Remsima

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Remsima
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Remsima
  Европейски съюз
 • Език:
 • фински

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Immunosuppressantit, , tuumorinekroositekijä-alfa (Tnf) estäjät,
 • Терапевтична област:
 • Niveltulehdus, Nivelpsoriaasin, Selkärankareuman, Selkärankareuman, Koliitti, Haavainen, Psoriasis, Crohnin Tauti, Niveltulehdus, Nivelreuma
 • Терапевтични показания:
 • Nivelreuma arthritisRemsima, yhdessä metotreksaatin kanssa, on tarkoitettu vähentämään merkkejä ja oireita sekä fyysisen toimintakyvyn paraneminen:aikuisilla potilailla, joiden sairaus on aktiivinen silloin, kun vaste anti‑reumaattisiin lääkkeisiin (Dmard), kuten metotreksaattiin, on ollut riittämätön;aikuisille potilaille, joilla on vaikea, aktiivinen ja etenevä sairaus ei ole aiemmin hoidettu metotreksaatilla tai muut Reumalääkkeet. Näissä potilasryhmissä alennus etenemistä nivelvaurioita, mitattuna X‑ray, on osoitettu. Aikuisten Crohnin diseaseRemsima on tarkoitettu:hoito keskivaikea tai vaikea aktiivinen Crohnin tauti aikuispotilailla, jotka eivät ole respondoineet huolimatta täydellinen ja asianmukainen hoito kortikosteroideilla ja / tai immunosuppressiivinen tai jotka eivät siedä tai joilla jokin lääketieteellinen vasta, kuten hoidot, hoito on fistuloiva, aktiivinen Crohnin tauti aikuispotilailla, jotka eivät ole respondoineet huolimatta täysi ja asianmukainen hoito tavanomainen hoito (mukaan lukien ant
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 17

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • valtuutettu
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002576
 • Дата Оторизация:
 • 09-09-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002576
 • Последна актуализация:
 • 24-12-2019

Доклад обществена оценка

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/547143/2019

EMEA/H/C/002576

Remsima (infliksimabi)

Yleistiedot Remsimasta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Remsima on ja mihin sitä käytetään?

Remsima on tulehduslääke, jonka vaikuttava aine on infliksimabi. Sitä käytetään tavallisesti silloin, kun

muut lääkkeet tai hoidot eivät ole tehonneet seuraaviin aikuisten potilaiden immuunijärjestelmän

sairauksiin:

nivelreuma (niveltulehdusta aiheuttava sairaus). Remsimaa käytetään yhdessä metotreksaatin

kanssa (toinen immuunijärjestelmään vaikuttava lääke).

Crohnin tauti (ruoansulatuskanavan tulehdusta aiheuttava sairaus), kun sairaus on keskivaikea,

vaikea tai fistuloiva (jolloin muodostuu fisteleitä, epänormaaleja rakenteita suolen ja muiden

elinten välille)

haavainen paksusuolitulehdus (sairaus, joka aiheuttaa tulehdusta ja haavaumia suolen

seinämässä)

selkärankareuma (sairaus, joka aiheuttaa tulehdusta ja kipua selkärangan nivelissä)

nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta)

psoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia hilseileviä läiskiä iholla).

Remsimaa annetaan myös 6–17-vuotiaille lapsille, joilla on vaikea ja aktiivinen Crohnin tauti tai vaikea

aktiivinen haavainen paksusuolitulehdus, kun muut lääkkeet tai hoidot eivät tehoa tai kun niitä ei voida

käyttää.

Remsima on ns. biologisesti samankaltainen lääke. Tämä tarkoittaa sitä, että Remsima on hyvin

samankaltainen kuin jokin toinen biologinen lääke (ns. alkuperäisvalmiste), jolla on jo myyntilupa EU:n

alueella. Remsiman alkuperäisvalmiste on Remicade. Lisää tietoa biologisesti samankaltaisista

lääkevalmisteista löytyy täältä

Miten Remsimaa käytetään?

Remsimaa saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Hoidon saa aloittaa vain erikoislääkäri, jolla on

kokemusta Remsiman käyttöaiheisiin kuuluvien sairauksien diagnosoinnista ja hoidosta. Hänen on

myös valvottava hoitoa.

Remsima (infliksimabi)

EMA/547143/2019

Sivu 2/3

Remsimaa on saatavana kuiva-aineena, josta valmistetaan infuusioliuos laskimonsisäistä tiputusta

varten. Nivelreuman hoitoa varten Remsimaa on saatavana ihon alle injektoitavana liuoksena

esitäytetyssä ruiskussa tai kynässä.

Remsima annetaan infuusiona laskimoon 1–2 tunnin ajan. Kaikkia potilaita seurataan mahdollisten

reaktioiden varalta infuusion aikana sekä vähintään 1–2 tuntia sen jälkeen. Infuusioon liittyvien

reaktioiden riskin vähentämiseksi potilaille voidaan antaa muita lääkkeitä ennen Remsima-hoitoa tai

sen aikana tai infuusiota voidaan hidastaa. Hoidon toistotiheys määräytyy hoidettavan sairauden sekä

potilaan hoitovasteen mukaan.

Kun nivelreumaa on hoidettu kaksi kertaa infuusiona annetulla infliksimabilla, Remsima voidaan antaa

injektiona ihon alle seuraavilla hoitokerroilla. Potilaat voivat injektoida Remsiman itse saatuaan siihen

opastuksen.

Lisätietoja Remsiman käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Remsima vaikuttaa?

Remsiman vaikuttava aine infliksimabi on monoklonaalinen vasta-aine. Se on eräs proteiinityyppi, joka

on suunniteltu tunnistamaan tietty rakenne (antigeeni) ja kiinnittymään siihen. Infliksimabi on

suunniteltu kiinnittymään elimistössä kemialliseen välittäjäaineeseen nimeltä tuumorinekroositekijä-

alfa (TNF-alfa). Tämä välittäjäaine liittyy tulehduksen syntymiseen, ja sitä esiintyy suurina määrinä

potilailla, joilla on Remsimalla hoidettavia sairauksia. Estämällä TNF-alfan toimintaa infliksimabi

parantaa tulehdusta ja näiden sairauksien muita oireita.

Mitä hyötyä Remsimasta on havaittu tutkimuksissa?

Remsimaa ja Remicadea vertailevat laboratoriotutkimukset osoittivat, että Remsiman vaikuttava aine

on rakenteeltaan, puhtaudeltaan ja biologiselta aktiivisuudeltaan hyvin samankaltainen kuin Remicade.

Lisäksi Remsimaa ja Remicadea verrattiin laskimoon annettuina infuusioina yhdessä päätutkimuksessa,

johon osallistui 606 nivelreumaa sairastavaa aikuista. Potilaat saivat metotreksaatin lisänä joko

Remsimaa tai Remicadea 30 viikon ajan. Tehon pääasiallisena mittana oli oireissa tapahtunut muutos.

Yhteensä 30 hoitoviikon jälkeen Remsima oli yhtä tehokas kuin Remicade noin 60 prosentilla potilaista,

jotka reagoivat jommallakummalla lääkkeellä annettuun hoitoon.

Tämän ohella tehtiin myös tutkimus, johon osallistui 250 selkärankareumaa sairastavaa potilasta, sen

osoittamiseksi, että Remsima tuottaa elimistössä sellaisen pitoisuuden vaikuttavaa ainetta, joka on

verrattavissa vertailuvalmisteeseen eli Remicadeen.

Koska Remsima on biologisesti samankaltainen lääke, infliksimabin tehoa ja turvallisuutta koskevia

tutkimuksia, jotka on tehty Remicadesta, ei tarvitse toistaa Remsiman osalta.

Tutkimuksessa, johon osallistui 343 nivelreumaa sairastavaa potilasta, ihon alle annetun Remsima-

injektion osoitettiin olevan yhtä tehokas kuin laskimoon annetun Remsima-infuusion. Potilaat saivat

kaksi Remsima-infuusiota kahden viikon välein, ja myöhemmät hoidot annettiin joko infuusiona tai

injektiona ihon alle. 22 hoitoviikon jälkeen oireet olivat vähentyneet samassa määrin laskimoon

annettuna infuusiona ja ihon alle annettuna injektiona toteutetun hoidon yhteydessä.

Mitä riskejä Remsimaan liittyy?

Remsiman turvallisuutta on arvioitu, ja kaikkien tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan katsoa, että

lääkkeen haittavaikutukset ovat rinnastettavissa alkuperäisvalmiste Remicaden haittavaikutuksiin.

Remsiman yleisimmät haittavaikutukset (useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä) ovat virusinfektiot

Remsima (infliksimabi)

EMA/547143/2019

Sivu 3/3

(kuten flunssa tai yskänrokko), päänsärky, ylähengitysteiden infektiot (nenä- ja nieluinfektiot),

sinusiitti (sivuontelotulehdus), pahoinvointi, mahakipu, infuusioon liittyvät reaktiot ja kipu. Jotkin

haittavaikutukset ja infektiot saattavat olla lapsilla yleisempiä kuin aikuisilla. Pakkausselosteessa on

luettelo kaikista Remsiman haittavaikutuksista.

Remsimaa ei saa antaa potilaille, jotka ovat saaneet yliherkkyysreaktioita (allergisia reaktioita)

infliksimabista aiemmin tai jotka ovat yliherkkiä (allergisia) hiiren proteiineille tai muille Remsiman

sisältämille aineille. Remsimaa ei saa antaa tuberkuloosipotilaille tai henkilöille, joilla on muita vakavia

infektioita tai keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (sydämen kyvyttömyys pumpata tarpeeksi

verta kehon eri osiin).

Miksi Remsima on hyväksytty EU:ssa?

Euroopan lääkevirasto katsoi, että EU:n biologisesti samankaltaisia lääkevalmisteita koskevien

vaatimusten mukaisesti Remsima on rakenteeltaan, puhtaudeltaan ja biologiselta aktiivisuudeltaan

hyvin samankaltainen kuin Remicade ja jakaantuu elimistössä samalla tavalla. Lisäksi nivelreuma- ja

selkärankareumatutkimuksissa on osoitettu, että Remsiman turvallisuus ja teho ovat samanlaiset kuin

Remicadella näiden sairauksien hoidossa.

Kaikkia näitä tietoja pidettiin riittävinä sen osoittamiseen, että Remsima toimii tehon ja turvallisuuden

osalta samalla tavoin kuin Remicade hyväksytyissä käyttöaiheissa. Näin ollen lääkevirasto katsoi, että

Remicaden tavoin Remsiman hyöty on sen havaittuja riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää

myyntilupa EU:ssa.

Remsima, joka annetaan injektiona ihon alle nivelreuman hoidossa, on yhtä tehokas kuin infuusiona

annettu Remsima, ja myös turvallisuusprofiili on hyväksyttävä. Sillä on myös se etu, että potilaat

voivat käyttää tätä hoitoa kotona.

Miten voidaan varmistaa Remsiman turvallinen ja tehokas käyttö?

Remsimaa markkinoiva yhtiö toimittaa potilaille kortin, joka sisältää tietoa lääkkeestä ja johon voidaan

merkitä testit, joita heille on tehty.

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Remsiman käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät myös valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Remsiman käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Remsimasta

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Remsimasta

Remsima sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 10. syyskuuta 2013.

Lisää tietoa Remsimasta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/remsima

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11–2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Remsima 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

infliksimabi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lääkäri antaa sinulle myös potilaskortin, joka sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa,

mikä sinun tulee tietää ennen Remsima-hoidon aloitusta ja hoidon aikana.

Kun aloitat uuden kortin, säilytäthän tämän kortin myöhempää tarvetta varten 4 kuukauden ajan

viimeisen Remsima-annoksesi jälkeen.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Remsima on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Remsimaa

Miten Remsimaa annetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Remsiman säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Remsima on ja mihin sitä käytetään

Remsiman vaikuttava aine on infliksimabi. Infliksimabi on monoklonaalinen vasta-aine –

valkuaisaineen (proteiini) tyyppi, joka kiinnittyy elimistössä tiettyyn kohteeseen, joka on nimeltään

TNF (tuumorinekroositekijä) alfa.

Remsima kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan nimellä TNF-salpaajat. Sitä käytetään aikuisille

seuraaviin tulehduksellisiin sairauksiin:

nivelreuma

nivelpsoriaasi

selkärankareuma (Bechterewin tauti)

psoriaasi.

Remsimaa käytetään myös aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille seuraaviin sairauksiin:

Crohnin tauti

haavainen paksusuolitulehdus.

Remsima toimii kiinnittymällä selektiivisesti tuumorinekroositekijä alfaan (TNF

) ja estämällä sen

toiminnan. TNF

on mukana elimistön tulehdusprosesseissa, joten sen estäminen voi vähentää

elimistössä tapahtuvia tulehduksia.

Nivelreuma

Nivelreuma on nivelten tulehduksellinen sairaus. Jos sinulla on aktiivinen nivelreuma, sinua hoidetaan

ensin muilla lääkkeillä. Jos nämä lääkkeet eivät toimi riittävän hyvin, sinulle annetaan Remsimaa, jota

otat toisen lääkeaineen, metotreksaatin kanssa:

vähentämään sairauden merkkejä ja oireita,

hidastamaan nivelvaurioiden syntyä,

parantamaan fyysistä suorituskykyä.

Nivelpsoriaasi

Nivelpsoriaasi on nivelten tulehduksellinen sairaus, johon yleensä liittyy psoriaasi. Jos sinulla on

aktiivinen nivelpsoriaasi, sinua hoidetaan ensin muilla lääkkeillä. Jos nämä lääkkeet eivät toimi

riittävän hyvin, sinulle annetaan Remsimaa:

vähentämään sairauden merkkejä ja oireita,

hidastamaan nivelvaurioiden syntyä,

parantamaan fyysistä suorituskykyä.

Selkärankareuma (Bechterewin tauti)

Selkärankareuma on selkärangan tulehduksellinen sairaus. Jos sinulla on selkärankareuma, sinua

hoidetaan ensin muilla lääkkeillä. Jos nämä lääkkeet eivät toimi riittävän hyvin, sinulle annetaan

Remsimaa:

vähentämään sairauden merkkejä ja oireita,

parantamaan fyysistä suorituskykyä.

Psoriaasi

Psoriaasi on ihon tulehduksellinen sairaus. Jos sinulla on kohtalainen tai vaikea plakkipsoriaasi, saat

ensin muita lääkkeitä tai hoitoja kuten valohoitoa. Jos nämä lääkkeet eivät toimi riittävän hyvin,

sinulle annetaan Remsimaa vähentämään sairauden merkkejä ja oireita.

Haavainen paksusuolitulehdus

Haavainen paksusuolitulehdus on suoliston tulehduksellinen sairaus. Jos sinulla on haavainen

paksusuolitulehdus, käytät ensin muita lääkkeitä. Jos nämä lääkkeet eivät toimi riittävän hyvin, sinulle

annetaan Remsimaa sairautesi hoitoon.

Crohnin tauti

Crohnin tauti on suoliston tulehduksellinen sairaus. Jos sinulla on Crohnin tauti, käytät ensin muita

lääkkeitä. Jos nämä lääkkeet eivät toimi riittävän hyvin, sinulle annetaan Remsimaa:

aktiivisen Crohnin taudin hoitoon,

suolen ja ihonpinnan välisten epänormaalien avanteiden (fistelien) vähentämiseen, kun niitä ei

ole saatu hallintaan muilla lääkkeillä tai leikkauksella.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Remsimaa

Sinulle ei saa antaa Remsimaa, jos

olet allerginen infliksimabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6),

olet allerginen hiiristä peräisin oleville valkuaisaineille,

sinulla on tuberkuloosi tai muu vakava infektio kuten keuhkokuume tai verenmyrkytys (sepsis

eli vakava bakteeri-infektio veressä),

sinulla on kohtalainen tai vaikea sydämen vajaatoiminta.

Älä käytä Remsimaa, jos jokin yllä olevista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin kanssa

ennen kuin saat Remsimaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Remsimaa tai Remsima-hoidon aikana, jos:

Sinua on aiemmin hoidettu jollakin infliksimabia sisältävällä lääkkeellä:

Kerro lääkärille, jos sinua on aiemmin hoidettu infliksimabia sisältävillä lääkkeillä ja olet nyt

aloittamassa hoidon uudelleen.

Jos infliksimabihoidossasi on ollut yli 16 viikon tauko, allergisten reaktioiden riski on suurempi,

kun hoitosi aloitetaan uudelleen.

Infektiot

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin

vähäinen.

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos olet joskus asunut tai matkustanut alueilla, joilla

histoplasmoosi-, koksidioidomykoosi- tai blastomykoosi-infektiot ovat yleisiä. Näitä infektioita

aiheuttavat tietyntyyppiset sienet, jotka voivat olla haitallisia keuhkoille tai elimistön muille

osille.

Saatat saada infektioita helpommin, kun sinua hoidetaan Remsimalla. Jos olet 65-vuotias tai

vanhempi, riski on suurempi.

Nämä infektiot saattavat olla vakavia ja niitä ovat tuberkuloosi, virusten, sienten, bakteerien tai

muiden luonnossa olevien organismien aiheuttamat infektiot sekä verenmyrkytys (sepsis), joka

voi olla hengenvaarallinen.

Kerro lääkärille heti, jos saat infektion merkkejä Remsima-hoidon aikana. Merkkeihin kuuluvat

kuume, yskä, flunssan kaltaiset oireet, huonovointisuus, punainen tai kuuma iho, haavat ja

hammasongelmat. Lääkäri saattaa suositella Remsima-hoidon väliaikaista lopettamista.

Tuberkuloosi

On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet ollut

läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tai on tuberkuloosi.

Lääkäri tekee sinulle kokeita, joiden avulla nähdään, onko sinulla tuberkuloosi. Tuberkuloosia

on raportoitu infliksimabihoitoa saaneilla potilailla, myös potilailla, jotka ovat jo saaneet

tuberkuloosilääkkeitä. Lääkäri kirjaa tuberkuloositestien tulokset potilaskorttiisi.

Jos lääkärin mielestä sinulla on tuberkuloosin riski, sinua voidaan hoitaa tuberkuloosilääkkeillä

ennen kuin saat Remsimaa.

Kerro lääkärille heti, jos saat tuberkuloosin merkkejä Remsima-hoidon aikana. Merkkeihin kuuluvat

itsepintainen yskä, painon aleneminen, väsymyksen tunne, kuume, yöhikoilu.

B-hepatiittivirus

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos olet hepatiitti B-viruksen kantaja tai sinulla on

tai on joskus ollut B-hepatiitti.

Kerro lääkärille, jos uskot olevasi vaarassa sairastua B-hepatiittiin.

Lääkäri tekee sinulle B-hepatiittitestin.

Hoito TNF-salpaajilla kuten Remsimalla saattaa johtaa B-hepatiittiviruksen palautumiseen

aktiiviseksi potilailla, jotka kantavat tätä virusta. Tämä saattaa toisinaan olla hengenvaarallista.

Jos B-hepatiittivirus palautuu aktiiviseksi, lääkäri voi joutua lopettamaan hoitosi ja antamaan

sinulle lääkkeitä, kuten tehokkaita viruslääkkeitä, ja tukihoitoa.

Sydänongelmat

Kerro lääkärille, jos sinulla on sydänongelmia kuten lievä sydämen vajaatoiminta.

Lääkäri saattaa haluta tarkkailla sydäntäsi.

Kerro lääkärille heti, jos saat Remsima-hoidon aikana uusia sydämen vajaatoiminnan merkkejä tai ne

pahenevat. Merkkeihin kuuluvat hengästyneisyys tai jalkojen turvotus.

Syöpä ja lymfooma

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on tai on joskus ollut lymfooma

(eräänlainen verisyöpä) tai jokin muu syöpä.

Potilailla, joilla on vaikea nivelreuma ja joilla tauti on ollut kauan, saattaa lymfooman

kehittymisen riski olla suurempi.

Remsimaa käyttävillä lapsilla ja aikuisilla lymfooman tai muun syövän kehittymisen riski

saattaa suurentua.

Joillekin potilaista, joita on hoidettu TNF-salpaajalla, mukaan lukien infliksimabilla, on

kehittynyt harvinainen syöpä, jota kutsutaan hepatospleeniseksi T-solulymfoomaksi. Useimmat

näistä potilaista olivat teini-ikäisiä poikia tai nuoria miehiä ja useimmilla heistä oli joko Crohnin

tauti tai haavainen paksusuolitulehdus. Tämän tyyppinen syöpä on tavallisimmin johtanut

kuolemaan. Lähes kaikki potilaat olivat saaneet lisäksi lääkkeitä, jotka myös atsatiopriinia tai 6-

merkaptopuriinia sisältäviä lääkkeitä TNF-salpaajan lisäksi.

Joillekin infliksimabihoitoa saaneille potilaille on kehittynyt tietynlaisia ihosyöpiä. Jos havaitset

mitä tahansa muutoksia ihossasi tai kasvaimia ihossa hoidon aikana tai sen jälkeen, kerro asiasta

lääkärille.

Joillekin naisille, jotka ovat saaneet infliksimabia nivelreuman hoitoon, on kehittynyt

kohdunkaulan syöpä. Remsima-valmistetta saaville naisille, mukaan lukien yli 60-vuotiaille,

lääkäri voi suositella säännöllisiä kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksia.

Keuhkosairaus tai runsas tupakointi

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on keuhkosairaus nimeltä pitkäaikainen

ahtauttava keuhkosairaus (keuhkoahtaumatauti, COPD) tai jos tupakoit runsaasti.

Potilailla, joilla on COPD tai jotka tupakoivat runsaasti, syövän kehittymisen riski saattaa

lisääntyä Remsima-hoidon aikana.

Hermoston sairaus

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on tai on joskus ollut hermostoon

vaikuttavia ongelmia. Näitä ovat MS-tauti (multippeli skleroosi), Guillain-Barrén oireyhtymä,

jos sinulla on kouristuskohtauksia tai jos sinulla on todettu näköhermon tulehdus (optinen

neuriitti).

Kerro lääkärille heti, jos saat hermoston sairauksien oireita Remsima-hoidon aikana. Tällaisia oireita

ovat näkökyvyn muutos, käsien tai jalkojen heikkous, puutumisen tai pistelyn tunne kehossa.

Epänormaalit ihon avanteet

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on epänormaaleja ihon avanteita

(fisteleitä).

Rokotukset

Kerro lääkärille, jos olet hiljattain saanut rokotuksen tai sinulle on suunniteltu annettavan

rokotus.

Sinun pitää saada suositellut rokotukset ennen Remsima-hoidon aloittamista. Voit saada joitakin

rokotteita Remsima-hoidon aikana, mutta sinulle ei saa antaa eläviä rokotteita (rokotteet, jotka

sisältävät eläviä, mutta heikennettyjä taudinaiheuttajia), koska ne voivat aiheuttaa infektioita.

Jos sait Remsimaa raskauden aikana, myös lapsellasi saattaa olla eläviin rokotteisiin liittyvä

suurentunut infektioriski jopa kuuden kuukauden ajan syntymän jälkeen. On tärkeää, että kerrot

lastasi hoitavalle lääkärille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille Remsima-hoidostasi,

jotta he voivat päättää, milloin lapsesi voi saada jonkin rokotuksen, mukaan lukien elävät

rokotteet kuten BCG (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn). Katso lisätietoja kohdasta Raskaus ja

imetys.

Hoidolliset tartunnanaiheuttajat

Kerro lääkärille, jos olet hiljattain saanut tai sinulle on suunniteltu annettavan hoitoa

hoidollisella tartunnanaiheuttajalla (kuten BCG-rokote instillaationa syövän hoitoon).

Leikkaukset tai hammastoimenpiteet

Kerro lääkärille, jos olet menossa johonkin leikkaukseen tai hammastoimenpiteeseen.

Kerro kirurgille tai hammaslääkärille, että saat Remsima-hoitoa ja näytä hänelle potilaskorttisi.

Maksaongelmat

Joillekin Remsima-hoitoa saaville potilaille on kehittynyt vakavia maksaongelmia.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle ilmaantuu Remsima-hoidon aikana maksaongelmien

oireita. Merkkejä ovat ihon ja silmien keltaisuus, virtsan värjäytyminen tummanruskeaksi, kipu

tai turvotus oikealla ylävatsalla, nivelkipu, ihottuma tai kuume.

Alhaiset verisolujen määrät

Joidenkin Remsimaa saavien potilaiden elimistö ei tuota riittävästi verisoluja, jotka auttavat

taistelemaan infektioita vastaan tai lopettamaan verenvuodon.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle ilmaantuu Remsima-hoidon aikana oireita alhaisesta

verisolujen määrästä. Merkkejä ovat itsepintainen kuume, herkästi syntyvät mustelmat tai

verenvuoto, ihonalaisen verenvuodon aiheuttamat pienet punaiset tai violetit pisteet iholla tai

ihon kalpeus.

Immuunijärjestelmän häiriöt

Joillekin Remsimaa saaville potilaille on kehittynyt lupus-nimisen immuunijärjestelmän häiriön

oireita.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle ilmaantuu lupuksen oireita Remsima-hoidon aikana.

Merkkejä ovat nivelkipu tai auringolle herkkä ihottuma poskilla tai käsivarsilla.

Lapset ja nuoret

Yllä olevat tiedot koskevat myös lapsia ja nuoria.

Tämän lisäksi:

Joillain TNF-estäjiä kuten infliksimabia saaneilla lapsilla ja teini-ikäisillä potilailla on esiintynyt

syöpätapauksia, mukaan lukien harvinaisia syöpätyyppejä. Ne ovat toisinaan johtaneet

kuolemaan.

Infliksimabia saaneille lapsille kehittyi infektioita useammin kuin aikuisille.

Lasten pitää saada suositusten mukaiset rokotukset ennen Remsima-hoidon aloitusta.

Lapsille voidaan antaa joitakin rokotteita Remsima-hoidon aikana, mutta heille ei saa antaa eläviä

rokotteita Remsima-hoidon aikana.

Remsima annetaan lapsille vain Crohnin taudin tai haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon. Näiden

lasten pitää olla 6 vuotta täyttäneitä.

Mikäli et ole varma, koskeeko jokin yllä olevista sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin saat

Remsimaa.

Muut lääkevalmisteet ja Remsima

Potilaat, joilla on jokin tulehduksellinen sairaus, käyttävät valmiiksi lääkevalmisteita sairautensa

hoitoon. Nämä lääkevalmisteet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia. Lääkäri neuvoo, mitä muita

lääkkeitä sinun tulee edelleen käyttää Remsima-hoidon aikana.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita

lääkkeitä, myös muita lääkkeitä Crohnin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen, nivelreuman,

selkärankareuman, nivelpsoriaasin tai psoriaasin hoitoon tai lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt

kuten vitamiineja tai rohdosvalmisteita.

Erityisesti kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

Lääkkeitä, jotka vaikuttavat immuunijärjestelmään.

Kineret (joka sisältää anakinraa). Remsimaa ja Kineret-valmistetta ei pidä käyttää

samanaikaisesti.

Orencia (joka sisältää abataseptiä). Remsimaa ja Orenciaa ei pidä käyttää samanaikaisesti.

Sinulle ei saa antaa eläviä rokotteita Remsima-hoidon aikana. Jos sait Remsima-hoitoa raskauden

aikana, kerro lastasi hoitavalle lääkärille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille Remsima-

hoidostasi, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotteita.

Mikäli et ole varma, koskeeko jokin yllä olevista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen Remsiman käyttöä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista,

kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Remsimaa tulee käyttää raskauden aikana

vain jos se lääkärin mielestä on välttämätöntä.

Sinun tulee välttää raskaaksi tuloa Remsima-hoidon aikana ja 6 kuukautta hoidon lopettamisen

jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa ehkäisyn käytöstä tuona aikana.

Älä imetä Remsima-hoidon aikana tai 6 kuukauteen Remsima-hoidon lopettamisen jälkeen.

Jos sait Remsimaa raskauden aikana, lapsellasi saattaa olla suurentunut infektioriski.

On tärkeää, että kerrot lastasi hoitavalle lääkärille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille

Remsima-hoidostasi ennen kuin lapsellesi annetaan jonkin rokotus. Jos sait Remsima-hoitoa

raskauden aikana, BCG-rokotteen (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) antaminen

lapsellesi 6 kuukauden aikana syntymän jälkeen voi aiheuttaa infektion, jolla saattaa olla

vakavia, jopa kuolemaan johtavia komplikaatioita. Eläviä rokotteita, kuten BCG-rokotetta, ei

saa antaa lapsellesi 6 kuukauteen syntymän jälkeen. Katso lisätietoja kohdasta Rokotukset.

Infliksimabihoitoa raskauden aikana saaneiden naisten imeväisikäisillä lapsilla on raportoitu

voimakkaasti alentuneita valkosolujen määriä. Jos lapsellasi on jatkuvaa kuumeilua tai

infektioita, ota heti yhteyttä lastasi hoitavaan lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Remsiman ei oleteta vaikuttavan ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos tunnet olevasi väsynyt,

sinua huimaa tai olet huonovointinen saatuasi Remsimaa, älä aja tai käytä mitään työvälineitä tai

koneita.

Remsima sisältää natriumia

Remsima alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton. Ennen kuin

Remsima annetaan, se kuitenkin sekoitetaan natriumia sisältävään liuokseen. Keskustele lääkärin

kanssa, jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota.

3.

Miten Remsimaa annetaan

Nivelreuma

Tavanomainen annos on 3 mg painokiloa kohti.

Nivelpsoriaasi, selkärankareuma (Bechterewin tauti), psoriaasi, haavainen paksusuolitulehdus

ja Crohnin tauti

Tavanomainen annos on 5 mg painokiloa kohti.

Miten Remsimaa annetaan

Lääkäri tai hoitaja antaa sinulle Remsiman.

Lääkäri tai hoitaja valmistaa lääkkeen infuusiota varten.

Lääke annetaan infuusiona (tiputus) (2 tunnin aikana) laskimoon, yleensä käsivarteen.

Kolmannen hoitokerran jälkeen lääkäri voi päättää, että saat Remsima-annoksen 1 tunnin

aikana.

Vointiasi tarkkaillaan Remsima-tiputuksen aikana ja vielä 1-2 tunnin ajan sen jälkeen.

Kuinka paljon Remsimaa annetaan

Lääkäri päättää saamasi annoksen suuruuden ja kuinka usein Remsimaa sinulle annetaan. Tämä

riippuu sairaudestasi, painostasi ja siitä, miten Remsima-hoito sinuun vaikuttaa.

Alla olevasta taulukosta näet, miten usein tätä lääkettä yleensä annetaan ensimmäisen annoksen

jälkeen.

2. annos

2 viikkoa 1. annoksen jälkeen

3. annos

6 viikkoa 1. annoksen jälkeen

Myöhemmät annokset

6-8 viikon välein riippuen sairaudestasi

Käyttö lapsille ja nuorille

Crohnin tautiin tai haavaiseen paksusuolitulehdukseen hoitoa saaville lapsille (6-vuotiaat tai

vanhemmat) suositeltu annos on sama kuin aikuisille.

Jos saat enemmän Remsimaa kuin sinun pitäisi

Lääkäri tai hoitaja antaa sinulle tämän lääkevalmisteen. Siksi on epätodennäköistä, että saisit sitä

enemmän kuin pitäisi. Liian suuren Remsima-annoksen ei tiedetä aiheuttaneen haittavaikutuksia.

Jos unohdat tai jäät vaille Remsima-infuusiota

Jos unohdat tai myöhästyt vastaanottokäynniltä, jolla oli tarkoitus saada Remsimaa, sovi uusi aika

mahdollisimman pian.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai kohtalaisia vaikeusasteeltaan. Joillain potilailla

haittavaikutukset kuitenkin voivat olla vakavia ja vaatia hoitoa. Haittavaikutuksia voi ilmaantua myös

Remsima-lääkityksen lopettamisen jälkeen.

Kerro välittömästi lääkärille, jos huomaat jotain seuraavista:

Merkkejä allergisesta reaktiosta

kuten kasvojen, huulten, suun tai kurkun turvotus, mikä

saattaa vaikeuttaa nielemistä tai hengitystä, ihottuma, nokkosrokko, käsien, jalkojen tai

nilkkojen turvotus. Jotkut näistä reaktioista voivat olla vakavia tai hengenvaarallisia. Allerginen

reaktio voi ilmaantua 2 tunnin kuluessa tiputuksesta tai myöhemmin. Muita oireita, jotka voivat

olla merkkejä allergisista reaktioista, joita saattaa esiintyä jopa 12 päivän kuluttua tiputuksesta,

ovat lihaskipu, kuume, kipu nivelissä tai leukapielissä, kurkkukipu tai päänsärky.

Merkkejä sydänongelmasta

kuten rintatuntemus tai rintakipu, käsivarren kipu, mahakipu,

hengenahdistus, ahdistuneisuus, heikotuksen tunne, huimaus, pyörtyminen, hikoilu,

huonovointisuus (pahoinvointi), oksentaminen, sydämen tykytys tai hakkaaminen, nopea tai

hidas sydämensyke ja jalkojen turvotus.

Merkkejä infektiosta (mukaan lukien tuberkuloosi)

kuten kuume, väsymyksen tunne, yskä,

joka voi jatkua pitkään, hengenahdistus, flunssan kaltaiset oireet, painon aleneminen, yöhikoilu,

ripuli, haavat, märkäkertymä (paise) suolistossa tai peräaukon ympärillä, hammasongelmat tai

kirvelevä tunne virtsatessa.

Mahdollisia merkkejä syövästä,

mukaan lukien mutta rajoittumatta: imusolmukkeiden

turvotus, painon lasku, kuume, epätavalliset ihokyhmyt, muutokset luomissa tai ihon värissä tai

epätavallinen emätinverenvuoto.

Merkkejä keuhko-ongelmasta

kuten yskä, hengitysvaikeudet tai ahdistava tunne rinnassa.

Merkkejä hermoston ongelmasta (mukaan lukien silmäongelmat)

kuten

kouristuskohtaukset, pistely tai puutuminen jossain kehon osassa, käsien tai jalkojen

voimattomuus, muutokset näkökyvyssä kuten kahtena näkeminen tai muut silmäongelmat

Merkkejä maksaongelmasta

(mukaan lukien B-hepatiitti-infektio, jos sinulla on aiemmin ollut

B-hepatiitti) kuten ihon tai silmien keltaisuus, virtsan värjäytyminen tummanruskeaksi, kipua tai

turvotusta oikealla ylävatsalla, nivelkipu, ihottumat tai kuume.

Merkkejä immuunijärjestelmän sairaudesta,

kuten nivelkipua tai auringolle herkkää

ihottumaa poskilla tai käsissä (lupus) tai yskää, hengenahdistusta, kuumetta tai ihottumaa

(sarkoidoosi).

Merkkejä alhaisista verisolujen määristä

kuten itsepintainen kuume, herkästi tuleva

verenvuoto tai mustelmat, ihonalaisesta verenvuodosta johtuvat pienet punaiset tai violetit

pisteet iholla tai ihon kalpeus.

Merkkejä vakavista iho-ongelmista

kuten vartalolla punoittavat kokardimaiset pilkut tai

pyöreät laikut, joiden keskellä on usein rakkula, laaja-alainen ihon kuoriutuminen ja irtoaminen

(kesiminen), haavaumat suussa, kurkussa, nenässä, sukupuolielimissä ja silmissä tai pienet

märkäiset paukamat, jotka voivat levitä ympäri kehoa. Näiden ihoreaktioiden yhteydessä voi

ilmetä kuumetta.

Kerro lääkärille heti, jos huomaat jotain yllä mainituista.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Remsiman käytön yhteydessä:

Hyvin yleisiä

: näitä voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä

vatsakipu, huonovointisuus

virusinfektiot kuten herpes tai flunssa

ylähengitystieinfektiot kuten sinuiitti

päänsärky

infuusion aiheuttama haittavaikutus

kipu.

Yleisiä

: näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä

muutokset maksan toiminnassa, maksaentsyymien kohoaminen (näkyy verikokeissa)

infektio keuhkoissa tai rinnassa kuten keuhkoputkitulehdus tai keuhkokuume

hengitysvaikeudet, rintakipu

verenvuoto vatsassa tai suolistossa, ripuli, ruoansulatushäiriö, närästys, ummetus

nokkosrokko, kutiseva ihottuma tai kuiva iho

tasapaino-ongelmat tai huimauksen tunne

kuume, lisääntynyt hikoilu

verenkierto-ongelmat kuten matala tai korkea verenpaine

mustelmat, kuumat aallot tai nenäverenvuoto, kuuma, punoittava iho (punastuminen)

väsymyksen tai heikkouden tunne

bakteeri-infektiot kuten verenmyrkytys, absessi (märkäpesäke) tai infektio ihon alla (selluliitti)

sienen aiheuttuma ihoinfektio

veriongelmat kuten anemia tai valkosolujen vähyys

turvonneet imusolmukkeet

masennus, univaikeudet

silmäongelmat mukaan lukien silmien punoitus ja infektiot

sydämen nopealyöntisyys (takykardia) tai sydämentykytys

kipu nivelissä, lihaksissa tai selässä

virtsatieinfektio

psoriaasi, iho-ongelmat kuten ihottuma ja hiusten lähtö

pistokohdan reaktiot kuten kipu, turvotus, punoitus tai kutina

vilunväreet, nesteen kertyminen ihon alle turvotusta aiheuttaen

tunnottomuus tai pistelyn tunne.

Melko harvinaisia:

näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta

riittämätön verensaanti, verisuonien turpoaminen

veren kerääntyminen verisuonien ulkopuolelle (hematooma) tai mustelmat

iho-ongelmat kuten rakkulat, syylät, epänormaali ihon värjäytyminen tai pigmentaatio, tai

huulten turvotus tai ihon paksuuntuminen tai punainen, hilseilevä ja hiutaleinen iho

vakavat allergiset reaktiot (esim. anafylaksi), immuunijärjestelmän sairaus nimeltään lupus,

yliherkkyysreaktiot vieraita valkuaisaineita kohtaan

haavojen hitaampi paraneminen

maksan suurentuminen (hepatiitti) tai sappirakon turvotus, maksavaurio

muistamattomuus, ärtyisyys, sekavuus, hermostuneisuus

silmäongelmat mukaan lukien näön sumentuminen tai heikentyminen, silmien turvotus tai

näärännäpyt

sydämen vajaatoiminnan puhkeaminen tai paheneminen, hidas sydämen syke

pyörtyminen

kouristukset, hermo-ongelmat

reikä suolessa tai suolen tukkeuma, vatsakipu tai krampit

haiman turpoaminen (haimatulehdus)

sieni-infektiot kuten hiivainfektio tai kynsien sieni-infektio

keuhko-ongelmat (kuten turvotus)

nesteen purkautuminen keuhkopussiin

hengitysteiden ahtaus keuhkoissa, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia

keuhkopussin tulehtumisen aiheuttama terävä rintakipu, joka tuntuu pahemmalta hengitettäessä

(keuhkopussintulehdus)

tuberkuloosi

munuaisinfektiot

verihiutaleiden vähyys, valkosolujen ylimäärä, mustelma tai mustat ja siniset merkit ihossa

emättimen infektiot

veriarvojen tulokset, jotka osoittavat vasta-aineita omaa elimistöä vastaan.

Harvinaisia

: näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla tuhannesta

tietyntyyppinen verisyöpä (lymfooma)

veri ei kuljeta riittävästi happea elimistölle, verenkierto-ongelmat kuten verisuonien

kaventuminen

aivokalvotulehdus (meningiitti)

infektiot, jotka johtuvat heikentyneestä immuunijärjestelmästä

B-hepatiitti-infektio, kun sinulla on aiemmin ollut B-hepatiitti

maksatulehdus, joka johtuu ongelmasta immuunijärjestelmässä (autoimmuunihepatiitti)

maksaongelma, joka aiheuttaa ihon tai silmien keltaisuutta (keltatauti)

epänormaali kudosten turvotus tai kasvu

vakava allerginen reaktio, joka voi aiheuttaa tajuttomuutta ja voi olla hengenvaarallinen

(anafylaktinen sokki)

pienten verisuonien turpoaminen (verisuonitulehdus)

immuunihäiriöt, jotka voivat vaikuttaa keuhkoihin, ihoon tai imusolmukkeisiin (kuten

sarkoidoosi)

tulehdusvasteesta johtuvat immuunijärjestestelmän solujen paikalliset kertymät

(granulomatoottiset leesiot)

kiinnostuksen tai tunteiden puute

vakavat iho-ongelmat kuten toksinen epidermaalinen nekrolyysi, Stevens-Johnsonin oireyhtymä

ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi

muut iho-ongelmat kuten erythema multiforme, rakkulat ja ihon kuoriutuminen tai paiseet

(paisetauti)

vakavat hermoston sairaudet kuten selkäytimen poikittaistulehdus, MS-taudin kaltainen sairaus,

optinen neuriitti ja Guillain-Barrén oireyhtymä

silmätulehdus, joka voi aiheuttaa näkökyvyn muutoksia, mukaan lukien sokeutta

nesteen purkautuminen sydänpussiin

vakavat keuhko-ongelmat (kuten interstitiaali keuhkosairaus)

melanooma (ihosyöpätyyppi)

kohdunkaulan syöpä

alhaiset veriarvot, mukaan lukien voimakkaasti alentunut valkosolujen määrä.

pienet punaiset tai violetit pisteet ihon alla (ihonalaisen verenvuodon aiheuttamat)

immuunijärjestelmään kuuluvan komplementtitekijä-nimisen veren proteiinin poikkeavat arvot

Jäkälää muistuttavat reaktiot (kutiseva, punertavanvioletti ihottuma ja/tai säiemäisiä

valkoisenharmaita viivoja limakalvoilla).

Tuntematon:

koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin

syöpä lapsilla ja aikuisilla

harvinainen verisyöpä, joka esiintyy useimmiten teini-ikäisillä pojilla tai nuorilla miehillä

(hepatospleeninen T-solulymfooma)

maksan vajaatoiminta

merkelinsolusyöpä (ihosyöpätyyppi)

dermatomyosiitti-nimisen sairauden paheneminen (havaitaan lihasheikkoutena, johon liittyy

ihottumaa)

sydänkohtaus

ohimenevä näkökyvyn menetys infuusion aikana tai 2 tunnin kuluessa infuusiosta

elävästä rokotteesta johtuva infektio heikentyneen immuunijärjestelmän takia.

Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

Infliksimabia Crohnin tautiin saaneilla lapsilla havaittiin haittavaikutuksissa eroja verrattuna

infliksimabia Crohnin tautiin saaneisiin aikuisiin. Lapsilla havaittiin enemmän seuraavia

haittavaikutuksia: alhainen punasolujen määrä (anemia), verta ulosteessa, alhainen valkosolujen

kokonaismäärä (leukopenia), punastuminen, virusinfektiot, alhainen infektioita vastaantaistelevien

valkosolujen määrä (neutropenia), luunmurtuma, bakteeri-infektio ja hengityselinten allerginen

reaktio.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Remsiman säilyttäminen

Terveydenhoidon ammattilaiset huolehtivat yleensä Remsiman säilyttämisestä. Seuraavassa ovat

säilytysohjeet, mikäli tarvitset niitä:

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen

(EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2

C - 8

Tätä lääkettä voi myös säilyttää alkuperäisessä kotelossa poissa jääkaapista, alle 25°C:ssa,

yhden enintään kuuden kuukauden pituisen jakson ajan. Säilytys ei saa kuitenkaan ylittää

alkuperäistä viimeistä käyttöpäivämäärää. Tällöin sitä ei saa laittaa enää takaisin

jääkaappisäilytykseen. Uusi viimeinen käyttöpäivämäärä kirjoitetaan koteloon muodossa

pv/kk/vuosi. Lääke on hävitettävä, jos sitä ei käytetä ennen uutta viimeistä käyttöpäivämäärää

tai koteloon painettua alkuperäistä viimeistä käyttöpäivämäärää, kumpi tahansa on aikaisempi.

On suositeltavaa, että käyttövalmis Remsima-infuusioliuos käytetään mahdollisimman pian

(3 tunnin kuluessa). Jos liuos valmistetaan kuitenkin aseptisissa olosuhteissa, sitä voidaan

säilyttää enintään 28 päivää jääkaapissa 2°C–8°C:ssa ja lisäksi 24 tuntia 25°C:ssa jääkaapista

ottamisen jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä, jos se on värjääntynyt tai sisältää vieraita hiukkasia.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Remsima sisältää

Vaikuttava aine on infliksimabi. Yksi injektiopullo sisältää 100 mg infliksimabia. Liuottamisen

jälkeen yksi millilitra sisältää 10 mg infliksimabia.

Muut aineet ovat sakkaroosi, polysorbaatti 80, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti ja

dinatriumfosfaattidihydraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Remsima kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos on pakattu lasiseen

injektiopulloon. Kuiva-aine on valkoista.

Remsima on saatavana 1, 2, 3, 4 tai 5 injektiopullon pakkauksina. Kaikkia pakkauskokoja ei

välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Unkari

Valmistaja

Biotec Services International Ltd.

Biotec House,

Central Park

Western Avenue

Bridgend Industrial Estate

Bridgend, CF31 3RT

Iso-Britannia

Units 2100, 2110, 2010, 2120, 2130 and 2500

Phase 18, Central Park

Bridgend Industrial Estate,

Bridgend, CF31 3TY,

Iso-Britannia

Millmount Healthcare Ltd.

Block 7

City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath K32 YD60

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Mundipharma CVA

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Lietuva

EGIS Pharmaceuticals PLC atstovybė

Tel: +370 5231 4658

vilnius@egis.lt

България

EGIS Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 2 987 6040

office@egi1324s.bg

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma CVA,

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Česká republika

EGIS Praha, spol. s r.o.

Tel: + 420 227 129 111

egispraha@egispraha.cz

Magyarország

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: + 36 1 803 5555

mailbox@egis.hu

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: + 45 86 14 00 00

Malta

Medical Logistics Ltd.

Tel: + 356 2755 9990

info@medicallogisticsltd.com

Deutschland

Mundipharma GmbH

Tel: +49 (0) 69 506029-000

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 33 450 8270

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: + 372 6 644 550

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: + 47 40 00 42 10

Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 8009111 – 120

Österreich

Astro-Pharma GmbH

Tel.: +43 1 97 99 860

office@astro-pharma.at

España

KERN PHARMA, S.L.

Tel: + 34 93 700 25 25

Polska

EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 417 9200

recepcja@egis.pl

France

Biogaran

Tél: + 33 (0) 800 970 109

Portugal

PharmaKERN Portugal – Produtos

Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: + 351 214 200 290

Hrvatska

OKTAL PHARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6595 777

oktal-pharma@oktal-pharma.hr

Ireland

Celltrion Healthcare Ireland Limited

Tel: +353 1 223 4026

România

Egis Pharmaceuticals PLC Romania

Tel: + 40 21 412 0017

office@egis.ro

Slovenija

OPH Oktal Pharma d.o.o.

Tel: + 386 1 519 29 22

info@oktal-pharma.si

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Egis Slovakia spol.s r.o.

Tel: + 421 2 3240 9422

info@egis.sk

Italia

Mundipharma Pharmaceuticals srl

Tel: + 39 02 3182881

Suomi/Finland

Orion Pharma

Puh/Tel: + 358 10 4261

Κύπρος

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

Τηλ: + 36 1 224 0900

agnes.tompa@noerr.com

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: + 46 8 623 64 40

Latvija

EGIS Pharmaceuticals PLC parstavniecibas

Tel: + 371 676 13 859

office@egis.lv

United Kingdom

Napp Pharmaceutical Group

Tel: + 44 1223 424444

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK/VVVV}

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Remsima-hoitoa saaville potilaille pitää antaa potilaskortti.

Käyttö- ja käsittelyohjeet – säilytysolosuhteet

Säilytä 2°C – 8°C:ssa.

Remsima voidaan säilyttää enintään 25°C:ssa yhden enintään 6 kuukauden pituisen jakson ajan, mutta

niin, että alkuperäinen viimeinen käyttöpäivämäärä ei ylity. Uusi viimeinen käyttöpäivämäärä on

merkittävä koteloon. Jääkaappisäilytyksestä poiston jälkeen Remsima-valmistetta ei saa laittaa takaisin

jääkaappisäilytykseen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet – sekoittaminen, laimentaminen ja antaminen

Biologisten lääkkeiden jäljitettävyyden parantamiseksi annetun lääkevalmisteen kauppanimi ja

eränumero on kirjattava selvästi.

Tarvittava annos ja tarvittavien Remsima-injektiopullojen määrä on laskettava. Yksi Remsima-

injektiopullo sisältää 100 mg infliksimabia. Vaadittavan käyttövalmiin Remsima-liuoksen

kokonaismäärä on laskettava.

Jokaisen Remsima-injektiopullon sisältö tehdään käyttövalmiiksi aseptisissa olosuhteissa

liuottamalla 10 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä käyttäen ruiskua, jossa on 21 G:n

(0,8 mm) tai pienempi neula. Injektiopullon alumiininen suojus repäistään pois ja korkki

pyyhitään 70 %:lla alkoholilla kostutetulla pyyhkeellä. Ruiskun neula työnnetään

injektiopulloon kumitulpan keskiosan läpi ja injektionesteisiin käytettävä vesi ohjataan

injektiopullon sisäpintaan. Liuosta heilutetaan kevyesti pyörittämällä injektiopulloa, jotta

kylmäkuivattu kuiva-aine liukenee. Pitkittynyttä tai voimakasta sekoittamista on vältettävä.

INJEKTIOPULLOA EI SAA RAVISTAA. Käyttöön valmistamisen yhteydessä liuokseen

saattaa muodostua vaahtoa. Käyttöön valmistetun liuoksen annetaan seistä 5 minuuttia.

Liuoksen on oltava väritöntä tai vaalean kellertävää ja opaalinhohtoista. Koska infliksimabi on

proteiini, liuokseen saattaa muodostua joitakin pieniä läpinäkyviä hiukkasia. Mikäli

samentumia, värin muuttumista tai muita vieraita hiukkasia havaitaan, liuosta ei saa käyttää.

Vaadittava määrä käyttöön valmistettua Remsima-liuosta laimennetaan 250 ml:aan 9 mg/ml

(0,9 %) natriumkloridi-infuusionestettä. Älä laimenna käyttöön valmistettua Remsima-liuosta

millään muulla laimennusnesteellä. Tämä voidaan tehdä siten, että otetaan käyttöön valmistetun

Remsima-liuoksen verran 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-liuosta pois 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridi-infuusionestettä sisältävästä 250 ml:n lasipullosta tai infuusiopussista. Käyttöön

valmistetun Remsima-liuoksen vaadittava määrä lisätään hitaasti 250 ml:n infuusiopulloon tai -

pussiin ja sekoitetaan kevyesti. Jos tilavuus on yli 250 ml, käytä joko isompaa infuusiopussia

(esim. 500 ml tai 1 000 ml) tai useampaa 250 ml:n infuusiopussia. Tällä varmistetaan, ettei

infuusioliuoksen pitoisuus ylitä 4 mg/ml. Jos infuusioliuos on säilytetty jääkaapissa

käyttökuntoon saattamisen ja laimentamisen jälkeen, sen on annettava lämmetä

huoneenlämmössä 25°C:seen 3 tunnin ajan ennen vaihetta 4 (infuusio). Säilytys

yli 24 tuntia 2°C–8°C:ssa koskee ainoastaan Remsima käyttöön valmistamista

infuusionestepussissa.

Infuusioliuos annetaan vähintään sen kestoisena kuin suositellaan (ks. kohta 3). Ainoastaan

infuusiolaitteistoa, jossa on letkuun liitetty steriili, pyrogeeniton, vähän proteiineja sitova

suodatin (huokoskoko 1,2 mikrometriä tai pienempi), saa käyttää. Koska valmisteessa ei ole

säilytysainetta, on suositeltavaa, että infuusioliuoksen antaminen aloitetaan mahdollisimman

pian ja enintään 3 tunnin kuluttua käyttövalmiiksi sekoittamisesta ja laimentamisesta. Jos

valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän

vastuulla eivätkä tavallisesti saisi ylittää 24 tuntia 2°C – 8°C:ssa, ellei käyttökuntoon

saattamista/laimennusta ole tehty valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. Jäljelle

jäävää infuusioliuosta ei saa säilyttää uudelleenkäyttöä varten.

Remsima on tarkastettava silmämääräisesti vieraiden hiukkasten ja värimuutosten

havaitsemiseksi ennen lääkkeen antamista. Mikäli selviä samentumia, värin muuttumista tai

vieraita hiukkasia havaitaan, liuosta ei pidä käyttää.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Remsima 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

infliksimabi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lääkäri antaa sinulle myös potilaskortin, joka sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa,

mikä sinun tulee tietää ennen Remsima-hoidon aloitusta ja hoidon aikana.

Kun aloitat uuden kortin, säilytäthän tämän kortin myöhempää tarvetta varten 4 kuukauden ajan

viimeisen Remsima-annoksesi jälkeen.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Remsima on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Remsimaa

Miten Remsimaa käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Remsiman säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Käyttöohjeet

1.

Mitä Remsima on ja mihin sitä käytetään

Remsiman vaikuttava aine on infliksimabi. Infliksimabi on monoklonaalinen vasta-aine –

valkuaisaineen (proteiini) tyyppi, joka kiinnittyy elimistössä tiettyyn kohteeseen, joka on nimeltään

TNF (tuumorinekroositekijä) alfa.

Remsima kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan nimellä TNF-salpaajat. Sitä käytetään aikuisille

seuraavaan tulehdukselliseen sairauteen:

Nivelreuma.

Remsima toimii kiinnittymällä selektiivisesti tuumorinekroositekijä alfaan (TNF

) ja estämällä sen

toiminnan. TNF

on mukana elimistön tulehdusprosesseissa, joten sen estäminen voi vähentää

elimistössä tapahtuvia tulehduksia.

Nivelreuma

Nivelreuma on nivelten tulehduksellinen sairaus. Jos sinulla on aktiivinen nivelreuma, sinua hoidetaan

ensin muilla lääkkeillä. Jos nämä lääkkeet eivät toimi riittävän hyvin, sinulle annetaan Remsimaa, jota

otat toisen lääkeaineen, metotreksaatin kanssa:

vähentämään sairauden merkkejä ja oireita,

hidastamaan nivelvaurioiden syntyä,

parantamaan fyysistä suorituskykyä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Remsimaa

Älä käytä Remsimaa, jos

jos olet allerginen infliksimabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6),

jos olet allerginen hiiristä peräisin oleville valkuaisaineille,

jos sinulla on tuberkuloosi tai muu vakava infektio kuten keuhkokuume tai verenmyrkytys

(sepsis eli vakava bakteeri-infektio veressä),

jos sinulla on kohtalainen tai vaikea sydämen vajaatoiminta.

Älä käytä Remsimaa, jos jokin yllä olevista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin kanssa

ennen kuin saat Remsimaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Remsimaa tai Remsima-hoidon aikana, jos:

Sinua on aiemmin hoidettu jollakin infliksimabia sisältävällä lääkkeellä:

Kerro lääkärille, jos sinua on aiemmin hoidettu infliksimabia sisältävillä lääkkeillä ja olet nyt

aloittamassa hoidon uudelleen.

Jos infliksimabihoidossasi on ollut yli 16 viikon tauko, allergisten reaktioiden riski on suurempi,

kun hoitosi aloitetaan uudelleen.

Paikalliset injektiopaikan reaktiot

Jotkut potilaat, jotka saavat infliksimabia ihonalaisena injektiona, ovat kokeneet paikallisia

injektiopaikan reaktioita. Paikallisia injektiopaikan reaktion merkkejä voivat olla punoitus, kipu,

kutina, turvotus, kovuus, verenvuoto, mustelmat, kylmän tunne, ärsytys, kihelmöinti, haava,

nokkosihottuma, ihottuma ja rupi iholla injektiopaikan kohdalla.

Useimmat näistä reaktioista ovat lievistä kohtalaisiin ja paranevat itsestään päivässä.

Infektiot

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin

vähäinen.

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos olet joskus asunut tai matkustanut alueilla, joilla

histoplasmoosi-, koksidioidomykoosi- tai blastomykoosi-infektiot ovat yleisiä. Näitä infektioita

aiheuttavat tietyntyyppiset sienet, jotka voivat olla haitallisia keuhkoille tai elimistön muille

osille.

Saatat saada infektioita helpommin, kun sinua hoidetaan Remsimalla. Jos olet 65-vuotias tai

vanhempi, riski on suurempi.

Nämä infektiot saattavat olla vakavia ja niitä ovat tuberkuloosi, virusten, sienten, bakteerien tai

muiden luonnossa olevien organismien aiheuttamat infektiot sekä verenmyrkytys (sepsis), joka

voi olla hengenvaarallinen.

Kerro lääkärille heti, jos saat infektion merkkejä Remsima-hoidon aikana. Merkkeihin kuuluvat

kuume, yskä, flunssan kaltaiset oireet, huonovointisuus, punainen tai kuuma iho, haavat ja

hammasongelmat. Lääkäri saattaa suositella Remsima-hoidon väliaikaista lopettamista.

Tuberkuloosi

On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet ollut

läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tai on tuberkuloosi.

Lääkäri tekee sinulle kokeita, joiden avulla nähdään, onko sinulla tuberkuloosi. Tuberkuloosia

on raportoitu infliksimabihoitoa saaneilla potilailla, myös potilailla, jotka ovat jo saaneet

tuberkuloosilääkkeitä. Lääkäri kirjaa tuberkuloositestien tulokset potilaskorttiisi.

Jos lääkärin mielestä sinulla on tuberkuloosin riski, sinua voidaan hoitaa tuberkuloosilääkkeillä

ennen kuin saat Remsimaa.

Kerro lääkärille heti, jos saat tuberkuloosin merkkejä Remsima-hoidon aikana. Merkkeihin kuuluvat

itsepintainen yskä, painon aleneminen, väsymyksen tunne, kuume, yöhikoilu.

B-hepatiittivirus

Kerro lääkärille ennen kuin käytät Remsimaa, jos olet hepatiitti B-viruksen kantaja tai sinulla on

tai on joskus ollut B-hepatiitti.

Kerro lääkärille, jos uskot olevasi vaarassa sairastua B-hepatiittiin.

Lääkäri tekee sinulle B-hepatiittitestin.

Hoito TNF-salpaajilla kuten Remsimalla saattaa johtaa B-hepatiittiviruksen palautumiseen

aktiiviseksi potilailla, jotka kantavat tätä virusta. Tämä saattaa toisinaan olla hengenvaarallista.

Jos B-hepatiittivirus palautuu aktiiviseksi, lääkäri voi joutua lopettamaan hoitosi ja antamaan

sinulle lääkkeitä, kuten tehokkaita viruslääkkeitä, ja tukihoitoa.

Sydänongelmat

Kerro lääkärille, jos sinulla on sydänongelmia kuten lievä sydämen vajaatoiminta.

Lääkäri saattaa haluta tarkkailla sydäntäsi.

Kerro lääkärille heti, jos saat Remsima-hoidon aikana uusia sydämen vajaatoiminnan merkkejä tai ne

pahenevat. Merkkeihin kuuluvat hengästyneisyys tai jalkojen turvotus.

Syöpä ja lymfooma

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on tai on joskus ollut lymfooma

(eräänlainen verisyöpä) tai jokin muu syöpä.

Potilailla, joilla on vaikea nivelreuma ja joilla tauti on ollut kauan, saattaa lymfooman

kehittymisen riski olla suurempi.

Remsimaa käyttävillä potilailla lymfooman tai muun syövän kehittymisen riski saattaa

suurentua.

Joillekin potilaista, joita on hoidettu TNF-salpaajalla, mukaan lukien infliksimabilla, on

kehittynyt harvinainen syöpä, jota kutsutaan hepatospleeniseksi T-solulymfoomaksi. Useimmat

näistä potilaista olivat teini-ikäisiä poikia tai nuoria miehiä ja useimmilla heistä oli joko Crohnin

tauti tai haavainen paksusuolitulehdus. Tämän tyyppinen syöpä on tavallisimmin johtanut

kuolemaan. Lähes kaikki potilaat olivat saaneet lisäksi lääkkeitä, jotka myös atsatiopriinia tai 6-

merkaptopuriinia sisältäviä lääkkeitä TNF-salpaajan lisäksi.

Joillekin infliksimabihoitoa saaneille potilaille on kehittynyt tietynlaisia ihosyöpiä. Jos havaitset

mitä tahansa muutoksia ihossasi tai kasvaimia ihossa hoidon aikana tai sen jälkeen, kerro asiasta

lääkärille.

Joillekin naisille, jotka ovat saaneet infliksimabia nivelreuman hoitoon, on kehittynyt

kohdunkaulan syöpä. Remsima-valmistetta saaville naisille, mukaan lukien yli 60-vuotiaille,

lääkäri voi suositella säännöllisiä kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksia.

Keuhkosairaus tai runsas tupakointi

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on keuhkosairaus nimeltä pitkäaikainen

ahtauttava keuhkosairaus (keuhkoahtaumatauti, COPD) tai jos tupakoit runsaasti.

Potilailla, joilla on COPD tai jotka tupakoivat runsaasti, syövän kehittymisen riski saattaa

lisääntyä Remsima-hoidon aikana.

Hermoston sairaus

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on tai on joskus ollut hermostoon

vaikuttavia ongelmia. Näitä ovat MS-tauti (multippeli skleroosi), Guillain-Barrén oireyhtymä,

jos sinulla on kouristuskohtauksia tai jos sinulla on todettu näköhermon tulehdus (optinen

neuriitti).

Kerro lääkärille heti, jos saat hermoston sairauksien oireita Remsima-hoidon aikana. Tällaisia oireita

ovat näkökyvyn muutos, käsien tai jalkojen heikkous, puutumisen tai pistelyn tunne kehossa.

Epänormaalit ihon avanteet

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on epänormaaleja ihon avanteita

(fisteleitä).

Rokotukset

Kerro lääkärille, jos olet hiljattain saanut rokotuksen tai sinulle on suunniteltu annettavan

rokotus.

Sinun pitää saada suositellut rokotukset ennen Remsima-hoidon aloittamista. Voit saada joitakin

rokotteita Remsima-hoidon aikana, mutta sinulle ei saa antaa eläviä rokotteita (rokotteet, jotka

sisältävät eläviä, mutta heikennettyjä taudinaiheuttajia), koska ne voivat aiheuttaa infektioita.

Jos sait Remsimaa raskauden aikana, myös lapsellasi saattaa olla eläviin rokotteisiin liittyvä

suurentunut infektioriski jopa kuuden kuukauden ajan syntymän jälkeen. On tärkeää, että kerrot

lastasi hoitavalle lääkärille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille Remsima-hoidostasi,

jotta he voivat päättää, milloin lapsesi voi saada jonkin rokotuksen, mukaan lukien elävät

rokotteet kuten BCG (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn). Katso lisätietoja kohdasta Raskaus ja

imetys.

Hoidolliset tartunnanaiheuttajat

Kerro lääkärille, jos olet hiljattain saanut tai sinulle on suunniteltu annettavan hoitoa

hoidollisella tartunnanaiheuttajalla (kuten BCG-rokote instillaationa syövän hoitoon).

Leikkaukset tai hammastoimenpiteet

Kerro lääkärille, jos olet menossa johonkin leikkaukseen tai hammastoimenpiteeseen.

Kerro kirurgille tai hammaslääkärille, että saat Remsima-hoitoa ja näytä hänelle potilaskorttisi.

Maksaongelmat

Joillekin Remsima-hoitoa saaville potilaille on kehittynyt vakavia maksaongelmia.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle ilmaantuu Remsima-hoidon aikana maksaongelmien

oireita. Merkkejä ovat ihon ja silmien keltaisuus, virtsan värjäytyminen tummanruskeaksi, kipu

tai turvotus oikealla ylävatsalla, nivelkipu, ihottuma tai kuume.

Alhaiset verisolujen määrät

Joidenkin Remsimaa saavien potilaiden elimistö ei tuota riittävästi verisoluja, jotka auttavat

taistelemaan infektioita vastaan tai lopettamaan verenvuodon.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle ilmaantuu Remsima-hoidon aikana oireita alhaisesta

verisolujen määrästä. Merkkejä ovat itsepintainen kuume, herkästi syntyvät mustelmat tai

verenvuoto, ihonalaisen verenvuodon aiheuttamat pienet punaiset tai violetit pisteet iholla tai

ihon kalpeus.

Immuunijärjestelmän häiriöt

Joillekin Remsimaa saaville potilaille on kehittynyt lupus-nimisen immuunijärjestelmän häiriön

oireita.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle ilmaantuu lupuksen oireita Remsima-hoidon aikana.

Merkkejä ovat nivelkipu tai auringolle herkkä ihottuma poskilla tai käsivarsilla.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sillä saatavilla ei ole tietoja, jotka

osoittaisivat, että tämä lääke on turvallinen ja tehokas tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Remsima

Potilaat, joilla on jokin tulehduksellinen sairaus, käyttävät valmiiksi lääkevalmisteita sairautensa

hoitoon. Nämä lääkevalmisteet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia. Lääkäri neuvoo, mitä muita

lääkkeitä sinun tulee edelleen käyttää Remsima-hoidon aikana.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita

lääkkeitä, myös muita lääkkeitä nivelreuman hoitoon tai lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt kuten

vitamiineja tai rohdosvalmisteita.

Erityisesti kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

Lääkkeitä, jotka vaikuttavat immuunijärjestelmään.

Kineret (joka sisältää anakinraa). Remsimaa ja Kineret-valmistetta ei pidä käyttää

samanaikaisesti.

Orencia (joka sisältää abataseptiä). Remsimaa ja Orenciaa ei pidä käyttää samanaikaisesti.

Sinulle ei saa antaa eläviä rokotteita Remsima-hoidon aikana. Jos sait Remsima-hoitoa raskauden

aikana, kerro lastasi hoitavalle lääkärille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille Remsima-

hoidostasi, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotteita.

Mikäli et ole varma, koskeeko jokin yllä olevista sinua, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan kanssa ennen Remsiman käyttöä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista,

kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Remsimaa tulee käyttää raskauden aikana

vain jos se lääkärin mielestä on välttämätöntä.

Sinun tulee välttää raskaaksi tuloa Remsima-hoidon aikana ja 6 kuukautta hoidon lopettamisen

jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa ehkäisyn käytöstä tuona aikana.

Älä imetä Remsima-hoidon aikana tai 6 kuukauteen Remsima-hoidon lopettamisen jälkeen.

Jos sait Remsimaa raskauden aikana, lapsellasi saattaa olla suurentunut infektioriski.

On tärkeää, että kerrot lastasi hoitavalle lääkärille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille

Remsima-hoidostasi ennen kuin lapsellesi annetaan jonkin rokotus. Jos sait Remsima-hoitoa

raskauden aikana, BCG-rokotteen (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) antaminen

lapsellesi 6 kuukauden aikana syntymän jälkeen voi aiheuttaa infektion, jolla saattaa olla

vakavia, jopa kuolemaan johtavia komplikaatioita. Eläviä rokotteita, kuten BCG-rokotetta, ei

saa antaa lapsellesi 6 kuukauteen syntymän jälkeen. Katso lisätietoja kohdasta Rokotukset.

Infliksimabihoitoa raskauden aikana saaneiden naisten imeväisikäisillä lapsilla on raportoitu

voimakkaasti alentuneita valkosolujen määriä. Jos lapsellasi on jatkuvaa kuumeilua tai

infektioita, ota heti yhteyttä lastasi hoitavaan lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Remsiman ei oleteta vaikuttavan ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos tunnet olevasi väsynyt,

sinua huimaa tai olet huonovointinen saatuasi Remsimaa, älä aja tai käytä mitään työvälineitä tai

koneita.

Remsima sisältää sorbitolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 45 mg sorbitolia per 120 mg:n anno.

3.

Miten Remsimaa käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltäsi, jos olet

epävarma.

Nivelreuma

Lääkärisi aloittaa Remsima-hoitosi kahdella suonensisäisellä, 3 mg:n infuusionesteannoksella jokaista

painokiloa kohden. Tämä annetaan yleensä käsivarren suoneen kahden tunnin aikana.

Infuusionesteannokset annetaan kahden viikon välein suonensisäisesti. Neljä viikkoa viimeisen

suonensisäisen infuusion jälkeen sinulle annetaan Remsima ihon alle annettavana injektionesteenä

(ihonalainen injektio).Tavallinen, suositeltu Remsiman ihon alle annettu annos on 120 mg kahden

viikon välein painosta riippumatta.

Miten Remsima annetaan

Remsima 120 mg injektioneste annetaan ainoastaan ruiskeena ihon alle (ihonalainen käyttö). On

tärkeää tarkistaa tuotemerkinnöistä, että oikeaa muotoa annetaan reseptin mukaisesti.

Lääkäri tai hoitaja antaa sinulle kaksi ensimmäistä suonensisäistä infuusiota

Kahden suonensisäisen infuusion jälkeen ensimmäinen Remsima-annos otetaan lääkärisi

valvonnassa.

Saatuasi perehdytyksen ja jos tunnet olevasi koulutettu ja varma Remsiman injisoinnissa,

lääkärisi saattaa antaa sinun injisoida Remsiman itse kotona.

Keskustele lääkärisi kanssa, jos sinulla on kysyttävää lääkkeen injisoinnista itse. Tämän

pakkausselosteen lopussa on tarkka käyttöohje.

Jos käytät enemmän Remsimaa kuin pitäisi

Jos olet ottanut enemmän Remsimaa kuin sinun pitäisi (joko injisoimalla liikaa kerralla tai käyttämällä

sitä liian usein), puhu lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai hoitajan kanssa välittömästi. Ota aina

lääkkeen ulkopakkaus mukaan, vaikka se olisikin tyhjä.

Jos unohdat ottaa Remsimaa

Unohtunut annos 7 päivää tai alle

Jos unohdat ottaa Remsima-annoksen jopa 7 vuorokauden ajan, alkuperäisen aikataulun mukaisen

annoksen jälkeen, ota unohtunut annos heti. Ota seuraava annos seuraavana alun perin suunnitelluna

päivänä ja sen jälkeen kahdesti viikossa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Unohtunut annos vähintään 8 päivää

Jos unohdat Remsima-annoksen vähintään 8 päivän ajan, alkuperäisen aikataulun mukaisen annoksen

jälkeen, älä ota unohdettua annosta. Ota seuraava annos seuraavana alun perin suunnitelluna päivänä ja

sen jälkeen kahdesti viikossa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Jos olet epävarma miten Remsima injisoidaan, ota yhteyttä lääkäriisi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

hoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai kohtalaisia vaikeusasteeltaan. Joillain potilailla

haittavaikutukset kuitenkin voivat olla vakavia ja vaatia hoitoa. Haittavaikutuksia voi ilmaantua myös

Remsima-lääkityksen lopettamisen jälkeen.

Kerro välittömästi lääkärille, jos huomaat jotain seuraavista:

Merkkejä allergisesta reaktiosta

kuten kasvojen, huulten, suun tai kurkun turvotus, mikä

saattaa vaikeuttaa nielemistä tai hengitystä, ihottuma, nokkosrokko, käsien, jalkojen tai

nilkkojen turvotus. Jotkut näistä reaktioista voivat olla vakavia tai hengenvaarallisia. Allerginen

reaktio voi ilmaantua 2 tunnin kuluessa tiputuksesta tai myöhemmin. Muita oireita, jotka voivat

olla merkkejä allergisista reaktioista, joita saattaa esiintyä jopa 12 päivän kuluttua tiputuksesta,

ovat lihaskipu, kuume, kipu nivelissä tai leukapielissä, kurkkukipu tai päänsärky.

Merkkejä paikallisesta injektiopaikan reaktioista

, kuten punoitus, kipu, kutina, turvotus,

kovuus, verenvuoto, mustelmat, kylmän tunne, ärsytys, kihelmöinti, haava, nokkosihottuma,

ihottuma ja rupi.

Merkkejä sydänongelmasta

kuten rintatuntemus tai rintakipu, käsivarren kipu, mahakipu,

hengenahdistus, ahdistuneisuus, heikotuksen tunne, huimaus, pyörtyminen, hikoilu,

huonovointisuus (pahoinvointi), oksentaminen, sydämen tykytys tai hakkaaminen, nopea tai

hidas sydämensyke ja jalkojen turvotus.

Merkkejä infektiosta (mukaan lukien tuberkuloosi)

kuten kuume, väsymyksen tunne, yskä,

joka voi jatkua pitkään, hengenahdistus, flunssan kaltaiset oireet, painon aleneminen, yöhikoilu,

ripuli, haavat, märkäkertymä (paise) suolistossa tai peräaukon ympärillä, hammasongelmat tai

kirvelevä tunne virtsatessa.

Mahdollisia merkkejä syövästä,

mukaan lukien mutta rajoittumatta: imusolmukkeiden

turvotus, painon lasku, kuume, epätavalliset ihokyhmyt, muutokset luomissa tai ihon värissä tai

epätavallinen emätinverenvuoto.

Merkkejä keuhko-ongelmasta

kuten yskä, hengitysvaikeudet tai ahdistava tunne rinnassa.

Merkkejä hermoston ongelmasta (mukaan lukien silmäongelmat)

kuten

kouristuskohtaukset, pistely tai puutuminen jossain kehon osassa, käsien tai jalkojen

voimattomuus, muutokset näkökyvyssä kuten kahtena näkeminen tai muut silmäongelmat.

Merkkejä maksaongelmasta

(mukaan lukien B-hepatiitti-infektio, jos sinulla on aiemmin ollut

B-hepatiitti) kuten ihon tai silmien keltaisuus, virtsan värjäytyminen tummanruskeaksi, kipua tai

turvotusta oikealla ylävatsalla, nivelkipu, ihottumat tai kuume.

Merkkejä immuunijärjestelmän sairaudesta,

kuten nivelkipua tai auringolle herkkää

ihottumaa poskilla tai käsissä (lupus) tai yskää, hengenahdistusta, kuumetta tai ihottumaa

(sarkoidoosi).

Merkkejä alhaisista verisolujen määristä

kuten itsepintainen kuume, herkästi tuleva

verenvuoto tai mustelmat, ihonalaisesta verenvuodosta johtuvat pienet punaiset tai violetit

pisteet iholla tai ihon kalpeus.

Merkkejä vakavista iho-ongelmista

kuten vartalolla punoittavat kokardimaiset pilkut tai

pyöreät laikut, joiden keskellä on usein rakkula, laaja-alainen ihon kuoriutuminen ja irtoaminen

(kesiminen), haavaumat suussa, kurkussa, nenässä, sukupuolielimissä ja silmissä tai pienet

märkäiset paukamat, jotka voivat levitä ympäri kehoa. Näiden ihoreaktioiden yhteydessä voi

ilmetä kuumetta.

Kerro lääkärille heti, jos huomaat jotain yllä mainituista.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Remsiman käytön yhteydessä:

Hyvin yleisiä

: näitä voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä

vatsakipu, huonovointisuus

virusinfektiot kuten herpes tai flunssa

ylähengitystieinfektiot kuten sinuiitti

päänsärky

injektion aiheuttama haittavaikutus

kipu.

Yleisiä

: näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä

muutokset maksan toiminnassa, maksaentsyymien kohoaminen (näkyy verikokeissa)

infektio keuhkoissa tai rinnassa kuten keuhkoputkitulehdus tai keuhkokuume

hengitysvaikeudet, rintakipu

verenvuoto vatsassa tai suolistossa, ripuli, ruoansulatushäiriö, närästys, ummetus

nokkosrokko, kutiseva ihottuma tai kuiva iho

tasapaino-ongelmat tai huimauksen tunne

kuume, lisääntynyt hikoilu

verenkierto-ongelmat kuten matala tai korkea verenpaine

mustelmat, kuumat aallot tai nenäverenvuoto, kuuma, punoittava iho (punastuminen)

väsymyksen tai heikkouden tunne

bakteeri-infektiot kuten verenmyrkytys, absessi (märkäpesäke) tai infektio ihon alla (selluliitti)

sienen aiheuttuma ihoinfektio

veriongelmat kuten anemia tai valkosolujen vähyys

turvonneet imusolmukkeet

masennus, univaikeudet

silmäongelmat mukaan lukien silmien punoitus ja infektiot

sydämen nopealyöntisyys (takykardia) tai sydämentykytys

kipu nivelissä, lihaksissa tai selässä

virtsatieinfektio

psoriaasi, iho-ongelmat kuten ihottuma ja hiusten lähtö

pistokohdan reaktiot kuten kipu, turvotus, punoitus tai kutina

vilunväreet, nesteen kertyminen ihon alle turvotusta aiheuttaen

tunnottomuus tai pistelyn tunne.

Melko harvinaisia:

näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta

riittämätön verensaanti, verisuonien turpoaminen

veren kerääntyminen verisuonien ulkopuolelle (hematooma) tai mustelmat

iho-ongelmat kuten rakkulat, syylät, epänormaali ihon värjäytyminen tai pigmentaatio, tai

huulten turvotus tai ihon paksuuntuminen tai punainen, hilseilevä ja hiutaleinen iho

vakavat allergiset reaktiot (esim. anafylaksi), immuunijärjestelmän sairaus nimeltään lupus,

yliherkkyysreaktiot vieraita valkuaisaineita kohtaan

haavojen hitaampi paraneminen

maksan suurentuminen (hepatiitti) tai sappirakon turvotus, maksavaurio

muistamattomuus, ärtyisyys, sekavuus, hermostuneisuus

silmäongelmat mukaan lukien näön sumentuminen tai heikentyminen, silmien turvotus tai

näärännäpyt

sydämen vajaatoiminnan puhkeaminen tai paheneminen, hidas sydämen syke

pyörtyminen

kouristukset, hermo-ongelmat

reikä suolessa tai suolen tukkeuma, vatsakipu tai krampit

haiman turpoaminen (haimatulehdus)

sieni-infektiot kuten hiivainfektio tai kynsien sieni-infektio

keuhko-ongelmat (kuten turvotus)

nesteen purkautuminen keuhkopussiin

hengitysteiden ahtaus keuhkoissa, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia

keuhkopussin tulehtumisen aiheuttama terävä rintakipu, joka tuntuu pahemmalta hengitettäessä

(keuhkopussintulehdus)

tuberkuloosi

munuaisinfektiot

verihiutaleiden vähyys, valkosolujen ylimäärä, mustelma tai mustat ja siniset merkit ihossa

emättimen infektiot

veriarvojen tulokset, jotka osoittavat vasta-aineita omaa elimistöä vastaan.

Harvinaisia

: näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla tuhannesta

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin

syöpä

harvinainen verisyöpä, joka esiintyy useimmiten nuorilla miehillä (hepatospleeninen T-

solulymfooma)

maksan vajaatoiminta

merkelinsolusyöpä (ihosyöpätyyppi)

dermatomyosiitti-nimisen sairauden paheneminen (havaitaan lihasheikkoutena, johon liittyy

ihottumaa)

sydänkohtaus

ohimenevä näkökyvyn menetys infuusion aikana tai 2 tunnin kuluessa infuusiosta

elävästä rokotteesta johtuva infektio heikentyneen immuunijärjestelmän takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Remsiman säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen

(EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2

C - 8

C). Ei saa jäätyä. Pidä lääkevalmiste ulkopakkauksessa. Herkkä

valolle.

Tätä lääkettä voi myös säilyttää alkuperäisessä kotelossa poissa jääkaapista, alle 25°C:ssa,

yhden enintään 14 päivän pituisen jakson ajan. Säilytys ei saa kuitenkaan ylittää alkuperäistä

viimeistä käyttöpäivämäärää. Tällöin sitä ei saa laittaa enää takaisin jääkaappisäilytykseen. Uusi

viimeinen käyttöpäivämäärä kirjoitetaan koteloon muodossa pv/kk/vuosi. Lääke on hävitettävä,

jos sitä ei käytetä ennen uutta viimeistä käyttöpäivämäärää tai koteloon painettua alkuperäistä

viimeistä käyttöpäivämäärää, kumpi tahansa on aikaisempi.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Remsima sisältää

Vaikuttava aine on infliksimabi. Yksi 1 ml:n yksittäisannoksen sisältävä, esitäytetty ruisku

sisältää 120 mg infliksimabia.

Muut aineet ovat etikkahappo, natriumasetaattitrihydraatti, sorbitoli, polysorbaatti 80 ja

injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Remsima on liuos, jonka väri vaihtelee kirkkaasta läpikuultavaan, värittömästä vaalean ruskeaan ja

joka toimitetaan kertakäyttöisessä, esitäytetyssä ruiskussa.

Jokainen pakkaus sisältää yhden esitäytetyn ruiskun ja kaksi alkoholipyyhettä, kaksi esitäytettyä

ruiskua ja kaksi alkoholipyyhettä tai neljä esitäytettyä ruiskua ja neljä alkoholipyyhettä.

Jokainen pakkaus sisältää yhden esitäytetyn ruiskun automaattisella neulasuojalla ja kaksi

alkoholipyyhettä, kaksi esitäytettyä ruiskua automaattisella neulasuojalla ja kaksi alkoholipyyhettä tai

neljä esitäytettyä ruiskua automaattisella neulasuojalla ja neljä alkoholipyyhettä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Unkari

Valmistaja

Biotec Services International Ltd.

Biotec House,

Central Park

Western Avenue

Bridgend Industrial Estate

Bridgend, CF31 3RT

Iso-Britannia

Units 2100, 2110, 2010, 2120, 2130 and 2500

Phase 18, Central Park

Bridgend Industrial Estate,

Bridgend, CF31 3TY,

Iso-Britannia

Millmount Healthcare Ltd.

Block 7

City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath K32 YD60

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongarije/Hongrie/Ungarn

Lietuva

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Vengrija

България

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Унгария

Luxembourg/Luxemburg

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongrie/Ungarn

Česká republika

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Maďarsko

Magyarország

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Magyarország

Danmark

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungarn

Malta

Medical Logistics Ltd.

Tel: +356 2755 9990

info@medicallogisticsltd.com

Deutschland

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungarn

Nederland

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongarije

Eesti

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungari

Norge

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungarn

Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 8009111 – 120

Österreich

Astro-Pharma GmbH

Tel: +43 1 97 99 860

office@astro-pharma.at

España

KERN PHARMA, S.L.

Tel: +34 93 700 25 25

Polska

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Węgry

France

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongrie

Portugal

PharmaKERN Portugal – Produtos

Farmacêuticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 214 200 290

Hrvatska

OKTAL PHARMA d.o.o.

Tel: +385 1 6595 777

oktal-pharma@oktal-pharma.hr

România

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungaria

Ireland

Celltrion Healthcare Ireland Limited

Tel: +353 1 223 4026

Slovenija

OKTAL PHARMA d.o.o.

Tel: +386 1 519 29 22

info@oktal-pharma.si

Ísland

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungverjaland

Slovenská republika

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Maďarsko

Italia

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungheria

Suomi/Finland

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Unkari

Κύπρος

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ουγγαρία

Sverige

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungern

Latvija

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungārija

United Kingdom

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hungary

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK/VVVV}

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

7.

Käyttöohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen Remsima-ruiskun käyttöä. Kysy terveydenhuollon tarjoajaltasi,

jos sinulla on Remsima-ruiskun käyttöön liittyviä kysymyksiä. .

Tärkeitä tietoja

Käytä ruiskua

AINOASTAAN, jos

terveydenhuollon tarjoajasi on perehdyttänyt sinut siihen,

miten injektioon valmistaudutaan ja miten se otetaan.

Kysy terveydenhuollon tarjoajaltasi kuinka usein otat injektion.

Vaihda injektiopaikkaa joka kerta, kun otat injektion. Jokaisen uuden paikan tulee olla

vähintään 3 cm edellisestä injektiopaikasta.

Älä

käytä ruiskua, jos se on pudonnut tai selkeästi vahingoittunut. Vahingoittunut ruisku ei

välttämättä toimi kunnolla.

Älä

käytä ruiskua uudelleen.

Älä

ravista ruiskua missään vaiheessa.

Remsima-ruisku

Ruiskun osat (katso kuva A):

Kuva A

Älä

poista korkkia ennen kuin olet valmis injisoimaan. Kun olet irrottanut korkin,

älä

laita sitä

takaisin ruiskuun.

Mäntä

Sormi-

tuki

Ruisku

Neula

Lääke

Korkki

Ennen

käyttöä

Käytön

jälkeen

Injektioon valmistautuminen

1. Kerää injektioon tarvittavat tarvikkeet.

Valmistele puhdas, tasainen pinta, kuten pöytä tai taso, joka on hyvin valaistu.

Poista ruisku jääkaapissasi pitämästäsi pakkauksesta pitämällä kiinni ruiskun keskiosasta.

Varmista, että sinulla on seuraavat tarvikkeet:

Ruisku

Alkoholipyyhe

Pumpulituppo tai sideharsotaitos*

Laastari*

Säiliö terävän jätteen hävittämiseen *

*Tarvikkeita ei toimiteta pakkauksessa.

2. Tarkista ruisku.

Älä

käytä ruiskua, jos:

Se on lohjennut tai vahingoittunut.

Sen viimeinen käyttöpäivä on mennyt.

3. Tarkista lääke (katso kuva B).

Älä

käytä ruiskua, jos neste näyttää joltain muulta kuin

kirkkaalta, värittömältä tai vaalean ruskean väriseltä tai

jos siinä on hiukkasia.

Huom: Saatat huomata nesteessä ilmakuplia. Tämä on

normaalia.

Kuva B

4. Odota 30 minuuttia.

Jätä ruisku huoneen lämpötilaan 30 minuutiksi, jotta se lämpenee luonnollisesti.

Älä

lämmitä ruiskua lämmönlähteellä, kuten kuumalla vedellä tai mikroaaltouunissa.

5. Valitse injektiopaikka (katso kuva C).

Valitse injektiopaikka. Voit injisoida:

reisien etuosaan.

vatsaan paitsi 5 cm alueelle navan ympärille.

käsivarsien ulkoalueelle (VAIN hoitaja).

Älä

injisoi ihoon, joka on 5 cm:n päässä navastasi tai joka

on herkkä, vahingoittunut, mustelmilla tai arpinen.

Huom: Vaihtele injektiopaikkaa joka kerta, kun otat

injektion. Jokaisen uuden injektiopaikan tulee olla

vähintään 3 cm:n päässä edellisestä injektiopaikasta.

Kuva C

6. Pese kätesi.

Pese kätesi saippualla ja vedellä ja kuivaa ne huolellisesti.

7. Puhdista injektiopaikka.

Puhdista injektiopaikka alkoholipyyhkeellä.

Anna ihon kuivua ennen insijointia.

Älä

puhalla tai kosketa injektiopaikkaa ennen injektion ottamista.

Ota injektio

8. Irrota korkki (katso kuva D).

Vedä korkki suoraan irti ja aseta se sivuun.

Älä

kosketa neulaa. Se saattaa aiheuttaa

neulanpistovamman.

Kuva D

Injektio itse tai

hoitajalta

VAIN hoitajalta

9. Aseta neula injektiopaikkaan (katso kuva E).

Pitele ruiskua keskiosasta toisella kädellä

peukalon ja etusormen välissä.

Nipistä toisella kädellä varovaisesti puhdistamasi

iho taitteelle.

Työnnä neula kokonaan ihotaitteeseen nopealla,

pistävällä liikkeellä 45 asteen kulmassa.

Kuva E

10. Ota injektio (katso kuva F).

Kun neula on ihossa, irrota otteesi ihotaitteesta.

Paina mäntä alas hitaasti ja niin alas kuin se

menee, kunnes ruisku on tyhjä.

Kuva F

11. Poista neula injektiopaikasta (katso kuva G).

Poista neula ihosta samassa kulmassa kuin pistit

sen.

Paina injektiopaikkaa kevyesti pumpulituppolla

tai harsotaitoksella 10 sekunnin ajan.

Laita laastari, jos tarpeen.

Älä

hiero injektiopaikkaa.

Kuva G

Injektion jälkeen

12. Hävitä ruisku (katso kuva H).

Laita ruisku hyväksyttyyn terävien esineiden

hävitysastiaan välittömästi käytön jälkeen.

Jos sinulla ei ole hyväksyttyä terävien esineiden

hävitysastiaa, voit käyttää kotitalousastiaa, joka

valmistettu kovasta muovista;

mahdollista sulkea tiukasti kestävällä

kannella, josta terävät esineet eivät pääse

läpi;

vakaa ja pysyy pystyssä käytössä;

vuodon kestävä; ja

merkitty soveltuvasti varoittamaan

vaarallisesta jätteestä sisällä.

Kun terävien esineiden hävitysastiasi on melkein

täynnä, se tulee hävittää paikallisten vaatimusten

mukaisesti.

Älä

laita korkkia takaisin ruiskuun.

Huom: Säilytä ruisku ja terävien esineiden

hävitysastiassa poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Kuva H

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen Remsima-ruiskun käyttöä. Kysy terveydenhuollon tarjoajaltasi,

jos sinulla on Remsima-ruiskun käyttöön liittyviä kysymyksiä .

Tärkeitä tietoja

Käytä ruiskua

AINOASTAAN, jos

terveydenhuollon tarjoajasi on perehdyttänyt sinut siihen,

miten injektioon valmistaudutaan ja miten se otetaan.

Kysy terveydenhuollon tarjoajaltasi, kuinka usein sinun pitää ottaa injektio.

Vaihda injektiopaikkaa joka kerta, kun otat injektion. Jokaisen uuden paikan tulee olla

vähintään 3 cm edellisestä injektiopaikasta.

Älä

käytä ruiskua, jos se on pudonnut tai selkeästi vahingoittunut. Vahingoittunut ruisku ei

välttämättä toimi kunnolla.

Älä

käytä ruiskua uudelleen.

Älä

ravista ruiskua missään vaiheessa.

Remsima-ruisku

Ruiskun osat (katso kuva A):

Kuva A

Älä

poista korkkia ennen kuin olet valmis injisoimaan. Kun olet irrottanut korkin,

älä

laita sitä

takaisin ruiskuun.

Injektioon valmistautuminen

1. Kerää injektioon tarvittavat tarvikkeet.

Valmistele puhdas, tasainen pinta, kuten pöytä tai taso, joka on hyvin valaistu.

Poista ruisku jääkaapissasi pitämästäsi pakkauksesta ruiskun keskiosasta pitämällä.

Varmista, että sinulla on seuraavat tarvikkeet:

Ruisku

Alkoholipyyhe

Pumpulituppo tai sideharsotaitos*

Laastari*

Säiliö terävän jätteen hävittämiseen *

*Tarvikkeita ei toimiteta pakkauksessa.

2. Tarkista ruisku.

Älä

käytä ruiskua, jos:

Se on lohjennut tai vahingoittunut.

Sen viimeinen käyttöpäivä on mennyt.

Mäntä

Sormitukii

Neula

Lääke

Korkki

Ennen

käyttöä

Käytön

jälkeen

Neula

Ikkuna

Neulasuoja

3. Tarkista lääke (katso kuva B).

Älä

käytä ruiskua, jos neste näyttää joltain muulta kuin

kirkkaalta, värittömältä tai vaalean ruskean väriseltä tai

jos siinä on hiukkasia.

Huom: Saatat huomata nesteessä

ilmakuplia. Tämä on normaalia.

Kuva B

4. Odota 30 minuuttia.

Jätä ruisku huoneen lämpötilaan 30 minuutiksi, jotta se lämpenee luonnollisesti.

Älä

lämmitä ruiskua lämmönlähteellä, kuten kuumalla vedellä tai mikroaaltouunissa.

5. Valitse injektiopaikka (katso kuva C).

Valitse injektiopaikka. Voit injisoida:

reisien etuosaan.

vatsaan paitsi 5 cm alueelle navan ympärille.

käsivarsien ulkoalueelle (VAIN hoitaja).

Älä

injisoi ihoon, joka on 5 cm:n päässä navastasi tai joka

on herkkä, vahingoittunut, mustelmilla tai arpinen.

Huom: Vaihtele injektiopaikkaa joka kerta, kun otat

injektion. Jokaisen uuden injektiopaikan tulee olla

vähintään 3 cm:n päässä edellisestä injektiopaikasta.

Kuva C

6. Pese kätesi.

Pese kätesi saippualla ja vedellä ja kuivaa ne huolellisesti.

7. Puhdista injektiopaikka.

Puhdista injektiopaikka alkoholipyyhkeellä.

Anna ihon kuivua ennen injisointia.

Älä

puhalla tai kosketa injektiopaikkaa ennen injektion ottamista.

Injektio itse tai

hoitajalta

VAIN hoitajalta

Ota injektio

8. Irrota korkki (katso kuva D).

Vedä korkki suoraan irti ja aseta se sivuun.

Älä

kosketa neulaa. Se saattaa aiheuttaa

neulanpistovamman.

Kuva D

9. Aseta neula injektiopaikkaan (katso kuva E).

Pitele ruiskua keskiosasta toisella kädellä

peukalon ja etusormen välissä.

Nipistä toisella kädellä varovaisesti puhdistamasi

iho taitteelle.

Työnnä neula kokonaan ihotaitteeseen nopealla,

pistävällä liikkeellä 45 asteen kulmassa.

Kuva E

10. Ota injektio (katso kuva F).

Kun neula on ihossa, irrota otteesi ihotaitteesta.

Paina mäntä alas hitaasti ja niin alas kuin se

menee, kunnes ruisku on tyhjä.

Kuva F

11. Poista neula injektiopaikasta (katso kuva G).

Poista neula ihosta samassa kulmassa kuin pistit

sen.

Paina injektiopaikkaa kevyesti pumpulitupolla tai

harsotaitoksella 10 sekunnin ajan.

Laita laastari, jos tarpeen.

Älä

hiero injektiopaikkaa.

Kuva G

Injektion jälkeen

12. Hävitä ruisku (katso kuva H).

Laita ruisku hyväksyttyyn terävien esineiden

hävitysastiaan välittömästi käytön jälkeen.

Jos sinulla ei ole hyväksyttyä terävien esineiden

hävitysastiaa, voit käyttää kotitalousastiaa, joka

valmistettu kovasta muovista;

mahdollista sulkea tiukasti kestävällä

kannella, josta terävät esineet eivät pääse

läpi;

vakaa ja pysyy pystyssä käytössä;

vuodon kestävä; ja

merkitty soveltuvasti varoittamaan

vaarallisesta jätteestä sisällä.

Kun terävien esineiden hävitysastiasi on melkein

täynnä, se tulee hävittää paikallisten vaatimusten

mukaisesti.

Älä

laita korkkia takaisin ruiskuun.

Huom: Säilytä ruisku ja terävien esineiden hävitysastia

poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Kuva H

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Remsima 120 mg injektioliuos esitäytetyssä kynässä

infliksimabi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lääkäri antaa sinulle myös potilaskortin, joka sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa,

mikä sinun tulee tietää ennen Remsima-hoidon aloitusta ja hoidon aikana.

Kun aloitat uuden kortin, säilytäthän tämän kortin myöhempää tarvetta varten 4 kuukauden ajan

viimeisen Remsima-annoksesi jälkeen.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai hoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai hoitajan puoleen.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Remsima on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Remsimaa

Miten Remsimaa käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Remsiman säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Käyttöohjeet

1.

Mitä Remsima on ja mihin sitä käytetään

Remsiman vaikuttava aine on infliksimabi. Infliksimabi on monoklonaalinen vasta-aine –

valkuaisaineen (proteiini) tyyppi, joka kiinnittyy elimistössä tiettyyn kohteeseen, joka on nimeltään

TNF (tuumorinekroositekijä) alfa.

Remsima kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan nimellä TNF-salpaajat. Sitä käytetään aikuisille

seuraavaan tulehdukselliseen sairauteen:

nivelreuma.

Remsima toimii kiinnittymällä selektiivisesti tuumorinekroositekijä alfaan (TNF

) ja estämällä sen

toiminnan. TNF

on mukana elimistön tulehdusprosesseissa, joten sen estäminen voi vähentää

elimistössä tapahtuvia tulehduksia.

Nivelreuma

Nivelreuma on nivelten tulehduksellinen sairaus. Jos sinulla on aktiivinen nivelreuma, sinua hoidetaan

ensin muilla lääkkeillä. Jos nämä lääkkeet eivät toimi riittävän hyvin, sinulle annetaan Remsimaa, jota

otat toisen lääkeaineen, metotreksaatin kanssa:

vähentämään sairauden merkkejä ja oireita

hidastamaan nivelvaurioiden syntyä

parantamaan fyysistä suorituskykyä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Remsimaa

Älä käytä Remsimaa, jos

olet allerginen infliksimabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6),

olet allerginen hiiristä peräisin oleville valkuaisaineille,

sinulla on tuberkuloosi tai muu vakava infektio kuten keuhkokuume tai verenmyrkytys (sepsis

eli vakava bakteeri-infektio veressä),

sinulla on kohtalainen tai vaikea sydämen vajaatoiminta.

Älä käytä Remsimaa, jos jokin yllä olevista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin kanssa

ennen kuin saat Remsimaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Remsimaa tai Remsima-hoidon aikana, jos:

Sinua on aiemmin hoidettu jollakin infliksimabia sisältävällä lääkkeellä:

Kerro lääkärille, jos sinua on aiemmin hoidettu infliksimabia sisältävillä lääkkeillä ja olet nyt

aloittamassa hoidon uudelleen.

Jos infliksimabihoidossasi on ollut yli 16 viikon tauko, allergisten reaktioiden riski on suurempi,

kun hoitosi aloitetaan uudelleen.

Paikalliset injektiopaikan reaktiot

Jotkut potilaat, jotka saavat infliksimabia ihonalaisena injektiona, ovat kokeneet paikallisia

injektiopaikan reaktioita. Paikallisen injektiopaikan reaktion merkkejä voivat olla punoitus,

kipu, kutina, turvotus, kovuus, verenvuoto, mustelmat, kylmän tunne, ärsytys, kihelmöinti,

haava, nokkosihottuma, ihottuma ja rupi iholla injektiopaikan kohdalla.

Useimmat näistä reaktioista ovat lieviä tai kohtalaisia ja paranevat itsestään päivässä.

Infektiot

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin

vähäinen.

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos olet joskus asunut tai matkustanut alueilla, joilla

histoplasmoosi-, koksidioidomykoosi- tai blastomykoosi-infektiot ovat yleisiä. Näitä infektioita

aiheuttavat tietyntyyppiset sienet, jotka voivat olla haitallisia keuhkoille tai elimistön muille

osille.

Saatat saada infektioita helpommin, kun sinua hoidetaan Remsimalla. Jos olet 65-vuotias tai

vanhempi, riski on suurempi.

Nämä infektiot saattavat olla vakavia ja niitä ovat tuberkuloosi, virusten, sienten, bakteerien tai

muiden luonnossa olevien organismien aiheuttamat infektiot sekä verenmyrkytys (sepsis), joka

voi olla hengenvaarallinen.

Kerro lääkärille heti, jos saat infektion merkkejä Remsima-hoidon aikana. Merkkeihin kuuluvat

kuume, yskä, flunssan kaltaiset oireet, huonovointisuus, punainen tai kuuma iho, haavat ja

hammasongelmat. Lääkäri saattaa suositella Remsima-hoidon väliaikaista lopettamista.

Tuberkuloosi

On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet ollut

läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tai on tuberkuloosi.

Lääkäri tekee sinulle kokeita, joiden avulla nähdään, onko sinulla tuberkuloosi. Tuberkuloosia

on raportoitu infliksimabihoitoa saaneilla potilailla, myös potilailla, jotka ovat jo saaneet

tuberkuloosilääkkeitä. Lääkäri kirjaa tuberkuloositestien tulokset potilaskorttiisi.

Jos lääkärin mielestä sinulla on tuberkuloosin riski, sinua voidaan hoitaa tuberkuloosilääkkeillä

ennen kuin saat Remsimaa.

Kerro lääkärille heti, jos saat tuberkuloosin merkkejä Remsima-hoidon aikana. Merkkeihin kuuluvat

itsepintainen yskä, painon aleneminen, väsymyksen tunne, kuume, yöhikoilu.

B-hepatiittivirus

Kerro lääkärille ennen kuin käytät Remsimaa, jos olet hepatiitti B-viruksen kantaja tai sinulla on

tai on joskus ollut B-hepatiitti.

Kerro lääkärille, jos uskot olevasi vaarassa sairastua B-hepatiittiin.

Lääkäri tekee sinulle B-hepatiittitestin.

Hoito TNF-salpaajilla kuten Remsimalla saattaa johtaa B-hepatiittiviruksen palautumiseen

aktiiviseksi potilailla, jotka kantavat tätä virusta. Tämä saattaa toisinaan olla hengenvaarallista.

Jos B-hepatiittivirus palautuu aktiiviseksi, lääkäri voi joutua lopettamaan hoitosi ja antamaan

sinulle lääkkeitä, kuten tehokkaita viruslääkkeitä, ja tukihoitoa.

Sydänongelmat

Kerro lääkärille, jos sinulla on sydänongelmia kuten lievä sydämen vajaatoiminta.

Lääkäri saattaa haluta tarkkailla sydäntäsi.

Kerro lääkärille heti, jos saat Remsima-hoidon aikana uusia sydämen vajaatoiminnan merkkejä tai ne

pahenevat. Merkkeihin kuuluvat hengästyneisyys tai jalkojen turvotus.

Syöpä ja lymfooma

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on tai on joskus ollut lymfooma

(eräänlainen verisyöpä) tai jokin muu syöpä.

Potilailla, joilla on vaikea nivelreuma ja joilla tauti on ollut kauan, saattaa lymfooman

kehittymisen riski olla suurempi.

Remsimaa käyttävillä potilailla lymfooman tai muun syövän kehittymisen riski saattaa

suurentua.

Joillekin potilaista, joita on hoidettu TNF-salpaajalla, mukaan lukien infliksimabilla, on

kehittynyt harvinainen syöpä, jota kutsutaan hepatospleeniseksi T-solulymfoomaksi. Useimmat

näistä potilaista olivat teini-ikäisiä poikia tai nuoria miehiä ja useimmilla heistä oli joko Crohnin

tauti tai haavainen paksusuolitulehdus. Tämän tyyppinen syöpä on tavallisimmin johtanut

kuolemaan. Lähes kaikki potilaat olivat saaneet lisäksi lääk keitä, jotka myös atsatiopriinia tai 6-

merkaptopuriinia sisältäviä lääkkeitä TNF-salpaajan lisäksi.

Joillekin infliksimabihoitoa saaneille potilaille on kehittynyt tietynlaisia ihosyöpiä. Jos havaitset

mitä tahansa muutoksia ihossasi tai kasvaimia ihossa hoidon aikana tai sen jälkeen, kerro asiasta

lääkärille.

Joillekin naisille, jotka ovat saaneet infliksimabia nivelreuman hoitoon, on kehittynyt

kohdunkaulan syöpä. Remsima-valmistetta saaville naisille, mukaan lukien yli 60-vuotiaille,

lääkäri voi suositella säännöllisiä kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksia.

Keuhkosairaus tai runsas tupakointi

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on keuhkosairaus nimeltä pitkäaikainen

ahtauttava keuhkosairaus (keuhkoahtaumatauti, COPD) tai jos tupakoit runsaasti.

Potilailla, joilla on COPD tai jotka tupakoivat runsaasti, syövän kehittymisen riski saattaa

lisääntyä Remsima-hoidon aikana.

Hermoston sairaus

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on tai on joskus ollut hermostoon

vaikuttavia ongelmia. Näitä ovat MS-tauti (multippeli skleroosi), Guillain-Barrén oireyhtymä,

jos sinulla on kouristuskohtauksia tai jos sinulla on todettu näköhermon tulehdus (optinen

neuriitti).

Kerro lääkärille heti, jos saat hermoston sairauksien oireita Remsima-hoidon aikana. Tällaisia oireita

ovat näkökyvyn muutos, käsien tai jalkojen heikkous, puutumisen tai pistelyn tunne kehossa.

Epänormaalit ihon avanteet

Kerro lääkärille ennen kuin saat Remsimaa, jos sinulla on epänormaaleja ihon avanteita

(fisteleitä).

Rokotukset

Kerro lääkärille, jos olet hiljattain saanut rokotuksen tai sinulle on suunniteltu annettavan

rokotus.

Sinun pitää saada suositellut rokotukset ennen Remsima-hoidon aloittamista. Voit saada joitakin

rokotteita Remsima-hoidon aikana, mutta sinulle ei saa antaa eläviä rokotteita (rokotteet, jotka

sisältävät eläviä, mutta heikennettyjä taudinaiheuttajia), koska ne voivat aiheuttaa infektioita.

Jos sait Remsimaa raskauden aikana, myös lapsellasi saattaa olla eläviin rokotteisiin liittyvä

suurentunut infektioriski jopa kuuden kuukauden ajan syntymän jälkeen. On tärkeää, että kerrot

lastasi hoitavalle lääkärille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille Remsima-hoidostasi,

jotta he voivat päättää, milloin lapsesi voi saada jonkin rokotuksen, mukaan lukien elävät

rokotteet kuten BCG (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn). Katso lisätietoja kohdasta Raskaus ja

imetys.

Hoidolliset tartunnanaiheuttajat

Kerro lääkärille, jos olet hiljattain saanut tai sinulle on suunniteltu annettavan hoitoa

hoidollisella tartunnanaiheuttajalla (kuten BCG-rokote instillaationa syövän hoitoon).

Leikkaukset tai hammastoimenpiteet

Kerro lääkärille, jos olet menossa johonkin leikkaukseen tai hammastoimenpiteeseen.

Kerro kirurgille tai hammaslääkärille, että saat Remsima-hoitoa ja näytä hänelle potilaskorttisi.

Maksaongelmat

Joillekin Remsima-hoitoa saaville potilaille on kehittynyt vakavia maksaongelmia.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle ilmaantuu Remsima-hoidon aikana maksaongelmien

oireita. Merkkejä ovat ihon ja silmien keltaisuus, virtsan värjäytyminen tummanruskeaksi, kipu

tai turvotus oikealla ylävatsalla, nivelkipu, ihottuma tai kuume.

Alhaiset verisolujen määrät

Joidenkin Remsimaa saavien potilaiden elimistö ei tuota riittävästi verisoluja, jotka auttavat

taistelemaan infektioita vastaan tai lopettamaan verenvuodon.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle ilmaantuu Remsima-hoidon aikana oireita alhaisesta

verisolujen määrästä. Merkkejä ovat itsepintainen kuume, herkästi syntyvät mustelmat tai

verenvuoto, ihonalaisen verenvuodon aiheuttamat pienet punaiset tai violetit pisteet iholla tai

ihon kalpeus.

Immuunijärjestelmän häiriöt

Joillekin Remsimaa saaville potilaille on kehittynyt lupus-nimisen immuunijärjestelmän häiriön

oireita.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle ilmaantuu lupuksen oireita Remsima-hoidon aikana.

Merkkejä ovat nivelkipu tai auringolle herkkä ihottuma poskilla tai käsivarsilla.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sillä saatavilla ei ole tietoja, jotka

osoittaisivat, että tämä lääke on turvallinen ja tehokas tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Remsima

Potilaat, joilla on jokin tulehduksellinen sairaus, käyttävät valmiiksi lääkevalmisteita sairautensa

hoitoon. Nämä lääkevalmisteet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia. Lääkäri neuvoo, mitä muita

lääkkeitä sinun tulee edelleen käyttää Remsima-hoidon aikana.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita

lääkkeitä, myös muita lääkkeitä nivelreuman tai lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt kuten

vitamiineja tai rohdosvalmisteita.

Erityisesti kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

Lääkkeitä, jotka vaikuttavat immuunijärjestelmään.

Kineret (joka sisältää anakinraa). Remsimaa ja Kineret-valmistetta ei pidä käyttää

samanaikaisesti.

Orencia (joka sisältää abataseptiä). Remsimaa ja Orenciaa ei pidä käyttää samanaikaisesti.

Sinulle ei saa antaa eläviä rokotteita Remsima-hoidon aikana. Jos sait Remsima-hoitoa raskauden

aikana, kerro lastasi hoitavalle lääkärille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille Remsima-

hoidostasi, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotteita.

Mikäli et ole varma, koskeeko jokin yllä olevista sinua, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

hoitajan kanssa ennen Remsiman käyttöä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista,

kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Remsimaa tulee käyttää raskauden aikana

vain jos se lääkärin mielestä on välttämätöntä.

Sinun tulee välttää raskaaksi tuloa Remsima-hoidon aikana ja 6 kuukautta hoidon lopettamisen

jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa ehkäisyn käytöstä tuona aikana.

Älä imetä Remsima-hoidon aikana tai 6 kuukauteen Remsima-hoidon lopettamisen jälkeen.

Jos sait Remsimaa raskauden aikana, lapsellasi saattaa olla suurentunut infektioriski.

On tärkeää, että kerrot lastasi hoitavalle lääkärille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille

Remsima-hoidostasi ennen kuin lapsellesi annetaan jonkin rokotus. Jos sait Remsima-hoitoa

raskauden aikana, BCG-rokotteen (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) antaminen

lapsellesi 6 kuukauden aikana syntymän jälkeen voi aiheuttaa infektion, jolla saattaa olla

vakavia, jopa kuolemaan johtavia komplikaatioita. Eläviä rokotteita, kuten BCG-rokotetta, ei

saa antaa lapsellesi 6 kuukauteen syntymän jälkeen. Katso lisätietoja kohdasta Rokotukset.

Infliksimabihoitoa raskauden aikana saaneiden naisten imeväisikäisillä lapsilla on raportoitu

voimakkaasti alentuneita valkosolujen määriä. Jos lapsellasi on jatkuvaa kuumeilua tai

infektioita, ota heti yhteyttä lastasi hoitavaan lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Remsiman ei oleteta vaikuttavan ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos tunnet olevasi väsynyt,

sinua huimaa tai olet huonovointinen saatuasi Remsimaa, älä aja tai käytä mitään työvälineitä tai

koneita.

Remsima sisältää sorbitolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 45 mg sorbitolia per 120 mg:n annos.

3.

Miten Remsimaa käytetään

Käytä aina tätä lääkettä juuri lääkärisi antamien ohjeiden mukaisesti. Tarkista lääkäriltäsi, jos et ole

varma käytöstä.

Nivelreuma

Lääkärisi aloittaa Remsima-hoitosi kahdella suonensisäisellä, 3 mg:n infuusioannoksella jokaista

painokiloa kohden. Tämä annetaan yleensä käsivarren suoneen kahden tunnin aikana. Infuusiot

annetaan kahden viikon välein suonensisäisesti. Neljä viikkoa viimeisen suonensisäisen infuusion

jälkeen sinulle annetaan Remsima ihon alle annettavana injektionesteenä (ihonalainen injektio).

Tavallinen, suositeltu Remsiman ihon alle annettavan injektion annos on 120 mg kahden viikon välein

painosta riippumatta.

Miten Remsima annetaan

Remsima 120 mg injektioneste annetaan ainoastaan injektiona ihon alle (ihonalainen injektio).

On tärkeää tarkistaa tuotemerkinnöistä, että oikeaa muotoa annetaan reseptin mukaisesti.

Lääkäri tai hoitaja antaa sinulle kaksi ensimmäistä suonensisäistä infuusiota.

Kahden suonensisäisen infuusion jälkeen ensimmäinen Remsima-annos otetaan lääkärisi

valvonnassa.

Saatuasi perehdytyksen ja jos tunnet olevasi koulutettu ja varma Remsiman injisoinnissa,

lääkärisi saattaa antaa sinun injisoida Remsiman itse kotona.

Keskustele lääkärisi kanssa, jos sinulla on kysyttävää lääkkeen injisoinnista itse. Tämän

pakkausselosteen lopussa on tarkka käyttöohje.

Jos käytät enemmän Remsimaa kuin pitäisi

Jos olet ottanut enemmän Remsimaa kuin sinun pitäisi (joko injisoimalla liikaa kerralla tai käyttämällä

sitä liian usein), puhu lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai hoitajan kanssa välittömästi. Ota aina

lääkkeen ulkopakkaus mukaan, vaikka se olisikin tyhjä.

Jos unohdat ottaa Remsimaa

Unohtunut annos 7 päivää tai alle

Jos unohdat ottaa Remsima-annoksen jopa 7 vuorokauden ajan, alkuperäisen aikataulun mukaisen

annoksen jälkeen, ota unohtunut annos heti. Ota seuraava annos seuraavana alun perin suunnitelluna

päivänä ja sen jälkeen kahdesti viikossa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Unohtunut annos vähintään 8 päivää

Jos unohdat Remsima-annoksen vähintään 8 päivän ajan, alkuperäisen aikataulun mukaisen annoksen

jälkeen, älä ota unohdettua annosta. Ota seuraava annos seuraavana alun perin suunnitelluna päivänä ja

sen jälkeen kahdesti viikossa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Jos olet epävarma miten Remsima injisoidaan, ota yhteyttä lääkäriisi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

hoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai kohtalaisia vaikeusasteeltaan. Joillain potilailla

haittavaikutukset kuitenkin voivat olla vakavia ja vaatia hoitoa. Haittavaikutuksia voi ilmaantua myös

Remsima-lääkityksen lopettamisen jälkeen.

Kerro välittömästi lääkärille, jos huomaat jotain seuraavista:

Merkkejä allergisesta reaktiosta

kuten kasvojen, huulten, suun tai kurkun turvotus, mikä

saattaa vaikeuttaa nielemistä tai hengitystä, ihottuma, nokkosrokko, käsien, jalkojen tai

nilkkojen turvotus. Jotkut näistä reaktioista voivat olla vakavia tai hengenvaarallisia. Allerginen

reaktio voi ilmaantua 2 tunnin kuluessa tiputuksesta tai myöhemmin. Muita oireita, jotka voivat

olla merkkejä allergisista reaktioista, joita saattaa esiintyä jopa 12 päivän kuluttua tiputuksesta,

ovat lihaskipu, kuume, kipu nivelissä tai leukapielissä, kurkkukipu tai päänsärky.

Merkkejä paikallisesta injektiopaikan reaktioista

, kuten punoitus, kipu, kutina, turvotus,

kovuus, verenvuoto, mustelmat, kylmän tunne, ärsytys, kihelmöinti, haava, nokkosihottuma,

ihottuma ja rupi.

Merkkejä sydänongelmasta

kuten rintatuntemus tai rintakipu, käsivarren kipu, mahakipu,

hengenahdistus, ahdistuneisuus, heikotuksen tunne, huimaus, pyörtyminen, hikoilu,

huonovointisuus (pahoinvointi), oksentaminen, sydämen tykytys tai hakkaaminen, nopea tai

hidas sydämensyke ja jalkojen turvotus.

Merkkejä infektiosta (mukaan lukien tuberkuloosi)

kuten kuume, väsymyksen tunne, yskä,

joka voi jatkua pitkään, hengenahdistus, flunssan kaltaiset oireet, painon aleneminen, yöhikoilu,

ripuli, haavat, märkäkertymä (paise) suolistossa tai peräaukon ympärillä, hammasongelmat tai

kirvelevä tunne virtsatessa.

Mahdollisia merkkejä syövästä,

mukaan lukien mutta rajoittumatta: imusolmukkeiden

turvotus, painon lasku, kuume, epätavalliset ihokyhmyt, muutokset luomissa tai ihon värissä tai

epätavallinen emätinverenvuoto.

Merkkejä keuhko-ongelmasta

kuten yskä, hengitysvaikeudet tai ahdistava tunne rinnassa

Merkkejä hermoston ongelmasta (mukaan lukien silmäongelmat)

kuten

kouristuskohtaukset, pistely tai puutuminen jossain kehon osassa, käsien tai jalkojen

voimattomuus, muutokset näkökyvyssä kuten kahtena näkeminen tai muut silmäongelmat.

Merkkejä maksaongelmasta

(mukaan lukien B-hepatiitti-infektio, jos sinulla on aiemmin ollut

B-hepatiitti) kuten ihon tai silmien keltaisuus, virtsan värjäytyminen tummanruskeaksi, kipua tai

turvotusta oikealla ylävatsalla, nivelkipu, ihottumat tai kuume.

Merkkejä immuunijärjestelmän sairaudesta,

kuten nivelkipua tai auringolle herkkää

ihottumaa poskilla tai käsissä (lupus) tai yskää, hengenahdistusta, kuumetta tai ihottumaa

(sarkoidoosi).

Merkkejä alhaisista verisolujen määristä

kuten itsepintainen kuume, herkästi tuleva

verenvuoto tai mustelmat, ihonalaisesta verenvuodosta johtuvat pienet punaiset tai violetit

pisteet iholla tai ihon kalpeus.

Merkkejä vakavista iho-ongelmista

kuten vartalolla punoittavat kokardimaiset pilkut tai

pyöreät laikut, joiden keskellä on usein rakkula, laaja-alainen ihon kuoriutuminen ja irtoaminen

(kesiminen), haavaumat suussa, kurkussa, nenässä, sukupuolielimissä ja silmissä tai pienet

märkäiset paukamat, jotka voivat levitä ympäri kehoa. Näiden ihoreaktioiden yhteydessä voi

ilmetä kuumetta.

Kerro lääkärille heti, jos huomaat jotain yllä mainituista.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Remsiman käytön yhteydessä:

Hyvin yleisiä

: näitä voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä

vatsakipu, huonovointisuus

virusinfektiot kuten herpes tai flunssa

ylähengitystieinfektiot kuten sinuiitti

päänsärky

injektion aiheuttama haittavaikutus

kipu.

Yleisiä

: näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä

muutokset maksan toiminnassa, maksaentsyymien kohoaminen (näkyy verikokeissa)

infektio keuhkoissa tai rinnassa kuten keuhkoputkitulehdus tai keuhkokuume

hengitysvaikeudet, rintakipu

verenvuoto vatsassa tai suolistossa, ripuli, ruoansulatushäiriö, närästys, ummetus

nokkosrokko, kutiseva ihottuma tai kuiva iho

tasapaino-ongelmat tai huimauksen tunne

kuume, lisääntynyt hikoilu

verenkierto-ongelmat kuten matala tai korkea verenpaine

mustelmat, kuumat aallot tai nenäverenvuoto, kuuma, punoittava iho (punastuminen)

väsymyksen tai heikkouden tunne

bakteeri-infektiot kuten verenmyrkytys, absessi (märkäpesäke) tai infektio ihon alla (selluliitti)

sienen aiheuttuma ihoinfektio

veriongelmat kuten anemia tai valkosolujen vähyys

turvonneet imusolmukkeet

masennus, univaikeudet

silmäongelmat mukaan lukien silmien punoitus ja infektiot

sydämen nopealyöntisyys (takykardia) tai sydämentykytys

kipu nivelissä, lihaksissa tai selässä

virtsatieinfektio

psoriaasi, iho-ongelmat kuten ihottuma ja hiusten lähtö

pistokohdan reaktiot kuten kipu, turvotus, punoitus tai kutina

vilunväreet, nesteen kertyminen ihon alle turvotusta aiheuttaen

tunnottomuus tai pistelyn tunne.

Melko harvinaisia:

näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta

riittämätön verensaanti, verisuonien turpoaminen

veren kerääntyminen verisuonien ulkopuolelle (hematooma) tai mustelmat

iho-ongelmat kuten rakkulat, syylät, epänormaali ihon värjäytyminen tai pigmentaatio, tai

huulten turvotus tai ihon paksuuntuminen tai punainen, hilseilevä ja hiutaleinen iho

vakavat allergiset reaktiot (esim. anafylaksi), immuunijärjestelmän sairaus nimeltään lupus,

yliherkkyysreaktiot vieraita valkuaisaineita kohtaan

haavojen hitaampi paraneminen

maksan suurentuminen (hepatiitti) tai sappirakon turvotus, maksavaurio

muistamattomuus, ärtyisyys, sekavuus, hermostuneisuus

silmäongelmat mukaan lukien näön sumentuminen tai heikentyminen, silmien turvotus tai

näärännäpyt

sydämen vajaatoiminnan puhkeaminen tai paheneminen, hidas sydämen syke

pyörtyminen

kouristukset, hermo-ongelmat

reikä suolessa tai suolen tukkeuma, vatsakipu tai krampit

haiman turpoaminen (haimatulehdus)

sieni-infektiot kuten hiivainfektio tai kynsien sieni-infektio

keuhko-ongelmat (kuten turvotus)

nesteen purkautuminen keuhkopussiin

hengitysteiden ahtaus keuhkoissa, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia

keuhkopussin tulehtumisen aiheuttama terävä rintakipu, joka tuntuu pahemmalta hengitettäessä

(keuhkopussintulehdus)

tuberkuloosi

munuaisinfektiot

verihiutaleiden vähyys, valkosolujen ylimäärä, mustelma tai mustat ja siniset merkit ihossa

emättimen infektiot

veriarvojen tulokset, jotka osoittavat vasta-aineita omaa elimistöä vastaan.

Harvinaisia

: näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla tuhannesta

tietyntyyppinen verisyöpä (lymfooma)

veri ei kuljeta riittävästi happea elimistölle, verenkierto-ongelmat kuten verisuonien

kaventuminen

aivokalvotulehdus (meningiitti)

infektiot, jotka johtuvat heikentyneestä immuunijärjestelmästä

B-hepatiitti-infektio, kun sinulla on aiemmin ollut B-hepatiitti

maksatulehdus, joka johtuu ongelmasta immuunijärjestelmässä (autoimmuunihepatiitti)

maksaongelma, joka aiheuttaa ihon tai silmien keltaisuutta (keltatauti)

epänormaali kudosten turvotus tai kasvu

vakava allerginen reaktio, joka voi aiheuttaa tajuttomuutta ja voi olla hengenvaarallinen

(anafylaktinen sokki)

pienten verisuonien turpoaminen (verisuonitulehdus)

immuunihäiriöt, jotka voivat vaikuttaa keuhkoihin, ihoon tai imusolmukkeisiin (kuten

sarkoidoosi)

tulehdusvasteesta johtuvat immuunijärjestestelmän solujen paikalliset kertymät

(granulomatoottiset leesiot)

kiinnostuksen tai tunteiden puute

vakavat iho-ongelmat kuten toksinen epidermaalinen nekrolyysi, Stevens-Johnsonin oireyhtymä

ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi

muut iho-ongelmat kuten erythema multiforme, rakkulat ja ihon kuoriutuminen tai paiseet

(paisetauti)

vakavat hermoston sairaudet kuten selkäytimen poikittaistulehdus, MS-taudin kaltainen sairaus,

optinen neuriitti ja Guillain-Barrén oireyhtymä

silmätulehdus, joka voi aiheuttaa näkökyvyn muutoksia, mukaan lukien sokeutta

nesteen purkautuminen sydänpussiin

vakavat keuhko-ongelmat (kuten interstitiaali keuhkosairaus)

melanooma (ihosyöpätyyppi)

kohdunkaulan syöpä

alhaiset veriarvot, mukaan lukien voimakkaasti alentunut valkosolujen määrä.

pienet punaiset tai violetit pisteet ihon alla (ihonalaisen verenvuodon aiheuttamat)

immuunijärjestelmään kuuluvan komplementtitekijä-nimisen veren proteiinin poikkeavat arvot

Jäkälää muistuttavat reaktiot (kutiseva, punertavanvioletti ihottuma ja/tai säiemäisiä

valkoisenharmaita viivoja limakalvoilla).

Tuntematon:

koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin

syöpä

harvinainen verisyöpä, joka esiintyy useimmiten nuorilla miehillä (hepatospleeninen T-

solulymfooma)

maksan vajaatoiminta

merkelinsolusyöpä (ihosyöpätyyppi)

dermatomyosiitti-nimisen sairauden paheneminen (havaitaan lihasheikkoutena, johon liittyy

ihottumaa)

sydänkohtaus

ohimenevä näkökyvyn menetys infuusion aikana tai 2 tunnin kuluessa infuusiosta

elävästä rokotteesta johtuva infektio heikentyneen immuunijärjestelmän takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Remsiman säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen

(EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2

C - 8

C). Ei saa jäätyä. Pidä lääkevalmiste ulkopakkauksessa. Herkkä

valolle.

Tätä lääkettä voi myös säilyttää alkuperäisessä kotelossa poissa jääkaapista, alle 25 °C:ssa,

yhden enintään 14 päivän pituisen jakson ajan. Säilytys ei saa kuitenkaan ylittää alkuperäistä

viimeistä käyttöpäivämäärää. Tällöin sitä ei saa laittaa enää takaisin jääkaappisäilytykseen. Uusi

viimeinen käyttöpäivämäärä kirjoitetaan koteloon muodossa pv/kk/vuosi. Lääke on hävitettävä,

jos sitä ei käytetä ennen uutta viimeistä käyttöpäivämäärää tai koteloon painettua alkuperäistä

viimeistä käyttöpäivämäärää, kumpi tahansa on aikaisempi.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Remsima sisältää

Vaikuttava aine on infliksimabi. Yksi 1 ml:n kertakäyttöinen, esitäytetty kynä sisältää 120 mg

infliksimabia.

Muut aineet ovat etikkahappo, natriumasetaattitrihydraatti, sorbitoli, polysorbaatti 80 ja

injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Remsima on liuos, joka vaihtelee kirkkaasta läpikuultavaan, värittömästä vaalean ruskeaan ja joka

toimitetaan kertakäyttöisessä, esitäytetyssä kynässä.

Jokainen pakkaus sisältää yhden esitäytetyn kynän ja kaksi alkoholityynyä, kaksi esitäytettyä kynää ja

kaksi alkoholipyyhettä tai neljä esitäytettyä kynää ja neljä alkoholipyyhettä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Unkari

Valmistaja

Biotec Services International Ltd.

Biotec House,

Central Park

Western Avenue

Bridgend Industrial Estate

Bridgend, CF31 3RT

Iso-Britannia

Units 2100, 2110, 2010, 2120, 2130 and 2500

Phase 18, Central Park

Bridgend Industrial Estate,

Bridgend, CF31 3TY,

Iso-Britannia

Millmount Healthcare Ltd.

Block 7

City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath K32 YD60

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongarije/Hongrie/Ungarn

Lietuva

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Vengrija

България

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Унгария

Luxembourg/Luxemburg

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongrie/Ungarn

Česká republika

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Maďarsko

Magyarország

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Magyarország

Danmark

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungarn

Malta

Medical Logistics Ltd.

Tel: +356 2755 9990

info@medicallogisticsltd.com

Deutschland

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungarn

Nederland

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongarije

Eesti

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungari

Norge

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungarn

Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 8009111 – 120

Österreich

Astro-Pharma GmbH

Tel: +43 1 97 99 860

office@astro-pharma.at

España

KERN PHARMA, S.L.

Tel: +34 93 700 25 25

Polska

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Węgry

France

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongrie

Portugal

PharmaKERN Portugal – Produtos

Farmacêuticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 214 200 290

Hrvatska

OKTAL PHARMA d.o.o.

Tel: +385 1 6595 777

oktal-pharma@oktal-pharma.hr

România

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungaria

Ireland

Celltrion Healthcare Ireland Limited

Tel: +353 1 223 4026

Slovenija

OKTAL PHARMA d.o.o.

Tel: +386 1 519 29 22

info@oktal-pharma.si

Ísland

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungverjaland

Slovenská republika

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Maďarsko

Italia

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungheria

Suomi/Finland

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Unkari

Κύπρος

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ουγγαρία

Sverige

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungern

Latvija

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungārija

United Kingdom

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hungary

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK/VVVV}

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

7.

Käyttöohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen Remsima kynän käyttöä. Kysy terveydenhuollon tarjoajaltasi, jos

sinulla on Remsima kynän käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Tärkeitä tietoja

Käytä kynää

AINOASTAAN, jos

terveydenhuollon tarjoajasi on perehdyttänyt sinut siihen,

miten injektioon valmistaudutaan ja miten se otetaan.

Kysy terveydenhuollon tarjoajaltasi, kuinka usein sinun pitää ottaa injektio.

Vaihda injektiopaikkaa joka kerta, kun otat injektion. Jokaisen uuden paikan tulee olla

vähintään 3 cm edellisestä injektiopaikasta.

Älä

käytä kynää, jos se on pudonnut tai selkeästi vahingoittunut. Vahingoittunut kynä ei

välttämättä toimi kunnolla.

Älä

käytä kynää uudelleen.

Älä

ravista kynää missään vaiheessa.

Remsima-kynä

Kynän osat (katso kuva A):

Kuva A

Älä

poista korkkia ennen kuin olet valmis injisoimaan. Kun olet irrottanut korkin,

älä

laita sitä

takaisin kynään.

Injektioon valmistautuminen

1. Kerää injektioon tarvittavat tarvikkeet.

Valmistele puhdas, tasainen pinta, kuten pöytä tai taso, joka on hyvin valaistu.

Poista kynä jääkaapissasi pitämästäsi pakkauksesta.

Varmista, että sinulla on seuraavat tarvikkeet:

Kynä

Alkoholipyyhe

Pumpulituppo tai sideharsotaitos*

Laastari*

Säiliö terävän jätteen hävittämiseen *

*Tarvikkeita ei toimiteta pakkauksessa.

2. Tarkista kynä.

Älä

käytä kynä, jos:

Se on lohjennut tai vahingoittunut.

Sen viimeinen käyttöpäivä on mennyt.

Männän varsi

Ruisku

Neulasuojus

Lääke

Korkki

Ennen

käyttöä

Käytön

jälkeen

Ikkuna

3. Tarkista lääke (katso kuva B).

Älä

käytä kynää, jos neste näyttää joltain muulta kuin

kirkkaalta, värittömältä tai vaalean ruskean väriseltä tai

jos siinä on hiukkasia.

Huom: Saatat huomata nesteessä

ilmakuplia. Tämä on normaalia.

Kuva B

4. Odota 30 minuuttia.

Jätä kynä huoneen lämpötilaan 30 minuutiksi, jotta se lämpenee luonnollisesti.

Älä

lämmitä kynää lämmönlähteellä, kuten kuumalla vedellä tai mikroaaltouunissa.

5. Valitse injektiopaikka (katso kuva C).

Valitse injektiopaikka. Voit injisoida:

reisien etuosaan.

vatsaan paitsi 5 cm alueelle navan ympärille.

käsivarsien ulkoalueelle (VAIN hoitaja).

Älä

injisoi ihoon, joka on 5 cm:n päässä navastasi tai joka

on herkkä, vahingoittunut, mustelmilla tai arpinen.

Huom: Vaihtele injektiopaikkaa joka kerta, kun otat

injektion. Jokaisen uuden injektiopaikan tulee olla

vähintään 3 cm:n päässä edellisestä injektiopaikasta.

Kuva C

6. Pese kätesi.

Pese kätesi saippualla ja vedellä ja kuivaa ne huolellisesti.

7. Puhdista injektiopaikka.

Puhdista injektiopaikka alkoholipyyhkeellä.

Anna ihon kuivua ennen injisointia.

Älä

puhalla tai kosketa injektiopaikkaa ennen injektion ottamista.

Injektio itse tai

hoitajalta

VAIN hoitajalta

Ota injektio

8. Irrota korkki (katso kuva D).

Vedä oliivin vihreä korkki suoraan irti ja aseta se

sivuun.

Älä

kosketa neulasuojaa. Se saattaa aiheuttaa

neulanpistovamman.

Kuva D

9. Aseta kynä injektiopaikkaan (katso kuva E).

Pitele kynää niin, että näet ikkunan.

Älä nipistä tai venytä ihoa. Aseta kynä

injektiopaikan päälle 90 asteen kulmassa.

Kuva E

10. Aloita injektio (katso kuva F).

Paina kynä tiukasti ihoa vasten.

Huom: Kun injektio alkaa, kuulet ensimmäisen kovan

”naksahduksen” ja oliivin vihreä männän varsi alkaa

täyttää ikkunan.

Pidä kynää tiukasti ihoa vasten ja odota, kunnes

kuulet toisen kovan ”naksahduksen”.

Kuva F

1.

naks

11. Viimeistele injektio (katso kuva G).

Kun olet kuullut toisen kovan napsautuksen,

pidä kynää edelleen tiukasti ihoa vasten ja

laske hitaasti vähintään viiteen

, jotta pistät

koko annoksen.

Kuva G

12. Poista kynä injektiopaikasta.

Katso kynää ja varmista, että oliivin vihreä

männän varsi täyttää ikkunan kokonaan.

Nosta kynä injektiopaikalta (katso

kuva H

Paina kevyesti pumpulituppo tai harsotaitos

injektiopaikan päälle ja laita laastari, jos tarpeen.

Älä

hiero injektiopaikkaa.

Huom: Kun olet poistanut kynän injektiopaikalta, neula

peittyy automaattisesti (katso kuva I).

Huom: Jos oliivin vihreä männän varsi ei täytä ikkunaa

kokonaan, et saanut täyttä annosta. Älä käytä kynää

uudelleen. Ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon

tarjoajaasi.

Kuva H

Kuva I

Neulasuoja

2.

naks

Injektion jälkeen

13. Hävitä kynä (katso kuva J).

Laita kynä hyväksyttyyn terävien esineiden

hävitysastiaan välittömästi käytön jälkeen.

Jos sinulla ei ole hyväksyttyä terävien esineiden

hävitysastiaa, voit käyttää kotitalousastiaa, joka

valmistettu kovasta muovista;

mahdollista sulkea tiukasti kestävällä

kannella, josta terävät esineet eivät pääse

läpi;

vakaa ja pysyy pystyssä käytössä;

vuodon kestävä; ja

merkitty soveltuvasti varoittamaan

vaarallisesta jätteestä sisällä.

Kun terävien esineiden hävitysastiasi on melkein

täynnä, se tulee hävittää paikallisten vaatimusten

mukaisesti.

Älä

laita korkkia takaisin kynään.

Huom: Säilytä kynä ja terävien esineiden hävitysastiassa

poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Kuva J