Recuvyra

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Recuvyra
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Recuvyra
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • НЕРВНА СИСТЕМА
 • Терапевтични показания:
 • За контролиране на болката, свързани с ортопедични и хирургия на меките тъкани при кучета.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 4

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/002239
 • Дата Оторизация:
 • 05-10-2011
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/002239
 • Последна актуализация:
 • 30-03-2019

Доклад обществена оценка

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

EMA/819909/2011

EMEA/V/C/002239

Резюме на EPAR за обществено ползване

Recuvyra

fentanyl

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Recuvyra?

Recuvyra е ветеринарномедицински продукт, който съдържа активната субстанция фентанил

(fentanyl). Предлага се под формата на трансдермален разтвор (разтвор за нанасяне върху

кожата).

За какво се използва Recuvyra?

Recuvyra се използва за контрол на болката при кучета, които са били подложени на значителни

ортопедични (костни) хирургични операции или хирургични операции на меки тъкани. Прилага се

от ветеринарен лекар.

Препоръчителната доза е 2,6 mg на килограм телесно тегло, която се нанася със специално

разработена спринцовка върху кожата между раменните лопатки на кучето. Прилага се само

веднъж, от два до четири часа преди операцията, а ефектът му продължава най-малко четири

дни.

Как действа Recuvyra?

Активната субстанция в Recuvyra, фентанил, е опиоидно болкоуспокояващо. При нанасяне върху

кожата на кучетата дозата фентанил се абсорбира бързо в кръвния поток през кръвоносните

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8447

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

съдове под кожата. Попаднал в кръвния поток, фентанил действа върху рецептори в главния и

гръбначния мозък за облекчаване на болката.

Как е проучен Recuvyra?

В две основни проучвания на кучета, подложени на ортопедични хирургични операции или

хирургични операции на меки тъкани, са приложени или Recuvyra или бупренорфин (друго

опиоидно болкоуспокояващо) преди операцията за контрол на болката. Проучванията сравняват

двете лекарства по отношение на неуспешно контролиране на болката (кучета, които е трябвало

да бъдат снети от лечение поради липса на контрол на болката) и необходимостта от

допълнително лечение, за да се елиминират вредните въздействия на опиоидните лекарства.

Какви ползи от Recuvyra са установени в проучванията?

И в двете проучвания Recuvyra е толкова ефективен, колкото контролното лекарство за лечение

на следоперативна болка при кучета, свързана с ортопедични хирургични операции или

хирургични операции на меки тъкани.

Какви са рисковете, свързани с Recuvyra?

Recuvyra много често причинява сънливост, която може да продължи повече от 24 часа след

прилагане на лекарството и която може да бъде свързана с намален прием на храна и вода,

намалена дефекация и преходна загуба на тегло. Други странични реакции включват л

еко

понижение на телесната температура, сърдечната и дихателната честота до три дни след

употреба на лекарството. Диария и повръщане са също често срещани странични реакции.

Recuvyra е противопоказен при кучета, които са алергични към активната субстанция или някоя

от другите съставки. Recuvyra не трябва да се прилага върху наранена или увредена кожа в

резултат на травма или заболяване. За пълния списък на ограниченията - вижте листовката за

употреба.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или

влиза в контакт с животното?

Лицата, прилагащи Recuvyra, трябва да избягват контакт с кожата, тъй като

ветеринарномедицинският продукт може да се абсорбира от кожата на човека и да предизвика

реакции, включително дразнене на кожата. Ако симптомите се задълбочат като резултат от

експозиция на Recuvyra, трябва да се потърси незабавно медицинска помощ. Най-често

срещаните симптоми, свързани с предозиране на фентанил при хората, включват респираторна

депресия, сънливост и миоза (стеснение на зеницата на окото). При работа с

ветеринарномедицинския продукт трябва да се използва предпазно оборудване и защитно

облекло.

Контактът с кожата на кучето след прилагането на Recuvyra не би трябвало да п

редизвиква

проблеми при възрастните. Въпреки това, малки деца (с тегло 15 kg или по-малко) не трябва да

пипат кучето в продължение на три дни след като лекарството е било приложено, тъй като могат

да бъдат изложени на голямо количество фентанил.

Какви са основанията за одобряване на Recuvyra?

Доказано е, че Recuvyra е толкова ефективен, колкото контролните лекарства с допълнителното

предимство на улеснено прилагане. CVMP решава, че ползите от Recuvyra са по-големи от

Recuvyra

EMA/819909/2011

Side 2/3

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

рисковете и препоръчва да му бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може

да се намери в раздела с научното обсъждане на настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Recuvyra:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Recuvyra на

06/10/2011 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: февруари 2012

Recuvyra

EMA/819909/2011

Side 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

B. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА ЗА:

Recuvyra 50 mg/ml трансдермален разтвор за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА

УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреб а:

Eli Lilly & Company Ltd

Elanco Animal Health

Lilly House

Priestley Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL

Великобритания

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

McGregor Cory

Cherwell 2

Middleton Close

Banbury, Oxfordshire, OX16 4RS

Великобритания

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Recuvyra 50 mg/ml трансдермален разтвор за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Recuvyra е прозрачен, безцветен до светложълт разтвор, съдържащ 50 mg фентанил (активна

субстанция) на милилитър от разтвора. Recuvyra съдържа също така и октил салицилат и

изопропилов алкохол. Recuvyra се доставя на Вашия ветеринарен лекар в бутилк

а от жълто

стъкло, съдържаща 10 ml от продукта.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Recuvyra контролира болката при кучета, които са били подложени на тежка

ортопедична операция или операция на меки тъкани.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

На Вашето куче не трябва да бъде прилаган Recuvyra ако:

Има нарушена, повредена или болезнена кожа на мястото на приложение

Има сърдечна недостатъчност, ниско или високо кръвно налягане, намален обем на

кръвта, нарушено дишане, има минали случаи на епилепсия, патология на роговицата,

несвързана с възрастта или има или е възможно да получи частична или пълна

стомашно-чревна неактивност.

Кърми, бременно е или се използва за разплод.

Вашият в

етеринарен лекар не трябва да прилага Recuvyra:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

освен като еднократна доза в препоръчваната дозировка

на място, различно от посоченото, а именно между раменните лопатки на кучето.

на кучето Ви, ако то вече е получило доза Recuvyra през последните 7 дни.

Важно е да не позволявате на никакви кучета или домашни любимци да ближат или влизат в

конт

акт със зоната между раменните лопатки на Вашето куче, където ветеринарният лекар е

приложил Recuvyra, в продължение най-малко на 3 дни (72 часа) след лечението, тъй като

това може да причини неблагоприятни реакции при тези животни.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Recuvyra, както и всяко друго лекарство, може да причини неблагоприятнии реакции. Вашият

ветеринарен лекар може най-доб

ре да Ви информира за тях. Лекарството може да причини:

Много често (т.е. при повече от 10 % от лекуваните кучета)

Лек седативен ефект (сънливост) до 24 часа след като Recuvyra е бил приложен от

Вашия ветеринарен лекар.

Загуба на апетит или прием на по-малко вода.

Намалено от

деляне на изпражнения и известна временна загуба на тегло.

Често (т.е. при 1 до 10 % от лекуваните кучета)

Вашето куче се усеща студено на допир (например ушите)

Намаляване на сърдечния ритъм и честотата на дишане.

Повръщане и диария.

Рядко (т.е. при 0,01 до 0,1 % от лекуваните кучета)

Дисфория и за

държане на урина

Горните странични ефекти могат да се появят до 3 дни (72 часа) след като Recuvyra е бил

приложен на Вашето куче.

Ако е необходимо, ветеринарният лекар може да приложи лечение за Вашето куче (например

продукт с обратно действие на име налоксон, който има много бърз ефект в рамките на 1

– 2

минути). Ако е нужно, ветеринарният лекар може да приложи повече от една доза налоксон

върху кучето.

Ако Вашето куче е повече от леко седирано или апетитът му и приемът на вода са намалели,

трябва да се свържете с Вашия ветеринарен лекар за съвет.

Ако забележите някакво сериозно въздействие ил

и други ефекти, вследствие от употребата

на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Recuvyra е разтвор, предназначен за внимателно нанасяне върху ко

жата на Вашето куче

само от ветеринарен лекар

. Два до четири часа преди операцията на Вашето куче

препоръчителната доза (2,6 mg фентанил/kg телесна маса) разтвор Recuvyra се нанася

директно върху кожата между раменните лопатки на кучето. В рамките на 5 минути

продуктът изсъхва върху кожата. Фентанил постепенно преминава през кожата в

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

кръвообращението на Вашето куче и след това облекчава болката. Еднократна доза облекчава

болката за най-малко 4 дни.

Ако Вашето куче тежи над 20 kg, то ще остане в болница най-малко 48 часа след нанасянето

на

Recuvyra.

Нанасянето

на

Recuvyra

няма

да

причини

болка

на

кучето

Ви

Вашият

ветеринарен лекар ще използва таблица за дозиране и специ

ално разработен апликатор, за да

нанесе внимателно продукта върху кожната повърхност без използване на игли.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Recuvyra е разтвор, предназначен за нанасяне върху кожата между раменните лопатки на

Вашето куче (виж картинката)

само от ветеринарен лекар

с помощта на специално

разработен апликатор за еднократна употреба, който не вк

лючва игли. Освен ако вашето куче

няма гъста козина, обикновено няма да е необходимо да се подстригва/бръсне козината на

кучето между раменните лопатки за целите на правилното нанасяне.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Тъй като Recuvyra съдържа фентанил (активна субстанция), той се съхранява единствено във

ветеринарна хирургия в условия на безопасност. Вашият ветеринарен лекар ще се погрижи

продуктът

да

се

съхранява

правилно

безопасно

до

години,

но

съдържанието

на

бутилката тря

бва да бъде използвано в рамките на 30 дни от изтеглянето на първата доза.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Recuvyra трябва да се използва само за кучета.

Recuvyra не трябва да се използва, ако вашето куче е бременно, кърми или се използва за

размножаване или ако Вашето куче е на възраст под 6 месеца. Трябва да съ

общите на

ветеринарния лекар, ако вашето куче отговаря на тези условия преди лечението.

Кажете на вашия ветеринарен лекар, ако вашето куче е или наскоро е било болно, ако е имало

проблеми с дишането, сърцето или кръвното налягане или епилепсия, ако е имало чревни

или бъбречни проблеми или проблеми с оч

ите, както и какви лекарства са прилагани на

кучето, особено през последния месец.

След като Recuvyra е приложен, вашият ветеринарен лекар ще наблюдава внимателно кучето,

за да се увери, че то реагира безопасно на продукта.

Вашето куче ще може да се прибере у дома едва след като се е възстановило от операцията и

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

се храни и поема течности нормално.

Кучетата с тегло от 20 kg и повече ще бъдат задържани във ветеринарната клиника за

минимум 48 часа след лечението с Recuvyra.

Вашият ветеринарен лекар трябва да използва Recuvyra внимателно в комбинация с други

морфинови или други опиоидни болкоуспокояващи или α-адренергични агонисти, тъй като

възможните странични ефекти не са из

следвани. При използване на Recuvyra Вашият

ветеринарен лекар трябва да използва по-малко анестетични агенти и да ги прилага само с цел

постигане на желания ефект.

След като мястото на прилагане изсъхне, директен контакт с мястото на прилагане не би

трябвало да носи риск за възрастни хора. Но при малки деца та

къв контакт може да доведе до

сериозно излагане на фентанил. Поради това,

собствениците на кучета, третирани с

Recuvyra, трябва да вземат специални предпазни мерки.

МАЛКИ ДЕЦА НЕ ТРЯБВА ДА ПИПАТ КУЧЕТО ЗА ПЕРИОД ОТ 72 ЧАСА

(3 дни) СЛЕД НАНАСЯНЕТО НА RECUVYRA ВЪРХУ КУЧЕТО. Ако малко дете

пипне мястото на нанасяне в рамките на 72 часа след нанасянето, кожата на детето

на мястото, с което е докоснато кучето (например пръстите) не трябва да влиза в

контакт с устата на детето и трябва да се измие със сапун и вода. Ако детето влезе в

орален

контакт

с

мястото

на

нанасяне

в

рамките

на

72

часа

от

на

насянето,

незабавно трябва да се повика лекар.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожавани в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

ДДММГГ

одробна

информация

за

този

продукт

може

да

намерите

на

интернет

страницата

на

Европейската Агенция по Лекарствата (EMEA) http://www.ema.europa.eu.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Recuvyra е силно и дългодействащо обезболяващо и трябва да се използва само за тежки

хирургически операции, които изискват опиатна аналгезия с времетраене от най-малко 4 дни.

Ако е планирана последваща хирургическа намеса при куче, което преди това е третирано с

Recuvyra, трябва да се спази интервал на дозиране от ми

нимум 7 дни , преди прилагане на

друга доза.

Вашият ветеринарен лекар е получил отделен информационен докумет (кратка характеристика

на продукта) с повече подробности за правилното и безопасно прилагане на Recuvyra.

За да Ви помогне да запомните кога на кучето е давано Recuvyra и колко дълго не трябва

да позволявате на децата да пипат куч

ето на мястото, където продуктът е бил нанесен, Вашият

ветеринарен лекар ще отбележи това в празното място, оставено по-долу. Пазете тази листовка

за употреба на сигурно място.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Това куче е третирано на:

Дата

Час

Деца могат да пипат кучето от:

Дата

Час

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

België/Belgique/Belgien (Belgium)

Eli Lilly Benelux

Stoofstraat 52

B-1000 Brussels

Tel.: +32 2 548 8484

Belgium

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux

Stoofstraat 52

B-1000 Brussels

Tel.: +32 2 548 8484

Belgium

Република България

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Magyarország

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Česká republika (Czech Republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Malta

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Danmark (Denmark)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: + 45 45 26 6060

Denmark

Nederland (the Netherlands)

Eli Lilly Nederland B.V.

Elanco Animal Health Grootslag 1-5

NL-3991 RA Houten

Tel.: +31 30 602 59 55

The Netherlands

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str 2-4

61352 Bad Homburg

Tel: +49 6172 273 2964

German

Norge (Norway)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: +45 45 26 6060

Denmark

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Eesti

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Österreich (Austria)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Ελλάδα

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Polska (Poland)

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18a

02-092 Warszawa

Tel.: +48 22 440 33 00

Poland

España (Spain)

Elanco Valquimica S.A.

Avda. de la Industria, 30

E-28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: +34 91 663 5000

Spain

Portugal (Portugal)

Lilly Portugal – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, Nº2 Piso 7 Fracção A/D

1500 – 392 LISBOA

Portugal

Finland (Finland)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: +45 45 26 6060

Denmark

România

Eli Lilly Romania SRL

Str. Menuetului nr. 12

Cladirea D, et 2, 013713, sector 1, Bucuresti,

Tel: +40-21-4023000,

fax: +40-21-4023001

Romania

France (France)

Lilly France S.A.S.

Elanco Santé Animale

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly sur Seine

Paris

Tel. : +33/(0)1 55 49 35 29

France

Slovenija (Slovenia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Ireland (Ireland)

Eli Lilly & Company Ltd.

Elanco Animal Health

Priestley Road Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Tel.: +44 1256 35 31 31

United Kingdom

Slovenská republika (Slovak Republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Ísland (Iceland)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: +45 45 26 60 60

Denmark

Sverige (Sweden)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: + 45 45 26 60 60

Denmark

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Italia (Italy)

Eli Lilly Italia S.p.A

Via Gramsci, 731- 733

SestoFiorentino

I-50019 Firenze

Tel.: +39 0 55 42 57031

Italy

United Kingdom

Eli Lilly & Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road; Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Tel.: + 44 1256 35 31 31

United Kingdom

Κύπρος

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Lietuva (Lithuania)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Latvija (Latvia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Hrvatska (Croatia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria