PREMIER-WFI KLERCIDE

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • PREMIER-WFI KLERCIDE 7030 STERILE IPA
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • PREMIER-WFI KLERCIDE 7030 STERILE IPA
  Белгия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 112865E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Productnaam

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

:

1.1 Productidentificatie

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de

vennootschap/onderneming

Productcode

:

Afgeraden gebruik

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingencentrum

Oppervlaktedesinfectiemiddel. Manueel gebruik

Oppervlaktedesinfectiemiddel. Manuele spray - en wismethode

Geen bekend.

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo

Belgium

Tel +32 (0) 13 67 05 11

Fax +32 (0) 13 66 78 55

info.be@ecolab.com

:

Fabrikant/ Distributeur/

Importeur

:

Telefoonnummer

070 245 245 (Antigifcentrum/Centre anti poison)

112865E

Productgebruik

:

Oppervlakte desinfectiemiddel

Product is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik

Fabrikant/ Distributeur/ Importeur

:

Telefoonnummer

013 670 670 (24/7)

Versie

: 1.1

Classificatie

F; R11

Xi; R36

:

Fysisch/chemische

gevaren

:

Licht ontvlambaar.

:

Risico's voor de

gezondheid

Irriterend voor de ogen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving

:

Mengsel

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten]

Het product is, volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn aanpassingen, als gevaarlijk ingedeeld .

2.2 Etiketteringselementen

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

1/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

:

Overige gevaren die niet

leiden tot classificatie

Gevarensymbool /-

symbolen

Veiligheidsaanbevelingen

S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.

S16- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

S23- Damp of spuitnevel niet inademen.

S26- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en

deskundig medisch advies inwinnen.

S51- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

R11- Licht ontvlambaar.

R36- Irriterend voor de ogen.

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Waarschuwingszinnen

Bevat

:

:

:

:

Licht ontvlambaar, Irriterend

propaan-2-ol

Gevaarindicatie

:

2.3 Andere gevaren

Niet van toepassing.

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover bekend bij de leverancier en in de van toepassing zijnde

concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu en op grond daarvan in deze sectie

moet worden vermeld.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Type

Identificatie

mogelijkheden

67/548/EEG

Product-

/ingrediëntennaam

Zie rubriek 16 voor

de volledige tekst

van de R-zinnen die

hierboven worden

vermeld

%

Type

Verordening (EG) nr.

1272/2008 [CLP]

Classificatie

Zie Rubriek 16 voor de

volledige tekst van de

S-zinnen die hierboven

staan vermeld.

propaan-2-ol

REACH #: 01-

2119457558-25

EG: 200-661-7

CAS nr: 67-63-0

Index: 603-117-00-0

50-75

F; R11

Xi; R36

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

[1] [2]

Mengsels

3.2

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

2/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

Spoel de mond met water. Kunstgebit, indien aanwezig, verwijderen Het slachtoffer

in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen

vergemakkelijkt. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit

wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te

voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Roep medische hulp in wanneer

schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Geef een

bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep

onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat

luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord,

das, riem.

Huidcontact

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en

onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en

verwijder ze. Blijf ten minste 15 minuten spoelen. Roep medische hulp in wanneer

schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn.

Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde

kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Was

kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor

hergebruik.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het

ademen vergemakkelijkt. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn

moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke

ademhalingsapparatuur dragen. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of

als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te

worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die

mond-op-mondbeademing toepast. Raadpleeg een arts. Plaats in stabiele zijligging

en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat

luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord,

das, riem.

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:

:

:

Bescherming van eerste-

hulpverleners

:

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

:

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Irriterend voor de ogen.

:

Oogcontact

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Huidcontact

Inslikken

Inademing

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

misselijkheid of braken

hoofdpijn

slaperigheid/moeheid

duizeligheid/draaierigheid

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

:

:

:

Oogcontact

:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

irritatie

tranen

roodheid

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-

mondbeademing toepast.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

3/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Opmerkingen voor arts

Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk een arts, het Nationaal

Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of het Anti-gifcentrum (BE) als grote

hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.

:

Specifieke behandelingen

Geen specifieke behandeling.

:

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het

incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op

persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de

reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan

het vuur blootgestelde vaten koel te houden.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Risico's van de stof of het

mengsel

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

kooldioxide

koolmonoxide

Licht ontvlambare vloeistof. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder

barsten en eventueel exploderen. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of

explosie veroorzaken.

Brandweerlieden dienen de juiste beschermingsmiddelen te dragen.

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

Gebruik bluspoeder, CO

, waternevel (mist) of schuim.

5.1 Blusmiddelen

:

:

:

Gebruik geen waterstraal.

Geschikte blusmiddelen

:

Ongeschikte blusmiddelen

:

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale

voorzorgsmaatregelen

voor brandbestrijders

:

6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de

betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,

waterwegen, bodem of lucht)

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan

de hulpdiensten

:

Voor de hulpdiensten

:

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat

onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet

aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en

niet roken in het gevarengebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor

voldoende ventilatie. Draag het daartoe geschikte ademhalingsmasker bij

onvoldoende ventilatie Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan.

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees

dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte

materialen. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische

maatregelen.

:

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

4/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

mengsel

Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Neem gemorst

preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde,

vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in

overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13). Gebruik

vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur.

Uitgebreid morsen

:

Verdun met veel water. Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een

geschikte afvalcontainer. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije

apparatuur.

Gering morsen

:

6.4 Verwijzing naar andere

rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

:

Bewaren tussen de volgende temperaturen: 0 tot 25°C (32 tot 77°F). Opslaan in

overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar in een afzonderlijk,

goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen

direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van

materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek 10) en voedsel en

drank. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende

stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik.

Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen

rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen

zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te

voorkomen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende

maatregelen

:

Advies inzake algemene

arbeidshygiëne

:

7.2 Voorwaarden voor een

veilige opslag, met inbegrip

van incompatibele

producten

7.3 Specifiek eindgebruik

Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Niet

innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Vermijd inademen van

damp of nevel. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe

geschikte ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie Ga opslagruimtes en

besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is. Bewaren in de

originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van

compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is.

Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere

mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur

(ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Gebruik vonkvrij gereedschap.

Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Om brand of een

explosie te voorkomen, moet de statische elektriciteit tijdens overdracht afgevoerd

worden door vaten en apparatuur te aarden en vast te snoeren alvorens het

materiaal over te brengen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen

gevaarlijk zijn. Verpakking niet hergebruiken.

In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten,

drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht

wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en

beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor

aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

:

Aanbevelingen

:

Niet van toepassing.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

5/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Oplossingen specifiek

voor de industriële sector

:

Niet van toepassing.

Bescherming van de

handen

(EN 374)

Geen bijzondere aanbevelingen.

Veiligheidsbril.

Bescherming van de

ogen/het gezicht

(EN 166)

:

:

Bescherming van de huid

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

:

Geschikte technische

beheersmaatregelen

:

Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties,

lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige

blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke

grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp-

en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik

explosieveilige ventilatie.

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde

kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te

gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij

de werkplek bevinden.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Hygiënische maatregelen

:

Geen DNEL's beschikbaar.

PEC's (Predicted Effect Concentrations; voorspelde effectconcentraties)

Geen PNEC's beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

8.1 Controleparameters

DEL's (Derived Effect Levels; afgeleide effectdoses)

Individuele beschermingsmaatregelen

Lichaamsbescherming

(EN 14605)

:

Overige

huidbescherming

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Product- /ingrediëntennaam

Grenswaarden voor blootstelling

Beroepsmatige blootstellingslimieten

propaan-2-ol

Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 6/2009).

Kortetijdswaarde: 1000 mg/m³ 15 minuut/minuten.

Kortetijdswaarde: 400 ppm 15 minuut/minuten.

Grenswaarde: 500 mg/m³ 8 uur.

Grenswaarde: 200 ppm 8 uur.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

6/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

Bij normale, doelgerichte gebruiksomstandigheden van het product is een masker

niet vereist.

Bescherming van de

ademhalingswegen

(EN 143, 14387)

:

Beheersing van

milieublootstelling

:

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de

milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Thermische gevaren

:

Niet van toepassing.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Smeltpunt/vriespunt

Initieel kookpunt en

kookbereik

Dampspanning

Relatieve dichtheid

Dampdichtheid

Oplosbaarheid

Vloeistof.

0.872 tot 0.883

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water.

Alcoholachtig.

Geur

pH

Kleurloos.

Kleur

Verdampingssnelheid

Zelfontbrandingstemperatuur

Vlampunt

21 °C (Gesloten kroes)

Onder: 2%

6 tot 8 [Conc. (% gewicht / gewicht): 100%]

Geurdrempel

Octanol/water

verdelingscoëfficiënt

Bovenste/onderste

ontvlambaarheids- of

explosiegrenzen

Ontploffingseigenschappen

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Geen.

Oxyderende eigenschappen

:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

9.2 Overige informatie

Verbrandingstijd

Verbrandingssnelheid

:

:

Ontledingstemperatuur

:

Geen aanvullende informatie.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet van toepassing.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Viscositeit

:

Ontvlambaarheid (vast, gas)

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

7/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

10.6 Gevaarlijke

ontledingsproducten

10.4 Te vermijden

omstandigheden

Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Zet verpakkingen niet

onder druk, niet snijden, lassen, harden, solderen, gaten boren, schuren of niet aan

warmte- of ontstekingsbronnen blootstellen.

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

Het product is stabiel.

10.2 Chemische stabiliteit

:

:

:

10.3 Mogelijke gevaarlijke

reacties

:

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen

gevaarlijke reacties optreden.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

:

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

10.5 Chemisch op elkaar

inwerkende materialen

:

Geen specifieke gegevens.

Acute toxiciteit

propaan-2-ol

LD50 Oraal

5000 mg/kg

Product-

/ingrediëntennaam

Resultaat

Soorten

Dosis

Blootstelling

Carcinogeniciteit

Mutageniciteit

Teratogeniciteit

Toxiciteit voor de voortplanting

Irritatie/corrosie

propaan-2-ol

Ogen - Gematigd irriterend

Konijn

24 uren 100

milligrams

Ogen - Gematigd irriterend

Konijn

10 milligrams

Ogen - Ernstig irriterend

Konijn

milligrams

Huid - Licht irriterend

Konijn

milligrams

Product-

/ingrediëntennaam

Resultaat

Score

Blootstelling

Observatie

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Soorten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

8/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

:

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Irriterend voor de ogen.

:

Oogcontact

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Algemeen

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Carcinogeniciteit

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mutageniciteit

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Teratogeniciteit

:

Effecten op de

ontwikkeling

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de

vruchtbaarheid

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen met betrekking tot de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Huidcontact

Inslikken

Inademing

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

misselijkheid of braken

hoofdpijn

slaperigheid/moeheid

duizeligheid/draaierigheid

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

:

:

:

Oogcontact

:

Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:

irritatie

tranen

roodheid

Vertraagd optredende en directe effecten en ook chronische effecten als gevolg van kortdurende en

langdurige blootstelling

Kortdurende blootstelling

Langdurige blootstelling

Informatie over de meest

waarschijnlijke

blootstellingsroutes

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overige informatie

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

9/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

LogP

ow

BCF

Potentieel

12.3 Bioaccumulatie

12.6 Andere schadelijke

effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Product-

/ingrediëntennaam

propaan-2-ol

0.05

laag

12.1 Toxiciteit

propaan-2-ol

Acuut LC50 >1400 mg/L

96 uren

Product-

/ingrediëntennaam

Soorten

Resultaat

Blootstelling

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting

:

De ecologische beoordeling van het produkt berust op gegevens van de

grondstoffen en/of vergelijkbare stoffen. Gemakkelijk en snel afbreekbaar: alle

organische stoffen in het product hebben in de betreffende testen een afbraak van >

60 % BOD/COD of CO2 ontwikkeling, of > 70% DOC-afname. Dit komt overeen met

de norm voor 'readily degradable' (bv. volgens OECD-methode 301).

PBT

:

Niet van toepassing.

zPzB

:

Niet van toepassing.

12.4 Mobiliteit in de bodem

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

:

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Scheidingscoëfficiënt

aarde/water (K

OC

)

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Mobiliteit

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Gevaarlijke Afvalstoffen

:

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct

bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Grote

hoeveelheden productresten mogen niet via het riool worden afgevoerd, maar

moeten worden verwerkt in een geschikte afvalwaterbehandelingsinstallatie. Laat

overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend

afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Vermijd verspreiding van

gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem,

waterwegen, afvoerleidingen en riool.

:

Verwijderingsmethoden

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

10/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Europese Afvalcatalogus (EAK)

Verpakking

Afvalcode

Afvalnotatie

Verwijderingsmethoden

:

Speciale

voorzorgsmaatregelen

:

20 01 13*

oplosmiddelen

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het

hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of

omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.

Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare

of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Gebruikte

verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze

van binnen grondig zijn schoongemaakt. Vermijd verspreiding van gemorst

materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem,

waterwegen, afvoerleidingen en riool.

ISOPROPANOL

ISOPROPANOL

Isopropanol

UN1219

ISOPROPANOL

UN1219

UN1219

UN1219

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 VN-nummer

14.2 Juiste

ladingnaam

overeenkomstig

de

modelreglementen

van de VN

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4

Verpakkingsgroep

ADN/ADNR

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere

voorzorgen voor

de gebruiker

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Neen.

Neen.

:

Niet van toepassing.

Geen.

Geen.

None.

None.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

11/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

Nationale regelgeving

Overige EU-regelgeving

Niet van toepassing.

Bijlage XVII - Beperkingen

met betrekking tot de

productie, het op de

markt brengen en het

gebruik van bepaalde

gevaarlijke stoffen,

mengsels en producten

:

België

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

15.2

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen

vereist zijn.

Zeer zorgwekkende stoffen

:

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

:

ADN/ADNR = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke

goederen over binnewateren

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke

goederen over de weg

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

BCF = Bioconcentratie Factor

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening

(EG) No. 1272/2008]

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DPD = Gevaarlijke preparaten Richtlijn [1999/45/EG]

EC = Europese Commissie

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

IBC = Tussentijdse bulk container

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt

MARPOL 73/78 = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door

schepen, 1973 en aangepast door het protoclol van 1978. ("Marpol" = zee

vervuilend)

OEL = Blootstellingslimiet in de werkplaats

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

REACH = Registratie, Evaluatie,Authorisatie en Restrictie van Chemische stoffen

[Verordening (EG) No. 1907/2006]

RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het

spoor

REACH # = REACH registratie nummer

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccummulatief

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

12/13

9 januari 2012

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE IPA

RUBRIEK 16: Overige informatie

1/9/2012.

Gedrukt op

Datum van uitgave/ Revisie

datum

Versie

Bovengenoemde informatie is naar ons beste weten juist, gebaseerd op de receptuur om het product in het

land van oorsprong te vervaardigen. Aangezien gegevens, normen en voorschriften kunnen veranderen en de

omstandigheden van gebruik en toepassing buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen wij geen garantie (niet

expliciet en niet impliciet) geven voor de volledigheid of blijvende correctheid van de informatie.

Kennisgeving aan de lezer

Datum vorige uitgave

:

:

:

:

R11- Licht ontvlambaar.

R36- Irriterend voor de ogen.

R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

:

Volledige tekst van

afgekorte R-zinnen

Volledige tekst van

indelingen [Richtlijn

gevaarlijke stoffen/Richtlijn

gevaarlijke preparaten]

:

F - Licht ontvlambaar

Xi - Irriterend

1/9/2012.

Geen vorige validatie.

Volledige tekst van

afgekorte S-zinnen

:

Volledige tekst van

indelingen [CLP/GHS]

:

H224

Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Eye Irrit. 2, H319

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

Flam. Liq. 1, H224

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 1

Flam. Liq. 2, H225

ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2

STOT SE 3, H336

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ

EENMALIGE BLOOTSTELLING [Narcotische werking] -

Categorie 3

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

13/13

9 januari 2012