Rasagiline ratiopharm

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Rasagiline ratiopharm
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Rasagiline ratiopharm
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Anti Parkinsonismivastased ravimid
 • Терапевтична област:
 • Parkinsoni tõbi
 • Терапевтични показания:
 • Rasagiliini ratiopharm on näidustatud idiopaatilise Parkinsoni tõve (PD) raviks monoteraapiana (ilma levodopa) või lisaravimina (koos levodopaga) patsientidel, kel ravimiannus.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 6

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Volitatud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003957
 • Дата Оторизация:
 • 11-01-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003957
 • Последна актуализация:
 • 28-12-2019

Доклад обществена оценка

EMA/723435/2014

EMEA/H/C/003957

Kokkuvõte üldsusele

Rasagiline ratiopharm

rasagiliin

See on ravimi Rasagiline ratiopharm Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse,

kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi.

Hindamisaruandes ei anta Rasagiline ratiopharmi kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Rasagiline ratiopharmi kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või

pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Mis on Rasagiline ratiopharm ja milleks seda kasutatakse?

Rasagiline ratiopharm on ravim, mida kasutatakse Parkinsoni tõvega (progresseeruv ajuhäire, mis

põhjustab värisemist, liigutuste aeglust ja lihasjäikust) täiskasvanute raviks.

Rasagiline ratiopharmi tohib kasutada ainsa ravimina või lisaks levodopale (samuti Parkinsoni tõve

ravim) patsientidel, kellel esineb levodopa annuste vahelise aja lõpus seisundite vaheldumist.

Seisundite vaheldumine tekib, kui ravimiannuse toime lõpeb ja sümptomid ilmuvad uuesti. Seisundite

vaheldumine on seotud levodopa toime vähenemisega, mil patsiendil hakkavad liikumisvõimega ja

liikumisraskustega seisundid järsku vahelduma.

See ravim on samane Azilectiga, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Azilecti tootja on andnud

nõusoleku, et tema teaduslikke andmeid võib kasutada ka Rasagiline ratiopharmi toetuseks (teabel

põhinev nõusolek).

Rasagiline ratiopharm sisaldab toimeainet rasagiliini.

Kuidas Rasagiline ratiopharmi kasutatakse?

Rasagiline ratiopharmi turustatakse tablettidena (1 mg). Standardannus on üks tablett üks kord

ööpäevas.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Rasagiline ratiopharm on retseptiravim.

Kuidas Rasagiline ratiopharm toimib?

Rasagiline ratiopharmi toimeaine rasagiliin on monoamiinoksüdaas-B inhibiitor. See blokeerib B-tüüpi

ensüümi monoamiinoksüdaasi, mis lagundab ajus neurotransmitterit dopamiini. Neurotransmitterid on

keemilised ained, mis vahendavad närvirakkude vahelisi signaale. Parkinsoni tõvega patsiendil

hakkavad dopamiini tootvad rakud hävima ning dopamiini kogus ajus väheneb. Selle tagajärjel ei suuda

patsient liigutusi enam adekvaatselt juhtida. Suurendades dopamiini sisaldust aju osades, mis juhivad

liigutusi ja koordinatsiooni, vähendab Rasagiline ratiopharm Parkinsoni tõve nähte ja sümptomeid,

näiteks lihasjäikust ja liigutuste aeglust.

Milles seisneb uuringute põhjal Rasagiline ratiopharmi kasulikkus?

Kolmes 1563 patsiendiga uuringus tõestati, et Rasagiline ratiopharm on efektiivne nii Parkinsoni tõve

sümptomite leevendamisel kui ka liikumisraskustega seisundiga perioodide lühendamises. Ühes

uuringus vähenes UPDRS (ühtne Parkinsoni tõve hindamisskaala) skaala punktisumma Rasagiline

ratiopharmi 26 nädalat võtnud patsientidel algväärtuselt 24,69 keskmiselt 0,13 punkti võrra ja

platseebot võtnud patsientidel tõusis sama näitaja algväärtuselt 24,57 keskmiselt 4,07 punkti. UPDRSi

punktisumma vähenemine näitab, et sümptomid leevenevad, ja suurenemine, et sümptomid

süvenevad.

Kahes teises uuringus kasutati Rasagiline ratiopharmi lisaravimina hilisemas staadiumis haigusega

patsientidele, kes juba võtsid levodopat, ning seda võrreldi platseebo ja entakapooniga, mida samuti

kasutati lisaravimina. Uuringutes osales 1159 patsienti ning uuringud kestsid vastavalt 26 ja 18 nädalat.

Mõlemas uuringus olid Rasagiline ratiopharmi uuringurühma patsiendid keskmiselt ligikaudu ühe tunni

võrra vähem liikumisraskustega seisundis kui platseeborühma patsiendid. Sarnast liikumisraskustega

seisundi kestuse lühenemist täheldati entakapooni võtnud patsientidel.

Mis riskid Rasagiline ratiopharmiga kaasnevad?

Rasagiline ratiopharmi kõige sagedam kõrvalnäht (võib esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on peavalu.

Rasagiline ratiopharmi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Rasagiline ratiopharmi ei tohi kasutada koos teiste monoaminoksüdaasiinhibiitoreid sisaldavate ravimite

ja taimsete käsimüügiravimitega, näiteks naistepunaga (teatud depressiooniravim). Samuti ei tohi seda

kasutada koos petidiiniga (teatud valuvaigisti). Pärast Rasagiline ratiopharmi ravi lõppu peab ootama

vähemalt 14 päeva, enne kui tohib alustada ravi muu monoaminoksüdaasiinhibiitori või petidiiniga.

Raske maksapuudulikkusega patsiendid ei tohi Rasagiline ratiopharmi kasutada. Rasagiline ratiopharmi

ei ole soovitatav kasutada ka mõõdukate maksaprobleemidega patsientidel. Rasagiline ratiopharmi

kasutamisel kergete maksaprobleemidega patsientidel peab olema ettevaatlik ning maksaprobleemide

süvenemisel tuleb ravi peatada.

Rasagiline ratiopharmi kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Rasagiline ratiopharm heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Rasagiline ratiopharmi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad

riskid, ning soovitas anda ravimi müügiloa.

Rasagiline ratiopharm

EMA/723435/2014

Lk 2/3

Mis meetmed võetakse, et tagada Rasagiline ratiopharmi ohutu ja

efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Rasagiline ratiopharmi võimalikult ohutu kasutamine. Selle

alusel lisati Rasagiline ratiopharmi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave,

kus on ka tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Lisateave on riskijuhtimiskava kokkuvõttes

Muu teave Rasagiline ratiopharmi kohta

Euroopa Komisjon andis Rasagiline ratiopharmi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

12. jaanuaril 2015.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ja riskijuhtimiskava kokkuvõte Rasagiline ratiopharmi kohta

on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Kui vajate Rasagiline ratiopharmiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi

infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri

poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 01-2015.

Rasagiline ratiopharm

EMA/723435/2014

Lk 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rasagiline ratiopharm 1 mg tabletid

rasagiliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Rasagiline ratiopharm ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Rasagiline ratiopharmi võtmist

Kuidas Rasagiline ratiopharmi võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Rasagiline ratiopharmi säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Rasagiline ratiopharm ja milleks seda kasutatakse

Rasagiline ratiopharm sisaldab toimeainet rasagiliini ja seda kasutatakse Parkinsoni tõve raviks

täiskasvanutel. Seda võib kasutada koos levodopaga (üks teine ravim, mida kasutatakse Parkinsoni

tõve raviks) või ilma.

Parkinsoni tõve puhul tekib ajus dopamiini tootvate rakkude kaotus. Dopamiin on ajus leiduv

keemiline aine, mis osaleb liigutuste kontrollis. Rasagiline ratiopharm aitab suurendada ja säilitada

dopamiini taset ajus.

2.

Mida on vaja teada enne Rasagiline ratiopharmi võtmist

Ärge võtke Rasagiline ratiopharmi:

kui olete rasagiliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

kui teil on tõsised maksaprobleemid.

Ärge võtke Rasagiline ratiopharm-ravi ajal järgmisi ravimeid:

monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (nt depressiooni või Parkinsoni tõve raviks või

mõnel muul näidustusel), kaasa arvatud käsimüügiravimid ja loodustooted, nt naistepuna);

petidiin (tugev valuvaigisti).

Peate ootama vähemalt 14 päeva pärast ravi lõpetamist Rasagiline ratiopharmiga, enne kui võib

alustada ravi MAO inhibiitorite või petidiiniga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rasagiline ratiopharmi võtmist pidage nõu oma arstiga,

kui teil on maksaprobleemid.

Kahtlaste nahamuutuse korral rääkige oma arstiga.

Teatage oma arstile, kui teie või teie perekond/hooldaja märkab, et teil on tekkinud

ebatavaline käitumine, kus te ei suuda vastu panna tungile, kihule või kiusatusele

sooritada teatud

tegevusi, mis võivad kahjustada teid või teisi. Neid nimetatakse

impulsikontrolli

häireteks. Rasagiline ratiopharmi ja/või teisi Parkinsoni tõve ravimeid

saanud patsientidel on täheldatud sundkäitumist, kinnismõtteid, hasartmängusõltuvust,

ülemäärast kulutamist, impulsiivset käitumist ja ebanormaalselt suurt sugutungi või

seksuaalsete mõtete või tunnete sagenemist. Arst võib teie

annust kohandada või ravi

lõpetada (vt lõik 4).

Rasagiline ratiopharm võib põhjustada uimasust ja ootamatut uinumist päevaste tegevuste ajal, eriti

kui võtate muid dopaminergilisi ravimeid (kasutatakse Parkinsoni tõve ravimiseks). Lisateave vt lõik

„Autojuhtimine ja masinatega töötamine”.

Lapsed ja noorukid

Puudub Rasagiline ratiopharmi asjakohane kasutus lastel ja noorukitel. Seetõttu ei soovitata Rasagiline

ratiopharmi kasutada alla 18-aastastel.

Muud ravimid ja Rasagiline ratiopharm

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid.

Kindlasti teatage oma arstile, kui võtate mis tahes järgmisi ravimeid:

teatud antidepressandid (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, selektiivsed

serotoniin-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid, tritsüklilised või tetratsüklilised

antidepressandid),

infektsioonide puhul kasutatav antibiootikum tsiprofloksatsiin,

köhapärssija dekstrometorfaan,

silmatilkades ja nina-neelu limaskesta turset vähendavates ravimites sisalduvad

sümpatomimeetikumid ja efedriini või pseudoefedriini sisaldavad külmetuseravimid.

Tuleb vältida Rasagiline ratiopharmi samaaegset kasutamist koos fluoksetiini või fluvoksamiini

sisaldavate antidepressantidega.

Kui alustate ravi Rasagiline ratiopharmiga, peate ootama vähemalt 5 nädalat pärast fluoksetiinravi

lõpetamist.

Kui alustate ravi fluoksetiini või fluvoksamiiniga, peate ootama vähemalt 14 päeva pärast Rasagiline

ratiopharm-ravi lõpetamist.

Teatage oma arstile, kui te suitsetate või kavatsete suitsetamisest loobuda. Suitsetamine võib

vähendada Rasagiline ratiopharmi hulka teie veres.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ettevaatusena on parem vältida Rasagiline ratiopharmi võtmist raseduse ajal, kuna Rasagiline

ratiopharmi toime rasedusele ja lootele ei ole teada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuna nii Parkinsoni tõbi kui ka Rasagiline ratiopharm-ravi võivad avaldada mõju teie autojuhtimise ja

masinate töötamise võimele, pidage eelnevalt nõu oma arstiga. Rasagiline ratiopharm võib muuta teid

uimaseks või uniseks, samuti võib see põhjustada ootamatu uinumise episoode.

See võib võimenduda, kui võtate Parkinsoni tõve sümptomite ravimiseks muid ravimeid või võtate

ravimeid, mis teevad teid uniseks või kui te tarbite Rasagiline ratiopharmi võtmise aja alkoholi. Kui

teil on esinenud unisust ja/või ootamatu uinumise episoode enne Rasagiline ratiopharmi võtmist või

selle võtmise ajal, ärge juhtige autot ega töötage masinatega (vt lõik 2).

3.

Kuidas Rasagiline ratiopharmi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasagiline ratiopharmi soovitatav annus on üks 1 mg tablett suu kaudu üks kord ööpäevas. Rasagiline

ratiopharmi võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te võtate Rasagiline ratiopharmi rohkem kui ette nähtud

Kui arvate, et olete võtnud rohkem Rasagiline ratiopharmi tablette, võtke kohe ühendust oma arsti või

apteekriga. Võtke Rasagiline ratiopharmi karp/blister või pudel kaasa, et seda arstile või apteekrile

näidata.

Sümptomid, millest on teatatud pärast Rasagiline ratiopharmi üleannustamist, on muu hulgas

hüpomaania, hüpertensiivne kriis ja serotoniinisündroom (vt lõik 4).

Kui te unustate Rasagiline ratiopharmi võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus tavalisel

ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Rasagiline ratiopharmi võtmise

Ärge lõpetage Rasagiline ratiopharmi võtmist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke kohe ühendust oma arstiga

, kui märkate ükskõik millist järgmistest sümptomitest. Võite

vajada viivitamatult meditsiinilist abi või ravi:

kui teil tekivad ebatavalised käitumisviisid, nt sundkäitumine, kinnismõtted,

hasartmängusõltuvus, ülemäärane ostlemine või kulutamine, impulsiivne käitumine ja

ebanormaalselt suur sugutung või seksuaalsete mõtete või tunnete sagenemine (impulsikontrolli

häired) (vt lõik 2);

kui te näete või kuulete asju, mida pole olemas (hallutsinatsioonid);

kui teil esineb hallutsinatsioonide, palaviku, rahutuse, värinate ja higistamise mis tahes

kombinatsioon (serotoniinisündroom);

kui te märkate mis tahes kahtlasi nahamuutusi, sest Parkinsoni tõvega patsientidel on suurem

nahavähi (mitte ainult melanoomi) tekkerisk (vt lõik 2).

Muud kõrvaltoimed

Väga sage

(võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

tahtmatud liigutused (düskineesia)

peavalu

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

kõhuvalu

kukkumine

allergia

palavik

gripp

üldine haige olemise tunne (halb enesetunne)

kaelavalu

valu rinnus (stenokardia)

madal vererõhk püstiasendisse tõusmisel, millega kaasnevad sellised sümptomid nagu

pearinglus/peapööritus (ortostaatiline hüpotensioon)

söögiisu vähenemine

kõhukinnisus

suukuivus

iiveldus ja oksendamine

kõhupuhitus

ebanormaalsed vereanalüüsi näitajad (leukopeenia)

liigesevalu (artralgia)

lihas-skeleti valu

liigesepõletik (artriit)

tuimus ja lihasnõrkus käes (karpaalkanali sündroom)

kehakaalu langus

ebanormaalsed unenäod

lihaste koordinatsiooni raskused (tasakaaluhäired)

depressioon

pearinglus (vertiigo)

pikenenud lihaste kontraktsioon (düstoonia)

nohu (riniit)

naha ärritus (dermatiit)

lööve

punetavad silmad (konjunktiviit)

kusepakitsus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

ajurabandus (tserebrovaskulaarne juhtum)

südamerabandus (müokardiinfarkt)

villiline lööve (vesikobulloosne lööve)

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

vererõhu tõus

ülemäärane unisus

ootamatu uinumine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Rasagiline ratiopharmi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, pudelil või

blisterpakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt,

kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rasagiline ratiopharm sisaldab

Toimeaine on rasagiliin. Üks tablett sisaldab 1 mg rasagiliini (mesilaadina).

Teised koostisosad on mannitool, kolloidne veevaba ränidioksiid, maisitärklis,

eelželatiniseeritud maisitärklis, steariinhape, talk.

Kuidas Rasagiline ratiopharm välja näeb ja pakendi sisu

Rasagiline ratiopharmi tabletid on valged kuni kreemikad ümmargused lamedad kaldservadega

tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „GIL” ja selle all „1” ning teine külg on sile.

Tabletid on saadaval blisterpakendites 7, 10, 28, 30, 100 ja 112 tableti kaupa, üksikannuselistes

perforeeritud blisterpakendites, mis sisaldavad 10 x 1, 30 x 1 ja 100 x 1 tabletti, või pudelites, mis

sisaldavad 30 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Tootjad

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Pliva Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Horvaatia

Teva Operations Poland Sp.z o.o.

ul. Mogilska 80,

31-546 Krakow,

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG, Belgium

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 6677 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Laboratorios Davur, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 6524

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Simi: +354 550 3300

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Infoleht on viimati uuendatud {KK.AAAA}.