mg ривастигмин за 24 часа, има площ 8,3 cm

и съдържа

14,33 mg ривастигмин.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Другите съставки са полиестер, етилвинилацетат, лепило от акрилатен съполимер и

изопропилов миристат.

Как изглежда Ривастигмин 3M Health Care Ltd. и какво съдържа опаковката

Трансдермалните пластири са с правоъгълна форма със заоблени ъгли, около 2,5 cm на 1,8 cm

(Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 часа трансдермален пластир) или 3,5 cmот 2,6 cm

(Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 часа трансдермален пластир).

Всеки трансдермален пластир се състои от три слоя: покриващ слой, залепващ слой, съдържащ

лекарство и прозрачен, разцепен на две защитен слой. Покриващият слой е прозрачен до

полу

прозрачен и с надпис „R5

” (Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 часа трансдермален

пластир) или „R10” (Ривастигмин 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 часа трансдермален пластир).

Един трансдермален пластир е запечатан в една торбичка. Пластирите са в опаковки

съдържащи 7, 30, 60 и 90 торбички. Не всички опаковки могат да се продават във Вашата

страна.

Притежател на разрешението за у

потреба

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Великобритания

Производител

Enestia

Klöcknerstraat 1

3930 Hamont-Achel

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough,

Leicestershire,

LE11 1EP

Великобритания

Tel: +44 (0)1509 611611

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

3-1-2019

Results RNA LLC Issues Voluntary Worldwide/Nationwide Recall of Lubrisine Eye Drops Due to Manufacturing Sterility Concerns and Undeclared Colloidal Silver

Results RNA LLC Issues Voluntary Worldwide/Nationwide Recall of Lubrisine Eye Drops Due to Manufacturing Sterility Concerns and Undeclared Colloidal Silver

Results RNA LLC is voluntarily recalling Lubrisine Eye Drops to the healthcare practitioner, retail or consumer level. This product, in a recent FDA inspection, was found to be manufactured using practices that do not support its sterility and contained undeclared colloidal silver.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-12-2018

Reliance Products Ltd. Recalls Bio-Green Digester, Bio-Blue Fluid and Bio-Blue Toilet Deodorant

Reliance Products Ltd. Recalls Bio-Green Digester, Bio-Blue Fluid and Bio-Blue Toilet Deodorant

Health Canada has determined that the recalled product does not meet the chemical hazard labelling and child-resistant packaging for consumer products as set out in the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

21-12-2018

FDA permits marketing of a diagnostic test to aid in measuring nutrients in breast milk

FDA permits marketing of a diagnostic test to aid in measuring nutrients in breast milk

The FDA authorized use of a new test that measures nutrients in breast milk providing healthcare professionals with tool to aid in the nutritional management of newborns.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-12-2018

One lot of Equate brand Lens Care System and Multi-Purpose Solution voluntarily recalled because of a labelling error

One lot of Equate brand Lens Care System and Multi-Purpose Solution voluntarily recalled because of a labelling error

Teva Canada is voluntarily recalling one lot (Lot 150261) of two products because of a labelling error. While the outer carton of Equate brand Lens Care System is correctly labelled, the bottle within the carton is mislabelled as Equate brand Multi-Purpose Solution. Because of the labelling error, the company is recalling both products labelled with Lot 150261. Bottles labelled as Equate Multi-Purpose Solution should contain a 0.0001% w/v polyhexanide based disinfecting solution for rinsing. The mislabel...

Health Canada

20-12-2018

FDA warns about safety risks of teething necklaces, bracelets to relieve teething pain or to provide sensory stimulation

FDA warns about safety risks of teething necklaces, bracelets to relieve teething pain or to provide sensory stimulation

FDA alerted parents, caregivers and health care providers to the safety risks that jewelry used for relieving teething pain pose for children.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Pfizer Inc. Issues A Voluntary Nationwide Consumer Level Recall of Six Lots of Thermacare® Heatwraps Due to Leaking Wraps With The Potential For Skin Injuries

Pfizer Inc. Issues A Voluntary Nationwide Consumer Level Recall of Six Lots of Thermacare® Heatwraps Due to Leaking Wraps With The Potential For Skin Injuries

Pfizer Consumer Healthcare, a division of Pfizer Inc., is voluntarily recalling six lots of ThermaCare® HeatWrap product to the consumer level. Pfizer Consumer Healthcare initiated this recall because product from these lots has a potential to leak ingredients that are contained in the heat cell wrap.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Published on: Tue, 20 Nov 2018 Polychlorinated dibenzodioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin‐like polychlorinated biphenyls (DL‐PCBs) are detected ubiquitously in the environment, diet and human tissues. The European Food Safety Authority (EFSA) CONTAM Panel received a mandate from the European Commission for a scientific opinion on the risks for human and animal health related to the presence of dioxins and DL‐PCBs in food and feed. To support preparatory work for the hazard i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-11-2018

FDA alerts doctors, patients about risk of complications when certain implanted pumps are used to deliver pain medications not approved for use with the devices

FDA alerts doctors, patients about risk of complications when certain implanted pumps are used to deliver pain medications not approved for use with the devices

FDA alerted health care providers and patients about the serious complications that can occur when using medications not approved for use with implanted pumps that deliver medication into the spinal fluid to treat or manage pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-11-2018

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Vita Health Products is voluntarily recalling several store-brand (Care, Exact, Life, and Pharmasave) over-the-counter drugs used for pain or sinus relief because of a labelling issue. Consumers may be unable to peel open the wrap-around label on the bottle to access the warning statements, or the label may not peel off completely, which may make it difficult to read some of the important safety information.

Health Canada

20-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant, Nichino Europe Co. Ltd., submitted application request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate confirmatory data that were identified for pyraflufen‐ethyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The submitted data were sufficient to confirm the MRLs for citrus fruits, tree nuts, pome fruits, stone fruits, table and wine grapes, curra...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-10-2018

FDA allows marketing of first self-fitting hearing aid controlled by the user

FDA allows marketing of first self-fitting hearing aid controlled by the user

FDA allows marketing of a new device, the Bose Hearing Aid, intended to amplify sounds for individuals 18 years or older with perceived mild to moderate hearing impairment (hearing loss). This is the first hearing aid authorized for marketing by the FDA that enables the user to fit, program and control the hearing aid on his or her own, without assistance from a health care provider.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-9-2018

September 11, 2018: Columbus Pharmacist Sentenced for Health Care Fraud Scheme

September 11, 2018: Columbus Pharmacist Sentenced for Health Care Fraud Scheme

September 11, 2018: Columbus Pharmacist Sentenced for Health Care Fraud Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

Pfizer, Inc. Issues A Voluntary Nationwide Recall Of One Lot Of Children’s Advil® Suspension Bubble Gum Flavored 4 FL OZ Bottle

Pfizer, Inc. Issues A Voluntary Nationwide Recall Of One Lot Of Children’s Advil® Suspension Bubble Gum Flavored 4 FL OZ Bottle

Pfizer Consumer Healthcare, a division of Pfizer Inc., is voluntarily recalling one lot of Children’s Advil® Suspension Bubble Gum Flavored 4 FL OZ Bottle because of customer complaints that the dosage cup provided is marked in teaspoons and the instructions on the label are described in milliliters (mL).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2018

Temporary Total Artificial Heart Companion 2 Driver System by SynCardia Systems: Letter to Health Care Providers - Risk of Mortality and Stroke

Temporary Total Artificial Heart Companion 2 Driver System by SynCardia Systems: Letter to Health Care Providers - Risk of Mortality and Stroke

FDA has reviewed the final results from the post-approval study conducted by SynCardia Systems, LLC. for their Temporary Total Artificial Heart (TAH-t) Companion 2 Driver System (C2 Driver System). These final results indicate a higher mortality rate and higher stroke rate for patients initially supported with the C2 Driver System compared to patients initially supported with the previous generation driver, the Circulatory Support System (CSS) Console.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-8-2018

August 16, 2018: Genesee County Physician and Two Others Charged with Health Care Fraud

August 16, 2018: Genesee County Physician and Two Others Charged with Health Care Fraud

August 16, 2018: Genesee County Physician and Two Others Charged with Health Care Fraud

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-8-2018

Risks Associated with Use of Rupture of Membranes Tests - Letter to Health Care Providers

Risks Associated with Use of Rupture of Membranes Tests - Letter to Health Care Providers

The FDA is reminding health care providers that tests to detect rupture of the amniotic membranes should not be used without other clinical assessments to make critical patient management decisions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-8-2018

FDA alerts healthcare providers, women about risks associated with improper use of rupture of membranes tests

FDA alerts healthcare providers, women about risks associated with improper use of rupture of membranes tests

FDA alerts healthcare providers, women about risks associated with improper use of rupture of membranes tests

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-8-2018

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

Health Canada testing of “Jian Pai Natural Skin Care Cream,” also called ‘’Yikangshuang,” found that it contains two antifungal drugs (fluconazole and miconazole) that are not listed on the product label, and may pose serious health risks.

Health Canada

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-12-2018

The Breakthrough Devices Program’s goal is to provide patients and health care providers with timely access to devices that treat or diagnose a life-threatening or irreversibly debilitating condition.

The Breakthrough Devices Program’s goal is to provide patients and health care providers with timely access to devices that treat or diagnose a life-threatening or irreversibly debilitating condition.

The Breakthrough Devices Program’s goal is to provide patients and health care providers with timely access to devices that treat or diagnose a life-threatening or irreversibly debilitating condition.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-12-2018

On 12/12/18 GE Healthcare Recalled CareScape R860 Inspiratory Safety Guard Due to Risk of Disconnection from Breathing Circuit. @US_FDA has identified this as a Class I Recall, the most serious type recall. Read more about the recall: https://go.usa.gov/

On 12/12/18 GE Healthcare Recalled CareScape R860 Inspiratory Safety Guard Due to Risk of Disconnection from Breathing Circuit. @US_FDA has identified this as a Class I Recall, the most serious type recall. Read more about the recall: https://go.usa.gov/

On 12/12/18 GE Healthcare Recalled CareScape R860 Inspiratory Safety Guard Due to Risk of Disconnection from Breathing Circuit. @US_FDA has identified this as a Class I Recall, the most serious type recall. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xE383  #MedicalDevice #FDA pic.twitter.com/S2EbMdmwpe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2018

GE Healthcare Recalls CareScape R860 Inspiratory Safety Guard Due to Risk of Disconnection from Breathing Circuit. @US_FDA @US has identified this as a Class I Recall, the most serious type recall. Read more about the recall here: https://go.usa.gov/xE38

GE Healthcare Recalls CareScape R860 Inspiratory Safety Guard Due to Risk of Disconnection from Breathing Circuit. @US_FDA @US has identified this as a Class I Recall, the most serious type recall. Read more about the recall here: https://go.usa.gov/xE38

GE Healthcare Recalls CareScape R860 Inspiratory Safety Guard Due to Risk of Disconnection from Breathing Circuit. @US_FDA @US has identified this as a Class I Recall, the most serious type recall. Read more about the recall here: https://go.usa.gov/xE383  #MedicalDevice #FDA pic.twitter.com/X4IprwU8R2

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2018

Ziagen (ViiV Healthcare BV)

Ziagen (ViiV Healthcare BV)

Ziagen (Active substance: abacavir sulfate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8685 of Tue, 11 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/252/T/104

Europe -DG Health and Food Safety

11-12-2018

Aivlosin (ECO Animal Health Ltd)

Aivlosin (ECO Animal Health Ltd)

Aivlosin (Active substance: Tylvalosin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8687 of Tue, 11 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-12-2018


Meeting summary - EMA Human Scientific’ Committees Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP) 26 September 2018

Meeting summary - EMA Human Scientific’ Committees Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP) 26 September 2018

Meeting summary - EMA Human Scientific’ Committees Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP) 26 September 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

A hemodialysis system, which has modernized through miniaturization; and a patient monitoring system that can monitor more patients and/or more parameters and which are increasingly becoming networked in healthcare facilities increasing the risk for cyber

A hemodialysis system, which has modernized through miniaturization; and a patient monitoring system that can monitor more patients and/or more parameters and which are increasingly becoming networked in healthcare facilities increasing the risk for cyber

A hemodialysis system, which has modernized through miniaturization; and a patient monitoring system that can monitor more patients and/or more parameters and which are increasingly becoming networked in healthcare facilities increasing the risk for cybersecurity threats.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2018

Rapiscan (GE Healthcare AS)

Rapiscan (GE Healthcare AS)

Rapiscan (Active substance: regadenoson) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7875 of Thu, 22 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

The @US_FDA issues a letter to health care providers regarding possible battery failure in Getinge's Maquet/Datascope intra-aortic balloon pumps. Read the letter here: https://go.usa.gov/xPyHT  #MedicalDevice

The @US_FDA issues a letter to health care providers regarding possible battery failure in Getinge's Maquet/Datascope intra-aortic balloon pumps. Read the letter here: https://go.usa.gov/xPyHT  #MedicalDevice

The @US_FDA issues a letter to health care providers regarding possible battery failure in Getinge's Maquet/Datascope intra-aortic balloon pumps. Read the letter here: https://go.usa.gov/xPyHT  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-11-2018

The @US_FDA warns patients & health care providers should not change drug treatment based on results from certain genetic tests w/ unapproved claims to predict a patient’s response to specific medications. Read the Safety Communication here: https://go.u

The @US_FDA warns patients & health care providers should not change drug treatment based on results from certain genetic tests w/ unapproved claims to predict a patient’s response to specific medications. Read the Safety Communication here: https://go.u

The @US_FDA warns patients & health care providers should not change drug treatment based on results from certain genetic tests w/ unapproved claims to predict a patient’s response to specific medications. Read the Safety Communication here: https://go.usa.gov/xPysF  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-10-2018

Kivexa (ViiV Healthcare BV)

Kivexa (ViiV Healthcare BV)

Kivexa (Active substance: abacavir / Lamivudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6924 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000581/T/0076

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6474 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002618/T/0023

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6480 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Trizivir (ViiV Healthcare BV)

Trizivir (ViiV Healthcare BV)

Trizivir (Active substance: abacavir, lamivudine, zidovudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6483 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/338/T/108

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Telzir (ViiV Healthcare BV)

Telzir (ViiV Healthcare BV)

Telzir (Active substance: Fosamprenavir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6468 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/534/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Celsentri (ViiV Healthcare BV)

Celsentri (ViiV Healthcare BV)

Celsentri (Active substance: maraviroc) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6467 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/811/T/56

Europe -DG Health and Food Safety

25-9-2018

Single use devices should not be reused. Your health care provider or emergency personnel may be able to assist you in obtaining a supply of single use devices during an emergency. Click the link to find out how to safely reuse multiple use devices: http

Single use devices should not be reused. Your health care provider or emergency personnel may be able to assist you in obtaining a supply of single use devices during an emergency. Click the link to find out how to safely reuse multiple use devices: http

Single use devices should not be reused. Your health care provider or emergency personnel may be able to assist you in obtaining a supply of single use devices during an emergency. Click the link to find out how to safely reuse multiple use devices: https://go.usa.gov/xPjCj  pic.twitter.com/yVSNlc5Qb0

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2018

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6288 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/003961/0000

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

#FDA announces the release of the Collaborative Communities Toolkit for interested stakeholder organizations to work together on healthcare challenges. Learn about the program, download the Toolkit, and submit comments: https://go.usa.gov/xPjKX pic.twitt

#FDA announces the release of the Collaborative Communities Toolkit for interested stakeholder organizations to work together on healthcare challenges. Learn about the program, download the Toolkit, and submit comments: https://go.usa.gov/xPjKX pic.twitt

#FDA announces the release of the Collaborative Communities Toolkit for interested stakeholder organizations to work together on healthcare challenges. Learn about the program, download the Toolkit, and submit comments: https://go.usa.gov/xPjKX  pic.twitter.com/iQsKIAAQTn

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

Blitzima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Blitzima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Blitzima (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6228 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Lenalidomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Lenalidomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Lenalidomide Accord (Active substance: lenalidomide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6237 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4857

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

 12th Pharmacovigilance stakeholder forum, European Medicines Agency, London, UK, From: 24-Sep-2018, To: 24-Sep-2018

12th Pharmacovigilance stakeholder forum, European Medicines Agency, London, UK, From: 24-Sep-2018, To: 24-Sep-2018

This forum brings together regulators with patients, healthcare professionals and industry, to take stock of what we have achieved and what needs to be the focus over the coming years.

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 26-Sep-2018, To: 26-Sep-2018

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 26-Sep-2018, To: 26-Sep-2018

This Healthcare Professionals' Working Party (HCPWP) plenary meeting will include discussions on advances in clinical practice and the scientific and regulatory challenges. Members will also be invited to present how they are including regulatory sciences in fellowships and young researchers’ training. Feedback will be given from the representatives of the Scientific Committees.

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

This joint Patients' and Consumers' Working Party (PCWP) and Healthcare Professionals' Working Party (HCPWP) meeting will include results of the 2017 EMA perception survey. EMA regulatory science to 2025 will be discussed together with updates on Good Pharmacovigilance Practices (GVP). The Topic Group on Digital media and health will feedback to the working parties’ members. Participants will also receive an update on ongoing work on electronic product information and on availability of authorised med...

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Newsletter: Human medicines highlights - September 2018

Newsletter: Human medicines highlights - September 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-8-2018

#ICYMI This past week was Healthy Contact Lens Week. The FDA encourages everyone to take care of their contact lenses by proper cleaning, routine exams and visits, and following the FDA and @CDCgov to stay informed on contact lens safety https://go.usa.g

#ICYMI This past week was Healthy Contact Lens Week. The FDA encourages everyone to take care of their contact lenses by proper cleaning, routine exams and visits, and following the FDA and @CDCgov to stay informed on contact lens safety https://go.usa.g

#ICYMI This past week was Healthy Contact Lens Week. The FDA encourages everyone to take care of their contact lenses by proper cleaning, routine exams and visits, and following the FDA and @CDCgov to stay informed on contact lens safety https://go.usa.gov/xUuSb  #OnePairTakeCare pic.twitter.com/hNCAOAmJVQ

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

Routine eye exams and visiting your eye doctor will help ensure and maintain healthy eyes for everyone. #OnePairTakeCare #FDA #MedicalDevicepic.twitter.com/SQYFz30oFy

Routine eye exams and visiting your eye doctor will help ensure and maintain healthy eyes for everyone. #OnePairTakeCare #FDA #MedicalDevicepic.twitter.com/SQYFz30oFy

Routine eye exams and visiting your eye doctor will help ensure and maintain healthy eyes for everyone. #OnePairTakeCare #FDA #MedicalDevice pic.twitter.com/SQYFz30oFy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

21-8-2018

It’s Contact Lens Health Week and the FDA is working to ensure safe and useful devices are available to patients and consumers. Check out our recent contact lens approvals: https://go.usa.gov/xUz4M  and https://go.usa.gov/xUz4t  #OnePairTakeCarepic.twitt

It’s Contact Lens Health Week and the FDA is working to ensure safe and useful devices are available to patients and consumers. Check out our recent contact lens approvals: https://go.usa.gov/xUz4M  and https://go.usa.gov/xUz4t  #OnePairTakeCarepic.twitt

It’s Contact Lens Health Week and the FDA is working to ensure safe and useful devices are available to patients and consumers. Check out our recent contact lens approvals: https://go.usa.gov/xUz4M  and https://go.usa.gov/xUz4t  #OnePairTakeCare pic.twitter.com/PcxUGHgwoV

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-8-2018

Contact Lens Health Week is here and the FDA and @CDCgov are reminding you of safe measures to ensure proper use of contact lenses. Check out the CDC’s Healthy Habits Mean Healthy Eye video #OnePairTakeCarepic.twitter.com/jxiBHA3CiT

Contact Lens Health Week is here and the FDA and @CDCgov are reminding you of safe measures to ensure proper use of contact lenses. Check out the CDC’s Healthy Habits Mean Healthy Eye video #OnePairTakeCarepic.twitter.com/jxiBHA3CiT

Contact Lens Health Week is here and the FDA and @CDCgov are reminding you of safe measures to ensure proper use of contact lenses. Check out the CDC’s Healthy Habits Mean Healthy Eye video #OnePairTakeCare pic.twitter.com/jxiBHA3CiT

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2018

Next week is Healthy Contact Week. Join the @CDCgov for a Facebook Live chat on Monday August 20th at 2 PM for a conversation on contact lens use. http://facebook.com/CDC/  #OnePairTakeCarepic.twitter.com/7HDQYrdPBv

Next week is Healthy Contact Week. Join the @CDCgov for a Facebook Live chat on Monday August 20th at 2 PM for a conversation on contact lens use. http://facebook.com/CDC/  #OnePairTakeCarepic.twitter.com/7HDQYrdPBv

Next week is Healthy Contact Week. Join the @CDCgov for a Facebook Live chat on Monday August 20th at 2 PM for a conversation on contact lens use. http://facebook.com/CDC/  #OnePairTakeCare pic.twitter.com/7HDQYrdPBv

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2018

#FDA issues letter to healthcare providers on the final post-approval study results & risks associated with #SynCardia TAH-t: C2 Driver System. https://go.usa.gov/xUeYd  #MedicalDevices

#FDA issues letter to healthcare providers on the final post-approval study results & risks associated with #SynCardia TAH-t: C2 Driver System. https://go.usa.gov/xUeYd  #MedicalDevices

#FDA issues letter to healthcare providers on the final post-approval study results & risks associated with #SynCardia TAH-t: C2 Driver System. https://go.usa.gov/xUeYd  #MedicalDevices

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-8-2018

Letter to Health Care Providers: Risks Associated with Use of Rupture of Membrane Tests  https://go.usa.gov/xUAt4  #MedicalDevice #FDA

Letter to Health Care Providers: Risks Associated with Use of Rupture of Membrane Tests https://go.usa.gov/xUAt4  #MedicalDevice #FDA

Letter to Health Care Providers: Risks Associated with Use of Rupture of Membrane Tests https://go.usa.gov/xUAt4  #MedicalDevice #FDA

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5428 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Human medicines highlights - August 2018

Human medicines highlights - August 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-8-2018

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5386 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Rituzena (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Rituzena (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Rituzena (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4884 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

THREAD: We’re proud to work with the public-private Healthcare Sector Coordinating Council’s Medical Technology & Health IT Task Group to address @HHSgov Cybersecurity Task Force Report recommendations related to medical device cybersecurity: https://hea

THREAD: We’re proud to work with the public-private Healthcare Sector Coordinating Council’s Medical Technology & Health IT Task Group to address @HHSgov Cybersecurity Task Force Report recommendations related to medical device cybersecurity: https://hea

THREAD: We’re proud to work with the public-private Healthcare Sector Coordinating Council’s Medical Technology & Health IT Task Group to address @HHSgov Cybersecurity Task Force Report recommendations related to medical device cybersecurity: https://healthsectorcouncil.org/health-sector-mobilizes-against-cyber-threats/ …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Vizamyl (GE Healthcare Ltd)

Vizamyl (GE Healthcare Ltd)

Vizamyl (Active substance: flutemetamol (18F)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4614 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Human medicines highlights - July 2018

Human medicines highlights - July 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency